KIO 2681/19 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2681/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Roverpol  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

oraz 

Rover  Infraestructuras  S.A.  z  siedzibą  w  Walencji  w  postępowaniu  prowadzonym  

PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której postępowanie 

prowadzi  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region 

Północny w Gdańsku, 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Przedsiębiorstwa  Usługowo  Handlowego  „RAJBUD”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Szymbarku

TORHAMER  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Gdyni  oraz  Komunikacyjnych 

Zakładów Automatyki Trans – Tel Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach zgłaszających 

swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 2681/19 po 

stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  –  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Roverpol  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Rover  Infraestructuras  S.A.  

z siedzibą w Walencji kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy  złotych 

zero groszy

), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………..  


Sygn. akt: KIO 2681/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji 

Region  Północny  w  Gdańsku  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zaprojektowanie  i 

wykonanie r

obót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 

Gutkowo-

Braniewo”  na  odcinku  Gutkowo  –  Dobre  Miasto  (znak  postępowania: 

9090/IREZA2/17022/04579/19/P).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 5 sierpnia 2019 r. pod numerem 2019/S 149-368210. 

W  dniu  30  grudnia  2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Roverpol  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Rover  Infraestructuras  S.A.  

z  siedzibą  w  Walencji  [dalej  „Odwołujący”  lub  „Konsorcjum  Roverpol”]  wnieśli  odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezasadne  zastosowanie  na  skutek 

b

łędnego  przyjęcia,  że  Odwołujący,  działając  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa, 

przedstawił  informacje wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego, mogące mieć istotny  wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu (w zakresie doświadczenia 

Kierownika  budowy  wykazywanego  w  ramach  kryterium  oceny  ofert,  zgodnie  z  pkt.  20.7.2 

IDW); 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezasadne  zastosowanie  na  skutek 

błędnego  przyjęcia,  że  Odwołujący  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym 

mowa 

w pkt. 8.6.2 a) Lp 2 IDW w zakresie uprawnień Kierownika budowy; 

3.  art.  24  ust.  12  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezasadne  zastosowanie,  gdy  tymczasem 

Odwołujący nie powinien zostać wykluczony z postępowania; 

a 

w konsekwencji powyższego, 

4.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców, 

proporcjonalności i przejrzystości; 

5.  art.  5  KC  poprzez  skorzystanie  z  przysługującego  Zamawiającemu  prawa  w  sposób 

sprzeczny  ze  społeczno  –  gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  i  z  zasadami 

współżycia społecznego.  

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wnieśli o: 


1.  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  załączonych  do  odwołania,  wnioskowanych  

w  odwołaniu lub  przedstawionych na  rozprawie,  na  okoliczności  wskazane  w  uzasadnieniu 

pisemnym bądź ustnym, 

2. rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; 

uznania, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

3.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm  przewidzianych 

przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  7  stycznia 

2020  r. 

zgłosili przystąpienie wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowego  „RAJBUD”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szymbarku, 

TORHAMER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni oraz Komunikacyjne Zakłady Automatyki 

Trans 

– Tel Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach. 

Izba  

stwierdziła  skuteczność zgłoszonego przez ww. wykonawców przystąpienia do 

postępowania odwoławczego. 

W  dniu  16  stycznia  2020  r. 

Odwołujący  wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej pismo, w którym oświadczyli, że cofają odwołanie w niniejszej sprawie.  

Jednocześnie  Odwołujący  wnieśli  o  dokonanie  zwrotu  100%  wpisu  na  rachunek 

bankowy

. Odwołujący wskazali, iż powyższy wniosek znajduje swoje uzasadnienie w tym, iż 

przed Krajową Izbą Odwoławczą toczyło się już postępowanie odwoławcze z udziałem tych 

samych  uczestników  (ten  sam  Odwołujący  i  Zamawiający)  w  analogicznej  sprawie 

(dotyczącej  doświadczenia  członka  kadry  kierowniczej)  o  tym  samym  stanie  faktycznym 

(sprawie  została  nadana  sygnatura:  KIO  2552/19).  W  przedmiotowej  sprawie  Izba 

uwzględniła  odwołanie.  Wobec  związania  Zamawiającego  wyrokiem  Izby  jest  on 

zobligowany  w  istocie  do  uwzględnienia  odwołania  złożonego  w  niniejszej  sprawie  (czego 

póki co nie uczynił). 

Wobec  powyższych  ustaleń  Izba  wskazuje,  że  na  skutek  cofnięcia  odwołania 

wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z ww. przepisem, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 


Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W  takim  przypadku,  Izba  jest  zobowiązana  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości  

,00 zł.  

Izba  wskazuje,  iż  sformułowany  przez  Odwołujących  wniosek  o  zwrot  100%  kwoty 

wpisu 

w  związku  ze  złożonym  oświadczeniem  o  cofnięciu  odwołania  nie  znajduje 

uzasadnienia  w  świetle  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  ww.  aktu 

wykonawczego. 

Brak jest bowiem przepisu, na podstawie którego Izba zobowiązana byłaby 

do orzeczenia o zwrocie odwołującemu z rachunku Urzędu 100% kwoty uiszczonej tytułem 

wpisu

, w przypadku cofnięcia odwołania.  

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel