KIO 2680/19 WYROK dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt KIO 2680/19 

WYROK 

  z dnia 20 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Roverpol  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Rover Infraestructuras S.A. z siedzibą 

w Walencji w Hiszpanii, w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie 

Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Trakcja  PRKiI 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Roverpol 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Rover 

Infraestructuras  S.A.  z  siedzibą  w  Walencji  w  Hiszpanii  oraz  nakazuje  ponowne 

badanie i ocenę ofert

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Roverpol  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Rover  Infraestructuras  S.A.  

z siedzibą w Walencji w Hiszpanii, tytułem wpisu od odwołania, 


zasądza  od  wykonawcy  Trakcja  PRKiI  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  

na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Roverpol 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Rover 

Infraestructuras S.A. z siedzibą w Walencji w Hiszpanii kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 2680/19 

U z a s a d n i e n i e  

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Przygotowanie  linii  kolejowych  nr  234  na  odcinku  Kokoszki  - 

Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji 

projektu  „Prace  na  alternatywnym  ciągu  transportowym  Bydgoszcz  -  Trójmiasto,  etap  I. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” lub „Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 25 

września 2019 r. pod numerem 2019/S 185-451267. 

W  dniu  30  grudnia  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia Roverpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz 

Rover  Infraestructuras 

S.A.  z  siedzibą  w  Walencji  w  Hiszpanii,  dalej  „Odwołujący”,  wnieśli 

odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione jego zastosowanie polegające 

na  uznaniu,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków  zamówienia,  dalej  „SIWZ”  (z  uwagi  na  rzekome  przekroczenie 

procentowego limitu wartości prac projektowych), gdy tymczasem sposób obliczania 

tego  limitu  zaprezentowany  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  nie 

wynika z 

treści SIWZ, a Odwołujący nie przekroczył w wycenie prac projektowych limitu 

7%, o którym mowa w pkt 13.5 Instrukcji dla Wykonawców, dalej „IDW”; 

ewentualnie, 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  poprawienia  w  ofercie 

Odwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty, gdy tymczasem, przyjmując sposób liczenia progu 7% 

prezentowany  przez  Zamawiającego,  przepis  ten  powinien  znaleźć  obligatoryjne 

zastosowanie; 

art.  87  ust.  1  ustaw

y  Pzp  poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  do  Odwołującego  z 

wnioskiem o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty, gdy tymczasem wyjaśnienia 

te  pozwoliłyby  Zamawiającemu  na  jednoznaczne  ustalenie,  że  oferta  Odwołującego 

jest zgodna z SIWZ; 


art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego;  przeprowadzenia  dalszych 

czynności  w  postępowaniu  z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego;  ewentualnie  (tj.  w 

przypadku  przyznania  racji  Zamawiającemu,  że  oferta  Odwołującego  zawiera  wycenę  prac 

pr

ojektowych  na  poziomie  przekraczającym  7%)  nakazanie  Zamawiającemu  zastosowanie 

procedury, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez dostosowanie sumarycznej 

wartości poz. 1.1 i 1.2 Rozbicia Ceny Ofertowej, dalej „RCO”, do poziomu 7% (liczonych w 

sposób prezentowany przez Zamawiającego), tj. zmianę sumarycznej wartości pozycji 1.1 i 

1.2 RCO do łącznej kwoty 13 305 640,38 zł poprzez proporcjonalne obniżenie tych pozycji do 

wartości: 1.1 RCO 11 170 966,17 zł, 1.2 RCO 2 134 674,21 zł. 

Odwołujący wskazywał, że obowiązkiem wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania było dostarczenie RCO. Jak wynika ze str. 

1 RCO ,

na całość zadania składają się: a) Prace przedprojektowe, dokumentacja projektowa, 

powykonawcza,  inne;  b)  Roboty  budowlane;  c)  Prawo  Opcji  1;  d)  Prawo  Opcji  2;  e)  Prawo 

Opcji  3. W pkt 

13.5 IDW Zamawiający wskazał m.in., że sumaryczna  wartość pozycji RCO 

dotyczących wykonami dokumentami projektowej (poz. 1.1. RCO Prace przedprojektowe oraz 

poz. 1.2 RCO Dokumentacja projektowa) nie może przekroczyć 7% wartości Robót netto za 

wykonanie całości Zamówienia (bez kwoty warunkowej).  

Odwołujący  wycenił  poszczególne  pozycje  RCO  w  następujący  sposób:  1.  Prace 

przedprojektowe, dokumentacja projektowa, powykonawcza, inne -

13 506 483,94 zł, 2. Roboty 

budowlane 

– 190 080 576,85 zł, 3. Prawo Opcji 1. Usługi pogwarancyjne (utrzymaniowe) dla 

zabudowanych urządzeń srk i telekomunikacji kolejowej - 5 685 548,76 zł, 4. Prawo Opcji 2. 

Modyfikacja  zabudowanych 

urządzeń  srk  celem  powiązania  ich  z  urządzeniami 

zabudowanymi w przyszłości przez Innych wykonawców  - 683 346,98 zł, 5. Prawo Opcji 3. 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i 

linii kolejowej nr 229 w 

obrębie posterunku odgałęźnego Glincz - 780 592,68 zł. 

Pismem  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o 

odrzuceniu jego oferty. Jako podstawa prawna wskazany został art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. W uzasadnieniu faktycznym Zamawiaj

ący wskazał, że sumaryczna wartość pozycji RCO 

odnosząca się do wykonania dokumentacji projektowej (poz. 1.1 i poz. 1.2 RCO) przekracza 

próg  7%,  wynosi  bowiem 7,053290358%.  Zamawiający  wskazał  także,  że nie dopatrzył  się 

możliwości zastosowania przepisu umożliwiającego poprawienie omyłek w ofercie.  


Odwołujący  podkreślał,  że  zaistniała  sytuacja  jest  konsekwencją  różnic  (pomiędzy 

Zamawiającym  a  Odwołującym)  w  interpretacji  IDW,  a  ściślej  rozumienia  przywołanego 

powyżej pkt 13.5 IDW, zgodnie z którym sumaryczna wartość poz. 1.1 i 1.2 RCO nie może 

przekraczać  7%  wartości  Robót  netto  za  wykonanie  całości  Zamówienia  (bez  kwoty 

warunkowej). 

Zdaniem Zamawiającego pozycje RCO brane pod uwagę przy wyliczaniu progu 

7%  dla  prac  projektowych  obejmują  jedynie  pkt  2.  (Roboty  budowlane).  Natomiast  według 

Odwołującego obejmują punkty: 2. (Roboty budowlane); 3. Prawo Opcji 1; 4. Prawo Opcji 2 

oraz 5. Prawo Opcji 3. 

Odwołujący  przyjął,  że  w  zakres  „wartość  Robót  netto  za  wykonanie  całości 

Zamówienia” nie wchodzą prace projektowe. Takie założenie przyjęte zostało z ostrożności, w 

obu  jednak  przypadkach  (zarówno  uwzględniając  w  całkowitej  wartości,  od  której  liczone 

będzie 7% prace projektowe, jak i nie uwzględniając tych prac) Odwołujący spełnia wymóg, o 

którym mowa w pkt 13.5 IDW. 

Biorąc pod uwagę, że prace projektowe (poz. 1.1 i 1.2 RCO) w RCO Odwołującego 

wycenione zostały na kwotę 13 406 935,00 zł, wartość ta wynosi 7,0532904% kwoty branej 

pod uwagę przez Zamawiającego (190 080 576,85 zł) i 6,7976122% kwoty branej pod uwagę 

przez Odwołującego (197 230 065,27 zł). Jednocześnie, gdyby do „wartości Robót netto za 

wykonanie całości Zamówienia” wliczyć także same prace projektowe, to wartość procentowa 

jest jeszcze niższa i wynosi 6,361941%. 

Odwołujący  podnosił,  że  w  jego  opinii  jedynie  wykładnia  prezentowana  przez 

Odwołującego jest słuszna i uzasadnione w obliczu treści IDW oraz pozostałych materiałów 

wch

odzących  w  zakres  dokumentacji  postępowania.  Nawet  jednak  przyjmując,  że  równie 

uzasadniona jest interpretacja przedstawiana 

przez Zamawiającego, nie sposób zgodzić się, 

że  z  tego  powodu  zasadne  jest  wyciąganie  względem  Odwołującego  negatywnych 

konsekwencji. 

Niezależnie od wykazanej powyżej wadliwości działania Zamawiającego (brak podstaw 

do odrzucenia oferty), 

Odwołujący podkreślał, że, przyjmując nawet, iż przygotował ofertę w 

sposób nieodpowiadający pkt 13.5 IDW, spełnione zostały wszystkie przesłanki zastosowania 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, czego Zamawiający nie uczynił. Odrzucenie oferty jest bowiem 

dopuszczalne jedynie 

w przypadku braku możliwości zastosowania tej procedury, tymczasem 

nie istnieją przeciwwskazania do skorzystania z niej w odniesieniu do oferty Odwołującego. 

Zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp powinno nastąpić poprzez dostosowanie 

sumarycznej wa

rtości poz. 1.1 i 1.2 RCO do poziomu odpowiadającego wartości równej 7% 

liczonej od kwoty 190 080 576,85 zł (wartość robót budowlanych z RCO), tj. do kwoty 13 305 

640,38 zł. Poprawienie wartości poz. 1.1 i 1.2 RCO o wspomnianą kwotę powinno nastąpić 


proporcjonalnie do procentowej relacji tych pozycji.  

P

owyższy sposób poprawienia omyłki w ofercie Odwołującego nie wymaga konsultacji 

z Odwołującym, ani zasięgnięcia informacji co do sposobu dokonania poprawy. Poprawienie 

oferty spowoduje obniżenie jej ceny końcowej raptem o 101 294,62 zł, co stanowi zaledwie 

ceny oferty Odwołującego. Ponadto, nie wprowadzi to żadnych zmian odnoszących się 

do  etapu  realizacji  zamówienia.  Nawet,  gdyby  uznać,  że  poprawienie  omyłki  wpłynie  na 

wysokość uzyskiwanych przez Odwołującego płatności z tytułu postępu prac, to zmiana ta nie 

wprowadza żadnej korzystnej dla Odwołującego modyfikacji (wartość prac projektowych, które 

rozliczane  są  jako  pierwsze  maleje,  a  więc  pierwsza  uzyskana  kwota  będzie  niższa  od 

pierwotnie zakładanej w obarczonej omyłką ofercie). 

Odwołujący  podnosił  ponadto,  że  Zamawiający  mógł  skorzystać  z  procedury 

wyjaśniającej, o której mowa w art. 87 ust. 1 Pzp. W swoim orzecznictwie Izba wielokrotnie 

podkreślała, iż jakkolwiek art. 87 ust. 1 Pzp wyraża uprawnienie instytucji zamawiającej, to w 

niektórych  okolicznościach  przeradza  się  ono  w  obowiązek.  Wartość  prac  projektowych  w 

o

fercie  Odwołującego,  przyjmując  wykładnię  Zamawiającego,  wykracza  w  znikomy  sposób 

ponad próg 7% (wynosi 7,0532904 %). Nie sposób wyobrazić sobie, aby Odwołujący mógł w 

ten sposób dążyć do poprawienia swoje pozycji w toku przyszłej realizacji zamówienia.  

Działanie Zamawiającego w sposób ewidentny uchybia również wyrażonej w art. 7 ust. 

1 Pzp zasadzie proporcjonalności. Nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że zachowaniem 

adekwatnym  do  sytuacji,  w  której  znikome  przekroczenie  progu  7%  powstałe  na  skutek 

odmiennej interpretacji pkt 

13.5 IDW powinno być odrzucenie oferty. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawca  Trakcja  PRKiI  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej 

również „Przystępujący”. 

Zamawiający pismem z dnia 9 stycznia 2020 r. oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w 

zakresie  zarzutu  pierwszego,  co  jego 

zdaniem,  konsumuje  w  całości  zarzuty  ewentualne 

przedstawione  w  treści  odwołania.  Zamawiający  podnosił,  że  w  ramach  kwoty  odniesienia 

określonej  w  pkt  13.5  IDW  jako  „wartości  Robót  netto  za  wykonanie  całości  zamówienia” 

konieczne staje się także uwzględnienie wartości pozycji 1.1. oraz 1.2 RCO, dotyczących prac 

projektowych.  Jest  to  o  tyle  istotne,  iż  treść  pkt  13.5.  IDW  posługuje  się  także  pojęciem 

„sumarycznej  wartości  pozycji  RCO”.  Pozwala  to  zatem  na  przyjęcie  obowiązku  wykładni 

wskazanego  postanowienia 

IDW  jako  zakładającego konieczność  uwzględniania  w  ramach 

pojęcia „wartość Robót za wykonanie zamówienia” także wartości określonych w pozycjach 

od 1.1 do 2 RCO. 

Taki  sposób  interpretacji  znajduje  także  potwierdzenie  w  ramach  wzorcowych 


postanowień kontraktu FIDIC, na którym oparte są planowane w ramach zamówienia prace. 

W świetle postanowień przywołanego aktu jako „Roboty” powinny być bowiem rozumiane nie 

tylko „roboty budowlane” lecz także związane z nimi „prace projektowe”. Ponadto, w §3 WU 

Zamawiający  wyraźnie  określił,  iż  „niniejszym  uzgadnia  z  Wykonawcą,  że  zapłaci  mu  za 

zaprojektowanie  i  wykonanie  Robót  Zaakceptowaną  Kwotę  Kontraktową  (...)”  .  Zatem, 

zarówno pozycje RCO odnoszące się do projektowania robót budowlanych, jak i same roboty 

powinny 

wchodzić w zakres pojęcia „wartość Robót netto za wykonanie całości zamówienia”. 

Zamawiający uznał więc, iż 7% wskaźnik powinien być obliczany na podstawie sumy 

pozycji  od  1.1  do  2  RCO.  W

artość  prac  przedprojektowych  i  dokumentacji  projektowej 

wyceniona w 

całości przez wykonawcę na kwotę 13 506 483,94 zł powinna być odnoszona do 

kwoty  wyrażonej  w  ramach  podsumowania  wyceny  jako  „cena  ofertowa  bez  VAT  -  zakres 

podstawowy”  tj.  kwoty  203  587  060,79  zł.  Wartość  7%  ze  wskazanej  kwoty  wynosi  w 

przybliżeniu 14 251 094,26 zł. Okoliczność braku zaistnienia przekroczenia 7% współczynnika 

nie  zmienia  także  ewentualne  wyłączenie  spod  dokonywanych  obliczeń  pozycji  1.3  RCO, 

określonej przez wykonawcę w kwocie 99 548,94 zł.  

Tym samym, nie zaszła opisana w art 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanka odrzucenia 

oferty wykonawcy z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. 

Przystępujący po stronie Zamawiającego, wykonawca Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 15 stycznia 2020 r., złożył oświadczenie w przedmiocie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnionych  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu. Szerszą argumentację przedstawił w piśmie procesowym, złożonym na rozprawie 

w dniu 16 stycznia 2020 r., w którym podkreślał, że Zamawiający przy badaniu ofert powinien 

kierować  się  w  pierwszej  kolejności  literalną  treścią  poszczególnych  postanowień  SIWZ  i 

językowym znaczeniem poszczególnych sformułowań zawartych w dokumentacji.  

W  świetle  powyższego  pod  pojęciem  „wartość  Robót  netto  za  wykonanie  całości 

Zamówienia” należy rozumieć wartość podaną w pozycji 2 RCO - „Roboty budowlane”. Jest to 

jedyna  logiczna  i  racjonalna  interpretacja 

postanowienia  SIWZ,  uwzględniająca  w 

szczególności  językowe,  logiczne  i  celowościowe  znaczenie  zastosowania  przez 

Zamawiaj

ącego słowa „Roboty”, odnoszącego się niewątpliwie do wartości robót budowlanych 

(stanowiących,  co  istotne,  jedynie  pewien  element  całości  zamówienia,  jednak  nie  jego 

całość).  Wartość  Robót  netto  jest  zawsze  wartością  mniejszą  niż  wartość  netto  całego 

Zamówienia.  Wartości  te  nie  mogą  być  utożsamiane,  czy  stosowane  jako  pojęcia 

bliskoznaczne, zamienne. 

Zamawiający  nie  jest  uprawniony  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  pomijać  jasne 

sformułowanie  SIWZ,  referujące  do  słowa    „Roboty",  a  tym  bardziej  utożsamiać  z  tym 


zakresem pojęciowym wszelkich wymaganych i wycenionych prac projektowych. Zamawiający 

nie  zdefiniował  w  dokumentacji  postępowania  „Robót”,  natomiast  bliższa  interpretacja  tego 

pojęcia nakazywałaby utożsamianie słowa „Roboty” z „Robotami budowlanymi”, szczególnie 

że te pojęcia występują w RCO.  

Zdaniem  Przystępującego,  Odwołujący  dopuścił  się  niezgodnego  z  wymaganiami 

obliczenia ceny oferty

, co zobowiązywało Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron 

oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  o 

zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  Odwołującego,  informacji 

Zamawiającego  o odrzuceniu  oferty  Odwołującego.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę 

stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie,  piśmie  procesowym 

Przystępującego,  a także  oświadczenia  i  stanowiska  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  wyrażone  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w dniu  

16 stycznia 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem  postępowania  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  dla  zadania  pn. 

Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki 

– Stara Piła oraz nr 229 na odcinku 

Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym 

ciągu  transportowym  Bydgoszcz  –  Trójmiasto,  Etap  I”  Całość  przedmiotu  zamówienia 

obejmuje: - zaprojektowanie oraz przebudowa: jednotorowej linii kolejowej nr 234 na odcinku 

od km 11,030 do km 19,898 oraz jednotorowej linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24,400 

do km 31,000; - 

zaprojektowanie: łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej 

nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz wraz z urządzeniami sterowania i  zasilania 

nietrakcyjnego,  urządzeniami  sterowania  i  telekomunikacją,  a  także  świadczenie  Usług 

gwarancyjnych  i  zamówienia  opcjonalne  (Usługi  Pogwarancyjne  i  Przewidywane  zmiany  w 

zakresie interfejsów)  dla Systemów;  -  przedmiotem  świadczenia Usług  gwarancyjnych  oraz 

zamówień  opcjonalnych  są  Systemy,  które  obejmują  zabudowane  w  ramach  niniejszego 

Z

amówienia urządzenia branży automatyki kolejowej (srk) oraz urządzenia kolejowych sieci 

teleko

munikacyjnych, w szczególności (…)  

Zakres opcjonalny zamówienia (Prawo Opcji 1, i Prawo Opcji 2 i Prawo Opcji 3 ) obejmuje 


wykonanie na żądanie Zamawiającego: 1)  Prawo 

Opcji 

Świadczenie 

Usług 

pogwarancyjnych dla dostarczonych w ramach n

iniejszego zamówienia Systemów. 2) Prawo 

Opcji  2 

– w  zakresie świadczeń określonych w PFU w Rozdziale „Przewidywane  zmiany w 

zakresie interfejsów”, który będzie realizowany niezależnie od podziału Kontraktu na Etapy, w 

terminach wskazanych przez Zamawiającego jednak nie krótszych niż 6 m-cy od daty złożenia 

żądania przez Zamawiającego oraz nie dłuższych niż do zakończenia niniejszego Kontraktu. 

3) Prawo Opcji 3 - 

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją łącznicy toru pierwszego linii 

kolejowej  nr  201  i  linii  kolejowej  nr  229  w  obrębie  posterunku  odgałęźnego  Glincz.  

Świadczenie  Usług  gwarancyjnych  oraz  Świadczenie  Usług  pogwarancyjnych  obejmuje 

wszystkie Systemy zabudowane w r

amach niniejszego Zamówienia.   

Izba ustaliła, że zgodnie z pkt 13.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej 

„SIWZ”, Sumaryczna wartość pozycji RCO dotyczących wykonania dokumentacji projektowej 

(poz.  1.1.  RCO  Prace  przedprojektowe  oraz  poz.  1.2  RCO  Dokumentacja  projektowa)  nie 

może  przekroczyć  7%  wartości  Robót  netto  za  wykonanie  całości  Zamówienia  (bez  kwoty 

warunkowej).  Sumaryczna  wartość  pozycji  RCO  (RCO  lp.  3  Prawo  Opcji  1)  dotyczących 

świadczenia Usług pogwarancyjnych nie może być niższa niż 1% i nie może być wyższa niż 

9% sumarycznej wartości pozycji RCO (RCO lp. 2.4 Sterowanie ruchem kolejowym oraz 2.7 

Branża urządzenia i sieci teletechniczne), dotyczących urządzeń automatyki kolejowej i sieci i 

urządzeń telekomunikacji. 

Stosownie  do  pkt  20.7  SIWZ  w 

celu  oceny  ofert  Zamawiający  przyjął  następujące 

kryteria: a) Całkowita cena brutto – waga: 80%  oraz b) Doświadczenie personelu wykonawcy 

-  waga  20%. 

Zgodnie  z  pkt  20.11  SIWZ  Zamawiający  zamierza  dokonać  wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty od następujących wykonawców: 

Odwołującego, Przystępującego oraz wykonawcy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-

Torowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  odrzucił  ofertę  Odwołującego 

wskazując,  że  stwierdzono  naruszenie  warunku  13.5  IDW  powtórzony  na  str.  2  RCO,  iż 

„Sumaryczna  wartość  pozycji  RCO  dotyczących  wykonania  dokumentacji  projektowej  (poz. 

1.1. RCO Prace przedprojektowe, dokumentacja projektowa, powykonawcza, certyfikacja dla 

zadania podstawowego oraz poz. 1.2 RCO Prace przedprojektowe, dokumentacja projektowa 

dla  łącznicy  w  obrębie  p.odg.  Glincz)  nie  może  przekroczyć  7%  wartości  Robót  netto  za 

wykonanie całości Zamówienia (bez kwoty warunkowej). Sumaryczna wartość pozycji RCO 

dotyczących  wykonania  dokumentacji  projektowej  (poz.  1.1.  RCO  Prace  przedprojektowe, 

dokumentacja projektowa, powykonawcza, certyfikacja dla zadania podstawowego oraz poz. 


1.2  RCO  Prace  przedprojektowe,  dokumentacja  projektowa  dla  łącznicy  w  obrębie  p.odg. 

Glincz) w ww. ofercie wynosi 7,053290358%. Zamawiający nie znalazł podstaw do uznania 

powyższego za omyłkę, jak też nie znalazł podstaw do jej poprawy. W ocenie Zamawiającego 

oferta  konsorcjum  (…)  podlega  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  treścią  SIWZ  z  uwagi  na 

brzmienie  pkt  13.5  IDW.  Zamawiający  zastrzegł,  że  Sumaryczna  wartość  pozycji  RCO 

dotyczących wykonania dokumentacji projektowej (poz. 1.1. RCO Prace przedprojektowe oraz 

poz. 1.2 RCO Dokumentacja projektowa) nie może przekroczyć 7% wartości Robót netto za 

wykonanie całości Zamówienia (bez kwoty warunkowej). 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izb

a uznała, że zarzut określony w pkt 1 odwołania podlega uwzględnieniu. Istota sporu 

sprowadzała się do interpretacji treści postanowienia SIWZ określonego w punkcie 13.5. Tomu 

I  „INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW'  o  następującym  brzmieniu:  Sumaryczna  wartość 

pozyc

ji RCO dotyczących wykonania dokumentacji projektowej (…) nie może przekroczyć 7% 

wartości Robót netto za wykonanie całości Zamówienia (bez kwoty warunkowej). 

Jak słusznie zauważył  zarówno  Odwołujący,  jak i  Przystępujący,  w  żadnym  miejscu 

dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  nie 

zdefiniował  pojęcia  „Robót”.  W  ocenie  Izby  za  tożsame  z  pojęciem  „Robót”  nie  może  być 

uznane sformułowanie „Roboty budowlane”, o którym mowa w poz. 2 RCO. Zgodzić należy 

się z Odwołującym, że niewątpliwie Zamawiający, jako podmiot profesjonalnie trudniący się 

udzielaniem zamówień, świadomie wprowadził rozróżnienie w siatce pojęciowej stosowane w 

dokumentacji  p

ostępowania. Zatem stawianie znaku równości pomiędzy tymi  pojęciami jest 

nieuzasadnione.  

Tym  bardziej,  że  Zamawiający  posłużył  się  sformułowaniem  wykluczającym  zakres 

prac, który nie będzie brany przy wyliczaniu progu 7%. Zgodnie z pkt 13.5 IDW Zamawiający 

podał,  że  ustalając  kwotę  maksymalną  należną  z  tytułu  wykonania  prac  projektowych 


wykonawca nie może uwzględniać kwoty warunkowej. Skoro Zamawiający wskazał element, 

który  nie będzie brany  pod  uwagę na  etapie obliczania progu 7%,  to  niewątpliwie  zasadne 

wydaje się założenie, że gdyby chciał wyłączyć z tej kalkulacji również inne jej elementy (np. 

pozycje RCO odpowiadające prawu opcji), to wskazałby to w treści IDW (tak jak wskazał na 

kwotę warunkową). Z postanowień przywołanego punktu IDW wynika jedynie, że wykonawcy 

z kalkulacji winni wyłączyć kwotę warunkową, nie było zaś wyłączenia co do prawa opcji czy 

też prac projektowych. 

Rację należy przyznać Przystępującemu, że co do zasady należy stosować literalną 

wykładnię  odpowiednich  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co 

zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie badania i oceny ofert. Może 

się  jednak  zdarzyć,  że  w  okolicznościach  danej  sprawy  wykładnia  literalna  ustąpi  przed 

celowościową,  gdy  np.  literalna  wykładnia  postanowienia  nie  da  się  pogodzić  z  zasadą 

proporcjonalności, uczciwej konkurencji, czy też równego traktowania wykonawców.  

Odnosząc powyższe rozważania do niniejszej sprawy, w ocenie składu orzekającego 

pod pojęciem „Roboty” można zidentyfikować także inne elementy konieczne do wykonania 

zamówienia,  niestanowiące  stricte  robót  budowlanych,  w  ujęciu  „inżynierskim”. 

Nieuprawnionym jest identyfikowanie pojęcia „Roboty netto za wykonanie całości Zamówienia” 

jedynie  z  pracami  budowlanymi  do  wykonania  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane  i 

pozycją nr 2 w tabeli RCO - „Roboty budowlane”.  

Wymaga podkreślenia, że zgodnie z definicją robót budowlanych znajdującą się w art. 

2  pkt  8  ustawy  Pzp 

należy  przez  to  pojęcie  rozumieć  wykonanie  albo  zaprojektowanie  i 

wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c  lub 

obiektu  budowlanego

.  Zatem  robotą  może  być  osiągnięcie  celu  zakładanego  dla  prac 

budowlanych,  jakim  jest  kompleksowe  wykonanie  pewnego  zamierzenia  inwestycyjnego, 

obejmujące  swym  zakresem  również  prace  projektowe.  Stąd  właściwym  wydaje  się 

odnoszenie 

w  niniejszym  postępowaniu  pojęcia  „Robót”  do  całości  robót  (budowlanych  i 

innych) składających się na przedmiot zamówienia, w tym do prac projektowych. Taki sposób 

interpretacji  znajduje  potwierdzenie  również  w  postanowieniach  programu  funkcjonalno-

użytkowego, gdzie pkt 3 zatytułowany „Zakres Robót” obejmuje nie tylko Roboty budowlane 

(pkt  3.6),  lecz  także  dokumentację  projektową  (pkt  3.2)  oraz  dokumentację  niezbędną  do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pkt 3.3). 

Skoro  Zamawiający  zaniechał  zdefiniowania  poszczególnych  pojęć  (pomimo  że 

podobny  spór  toczył  się  już  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  w  2018  r.,  zgodnie  z 

oświadczeniem  pełnomocnika  Zamawiającego),  a  dodatkowo  specyfikacja  istotnych 

warunków zamówienia zawiera różne pojęcia, takie jak chociażby Roboty, Roboty budowlane, 


Roboty netto, Inne roboty, 

to wszelkie wątpliwości postanowień SIWZ, czy niejasności, które 

mogą  odnosić  się  do  złożonych  w  postępowaniu  ofert,  winny  być  rozstrzygane  przy 

zastosowaniu  interpretacji  korzystnych  dla  wykonawców.  Zamawiający  nie  może  na  etapie 

badania i oceny ofert zaostrzyć wymagań, a wszelkie nieprecyzyjne postanowienia SIWZ nie 

mogą wywoływać negatywnych skutków wobec podmiotów uczestniczących w przetargu.  

W związku z powyższym Izba uznała, że Zamawiający nie miał podstaw do odrzucenia 

oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

W  dalszej  kolejności  Izba  uznała,  że  uwzględnienie  zarzutu  pierwszego  odwołania 

konsumuje 

pozostałe zarzuty ewentualne, zatem Izba pozostawiła je bez rozpoznania. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  

§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel