KIO 2679/19 WYROK dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2679/19 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  – w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant:           

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie ubiegających się  o  udzielenie zamówienia  PreZero  Service Wschód 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Radomiu  i  EKO-KRAS  spółka  z ograniczoną 

odpowi

edzialnością  w  Kraśniku  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  

Gminę Karczmiska 

orzeka: 

1. Oddala 

odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 

1b  pkt  1  oraz  art.  7  ust.  1  i  3 

Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  jego 

zastosowania  i  zaniechanie  wykluczenia  z  p

ostępowania  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Karczmiskach  i  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Józefowie nad Wisłą, podczas gdy nie wykazali 

oni 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w zakresie  kompetencji  i uprawnień  do 

wykonywania  określonej  działalności  zawodowej.  W pozostałym  zakresie  umarza 

postępowanie. 

2.  Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia PreZero Service Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu 

i EKO-

KRAS  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kraśniku  i  zalicza  w  poczet 

kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset 

złotych, zero groszy), uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia PreZero Service Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu 

i EKO-

KRAS  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  w Kraśniku  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 2679/19 

U z a s a d n i e n i e 

I.  Gmina  Karczmiska 

(dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie  na  wykonanie 

zamówienia  publicznego  na  „odbieranie  i  transport  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości 

położonych 

na 

terenie 

Gminy 

Karczmiska” 

nr 

referencyjny 

GOŚ.271.4.2019.ZB. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu  9  grudnia  2019  r.  pod  nr  633789-N-2019. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843; dalej: Prawo zamówień publicznych). 

W  dniu  30  grudnia  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia PreZero Service Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu 

i EKO-

KRAS  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Kraśniku  (dalej:  Odwołujący) 

wnieśli odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 i 3 Prawa zamówień 

publicznych  poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania  i  zaniechanie  wykluczenia 

Postępowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Zakład 

Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Karczmiskach 

Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

J

ózefowie  nad  Wisłą  (dalej:  Konsorcjum  ZGK),  podczas  gdy  nie  wykazali  oni  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  a  tym 

zarzucali  samym  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  poprzez  wybór  oferty  Konsorcjum  ZGK  jako  najkorzystniejszej  w 

Postępowaniu, 

względnie  naruszenie  art.  26  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

wezwania  Konsorcjum  ZGK  do  uzupełnienia  dokumentów  wymaganych  do  wykazania 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub 

finansowej; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 1 oraz art. 7 ust.1 i 3 Prawa zamówień 

publicznych  poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania  i  zaniechanie  wykluczenia 

Postępowania  Konsorcjum  ZGK,  podczas  gdy  nie  wykazało  ono  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  kompetencji  i  uprawnień  do  wykonywania  określonej 

działalności  zawodowej,  a  tym  samym  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 


traktowania  wykonawców  poprzez  wybór  oferty  Konsorcjum  ZGK  jako  najkorzystniejszej  w 

Postępowaniu. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu: 

1.  unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum ZGK jako najkorzystniejszej w Postępowaniu, 

2.  wykluczenia Konsorcjum ZGK z Postępowania, 

3.  względnie wezwanie Konsorcjum ZGK do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Prawa 

zamówień  publicznych  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w Postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

4.  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej w Postępowaniu. 

Do postępowania odwoławczego nikt nie zgłosił przystąpienia. 

Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3 

Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  ZGK  do 

uzupełnienia  dokumentów  wymaganych  do  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  i  zapowiedział 

un

ieważnienie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  wezwanie  Konsorcjum  ZGK  do 

uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  polisy  ubezpieczenia  OC.  W  tym  zakresie  Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zamawiający  nie  uwzględnił  zarzutu naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22 

ust.  1b  pkt  1  oraz  art.  7  ust.1  i  3  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  jego 

zastosowania i zaniechanie wykluczenia z Postępowania Konsorcjum ZGK, podczas gdy nie 

wykazało  ono  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  kompetencji 

uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  zawodowej.  Ponieważ  Odwołujący 

podtrzymał odwołanie w tym zakresie, odwołanie zostało rozpoznane na rozprawie (art. 186 

ust. 4a Prawa zamówień publicznych). 

II. Nie stwierdzono zaistnienia 

przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych  - 

jeżeli  podniesione  przez  niego  zarzuty  by  się  potwierdziły  –  wówczas 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 


Po zapozna

niu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie należy oddalić. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W rozdziale XI punkcie 11.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ; 

odpis SIWZ 

i innych dokumentów przywołanych w uzasadnieniu w aktach postępowania) 

Zamawiający  postawił  warunek  udziału  w postępowaniu,  dotyczący  kompetencji  lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w sposób następujący: 

a) 

wykonawca posiada wpis 

do prowadzonego przez Wójta Gminy Karczmiska rejestru 

działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

b) 

wykonawca  jest  wpisany  do  prowadzonego  przez  właściwego  marszałka 

województwa  Rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowania  i 

gospodarujących  odpadami,  który  stanowi  integralną  część  Bazy  danych  o  produktach  i 

opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach. 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  na  wezwanie 

Zamawiającego  z  art.  26  ust.  2  ustawy  Prawa  zamówień  publicznych,  wykonawca  był 

zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 

a) 

zgodnie  z  rozdziałem  XII  punktem  12.8.1.  SIWZ  dokument  potwierdzający  wpis  do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska; 

b) 

zgodnie  z  rozdziałem  XII  punktem  12.8.2.  SIWZ  zawiadomienie  o  nadaniu 

nr 

rejestrowego  w  rejestrze  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w 

opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  prowadzonego  przez  właściwego  marszałka 

województwa na podstawie ustawy o odpadach. 

3.  Konsorcjum  ZGK  w  zakresie  objętym  rozpatrywanym  zarzutem  złożyło  następujące 

dokumenty: 

zaświadczenie  z  dnia  17  grudnia  2019  r.  o  zmianie  wpisu  w  rejestrze  działalności 

regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

wydane  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Karczmiskach (dokument nie był kwestionowany odwołaniem), 

pismo  Marszałka  Województwa  Lubelskiego  z  dnia  23  kwietnia  2018  r.  o  nadaniu 

Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Karczmiskach  numeru  rejestrowego  w  Bazie  danych  o  produktach  i  opakowaniach  oraz 

gospodarce odpadami, wraz z podaniem numeru rejestrowego, 

pismo  Marszałka Województwa  Lubelskiego  z  dnia  29  marca  2018 r.  o  aktualizacji  konta 

Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych    spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 


Józefowie  nad  Wisłą  w  Bazie  danych  o  produktach  i  opakowaniach  oraz  gospodarce 

odpadami,  wraz  z 

podaniem  numeru  rejestrowego  (dokument  nie  był  kwestionowany 

odwołaniem). 

Odwołujący twierdził w odwołaniu, że Konsorcjum ZGK powinno zostać wykluczone 

z postępowania z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na 

posiadaniu odpowiednich uprawnień – zdaniem Odwołującego, ,,tylko jeden konsorcjant legitymuje 

się wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska tj. Lider Konsorcjum Zakład Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A, 24-310 Karczmiska. Jak wynika 

z dokumentów złożonych na wezwanie przez Konsorcjum ZGK, drugi konsorcjant Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych sp. z o.o. w Józefowie nad Wisłą, ul. Cicha 6, 24-340 Józefów nad Wisłą nie 

posiada takiego wpisu do rejestru działalności regulowanej, a zatem nie ma uprawnień do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska. Ponadto jeden z 

konsorcjantów Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A, 24-310 

Karczmiska nie posiada także wpisu w BDO w zakresie transportu odpadami (brak wpisu w dziale VII 

rejestru BDO), a tym samym nie ma uprawnień do wykonywania usług transportu odpadów, a co 

również jest przedmiotem niniejszego zamówienia.” (strona 4 odwołania). 

Zdaniem Zamawiającego składanie oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia ma umożliwiać wykonawcom łączenie potencjałów – 

Zamawiający nie miał wątpliwości, że Konsorcjum ZGK wykazało spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

Oceniając tak ustalony stan faktyczny, oraz biorąc pod uwagę stanowiska Stron, Izba 

stwierdziła, że odwołania nie można uwzględnić. 

Izba bada odwołanie w zakresie podniesionych w nim zarzutów (art. 192 ust. 7 Prawa 

zamówień  publicznych),  przy  czym  zarzuty  te  muszą  być  podniesione  w  przepisanym 

terminie (art. 182 Prawa zamówień publicznych). 

W  ocenie  Izby  jeden  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  tworzących  Konsorcjum  ZGK  -    tj.  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  spółka 

z og

raniczoną  odpowiedzialnością  w Karczmiskach  przedstawił  oba  dokumenty  wymagane 

przez Zamawiającego na potwierdzenie posiadanych uprawnień – dokument potwierdzający 

wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości  z  terenu  Gminy  Karczmiska  (złożono  zaświadczenie  z  dnia 

grudnia  2019  r.  o  zmianie  wpisu  w  rejestrze  działalności  regulowanej  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości)  oraz  zawiadomienie  o 


nadaniu  nr rejestrowego  w 

rejestrze  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w 

opakowaniach  i 

gospodarujących  odpadami  prowadzonego  przez  właściwego  marszałka 

województwa  na  podstawie  ustawy  o  odpadach  (złożono  pismo  Marszałka  Województwa 

Lubelskiego z dnia 23 kwiet

nia 2018 r. o nadaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Karczmiskach numeru rejestrowego w Bazie danych o 

produktach  i opakowaniach  oraz  gospodarce  odpadami,  wraz  z  podaniem  numeru 

rejestrowego).  

Odwołujący  w  odwołaniu  kwestionował  posiadanie  przez  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Karczmiskach  uprawnień  w 

zakresie  odbioru  odpadów  wskazując,  że  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Karczmiskach w Bazie danych ,,brak wpisu w dziale VII 

BDO”, jednak Zamawiający nie wymagał w SIWZ takiego wpisu – a jedynie zaświadczenia o 

nadaniu  numeru  w  Bazie. W ocenie  Izby kwestionowanie  braku takiego wpisu  (w  dziale  VII 

Bazy danych) jest na obecnym etapie spóźnione – dokumenty przedstawione przez Zakład 

Gospodarki  Komunalnej  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  w Karczmiskach 

odpowiadają wymogom Zamawiającego określonym w SIWZ, a wymogi te nie były skarżone 

odpowiednim  czasie  (w  terminie  biegnącym  od  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  i 

SIWZ).  Zamawiający  opisując  warunek  udziału  w  postępowaniu  żąda  dokumentu 

potwierdzającego  spełnienie  tego  warunku  –  w  konsekwencji  ocena  spełnienia  warunku  w 

postępowaniu  odbywa  się  na  podstawie  dokumentu,  wskazanego  przez  Zamawiającego  w 

SIWZ.  Nie  można  oceniać  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  oderwaniu  od 

tego dokumentu. 

W  piśmie  procesowym  z  dnia  14  stycznia  2020  r.  Odwołujący  zwracał  uwagę  na 

wyroki  sądów  administracyjnych,  wskazujące,  że  podmiot,  który  nie  posiada  uprawnień  do 

wykonywania  działalności  regulowanej,  nie  może  zawrzeć  umowy  na  realizację  takiej 

działalności (realizacją działalności regulowanej jest nie tylko faktyczne wykonywanie danych 

czynności, ale i zawarcie umowy na ich wykonywanie). Z poglądem takim nie można się nie 

zgodzić, jednak po pierwsze, taki zarzut nie był postawiony w odwołaniu, po drugie  – jeżeli 

wspólnie umowę zawierają podmioty, z których jeden ma uprawnienie do odbioru odpadów, 

a drugi 

–  do  odbioru  i  transportu  odpadów,  to  w  ocenie  Izby  oba  te  podmioty  mają  prawo 

realizować (a więc i zawrzeć) wspólnie umowę na odbiór i transport odpadów, o ile wspólne 

realizowanie  umowy  jest  możliwe  w  ramach  posiadanych  uprawnień  przez  każdy  z 

podmiotów (Odwołujący nie wywodził, że nie jest to możliwe). 

W odwołaniu Odwołujący nie podnosił zarzutów  w odniesieniu do treści zobowiązań 

przedłożonych  przez  Konsorcjum  ZGK  Zamawiającemu  –  obaj  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  złożyli  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  zobowiązania  do  udostępnienia  sobie  nawzajem  zasobów,  w  tym  zasobów, 


które  są  nieprzenaszalne  (np.  udostępniono  wpis  do  działalności  regulowanej). 

Zobowiązania  o  takiej  treści  budzą  wątpliwości,  natomiast  Izba  nie  mogła  w  tym  zakresie 

nakazać  Zamawiającemu  dokonania  żadnych  czynności,  ponieważ  zarzuty  w  tym  zakresie 

nie zostały sformułowane w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  okoliczności,  biorąc  pod  uwagę  zakres  zarzutów  odwołania  (a 

więc ich podstawę prawną  i faktyczną)  Izba  nie mogła stwierdzić,  że doszło do  naruszenia 

art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  1  oraz  art.  7  ust.1  i  3  Prawa  zamówień 

publicznych  poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania  i  zaniechanie  wykluczenia 

Postępowania  Konsorcjum  ZGK,  podczas  gdy  nie  wykazało  ono  spełnienia  warunków 

u

działu  w postępowaniu  w  zakresie  kompetencji  i  uprawnień  do  wykonywania  określonej 

działalności  zawodowej,  a  tym  samym  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, dlatego orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972).

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel