KIO 2677/19 WYROK dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt KIO 2677/19 

WYROK 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2020 

r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: ABOOK Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Wojskowy  Instytut  Medyczny  

z siedzibą w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy: 

SKAMEX  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  

z siedzibą w Łodzi, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego; 

orzeka: 

oddala odwołanie

kosztami  postępowania  w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  

sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża  wykonawcę:  ABOOK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  pięćset  złotych  i  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

ABOOK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza 

od 

wykonawcy 

ABOOK 

Sp. 

o.o. 

siedzibą  

w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy:  SKAMEX  Sp

ółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 2677/19 

UZASADNIENIE 

Wojskowy  Instytut  Medyczny  z  siedzibą  w  Warszawie  -  dalej  „zamawiający”, 

prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  rękawic  jednorazowych  do  użytku 

medycznego,  zestawów  używanych  w  przypadku nietrzymania moczu,  artykułów  do  infuzji, 

przyrządów do anestezji i resuscytacji oraz innych wyrobów i produktów medycznych (w tym 

do  użytku  szpitalnego  oraz  na  salach  operacyjnych),  środków  odkażających  do  rąk

soczewek kontaktowych, wyrobów do transfuzji krwi”; znak sprawy 2/Apteka/2019-30/ZP/19 

dalej  „postępowanie”  lub  „zamówienie”).  Opis  przedmiotu  zamówienia  został  określony  

szczegółowo  w  załączniku  nr  3  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej 

„SIWZ”). 

Szacunkowa  wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  W  dniu  20  maja  2019  r. 

ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

pod numerem 2019/S 096-231558. 

W  dniu  30  grudnia  2019 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę:  ABOOK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

(dalej  „odwołujący”).  Złożone  odwołanie  dotyczyło  pakietu  obejmującego 

dostawę rękawiczek diagnostycznych (pakiet XXIII/11). 

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  dokonanej  przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  polegającej  na 

dokonaniu  nieprawidłowej  oceny  oferty  Skamex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi  (dalej  „Skamex"  lub  „przystępujący”)  w  ramach  kryterium  oceny 

ofert (przyznanie nieprawidłowej liczby punktów) oraz wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty 

złożonej przez tego wykonawcę.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu,  iż  podejmując ww.  czynności,  naruszył  -  poza 

wynikającymi z uzasadnienia odwołania - następujące przepisy ustawy Pzp: 

1)  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  oferty  Skamex, 

która  nie  jest  ofertą  najkorzystniejszą  w  rozumieniu  ustawy  Pzp,  w  wyniku 

nieprawidłowej oceny tej oferty w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ (przyznanie 

95,14  pkt  zamiast  81,08  pkt)  oraz  zaniechanie 

wyboru  oferty  odwołującego jako  oferty 

przedstawiającej  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w SIWZ; 


2)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia  

z naruszeniem zasady przejrzystości postępowania, równego traktowania wykonawców  

i  uczciwej  konkurencji  oraz  w  sposób  nieprowadzący  do  wyboru  wykonawcy  zgodnie  

z przepisami ustawy Pzp. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszego odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: 

1)  dokonania 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenia oceny ofert, w tym przyznanie prawidłowej liczby punktów ofercie Skamex, 

a w konsekwencji dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Zamawiający  poinformował  odwołującego  o  czynności  wyboru  oferty  Skamex, 

umieszczając przedmiotową informację  na  platformie zakupowej  w  dniu  20 grudnia 2019  r. 

W  ocenie  odwołującego,  zamawiający  dokonując  oceny  ofert  w  niniejszym  postępowaniu, 

wybrał  ofertę,  która  nie  jest  najkorzystniejsza  w  rozumieniu  art.  2  pkt  5  ustawy  Pzp. 

Kryteriami oceny ofert w pakiecie XXIII/11 była: 1) cena ofert - waga kryterium 75%, termin 

dostawy - 

waga 5% i jakość oferowanego towaru - waga 20%. Na potwierdzenie spełniania 

kryteriów  jakościowych  zamawiający  w  załączniku  nr  4  do  SIWZ  (wymagania  jakościowe 

oferowanego  towaru)  w  pozycjach  44  - 

48  wskazał  dokumenty,  jakie  wykonawcy  winni 

przedłożyć, aby zamawiający na ich podstawie mógł dokonać oceny oferowanych produktów 

i  przyznać  im  odpowiednią  liczbę  punktów.  Jednocześnie  w  rozdziale  9  pkt  3  SIWZ 

zaznaczono,  że  wymagania  jakościowe  (podstawowe  i  oceniane),  wraz  z  dokumentami 

wymaganymi 

na  potwierdzenie  ich  spełniania  przez  oferowany  towar  i  liczba  punktów, 

zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Z kolei w rozdziale 9 pkt 6 SIWZ zamawiający 

zastrzegł,  że  za  najkorzystniejszą  uzna  tę  ofertę,  która  uzyska  największą  sumę  punktów 

otrzy

manych we wszystkich kryteriach, czyli ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów.  

Zgodnie z pkt 45 załącznika nr 4 do SIWZ w ramach kryterium „jakość oferowanego 

towaru"  z

amawiający  przewidział  przyznanie po  jednym  punkcie za  „Odporność wyrobu na 

przenikanie  (przebicie)  n/w  płynnych  substancji  cytostatycznych  w  czasie  min.  1  godz. 

wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 374-3 lub PN-EN 16523-1:2015-05. lub ASTM D6978-

05:  a)  5-Fluorouracil  b)  Cyclophosphamide  c)  Doxorubicin  d)  Taxol  e)  Cisplatin  f) 

Karmustyna  g)  Vinkrystyna".  Jako  dokumenty  potwierdzające  dla  tej  pozycji  wskazano: 

„podać czasy przebicia wyrobu dla substancji określonych przez zamawiającego, potwierdzić 

wynikami  badań  wyrobu  wykonanymi  przez  laboratorium  posiadające  akredytację 

(notyfikację)  lub  certyfikat  zarządzania  jakością  ISO".  Tym  samym  podstawą  przyznania 

punktów  za  przenikanie  substancji  cytostatycznych  były  w  tym  wypadku  wyniki  badań 


wyrobu  wykonane  przez  odpowiednie  laboratorium.  Skamex,  dla  celów  uzyskania  punktów  

w  przedmiotowym  kryterium, 

złożył  wraz  z  ofertą  dokument  pod  polską  nazwą  „Zalecenia 

dotyczące  odporności  chemicznej  -  leki  cytotoksyczne".  Dokument  ten  zawiera  informację, 

że rękawice „zostały przetestowane zgodnie z ASTM F 739 „Standardową metodą badania 

odporności materiałów ubrań ochronnych na przenikanie płynnych lub gazowych substancji 

w  warunkach  ciągłego  kontaktu",  EN  374-3  „Rękawice  chroniące  przed  chemikaliami  

i  mikroorganizmami  - 

określenie  odporności  na  przenikanie  substancji  chemicznych"  lub 

ASTM D 6978 „Ocena odporności rękawic medycznych na przenikanie chemioterapeutyków" 

przez  niezależne  akredytowane  jednostki  badawcze".  Następnie  przedstawiona  została 

tabela  z  wartościami  przenikalności.  Pod  tabelą  zaś  zamieszczono  zastrzeżenie,  

że  „Sempermed  [producent-  przypis  odwołującego]  oświadcza,  że  wartości  dla  poziomów 

przenikania  ustalono  na  podstawie  badań  laboratoryjnych  wykonywanych  w  ustalonych 

warunkach  i  mogą  nie  odzwierciedlać  wszystkich  rzeczywistych  warunków."  Z  powyższego 

wynika,  że  przedstawiony  dokument  nie  jest  raportem  z  badań  żadnego  laboratorium,  

a wartości podane w tabeli zostały „ustalone na podstawie badań laboratoryjnych", a zatem 

nie  stanowią  bezpośrednio  wyników  przeprowadzonych  badań.  W  przedmiotowym 

przypadku  zamawiaj

ący  wyraźnie  oczekiwał  przedstawienia  wyników  badań  wykonanych 

przez  laboratorium,  a  nie  informacji  na  temat  przenikalności  opracowanej  na  podstawie 

takich  wyników.  Przedmiotowy  problem  nie  dotyczy  jedynie  kwestii  formalnej  dokumentu,  

ale  stanowi  istotne 

uchybienie  wymaganiom  SIWZ.  Wyniki  z  badań  laboratorium  to  dane 

podane wprost z badań przeprowadzonych zgodnie z odnośnymi normami, metodologią itd. 

Natomiast  dane  podane  przez  p

roducenta  w  „zaleceniach  dotyczących  odporności 

chemicznej"  zostały  opracowane  na  podstawie  nieznanej  metodologii  i  w  nieznany  sposób  

w  oparciu  o  wykonane  badania.  Przedmiotowy  dokument  wskazuje  na  wykonanie  badań 

przez  dwa  laboratoria.  Nie  wiadomo  w 

jaki  sposób  przedstawione  zostały  wyniki,  czy 

wyciągano średnią, czy przyjmowano dowolne podane w raportach z badań obu laboratoriów 

wartości.  Podsumowując,  z  uwagi  na  fakt,  że  Skamex  nie  przedstawił  wymaganego  dla 

przyznania punktów w kryterium z pozycji 45 załącznika nr 4 do SIWZ dokumentu - wyników 

badań  wyrobu  wykonanymi  przez  laboratorium  posiadające  akredytację  (notyfikację)  lub 

certyfikat  zarządzania  jakością  ISO,  w  przedmiotowym  kryterium,  zamawiający 

bezpodstawnie przyznał wykonawcy punkty w tym kryterium. 

Ponadto  odwołujący  podnosił,  że  zgodnie  z  pkt  46  załącznika  nr  4  do  SIWZ, 

z

amawiający  przewidział  przyznanie  po  jednym  punkcie  za  „Odporność  wyrobu  na 

przenikanie  (przebicie)  n/w  substancji  w  określonym  dla  nich  czasie,  wyznaczona  zgodnie  

z  normą  PN-EN  374-3  lub  PN-EN  16523-1:2015-05.:  (a)  etanol  70%  -  min.  30  min.,  (b) 

isopropanol 70% - min. 30 min., (c) formalina 10% - min. 3 godz. lub formalina (formaldehyd) 


min.  115 min.  (średni  czas przebicia  min.  230 min.),  (d)  wodorotlenek  sodu 40%  

- min. 2 godz., (e) glutaraldehyd 4% - min. 2 godz. lub glutaraldehyd 2,4% - min. 8 godz. lub 

glutaraldehyd 5% - min. 2 godz. lub glutaraldehyd 50% - 

min. 6 poziom odporności (zgodnie 

z normę EN 374 mierzony czas przebicia (min)>480), (f) Kwas solny (kwas chlorowodorowy) 

-  min.  30  min. 

Jako  dokumenty  potwierdzające  dla  tej  pozycji  wskazano  „podać  czasy 

przebicia  wyrobu  dla  sub

stancji  określonych  przez  zamawiającego,  potwierdzić  wynikami 

badań  wyrobu  wykonanymi  przez  laboratorium  posiadające  akredytację  (notyfikację)  lub 

certyfikat  zarządzania  jakością  ISO".  Zatem  podstawą  przyznania  punktów  za  przenikanie 

substancji  chemicznych  były  również  i  w  tym  wypadku  wyniki  badań  wyrobu,  wykonane 

przez  odpowiednie  laboratorium.  Skamex,  dla  celów  uzyskania  punktów  w  przedmiotowym 

kryterium, 

złożył  wraz  z  ofertą  dokument  pod  nazwą  „Recommendation  on  Chemical 

Resistance".  Dokument  ten  zawiera 

informację:  „Poniższe  rękawice  ochronne  zostały 

przebadane  wg  EN  374-3:2003

”,  „Określanie  odporności  na  penetrację  substancji 

chemicznych  I  EN  16523-1:2015

”,  „Określenie  odporności  materiału  na  przenikanie  przez 

chemikalia”  i  „uzyskano  następujące  wyniki”.  Następnie  przedstawiona  została  tabela  

z wartościami przenikalności. Pod tabelą zaś zamieszczono zastrzeżenie: „WAŻNA UWAGA: 

Najnowszy  wykaz  odporności  chemicznej  znajduje  się  na  www.sempermed.com.  Proszę 

zauważyć,  że  charakterystyki  produktu  są  bezpośrednio  zależne  od  warunków  użycia  

i  czystości  substancji.  Podczas  pracy  z  materiałami,  szkodliwymi  dla  skóry,  należy  zawsze 

sprawdzić  rękawice  pod  względem  dziur,  czy  przetarć  przed  użyciem.  W  zasadzie,  testy  

i  certyfikaty  mogą  jedynie  stanowić  wskazówki  ogólne  i  nie  zwalniają  użytkownika  

od  odpowiedzialności  upewnienia  się,  że  rękawica  spełnia  wymagania  dla  przeznaczenia 

użycia.  Zalecenia  odporności  chemicznej  nie  stanowią  części  specyfikacji.  Uwaga: 

Nieprzestrzeganie tej informacji w szczególności odnośnie odporności chemicznej, częstości 

zmiany  i  tolerancji  rękawic  może  skutkować  zranieniem  i/lub  uszkodzeniem  materiału.  

W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  należy  zasięgnąć  rady  eksperta.”  W  ocenie 

odwołującego  powyższego  wynika,  że  przedstawiony  dokument  nie  jest  raportem  z  badań 

żadnego  laboratorium,  nie  wskazano  nawet,  że  wyniki  ustalono  na  podstawie  badań  tylko,  

że  „jakieś”  badania  zostały  wykonane.  Nie  wskazano  również,  aby  badania  były  wykonane 

przez 

laboratorium posiadające akredytację (notyfikację) lub certyfikat zarządzania jakością 

ISO. 

Przedstawione  wyniki  nie  stanowią  bezpośrednio  wyników  przeprowadzonych  badań 

wykonanych  przez  laboratorium  akredytowane.  W  przedmiotowym  przypadku  z

amawiający 

wyraźnie  oczekiwał  przedstawienia  wyników  badań  wykonanych  przez  laboratorium 

akredy

towane, a nie informacji na temat przenikalności, opracowanej na podstawie własnych 

danych  producenta.  W  oparciu  o  przedłożony  dokument  nie  sposób  stwierdzić  skąd 

pochodzą dane dotyczące przenikalności oraz, czy w ogóle zostały przeprowadzone badania 

przen

ikalności  przez  certyfikowane  laboratorium.  Podsumowując,  z  uwagi  na  fakt,  


że  Skamex  nie  przedstawił  wymaganego  dla  przyznania  punktów  w  kryterium  z  pozycji  46 

załącznika  nr  4  do  SIWZ,  dokumentu  -  wyników  badań  wyrobu  wykonanymi  przez 

laboratorium  posiada

jące  akredytację  (notyfikację)  lub  certyfikat  zarządzania  jakością  ISO,  

w przedmiotowym kryterium, z

amawiający bezpodstawnie przyznał wykonawcy punkty w tym 

kryterium.  

W  dalszej  części  odwołania  odwołujący  zwracał  uwagę,  że  zgodnie  z  pkt  47 

załącznika  nr  4  do  SIWZ  zamawiający  przewidział  przyznanie  po  1  pkt  za  „Siła  zerwania  

wg  normy  EN  455-

2  po  starzeniu:  a)  powyżej  7,ON  za  każde  dodatkowe  0,5N  max.  

do 9,ON”, w kryterium Jakość oferowanego towaru. Jako dokumenty potwierdzające dla tej 

pozycji  wskazano  „podać  wartość,  potwierdzić  wynikami  badań  wyrobu  wykonanymi  przez 

laboratorium  posiadające akredytację (notyfikację)  lub  certyfikat  zarządzania jakością ISO”. 

Skamex,  dla  celów  uzyskania  punktów  w  przedmiotowym  kryterium,  złożył  wraz  z  ofertą 

dokument  pod  nazwą  „Skrócony  raport  testowy  producenta  (tłumaczenie  dokumentu)” 

datowany  na  październik  2015  r.  Jednocześnie  na  wezwanie  zamawiającego  z  dnia  

19 sierpnia 

2019 r., Skamex złożył „Techniczną specyfikację produktu” z 28 lutego 2019 r., 

wyjaśniając w złożonym oświadczeniu, że do oferty omyłkowo została załączona nieaktualna 

karta  techniczna. 

Dalej  wskazał,  że  z  dniem  28  lutego  2019  r.  zmieniła  się  specyfikacja 

techniczna  zaoferowanego  asortymentu  w  zakresie  pakietu  XXIII/11.  Tym  samym,  b

iorąc 

pod  uwagę  złożone  przez  Skamex  oświadczenie  o  zmianie  specyfikacji  technicznej 

oferowanego asortymentu z dniem 28 lutego 

2019 r. wskazać należy, że załączony do oferty 

Skrócony  raport  testowy  producenta  z  października  2015  r.  dotyczy  asortymentu  o  innej 

specyfikacji  technicznej  niż  ten  wynikający  z  nowej  technicznej  specyfikacji  produktu.  Jeśli 

zatem,  w  dniu  28  lutego 

2019  r.  zmieniła  się,  jak  oświadczył  sam  Skamex,  specyfikacja 

techniczna oferowanego produktu, to d

o oferty nie dołączono dla tego produktu dokumentów 

wymaganych  w  poz.  47  załącznika  nr  4  do  SIWZ.  Zamawiający  nie  był  zatem  uprawniony  

do  przyznania  punktów  ofercie  Skamex  za  wymagania  jakościowe  dot.  siły  zerwania.  

W ramach tego wymagania, Skamex winien 

był otrzymać 0 pkt, podobnie jak 0 pkt otrzymał 

w kryterium opisanym w poz. 48 załącznika nr 4 do SIWZ. Dodatkowo odwołujący podnosił, 

że  przedstawione  wyniki  nie  stanowią  bezpośrednio  wyników  przeprowadzonych  badań 

wykonanych  przez  laboratorium  akredytowane.  W  przedmiotowym  przypadku  z

amawiający 

wyraźnie  oczekiwał  przedstawienia  wyników  badań  wykonanych  przez  laboratorium 

akredytowane,  a  nie  podania  informacji  w  zakresie  siły  zerwania  i  rozciągliwości  

po starzeniu, 

na podstawie testów producenta. W skróconym raporcie testowym producenta 

z  października  2015  r.  pod  tabelą  wskazano:  „Testy  przeprowadzono  w  naszych 

laboratoriach  Siam  Sempred  Corp.  Ltd  w  Tajlandii  lub  Latexx  Partnet  Berhard, 

jako  część 

standardowej  kontroli  wysyłki”.  Powyższe  w  sposób  wyraźny  wskazuje,  że  przedmiotowy 


dokumen

t  nie  jest  dokumentem,  którego  zamawiający  wymagał  w  zakresie  poz.  47  i  48 

(pakiet nr XXIII/11) załącznika nr 4 do SIWZ.  

W  tym  miejscu 

odwołujący  wskazał,  że  dokumenty,  jakich  na  potwierdzenie 

spełniania  wymagań  jakościowych  ocenianych  żądał  zamawiający,  nie  podlegają 

uzupełnieniu  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Zakres  oferty  służący  do  jej  oceny  

w ramach kryteriów oceny ofert, nie podlega uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert 

(tak  wyrok  KIO  z  4  maja  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  763/17). 

W świetle  powyższego,  nie ulega 

wątpliwości, że zamawiając naruszył art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

Odstępując od oceny ofert według przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert, w oparciu 

o  wskazane  w  załączniku  nr  4  do  SIWZ  dokumenty,  zamawiający  naruszył  jednocześnie 

zasady  przejrzystości,  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  określone 

w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Takie  działanie  zamawiającego  prowadzi  również  do  wyboru 

oferty wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 7 ust. 3 ustawy Pzp). 

Zamawiający,  w  dniu  31  grudnia  2019  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  W  dniu  2  stycznia  2020  r.  wykonawca  SKAMEX  

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi  zgłosił  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  działając  w  oparciu  o  przepis  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  

w  dniu  15  stycznia  2020 

r.,  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył, że uwzględnia przedmiotowe odwołanie w całości. 

Przystępujący, na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r., działając na podstawie art. 

186 ust. 5 ustawy Pzp, wniósł ustnie, do protokołu, sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania 

przez zamawiającego.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie 

zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

oferty  Skamex 

złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  korespondencją 

prowadzoną  pomiędzy  zamawiającym  a  przystępującym  w  toku  prowadzonego 

postępowania,  informacją  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  30  grudnia  2019  r., 

aktami sprawy odwoławczej o sygn. akt KIO 2343/19, po zapoznaniu się z odwołaniem, 

a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  i  uczestnika 

postępowania,  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy  ustaliła  i  zważyła,  

co następuje 


Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

złożył  ofertę  w  postępowaniu.  Na  skutek  nieprawidłowego,  w  ocenie  odwołującego, 

postępowania  zamawiającego  w  zakresie  oceny  oferty  Skamex,  w  oparciu  o  kryteria 

ustalone  w  SIWZ,  tj.  przyznanie  większej  liczby  punktów,  odwołujący  został  pozbawiony 

możliwości uzyskania zamówienia.  

W  przypadku  uwzględnienia  odwołania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą, 

zamawiający będzie zobowiązany do ponownej oceny ofert, a w konsekwencji do dokonania 

wyboru złożonej przez odwołującego oferty, jako najkorzystniejszej. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty  Skamex, 

korespondencji  prowadzonej  pomiędzy  zamawiającym  a  przystępującym  w  postępowaniu, 

informacji  o  wyborze,  jako 

najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez  Skamex  z  30  grudnia  

2019 r.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  wnioskowane  przez  przystępującego  

na rozprawie, w postaci: 

1.  certyfikatu akredytacji dla Akron Rubber Development Laboratory 

Inc. potwierdzającego, 

że  laboratorium  to  jest  akredytowane  zgodnie  z  uznaną  normą  międzynarodową  

ISO/ IEC 17025: 2005, wraz z tłumaczeniem na język polski; 

oświadczenia producenta – Sempermed z 7 stycznia 2020 r. z którego wynika, że testy 

przenikania  chemikaliów  dla  rękawic  oferowanych  przez  tego  producenta  wykonywane 

są  w  jego  laboratoriach  badawczych,  m.  in.  SATRA  Technology  Centre  Limited  oraz 

ProQuares B.V. Rijswijk, wraz z tłumaczeniem na język polski; 

3.  certyfikatu akredytacji dla laboratorium badawczego SATRA Technology Centre Limited, 

potwierdzającego,  że  laboratorium  to  jest  akredytowane  zgodnie  z  uznaną  normą 

międzynarodową ISO/ IEC 17025: 2005, wraz z tłumaczeniem na język polski; 

4.  certyfikatu  akredytacji  dla  laboratorium  badawczego  ProQuares  B.V.  Rijswijk, 

potwierdzającego,  że  laboratorium  to  jest  akredytowane  zgodnie  z  uznaną  normą 

międzynarodową ISO/ IEC 17025: 2005, wraz z tłumaczeniem na język polski; 

wydruku  ze  strony  internetowej  firmy  Latexx,  producenta  rękawic  oferowanych  przez 

przystępującego, wraz z tłumaczeniem na język polski; 


deklaracji  zgodności  dla  produktu:  niesterylne  rękawice  medyczne  i  ochronne 

jednorazowego użytku – sempercare nitrile skin, wraz z tłumaczeniem na język polski; 

oświadczenia producenta rękawic - Sempermed z 7 stycznia 2020 r., potwierdzającego, 

że  jego  wewnętrzne  laboratoria  w  Latexx  Partners  Berhard  są  częścią  Systemu 

Zarządzania Jakością, który jest certyfikowany przez TÜV SÜD Product Service GmbH, 

zgodnie z normami ISO 13485 i ISO 9001, wraz z 

tłumaczeniem na język polski; 

8.  certyfikatu  dla  Latexx  Partners  Berhard  w  zakresie  projektowania  i  rozwoju  oraz 

produkcji  i  dystrybucji  sterylnych  i  niesterylnych  rękawic  diagnostycznych  z  gumy 

naturalnej i lateksu syntetycznego, potwierdzającego zgodność z normą ISO 9001, wraz 

z tłumaczeniem na język polski; 

9.  certyfikatu  dla  Latexx  Partners  Berhard  w  zakresie  projektowania  i  rozwoju  oraz 

produkcji  i  dystrybucji  sterylnych  i  niesterylnych  rękawic  diagnostycznych  z  gumy 

naturalnej  i  lateksu  syntetycznego,  potw

ierdzającego  zgodność  z  normą  ISO  13485, 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Izba  postanowiła  także  załączyć  do  akt  sprawy,  z  urzędu  akta  sprawy  odwoławczej  

o sygn. akt KIO 2343/19. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba  ustaliła,  że  przedmiotowe  odwołanie  dotyczy  pakietu  nr  XXIII/11,  w  ramach 

którego  wykonawcy  mieli  dostarczyć  rękawiczki  diagnostyczne  (wyroby  medyczne), 

niejałowe,  nitrylowe,  bezpudrowe  -  dostępność  rozmiarów:  "XS

M

;  "S";  "M";  "L";  "XL". 

Wewnętrzna  strona  rękawic  zapewniająca  właściwe  nakładanie  rękawic  na  dłoń. 

Wykończenie  mankietu  równomiernie  rolowane,  powierzchnia  lekko  teksturowana, 

dopuszcza się wyłącznie na palcach lub na całej powierzchni, kształt uniwersalny pasujący 

na  lewą  i  prawą  dłoń.  Brak  pękania  rękawic  przy  nakładaniu  oraz  w  trakcie  wykonywania 

czynności  pielęgniarskich  i  diagnostycznych  -  odporność  na  rozerwanie  min  7,0  N  po 

starzeniu.  Miękkie  elastyczne.  Grubość  dla  pojedynczej  ścianki  w  najcieńszym  miejscu 

minimum  0,05  mm 

z  wyłączeniem  palców  -/>  0,09  mm  (dopuszcza  się  na  palcach  min. 

0,10±0,02  mm).  Minimalna  długość  rękawicy:  240  mm.  Rękawice  spełniające  normę:  EN 

455-1-2-3-4;  PN-EN  420+Al:2012  lub  PN-  EN  420+Al:2009.  AQL  MAX.  1,5  dla  produktu 

finalnego (po zapakowaniu). Bez zawartości protein. Rozciągliwość min. 500% po starzeniu. 

Zamawiający  dopuszcza  rękawice  posiadające  parametr  rozciągliwości  na  rozerwanie  

po  starzeniu  min.  400%.  Pod  warunkiem  posiadania  przez  nie  znacznie  wyższego  

od  wymaganego 

parametru  siły  zrywu  tj.;  przed  starzeniem  min.  9,25  N,  po  starzeniu  min. 

8,20 N, zapewniając jednocześnie wysoką elastyczność rękawic.  


Ponadto,  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  w  rozdziale  9  wskazał  kryteria  wyboru  ofert 

oraz przewidział sposób ich oceny. Kryteriami oceny ofert w pakiecie XXIII/11 była, zgodnie  

z  pkt  1  ppkt  2:  1)  cena  ofert  -  waga  kryterium  75%,  termin  dostawy  - 

waga  5%  i  jakość 

oferowanego  towaru  - 

waga  20%.  Jednocześnie  w  pkt  3  zamawiający  wskazał,  

że  wymagania  jakościowe  (podstawowe  i  oceniane)  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  

na  potwierdzenie  ich  spełnienia  przez  oferowany  towar  i  liczbą  punktów  zostały  określone  

w  Załączniku  nr  4  do  SIWZ.  Spełnianie  przez  oferowany  towar  wymagania  jakościowego, 

którego rodzaj został oznaczony przez zamawiającego jako „podstawowe” jest bezwzględnie 

wymagane - 

brak jego spełnienia spowoduje odrzucenie oferty.  

Izba  ustaliła,  że  w  Załączniku  nr  4  do  SIWZ  - Wymagania  jakościowe  oferowanego 

towaru, w kolumnie pierwszej, 

opisano wymagania jakościowe dla wyrobów, kolumna druga 

wskazywała czy wymaganie to jest podstawowe czy też oceniane. W kolejnej opisano ilość 

punktów  jaka  zostanie  przyznana  w  danej  pozycji,  jeśli  wymaganie  jest  punktowane  

w  ramach  kryteriach  oceny  ofert,  natomiast 

w ostatniej kolumnie opisano dokumenty, które 

należy  przedstawić  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  wyroby  spełniają  wskazane  przez 

zamawiającego  parametry.  Dla  pakietu  XXIII/11  określono,  w  pozycjach  od  45  do  47  jako 

dokumenty, 

które  wykonawcy  winni  przedłożyć,  aby  zamawiający  na  ich  podstawie  mógł 

dokonać  oceny  oferowanych  produktów  i  przyznać  im  odpowiednią  liczbę  punktów: 

„potwierdzić  wynikami  badań  wyrobu  wykonanymi  przez  laboratorium  posiadające 

akredytację (notyfikację) lub certyfikat zarządzania jakością ISO”. 

Skład  orzekający  ustalił  ponadto,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający,  

w dniu 7 listopada 2019 r., 

podjął decyzje o odrzuceniu oferty przystępującego. Na powyższą 

czynność Skamex w dniu 18 listopada 2019 r. złożył odwołanie, zarzucając zamawiającemu 

naruszenie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez 

bezpodstawne odrzucenie jego oferty oraz prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Zamawiający,  w  uzasadnieniu 

faktycznym  odrzucenia  oferty  Skamex  wskazał,  że  oferowany  przez  niego  asortyment  nie 

spełnia  wymagań  w  zakresie  odporności  na  rozerwanie  oraz  rozciągliwości  (tj.  wymagań 

opisanych w pozycjach 47 i 48 Załącznika nr 4 do SIWZ). Zamawiający powziął wątpliwości 

w  tym  zakresie,  pomimo  złożenia  przez  przystępującego  dokumentów  w  postaci  „Karty 

danych  technicznych  wyrobu”  oraz  „Skróconego  raportu  testowego  producenta”  (dokument 

producenta  Semperit),  jak  też  niezależnie  od  wyjaśnień  przystępującego,  dotyczących 

spełniania wymagań w zakresie opisanym w obu pozycjach. Izba ustaliła, że sprawie nadano 

sygnaturę:  KIO  2343/19.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpili  wykonawcy:  Zarys 

International  Group  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Zabrzu 

oraz  ABOOK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszając  swoje  przystąpienie  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego.  Jak  wynika  z  akt  sprawy 


odwoławczej, zamawiający w piśmie wniesionym do akt sprawy w dniu 29 listopada 2019 r. 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu.  Z  uwagi  na  fakt,  

że  przystępujący  do  postępowania  nie  zgłosili  sprzeciwu  -  Izba  umorzyła  postępowanie, 

wydając w tej sprawie postanowienie z dnia 29 listopada 2019 r. 

Izba  ustaliła  także,  że  zamawiający  dokonał  powtórnej  oceny  złożonych  

w  postępowaniu  ofert,  przyznając  wykonawcy  Skamex  95,14  pkt  i  dokonał  wyboru  oferty 

tego  wykonawcy,  jako  najkorzystniejszej.  O  wyborze  oferty 

przystępującego,  biorący  udział  

w postępowaniu, zostali poinformowani w dniu 20 grudnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska    stron, 

oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  podczas  rozprawy,  Izba  stwierdziła, 

że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  zauważa,  co  kluczowe  dla  oceny  podnoszonych  przez 

odwołującego zarzutów, że zamawiający w punktach od 45 do 47 Załącznika nr 4 do SIWZ, 

w  kolumnie  w  której  opisywał  jakie  dokumenty  przedstawić  winien  wykonawca  

na  potwierdzenie,  że  oferowane  przez  niego  wyroby  charakteryzują  się  cechami, 

wskazanymi  w  ofercie,  zawarł  jedynie  ogólną  informację:  „potwierdzić  wynikami  badań 

wyrobu  w

ykonanymi  przez  laboratorium  posiadające  akredytację  (notyfikację)  lub  certyfikat 

zarządzania  jakością  ISO”.  W  SIWZ  nie  sprecyzowano  jakie  mają  być  to  dokumenty,  nie 

określono  także  ich  szczegółowej  treści  czy  zakresu  informacji  jaki  ma się  w  nich  znaleźć. 

Kluczowym  zatem  było,  aby  zamawiający  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  był  

w  stanie  potwierdzić,  że  zostały  przeprowadzone  badania  danego  wyrobu,  w  zakresie  

w  jakim  wyrób  ten  miał  charakteryzować  się  deklarowanymi  parametrami  oraz,  że  badania  

te 

zostały  wykonane  przez  akredytowane  laboratorium  lub  takie,  które  posiada  certyfikat 

zarz

ądzania  jakością  ISO.  Co  równie  istotne  zamawiający,  ani  w  treści  przywołanego 

załącznika  nr  4,  ani  też  w  żadnym  innym  miejscu  SIWZ  nie  określił,  że  wykonawca  ma 

przed

stawić  dodatkowe  dokumenty  potwierdzające  czy  to  fakt,  że  dane  laboratorium 

aktualną akredytację posiada lub też, że ma ono certyfikat zarządzania jakością ISO. 

Co  warte  także  zauważenia  odwołujący  kwestionował  fakt  przyznania  punktów 

przystępującemu  z  tego  powodu,  że  dokumenty,  które  ten  złożył  celem  potwierdzenia 

wymagań  jakościowych,  były  w  jego  ocenie  niezgodne  z  SIWZ.  Nie  podważał  natomiast 

faktu,  że  wyroby  oferowane  przez  Skamex  cechy  te  posiadają  a  zatem,  że  punktowane  

w ramach kryteriów oceny ofert wymogi - zostały spełnione. 


Odnosząc  się  do  poszczególnych  zarzutów,  formułowanych  przez  odwołującego  

w  odniesieniu  do  dokumentów,  przedkładanych  przez  przystępującego  na  potwierdzenie 

spełnienia  wymagań  opisanych  w  poszczególnych  pozycjach  należy  zauważyć,  

co następuje.  

P

odstawą  przyznania  punktów  w  przypadku  wymogów  dotyczących  odporności 

wyrobu  na  przenikanie 

substancji  cytostatycznych  był  dokument,  datowany  na  wrzesień 

2015 r., 

zatytułowany, zgodnie z tłumaczeniem: „Zalecenia dotyczące odporności chemicznej 

-  leki  cytotoksyczne". 

Z  jego  treści  wynika,  że  rękawice  zostały  przetestowane  zgodnie  

z  ASTM 

F  739  „Standardową  metodą  badania  odporności  materiałów  ubrań  ochronnych  

na przenikanie płynnych lub gazowych substancji w warunkach ciągłego kontaktu", EN 374-3 

„Rękawice  chroniące  przed  chemikaliami  i  mikroorganizmami  -  określenie  odporności  

na  przenik

anie  substancji  chemicznych"  lub  ASTM  D  6978  „Ocena  Odporności  Rękawic 

medycznych na przenikanie chemioterapeutyków" przez niezależne akredytowane jednostki 

badawcze". 

Poniżej  w  treści  dokumentu  wskazano  nazwy  jednostek,  które  te  testy 

przeprowadziły  tj.  ARDL  Akron  Rubber  Development  Laboratory  -  Ohio,  USA  oraz 

RroQuares 

–  Rijswijk,  Holandia.  Tabela,  zamieszczona  poniżej,  prezentuje  wyniki  badań 

(testów),  które  to  sformułowania  używane  są  wymiennie  w  treści  dokumentu.  Rezultaty 

owych  badań,  czemu  odwołujący  nie  przeczył,  potwierdzają  spełnianie  wymagań 

zamawiającego,  które  to  stanowiły  podstawę  przyznania  punktów  w  ramach  kryterium 

“jakość  oferowanego  towaru”  dla  tej  pozycji.  Rozważania  odwołującego,  że  w  tabeli 

zaprezentowano  jedynie  informacje  na  temat  prz

enikalności  a  nie  wyniki  badań  uzyskane  

z  dwóch  wymienionych  laboratoriów,  w  ocenie  Izby,  nie  znajdują  potwierdzenia  w  treści 

dokumentu.  W  kom

entarzu  pod  tabelą  wyraźnie  wskazano,  że  „wartości  dla  poziomów 

przenikania  ustalono  na  podstawie  badań  laboratoryjnych”.  Z  treści  dokumentu 

jednoznacznie wynika zatem, że zostały przeprowadzone badania produktów. 

Z  kolei  fakt,  co  formułował  odwołujący  również  jako  zarzut  w  odniesieniu  do  treści 

złożonego  dokumentu,  że  wskazuje  on  na  wykonanie  badań  przez  dwa  laboratoria, 

pozostaje bez wpływu na dokonaną ocenę. Jak już Izba zauważyła wcześniej zamawiający  

w  treści  SIWZ  nie  sprecyzował,  że  wyniki  badań  mają  pochodzić  z  jednego,  określonego 

laboratorium, 

ani  też  nie  określił  sposobu,  w  jaki  wyniki  te  mają  zostać  zaprezentowane 

przez wykonawcę.  

Nie  potwierdziły  się  również  twierdzenia  odwołującego,  że  laboratoria  wymienione  

w  treści  dokumentu  nie  są  to  laboratoria  posiadające  akredytacją.  Skamex  złożył  

na rozprawie, jako dowód, certyfikat akredytacji dla Akron Rubber Development Laboratory 

Inc.  potwierdzający,  że  laboratorium  to  jest  akredytowane  zgodnie  z  uznaną  normą 

międzynarodową ISO/ IEC 17025: 2005, wraz z tłumaczeniem na język polski. Certyfikat ten 


wskazuje  zakres  akredytacji,  w  którym  to  mieszczą  się  badania  wyrobu  na  przenikanie 

substancji chemicznych. 

Reasumując,  Izba  uznała,  że  Skamex  przedstawił  dokumenty  niezbędne  dla 

przyznania punktów w kryterium z pozycji 45 załącznika nr 4 do SIWZ - wyniki badań wyrobu 

wykonane 

przez  laboratorium  posiadające  akredytację  (notyfikację)  lub  certyfikat 

zarządzania  jakością  ISO.  Tym  samym  zamawiający  zasadnie  przyznał  punkty  

w przedmiotowym kryterium. 

Kolejnym dokumentem, przedłożonym przez Skamex w postępowaniu był dokument 

pod  nazwą  „Recommendation  on  Chemical  Resistance"  -  firmy  Sempermed,  który  poza 

deklaracją złożoną przez przystępującego w ofercie, stanowił podstawę przyznania punktów 

za  przenikanie  substancji  chemicznych 

(pozycja  46  w  Załączniku  nr  4  do  SIWZ).  W  jego 

treści wskazano, że:  „Poniższe rękawice ochronne zostały przebadane wg EN 374-3:2003 - 

Określanie  odporności  na  penetrację  substancji  chemicznych  i  EN  16523-1:2015  - 

Określenie  odporności  materiału  na  przenikanie  przez  chemikalia  i  uzyskano  następujące 

wyniki.". Następnie przedstawiona została tabela z wartościami przenikalności. Wyników tych 

odwołujący  nie  kwestionował,  twierdził  natomiast,  że  z  treści  dokumentu  nie  wynika,  

że stanowi on raport z badań laboratorium posiadającego akredytację.  

Izba

, wzięła w tym zakresie pod uwagę dowody  przedłożone przez przystępującego 

na  rozprawie  i 

nie  podzieliła  powyższych  zastrzeżeń  odwołującego.  Skamex  przedłożył 

oświadczenie  producenta  rękawic  –  Sempermed,  który  potwierdził  w  piśmie  z  7  stycznia 

2020 r., że testy przenikania chemikaliów dla produkowanych przez niego rękawic do badań 

nitrylowych  pod  marką  sempercare  nitrile  skin  wykonywane  są  w  kilku  laboratoriach 

badawczych,  które  zostały  następnie  wymienione  w  treści  pisma.  W  zakresie  parametrów, 

wymienionych  w  poz.  46  laboratoriami  przeprowadzającymi  badania  są,  zgodnie  

z  oświadczeniem  producenta:  Satra  Technology  Centre  Ltd  oraz  ProQares.  Z  treści 

dokumentu wynika zatem bezspornie, że producent rękawic dysponuje badaniami dla swoich 

produktów. Ponadto, ich wyniki zaprezentował w dokumencie, który przedłożony został przez 

przystępującego  w  postępowaniu.  Ponadto,  co  również  wykazał  Skamex  za  pomocą 

dowodów  złożonych na  rozprawie, laboratoria prowadzące badania w  zakresie parametrów 

opisanych  w  poz.  46  tabeli,  posiadają  akredytację  (dowody:  certyfikat  akredytacji  dla 

laboratorium  badawczego  SATRA  Technology  Centre  Limited,  potwierdzający,  że 

laboratorium  to  jest  akredytowane  zgodnie  z  uznaną  normą  międzynarodową  ISO/  IEC 

17025:  2005,  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski;  certyfikat  akredytacji  dla  laboratorium 

badawczego ProQuares B.V. Rijswijk, potwierdzające, że laboratorium to jest akredytowane 

zgodnie  z  uznaną  normą  międzynarodową  ISO/  IEC  17025:  2005,  wraz  z  tłumaczeniem  

na język polski). 


Podsumowując, w ocenie składu orzekającego, Skamex przedstawił w postępowaniu 

dokument na podstawie którego możliwe było przyznanie punktów w kryterium dla pozycji 46 

załącznika  nr  4  do  SIWZ.  Wyniki  badań,  zaprezentowane  w  złożonym  dokumencie, 

pochodziły  z  laboratoriów  posiadających  akredytację  (notyfikację).  Skoro  zamawiający  

nie sformułował szczegółowych wymagań ani co do treści dokumentu, ani też nie wymagał 

dodatkowych  dokumentów  świadczących  o  tym,  że  laboratorium  które  wykonało  badania 

taką akredytację posiada, nie sposób podzielić argumentacji odwołującego zawartej w treści 

odwołania. 

W  zakresie  podnoszonym  przez  odwołującego,  odnoszącym  się  do  przyznania 

Skamex  punktów  w  pozycji  47  załącznika  nr  4 do  SIWZ  w  kryterium  „Jakość  oferowanego 

towaru" 

pomimo  tego,  że  złożył  on  w  dniu  19  sierpnia  2019  r.  oświadczenie,  że  do  oferty 

omyłkowo  została  załączona  nieaktualna  karta  techniczna  oraz,  dla  celów  uzyskania 

punktów w pozycjach 47 i 48, przedłożył „Techniczną specyfikację produktu" z dnia 28 lutego 

2019 r., Izba 

uznała podnoszone zarzuty za niezasadne. 

Izba  nie  podzieliła  wprawdzie  stanowiska  przystępującego,  że  formułowane  w  tym 

zakresie  zarzuty  należy  uznać  za  spóźnione.  Jak  bowiem  ustaliła  Izba  w  przedmiotowym 

postępowaniu  zamawiający,  w  dniu 7  listopada  2019  r.,  podjął  decyzję  o odrzuceniu oferty 

przystępującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  wskazując,  w  uzasadnieniu 

faktycznym  odrzucenia  oferty, 

że  oferowany  przez  niego  asortyment  nie  spełnia  w  ogóle 

wymagań w zakresie odporności na rozerwanie oraz rozciągliwości (tj. wymagań opisanych 

w  pozycjach  47  i  48  Załącznika  nr  4  do  SIWZ).  Wprawdzie  zamawiający  opierał  swoje 

twierdzenia  na  danych  zawartych  w  tych  samych  dokumentach, 

złożonych  przez  Skamex  

w  toku  postępowania  w  postaci  „Karty  danych  technicznych  wyrobu”  oraz  „Skróconego 

raportu  testowego  producenta”  (dokument  producenta  Semperit),  jednakże  na  podstawie 

tych  dokumentów  najpierw  doszedł  do  przekonania,  że  wymagania  dla  produktów  w  ogóle 

nie zostały spełnione. Przedmiotem niniejszego odwołania jest fakt przyznania dodatkowych 

punktów w ramach kryterium „jakość oferowanego towaru”. 

Nawet  jeśli  w  rozpoznawanej  przez  KIO  sprawie  (sygn.  akt  KIO  2343/19)  

d

o  postępowania  odwoławczego  przystąpił  między  innymi  odwołujący,  zgłaszając  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  który  następnie   

nie  zgłosił  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  zarzutów  przez  zamawiającego,  nie  oznacza,  

że o ile nie kwestionował on faktu, że oferta Skamex nie powinna być odrzucona, zgadza się 

z fakte

m przyznania temu wykonawcy punktów w ramach kryterium jakościowego.  

Izba uznała jednak za wiarygodne wyjaśnienia przystępującego, który argumentował 

w  tym  zakresie,  że  sama  zmiana  w  karcie  danych  technicznych  produktu  nie  oznacza,  

że  nieaktualne  są  badania  w  zakresie  opisanym  w  pozycji  47.  Odwołujący  nie  przedłożył 

żadnych  dowodów  potwierdzających,  że  wyniki  badań,  zaprezentowane  w  dokumencie 


„Skrócony  raport  testowy  producenta”,  zdezaktualizowały  się  w  wyniku zmiany  samej  karty 

danych technicznych. 

Co  d

o  kwestii,  że  przedstawione  wyniki  badań  nie  stanowią  wyników  wykonanych 

przez laboratorium akredytowane Izba wzięła pod uwagę dokumenty złożone przez Skamex 

na rozprawie i uznała, że skrócony raport testowy producenta z października 2015 r., należy 

uznać za potwierdzający spełnianie wymagań opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ w poz. 

47.  Zamawi

ający  i  dla  tej  pozycji  wymagał,  jako  dokumenty  potwierdzające:  „potwierdzić 

wynikami  badań  wyrobu  wykonanymi  przez  laboratorium  posiadające  akredytację 

(notyfikację) lub certyfikat zarządzania jakością ISO”.  

W dokumencie „Skrócony raport testowy producenta”, pod tabelą zawarto informację:   

„Testy przeprowadzono w naszych laboratoriach Siam Sempermed Corp. Ltd w Tajlandii lub 

Latexx  Partnet  Berhard, 

jako  część  standardowej  kontroli  wysyłki.  Wszystkie  normy 

zastosowano  w  najnowszych  wersjach”.  Z  treści  dokumentu  wynika  zatem  w  jakich 

laboratoriach wy

konane zostały badania, których wyniki zamieszczono w tabeli powyżej. Izba 

nie  podziela  również  poglądu  odwołującego,  że  raport  z  testów  jest  czym  innym  niż 

przedst

awieniem  wyników  badań  produktu.  Jak  już  zauważono  wcześniej,  w  dokumentach 

przedkładanych  w  postępowaniu,  pojęcia  te  są  używane  wymiennie.  Ponadto  Skamex 

przedłożył,  jako  dowód,  że  badania  zostały  przeprowadzone  w  laboratorium,  które  posiada 

certyfikat  zarządzania  jakością  ISO:  oświadczenie  producenta  rękawic  -  Sempermed  

z  7  stycznia  2020  r

.,  potwierdzające,  że  jego  wewnętrzne  laboratoria  w  Latexx  Partners 

Berhard są częścią Systemu Zarządzania Jakością, który jest certyfikowany przez TÜV SÜD 

Product  Service  GmbH,  zgodnie  z  normami  ISO  13485  i  ISO  9001,  wraz  z  tłumaczeniem  

na  język  polski;  dwa  certyfikaty  dla  Latexx  Partners  Berhard  w  zakresie  projektowania  

i  rozwoju  oraz  produkcji  i  dystrybucji  sterylnych  i  niesterylnych  rękawic  diagnostycznych  

z gumy naturalnej i lateksu 

syntetycznego, potwierdzające zgodność z normą ISO 9001 oraz 

normą ISO 13485, wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  

Powyższe,  w ocenie Izby,  w sposób  wyraźny  wskazuje, że przedmiotowy dokument 

należy  uznać  za  dokument,  którego  zamawiający  wymagał  w  zakresie  poz.  47  i  48  dla 

pakietu 

nr XXIII/11 załącznika nr 4 do SIWZ. 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

w  zw.  z  art.  186  ust.  6  pkt  3    lit.  a)  ustawy  Pzp   

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  

z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (tj.  z dnia 7 maja 2018  r. 

Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),    obciążając  kosztami  postepowania  odwołującego  oraz 


zasądzając  na  rzecz  przystępującego  kwotę  3 600,00  zł.,  stanowiącą  uzasadnione  koszty 

strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel