KIO 2675/19 WYROK dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

 Sygn. akt: KIO 2675/19 
 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

Odwołującego  –  Ascalor  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Wiązownicy, ul. Radawska 10 (37-522 Wiązownica)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Gminę  Miasto  Krosno,  ul. 

Lwowska 28a (01-232 Warszawa) 

przy udziale 

Wykonawcy 

– ELEKTROTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 30 

524  Mymoń)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

1  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  Odwołującego  –  Ascalor  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Wiązownicy  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego kwotę 

00  zł  00  gr.  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krośnie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 2675/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Gminę  Miasto  Krosno  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  dla  projektu  pn.:  „Poprawa 

jakości  powietrza  w  Krośnie  –  wymiana  źródeł  ciepła  (nr  postępowania:  ZP.271.150.2019), 

ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr  626624-N-2019  z  dnia  22.11.2019  r., 

wobec czynno

ści badania i oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, Wykonawca Ascalor 

Sp.  z  o.o.  z/s  w  Wiązownicy  (dalej  jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  30  grudnia  2019r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 2675/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w zw. z art. 90 ust. 1, 2 i 3 

Ustawy  poprzez  zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

ELEKTROTECH  Sp.  z  o.o.  pomimo,  że Wykonawca  ten  nie  złożył  wyjaśnień,  które 

można  by  uznać  za  wystarczające  w  rozumieniu  art.  90  ust.  1  Ustawy  oraz  nie 

wykazał w złożonych wyjaśnieniach, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

2)  art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy oraz art. 90 ust. 1 Ustawy poprzez bezpodstawne dokonanie 

wyboru  oferty  ELEKTROTECH  Sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej  i  zaniechanie 

dokonania wyboru oferty spośród pozostałych ofert.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny 

złożonych  ofert,  odrzucenia  oferty  ELEKTROTECH  Sp.  z  o.o.  i  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  informując  o  tym  wykonawców 

m

ailem  w  dniu  24  grudnia  2019  r.  (pismo  z  dnia  23.12.2019  r.).  Czynność  tą  poprzedzało 

badanie 

oferty  ELEKTROTECH  Sp.  z  o.o.,  do  którego Zamawiający  wystąpił  na  podstawie 

art. 90 ust. 1a Ustawy o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny, która była niższa o 58,37% od 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT.  

W  ocenie  Odwołującego,  złożone  w  odpowiedzi  na  to  wezwanie  pismo  z  dnia  10  grudnia 

2019  r.  zawiera  kalkulację  ceny  bardzo  ogólną  i  ograniczającą  się  do  kosztów  pracy 

Inspektorów Nadzoru i Koordynatora oraz ujętych w sposób ogólny kosztów transportu, czy 

kosztów  obsługi  nadzoru  w  okresie  trwałości  projektu.  Nie  zawiera  ono  informacji,  które 

wyjaśniałyby wysokość przyjętych kosztów transportu oraz nadzoru. Wyjaśnienia te niczego 

nie wyjaśniają i w żaden sposób nie dowodzą realności ceny. 

Odnosząc się do przyjętych założeń Odwołujący wskazał na: 


str. 3 

niedostateczną  ilość  godzin  czasu  pracy  Kierownika  Zespołu  Inżyniera  Kontraktu  (2 

godziny  dziennie),  którego  zakres  obowiązków  opisany  został  w  pkt  2.2.3  siwz  oraz  2.2.5 

siwz.  Na  etapie  prac  należało  uwzględnić  konieczność  indywidualnych  spotkań  z 

poszczególnymi  mieszkańcami  i  wyjaśniania  spraw  związanych  z  realizacją  robót. 

Szacowany przed odwołującego wymiar czasu pracy to 1 etat; 

niedostateczna ilość czasu pracy Inspektora Nadzoru (elektrycznego) – 2 godziny dziennie; 

niedostateczna ilość czasu pracy Inspektora Nadzoru (sanitarnego)  – 2 godziny dziennie. 

Zadaniem  Inspektora  jest  odbieranie  robót  zanikowych  (przyłącza),  a  realizacja  przyłącza 

trwa  ok. 

3  dni  roboczych.  Do  wskazanego  czasu  należy  doliczyć  próby  szczelności,  które 

Inspektor  również  musi  odebrać.  Każda  taka  próba  trwa  ok.  pół  godziny,  co  przy  22 

przyłączach daje 132 godziny, do czego należy doliczyć czas na próbę, co daje wymiar 143 

godzin.  

Kolejnym  elementem  prac  są  próby  ciśnieniowe  rurociągów  na  zimno  i  na  gorąco,  co 

wymagało  przyjęcia  do  kalkulacji  921  godzin  pracy  plus  kolejne  100  godzin  dla  prób 

szczelności węzłów cieplnych oraz prób na kotłowniach gazowych.  

Zdaniem Odwołującego aby należycie zrealizować pełen zakres obowiązków nałożonych na 

Inspektora Nadzoru (sanitarnego) niezbędna jest praca na cały etat minimum jednej osoby. 

Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  w  całym  okresie  realizacji  umowy  nieprzerwanie 

dysponował  co  najmniej  jedną  osobą  pełniącą  funkcję  Inspektora  Nadzoru  posiadającego 

uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 

sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych bez ogranic

zeń (pkt 2.2.12 siwz); 

zaniżona i niewyjaśniona podstawa wyliczenia kosztów transportu – 8.000 zł. Koordynatora 

i  Inspektorów  Nadzoru.  Przyjmując,  że trzy  osoby  będą  jeździć  jednym  autem,  to dla ilości 

dni  przyjętej  przez  Wykonawcę  (389),  Odwołujący  wyliczył  ten  koszt  na  9.753,79  zł.  (tzw. 

kilometrówka  –  dla  odcinka  30  km.),  który  nie  uwzględnia  kosztów  przejazdu  pomiędzy 

poszczególnymi obiektami na terenie budowy oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego 

zaniżony  koszt  obsługi  nadzoru  w  wysokości  10.000,00  zł  –  Wykonawca  nie  wyjaśnił  co 

zawiera  się  w  obsłudze  nadzoru.  Przyjmując  wyłącznie  jeden  przegląd  gwarancyjny  na 

wszystkie  obiekty  (921  obiektów),  po  0,5  h  na  obiekt,  daje  to  wymiar  450  godzin,  co  przy 

stawce 30 zł, ustala koszt na poziomie 13.500 zł.  

koszty  zatrudnienia  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  tj. 

czynności  administracyjno-biurowe  –  koszty  te  nie  zostały  uwzględnione  w  wyjaśnieniach 

(pkt 2.3 siwz) 


str. 4 

koszty materiałów i urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi nie zostały uwzględnione 

w wyjaśnieniach (pkt. 2.2.8 siwz); 

inne koszty niezbędne do świadczenia usługi – kalkulacja nie uwzględnia kosztów nadzoru 

archeologicznego,  konserwatorskiego,  geologicznego  (pkt  2.2.6  siwz),  czy  też  nadzoru  w 

zakresie instalacji 

niskoprądowych oraz branży konstrukcyjno-budowlanej (pkt 2.2.5 siwz). 

Jako  nieuprawnione  Odwołujący  wskazał  powoływanie  się  w  wyjaśnieniach  na  inne 

postępowania o innym stopniu skomplikowania zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach  nie  wykazał,  w  jaki  sposób  powołane  przez  niego 

okoliczności  wpływają  na  wysokość  ceny,  w  szczególności  nie  wskazał  na  żadne 

oszczędności,  które  może  dzięki  nim  poczynić,  nie  mówiąc  o  wykazaniu  wysokości  tych 

oszczędności,  co  również  z  tego  powoduje  dyskwalifikuje  wyjaśnienia.  Wyjaśnienia,  jako 

niepełne i nieudowodnione, nie czyniły zadość wezwaniu Zamawiającego. 

Odwołujący w piśmie z dnia 5 grudnia 2019 r. sygnalizował Zamawiającemu jakie obszary i 

koszty wymagają wyjaśnienia, z czego Zamawiający nie skorzystał formułując wezwanie do 

Wykonawcy. 

Konsekwencją dokonanego wyboru jest drugi zarzut podniesiony w odwołaniu. 

Zamawiający  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  jego 

oddalenie. 

Odnosząc  się  od  wyjaśnień  wskazał,  iż  w  wezwaniu  pozostawił  wykonawcy 

wybór, co do elementów oferty, które mają wpływ na  wysokość ceny. Wyjaśnienia wskazał 

kluczowe grupy kosztów, które wchodzą w skład ogólnej kwoty oferty – kosztów osobowych, 

wraz  z  dowodami  wskazującymi  na  prawidłowość  danych  przyjętych  do  kalkulacji. 

Zamawiający  uznał  za  wystarczającą  ilość  godzin  –  2  dziennie  dla  Kierownika  Zespołu 

Inżyniera  Kontraktu  oraz  dwóch  Inspektorów  Nadzoru,  tym  bardziej,  że  nigdzie  w 

dokumentacji  przetargowej  nie  wymagał,  aby  ww.  osoby  wykonywały  obowiązki  dotyczące 

realizacji  zadania  w  pełnym  wymiarze  czasowym,  tj.  8  godzin  dziennie,  ani  też,  aby 

przedstawiciele wykonawcy nie byli zaangażowani w realizacje innych zamówień. Przedmiot 

zamówienia  obejmuje  m.in.  zaprojektowanie  i  wykonanie  przyłączy  ciepłowniczych  dla 

b

udynków wielorodzinnych – 22 przyłącza ciepłownicze wysoki parametr o łącznej długości 

ok.  1704  m.  Długość  jednego  przyłącza  wynosi  średnio  78  m,  co  daje  minimum  11  rur,  z 

których każda wymaga połączenia spawanego. Badania radiograficzne połączeń spawanych 

powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  PN-M-69770.  Badanie  radiograficzne  wykonuje 

wykonawca  rób,  następnie  Inspektor  Nadzoru  zapoznaje  się  z  uzyskanym  wynikiem. 

Inspektor Nadzoru musi odebrać w ramach robót zanikowych całość rurociągu w oparciu o 

przedstawione 

wyniki  badań  radiograficznych  każdego  połączenia.  Realizacja  takiego 


str. 5 

sprawdzenia  przyłącza  trwa  do  1  godziny.  Do  wskazanego  czasu  należy  doliczyć  próby 

szczelności,  które  Inspektor  Nadzoru  musi  odebrać  –  każda  próba  trwa  0,5  godziny  i  jest 

wykonywana  w  ob

ecności  Inspektora  Nadzoru.  Nadzór  w  odniesieniu  do  22  przyłączy 

wyniesie  więc  maksymalnie  11  godzin  –  jeżeli  próby  szczelności  przyłączy  będą 

wykonywane kolejno po sobie. Można znacznie skrócić czas wykonywania próby, np. do 1-2 

h  w  oparciu  o  montaż  22  manometrów  ciśnieniowych  z  rejestratorem  i  wtedy  wynik  z 

przeprowadzonej  próby  22  przyłączy  wynosi  po  0,5  h,  ale  Zamawiający  zakłada  czas 

maksymalny do 2 godzin na próbę wszystkich 22 przyłączy. 

Do wykonania dwóch prób ciśnieniowych jakie należy przeprowadzić (na zimno i na gorąco) 

Zamawiający  przyjął  921  mieszkań  w  49  budynkach  wielorodzinnych.  Każdy  budynek  to 

jedna  próba  ciśnieniowa  na  zimno  (0,5  h)  oraz  na  ciepło  (0,5  h)  –  łącznie  1  godzina,  co 

razem daje maksymalnie 49 h dla wszystkich budynków, jeśli każdą z prób wykonuje się w 

osobnym  czasie.  Można  wykonać  próby  ciśnieniowe  z  zastosowaniem  manometrów  z 

rejestratorem  i  uzyskać  wynik  próby  ciśnienia  po  1  godzinie  ze  wszystkich  49  budynków 

wielorodzinnych. 

Zamawiający  przyjął,  iż  mając  do  dyspozycji  6  godzin  dziennie  x  ilość  dni  pracujących 

przyjętych  do  kalkulacji  (389),  daje  łącznie  2 334  godzin  spędzonych  na  budowie.  Jest  to 

czas  możliwy  do  wykorzystania  przez  Inżyniera  Kontraktu  i  Inspektorów  Nadzoru  w 

zależności  od  potrzeb  istniejących  na  budowie.  W  głównej  mierze,  bo  90-95  %  prac 

wykonywanych na budowie będą to prace tylko i wyłącznie w branży sanitarnej. Czyli można 

założyć,  że  łącznie  2 217  godzin  będzie  miał  do  wykorzystania  Inspektor  Nadzoru  Robót 

Sanitarnych i Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu. 

Zamawiający  uznał,  iż  oszczędności  wykazane  na  kosztach  środków  transportu wynikają z 

realizacji  innych  zadań,  które  ten  Wykonawca  realizuje  dla  Gminy  Miasto  Krosno  oraz  dla 

sąsiednich gmin: Jedlicze i Dukla (termin zakończenia to 31.05.2020 r.). Zespół inspektorów 

nadzoru w osobach Panów J.  M. oraz G. S. nadzoru te prace. Firma „Elektrotech” wygrała 

postępowanie  na  pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji 

projektu  na  terenie  Miasta  Krosno  z  planowanym  terminem  realizacji  do  30.09.2020  r. 

Inspektor  Nadzoru  Pan  G.  S. 

codziennie  będzie  nadzorował  prace  montażu  wymiany  i 

montażu nowych opraw oświetlenia.        

Brak  szczegółowych  wyjaśnień  w  zakresie  kosztów  wymienionych  w  pkt  f,  g,  h  odwołania 

zatrudnienia  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  –  czynności 

administracyjno-

biurowych,  materiałów  i  urządzeń  oraz  innych  kosztów  niezbędnych  do 

wykonania  zamówienia),  które  nie  są  istotnym  elementem  ceny,  nie  mógł  spowodować 

odrzucenia oferty. 


str. 6 

Zdaniem  Zamawiającego,  wyjaśnienia/dowody  mogą  sprowadzać  się  do  przedstawienia 

własnych  kalkulacji  kosztów.  Wykonawca  nie  wykazał  „dowodami  zewnętrznymi”  wartości 

elementów  cenotwórczych,  jednak  przedstawił  stosowną  kalkulację  szczegółową,  która  w 

ocenie Zamawiającego była  wystarczająca  do  uznania,  że zaoferowana cena nie jest  ceną 

rażąco niską. Swoje stanowisko poparł orzeczeniami KIO oraz Sądów Powszechnych. 

Do  postępowania  odwoławczego  skutecznie  przystąpił  po  stronie  Zamawiającego 

Wykonawca 

– Elektrotech Sp. z o.o. Swoje stanowisko przedstawił w piśmie procesowym z 

dnia 15.01.2020 r, oraz ustanie do protokołu rozprawy. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwane

j dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  opisanie  przedmiotu 

zamówienia. Oceny tej należało dokonać z uwzględnieniem sytuacji faktycznej, jaka istniała 

w  momencie  składania  odwołania.  Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba 

zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o 

dokonaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  podlegającej  odrzuceniu.  Uwzględniając 

powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność  stanowiąca  przedmiot  zarzutu  prowadziła  do  stanu 

naru

szającego  interes  Odwołującego,  który  złożył  ofertę  i  nie  uzyska  przedmiotowego 

zamówienia.  Izba  uznała,  iż  odwołanie  służyć  ma  ochronie  interesu  Odwołującego  w 

postępowaniu, przede wszystkim przez uchylenie czynności prowadzącej do niekorzystnego 

dla tego 

Wykonawcy rozstrzygnięcia przetargu.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  


str. 7 

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania,  w 

szczególności wyjaśnień  Wykonawcy  Elektrotech  Sp.  z  o.o.  z  dnia  10.12.2019  r.  Izba 

uznała, iż odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  

Przedmiot  zamówienia  dotyczy  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Kontraktu,  w  tym  wykonywania 

obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  koordynowania  czynności  inspektorów 

nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w  Krośnie  – wymiana 

źródeł  ciepła”.  Projekt  dotyczy  montażu  96  szt.  gazowych  kotłów  kondensacyjnych  w 

budynkach jednorodzinnych 

oraz zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych dla 

budynków wielorodzinnych, realizowanych w ramach dwóch umów, które będą nadzorowane 

przez Inżyniera Kontraktu (pkt 2.2.1 i 2.2.2 siwz). Zamawiający ustalił ryczałtową cenę brutto 

za 

realizację zamówienia (pkt 20.1 siwz). 

W  pkt  2.2.3  siwz  opis

ane  zostały  w  17  ppkt  obowiązki  Inżyniera  Kontraktu  (IK),  który 

odpowiada za koordynację prac inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

W postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców – najtańszą ofertą była oferta Elektrotech 

Sp. z o.o. 

Zamawiający pismem z dnia 3 grudnia 2019 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w 

trybie art. 90  ust. 1a Ustawy wskazując na obowiązek wszczęcia tej procedury w związku  z 

różnicą  ceny  oferty  wynoszącej  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o 

VAT.  Zamawiający  w  wezwaniu  nie  wskazał  jakie  konkretnie  koszty  i  okoliczności 

Wykonawca powinien wyjaśnić. 

W  terminie  wskazanym,  tj.  10  grudnia  2019r.  Wykonawca  złożył  wyjaśnienia,  w  których 

wskazał  na  czynniki  cenotwórcze  oraz  roboczogodziny  inspektorów  nadzoru.  Wykonawca 

założył, iż zadanie inwestycyjne będzie trwać od 16.12.2019 r. do 30.06.21 r., a zatem czas 

poświęcony na nadzór wyniesie 389 dni pracujących. Do założeń przyjął jako wystarczającą 

do  należycie  wykonanej  usługi  –  pełnienia  nadzoru  przez  jednego  Kierownika  Zespołu 

Inżyniera  Kontraktu  oraz  dwóch  Inspektorów  Nadzoru  Robót  Sanitarnych  i  Elektrycznych  – 

dziennie 2 godziny przez każdego z nich. Średnio na tydzień daje to 30 godzin spędzonych 

na terenie objętym inwestycją, a łączny koszt w tym zakresie oszacowany  został wg stawki 

30  zł  za  roboczo-godzinę  (łącznie  70.020,00  zł).  Przewidziano  kwotę  8.000,00  na  pokrycie 

kosztów transportu, a na obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu kolejne 10.000,00 zł. 

Firma założyła osiągnięcie zysku na poziomie 31.380,00 zł. Zaoferowana cena – 146.862,00 

zł.  stanowi  realną  wartość  rynkową.  Wykonawca  wskazał  na  okoliczność  zamieszkania 

Koordynatora  i  Inspektorów  na  terenie  powiatu  sanockiego  i  krośnieńskiego,  co  zmniejsza 

koszty dojazdu. Przykładowe inne inwestycje, jakie realizował Wykonawca po wyższej cenie 

położone  były  w  znacznej  odległości  –  ponad  100  km.  Średnia  odległość  od  terenów 


str. 8 

nadzorowanych w niniejszym zamówienie wynosi natomiast 15 km. Wykonawca wskazał na 

inne postępowania i zamówienia przez niego zrealizowane. 

Na podstawie poczynionych powyżej ustaleń Izba uznała, iż odwołanie nie zasługiwało 

na uwzględnienie.  

Rozpoznając zarzuty podniesione w odwołaniu Izba miała na uwadze okoliczności, które w 

ocenie Odwołującego prowadzić powinny do uznania, iż złożone wyjaśnienia w trybie art. 90 

ust.  1a  Ustawy  należało  ocenić  jako  niewystarczające,  co  w  konsekwencji  powinno 

prowadzić do uznania, iż Wykonawca Elektrotech Sp. z o.o. zaoferował rażąco niską cenę. 

Odwołujący  wskazując  na  ogólnikowy  charakter  wyjaśnień  i  brak  dowodów,  które 

potwierdzałyby  prawidłowość  poczynionych  założeń  odniósł  się  zasadniczo  do  kwestii 

niedoszacowania  czasu  pracy  przewidzianego  dla  Kierownika  Zespołu  Inżyniera  Kontraktu 

(cytując zakres obowiązków opisanych w pkt 2.2.3 siwz) – 2 godziny dziennie, analogicznie 

czas  przewidziany  w  takim  samym  wymiarze  dla  Inspektorów  Nadzoru  (elektrycznego  i 

sanitarnego).  W  odniesieniu  do  czasu  pracy  Inspektora  Nadzoru  Sanitarnego  Odwołujący 

skupił  się  na  wyliczeniu  prawidłowej  ilości  godzin,  uwzględniającej  czas  konieczny  do 

odebrania  robót  zanikowych,  wykonania  prób  szczelności  22  przyłączy  oraz  próby 

ciśnieniowej  rurociągów  na  zimno  i  gorąco.  Do  kalkulacji  prac  Odwołujący  przyjął  921 

mieszkań,  w  których  należy  dokonać  próbę  szczelności  „na  zimno”  i  „na  gorąco”.  Na 

rozprawie  Odwołujący  przedstawił  szczegółowe  opracowanie  zawierające  wyliczenie 

kosztów  w  oparciu  o  prawidłową  –  minimalną  ilość godzin pracy  dla Inspektorów  Nadzoru, 

przyjmując dla tych wyliczeń ilość mieszkań – 921, 22 przyłącza, 50 węzłów i 96 kotłowni. 

W  odwołaniu  Odwołujący  nie  kwestionował  stawek  podanych  w  pozycjach  od  1  do  3 

formularza oferty (za nadzór nad wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym, nadzór 

nad  zaprojektowaniem  i  wykonaniem  przyłącza  ciepłowniczego  oraz  nadzór  nad 

zaprojekt

owaniem  i  wykonaniem  węzłów  cieplnych  i  instalacji  wewnętrznych  w  budynkach 

wielorodzinnych).  

Zasadniczą, z punktu widzenia okoliczności przedstawionych w odwołaniu i omówionych na 

rozprawie,  pozostawała  kwestia  zasad  wyliczenia  prawidłowej  ilości  godzin  do 

przeprowadzenia  nadzoru  nad  robotami  w  budynkach  wielorodzinnych 

–  zaangażowania 

kluczowego  personelu.  Odwołujący  przyjmował  na  potrzeby  wyliczenia  czasochłonności  - 

ilość  mieszkań,  w  których  należało  dokonać  nadzoru  prób  ciepłowniczych,  natomiast 

Zamaw

iający  i  Przystępujący  prezentowali  założenia,  w  których  odbiór  dotyczył  prób  22 

przyłączy  ciepłowniczych  oraz  49  budynków.  Okoliczność  ta  zasadniczo  wpływała  na 

ustalenie  ilości  roboczogodzin,  jaką  Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  kalkulacji  kosztów 

świadczenia  usługi.  Co  istotne  wielkość  ta  nie  wynikała  z  żadnych  postanowień  siwz. 


str. 9 

Zam

awiający  opisał  bowiem  obowiązki  Inżyniera  Kontraktu,  bez  wskazywania  przedziałów 

czasowych robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór.     

Oddalając  odwołanie  Izba  uznała,  iż  wyliczenia  Odwołującego  nie  miały  oparcia  w 

wytycznych  zawartych  w  siwz.  Izba  uznała,  iż  przyjęta  ilość  mieszkań  prowadziła  do 

błędnego  założenia  o  obowiązku  udziału  Inspektorów  Nadzoru  w  próbach  ciepłowniczych 

przyłączy  –  instalacji  ciepłowniczej  oddzielnie  dla  każdego  z  mieszkań,  w  którym  nastąpi 

przyłączenie  do  sieci  ciepłowniczej.  Taki  sposób  wykonywania  obowiązków  przez 

Inspektorów  Nadzoru  nie  wynikała  z  żadnego  z  powołanych  zapisów  siwz.  Wykonawca 

przyjął  w  sposób  racjonalny  konieczność  odbioru  prób  szczelności  dla  wykonanej  instalacji 

na obiekcie, a nie na poszczególnych lokalach, które mogą być systematycznie podłączane 

do  sieci  ciepłowniczej.  Nie  można  również  pominąć  okoliczności,  iż  Inspektor  Nadzoru  nie 

ma obowiązku przebywania na placu budowy przez cały okres wykonywania danych robót, a 

taki  wniosek  może  płynąć  z  argumentu  związanego  z  wyliczeniem  czasu  na  wykonanie 

przyłącza, demontażu i instalacji gazowej i piecyka oraz podłączeniem do instalacji, czy też 

wykonywanymi 

pracami 

zanikowymi. 

Poni

eważ  założenia  przyjęte  do  wyliczeń 

Odwołującego  zakładały  w  sposób  dowolny,  konieczność  wyliczenia  czasochłonności 

odbiorów  dla  ilości  mieszkań,  a  nie  obiektów  i  nie  odnosiły  się  do  przyjętych  w  ofercie 

stawek,  Izba  uznała,  iż  wnioski  oparte  na  takim  wyliczeniu  nie  uzasadniały  przyjęcia,  iż 

zaoferowana cena jest rażąco niska.  

Odwołujący  również  dowolnie  zinterpretował  wyjaśnienia  w  części,  w  jakiej  wskazano  na 

założona  ilość  dni  roboczych  –  po  dwa  dni  dla  każdego  z  Inspektorów  oraz  Kierownika 

Zespołu Inżyniera  Kontraktu.  Jako racjonalne  Izba  przyjęła  wyjaśnienia  złożone dodatkowo 

na rozprawie, iż  wskazana pula dni stanowiła pewne sztuczne  założenie w celu  wykazania 

założeń  przyjętych  do  kalkulacji  ceny  i  nie  wykluczała  możliwości  wykorzystania  dni  przez 

po

szczególnych Inspektorów w zależności od stanu robót i potrzeby odbioru prac.  

Pozostałe kwestie poruszone w  wyjaśnieniach  – koszty transportu nie odbiegały  znaczenia 

od wyliczeń Odwołującego, co również nie dawało podstaw do zakwestionowania rzetelności 

k

alkulacji Wykonawcy, który  wskazał  na  sprzyjające  warunki,  tj.  bliskość  miejsca,  w  którym 

będą  prowadzone  prace  podlegające  nadzorowi.  Dodatkowe  argumenty  przedstawione 

przez  Zamawiającego  w  tym  zakresie  w  odpowiedzi  na  odwołanie  pozwalały  poznać  czym 

kier

ował  się  Zamawiający  przyjmując  wyjaśnienia  Wykonawcy.  Okoliczności  te  były  znane 

Zamawiającemu z urzędu z racji innych postępowań, w których udział brał Elektrotech Sp. z 

o.o. i pozwalały odnieść się do argumentów prezentowanych w wyjaśnieniach. Nie wpływały 

one  zasadniczo  na  ocenę  zasadności  zarzutu,  gdyż  w  tej  części  obliczenia  Odwołującego 

potwierdzały dopuszczalność założonego w kalkulacji kosztu transportu. Odwołujący zawyżył 


str. 10 

kilometrówkę do 30 km, chociaż w wyjaśnieniach Wykonawca wskazał na odległość 15 km, 

co również podważało zasadność wniosków zawartych w odwołaniu. 

Mając na uwadze szczególny rodzaj zamówienia, jakim jest sprawowanie funkcji nadzoru na 

kontrakcie,  Izba  uznała,  iż  wyjaśnienia  same  w  sobie  prezentowały  założenia,  które  nie 

wymagały  dowodów  „zewnętrznych”,  tym  bardziej  iż  Odwołujący  nie  kwestionował  stawek 

podanych w ofercie.  

W świetle powyższego, Izba na podstawie art. 192 ust. 1 Ustawy oddaliła odwołanie. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  7.500,00  zł.  i  obciążyła  nimi 

Odwołującego.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel