KIO 2673/19 WYROK dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 27 marca 2020

Sygn. akt KIO 2673/19 

WYROK 

 z dnia 16 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  w    Warszawie  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2020  r. 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

odwołującego:  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  (ul.  Bobrowiecka  8,  00-728 

Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Strzelińskie  Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. (

ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin), 

przy udziale wykonawcy: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 181B, 02-

222  Warszawa)  - 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawia

jącego, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty 

wykonawcy  Beckman  Coulter  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Pakiecie  nr  II  oraz  nakazuje  w  tym 

Pakiecie  powtórne  dokonanie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  dokonanie 

czynności odrzucenia oferty tego wykonawcy; 

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z 

o.o. (

ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin)  i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza  na  rzecz  odwołującego:  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  (ul. 

Bobrowiecka  8,  00-728  Warszawa)  od 

zamawiającego:  Strzelińskie  Centrum 

Medyczne  Sp.  z  o.o.  (

ul.  Wrocławska  46,  57-100  Strzelin)  kwotę  11.100  zł  00  gr 

(słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w kwocie 7.500 

zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych,  zero groszy) oraz w kwocie kwotę 

3.600  zł  00  gr  (słownie  trzy  tysiące  sześćset  złotych,  zero  groszy)  tytułem 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 2673/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

prz

ez zamawiającego: Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., którego przedmiotem jest 

„Dostawa  odczynników  laboratoryjnych  z  dzierżawą  analizatorów”  nr  referencyjny  SZP  V-

T/Z/VI/2019  ("Postępowanie"),  ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  13 

grudnia 2019 r. pod nr 636246-N-2019. 

Odwołujący - Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. z 

Warszawy 

stwierdził,  że  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  II  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy 

Beckman Coulter Polska sp. z o.o. z Warszawy z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz 

art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  z  uwagi  na  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Beckman, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

z  uwagi  na  zaniechanie  wyboru  o

ferty Odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  a tym  samym 

naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stwierdził, że 

p

owyższe doprowadziło do naruszenia interesu Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia i narażenia go przy tym na znaczną szkodę związaną z utratą spodziewanego 

zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu.  

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: (1) unieważnienia czynności wyboru 

oferty  Beckman  jako  najkorzystniejszej  w  Postępowaniu  w  Pakiecie  nr  II,  (2)  odrzucenia 

oferty  Beckman  w  Pakiecie  nr  II,  (3) 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w Pakiecie nr II. 

W  uzasadnieniu  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy 

odczynników  laboratoryjnych  z  dzierżawą  analizatorów.  Przedmiot  zamówienia  został 

podzielony na części (dwa pakiety). Niniejsze odwołanie dotyczy Pakietu nr II obejmującego 

dostawy  odczynników  immunochemicznych  w  ilości  i  asortymencie  wyszczególnionym  w 

specyfikacji asortymentowo-

cenowej wraz z dzierżawą aparatu - automatycznego analizatora 

immunochemicznego, stanowiących załączniki nr 2.3 i 2.4 do SIWZ. W Pakiecie nr II złożono 

dwie  oferty:  oferta  Beckman  oraz  oferta  Odwołującego.  W  dniu  23  grudnia  2019  r. 

Zamawiający  przekazał  informację  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  w  Pakiecie  II  oferty 

złożonej  przez  Beckman.  Oferta  Odwołującego  została  sklasyfikowana  na  drugiej  pozycji.  

Odwołujący stwierdził, że oferta Beckmam nie spełnia warunku granicznego: 


p.3: Wydajność minimalna analizatora powyżej 80 oznaczeń na godzinę. 

W  punkcie  3  warunków  granicznych  Załącznika  nr  2.4.  do  SIWZ  Zamawiający  wymagał: 

„Wydajność  minimalna  analizatora  powyżej  80  oznaczeń  na  godzinę”.  Zaoferowany  przez 

Beckman analizator A

ccess II posiada maksymalną wydajność 100 oznaczeń/godz. tylko w 

przypadku  oznaczania  na  tym  aparacie  testów  w  technice  jednostopniowej  (one-step 

assays). W przypadku oznaczania testów  dwustopniowych (two-  step  assays)  maksymalna 

wydajność analizatora Access 2 spada o połowę i wynosi 50 oznaczeń/godzinę.  W ramach 

przedmiotowego postępowania znacząca większość oznaczeń oferowanych przez Beckman 

są  to testy  dwustopniowe  (TSH,  fT3,  fT4,  Troponina  I  hs,  BNP,  HCG,  Estradiol,  Ferrytyna, 

FSH,  LH,  a-HCV,  HIV,  Prokalcytonina,  PSA,  Rubella,  a-Tg,  a-TPO,  Toxo,  Witamina  B12, 

Witamina D), które spowalniają pracę i  wydajność  analizatora immunologicznego Access II 

do  50  oznaczeń/godz,  co  jest  sprzeczne  z  wymogiem  wydajności  powyżej  80  ozn./godz. 

Złożona  oferta  Beckman  nie  odpowiada  więc  opisowi  przedmiotu  zamówienia  odnośnie 

punktu 3 warunków granicznych. Z tego względu oferta Beckman powinna zostać odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

2.  opisanego  w  odpowiedziach  z  18  grudnia  2019  r. 

dotyczących  załącznika  nr  2.4 

pakiet  nr  II  IMMUNOCHEMIA:  SZP  V-T/ZA/l/2019/o.1  - 

odpowiedź  10  oraz  SZP  V- 

T/ZA/l/2019/0.2 - 

odpowiedź 8. 

Zamawiający wymagał i potwierdził w ww. odpowiedziach, że oferowany test do oznaczania 

troponiny powinien być testem wysokoczułym hs i ma umożliwiać zastosowanie szybkiego 1- 

godzinnego  algorytmu  diagnostyki  zawału  mięśnia  sercowego.  Dodatkowo  Zamawiający 

potwierdził  wymóg  (odpowiedź  8  z  pisma  SZP  V-T/Z/VI/2019/0.2),  że  oferowany  test  do 

oznaczania  troponiny  ma  być  testem  wysokoczułym  hs  i  zgodnie  z  zaleceniami  Polskiego 

Towarzystwa  Kardiologicznego  ma  umożliwiać  zastosowanie  szybkiego  1-godzinnego 

algorytm

u  diagnostyki  zawału  mięśnia  sercowego.  Zaoferowany  przez  Beckman  test 

Troponin I hs, Nr kat. B52699 nie posiada zwalidowanego algorytmu 1-godzinnego, o czym 

świadczy  ulotka  metodyczna  testu  (brak  zapisów  i  punktów  odcięcia  dla  algorytmu  0/1 

godzinnego) or

az wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i ESC (poniżej), gdzie 

opisano  testy  posiadające  zwalidowany  algorytm  1-  godzinny  (algorytm  0/1-godzinny  jest 

zatwierdzony jedynie dla trzech testów troponinowych wymienionych w wytycznych, i wśród 

nich  ni

e  ma  testu  oferowanego  przez  Beckman).  Oferta  Beckman  nie  odpowiada  więc 

wymaganemu opisowi przedmiotu zamówienia i  z tego względu powinna zostać odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Wskazał na Wytyczne ESC dotyczące postępowania w 

ostrych  zespołach  wieńcowych  bez  przetrwałego  uniesienia  odcinka  ST  Grupa  Robocza 

Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  (ESC)  do  spraw  postępowania  w  ostrych 

zespołach  wieńcowych  bez  przetrwałego  uniesienia  odcinka  ST  Kardiologia Polska 2015; 73, 


, w których analizator wykonawcy Beckman nie został wymieniony. 

Załączył wycinek z tych wytycznych:  

A

B

C

D

E

hs-cTnT (Elecsys)

hs-cTnl (Architect)

hs-cTnl (Dimension 

Wista)

Rycina 3. 

Algorytmy 0 h/1 h potwierdzające i wykluczające rozpoznanie przy 

użyciu  wysokoczufych  testów  troponin  sercowych  (hs-cTn)  u  pacjentów  z 

podejrzeniem zawału serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), przyjętych 

na  oddział  ratunkowy.  Czas  od  przyjęcia  (0  h)  i  po  1  h  jest  mierzony  od 

momentu  pierwszego  pobrania  krwi.  Można  wykluczyć  NSTEMI  juz  przy 

przyjęciu,  jeśli  stężenie  hs-cTn  jest  bardzo  niskie;  NSTEMI  można  również 

wykluczyć  w  sytuacji  niskiego  wyjściowego  stężenia  troponin  i 

mestwierdzenia  odpowiedniego  wzrostu  markerów  w  ciągu  1  h.  Wysokie 

prawdopodobieństwo  NSTEMI  występuje  u  chorych  w  przypadku,  gdy 

wyjściowe stężenie hs-cTn jest przynajmniej umiarkowanie podwyższone lub 

stężenie hs-cTn wykazuje wyraźny wzrost w ciągu pierwszej godziny. Punkty 

odcięcia zalezą od rodzaju zastosowanego testu Punkty odcięcia dla innych 

testów hs-cTn są wciąż przedmiotem badań 

W  ofercie  nie  została  zaoferowana  pozycja,  która  jest  niezbędna  do  zaoferowania 

przy  asortymencie  wyspecyfikowanym  przez  Beckman,  a  mianowicie 

Rozcieńczalnik próbki 

Access  Hybritech  PSA  Sample  Diluent  Nr  kat.  37206,  który  wymieniony  jest  w  ulotce 

metodycznej  testu:  Beckman  Coulter  Access,  Hybritech  PSA  nr  kat  37200  w  rozdziale 

„Materiały  wymagane,  ale  niedostarczane.”    Wskazał  na  ulotkę  produktu  Hybritech  PSA 

SAMPLE  DILUENT  nr  kat.  37206  i  zawarte  w  niej  opisy  m.in.  co  do  zastosowania, 

stwierdzając,  że  oferta  w  tej  części  jest  niezgodna  z  SIWZ,  gdzie  Zamawiający  wymagał 

zaoferowania  zarówno  odczynników  jak  i  wszelkich  materiałów  kontrolnych  i  kalibratorów 

oraz wszelkich materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla zabezpieczenia wykonywania 

badań  wymienionych  w  formularzu  asortymentowo-cenowym  (załącznik  nr  2.3  do  SIWZ 

punkt  2). 

Z tego  względu  oferta  Beckman  powinna  zostać  odrzucona  na  podstawie  art.  89 

ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podnosząc: 

Odnośnie  zarzutu  niespełnienia  warunku  granicznego  p.3:  Wydajność  minimalna 

analizatora powyżej  80  oznaczeń  na  godzinę,  podał  że  Załącznik  nr  2,4  do  SIWZ zawierał 


zestawienie parametrów analizatora immunochemicznego, spośród których to parametrów w 

punkcie 3-

cim Zamawiający wymagał, ażeby wydajność minimalna analizatora była powyżej 

80  oznaczeń  na  godzinę.  Konstruując  postanowienie  SIWZ  „wydajność  minimalna 

analizatora  powyżej  80  oznaczeń  na  godzinę"  Zamawiający  bazował  na  dostępnych 

materiałach  marketingowych  producentów  tak,  jak  czyni  zawsze  w  przypadku  postępowań 

przetargowych  na  dostarczenie  sprzętu  diagnostycznego  z    zakresu  chemii  klinicznej, 

immunochemii,  hematologii,  koagulologii

.  Zamawiającemu  doskonale  znany  jest  zarówno 

sprzęt  firmy  Roche  (Odwołującego),  jak  i  Beckman  Coulter.  Zamawiający  wymagał  zatem 

zaoferowania  analizatora  o  określonej  teoretycznej  wydajności,  tj.  określonych  możliwości 

aparatu,  nie  zaś  wydajności  praktycznej  skalkulowanej  w  zależności  od  konkretnej 

kombinacji testów. Innymi Słowy, Zamawiający nie wymagał nigdy określenia wydajności dla 

konkretnie  wskazanych  testów,  lecz  wydajności  wynikającej  z  ogólnych  parametrów 

technicznych danego analizatora. 

Argument Odwołującego dotyczący niespełnienia warunku 

granicznego  przez  firmę  Beckman  jest  zatem  bezzasadny,  albowiem  w  dostępnych  i 

znanych  Zamawiającemu  materiałach  marketingowych  zarówno  zaoferowany  przez  firmę 

Beckman  analizator  Access  2,  który  posiada  deklarowaną  wydajność  do  100  testów/godz„ 

jak również analizator firmy Roche (Odwołującego) Cobas e41 1, który ma wydajność do 85 

testów  na  godzinę,  spełniają  wymagania  SIWZ  w  tym  zakresie.  Dowód:  ulotka  Beckman 

Coulter,  str.  2  Specyfikacja  systemu  immunologii  klinicznej  Access  25  wskazująca  na 

wydajność 100 testów/godzinę. W związku z powyższym, treść oferty Beckman w zakresie 

spełnienia  wymogu  co  do  wydajności  analizatora  powyżej  80  oznaczeń  na  godzinę  była 

zgodna z treścią SIWZ Zamawiającego. 

Odnośnie zarzutu niespełnienia warunku opisanego w odpowiedziach z dnia 18 grudnia 

2019 r. dotyczących załącznika nr 2.4 pakietu II Immunochemia: SZP V-T/Z/VI/2019/o,1 — 

odpowiedź  10  oraz  szp  V-T/Z/V1/2019/0.2  -  odpowiedź  8  stwierdził,  że  zgodnie  z 

załącznikiem nr 2.3 Specyfikacją asortymentowo-cenową, w ramach odczynników w poz. Nr 

13 Zamawiający w postępowaniu przetargowym wymagał zaoferowania troponiny sercowej, 

Na podstawie zadanych przez Wykonawców pytań doprecyzował, że wymaga zaoferowania 

wysokoczułego testu do oznaczania troponiny, który umożliwia zastosowanie zwalidowanego 

szybkiego  1-godzinnego  algor

ytmu  diagnostyki  zawału  mięśnia  sercowego.  Zamawiający 

dokonując  oceny  oferty  firmy  Beckman  nie  miał  wątpliwości,  że  zaoferowany  odczynnik 

ACCESS  hs  Tnl  o  numerze  katalogowym  1352699,  służący  do  oznaczenia  troponiny 

sercowej,  jest  zwalidowanym  wysokoczułym  testem,  o  czym  świadczą  znane 

Zamawiającemu  materiały  marketingowe  i  szkoleniowe.  Bezzasadny  jest  zarzut 

Odwołującego  o  braku  algorytmu  l-  godzinnego  dla  oferowanego  przez  firmę  Beckman 

odczynnika  na  podstawie  braku  informacji  o  tym  algorytmie  w  publikacji  ESC  z  2015  roku. 


Zadane pytania odnośnie do testu nie wymagały, aby informacja o zwalidowanym algorytmie 

postępowania  miała  znajdować  się  w  ulotce  odczynnika  ani  żeby  miała  dotyczyć  danych  z 

publikacji  z  2015  roku,  w  którym  to  roku  zaoferowany  przez  firmę  Beckman  test  nie  był 

dostępny  na  rynku testów  do  in vitro. W opinii  Zamawiającego przytoczone  dane  z  2015  r. 

m

ają    charakter  historyczny,  ponieważ  najnowsze  stanowisko  ekspertów  umieszczone  na 

stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2018 r., a opracowane w Wspólnej Grupy 

Roboczej  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  (ESC,  European  Society  of 

Cardiology),  American  College  of  CardiolDgy  (ACC),  American  Heart  Association  (AHA)  i 

World  Heart  Federation  (WHF)  ds.  Uniwersalnej  Definicji  Zawału  Serca  wskazują  na 

zastosowanie  metod  o  wysokiej  czułości  oznaczania  troponiny  w  celu  wykluczania  ostrego 

uszkodzenia  mięśnia  sercowego  w  ciągu  1—2  godzin  od  początkowej  oceny  stężenia 

troponiny,  jednakże  nie  podając  żadnego  konkretnego  producenta  odczynnika  ani  nie 

wskazując żadnego konkretnego algorytmu. 

Odnośnie  zarzutu  niezaoferowania  pozycji,  która  jest  niezbędna  do  zaoferowania  przy 

asortymencie  wyspecyfikowanym  przez  Beckman 

stwierdził,  że  dokonując  oceny  oferty 

Beckman  Coulter,  nie  miał  wątpliwości  co  do  jej  kompletności.  Na  podstawie  znanej 

Zamawiającemu  ulotki  odczynnikowej  testu  Access  Hybritech  PSA  oraz  szkoleń 

aplikacyjnych  Zamawiający  posiada  doświadczenie  i  wiedzę,  że  w  przypadku  próbek  o 

wy

sokim  stężeniu  PSA  ostateczny  wynik  można  wydać  po  wcześniejszym  rozcieńczeniu 

próbki  przy  pomocy  zaoferowanego  buforu  do  płukania  Wash  Buffer  II.  Zamawiający 

podkreśla  także,  że  z  uwagi  na  bardzo  małą  liczbę  oznaczeń,  których  wynik  wymaga 

zastosowania  rozcieńczenia  uważa  (biorąc  pod  uwagę  aspekt  ekonomiczny),  iż  nie  ma 

sensu  stosowanie  dedykowanego  rozcieńczalnika  skoro  jest  możliwość,  potwierdzona 

zapisami 

w  ulotce  odczynnikowej,  zastosowania  tańszej  alternatywy  w  postaci 

zaoferowanego w postępowaniu przetargowym Wash Buffer II. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpił 

wykonawca  Beckman  Coulter  Polska  sp.  z  o.o. 

z  Warszawy  także  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania. 

Rozpoznając odwołanie Izba ustaliła i zważyła: 

Przedmiotem  zamówienia  w  Pakiecie  II,  którego  dotyczą  powyższe  zarzuty  jest 

dostawa 

odczynników  immunochemicznych  wraz  z  dzierżawą  aparatu  -  automatycznego 


analizatora  immunochemicznego

.  Wymagania  w  tym  zakresie  opisane  zostały  w 

załącznikach    nr 2.3 i nr 2.4 do SIWZ.  

W  zakresie  zarzutów  podtrzymanych  na  rozprawie  Odwołujący  wskazał,  że 

wykonawca Beckman Coulter Polska sp. z o.o., z Warszawy (

Przystępujący lub wykonawca 

Beckman) nie 

spełnił warunku granicznego z p.3 zał. 2.3: „Wydajność minimalna analizatora 

powyżej 80 oznaczeń na godzinę”. Drugi z podtrzymanych zarzutów dotyczy braku (zdaniem 

Odwołującego)  zaoferowania  przez  wykonawcę  Beckman  wysokoczułego  testu  do 

oznaczania  troponiny,  który  umożliwia  zastosowanie  zwalidowanego  szybkiego  1-

godzinnego  algorytmu  diagnost

yki  zawału  mięśnia  sercowego  zwalidowanego.  Z  tych 

powodów  oferta  wykonawcy  Beckman  nie  odpowiada  opisowi  przedmiotu  zamówienia  i  z 

tego względu powinna zostać (zdaniem Odwołującego) odrzucona na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp  

W przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia w Pakiecie II (w zakresie 

objętym odwołaniem) Zamawiający zgodnie z Załącznikiem 2.4 określił wymagane parametry 

zaznaczając, że: „„Niespełnienie któregoś z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie 

oferty

”.  To zastrzeżenie dotyczy zatem także wymaganego parametru z poz. 3: „Wydajność 

minimalna  analizatora  powyżej  80  oznaczeń  na  godzinę”,  gdzie  jego  potwierdzenie 

następowało z zaznaczeniem TAK/NIE.  Zamawiający odpowiadając (co do tego parametru) 

na  pytanie  wykonawcy 

Przystępującego:  „Prosimy      o      potwierdzenie,      że      podana      w   

SIWZ      minimalna      wydajność      analizatora  immunochemicznego      jest      wydajnością   

maksymalną   podaną   zgodnie   z   materiałami marketingowymi producenta analizatora”. 

W odpowiedzi poda

ł: „Zgodnie z SIWZ”. 

Przedmiotem  zamówienia  w  Pakiecie  II  zgodnie  z  siwz  (jak  już  wskazano)  jest 

dostawa 

odczynników  immunochemicznych  wraz  z  dostawą  (dzierżawą)  analizatora 

immunochemicznego

.  Zestaw  odczynników,  które będą  poddane analizie przy  udziale  tego 

analizatora 

zawiera  Załącznik  nr  2.3  do  specyfikacji.  Zatem  wydajność  minimalną,  o  której 

mowa  w  załączniku  2.4,  należy  odnosić  do  tych  odczynników,  które  są  przedmiotem 

zamówienia.  Zgodnie  z  ustaleniami  na  rozprawie  wymagana  wydajność  dotyczy  7 

odczy

nników  jednostopniowych  oraz    20  odczynników  dwustopniowych.  Zgodnie  z  ulotką 

(Instrukcją obsługi)  odnoszącą się do urządzenia Access 2 oferowanego przez  wykonawcę 

Beckman

, wydajność sto (100) oznaczeń na godzinę dotyczy testów jednostopniowych, a w 

przypa

dku  dwustopniowych  taka  wydajność  to  pięćdziesiąt  (50)  oznaczeń  na  godzinę. 

Wymaga podkreślenia, że brak jest w specyfikacji informacji, że ten parametr graniczny jest 


parametrem teoretycznym na co powoływał się Zamawiający, a w odpowiedzi na odwołanie 

tak

że  nie  precyzując  z  czego  ma  wynikać  teoretyczność  tego  parametru.  Tym  samym 

należało zgodzić się z Odwołującym, że w stanie faktycznym tej sprawy (uwzględniając także 

odpowiedź  Zamawiającego  na  wskazane  pytanie)  punktem  odniesienia  przy  ocenie,  czy 

wymaga

na  wydajność  jest  spełniona  musiały  być  odczynniki  opisane  w  załączniku  2.3  do 

siwz. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego z opisów w załącznikach 2.3 i 2.4 nie wynika, że 

Zamawiający wymagał wydajności wynikającej z ogólnych parametrów technicznych danego 

analizatora

,  szczególnie  w  sytuacji  gdy  znacząca  większość  (20  spośród  27)  odczynników 

wymaga  oznaczania  na  aparacie  testów  w  technice  dwu  -  a  nie  jednostopniowej.  Izba 

dodatkowo zauważa, że (jak wskazano) nie spełnianie parametru granicznego ma skutkować 

odrzuceniem  oferty  i  z

godnie  z  punktem  15.2  siwz    „W  pierwszej  kolejności  każda  ze 

złożonych ofert (…) miała podlegać wstępnej ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału  w  postępowaniu  (…)  zgodnie  z  formułą  „spełnia  –  nie  spełnia”,  w  oparciu  o 

info

rmacje  zawarte  w  formularzu  oferty  i  załącznikach  do  formularza  oferty.  (…).  Izba  nie 

zgodziła  się  też  z  twierdzeniami  Zamawiającego,  że  jego  stanowisko  znajduje  oparcie  w 

materiałach  marketingowych,  albowiem  w  przypadku  analizatora  Cobas  e411 

(Odwołującego)  wskazano  (z  tych  które  przedstawił  Odwołujący)  wprost  na  wydajność  85 

testów  na  godzinę,  a  nie  na  wydajność  do  85  testów.    Z  kolei  w  przypadku  oferowanego 

przez wykonawcę Beckman analizatora - Access 2 w ulotce informacyjnej producenta (druk z 

2018) nas

tępuje takie rozróżnienie wydajności oznaczeń w zależności od techniki testu (na 

100  i  50),   

z  których  drugie  nie  spełnia  wymagań.  Podobnie  takie  rozróżnienie  (wydajność 

wyższa  200/100  spełniająca  parametr  graniczny)  następuje  w  ulotce  (druk  producenta  z 

016)  dotyczącej  drugiego  urządzenia  Beckman  Coulter  –  UniCel  DxI  –  jednakże  ten 

analizator  nie  jest  przedmiotem  oferty. 

Izba  zwraca  także  uwagę,  że  w  punkcie  15 

specyfikacji  ustalone  zostały  trzy  kryteria  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  W  punkcie  15.1 

podano, (lit. B) 

że:  „Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria  i  ich  znaczenie:  A.  Cena 

–  60%;  B.  Parametry  techniczne  analizatora  –  30%;  C. 

Termin dostawy  - 10%

”. W kolejnym postanowieniu W odniesieniu do drugiego kryterium (lit. 

B) wskazał:  „Kryterium parametry techniczne analizatora – 70 punktów –  30%. Parametry 

oceniane  zostaną  na  podstawie  tabel  dotyczących  analizatorów  –  załączników  nr  2.2  oraz 

2.4 do SIWZ. Wykonawca spełniając wszystkie warunki Zamawiającego maksymalnie w tym 

kryterium może uzyskać 70 punktów dla każdego z analizatorów. W przypadku niespełnienia 

jakiegokolwiek  z  warunków  parametrów  ocenianych,  Wykonawca  otrzymuje  odpowiednio 

niższą  punktację”. Według  załącznika  2.4  (w  jego  drugiej  części)  jako  jeden  z  parametrów  

ocenianych w poz. 2 wymieniona została „wydajność analizatora” oraz w pierwszej kolumnie 

wskazano metodologię oceny:  „Najwyższa z zaoferowanych — 10pkt”, a w kolumnie drugiej: 

Najniższa  z  zaoferowanych  —  0  pkt”.  Również  za  stanowiskiem  Zamawiającego,  co  do 


interpretacji  wymaganej  wydajności  analizatora    nie  przemawia  opis  tego  elementu 

kryterium.  

Natomiast Izba nie uznała za udowodniony drugi zarzut związany z oferowanym testem 

do  oznaczania  troponiny.  W  tym  przypadku  Izba  zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że  

bezzasadny  jest  zarzut  Odwołującego  o  braku  algorytmu  1-  godzinnego  dla  oferowanego 

przez firmę Beckman odczynnika z uwagi tylko na to, że brak jest informacji o tym algorytmie 

w  publikacji  ESC  z  2015  roku.  W  odpowiedzi    na  zadane 

pytania  odnośnie  testu 

Zamawiający nie wymagał, aby informacja o zwalidowanym algorytmie miała znajdować się 

w ulotce odczynnika ani, żeby miała dotyczyć danych z publikacji z 2015 roku, w którym to 

roku  zaoferowany  przez  firmę  Beckman  test  nie  był  dostępny  na  rynku  testów  do  in  vitro.  

Dodatkowo  Izba  stwierdza,  że  także  Odwołujący  (co  przyznał)  nie  zamieścił  w  jego  ulotce 

informacyjnej  danych,  że  oferowany  test  posiada  zwalidowany  algorytm.  Niewątpliwie 

przytoczone  dane  z  Wytycznych  z  2015  r.  mogą  mieć    charakter  historyczny,  chociażby 

uwzględniając  (wskazywane  przez  Zamawiającego)  najnowsze  stanowisko  ekspertów 

umieszczone  na  stronie  Polskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  z  2018  r.,  a  opracowane 

we 

Wspólnej  Grupy  Roboczej  Europejskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  (ESC, 

European  Society  of  Cardiology),  American  College  of  CardiolDgy  (ACC),  American  Heart 

Association (AHA) i World Heart Federation (WHF) ds. Uniwersalnej Definicji Zawału Serca, 

które    wskazują  na  zastosowanie  metod  o  wysokiej  czułości  oznaczania  troponiny  w  celu 

wykluczania ostrego  uszkodzenia mięśnia sercowego w  ciągu 1—2 godzin od  początkowej 

oceny  stężenia  troponiny,  jednakże  nie  podając  żadnego  konkretnego  producenta 

odczynnika  ani 

nie  wskazując  żadnego  konkretnego  algorytmu.  Beckman  ponadto 

przedstawił na rozprawie (podobnie Zamawiający) Biuletyn Informacyjny który odnosi się do 

zwalidowanego  algrytmu  Access  hsTnl  0/1h  z  wykorzystaniem  wartości  odcięcia  swoistych 

dla  testu  oraz  wyc

iąg  z  publikacji  z  2019  roku  (The  American  Association  for  Clinic 

Chemistry) odnoszącej się do testu  Access hsTnl 0/1h i jego dokładności diagnostycznej. 

W konkluzji Izba stwierdza, że podlega uwzględnieniu pierwszy z zarzutów dotyczący 

niespełnienia  przez  wykonawcę  Beckman  warunku  granicznego  z  poz.  3  załącznika  2.4.  z 

uwagi na wskazany w ofercie (zaoferowany) analizator Access 2 i z tego powodu oferta tego 

wykonawcy  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  1  Pzp.  Tym  samym  także 

wskazywany w od

wołaniu zarzut naruszenia art. 91 ust.1 ustawy pzp w zw. z art. 7 ust.1 i 3 

jest  słuszny,  albowiem  wybór  oferty  najkorzystniejszej  dotyczy  oferty  której  treść  nie 

odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  co  skutkuje    naruszeniem 

zasady u

czciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel