KIO 2672/19 WYROK dnia 20 stycznia 2020 r.

Data: 27 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2672/19 

WYROK 

z dnia 20 stycznia 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Śląskie Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu 

przy 

udziale 

wykonawcy 

Roche 

Diagnostics 

Polska 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  niezapewnienia  w  ramach 

złożonej  oferty  przez  wykonawcę  Roche  Diagnostics  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Warszawie  możliwości  wykonywania  oznaczeń 

V

ankomycyny  i  Gentamycyny  przez  cały  okres,  na  jaki  ma  zostać  zawarta  umowa 

sprawie zamówienia publicznego i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert, 

w tym  odrzucenie  oferty  wykonawcy 

Roche  Diagnostics  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Warszawie  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Oddala odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

3.  Kosztami 

postępowania  obciąża  wykonawcę  Abbott  Laboratories  Poland  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  części  1/2  i  wykonawcę 


Roche  Diagnostics  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Warszawie 

w części 1/2 , i:

3.1. zal

icza w poczet kosztów postępowania odwoławczego: kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Abbott 

Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy)  poniesioną  przez  wykonawcę  Roche  Diagnostics  Polska  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Warszawie  tytułem  wynagrodzenia 

pełnomocnika; 

zasądza  od  wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  Abbott  Laboratories 

Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę 1 950 

zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa  Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 2672/19 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Śląskie  Centrum  Chorób  Serca  w  Zabrzu  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „dostawę 

odczynników  do  wykonywania  oznaczeń  metodą  immunochemiczną  wraz  z  dzierżawą 

analizatora”.  Wartość  ww.  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  dniu  21  października  2019  r.  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

pod nr 612320-N-2019. 

I. W dniu 30 grudnia 2019 r. wykonawca Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie od czynności zamawiającego polegających na badaniu i ocenie ofert, zaniechaniu 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz odrzuceniu jego oferty. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który 

utrudnia uczciwą konkurencję; 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wadliwej  czynności  oceny  oferty 

wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.; 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Roche  Diagnostics  Polska 

Sp.  z  o.o.,  albowiem  treść  oferty  tego  wykonawcy  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

4)  art.  89  ust.  1  pkt.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  i  art.  15  ust.  1  pkt  5  ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

Roche Diagnostics  Polska Sp.  z  o.o.,  albowiem  złożenie oferty  przez  tego wykonawcę 

oznacza  popełnienie  czynu  nieuczciwej  konkurencji  polegającego  na  wymuszaniu  na 

klientach  wyboru  określonego  kontrahenta  oraz  wymuszaniu  zakupu  u  określonego 

przedsiębiorcy; 

5)  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.,  albowiem  jego 

oferta  obarczona  jest  błędem 

obliczeniu ceny, albowiem jest niedoszacowana i nie skalkulowano całości przedmiotu 

zamówienia. 


W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu: 

unieważnienia  rozstrzygnięcia  postępowania;  2)  dokonania  ponownego  badania  i  oceny 

oferty wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. oraz 3) odrzucenia oferty wykonawcy 

Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. 

w oparciu o wszystkie przesłanki i podniesione zarzuty. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  odwołujący  w  szczególności  powołał  się  na  modyfikację 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  („SIWZ”)  dokonaną  przez  zamawiającego 

wyniku  uznania  odwołania  złożonego  przez  wykonawcę  Roche  Diagnostics  Polska 

Sp. z o.o. 

oraz odpowiedź zamawiającego z dnia 21.11.2019 r. na pytanie nr 1. Odwołujący 

zauważył,  iż  zamawiający  wyraził  zgodę  na  wykonanie  oznaczeń  dwóch  parametrów 

Van

komycyny  i  Gentamycyny  na  analizatorze  biochemicznym  znajdującym  się 

Laboratorium  Centralnym  Zamawiającego,  niemniej  jednak  zgodnie  z  ww.  pytaniem 

odpowiedzią  wykonawca  powinien  w  ofercie  uwzględnić  i  wycenić  wszystkie  wyroby,  tj. 

odczynnik,  kalibrator

,  kontrole  oraz  akcesoria  dodatkowe  w  odpowiedniej  ilości,  niezbędne 

do  wykonania  wymaganych  oznaczeń.  Odwołujący  podniósł,  iż  wykonawca  Roche 

Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o. 

nie  ujął  w  ofercie  żadnych  dodatkowych  kosztów  dla 

analizatora  biochemicznego,  tym 

samym  zaoferowane  świadczenie  nie  pozwala  na 

wykonanie  zaplanowanej  ilości  oznaczeń.  Jak  wynika  z  załącznika  do  umowy  Nr 

386/171/EZP/2018 zawartej na okres od 28.08.2018 

r. do 28.08.2021 r., na podstawie, której 

w Laboratorium Centralnym Zamawiającego został wydzierżawiony analizator biochemiczny 

(cobas  e501),  do  wykonania  oznaczeń  na  analizatorze  biochemicznym  niezbędne  są 

akcesoria  dodatkowe  (materiały  eksploatacyjne).  Ilości,  które  firma  Roche  zapewniła 

Zamawiającemu w ramach tej umowy, są wystarczające wyłącznie do wykonania oznaczeń 

objętych  niniejszą  umową  -  nie  obejmują  one  absolutnie  oznaczenia  parametrów 

Vankomycyny i Gentamycyny. 

Następnie  odwołujący  wskazał,  iż  umowa  386/171/EZP/2019  na  analizator  biochemiczny 

cobas  e501  została  zawarta  na  okres  od  28.08.2018  do  28.08.2021  r.  Okres  związania 

umową  w  obecnym  postępowaniu  będzie  o  minimum  4  miesiące  dłuższy  niż  umowa 

postępowania  na  dzierżawę  analizatora  biochemicznego.  W  związku  z  powyższym 

wykonawca  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  dla  tych  dw

óch  parametrów  nie  zapewnił 

zamawiającemu możliwości  wykonywania oznaczeń  Vankomycyny  i  Gentamycyny  w  całym 

okresie  trwania  umowy,  która  będzie  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  niniejszego 

postępowania.  

Ponadto odwołujący wskazał, iż w załączniku nr 4 do SIWZ tj. w formularzu asortymentowo-

cenowym  wykonawcy  zobowiązani  byli  wskazać  kalibratory,  kontrole  oraz  dodatkowe 

akcesoria niezbędne do wykonania podanej liczby oznaczeń w okresie 24 miesięcy. Analiza 

formularza  asortymentowo-cenowego  wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o. 


wskazuje, że wykonawca ten nie zaoferował wyrobu o numerze katalogowym 11933159001 

Adapter dla SysClean. Odwołujący zauważył, iż pozycja 11933159001 Adapter dla SysClean 

jest  wymieniona  w  każdej  ulotce  dla  13  pozycji  odczynnikowych  oferowanych  przez 

wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Nieuwzględnienie ww. pozycji powoduje, że 

nie  została  ona  objęta  oświadczeniem  wykonawcy  złożonym  w  ofercie  i  nie  zastanie  ona 

dostarczona zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowe  stanowisko  w  sprawie  odwołujący  przedstawił  w  piśmie  z  dnia  16  stycznia 

2020 r. 

Odwołujący  wskazał,  iż  zgodnie  z  instrukcją  analizatora  biochemicznego  c  501 

dzierżawionego zamawiającemu przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., do 

wykonywania oznaczeń  na tym analizatorze niezbędne są dodatkowe odczynniki, takie jak: 

Celi  Wash  Solution  1/  NaOH-D,  Celi  Wash  Solution  II/  Acid  Wash,  Sample  Cleaner  1, 

Sample Cleaner 2, EcoTergent, Detergent 1, Detergent 2,  Detergent 3 oraz Sample Cleaner 

Wykonawca  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.  nie  zaoferował  odczynników 

d

odatkowych  niezbędnych  do  wykonywania  oznaczeń  Vankomycyny  i  Gentamycyny  na 

analizatorze  biochemicznym.  W  konsekwencji,  nie  uwzględnił  ich  kosztów  w  cenie,  co 

zgodnie  z 

odpowiedzią  zamawiającego  na  pytanie  do  SIWZ,  było  warunkiem  możliwości 

zaoferowania wykonywania tych oznaczeń na analizatorze biochemicznym.

W wyjaśnieniach 

z  dnia  9  g

rudnia  2019  r.  skierowanych  do  zamawiającego  wykonawca  Roche  Diagnostics 

Polska  Sp.  z  o.

o.  przyznał,  że  nie  zaoferował  odczynników  dodatkowych.  Zdaniem 

odwołującego  niezaoferowanie  odczynników  dodatkowych  było  celowym  działaniem 

wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o. 

i  w  żadnym  wypadku  nie  może  zostać 

uznane za omyłkę.

W ocenie odwołującego zastosowania nie znajdą również postanowienia 

SIWZ przewidujące obowiązek dostarczenia odczynników przez wykonawcę na własny koszt 

w  przypadku  ich  niedoszacowania.  Niedoszacowanie  występuje,  gdy  wykonawca  zaoferuje 

dane  odczynniki, 

ale  w  ilości  mniejszej  niż  wymagana  do  wykonania  określonej  liczby 

ozna

czeń. W niniejszej sprawie wykonawca Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w ogóle nie 

zaoferował  odczynników  dodatkowych,  a  zatem  nie  można  mówić  o  niedoszacowaniu.

Odwołujący podtrzymał swoje stanowisko odnośnie braku

zapewnienia w ofercie wykonawcy 

Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o.

możliwości  wykonywania  oznaczeń  Vankomycyny 

i Gentamycyny 

przez  cały  okres  trwania  umowy.  W  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego 

czynu  nieuczciwej  konkurencji  odwołujący  stwierdził,  iż  wykonawca  Roche  Diagnostics 

Polska  Sp.  z  o.o.  zamierza  rozliczać  koszty  odczynników  dodatkowych,  służących  do 

wykonania  oznaczeń  objętych  niniejszym  postępowaniem,  w  ramach  umowy 

z z

amawiającym  dotyczącej  innego  zamówienia  publicznego.  Tym  samym,  w  sposób 

nieuczciwy 

wykorzystuje  fakt  związania  z  zamawiającym  inną  umową  do  obniżenia  ceny 

przedmiotu  niniejszego  postępowania.  Zarzucany  wykonawcy  Roche  Diagnostics  Polska 


Sp. z  o.o. 

czyn  nieuczciwej  konkurencji  odwołujący  określił  jako  przenoszenie  kosztów  na 

inne  zamówienie  publiczne.  Ponadto  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji  odwołujący  uznał 

również brak uwzględnienia przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. czynszu 

dzierżawy  analizatora  biochemicznego  cobas  c501  za  okres  nie  objęty  umową 

nr 386/171/EZP/2018, 

ale  objęty  umową,  która  zostanie  zawarta  w  wyniku  niniejszego 

postępowania przetargowego.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego Adaptera dla SysClean odwołujący wskazał, iż ulotki 

odczynników  zaoferowanych  przez  wykonawcę  Roche  Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o. 

wskazują  Adapter  dla  SysClean  o  numerze  katalogowym  11933159001  (Adapter)  jako 

niezbędny  materiał  dodatkowy  niedostarczony  w  zestawie.  Gdyby  Adapter  był  dostarczany 

wraz  z  analizatorem,  producent  nie  wskazywałby  go  w  ulotce  odczynnika  Toxo  IgG  jako 

konieczne dodatkowe wyposażenie dla analizatora cobas e411, które trzeba nabyć aby móc 

przeprowadzać  prawidłowo  oznaczenia.  Co  więcej,  dokumentacja  dotycząca  Adaptera 

wskazuje  jego  numer  partii  i  datę  ważności,  co  potwierdza,  że  Adapter  jest  związany 

bieżącym  wykonywaniem  oznaczeń.  Pozostałe  elementy  wymieniane  w  ulotkach  jako 

niezbędne materiały dodatkowe niedostarczone w zestawie zostały przez wykonawcę Roche 

Diagnostics Polska Sp. z o.o. zaoferowane w pozycji nr 40 oraz 41 oferty. 

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  zamawiający  udzielił 

odpowiedzi  na  odwołanie  składając  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania.  

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  wykonawca  Roche 

Diagnostics  Polska  Sp.  z  o.o. 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego. 

Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 16 stycznia 2020 r. przystępujący złożył 

do  protokołu  oświadczenie  o  wniesieniu  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez 

zamawiającego zarzutów odwołania. 

Stanowisko  w  sprawie  przystępujący  przedstawił  w  piśmie  z  dnia  16  stycznia  2020  r. 

Przystępujący  wskazał,  iż  postawione  w  odwołaniu  zarzuty  dotyczące  oznaczania 

parametrów  Vankomycyny  i  Gentomycyny  są  nieprecyzyjne,  w  tym  nie  wskazano 

konkretnych  postanowień  SIWZ,  z  którymi  oferta  przystępującego  miałaby  być  niezgodna. 

Niezależnie  od  powyższego  stwierdził,  iż  dopuszczenie  przez  zamawiającego  możliwości 

oznaczania  parametrów  Vankomycyna  i  Gentomycyna  na  analizatorze  biochemicznym 

Laboratorium Centralnym jest bezwarunkowe. Koszty odczynnikowe, o których było mowa 

w  treści  pytania,  to  odczynnik,  kontrola  i  kalibrator,  objęte  treścią  oferty  przystępującego. 

faktu  wykonywania  oznaczeń  ww.  parametrów  na  innym  analizatorze  niż  objęty 


przedmiotowym  zamówieniem  żadne  dodatkowe  koszty  nie  wynikają.  Przystępujący 

stwierdził,  iż  w  związku  z  tym,  że  zamawiający  wyraził  zgodę  na  oznaczanie  parametrów 

Vankomycyna  i  Gentomycyna  w  Laboratorium  Centralnym  na  analizatorze  biochemicznym 

bez  żadnych  dodatkowych  warunków,  poza  zakresem  zainteresowania  wykonawców 

pozostawił  wszelkie  kwestie  związane  z  organizacją  wykonywania  parametrów 

Laboratorium  Centralnym.  Przystępujący  zauważył,  iż  odwołujący  nie  wniósł  sprzeciwu 

wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  uprzednio  wniesionego 

przez  przystępującego  na  treść  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

rezultacie  nie  może  czynić  zarzutu  przystępującemu,  który  skorzystał  z  możliwości  jakie 

dawała  mu  zmodyfikowana  SIWZ.  Przystępujący  stwierdził,  iż  kwestia  dokonywania 

oznaczeń na analizatorze biochemicznym znajdującym się w Laboratorium Centralnym leży 

w  sferze  relacji  bilateralnych. 

Zamawiający  będzie  decydował  jakie  ilości  ww.  parametrów 

kiedy  będą  wykonywane  na  tym  aparacie,  jak  również  o  tym  w  jaki  sposób  zabezpieczyć 

korzystanie  z  urządzenia  w  kontekście  kończącej  się  28.08.2021  r.  umowy 

nr 

386/171/EZP/2018.  Przystępujący  oświadczył,  iż  jako  druga  strona  tej  umowy  deklaruje 

wolę  współpracy  we  wszelkich  dopuszczalnych  prawem  formach  (aneks,  użyczenie,  etc.) 

jeśli  zamawiający  wykaże  takie  zainteresowanie.  Stwierdził,  iż  nie  sposób  mu  zarzucić 

popełnienia  czynu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  oferowanie  towarów  i  usług  poniżej 

koszt

ów  ich  wytworzenia.  Odwołujący  nie  wyjaśnił,  który  element  przyszłego  świadczenia 

został  zaoferowany  po  zaniżonej  cenie,  ani  dlaczego  cena  jest  rzekomo  dumpingowa. 

Niezależnie  od  powyższego  wskazał  na  treść  dodatkowej  uwagi  zamieszczonej  przez 

zamawiającego  na  str.  25  SIWZ,  zgodnie  z  którą  „Ilość  dodatkowych  odczynników  oraz 

akcesorii  ustala  dostawca  na  cały  okres  trwania  umowy  przetargowej.  W  przypadku 

niedoszacowania w/w produktów dostawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne produkty 

na własny koszt w ciągu dwóch tygodni, w przeciwnym razie będzie ponosił kary umowne.”  

Natomiast  w  odniesieniu  do  zarzutu 

odnoszącego  się  do  Adaptera  do  SysClean 

przystępujący  stwierdził,  iż  ww.  element  dostarczany  jest  wraz  z  analizatorem.  Analizator 

przekazywany  jest  w  stanie  gotowości  do  wykonywania  oznaczeń,  a  jego  wyposażenie 

obejmuje  również  ww.  Adapter.  Z  ostrożności,  także  w  odniesieniu  do  tego  zarzutu 

przystępujący powołał się na ww. dodatkową uwagę zawartą przez zamawiającego na str. 25 

SIWZ. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba 

ustaliła, co następuje: 


Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  jest  legitymowany,  zgodnie  z  przepisem  art.  179  ust.  1 

us

tawy Pzp, do wniesienia odwołania. 

Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Przedmiotem  postępowania  jest  dostawa  odczynników  do  wykonywania  oznaczeń  metodą 

immunochemiczną  wraz  z  dzierżawą  analizatora  opisanych  w  SIWZ  w  Pakiecie  nr  1 

załączniku  nr  7  (II.2  SIWZ).  Celem  potwierdzenia  spełnienia  warunków  stawianych 

przedmiotowi  zamówienia  przez  zamawiającego  oraz  dla  uznania  formalnej  poprawności 

oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  materiały:  1)  wypełniony  i  podpisany 

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, 2) wypełniony i podpisany załącznik nr 4 (Pakiet) 

(V.3 SIWZ). Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zamówieniami w terminie 24 m-cy od 

podpisania  umowy  (VIII  SIWZ).  Zgodnie  z  postanowieniem  zawartym 

w  § 4 ust.  5 projektu 

umowy: 

„Realizacja  zamówienia  obejmuje  okres  24  m-cy  od  podpisania  umowy 

możliwością  jednostronnego  przez  Zamawiającego  zmniejszenia  wartości  przedmiotu 

umowy  (w  przypadku  zmiany  przepisów  lub  technik  laboratoryjnych).”.  W  pierwszej  tabeli 

zawartej  w  załączniku  nr  4  do  SIWZ  wymienione  zostały  odczynniki,  kontrole,  kalibratory, 

trzy  ostatnie  wiersze  zostały  zatytułowane:  „Dodatkowe  odczynniki”,  „Dodatkowe 

akcesoria”  oraz  „Dzierżawa  aparatu”.  Pod  tabelą  została  zamieszczona  dodatkowa  uwaga 

następującym brzmieniu: „Ilość dodatkowych odczynników oraz akcesorii ustala dostawca 

na  cały  okres trwania umowy  przetargowej. W przypadku niedoszacowania  w/w  produktów 

dostawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne produkty na własny koszt w ciągu dwóch 

tygodni, w przeciwnym razie będzie ponosił kary umowne.”.  

W dniu 24 października 2019 r.  wykonawca Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. złożył do 

Pre

zesa  Izby  odwołanie  na  czynność  zamawiającego  polegającą  na  dokonaniu  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Ww.  wykonawca  domagał  się 

między  innymi  nakazania  zamawiającemu  zmiany  SIWZ  poprzez  dopuszczenie  możliwości 

oznaczania  parametrów  Vankomycyna  i  Gentamycyna  w  laboratorium  Centralnym 

Zamawiającego  na  pracującym  tam  analizatorze  biochemicznym.  Pismem  z  dnia  31 

października 2019 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie składając oświadczenie 

o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania.  Zamawiający  zobowiązał  się  do  dokonania 

modyfikacji  SIWZ  w  zakresie  wskazanym  w  odwołaniu.  W  odniesieniu  do  ww.  zarzutu 

dotyczącego oznaczania parametrów Vankomycyna i Gentamycyna zamawiający stwierdził, 

iż  „dopuszcza  możliwość  oznaczania  parametrów  Vankomycyna  i  Gentamycyna 

Laboratorium  Centralnym  na  analizatorze  biochemicznym”.  Pismem  z  dnia  6  listopada 


2019  r.  zamawiający  poinformował  o  dokonaniu  modyfikacji  SIWZ  w  zakresie  wskazanym 

odwołaniu,  tj.  między  innymi  w  następującym  zakresie:  „W  zakresie  zarzutu  nr  1  – 

zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania parametrów Vankomycyna i Gentamycyna w 

Laboratorium  Centralnym  na  analizatorze  biochemicznym,  parametr  Galektyna  3 

dopuszczony  do  oznaczania  w  certyfikowanym  laboratorium  zewnętrznym  z  kosztami 

zawartymi  w cenie.” Wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., który przystąpił do 

ww. 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia 

przez  zamawiającego zarzutów odwołania. Postanowieniem Izby  z dnia 8 listopada 2019 r. 

(KIO 2155/19) postępowanie odwoławcze w ww. sprawie zostało umorzone.  

Pismem z dnia 21 

listopada 2019 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ. Na 

pytania oznaczone nr 1: 

„a)  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  oznaczanie  parametrów  Vankomycyna 

Gentamycyna w Laboratorium Centralnym Zamawiającego na pracującym tam analizatorze 

bioc

hemicznym? W ofercie zostaną uwzględnione wszystkie koszty odczynnikowe związane 

z wykonaniem tych oznaczeń.  

b)  …  [pytanie  dotyczące  wyrażenia  zgody  na  oznaczanie  parametru  Galektyna  3 

certyfikowanym laboratorium zewnętrznym]” 

zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

„Zgodnie  z  modyfikacją  zapisów  siwz  z  dnia  06.11.2019  r.  Zamawiający  dopuszcza 

możliwość  oznaczania  parametrów  Vankomycyna  i  Gentamycyna  w  Laboratorium 

Centralnym  na  analizatorze  biochemicznym  oraz  dopuszcza  do  oznaczania  parametru 

Gale

ktyna  3  w  certyfikowanym  laboratorium  zewnętrznym  z  kosztami  zawartymi  w  cenie 

czasem dostarczenia wyników do 3 dni roboczych.” 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty: odwołującego oraz przystępującego.  

W  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ  w  wierszu  zatytułowanym  „Dodatkowe 

akcesoria”  przystępujący  nie  wymienił  Adaptera  dla  SysClean.  Bezsporną  pomiędzy 

stronami  była  okoliczność,  iż  w  zakresie  oznaczania  parametrów  Vankomycyna 

Gentamycyna  przystępujący  przewidział  wykorzystanie  analizatora  biochemicznego 

znajdującego  się  w  Laboratorium  Centralnym  zamawiającego  (okoliczność  ta  została 

wskazana w treści ww. formularza). 

Pismem  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  odwołujący  poinformował  zamawiającego 

nieprawidłowościach 

ofercie 

przystępującego, 

co 

skutkowało 

wezwaniem 

przystępującego przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień stanowiących ustosunkowanie 


się  do  ww.  pisma  odwołującego.  Odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnień  przystępujący 

udzielił pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. 

Pismem  z  dnia  24  grudnia  201

9  r.  zamawiający  zawiadomił  o  wyborze  oferty 

przystępującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu. 

Okolicznością  bezsporną  pomiędzy  stronami  był  okres,  na  jaki  została  zawarta  umowa  nr 

386/171/EZP/2018  z  dnia  28.08.2018  r.  (od  28.08.2018  r.  do  28.08.2021  r.) 

–  na 

potwierdzenie  tej  okoliczności  odwołujący  złożył  również  kopię  ww.  umowy.  Ulotki 

odczyn

ników  zaoferowanych  przez  przystępującego  (złożone  jako  dowód  przez 

odwołującego)  potwierdzają  określenie  w  tych  ulotkach  Adaptera  dla  SysClean  jako 

niezbędnego  materiału  dodatkowego,  niedostarczanego  przez  producenta  w  zestawie. 

Sposób  korzystania  z  Adaptera  dla  SysClean  nie  był  pomiędzy  stronami  sporny  i  wynikał 

wyciągu z instrukcji analizatora Roche cobas e411 złożonej zarówno przez odwołującego 

jak  i  przystępującego.  W  odniesieniu  do  złożonego  przez  odwołującego  dowodu  w  postaci 

certyfikatu  Adaptera  dla  SysClean  Izba, 

uwzględniając  sposób  posługiwania  się  tym 

A

dapterem wynikający z ww. instrukcji, za wiarygodne uznała wyjaśnienia przystępującego, 

iż wskazana w treści tego certyfikatu data ważności jest datą ważności certyfikatu – kontroli 

danej  partii

, a nie datą ważności  Adaptera, nie będącego materiałem zużywalnym. Złożony 

przez  odwołującego  fragment  instrukcji  obsługi  analizatora  c  501  oraz  ulotki  Gentamycyny 

i Vankomycyny 

złożone  przez  przystępującego  zostały  uznane  za  niemające  istotnego 

znaczenia  dla  rozstrzygnięcia  zarzutów  (odnoszących  się  do  nieuwzględnienia 

w ofercie/przeniesienia 

kosztów  dodatkowych  materiałów/odczynników  pomocniczych),  na 

potwierdzenie lub odparcie których zostały powołane, co wynika z dalszej części niniejszego 

uzasadnienia. 

Natomiast  złożone  przez  przystępującego  oświadczenia  użytkowników 

ocenie składu orzekającego Izby potwierdzają stosowaną przez przystępującego praktykę 

dostarczania  Adaptera  dla  SysClean  wraz  z  analizatorem,  nie  odnoszą  się  jednak  do 

sposobu  uwzględnienia  ww.  elementu  w  treści  ofert  składanych  przez  przystępującego  jak 

wymagań zamawiających w tym zakresie. 

Izba 

zważyła, co następuje: 

Odwołanie  zasługuje  na  częściowe  uwzględnienie,  tj.  w  zakresie  zarzutów  dotyczących 

niezapewnienia  w  ramach  złożonej  przez  przystępującego  oferty  możliwości  wykonywania 

oznaczeń Vankomycyny i Gentamycyny przez cały okres, na jaki ma zostać zawarta umowa 

sprawie zamówienia publicznego. 

W  odniesieniu  do  zarzutów,  w  jakim  nastąpiło  uwzględnienie  odwołania  w  pierwszej 

kolejności  należy  wskazać,  iż  treści  odpowiedzi  zamawiającego  na  pytanie  dotyczące 


możliwości  wyrażenia  zgody  na  oznaczanie  parametrów  Vankomycyna  i  Gentamycyna 

w Laboratorium Centralnym z

amawiającego na pracującym tam analizatorze biochemicznym 

oraz  dokonanej  w  tym  zakresie  modyfikacji  SIWZ  nie 

należy  interpretować  dodając  treści, 

które  nie  zostały  przez  zamawiającego  wyrażone.  Udzielając  odpowiedzi  na  pytanie 

dokonując zmiany treści SIWZ zamawiający stwierdził, iż dopuszcza możliwość oznaczania 

parametrów  Vankomycyna  i  Gentamycyna  w  Laboratorium  Centralnym  na  analizatorze 

biochemicznym. Wykonawcom przysługiwała zatem możliwości skorzystania w tym zakresie 

z  analizatora  znajdującego  się  obecnie  w  Laboratorium  Centralnym  zamawiającego, 

jednakże  nie  uległy  modyfikacji  pozostałe  postanowienia  SIWZ  w  tym  zakresie, 

tj. w szczeg

ólności  nie  uległ  zmianie  termin,  na  jaki  ma  zostać  zawarta  umowa  w  sprawie 

zamówienia  publicznego.  Bezsporną  pomiędzy  stronami  była  okoliczność  terminu 

zakończenia  obowiązywania  umowy  na  dzierżawę  analizatora  znajdującego  się  obecnie 

w Laboratorium  Centra

lnym  zamawiającego.  Mając  na  uwadze  fakt,  iż  nastąpi  to  na  co 

najmniej kilka miesięcy przed zakończeniem obowiązywania umowy, jaka ma zostać zawarta 

w wyniku obecnie prowadzonego postępowania, należy uznać, iż oferta przystępującego jest 

niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie niezapewnienia 

możliwości  wykonywania  oznaczeń  Vankomycyny  i  Gentamycyny  przez  cały  okres,  na  jaki 

ma zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Wprawdzie należy przyznać 

rację  przystępującemu,  iż  odwołujący  nie  wskazał  w  treści  odwołania  postanowień  SIWZ, 

którymi  oferta  przystępującego  miałaby  być  niezgodna,  poprzez  podanie  konkretnych 

jednostek  redakcyjnych  (VIII  SIWZ, 

§  4  ust.  5  projektu  umowy,  w  powiązaniu 

postanowieniami  obejmującymi  przedmiotem  zamówienia  Vankomycynę  i  Gentamycynę), 

jednakże  wskazanie  tych  postanowień  nastąpiło  w  sposób  opisowy.  Na  gruncie  niniejszej 

sprawy  należy  to  uznać  za  wystarczające  wobec  braku  jakichkolwiek  trudności  ze 

zidentyfikowaniem 

postanowień  SIWZ,  które  w  odniesieniu  do  ww.  zarzutów  miał  na  myśli 

odwołujący.  Odnosząc  się  do  twierdzeń  przystępującego,  iż  w  przyszłości  okresy  obydwu 

umów  mogą  się  zrównać,  należy  wskazać,  iż  na  chwilę  nie  występują  żadne  przesłanki 

pozwalające  na  przyjęcie,  iż  ww.  okoliczność  będzie  miała  miejsce.  Skład  orzekający  Izby 

podziela stanowisko przystępującego co do konieczności zabezpieczenia przez wykonawcę 

swoich  interesów  w  poprzednim  postępowaniu  odwoławczym,  jednakże  uwagę  tę  należy 

odnieść  przede  wszystkim  do  przystępującego,  który  był  autorem  ówczesnego  odwołania, 

wyniku uwzględnienia którego doszło do modyfikacji treści SIWZ. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  nieuwzględnienia  wszystkich  kosztów  związanych 

wykonywaniem  oznaczeń  ww.  parametrów  na  analizatorze  biochemicznym  znajdującym 

się u zamawiającego Izba stwierdziła, iż ewentualne niedoszacowanie oferty w tym zakresie 

nie  podlega  kwalifikacji  na  gruncie  przepisu 

art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  w  świetle 


dodatkowego  postanowienia  zawartego  w  odniesieniu  do 

tego  rodzaju  kosztów 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Niezależnie  bowiem  od  tego  czy  koszty  te 

należałoby  zakwalifikować  jako  dotyczące  dodatkowych  odczynników  czy  dodatkowych 

akcesoriów,  to  w  przypadku  niedoszacowania  tego  rodzaju  kosztów  wykonawca 

zobowiązany  jest  dostarczyć  potrzebne  produkty  na  własny  koszt  w  ciągu  dwóch  tygodni, 

przeciwnym  razie  będzie  ponosił  kary  umowne  (postanowienie  zawarte  pod  pierwszą 

tabelą w załączniku nr 4 do SIWZ). W ocenie składu orzekającego ww. postanowienie SIWZ 

wyklucza możliwość uznania ewentualnego niedoszacowania  w  zakresie ww.  kosztów  jako 

błędu  w  obliczeniu  ceny.  Wprawdzie  ww.  postanowienie  odnosiło  się  wprost  do  kosztów 

wykonywania oznaczeń na analizatorze immunochemicznym, lecz należy je również odnieść 

do  kosztów  wykonywania  oznaczeń  na  analizatorze  biochemicznym,  w  związku 

dopuszczeniem  przez 

zamawiającego  możliwości  skorzystania  z  analizatora 

biochemicznego  znajdującego  się  w  Laboratorium  Centralnym  zamawiającego.  Powyższe 

nie  oznacza  jednak, 

iż  kwestia  ewentualnego  nieuwzględnienia  wszystkich  kosztów  nie 

mogłaby  być  rozpatrywana  w  kontekście  innych  przepisów  stanowiących  podstawę 

odrzucenia  oferty.  W  tym  zakresie  w  odwołaniu  postawiony  został  zarzut  zaniechania 

odrzucenia  oferty, 

której  złożenie  stanowiło  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Na  rozprawie 

odwołujący oświadczył jednak, iż ww. zarzut nie dotyczy zaoferowania ceny poniżej kosztów, 

jak  natomiast  wynika  z  dalszego  stanowiska  przedstawionego  przez  odwołującego  na 

rozprawie jak i stanowiska p

rzedstawionego w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r., zarzucany 

prz

ystępującemu  przez  odwołującego  czyn  nieuczciwej  konkurencji  miałby  polegać  na 

przeniesieniu 

kosztów  na  inne  zamówienie.  Nie  jest  jednak  jasne  w  jaki  dokładnie  sposób 

miałoby nastąpić przeniesienie kosztów przez przystępującego - kwestia ta stanowiła jedynie 

przedmiot domysłów odwołującego. Nie ulega wątpliwości, iż składając ofertę w poprzednim 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  przystępujący  nie  mógł  mieć  wiedzy  odnośnie 

planowaneg

o  w  przyszłości  kolejnego  postępowania,  jak  i  dopuszczenia  w  nim  możliwości 

skorzystania  z  analizatora  biochemicznego  b

ędącego  przedmiotem  dzierżawy  w ramach 

tego  pierwszego  postępowania.  Ponadto  prezentowane  przez  odwołującego  stanowisko 

należy  uznać  za  wewnętrznie  sprzeczne  –  albowiem  w  ramach  zarzutu  naruszenia  art.  89 

ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  podnosi

ł  brak  uwzględnienia  przez  przystępującego  kosztów 

dodatkowych  odczynników,  podczas  gdy  w  ramach  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3 

ustawy Pzp wskazywał na okoliczność przeniesienia kosztów, co oznacza ich uwzględnienie, 

jednakże jak twierdzi odwołujący w ramach innego zamówienia. Niezależnie od powyższego 

należy  wskazać,  iż  kwestia  przeniesienia  kosztów  na  inne  zamówienie  nie  została  przez 

odwołującego  podniesiona  wprost  w  treści  odwołania,  a  zmiana  stanowiska  odwołującego 

świadczy o tym, iż sam nie mógł się zdecydować jaki dokładnie czyn nieuczciwej konkurencji 

należy  zarzucić  przystępującemu  (na  wstępie  odwołania  jest  mowa  o  wymuszaniu  na 


klientach  wybo

ru  określonego  kontrahenta  oraz  wymuszaniu  zakupu  u  określonego 

prze

dsiębiorcy, w dalszej części odwołania jest mowa głównie o sprzedaży towarów poniżej 

kosztów,  z  czego  odwołujący  wycofał  się  w  trakcie  stanowiska  przedstawianego  na 

rozprawie). 

Brak  było  zatem  jakichkolwiek  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutu  naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Natomiast  w  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego  braku  wskazania  w  ofercie 

przystępującego  Adaptera  dla  SysClean  skład  orzekający  Izby  podzielił  stanowisko 

prezentowane przez 

przystępującego, iż zaoferowanie ww. elementu zawiera się w ramach 

oferty  dzierżawy  analizatora.  Zdaniem  Izby  wymienienie  ww.  elementu  w  ulotkach 

producenta jako dodatkowego materiału niedostarczanego w zestawie przez producenta nie 

przesądza,  iż  element  ten  nie  będzie  dostarczony  wraz  z  analizatorem  w  ramach  oferty 

złożonej w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odwołujący nie wskazał na 

żadne postanowienie SIWZ, z którego wynikałoby, że każdy element o odrębnym numerze 

katalogowym  ma  zostać  wyszczególniony  w  ramach  oferty.  W  formularzu  stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ została zawarta między innymi pozycja „dodatkowe akcesoria”. Jak 

wyjaśnił  przystępujący,  a  czemu  nie  zaprzeczył  odwołujący,  wszystkie  pozostałe  akcesoria 

wymien

ione w tej pozycji stanowią materiały zużywalne  i takie podlegały wymienieniu w tej 

pozycji 

formularza. Powyższe potwierdza dodatkowa uwaga zawarta pod tabelą, odnosząca 

się  do  okoliczności  niedoszacowania  m.in.  dodatkowych  akcesoriów,  a  zatem  –  skoro  jest 

mowa  o  niedoszacowaniu  - 

materiałów  o zużywalnym  charakterze.  Za  taki  materiał  ciężko 

uznać  plastikowy  pojemnik  o  niewielkich  rozmiarach,  a  przynajmniej  okoliczność  ta  nie 

wynika

ła z dowodów złożonych przez odwołującego. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

w punkcie pierwszym i drugim sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach 

postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 3 pkt 1 oraz 

§ 5 ust. 3 pkt 2 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  972).  Zgodnie  z  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp  strony  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wynika 

postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. akt X Ga 280/16 – 

przypadku  rozstrzygnięcia,  w  którym  część  odwołania  wniesionego  do  Krajowej  Izby 

Odwoławczej zostaje oddalona, a część uwzględniona, zasada odpowiedzialności za wynik 


postępowania  odwoławczego  oznacza  obowiązek  stosunkowego  rozdzielenia  kosztów 

postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Podobnie 

w: wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 1992/15, 

postanowieniu  Sądu Okręgowego we Wrocławiu  z  dnia 3 października 2013  r.  sygn.  akt X 

Ga  286/13,  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  29  listopada  2016  r.  sygn.  akt 

XXIII Ga 880/16, wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt X 

Ga 653/16, postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. 

akt  XXIII  Ga  1886/17,  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  18  grudnia 

2018 r. sygn. akt XXIII Ga 830/18 i postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 

października  2018  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1123/18.  W  niniejszej  sprawie  Izba  –  co  wynika 

z sentencji  orzeczenia  - 

częściowo  uwzględniła  i  częściowo  oddaliła  odwołanie.  Kosztami 

postępowania  obciążono  odwołującego  w  części  ½  oraz  przystępującego  w  części  ½. 

Wprawdzie większa część zarzutów została oddalona, jednakże z drugiej strony potwierdziły 

się  zarzuty,  których  uwzględnienie  skutkowało  koniecznością  nakazania  odrzucenia  oferty 

przystępującego, a zatem żądanie odwołania co do zasady zostało uwzględnione. Na koszty 

postępowania  odwoławczego  składa  się  kwota  7.500  zł  uiszczona  przez  odwołującego 

tytułem  wpisu od  odwołania oraz  kwota  3.600 zł  poniesiona przez  przystępującego  tytułem 

wynagrodz

enia  pełnomocnika.  Odwołujący  poniósł  dotychczas  koszty  postępowania 

odwoławczego w wysokości 7.500,00 zł tytułem wpisu od odwołania, tymczasem odpowiadał 

za nie jedynie do wysokości 5.550,00 zł (11.100 zł / 2). Wobec powyższego Izba zasądziła 

od  przystępującego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  1.950,00  zł  (7.500,0  zł  –  5.550,00  zł), 

stanowiącą  różnicę  pomiędzy  kosztami  poniesionymi  dotychczas  przez  odwołującego 

kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku.  

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel