KIO 267/20 POSTANOWIENIE dnia 19 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 267/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  19  lutego  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  10  lutego  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przez  odwołującego:  "TOP  PODRÓŻE"  sp.  z  o.o.  w  Szczecinie  (Pl. 

Zwycięstwa  1,  70-233  Szczecin)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Województwo  Wielkopolskie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (

al. Niepodległości 34, 60-714 Poznań), 

przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego:    Blue  Sky 

Travel Sp. z o.o. z Poznania (ul. Roosvelta 2, 60-

829 Poznań), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  "TOP  PODRÓŻE"  sp.  z  o.o.  w  Szczecinie  (Pl.  Zwycięstwa  1,  70-233 

Szczecin)    kwoty  6.750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

zero  groszy), 

stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 267/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez Z

amawiającego: Województwo Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, którego przedmiotem jest: „Usługa pośrednictwa 

w  rezerwacji,  sprzedaży  i  sukcesywnej  dostawie  biletów  lotniczych  na  rzecz  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w  Poznaniu  w  2020  roku".  Znak  sprawy: 

BZP-

lłl.272.6.2019; Nr Ogłoszenia o Zamówieniu: 501321 -N- 2020 z dnia 09/01 /2020.  

Odwołujący  -  "TOP  PODRÓŻE"  sp.  z  o.o.  w  Szczecinie  wskazał  na  naruszenie 

następujących przepisów: (1) art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty 

w

ykonawcy Blue Sky Travel Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (wykonawca Blue Sky Travel), 

której  złożenie stanowi  czyn nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji;  (2)  art.89  ust  1  pkt  4  Pzp  -  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

w

ykonawcy  Blue  Sky  Travel,  zawierającej  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia; (3) art. 8 ust. 3 Pzp - nieuprawnione uznanie wyjaśnień wykonawcy 

Blue Sky Travel, dotyczących rażąco niskiej ceny za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa; 

(4) art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp - wybór oferty wykonawcy Blue Sky 

Travel  jako  najkorzystniejszej  niezgodnie  z  przepisami  ustawy;  (5)  art.  26  ust.  2  Pzp  - 

zaniechanie  wezwania  Odwołującego,  jako  Wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej 

oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których 

mowa w art. 25 ust. 1 PZP. (6) art. 91 ust. 1 Pzp - 

zaniechanie wyboru oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

(1) odrzucenia oferty Wykonawcy Blue Sky Travel na wskazanych podstawach i (2) uznanie 

wyjaśnień wykonawcy Blue Sky Travel, dotyczących rażąco niskiej ceny jako wyjaśnień nie 

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa; (3) unieważnienie wyboru wykonawcy Blue Sky Travel; 

)  wezwanie  Odwołującego,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  do  złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp;  (5

)  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej;  (7)  zasądzenia  od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego według spisu 

kosztów, który zostanie przedłożony na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 


Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  podstawie  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp  przystąpił  wykonawca  Blue  Sky  Travel  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w 

Poznaniu 

wnosząc o oddalenie odwołania i wskazując, że zarzuty odwołania są niezasadne. 

Odwołujący w piśmie z dnia 18 lutego 2020 r. - wskazując  na art. 187 ust.8 ustawy 

Pzp - 

oświadczył, że cofa wniesione odwołanie w całości oraz wniósł o zwrot wpisu na jego 

rachunek, który wskazał w piśmie. 

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na po

dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  orzekła  również  o 

zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 7.500 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel