KIO 2671/19 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 27 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2671/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

      Protokolant: 

  M

arta Słoma 

wobec  cofnięcia  w  dniu  13  stycznia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę:  SKANSKA  S.A.,  Aleja  „Solidarności"  173,  00-877  Warszawa  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Zarząd  Dróg  Powiatu 

Krakowskiego, ul. 

Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: SKANSKA S.A., 

Aleja „Solidarności" 173, 00-877 Warszawa kwoty 18 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego do

ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 2671/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  13  stycznia  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:  SKANSKA  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  złożył  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  13  stycznia  2020  r.,  w  którym  zawarł  

oświadczenie,  że  cofa  w  całości  odwołanie  wniesione  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: 

Zarząd  Dróg  Powiatu  Krakowskiego  w  Batowicach  w  przedmiocie:  „Budowa  wiaduktu  nad 

torami  łączącego  ul.  Powstańców  w  Krakowie  z  drogą  powiatową  2156K  w  miejscowości 

Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudo

wą przyległego układu drogowego”. 

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd.  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 

r.  Prawo Zamówień  Publicznych,  Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel