KIO 2667/19 WYROK dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 27 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2667/19 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Ewa Kisiel 

Daniel Konicz 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  SAFEGE  S.A.S.  

z siedzibą w Nanterre i Graph'IT Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i  Autostrad  z  siedzibą  w  Warszawie  w  imieniu  którego  działa  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, przy udziale: 

A.  wykonawcy  TPF  S

p.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

B.  wykonawcy 

Sweco  Engineering  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

2.  K

osztami postępowania obciąża Odwołującego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz 

wykonawcy  Sweco  Engineering  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Krakowie

kwotę  4  247  zł  66  gr  (słownie:  cztery  tysiące  dwieście 

czterdzieści  siedem  złotych  66/100)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 
poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocników  oraz  z  tytułu  dojazdu 
pełnomocników na rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 2667/19 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą  w Warszawie  

w  imieniu  którego  działa  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  

w Krakowie 

(dalej Zamawiający) prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t  dalej:  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Opracowanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  i  opracowań 

towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28””, 

Numer  referencyjny:  O.KR.D-3.2413.25.2019, 

zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  

5 sierpnia 2019 r. pod numerem 2019/S 149-367392. 

Wartość zamówienia przekracza kwoty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  30  grudnia  2019  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre i Graph'IT Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej: 

Odwołujący),  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zaskarżyli  niezgodne  z  przepisami 

cz

ynności i zaniechania Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  ich  niezastosowanie  oraz 

błędną  wykładnię  i  w  konsekwencji  zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  Sweco 

Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Przystępujący lub Sweco) mimo, 

że  oferta  tego  wykonawcy  zawierała  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  a  wykonawca  ten  nie  udzielił  lub  nie  udzielił  wyczerpujących  wyjaśnień  

na pytania zadane przez Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, co dało podstawę 

do przyjęcia oceny, że oferta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  oraz,  że  za  zaoferowaną  cenę  nie  było  możliwe  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia 

zgodnie 

wymaganiami 

określonymi 

przez 

Zamawiającego  

lub wynikającymi z odrębnych przepisów; 

2.  art.  96  ust.  3  oraz  8  ust.  1  i  3  Pzp  przez  ich 

błędne  zastosowanie  oraz  błędną 

wykładnię  i  w  konsekwencji  zaniechanie  uznania  za  bezskuteczne  zastrzeżenia 

dokonanego  przez 

Przystępującego  w  zakresie wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej 

ceny  i  załączonych  do  nich  dokumentów,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  

i  udostępnienia  Odwołującemu  tej  części  dokumentacji  postępowania,  mimo,  

że  Przystępujący  nie  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowiły  tajemnicę 


przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1010, dalej: Uznk). 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty Przystępującego, jako najkorzystniejszej; 

2.  odrzucenie  oferty 

Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 

ust. 3 Pzp; 

uznania  czynności  zastrzeżenia  dokonanego  przez  Przystępującego  w  zakresie 

wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  i  załączonych  do  nich  ofert 

podwykonawcy,  jako  taje

mnicy  przedsiębiorstwa,  jako  zastrzeżenia  bezskutecznego 

niespełniającego wymogów określonych art. 11 ust. 2 Uznk oraz odtajnienia tej części 

dokumentacji postępowania i udostępnienia jej Odwołującemu; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty Odwołującego, jako 

najkorzystniejszej. 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  od  Zamawiającego  kosztów 

postępowania odwoławczego. 

uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zarzut nr 1 

Oferty 

w Postępowaniu z cenami wskazanymi poniżej złożyli następujący wykonawcy: 

TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 4 610 716,50 zł, 

2.  Promost-

Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle – 2 515 350,00 zł, 

Odwołujący – 3 513 285,90 zł, 

4.  Transprojekt G

dański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 2 767 500,00 zł, 

Przystępujący – 2 214 369,00 zł, 

Voessing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 4 180 770,00 zł, 

Multiconsult Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 5 289 738,00 zł. 

W toku postępowania Zamawiający odrzucił oferty  wykonawców:  Promost-Wisła Sp. z o.o., 

Multiconsult Polska Sp. z o.o., Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., Voessing Polska Sp. z o.o. 

11 października 2019 r. Przystępujący otrzymał od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 

ust.  1,  ust.  1

a  pkt  1  oraz  87  ust.  1  Pzp  do  wyjaśnienia  zaoferowanej  rażąco  niskiej  ceny. 

Za

mawiający  wskazał,  że  Przystępujący  zaoferował  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  

za  46,55% 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  

zł)  oraz,  że  cena  oferty  Przystępującego  odbiega  o  38,22%  od  średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wobec powyższego Zamawiający zwrócił się 

o  przedstawienie  mu 

szczegółowego  wyliczenia  ceny  ofertowej  za  wykonanie  całości 


przedmiotu  zamówienia,  z  uwzględnieniem  zaangażowania  osobowego  i  rzeczowego  oraz 

związanych z tym niezbędnych do poniesienia kosztów, a także zakładanego poziomu zysku 

oraz przyjętych założenia. 

Ponadto Zamawiający zadał Przystępującemu kolejno dwie grupy pytań: 

a) 

dotyczących  wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie  art.  90  ust.  1,  ust.  1a  

pkt 1 Pzp,  

b) 

dotyczących  oświadczeń  Przystępującego  w  formularzu  ofertowym  na  podstawie  

art. 87 ust. 1 Pzp. 

W ramach wyjaśnień Przystępujący miał przedstawić wyczerpujące i szczegółowe informacje 

na temat sposobu uwzględnienia wszystkich elementów, mających wpływ na wysokość ceny 

oferty,  mając  na  uwadze  m.in.  zaangażowanie  osobowe,  rzeczowe,  sprzętowe,  finansowe  

i związane z tym niezbędne do poniesienia koszty, a także zakładany poziom zysku. 

Przystępujący  w  dniu  21  października  2019  r.  złożył  wyjaśnienia,  udzielając  ogólnych 

odpowiedzi na pytania nr II.1 do 9. W konsekwencji 

Zamawiający wezwał Sweco do złożenia 

dalszych wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1, ust. 1a pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 Pzp. 

W  w

ezwaniu  Zamawiający  stwierdził,  że:  „Zarówno  w  Formularzu  2.3,  jak  i  w  wyjaśnieniu 

RNC  pomimo  wezwania  do  z

łożenia  wyjaśnienia  wtym  zakresie  nie  wymienili  Państwo 

zakresu 

procesów,  w  których  będzie  wykorzystana  metodologia  i  technologia  BIM.  

W  w

yjaśnieniu  RNC  nie  wyodrębnili  Państwo  poszczególnych  kosztów  związanych  

z  modelowaniem.  Dodatkowo  nie  udzielili 

Państwo  wyjaśnienia  na  zapytanie  dotyczące 

użycia  w  Projekcie  pilotażowym  dla  procedury  zatwierdzania  dokumentacji  projektowej, 

opracowanej  na    potrzeby  realizacji 

zamówienia  Instrukcji  pn.  Procedura  komunikacji, 

przekazywania i zatwierdzania 

miesięcznych raportów o postępie prac robót". 

Zamawiający  wskazał,  że  Przystępujący,  nie  udzielił  wszystkich  wyjaśnień,  do  złożenia 

których  został  wezwany.  Przystępujący  w  dniu  29  października  2019  r.  złożył  dodatkowe 

wyjaśnienia. 

Zamawiający, zadając w trybie art. 90 ust. 1 Pzp konkretne pytania, na które Przystępujący 

nie udzielił  odpowiedzi  oraz  nie wskazał  na  konkretne,  obiektywne  i  mierzalne  okoliczności 

mające  wpływ  na  wysokość  ceny  oferty,  był  zobowiązany  odrzucić  ofertę  Przystępującego  

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp. 

Odwołujący  20  października  2019  r.  zwrócił  się  do  Zamawiającego  o  udostępnienie 

korespondencji  z  Przystępującym  oraz  złożonych  przez  Sweco  wyjaśnień.  Zamawiający 

przekazał  Odwołującemu  ww.  wyjaśnienia,  poza  ich  częścią  zastrzeżoną  przez 

Przystępującego,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  W  dniu  24  grudnia  2019  r.  Odwołujący 

otrzymał od Zamawiającego częściowo ujawnione dodatkowe wyjaśnienia Sweco dotyczące 


rażąco niskiej ceny i opinię bankową wraz z uzasadnieniem ujawnienia  tych dokumentów. 

W  opinii  Odwołującego  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  była  ceną  rażąco  niską,  

tj.  niewiarygodną,  nierealistyczną,  odbiegającą  wysokością  od  wartości  szacunkowej 

zamówienia  oraz  cen  pozostałych  ofert  złożonych  w  danym  postępowaniu.  Była  to  zatem 

cena, która nie pokrywała kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Obowiązek  wykazania,  że  cena  oferty  nie  jest  rażąco  niska,  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  Pzp 

spoczywa

ł na Sweco, pod rygorem odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4  

w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp.  

Wyjaśnienia  udzielone  przez  Przystępującego  zdaniem  Odwołującego  w  żadnej  mierze  nie 

mog

ły uzasadnić zaoferowania tak niskiej ceny, w szczególności, że wyjaśnienia w zakresie 

pytań  II.1  do  9  w  ogóle  nie  wskazywały  jakichkolwiek  obiektywnych  i  konkretnych 

okoliczności  dostępnych  wyłącznie  Przystępującemu,  a  nie  innym  wykonawcom,  które 

pozwoliłyby  Sweco  dokonać  konkretnych  oszczędności,  które  z  kolei  przełożyłyby  się  

na  możliwość  zaoferowania  tak  niskiej  ceny.  Dodatkowo,  jak  wskazał  Zamawiający  

w kolejnym wezwaniu do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, Sweco na niektóre pytania w ogóle 

nie  udzieliło  wyjaśnień  w  pierwotnie  złożonym  piśmie.  W  wyjaśnieniach,  poza  wskazaniem 

na  posiadane  przez 

Przystępującego  doświadczenie,  które  nie  różni  się  od  doświadczenia 

innych  firm  projektowych, 

doświadczonej  kadry  oraz  rzekomego  zawyżanie  stawek  i  czasu 

pracy  personelu  przez  inne  firmy  projektowe,  wykonawca  ten  nie  p

odał  konkretnych 

powodów, z jakich był w stanie zaoferować tak niską cenę oferty. 

Odwołujący stał na stanowisku, że doświadczenie personelu Przystępującego jest mniejsze 

od  doświadczenia  kadry  Odwołującego.  Wskazane  przez  Sweco  okoliczności  nie  były  ani 

wy

jątkowe,  ani  nie  wyjaśniały  zaoferowanej  przez  tego  wykonawcę  ceny.  Były  ogólnikowe, 

lakoniczne  i  potwierdza

ły,  że  cena  oferty  została  zaniżona.  Przede  wszystkim  jednak, 

Przystępujący  nie  załączył  jakichkolwiek  dowodów  na  poparcie  wyjaśnień,  których 

Zamawi

ający wyraźnie wymagał w wezwaniu. 

Zarzut nr 2  

Odwołujący  podnosił,  że  wykonawca  Sweco  nie  wykazał  w  jakikolwiek  sposób,  

że  zastrzeżone  informacje  rzeczywiście  spełniały  przesłanki  wskazane  w  Uznk  i  stanowiły 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Obowiązek  ten  Przystępujący  winien  był  wykonać  najpóźniej  

do  dnia  składania  wyjaśnień,  a  ponieważ  tego  nie  zrobił,  zastrzeżenie  było  nieskuteczne  

i nie podlega

ło konwalidacji.  

Przystępujący  nie  wykazał  ponadto,  jakie  środki  podjął  w  celu  zachowania  zastrzeżonych 

informac

ji  w  poufności.  Nie  przedstawił  dowodów  na  okoliczność  przedsięwzięcia  takich 

środków  (np.  kopii  umów  z  pracownikami  zawierających  klauzule  poufności,  zobowiązania 


pracowników  do  nieujawniania  wskazanych  informacji,  regulaminu  obiegu  dokumentów 

zawieraj

ących  tajemnice  przedsiębiorstwa  itp.).  Ponadto  nie  została  wykazana  wartość 

gospodarcza 

wyjaśnień, ani podjęcie jakichkolwiek czynności mających na celu zachowanie 

ofert  podwykonawców  w  poufności.  Zamawiający  powinien  zatem  uznać  dokonane  przez 

Sweco zast

rzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa za bezskuteczne w zakresie wyjaśnień oraz 

ofert podwykonawców, a w konsekwencji  ujawnić Odwołującemu te dokumenty. 

Zamawiający  15  stycznia  2020  r.  złożył  pisemną  odpowiedź  na  powyższe  zarzuty  

i oświadczył, że w całości uwzględnia odwołanie. 

Przystępujący  nie  wniósł  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołania.  16  stycznia  2020  r.,  w  toku 

posiedzenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  Przystępujący  zgłosił  sprzeciw  wobec 

uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 

oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  stron  

Przystępującego złożone podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzut nr 1 

Przedmiotem  zamówienia  w  postępowaniu  jest  opracowanie  kompleksowej  dokumentacji 

projektowej  i  opracowań  towarzyszących  z  zastosowaniem  metodyki  i  narzędzi  BIM, 

uzyskanie 

w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  (Inwestora)  wszelkich  wymaganych 

warunków,  decyzji,  zgód,  pozwoleń,  uzgodnień,  postanowień,  opinii,  udzielanie  wyjaśnień  

na  zapytania  wykonawców  w  postępowaniu  przetargowym  na  roboty  budowlane  oraz 


sprawowanie nadzoru au

torskiego nad realizacją robót budowlanych. Zgodnie z punktem 5.1 

SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1.  wykonanie: 

opracowań 

geodezyjno-kartograficznych 

(dokumentacji 

badań 

podłoża 

gruntowego), 

operatów  wodnoprawnych  wraz  z  uzyskaniem  stosownych  pozwoleń  i  zgód 

wodnoprawnych  oraz  przygotowaniem  innych  materiałów  do  uzgodnienia  

lub  opiniowania  wraz  z  uzyskaniem  stosownych  decyzji  administracyjnych  

lub postanowień, opinii itp., 

opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę 

decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (materiały  do  DSU)  wraz  

z uzyskaniem jej ostateczności, 

opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych, 

wielobranżowego  Projektu  Budowlanego  wraz  z  opracowaniami  towarzyszącymi, 

niezbędnymi  opiniami,  pozwoleniami,  zgodami,  uzgodnieniami,  postanowieniami  

i decyzjami administracyjnymi, 

materiałów  do  wniosku  o  uzyskanie  decyzji  ZRID,  ew.  pozwolenia  na  budowę, 

zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,   projektów wykonawczych 

dla każdej z branż, 

specyfikacji  Technicznych Wykonania i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  Przedmiaru 

Robót, Kosztorysu Ofertowego, 

kosztorysu inwestorskiego, 

Dokumentacji Projektu BIM. 

2.  uzyskanie  w  imieniu  i 

na  rzecz  Zamawiającego  (Inwestora)  wszelkich  wymaganych 

warunków,  decyzji,  zgód,  pozwoleń,  uzgodnień,  postanowień,  opinii,  w  tym 

przygotować  niezbędne  materiały  i  dane  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (DŚU),  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  

na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID),  ew.  pozwolenia  na  budowę,  zgłoszenia 

robót budowlanych oraz modyfikować i uzupełniać wykonane materiały i opracowania 

w przypadku zajścia takiej potrzeby, 

udzielanie  wyjaśnień  na  zapytania  wykonawców,  biorących  udział  w  postępowaniu  

o udzielenie  zamówienia  publicznego na  wykonanie robót  budowlanych  związanych  

z budową obwodnicy Zatora w ciągu dk nr 28, 

pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. 


Ustalając  wartość  szacunkową  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  podzielił  realizację 

zadania na cztery etapy, odpowiadające ww. punktom: 

1.  etap I - 3 371 500 

zł, 

2.  etap II - 250 000 

zł, 

3.  etap III - 30 000 

zł,  

4.  etap IV - 216 000 

zł. 

Łączna  wartość  szacunkowa  ustalona  została  na  kwotę  3 867 500  zł  netto  +  VAT  

(tj.  4 757 025 

zł  brutto).  Przystępujący  złożył  ofertę,  w  której  zaoferował  wykonanie 

przedmiotu  zamówienia  za  kwotę  2  214  369,00  zł.  Tym  samym  wypełnione  zostały 

przesłanki  określone  w  art.  90  ust.  1a  Pzp  obligujące  Zamawiającego  do  wezwania 

Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  sposobu  wyliczenia  ceny  oferty  

i  możliwości  prawidłowej  realizacji  zadania  za  tą  cenę.  W  wezwaniu  z  11  października  

2019 r. 

Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie m. in.: 

1.  il

ości  personelu  (projektant,  asystent,  specjalista,  koordynator,  menedżer,  inny 

personel) jaka 

została przewidziana do realizacji zamówienia w zakresie opracowania 

projektu budowlanego i wykonaw

czego dla poszczególnych branż, 

2.  z

ałożeń  i  szczegółowej  kalkulacji  ceny  jednostkowej  wskazanej  w  ofercie  za  jeden 

miesiąc  pełnienia  nadzoru  autorskiego  wraz  z  opisem  przyjętych  założeń  wyceny  

i  wskazaniem,  dla  każdej  branży,  ilości  nadzorów  wyjazdowych  i  ich  kosztu  oraz 

nadzorów pełnionych w biurze, 

3.  w 

których pozycjach w wycenie i w jakiej wysokości Przystępujący uwzględnił koszty 

związane  z  realizacją  zamówienia  z  wykorzystaniem  narzędzi  i  metodologii  BIM 

(Zamawiający w zakresie tego pytania oczekiwał szczegółowego sposobu wyliczenia 

kosztu  związanego  z  realizacją  tej  części  zamówienia,  w  szczególności  koszty 

związane  z  licencjami  oprogramowania,  szkoleniami,  instalacją  i  utrzymaniem 

platformy CDE i innymi Wymaganiami Informacyjnymi Zamawiającego). 

Wezwanie  zawierało  łącznie  kilkanaście  szczegółowych  pytań  dotyczących  sposobu 

kalkulacji  ceny  ofer

ty  Przystępującego  oraz  sposobu,  w  jaki  wykonawca  zamierzał 

zrealizować przedmiot zamówienia. 

Przystępujący  udzielił  odpowiedzi  na  wezwanie,  przy  czym  znaczna  część  tej  odpowiedzi 

została  przez  Przystępującego  zastrzeżona  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Jednym  

z  załączników  do  pisma  Sweco  była  tabela  ze  szczegółową  kalkulacją  ceny  ofertowej. 

Zamawiający po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, 21 listopada 2019 r.  na podstawie art. 90 

ust.  1  Pzp 

zwrócił  się  do  Przystępującego  o  udzielenie  dalszych  wyjaśnień.  Wbrew 

twierdzeniu  Odwołującego,  przedmiotowe  wezwanie  nie  stanowiło  „drugiej  szansy”  

dla Przystępującego. Zamawiający jednoznacznie określił cel drugiego wezwania: „Znacząco 


niska  cena  Państwa  Oferty  w  stosunku  do  Ofert  pozostałych  firm,  ubiegających  

się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w  odniesieniu  do  budżetu  Zamawiającego,  jak  również 

złożone  przez  Państwa  wyjaśnienie  RNC,  nadal  budzą  wątpliwości,  co  do  kompletności 

zakresu  oferowanej  przez  Państwo  usługi  oraz  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  

i  obowiązków  określonych  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia.  Niniejsze  wezwanie  ma  na  celu  kontynuację  rozpoczętego  w  piśmie  

o  nr  ref.  O.KR.D-3.2413.25.2019.10

.MP  z  dnia  11.10.2019  roku  postępowania 

wyjaśniającego w trybie art. 90 ust. 1, ust. 1a oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp”. 

W wezwaniu z 21 listopada 2019 r. Zamawiający zwrócił się m. in. „o wskazanie, w którym 

miejscu i w jakiej wysokości w przedłożonej w ramach wyjaśnienia RNC Tabeli wyceny prac 

projektowych szczegółowa kalkulacja zostały uwzględnione koszty: 

a) 

pracy  osób,  opracowujących  poszczególne  modele  3D  i  BIM  oraz  ich  aktualizacje  

na etapie realizacji Etapu I, III i IV Umowy, 

b) 

związane  z  dojazdem  i  udziałem  kluczowych  ekspertów  i  innych  ekspertów  

w spotkaniach informacyjnych ze s

połeczeństwem na etapie opracowania PB, 

c) 

związane z utworzeniem, edycją i utrzymaniem strony internetowej inwestycji, 

d) 

związane 

opracowaniem 

harmonogramu 

sprzężonego 

modelami 

wielobranżowymi, 

e) 

związane  z  opracowaniem  materiałów,  kosztami  podróży  i  udziałem  w  spotkaniach 

informacyjnych z lokalną społecznością (konsultacjach / prezentacjach społecznych) 

na etapie opracowania projektu budowlanego, 

f) 

związane  z  udziałem  kluczowych  ekspertów,  innych  ekspertów  oraz  niezbędnego 

personelu w radach technicznych, 

g) 

związane  z  przeprowadzeniem  szkoleń  (minimum  jedna  sesja  bezpośrednia)  wraz  

z zapewnieniem materiałów szkoleniowych w postaci papierowej i elektronicznej oraz 

zapewnieniem  wsparcia  /  konsultacji  (zdalnie  przez  telefon,  telekonferencja, 

bezpośrednia) w obsłudze programów / platform oprogramowania wykorzystywanych 

w projekcie do zarządzania dokumentami, modelami BIM oraz procesami, w zakresie 

koniecznym  do  realizacji  zamówienia,  w  tym  m.  in.  celów  BIM  dla  max.  15  osób 

wskazanych  przez  Zamawiającego,  dodatkowo  proszę  o  wskazanie  przyjętej  liczby 

godzin szkoleniowych, 

h) 

związane  z  opłatami  administracyjnymi  wnoszonymi  na  etapie  opracowywania 

dokumentacji  projektowej  (np.  koszty  opłat  za  uzgodnienia  na  naradach 

koordynacyjnych, koszty opłat skarbowych, koszty za udostępnianie materiałów itp.)”. 

Przedmiotowe  wezwanie  zawierało  również  szereg  kolejnych  pytań  dotyczących  sposobu 

konstrukcji ceny oferty Przystępującego. 


Przystępujący 29 listopada 2019 r. przekazał Zamawiającemu wyjaśnienia zastrzeżone jako 

tajemnica  przeds

iębiorstwa.  Zamawiający  dokonał  ich  częściowego  odtajnienia  (podobnie  

jak  w  przypadku  pierwszych  wyjaśnień  Przystępującego),  ale  Odwołujący  nie  miał 

możliwości  porównania  kompletności  udzielonych  przez  Przystępującego  wyjaśnień  

i ich adekwatności do treści obu wezwań.  

Po  przeprowadzeniu  dowodu  z  wezwań  z  11  października  i  21  listopada  2019  r.  oraz 

wyjaśnień  udzielonych  przez  Przystępującego  w  odpowiedzi  na  te  wezwania  Izba  ustaliła,  

że  wyjaśnienia  Przystępującego  w  pełni  korespondują  z  wezwaniami.  Nie  potwierdziło  

się  stanowisko  Odwołującego  wskazujące,  że  w  pierwszych  wyjaśnieniach  Przystępujący  

nie  udzielił  odpowiedzi  na  część  pytań  zadanych  mu  przez  Zamawiającego  w  piśmie  

z  11  października  2019  r.  Odwołujący,  w  oparciu  o  treść  wezwania  z  29  listopada  2019  r. 

dowodził,  że  Przystępujący  nie  dopełnił  obowiązku  udzielenia  wyjaśnień  w  sposób 

wyczerpujący.  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  zarzut  ten  nie  potwierdził  się,  bowiem 

Przystępujący  przestawił  wszystkie  informacje  żądane  przez  Zamawiającego  włącznie  

ze  szczegółową  kalkulacją  ceny  ofertowej  i  w  ocenie  Izby  wypełnił  obowiązki  wynikające  

z art. 90 ust. 1 Pzp. 

Tym samym Izba uznała, że zarzut nr 1 odwołania nie potwierdził się i podlega oddaleniu. 

Zarzut nr 2 

Przystępujący  zastrzegł  jako tajemnicę  przedsiębiorstwa  treść  wyjaśnień  z  21  października  

i  z  29  listopada  2019  r. 

udzielonych  Zamawiającemu  w  odpowiedzi  wezwania  

z 11 października i 21 listopada 2019 r. W części jawnej wyjaśnień z 21 października 2019 r. 

Przystępujący wskazał, że żadna z zastrzeżonych informacji nie należy do grupy informacji 

wymienionych  w  art.  86  ust.  4  i  ust.  5  Pzp,  tzn.  podawanych  w  trakcie  otwarcia  ofert  

i  zamieszczanych  bezpośrednio  po  otwarciu  na  stronie  internetowej  Zamawiającego. 

Przystępujący  oświadczył,  że  „charakter  zastrzeganych  przez  nas  informacji,  jest  tego 

rodzaju,  że  muszą  być  traktowane  jako  nierozerwalna  całość  podlegająca  ochronie,  

w normalnym toku działania nie ma możliwości ich odnalezienia oraz, że nie są nam znane 

inne 

działania umożliwiające dostęp do danych zawartych w ww. dokumentach, niż poprzez 

zapoznanie się z ich treścią. Wszystkie zastrzegane przez nas informacje są nieujawnianymi 

nigdy  wcześniej  do  wiadomości  publicznej  informacjami  technicznymi,  technologicznymi, 

orga

nizacyjnymi przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 11 Pzp  – Wykonawcy) 

lub na

leżą do grupy innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość 

lub w szczeg

ólnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi (w rozumieniu przepisu 


art.  2  ust.  11  Pzp 

–  Wykonawca)  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  

w  c

elu  utrzymania  ich  w  poufności.  Wszystkie  wymienione  wyżej  warunki  i  przesłanki 

wypełniamy  w  sposób  łączny”.  W  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy  Przystępujący 

wskazał ponadto, że: 

Zastrzeżone  wyjaśnienia  dotyczące  elementów  oferty  mających  wpływ  na  cenę,  

w szczególności zaś informacje o sposobie eliminacji zagrożeń i ryzyk, jakie stosuje 

Przystępujący  w  trakcie  realizacji  kontraktów  mają  charakter  techniczny  

i  technologiczny  przedsiębiorstwa.  Zastrzeżone  informacje  mają  one  bezpośredni 

wpływ  na  koszty  ponoszone  przez  Sweco,  co  przenosiło  się  wprost  na  wysokość 

oferowanej przez  w

ykonawcę ceny, a to z kolei świadczyło o wartości gospodarczej 

utajnionych wyjaśnień.  

Żadna  z  informacji  zastrzeżonych  nie  została  wcześniej  ujawniona  do  wiadomości 

publicznej przez 

Przystępującego. Metodologia realizacji projektu jest opracowaniem 

własnym  Przystępującego,  stworzonym  dla  tego  konkretnego  zamówienia,  

nie  procedowanego  wcześniej  przez  Zamawiającego.  Przystępujący  przestrzegał 

zasad poufności, ograniczając do minimum grono osób, które przygotowywały ofertę. 

Osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności,  

Przystępujący  podjął  działania  w  celu  zachowania  przedmiotowych  informacji  

w  poufności.  Wszystkie  dokumenty  zawierające  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

są  przechowywane  i  przetwarzane  w  specjalnie  zabezpieczonych  do  tego  celu 

pomieszczeniach  oraz  na  specjalnie  zabezpieczonym  sprzęcie.  Nie  jest  możliwy 

dostęp 

do  jakiegokolwiek 

zakresu 

danych 

osobie 

zatrudnionej 

przez 

Przystępującego,  o  ile  taka  osoba  nie  posiada  odpowiednich  uprawnień. 

Przystępujący  wskazał  również  szereg  zabezpieczeń  informatycznych  -  antywirus, 

Proxy  serwer,  bramk

ę  antyspamową  jako  rozwiązania  zapewniające  ochronę  przed 

złośliwym oprogramowaniem.  

Na  poparcie  powyższej  argumentacji  Przystępujący  nie  złożył  jednak  żadnych  dowodów 

mogących  stanowić  potwierdzenie  opisanych  wyżej  środków  ostrożności  zmierzających  

do utrzymania zastrzeżonych informacji w tajemnicy. 

Po  analizie  powyższej  argumentacji  Zamawiający  5  listopada  2019  r.  podjął  decyzję  

o  częściowym  ujawnieniu  wyjaśnień  Sweco  z  21  października  2019  r.  W  konsekwencji 

Zamawiający ujawnił zastrzeżone przez Przystępującego informacje w zakresie: 

treści pytań skierowanych do Sweco w wezwaniu z 11 października 2019 r., 

treści  wyjaśnień,  w  zakresie  stanowiącym  jedynie  potwierdzenie  informacji  zawartej  

w pytaniu Zamawiającego, 


informacji  ogólnych  odnoszących  się  wymagań  opisu  przedmiotu  zamówienia  bądź 

do obowi

ązujących przepisów prawnych, 

odwołań do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Pozostała część wyjaśnień Przystępującego z 21 października 2019 r. nie została ujawniona. 

Analogiczne informacje zostały odtajnione przez Zamawiającego w przypadku zastrzeżonych 

jako tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnień Sweco z 29 listopada 2019 r. 

ocenie 

Izby 

zan

iechanie  odtajnienia  przez  Zamawiającego  obu  wyjaśnień 

Przystępującego dotyczących rażąco niskiej ceny było niezasadne. Jedną z głównych zasad 

postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  jest  zasada  jawności.  Wyjątkiem  

od  tej  zasady  jest  wykazanie  przez 

wykonawcę,  w  myśl  art.  8  ust.  3  Pzp,  że  zastrzegane 

informacje  spełniają  wymogi  wynikające  z  art.  11  ust.  2  Uznk,  który  stanowi:  „Przez 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie 

znane  osobom  zwykle zajmującym  się tym rodzajem  informacji  albo  nie  są łatwo dostępne 

dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 

przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności”.  

W  ocenie  Izby  Przystępujący  nie  wypełnił  w  sposób  dostateczny  przesłanek  wynikających  

z  ww.  przepisów.  Istotnym  jest,  że  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy  sprowadziło  

się  do  ogólnikowej  deklaracji  o  zastosowanych  przez  Przystępującego  środkach 

technicznych  i  organizacyjnych 

zapewniających  zachowanie  ww.  danych  w  poufności. 

Sweco  opisał  m.  in.  rozwiązania  techniczne  i  informatyczne  jakie  podjął,  wskazał  również  

na  ograniczenie  liczby  pracowników  dopuszczonych  do  zastrzeżonych  informacji  i  klauzule 

umowne zobowiązujące personel wykonawcy do nieujawniania tych informacji. Opis ten nie 

został  jednak  poparty  jakimikolwiek  dokumentami,  które  potwierdzałyby  skuteczność  

prawdziwość  zadeklarowanych  rozwiązań.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  Przystępujący  nie 

zasto

sował  się  do  dyspozycji  art.  8  ust.  3  Pzp:  „Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  

do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  

iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  (...)”.  Sam  opis 

zastosowanych 

rozwiązań 

(wdrożenie 

stosowanie 

"Kodeksu 

postępowania" 

obowiązującego  w  firmach  grupy  Sweco  oraz  "Polityki  społecznej  odpowiedzialności 

biznesu

”)  umożliwiających  utrzymanie  zastrzeganych  informacji  w  tajemnicy  niepoparty 

choćby elementarnymi dowodami, nie może zostać uznany za wykazanie, tj. przedstawienie 

w  sposób  przekonujący.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  Przystępujący  nie 


wypełnił  obowiązków  wynikających  z  art.  8  ust.  3  Pzp,  co  obligowało  Zamawiającego  

do odtajnienia obu wyjaśnień Sweco w całości. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  2  Pzp 

Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie 

przepisów  ustawy,  które  miało wpływ  lub  może  mieć istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  

o  u

dzielenie  zamówienia.  Oferta  Przystępującego  19  grudnia  2019  r.  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza  w  postępowaniu.  Zmierzający  do  unieważnienia  czynności  wyboru  

i  do  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  zarzut  nr  1  został  przez  Izbę  oddalony.  Nakazanie 

Z

amawiającemu odtajnienia całości wyjaśnień Sweco z 21 października i 29 listopada 2019 

r.  nie  prowadziłoby  zatem  do  zmiany  wyniku  postępowania.  Z  tego  względu  Izba  uznała,  

że  potwierdzenie  się  zarzutu  nr  2  nie  ma  wpływu  na  wynik  postępowania  i  oddaliła  zarzut  

nr 2 odwołania. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 


wiper-pixel