KIO 2666/19 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 27 marca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  16  stycznia  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę:  Kolumna  Transportu  Sanitarnego  TRIOMED  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Lublinie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  10  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze,  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Kolumna  Transportu  Sanitarnego  TRIOMED  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Lublinie kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  termin

ie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      …………………….. 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  10  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Bydgoszczy,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z  dnia 

29  stycznia 2004  r.  Prawo  zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843  ze zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „Przewóz  osób  hemodializowanych  i 

przewóz sanitarny”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 9 października 2019 r. pod numerem 2019/S 195-474229.  

Wykonawca 

Kolumna  Transportu  Sanitarnego  TRIOMED  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Lublinie

,  zwany  dalej  „odwołującym”,  30  grudnia  2019r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Następnie w dniu 15 stycznia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp,  odw

ołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada przepis  § 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13  500

,00  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel