KIO 2665/19 POSTANOWIENIE dnia 13 stycznia 2020 r.

Data: 27 marca 2020

Sygn. akt KIO 2665/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:   Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia 2019  r. 

przez  wykonawc

ę Elektro-Spark Sp. z o.o. w Lublinie  w postępowaniu prowadzonym przez 

z

amawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w Rzeszowie 

postanawia: 

1.  odrzuca 

odwołanie; 

2.  k

osztami postępowania obciąża Elektro-Spark Sp. z o.o. w Lublinie i zalicza w poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  Elektro-Spark Sp. z o.o. w Lublinie. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w terminie 7 dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący:……………………… 


Sygn. akt KIO 2665/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Rzeszów  w  Rzeszowie  -  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

d

ostawę opraw oświetlenia drogowego dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp. 

Ogłoszenie o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 18 września 2019 r. pod numerem 439461-2019.  

związku  z  przesłaniem  przez  zamawiającego  informacji  o  wyniku  postępowania 

wykonawca  Elektro-

Spark  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  wniósł  odwołanie  13  stycznia  2019  r. 

Wskazał, że odwołanie jest wnoszone wobec: 

- zaproszenia do aukcji wykonawcy LEDOLUX Poland sp.  z o.o. w 

Rogoźnicy, dalej 

jako  „LEDOLUX”,  oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  - 

Lider  Konsorcjum:  Linter  Energia  sp.  z  o.o.  w  Rzeszowie

,  Eektromontaż  Rzeszów  S.A.  w 

Rzeszowie,  dalej  jako  „Konsorcjum  Linter”,  w  sytuacji,  gdy  oferty  tych  wykonawców 

podlega

ją  odrzuceniu,  a  do  aukcji  zapraszani  są  jedynie  wykonawcy,  których  oferta  nie 

podlega odrzuceniu; 

zaniechania odrzucenia oferty LEDOLUX i Linter, co skutkowało przeprowadzeniem 

aukcji  elektronicznej  w 

18  grudnia  2019  r.  z  udziałem  ofert,  które  powinny  podlegać 

odrzuceniu. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  wnosi  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechania 

z

amawiającego z 18 i 20 grudnia 2019 r., a tym samym zadośćuczynił wymogom formalnym, 

co do zachowania 10- 

dniowego terminu na wniesienie odwołania. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje: 

Zgodnie  z  pkt 

21.1.  SIWZ  zamawiający  po  dokonaniu  oceny  ofert  w  celu  wyboru 

najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej dwie 

oferty nie podlegające odrzuceniu.  

W  postępowaniu  złożono  7  ofert,  jedną  z  nich  zamawiający  odrzucił.  Zamawiający 

zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  przesłał  12  grudnia  2019  r.  Zaproszenie  do 

udziału  w  aukcji  otrzymało  6  wykonawców.  Aukcja  odbyła  się  18  grudnia  2019  r.  Aukcję 

elektroniczną wygrał LEDOLUX, ofertę ocenioną jako druga w kolejności złożył odwołujący, 

na trzecim miejscu został sklasyfikowana oferta.   


Informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  odwołujący  otrzymał  po 

przeprowadzeniu aukcji 20 grudnia 2019 r.  

Odwołanie  w  formie  pisemnej  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  30 

grudnia 2019 r.  

Przedstawione  ustalenia  zostały  dokonane  na  podstawie  dokumentacji  przesłanej 

przez zama

wiającego w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

O

dwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp.  

Zgodnie z 

dyspozycją art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie w postępowaniu, którego wartość 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wnosi 

się  w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  -  faksem  lub  drogą  elektroniczną  -  o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.  

Izba zważyła,  że chociaż odwołujący twierdzi,  że wnosi odwołanie wobec czynności 

zaproszenia konkurujących wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej, jednak czyni to 

w  terminie  przewidzianym  ustawą  na  wybór  najkorzystniejszej  oferty,  odwołanie  jest  zatem 

spóźnione.  

Do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  zamawiający  bowiem  zaprasza  jedynie  tych 

wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  nie  podlegające  odrzuceniu.  Zamawiający  zbadał 

wszystkie  złożone  oferty  i  uznał,  że  zarówno  oferta  LEDOLUX,  jak  i  oferta  Linter,  nie 

podlegają  odrzuceniu.  Zamawiający  odrzucił  natomiast  ofertę  wykonawcy  T.  M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Biuro  Techniczno-Handlowe  Elektrolight 

T. M. 

w Częstochowie, o czym stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp poinformował 

wykonawców  pismem  z  10  grudnia  2019  r.  Gdyby  zatem  zamawiający  uznał,  że  oferty 

LEDOLUX  i  Linter  podlegają  odrzuceniu,  dokonałby  tej  czynności  i  poinformował  o  niej 

zgodnie  z  wymaganiami  prawa.  Skoro  jednak  informacja  taka  nie  została  przesłana 

odwołującemu, natomiast otrzymał on zaproszenie do udziału w aukcji, to tego dnia uzyskał 

on  pewną  wiedzę,  że  zamawiający  nie  odrzucił  ofert  LEDOLUX  i  Linter.  Uszczerbek  w 

interesie  odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  niego 

szkody,  w  związku  z  zarzucaną  niezgodnością  ofert  z  SIWZ,    nie  zaistniały  zatem  dopiero 

skutkiem wyboru oferty LEDOLUX 

jako najkorzystniejszej, ani też z powodu wzięcia udziału 

w aukcji elektronicznej LEDOLUX i Linter, 

lecz wcześniej -  w związku z zaproszeniem tych 

wykonawców do udziału w aukcji. Wykonawcy, którzy złożyli oferty podlegające odrzuceniu, 

nie mogą bowiem brać udziału w aukcji. 


Potwierdzeniem  spóźnionego  podniesienia  zarzutów  wobec  ofert  LEDOLUX  i  Linter 

jest  znajdujące się w  aktach  sprawy  pismo odwołującego z  21  listopada 2019  r.,  w  którym 

odwołujący  –  po  zapoznaniu się z  treścią złożonych ofert  -  zwraca  uwagę zamawiający  na 

stwierdzone przez siebie niezgodności ich treści z treścią SIWZ. Oznacza to, że odwołujący 

wiedzę  stanowiącą  podstawę  faktyczną  zarzutów  badanego  odwołania  pozyskał  lub 

powinien był pozyskać przed datą skierowania przez zamawiającego zaproszenia do udziału 

w aukcji elektronicznej.  

Skoro  niespornie  zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  odwołujący  otrzymał  12  grudnia 

2019  r.,  termin na  wniesienie odwołania kończył  swój  bieg  22 grudnia 2019  r.  Tymczasem 

odwołanie  wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  formie pisemnej  30  grudnia  2019  r.,  zatem  zostało 

wniesione  z  uchybieniem  ustawowego  terminu,  co  skutkuje  obowiązkiem  jego  odrzucenia 

przez Izbę na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp.  

T

ermin na wniesienie odwołania ma charakter prekluzyjny i nie podlega przywróceniu 

w  żadnym  przypadku.  Uchybienie  temu  terminowi  powoduje  wygaśnięcie  prawa  do 

wniesienia odwołania.  

Wobec powyższego Izba na podstawie art.  189 ust. 2 pkt 3 Pzp odrzuciła odwołanie, 

orzekając  w  formie  postanowienia  na  podstawie  art.  191  ust.  1  zdanie  drugie  Pzp.  O 

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 192 

ust. 10 Pzp.  

Przewodniczący: …………………. 


wiper-pixel