KIO 2662/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 25 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2662/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska - Romek 

Protokolant:            

Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019r.  przez  M.  T., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlano-

Remontowe  "GENTOR"  M.  T.   

z  siedzibą  w  Toruniu,  ul.  Wały  gen  Sikorskiego  35  

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Czernikowo, ul. Słowackiego 12, Czernikowo 

przy  udziale  wykonawcy  Ecovir  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Ligowie,  ul.  Jana  Pawła  II  36 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  i 

wnoszącego sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania. 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert i 

wykluczenie wykonawcy Ecovir Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu oraz odrzucenie 

jego oferty. 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcy  Ecovir  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Ligowie,               

ul. Jana Pawła II 36 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  M.  T.,  prowadzącego 


działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Budowlano-Remontowe 

"GENTOR"  M.  T.    z  siedzi

bą w  Toruniu,  ul. Wały  gen Sikorskiego 35  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza od wykonawcy Ecovir Sp. z o.o. z siedzibą w Ligowie, ul. Jana Pawła II 

36    na  rzecz  M.  T., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Przedsiębiorstwo  Budowlano-Remontowe  "GENTOR"  M.  T.  z  siedzibą  w  Toruniu,  ul. 

Wały  gen  Sikorskiego  35  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego we Włocławku 

Przewodniczący:      ……………………… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Gmina  Czernikowo  -  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie 

udzielenie 

zamówienia, 

którego 

przedmiotem 

jest 

odbiór                                           

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie  gminy  Czernikowo  oraz  wyposażenie,  odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów                 

z  PSZOK 

w  Jackowie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku 

Urzędowymi Unii Europejskiej pod nr 2019/S 198 - 481542.  

W dniu 30 grudnia 2019r. Odwołujący – M. T., prowadzący działalność gospodarczą 

pn.  Przedsiębiorstwo  Budowlano  Remontowe  Gentor  M.  T.  -  wniósł  do  Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na: 

wyborze jako  najkorzystniejszej oferty złożonej przez Ecovir Sp. z o.o., 

2.  zaniechaniu odrzucenia ofer

ty Ecovir, mimo iż oferta tego wykonawcy jest niezgodna 

z treścią SIWZ, 

zaniechaniu  wykluczenia  Ecovir  z  postępowania  mimo,  iż  wykonawca  ten  nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  wprowadził  w  błąd 

Zamawiającego  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału                          

w  postępowaniu,  lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzającego w błąd Zamawiającego, 

o  czym  Odwołujący  dowiedział  się  dnia  18  grudnia  2019  r.,  z  pisma  Zamawiającego 

przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Ecovir, mimo 

iż oferta tego wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie opisanym w niniejszym 

odwołaniu,  

-  art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wykluczenia Ecovir, 

mimo  iż  Ecovir,  wskazując  w  ofercie  instalację,  do  której  będzie  kierowało  odpady  do 

zagospodarowania  -  Przed

siębiorstwo  Usług  Komunalnych  w  Lipnie  Sp.  z  o.o.                                       

ul. Wyszyńskiego 47, 87- 600 Lipno wprowadziło Zamawiającego w błąd, bowiem instalacja 

ta nie może przyjąć wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia, a Ecovir wiedzę                

o tym miało (vide umowa z dnia 18,09.2019 r. zawarta pomiędzy Ecovir a PUK w Lipnie na 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych)  lub  mieć  powinno,  w  sytuacji  gdy  o 

możliwościach przetwarzania przez PUK w Lipnie określonych rodzajów odpadów decydują 

posiadane przez PUK w Lipnie decyzje administracyjne; 


-  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  22n  ust.  1,  2  i  4  Pzp  oraz  art.  7  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Ecovir  z  postępowania  mimo,  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  posiadania  wymaganych  przez 

Zamawiającego zdolności technicznych, zawodowych i sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

wobec  niewykazania  realności  udostępnienia  tych  zasobów  przez  podmiot,  na  zasobach 

którego Ecovir polega, ubiegając się o przedmiotowe zamówienie; 

-  art  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  Ecovir, 

mimo  iż  Ecovir  wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd,  przedstawiając  informacje,  że  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

W  opar

ciu o przedstawione wyżej  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o nakazanie Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej 

przez Ecovir, przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert, a w ramach tej czynności 

nakazanie  odrzucenia  oferty  Ecovir  jako  niezgodnej  z 

treścią  SIWZ  i  wykluczenia  Ecovir                                

z  postępowania,  w  konsekwencji,  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego 

jako najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał,  że  podana  w  ofercie  Ecovir  instalacja  PUK              

w Lipnie nie może zapewnić przetworzenia odpadów o kodzie 16 02 13*, 20 01 35*.  Zgodnie 

z  Pozwoleniem  zintegrowanym  wydanym  przez  Marszałka  Województwa  Kujawsko- 

Pomorskiego  w  dniu  16.02.2018  r.  (

i  zmianą  z  dnia  13.12.2018  r.)  dla  PUK  w  Lipnie 

instalacja ta nie ma prawa przetwarzać odpadów o kodzie 16 02 13* i 20 01 35*. Pozwolenie 

zintegrowane PUK w Lipnie wskazuje odpady przewidziane do odzysku i unieszkodliwiania, 

jednak katalogiem odpadów z decyzji PUK w Lipnie nie objęto obu przytoczonych kodów. 

Nawet  gdyby  przyjąć,  że  wystarczające  byłoby  legitymowanie  się  przez  PUK  w  Lipnie 

zezwoleniem  na  zbieranie  odpadów  z  uwagi  na  niewielką  ilość  przedmiotowych  odpadów 

(chociaż „zbieranie”, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 w zw. z pkt 21 ustawy o odpadach nie jest 

„przetwarzaniem”  odpadów),  to  PUK  w  Lipnie  zgodnie  z  przedmiotowym  Pozwoleniem 

zintegrowanym  nie  jest  uprawniony  do  zbierania  odpadu  o  kodzie  16  02  13*.  Tym  samym 

Ecovir  nie  wskazał  w  ofercie  instalacji  pozwalających  na  zagospodarowanie  wszystkich 

odpadów  objętych  przedmiotem  zamówienia,  co  oznacza,  że  oferta  jest  niezgodna  SIWZ. 

Wykaz  instalacji  jest  objęty  treścią  oferty  i  nie  może  być  przez  wykonawcę  zmieniony, 

uzupełniony.  Wobec  tego  wykonawca  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  i  podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.  

Odnośnie niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, Odwołujący wskazał, że Ecovir nie 

wyjaśnił na wezwanie Zamawiającego wątpliwości, nie wykazał, jak Koma Sp. z o.o. Sp. k. 

będzie  świadczyła  usługi  podwykonawstwa,  co  ma  kluczowe  znaczenie  dla  sprawy,                         


w  sytuacji  gdy  Koma  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  udostępniła  doświadczenie  w  zakresie  odbierania                        

i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  i  co  za  tym  idzie  zgodnie  z  art.  22a  ust.4  Pzp 

winna realizować przedmiot zamówienia w takim samym zakresie. Ecovir wskazał jedynie na 

udostępnienie pojazdów i oddelegowanie personelu. Nadto ani w zobowiązaniu Koma sp. z 

o.o.  Sp.k.  ani  w  wyjaśnieniach  Ecovir  nie  ma  w  ogóle  informacji  o  sposobie  udostępnienia 

zasobów w postaci sytuacji finansowej i ekonomicznej. Zdaniem Odwołującego wyjaśnienia 

Ecovir  potwierdzają,  że  zobowiązanie  do  udostępnienia  potencjału  przez  Koma  Sp.  z  o.o. 

Sp.k.  jest  nierealne.  Jest  on  jedynie 

deklaracją  gotowości  do  udostępnienia  potencjału                    

(z  wyłączeniem  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej,  pominiętej  w  tym  zobowiązaniu).  Fakt 

udostępnienia  zasobów  nastąpił  jedynie  formalnie.  Ostatecznie  to  Ecovir  jako  oferent 

decyduje, czy i w jakim zakresie będzie z tego potencjału korzystał. Tymczasem z wyjaśnień 

Ecovir  wynika,  że  nie  jest  w  ogóle  znany  zakres  podwykonawstwa,  w  jaki  sposób  będzie 

udostępniany także potencjał finansowy i ekonomiczny (obrót), co ma decydujące znaczenie 

dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ecovir bowiem w całości opiera się 

na wiedzy i doświadczeniu oraz obrocie Koma Sp. z o.o. sp. k. Zdaniem Odwołującego, nie 

polega  też  na  prawdzie  twierdzenie,  że  w  Działdowie  jest  oddział  Koma  Sp.  z  o.o.  sp.  k.                      

W  Działdowie  znajduje  się  Koma  Działdowo  sp.  z  o.o.,  które  jest  odrębnym  podmiotem                     

i  który  został  przez  Zamawiającego  oceniony  negatywnie  jako  podmiot  udostępniający 

potencjał. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający skorzystał już raz z art. 22a ust. 6 Pzp, Ecovir nie 

ma prawa do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp  w  celu  wykazania  realności  udostępnionego  potencjału,  w  szczególności  w  zakresie 

sytuacji fin

ansowej i ekonomicznej, której zobowiązanie Koma Sp. z o.o. sp. k. w ogóle nie 

obejmuje. 

W konsekwencji Odwołujący  podniósł,  że wykonawca nie  wykazał,  że dysponuje zasobami 

podmiotu  trzeciego  w  sposób  realny,  gwarantujący  wykonywanie  przedmiotu  zamówienia 

przez  podmiot,  który  spełnia  postawione  przez  Zamawiającego  warunki  udziału                                        

w postępowaniu, co winno skutkować wykluczeniem wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 

12 Pzp. 

Zamawiający  wniósł  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo,  w którym  oświadczył,  że 

uwzględnia  zarzut  dotyczący  nierealnego  udostępnienia  zasobów  przed  podmiot  trzeci,                       

w  pozostałym  zakresie  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  toku  posiedzenia  przed  Izbą, 

Zamawiający  uwzględnił  także  zarzut  dotyczący  zaniechania  wykluczenia  Ecovir  przez 

wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  na  skutek  wskazania  instalacji  PUK  w  Lipnie  jako 

jedynej do której będą kierowane odpady objęte przedmiotem zamówienia.  

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  –  M.  T.,  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pn.  Przedsiębiorstwo  Budowlano  Remontowe  Gentor  M.  T.  wniósł  sprzeciw 


wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania. Wskazał, że w formularzu 

oferty  Zamawiający  wymagał  jedynie  podania  instalacji/podmiotu,  do  którego  będę 

dostarczane  odpady.  Oświadczenie  o  dostarczaniu  odpadów  do  Regionalnej  Instalacji 

Mechaniczno- 

Biologicznego 

przetwarzania 

odpadów 

będących 

we 

władaniu 

Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  w  Lipnie  Sp.  z  o.o.  czyniło  zadość  wymaganiom 

Zamawiającego, gdyż właśnie tam wykonawca ma zamiar dostarczać odpady, w tym również 

niebezpieczne.  Przystępujący  wskazał,  że  PUK  przyjmuje  tego  typu  odpady,  następnie 

przekazuje  je  do  przetworzenia  i  zagospodarowania  MB  Recycling  Sp.  z  o.o. 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  Sp.k.,  która  posiada  pozwolenie  wydane  przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2015r. ze zm. Na dowód przedstawił 

oświadczenie  PUK  z  dnia  10.01.2020r.  oraz  wydruk  z  BIP  dotyczący  MB  Recycling. 

Przystępujący  wskazał  też,  że  odpady  o  kodzie  16  02  13*  oraz  20  01  35  stanowią 

mikroskopijną  wielkość  i  w  żaden  sposób  nie  rzutują  na  prawidłową  realizację  przedmiotu 

umowy.  

W  zakresie  udostępnienia  zasobów  podmiotu  trzeciego  Przystępujący  wskazał,  że  Koma 

udostępnia  swój  potencjał  w  drodze  podwykonawstwa,  w  ramach  którego  udostępniono 

wymagane  SIWZ  pojazdy,  niezbędny  personel  pod  postacią  kierowców  pojazdów                            

i  pracowników  pomocniczych,  którzy  w  zdecydowanie  głównej  mierze  odpowiadają  za 

prawidłową realizację wykonania umowy i są głównym nośnikiem doświadczenia w realizacji 

podobnych  usług  w  przeszłości.  Koma  wykazała,  że  jako  podwykonawca  udostępnia  swój 

potencjał ekonomiczny i finansowy w zakresie średniego obrotu za ostatnie 3 lata w kwocie 

195 zł., co przekracza obrót wymagany w SIWZ. Biorąc pod uwagę, że udostępnienie 

zasobów przejawia się w sposób najbardziej realny, przez oddelegowanie pracowników oraz 

pojazdów,  na  okres  realizacji  umowy,  to  i  udostępnienie  potencjału  finansowego                              

i  ekonomicznego  w  związku  z  tym  przybiera  realny  charakter.  Wykonawca  jest  w  stanie 

podołać organizacyjnie realizacji umowy, utrzymać płynność finansową do czasu otrzymania 

zapłaty  za  świadczone  usługi,  to  oddelegowanie  pracowników  i  udostępnienie  pojazdów 

potwierdza,  iż  Koma  udostępnia  swój  potencjał  ekonomiczny  i  finansowy  w  sposób  realny. 

Przedmiot  zamówienia  polega  na  odbiorze  i  zagospodarowaniu  odpadów,  a  udzielenie 

potencjału  na  udostępnieniu  ludzi,  sprzętu  i  środków  finansowych  niezbędnych  na  obsługę 

tych zasobów jest jak najbardziej realne.  

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i  uczestnika  postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy,  Izba  ustaliła  co 

następuje


Odwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie 

została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie 

art.  189  ust.  2  Pzp. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia 

odwołania  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów Pzp. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na: 

a. 

odbiorze  i.  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  zmieszanych  i  zbieranych                

w  sposób  selektywny  z  nieruchomości  zamieszkałych położonych na  terenie gminy 

Czernikowo (ok. 2100 Mg/rok)T 

b. 

odbiorze  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  zebranych  w  prowadzonym 

przez  Gminę  Czernikowo  Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych                   

w miejscowości Jackowo oraz punktach zbiórki leków i baterii (ok. 200 Mg/rok), 

c. 

wyposażeniu  nieruchomości  zamieszkałych  w  pojemniki  i  worki  do  zbierania 

odpadów komunalnych. 

d. 

wyposażeniu PSZOK w pojemniki do zbierania odpadów (bez obsługi PSZOK). 

e. 

wyposażeniu w pojemniki punktów zbiórki leków i baterii. 

Zgodnie  z  pkt  II  A.  SIWZ  Wykonawca  przekaże  odebrane  z  nieruchomości  i  zebrane                      

w  PSZOK  odpady  komunalne  do  instalacji  lub  podmiotów  posiadających  wymagane 

przepisami prawa decyzje, zezwolenia, wpisy do rejestrów zapewniających:  

dla  odpadów  zebranych  w  PSZOK  tj.  odpadów  niebezpiecznych,  leków,  chemikaliów, 

odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwie 

domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia 

monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w  szczególności  igieł  i  strzykawek,  że  100% 

odpadów zostanie unieszkodliwiona. 

Zgodnie z OPZ - 

Załącznik nr 9 do SIWZ, pkt 1.8 Tabela 2 Kody odpadów przewidziane do 

zabierania w PSZOK i zagospodarowania w ramach usług przedmiotem zamówienia objęto 

odpady niebezpieczne o kodzie: 

16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, 

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające niebezpieczne składniki.  

W  pkt  2.1  i  3.1  OPZ  Zamawiający  podał,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór                                 

i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK w miejscowości Jackowo.  

W  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  Formularz  oferty  wykonawca  Ecovir  podał:  „Oświadczam,  że 


pozostałe  odpady  selektywnie  zebrane  będę  dostarczał  do  Przedsiębiorstwa  Usług 

Komunalnych  w  Li

pnie  sp.  z  o.o.,  ul.  Wyszyńskiego  47,  87  -600  Lipno”.  Po  wniesieniu 

odwołania, Zamawiający zwrócił się do PUK w Lipnie z zapytaniem czy instalacja ma prawo 

przetwarzać  odpady  o  kodach  16  02  13*  oraz  20  01  35*  (pismo  z  dnia  31.12.2019r.).  W 

odpowiedzi  z  dni

a 3.01.2020r. PUK w Lipnie poinformowało, że jako składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne nie przetwarza tego typu odpadów, natomiast zbiera je i przekazuje 

celem  przetworzeni  i  zagospodarowania  MB  Recycling  Sp.  z  o.o.  Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami Sp.k.  

Zgodnie z art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 

701)  pod pojęciem  zbierania odpadów  -  rozumie  się przez  to gromadzenie  odpadów  przed 

ich  transportem  do  miejsc  przetwarzania,  w 

tym  wstępne  sortowanie  nieprowadzące  do 

zasadniczej  zmiany  charakteru  i 

składu  odpadów  i  niepowodujące  zmiany  klasyfikacji 

odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5lit.b. Zgodnie z 

art.  27  ust.  2  ustawy  o  odpadach  w

ytwórca  odpadów  lub  inny  posiadacz  odpadów  może 

zlecić  wykonanie  obowiązku  gospodarowania  odpadami  wyłącznie  podmiotom,  które 

posiadają )zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.  

W  ocenie  Izby,  z  treści  SIWZ  jasno  wynikało,  że  obowiązkiem  wykonawców  jest 

odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  o  wskazanych  kodach,  w  tym  odpadów 

niebezpiecznych 

o  kodach:  16  02  13*  zużyte  urządzenia  zawierające  niebezpieczne 

elementy, 

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01  21  i  20  01  23  zawierające  niebezpieczne  składniki.  Wskazane  w  Formularzu  oferty 

instalacje winny posiadać uprawnienie wymagane przepisami prawa do zbierania odpadów, 

objętych  przedmiotem  zamówienia.  Z  pkt  4  decyzji  Marszałka  Województwa  Kujawsko  - 

Pomorskiego  Pozwolenie  Zintegrowane 

z  dnia 16 lutego 2018r.  wraz  z  jej  zmianami,  które 

stanowią dowód w sprawie, wynika, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z 

o.o. nie posiada uprawnieni

a do przetwarzania odpadów o kodach: 16 02 13* oraz 20 01 35*. 

PUK  w  Lipnie  posiada  uprawienie  jedynie  do  zbierania kodu  o  odpadzie  20  01  35*,  ale  nie 

posiada prawa do zbierania odpadu o kodzie 16 02 13*.  

O

dwołujący w sposób nie budzący wątpliwości wykazał, że podana przez wykonawcę Ecovir 

w Formularzu ofertowym instalacja PUK w Lipnie nie ma 

uprawnień do zbierania odpadu o 

kodzie  16  02 

13*.  Okoliczności  te  zostały  jednoznacznie  potwierdzone  w  złożonych  przez 

Odwołującego  i  stanowiących  dowód  w  sprawie  pozwoleniach  zintegrowanych. 

Oświadczenie  złożone  przez  PUK  w  Lipnie  z  dnia  3.01.2020  oraz  10.01  2020r.,  że  zbiera 

odpady  niebezpieczne  i  przekazuje  je  do  MTB  Recycling, 

Izba  oceniła  jako  oświadczenie, 

wykracza

jące poza wydane przez Marszałka Województwa pozwolenie, z którego wynika, że 

PUK  w  Lipnie  nie  ma  uprawnienia  do  zbierania  odpadu  o  kodzie  16  02  13*.  Niezasadnym 


jest odwoływanie się przez Przystępującego Ecovir do pkt 3.5 pozwolenia zintegrowanego z 

dnia 16 lutego 2018r., w którym określono miejsca i sposób oraz rodzaje magazynowanych 

odpadów  i  ujawniono  kod  16  02  13*.  Podzielić  należy  stanowisko  zaprezentowane  przez 

Odwołującego,  że  w  oparciu  o  ten  punkt  pozwolenia  zintegrowanego  PUK  w  Lipnie  ma 

jedynie prawo do magazynowania odpadów o kodzie 16.02.13* powstałych (wytworzonych) 

w  wyniku  działalności  eksploatacyjnej  zakładu  tj.  na  skutek  sortowania  odpadów.                          

W  analizowanym  stanie  faktycznym  z  taką  sytuacją  nie  mamy  do  czynienia,  bowiem 

przedmiotem  jest  odbieranie  odpadu  o  kodzie  16  02  13*  a  nie  jego  magazynowanie                               

w następstwie wytworzenia w zakładzie. Działanie wykonawcy Ecovir polegające na podaniu 

instalacji  PUK  w  Lipnie  jako  jedynej,  do  której  będzie  oddawał  wszystkie  odpady,  objęte 

przedmiotem  zamówienia,  należy  ocenić  jako  lekkomyślne  lub  niedbałe  wprowadzenie 

Zamawiającego  w  błąd  co  do  informacji,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Z  tych 

względów,  zdaniem  Izby,  potwierdziły  się  zarzuty  zaniechania  wykluczenia  Ecovir  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt  17 Pzp oraz odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp.  

W  zakresie  zarzutu 

dotyczącego  udostępnienia  zasobów  podmiotu  trzeciego,  Izba 

ustaliła,  co  następuje:  Na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  18  listopada  2019r.  do 

zastąpienia pierwotnie wskazanego w ofercie podmiotu trzeciego Koma Działdowo sp. z o.o. 

innym  podmiotem  lub  zobowiązania się do  osobistego wykonanie zamówienia,  wykonawca 

Ecovir  w  piśmie  z  dnia  21  listopada  2019r.  oświadczył,  że  zastępuje  podmiot  trzeci  Koma 

Działdowo Sp. z o.o. innym podmiotem trzecim tj. Koma Sp. z o.o. Sp. k. w Ełku Przekazał 

zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz  JEDZ.    Z  treści  zobowiązania podmiotu Koma sp.  z 

o.o. Sp. k. w Ełku z dnia 20 listopada 2019r. wynika, że podmiot odda do dyspozycji Ecovir 

zasoby  w  postaci  wied

zy  i  doświadczenie,  zdolności  technicznej  i  zawodowej  oraz  sytuacji 

ekonomicznej 

finansowej. 

Jako 

sposób 

wykorzystania 

zasobów 

wskazano 

podwykonawstwo.   

W  dniu  26  listopada  2019r.  Zamawiający,  mając  uzasadnione  wątpliwości  co  do 

faktycznego  wykonania  za

mówienia  w  oparciu  o  deklarowane  zasoby  podmiotu  trzeciego, 

zwrócił się do Ecovir o wyjaśnienie w jaki sposób zostaną udostępnione pojazdy, czy i gdzie 

będą  garażowane,  czy  i  w  jaki  sposób  zostaną  oddelegowaniu  pracownicy,  w  jaki  sposób 

Koma  sp.  z  o.o.  sp.

k.  będzie  świadczyła  usługi  podwykonawstwa.  Pismem  z  dnia  29 

listopada  2019r.  wykonawca  Ecovir  wyjaśnił,  że  Koma  Sp.  z  o.o.  sp.k.  udostępni  Ecovir 

pojazdy na podstawie umowy podwykonawstwa. Pojazdy, w ilości niezbędnej do wykonania 

zamówienia będą stacjonowały na terenie bazy magazynowo – transportowej w Ligowie, do 

której posiada tytuł prawny. Koma sp. z o.o. sp.k udostępni dwa pojazdy przystosowane do 


odbierania  odpadów  komunalnych  i  jeden  pojazd  do  odbioru  odpadów  selektywnie 

zebranych. 

Kierowcy  pojazdów  oraz  pomocnicy  zostaną  oddelegowaniu  przez  Koma  sp.  z 

o.o.  Sp.  k.  do  wykonywania  zadania.  Główna  siedziba  Koma  Sp.  z  o.o.  sp.k.  znajduje  się              

w  Ełku,  jednak  firma  posiada  również  liczne  oddziały  np.  w  Olsztynie  i  Działdowie  oraz 

zatrudnia tam 

pracowników.  

Izba  uznała,  że  zasadnym  jest  stanowisko  Odwołującego,  iż  w  treści  zobowiązania  jak 

również  w  udzielonych  przez  Ecovir  wyjaśnieniach  nie  wskazano  w  jaki  sposób  podmiot 

trzeci  Koma  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  udostępnia  zasób  dotyczący  zdolności  finansowych                            

i   

ekonomicznych  oraz  wiedzy  i  doświadczenia.  Przez  udostępnienie  pojazdów  wraz                            

z  kierowcami  na  zasadzie  podwykonawstwa  może  dojść  do  oddania  zasobu  podmiotu 

trzeciego 

co najwyżej  w  zakresie zdolności  technicznych i  zawodowych  czy  osób zdolnych 

do wykonania zamówienia, ale nie w zakresie zdolności finansowych. Nie można zgodzić się 

z argumentacją Przystępującego, że do udostępnienia zasobu finansowego i ekonomicznego 

dochodzi  w  sposób  pośredni  na  skutek  realizacji  przez  podmiot  trzeci  zamówienia                         

z zaangażowaniem własnych środków do czasu zapłaty za świadczone usługi.  

Zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem,  w sytuacji  polegania  na 

zasobach  podmiotów 

trzecich wykonawca musi udowo

dnić zamawiającemu, iż będzie dysponować tymi zasobami 

trakcie  realizacji  zamówienia,  w szczególności  przedstawiając,  w tym  celu  pisemne 

zobowiązanie  tych  podmiotów  do oddania  mu  do dyspozycji  niezbędnych  zasobów 

na 

potrzeby  wykonania  zamówienia.  Przedstawione  przez  Ecovir  zobowiązanie  podmiotu 

trzeciego Koma sp. z o.o. sp.k. nie określa w ogóle sposobu i zakresu udostępnienia zasobu 

dotyczącego  zdolności  finansowych  i  ekonomicznych  oraz  wiedzy  i  doświadczenia  i  z  tych 

względów należy uznać, że jest ono nierealne.  

Z  uwagi  na  fakt,  że  Ecovir  w  trybie  art.  22a  ust.  6  Pzp  skorzystał  ze  zmiany  pierwotnie 

wskazanego  w  ofercie  podmiotu  trzeciego,  nie  ma  możliwości  dalszego  uzupełnienia 

dokumentów i oświadczeń w zakresie zasobu ekonomicznego i finansowego.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1,  §  3  i  §  5  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.                    

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:    

……………………… 


wiper-pixel