KIO 266/20 WYROK dnia 24 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 266/20 

WYROK 

z dnia 24 lutego 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020 r.  przez  wykonawcę  Enter 

T&T  S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Poznaniu  w  postępowaniu 

prow

adzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Specjalistyczny  im.  Ludwika  Rydygiera 

Krakowie spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

przy  udziale  wykonawcy  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tarnowie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Enter 

T&T  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Poznaniu  oraz 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Enter  T&T 

S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Poznaniu  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  wykonawcy  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tarnowie  na  rzecz  wykonawcy  Enter  T&T  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Poznaniu  kwotę  11  100  zł  00  gr 

(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa  Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 266/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Szpital  Specjalistyczny  im.  Ludwika  Rydygiera  w Krakowie  spółka 

organiczną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Krakowie  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  świadczenie  usług 

telekomunikacyjnych  z 

telefonów  stacjonarnych  wraz  z  usługą  najmu,  serwisem  i  obsługą 

centrali  telefonicznej  i 

aparatów  systemowych  dla  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Ludwika 

Rydygiera  w  Krakowie  sp.  z  o.o.  (nr  293/ZP/2019). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  14  listopada  2019  r.  w  Biulety

nie  Zamówień  Publicznych  pod 

nr 622743-N-2019.  

I. W dniu 10 lutego 2020 r. wykonawca Enter T&T Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Poznaniu wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zaskarżając 

czynności  i  zaniechanie  podjęcia  czynności  przez  zamawiającego  w  ww.  postępowaniu, 

tj. 1) odrzucenie  jego 

oferty  z  powodu  uznania,  że  zawiera  ona  rażąco  niską  cenę; 

2) zaniechanie  podania  uzasadnienia  faktycznego  i 

prawnego  ww.  czynności  oraz 

3) zaniechanie  dokonania  wyboru  jego  oferty  jako  oferty  najkorzystniejszej,  pomimo 

że 

zawiera ona najkorzystniejszą ceną i tym samym powinna otrzymać najwyższą ilość punktów 

w ramach określonych przez zamawiającego w SIWZ kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  z  dnia 

29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako 

„ustawa Pzp”: 

art.  7  ustawy  Pzp  w  związku  z  prowadzeniem  przez  zamawiającego  postępowania 

naruszeniem zasady równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji; 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez jego wadliwe  zastosowanie i odrzucenie oferty 

odwołującego  pomimo,  iż  odwołujący  przedstawił  zgodne  z  wezwaniem  wyjaśnienia 

dotyczące  ceny  oferty  i  wykazał,  iż  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  (kosztu) 

stosunku do przedmiotu zamówienia; 

3)  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  wadliwe  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

odwołującego pomimo, iż oferta odwołującego nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 

w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez brak wskazania powodów odrzucenia oferty ze 

wskazaniem błędnego uzasadnienia faktycznego i prawnego. 


W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie  zamawiającemu:  1)  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego 

oraz 2) dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  odwołujący  wskazał  w  szczególności,  że  czynność 
zamawiającego  polegająca  na  odrzuceniu  jego  oferty  jest  niezgodna  z  przepisami  ustawy 

Pzp z uwagi na brak podania uzasadnienia prawnego i faktycznego. Wskazanie lakonicznej 

informacji ograniczającej się do przytoczenia treści przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zdaniem  odwołującego  nie  może  stanowić  wypełnienia  dyspozycji  normy  zawartej 

przepisie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Odwołujący stwierdził, iż w takim stanie rzeczy 

nie  znając  powodów  odrzucenia  jego  oferty  nie  może  skutecznie  wnosić  środków  ochrony 

prawnej  w  celu  obrony  swojej  oferty.  Odwołujący  nie  zna  bowiem  powodów  i  argumentów, 

jakimi  kierował  się  zamawiający  podejmując  decyzję  o  odrzuceniu  oferty.  Niezależnie  od 

powyższego  odwołujący  wskazał,  że  jego  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  -  oferta 

została  skalkulowana  na  poziomie  rynkowym  uwzględniając  wszelkie  wymagania 

zamawiającego.  

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  13  lutego  2020  r.  zamawiający  udzielił 

odpowiedzi  na  odwołanie  wnosząc  o  jego  odrzucenie  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  5 

ustawy  Pzp.  Uzasadniając  zajęte  w  sprawie  stanowisko  zamawiający  wskazał,  iż 

rozstrzygnięcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wynika  z  przebiegu  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 44/20. W ramach tego postępowania zamawiający 

uwzględnił  odwołanie  wniesione  przez  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o. 

siedzibą w Tarnowie. Wykonawca Enter T&T Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania.  Dalsze 

czynności podjęte przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowiły 

konsekwencję treści żądania zawartego w ww. odwołaniu (KIO 44/20).  

W  dniu  24  lutego  2020  r.  zamawiający  dokonał  modyfikacji  stanowiska  zawartego 

odpowiedzi  na  odwołanie  (zmodyfikowana  wersja  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie 

złożona w dniu 24 lutego 2020 r., oświadczenie do protokołu posiedzenia i rozprawy) w ten 

sposób, iż oświadczył, że – w przypadku nieuwzględniania przez Izbę wniosku o odrzucenie 

odwołania - uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  14  lutego  2020  r.  wykonawca  Cyfrowe 

Systemy  Telekomunikacyjne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Tarnowie zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

W  piśmie  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  14  lutego  2020  r.  przystępujący  wniósł 

odrzucenie  odwołania  wniesionego  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  5  ustawy  Pzp 


powołując  się,  podobnie  jak  zamawiający,  na  okoliczności  związane  z  przebiegiem 

poprzedniego postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 44/20.  

W związku z nieuwzględnieniem przez Izbę wniosku o odrzucenie odwołania przystępujący 

wniósł  o  jego  oddalenie  z  uwagi  na  nieposiadanie  przez  odwołującego  legitymacji  do  jego 

wniesienia. 

Przystępujący wskazywał w szczególności, iż złożona przez odwołującego oferta 

podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp,  a  podniesiony  w  tym 

zakresie  zarzut 

objęty  był  oświadczeniem  o  uwzględnieniu  odwołaniu  złożonym  przez 

zamawiającego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  44/20,  w  której  Izba  wydała  postanowienie 

umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Na p

odstawie dokumentacji postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Pismem  z  dnia  5 grudnia  2019  r.  zamawiający  wezwał  odwołującego  na  podstawie  art.  90 

ust.  1  ustawy  Pzp  do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ 

na wy

sokość ceny.   

Odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący udzielił pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. 

Pismem  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  zamawiający  wezwał  odwołującego  do  udzielenia 

wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  oraz 

wykazan

ia, że „został ujęty zakres związany z dzierżawą aparatów telefonicznych oraz koszt 

montażu krosownicy”. 

Odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący udzielił pismem z dnia 30 grudnia 2019 r. 

W  dniu  3  stycznia  2020  r.  zamawiający  poinformował  o  dokonaniu  wyboru  oferty 

odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. 

W  dniu  8  stycznia  2020  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wniósł 

wykonawca  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.  Odwołanie  zostało  wniesione 

wobec:  1)  zaniechania  udost

ępnienia  temu  wykonawcy  całej  żądanej  dokumentacji 

postępowania;  2)  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  jako  oferty 

najkorzystniejszej;  3)  czynności  przyznania  wykonawcom  punktów  w  sposób  odmienny  od 

przewidzianego  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  4)  zaniechania 

czynności odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 


Wykonawca  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.  zarzucił  zamawiającemu 

naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odtajnienia treści wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny  złożonych  przez  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.,  mimo  że  nie  stanowią  one  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  oraz  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  wszystkich  przesłanek 

uprawniających do zastrzeżenia informacji w toku postępowania, 

2)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp

, względnie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

89  ust.  1  pkt  8  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  66  Kodeksu  cywilnego  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  w  sytuacji,  gdy  termin  związania 

ofertą  upłynął,  a  wykonawca  nie  wyraził  samodzielnej  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania  ofertą,  a  jego  oferta  jest  nieważna  na  podstawie  przepisów  Kodeksu 

cywilnego, 

z  ostrożności  procesowej  –  ewentualnie,  w  razie  oddalenia  podniesionych  powyżej 

zarzutów  –  art.  7 ust.  1 w  zw.  z  art.  89  ust.  1 pkt  4 w  zw.  z  art.  90  ust.  3 ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Enter T&T Sp. z o.o., m

imo że oferta 

zawiera  rażąco  niską  cenę,  a  złożone  wyjaśnienia  nie  wykazały,  że  cena  oferty  jest 

ofertą realną z ceną pozwalającą na jej realizację. 

Wykonawca  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania i nakazanie zamawiającemu, aby: 

unieważnił czynność wyboru oferty Enter T&T Sp. z o.o. jako oferty najkorzystniejszej, 

dokonał ponownego badania i oceny ofert, w tym: a) dokonał odrzucenia oferty Enter T&T 

Sp. z o.o. z uwagi na upływ terminu związania  ofertą, b) odtajnił  (ujawnił) i niezwłocznie 

udostępnił mu dokumenty i informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa przez 

Enter  T&T  Sp.  z  o.o.,  tj.  wyjaśnienia  wykonawcy  z  9  grudnia  2019  r.  w  odpowiedzi  na 

wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z 5 grudnia 2019 r. 

ewentualnie,  dokonał  odrzucenia  oferty  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  z  uwagi  na  zaoferowanie 

rażąco niskiej ceny i niewykazanie, że oferta tego wykonawcy jest ofertą realną. 

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 

ust.  3  ustawy  Pzp  wykonawca  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o. 

uzasadnieniu  odwołania  wskazał,  iż  zarzut  ten  winien  zostać  oceniony  dopiero  po 

uzyskaniu  przez  niego  pełnej  informacji  w  zakresie  wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę 

Enter 

T&T Sp. z o.o. Zaznaczył, iż w przypadku, gdy Izba uzna za zasadny zarzut wskazany 

w pkt I uzasadnienia (zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji),  wnosi 


nierozpatrywanie przedmiotowego zarzutu jako przedwczesnego, z wyraźnym wskazaniem 

tej okoliczności w uzasadnieniu orzeczenia. 

Pismem  z  20  stycznia  2020  r.  zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie  składając 

oświadczenie o uwzględnieniu w całości odwołania. 

Wykonawca  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania 

przez zamawiającego. 

Mając  na  uwadze  powyższe  postanowieniem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  (sygn.  akt  KIO 

44/20)  Krajowa  Izba  Odwoławcza  umorzyła  ww.  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie 

art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

Pismem z dnia 3 lutego 2020 r. zamawiający zawiadomił o unieważnieniu czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej dokonanej w dniu 3 stycznia 2020 r. oraz zawiadomił o powtórzeniu 

czynności badania i oceny ofert. 

Kolejnym  pismem  z  dnia  3  lutego  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  o  wyborze  oferty 

przystępującego  (Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.)  jako  oferty 

najkorzystniejszej  w  postępowaniu.  Ponadto  zamawiający  zawiadomił  o  odrzuceniu  m.  in. 

oferty złożonej przez odwołującego przedstawiając następujące uzasadnienie: 

„Podst. prawna: 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Podst. faktyczna: Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę. W odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego  Wykonawca  złożył  wyjaśnienia  a  ich  ocena  potwierdza,  że  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę.” 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy  Pzp,  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Izba  nie  uwzględniła  wniosku 

zamawiającego i przystępującego o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp. 

Jak  z  wynika  z  przedstawionych  powyżej  ustaleń faktycznych  w  poprzednim  postępowaniu 

odwoławczym w sprawie o sygn. akt KIO 44/20 zamawiający uwzględnił w całości odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.  Składając 

oświadczenie o uwzględnieniu odwołania zamawiający nie wskazał w jaki sposób zamierza 

wykonać  żądania  zawarte  w  ww.  odwołaniu,  a  zatem  należy  odwołać  się  do  sposobu 

skonstruowania  zarzutów  i  żądań  przez  ówczesnego  odwołującego.  Z  treści  odwołania 

wynika

,  że  zarzut  dotyczący  zaniechania  odrzucenia  oferty  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  jako 

zawierającej  rażąco  niską  cenę  został  podniesiony  jako  zarzut  ewentualny.  Odwołujący 

Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o. 

wyraźnie  wskazał,  iż  wnosi  o  rozpatrzenie 

tego  zarzutu 

wyłącznie  w  przypadku  uznania,  że  zarzut  dotyczący  zaniechania  ujawnienia 


wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  złożonych  przez  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  podlega 

oddaleniu. 

Konsekwencją  powyższego  było  sformułowanie  żądania  nakazania  odrzucenia 

oferty Enter T&T Sp. z o.o. jako zawierającej rażąco niską cenę jako żądania ewentualnego. 

Nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty Enter T&T Sp. z o.o.  na tej podstawie mogło 

mieć  miejsce  jedynie  w  przypadku  gdyby  nie  miało  miejsca  nakazanie  zamawiającemu 

ujawnienia 

wyjaśnień złożonych przez Enter T&T Sp. z o.o. Zarzut dotyczący naruszenia art. 

7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy 

Pzp  i  związane  z  nim 

żądanie  nakazania  odrzucenia  oferty  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  nie  wchodziły  zatem 

podstawowy zakres rozpoznania odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 44/20. W związku 

tym  nie  były  również  objęte  czynnością  zamawiającego  polegającą  na  uwzględnieniu 

zarzutów  odwołania.  Kierując  się  sposobem  sformułowania  zarzutów  i  żądań  odwołania 

należy stwierdzić, iż uwzględnienie odwołania odnosiło się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 

w  zw.  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  oraz  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp, 

względnie  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  66  Kodeksu 

cywilnego 

i  związanych  z  nimi  żądań:  1)  unieważnienia  czynność  wyboru oferty  Enter  T&T 

Sp.  z  o.o.  jako  oferty  najkorzystniejszej  oraz  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert, 

w tym: a) odrzucenia oferty Enter T&T Sp. z o.o. z uwagi na 

upływ terminu związania ofertą 

oraz  b)  odtajnienia  (ujawnienia)  i  niezwłocznego  udostępnienia  odwołującemu  Cyfrowe 

Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o. 

dokumentów  i  informacji  zastrzeżonych  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa przez Enter T&T Sp. z o.o., tj. wyjaśnień wykonawcy z 9 grudnia 

2019 r. w odpowiedzi na wezwanie do  wyjaśnienia rażąco niskiej ceny  z 5 grudnia 2019 r. 

Mając  to  na  uwadze  Izba  uznała,  iż  w  niniejszej  sprawie  nie  mamy  do  czynienia 

wystąpieniem  przesłanki  odrzucenia  odwołania  wskazanej  w  art.  189  ust.  2  pkt  5  ustawy 

Pzp

.  Obecnie  rozpatrywane  odwołanie  nie  dotyczy  czynności,  którą  zamawiający  wykonał 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu, albowiem zgodnie z tym żądaniem odwołujący 

Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Sp.  z  o.o.  domagał  się  nakazania  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  Enter  T&T  Sp.  z  o.o. 

jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę  jedynie  w  sytuacji, 

której  nie  miałoby  miejsca  nakazanie  zamawiającemu  udostępnienia  mu  wyjaśnień 

złożonych  przez  tego  wykonawcę.  W  przypadku  nakazania  zamawiającemu  udostępnienia 

mu ww. 

wyjaśnień wnosił o nierozpoznawanie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 

ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  jest  legitymowany,  zgodnie  z  przepisem  art.  179  ust.  1 

ustawy Pzp, do 

wniesienia odwołania. 

Izba  nie  uwzględniła  argumentacji  przystępującego  przedstawionej  na  poparcie  stanowiska 

co  do  braku  po  stronie 

odwołującego  legitymacji  do  wniesienia  odwołania.  W  pierwszej 


kolejności wymaga wskazania, iż zamawiający nie odrzucił oferty odwołującego z uwagi na 

upływ  terminu  związania  ofertą,  co  stanowi  okoliczność,  którą  Izba  obowiązana  jest  wziąć 

pod 

uwagę na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. Na chwilę obecną można jedynie snuć 

przypuszczenia co do dalszego przebiegu postępowania. Należy zauważyć, iż przystępujący 

błędnie  utożsamia  skutki  prawne  wydania  przez  Izbę  wyroku  ze  skutkami  wydania 

postanowienia  umarzającego  postępowanie  odwoławcze  w  związku  z  uwzględnieniem 

odwołania  przez  zamawiającego.  Umarzając  postępowanie  odwoławcze  Izba  nie  dokonuje 

merytorycznej  oceny  zarzutów  odwołania.  Wydane  przez  Izbę  postanowienie  wywołuje 

określone  skutki  procesowe.  W  przypadku  wykonania  przez  zamawiającego  czynności 

zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  uwzględnionym  odwołaniu,  odwołanie  wniesione  na  taką 

czynność podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Natomiast na 

czynności wykonane niezgodnie z żądaniem zawartym w uwzględnionym odwołaniu jak i na 

zaniechanie  wykonania  cz

ynności  zgodnie  z  tym  żądaniem  przysługuje  odwołanie  zgodnie 

z przepisami ustawy Pzp. Niewykonanie 

żądania zawartego w uwzględnionym odwołaniu nie 

stanowi samoistnej podstawy do uwzględnienia kolejnego odwołania na takie zaniechanie ze 

strony  zamawiającego,  lecz  skutkuje  powstaniem  po  stronie  wykonawcy  uprawnienia  do 

wniesienia 

i  rozpoznania  przez  Izbę  kolejnego  odwołania  na  tę  samą  czynność  lub 

zaniechanie,  które  stanowiły  przedmiot  zaskarżenia  w  ramach  poprzedniego  odwołania 

uwzględnionego  przez  zamawiającego.  Natomiast  zamawiający  prowadząc  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  zawsze  powinien  kierować  się  przepisami  ustawy  Pzp. 

Uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania,  skutkujące  umorzeniem 

postępowania  odwoławczego,  nie  stanowi  wystarczającej  podstawy  obligującej  go  do 

wykonania danej czynno

ści, jeżeli miałaby ona być niezgodna z przepisami ustawy Pzp.  

Ponadto  n

ależy  podkreślić,  iż  do  kompetencji  Krajowej  Izby  Odwoławczej  należy  ocena 

czynności  i  zaniechań  zamawiającego  pod  kątem  zgodności  z  przepisami  ustawy  Pzp 

wyłącznie w granicach zarzutów podniesionych w rozpoznawanym odwołaniu. Izba nie jest 

uprawniona  do  stwierdzenia  istnienia  podstawy  odrzucenia  oferty,  jeżeli  nie  wynika  to 

zakresu  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Izba  nie  może  uznać,  iż  odwołanie  podlega 

oddaleniu z uwagi na 

brak legitymacji odwołującego do jego wniesienia, gdyż złożona przez 

niego  oferta  podlega  odrzuceniu 

na  jeszcze  innej  podstawie  prawnej,  jeżeli  taka  czynność 

nie  została  wykonana  przez  zamawiającego,  a  zaniechanie  jej  dokonania  nie  wchodzi 

zakres zarzutów rozpoznawanych w danym postępowaniu odwoławczym. 

Skoro  zatem  w  aktualnym  stanie  postępowania  jedyną  czynnością  mogącą  mieć  skutek 

eliminujący  ofertę  odwołującego  z  postępowania,  jest  czynność  odrzucenia  oferty 

odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zaskarżona 

w  ramach  wniesionego 

przez  odwołującego  odwołania,  to  nie  można  odwołującemu  -  przy 


uwzględnieniu  dalszej  argumentacji  przedstawionej  w  odwołaniu  co  do  złożenia 

najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  -  odmówić  posiadania  legitymacji  do  wniesienia 

odwołania zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie,  gdyż  zamawiający  nie  przekazał  odwołującemu 

uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Wskazanie, iż oferta wykonawcy zawiera rażąco 

niską  cenę,  co  potwierdza  treść  złożonych  wyjaśnień,  nie  stanowi  wypełnienia  przez 

zamawiającego  normy  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  w  zakresie  podania  wykonawcy 

uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji o odrzuceniu jego oferty. Zgodnie z ww. regulacją, 

przy  uwzględnieniu  dyrektywy  prowadzenia  postępowania  z  zachowaniem  uczciwej 

konkurencji  i  zasady 

równego  traktowania  wykonawców,  zamawiający  obowiązany  jest  do 

podania  konkretnych  powodów  uznania,  iż  w  odniesieniu  do  danego  wykonawcy  zachodzi 

podstawa  odrzucenia  jego  oferty.  Uzasadnienie  o

drzucenia  oferty  powinno  umożliwiać 

wykonawcy  skorzystanie  ze 

środków  ochrony  prawnej,  a  organowi  rozpoznającemu  ten 

środek  –  ocenę  czynności  zamawiającego pod kątem  zgodności  z  przepisami ustawy  Pzp. 

niniejszej  sprawie  odwołującemu  nie  zostały  przekazane  żadne  powody  uznania 

zaoferowanej  przez  niego  ceny  za  cenę  rażąco  niską,  co  winno  mieć  miejsce 

szczególności  poprzez  odniesienie  się  do  treści  złożonych  przez  tego  wykonawcę 

wyjaśnień.  W  konsekwencji  nie  jest  możliwe  dokonanie  jakiejkolwiek  oceny  czynności 

zamawiającego  polegającej  na  odrzuceniu oferty  odwołującego  na  podstawie art.  89  ust. 1 

pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto, j

ak należy wnioskować na podstawie treści 

odpowiedzi na odwołanie, dokonując ww. czynności zamawiający kierował się nie tyle oceną 

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny udzielonych przez odwołującego, lecz okolicznością 

uwzględnienia odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 44/20. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  iż  nie  jest  możliwa  jakakolwiek  ocena  podjętej 

przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

i  związku  z  tym  czynność  ta  podlega  wzruszeniu. 

Zamawiający  winien  powtórzyć  czynność  badania  i  oceny  ofert,  a  w  przypadku  podjęcia 

ponownej  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  na  ww.  podstawie  –  przekazać 

wykonawcy uzasadnienie spełniające wymagania przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Jedynie  dodatkowo  należy  zauważyć,  iż  zasadności  postawionych  przez  odwołującego 

zarzutów  nie  kwestionował  ani  zamawiający,  który  uwzględnił  w  całości  odwołanie,  ani 


przystępujący,  który  podstawy  do  oddalenia  odwołania  upatrywał  w  braku  po  stronie 

odwołującego legitymacji do jego wniesienia. 

Bi

orąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie 

art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze argumentację przedstawioną w odniesieniu do 

kwestii  posiadania  przez  odwołującego  legitymacji  do  wniesienia  odwołania,  stwierdzone 

przez 

Izbę naruszenie przepisów ustawy Pzp w aktualnym stanie postępowania o udzielenie 

zamówienia  podlega kwalifikacji,  na gruncie art.  192 ust.  2 ustawy  Pzp,  jako mogące  mieć 

istotny wpływ na wynik tego postępowania. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel