KIO 2661/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2661/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:           

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 

r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019 r. przez wykonawcę: J. B. prowadzący 

działalność  gospodarcza pod firmą:  „Primus”  J.  B.,  ul.  Jagiellońska 56a,  83-110 Tczew  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Zarząd  Budynków  i  Lokali 

Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia,   

przy udziale wykonawcy: M. B. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FIONER M. 

B.,  ul.  Kulingi  4E,  84-

217  Łebno  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania.


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2661/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zarząd  Budynków  i  Lokali  Komunalnych  w  Gdyni    (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.zm.),  zwanej 

dalej: „ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego na: „usługi utrzymania czystości w 

budynkach  i  terenach  gminnych  zarządzanych  przez  Zarząd  Budynków  i  Lokali 

Komunalnych  w  Gdyni”,  numer  referencyjny:  ZBILK.IZ.MP.241.P.20.2019.  Postępowanie 

zostało  podzielone  na  10  części.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszone  o  zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  16  października 

2019 r. pod numerem 2019/S 200-486531.

Zamawiający  w  dniu  18  grudnia  2019r.  opublikował  Informację  o  odrzuceniu  oferty 

wykonawcy  J.  B.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  „Primus”  J.  B.  (dalej: 

„Odwołujący”),  który  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  wniósł  odwołanie,  kwestionując  czynności 

Zamawiającego polegające na: 

odrzuceniu oferty Odwołującego; 

2)  nie 

wezwaniu Odwołującego do złożenia brakujących oświadczeń do złożonej oferty; 

nie  uznaniu  przez  Zamawiającego,  że  ww.  oświadczenia  są  oświadczeniami  nie 

powodującymi zmiany treści złożonej oferty; 

opublikowaniu przez Zamawiającego dwóch różniących się wzorów druku „Oferta” w celu 

jego złożenia, a następnie późniejsze zakwestionowanie przez Zamawiającego jednego z 

nich, jako niezgodnego z SIWZ, 

co powinno być niedopuszczalne; 

nierównym  traktowaniu  wykonawców,  poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego  m.in.  z 

powodu  braku  oświadczeń  merytorycznych,  w  tym  w  zakresie  „informacji  tajnych”,  o 

których  Zamawiający  pisze  w  Informacji  o  Informacji  o  odrzuceniu  ofert,  podczas  gdy 

pozostałe złożone oferty w niniejszym postępowaniu, nie zawierają takiego oświadczenia 

i  w  obu  wersjach  druku „Oferta”, które przygotował  Zamawiający,  takiego oświadczenia 

brakuje; 

posługiwaniu  się  przez  Zamawiającego  w  uzasadnieniu  Informacji  o  odrzuceniu  ofert 

wyjętymi  z  kontekstu  cytatami  z  wyroków  KIO,  na  poparcie  zarzutów  wobec 

Odwołującego, bez zaznajomienia się z całością opublikowanych wyroków, których sens 

całościowy jest odwrotny do zamierzeń Zamawiającego i wprowadza w błąd; 

zarzuceniu  braku  w  ofercie  Odwołującego  podania  cen  netto/brutto  w  rozbiciu  na 

utrzymanie  czystości  w  budynkach  i  terenach  przyległych  pomimo,  że  informacje  te  na 


tym etapie postępowania są nieistotne dla Zamawiającego i będą wymagane wyłącznie 

od wybranego Wykonawcy dopiero na etapie podpisywani

a umowy, poprzez wypełnienie 

„Szczegółowego Formularza Cenowego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, nadto 

jeden  z  druków  „Oferta”  zawierał  taką  rubrykę  do  wypełnienia,  drugi  natomiast  nie 

zawierał  takich  pozycji,  co  jednak  nie  zmienia  faktu,  iż  brak  ten  jest  nieistotny  na  tym 

etapie postępowania, gdyż nie podlega ocenie - ocenie podlega jedynie łączna cena za 

wykonanie zamówienia dla danej części, którą to Odwołujący zamieścił w swojej ofercie; 

zignorowaniu  przez  Zamawiającego  faktu,  iż  popełnił  błąd  publikując  dwa  różne  druki 

„Oferta”  pomimo,  że  zarówno  Zamawiający  przyznał  się  do  tego  błędu  w  Informacji  o 

odrzuceniu  ofert  jak  i  zwrócił  na  to  uwagę  Zamawiającemu  Odwołujący,  w  piśmie 

datowanym na 20 grudnia 2019r.; 

nieznajomości  przez  Zamawiającego  treści  własnych  druków  i  dokumentów,  lub  ich 

znajomości wybiórczej, które są niezgodne z przepisami ustawy Pzp. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  nieprawidłowe  dokonanie  oceny  oferty 

Odwołującego,  w  sposób  niezgodny  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej:  „SIWZ”),  która  nakazywała  wykorzystanie  w  celu  złożenia  oferty  wyłącznie 

Platformy  Zakupowej,  na  której  Zamawiający  opublikował  druk  „Oferta”  różniący  się  od 

druku  zamieszczonego  w  SIWZ,  w  wyniku 

czego  Zamawiający  odrzucił  ofertę 

Odwołującego; 

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  nierówne  potraktowanie  Wykonawców  i  złamanie 

zasady zachowania uczciwej konkurencji

, poprzez odrzucenie oferty Odwołującego m.in. 

z  powodu  braku  oświadczenia  merytorycznego  w  zakresie  tzw.  „informacji  tajnych”, 

podczas gdy oferty pozostałych Wykonawców nie zostały odrzucone, pomimo braku tego 

oświadczenia w treści złożonych przez nich ofert; 

3)  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  brak  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia 

brakujących dokumentów. 

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania poprzez 

unieważnienie  czynności  Zamawiającego  w  części  dotyczącej  odrzucenia  oferty 

Odwołującego, a także nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności dokonania oceny 

jego  oferty  oraz 

wezwania  Wykonawcy  do  złożenia  oświadczeń  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp, 

względnie o unieważnienie całego postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy  Pzp 

z  uwagi  na  fakt,  iż  żadna  ze  złożonych  ofert  nie  posiada  w  treści  oferty 

oświadczenia tzw. merytorycznego „co do informacji tajnych” wraz z uzasadnieniem. 


Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z:  ogłoszenia  o 

zamówieniu,  SIWZ,  druku  „Formularz  Oferty”  załączonego  do  SIWZ,  Oferty  Odwołującego, 

potwierdzenia 

złożenia  oferty  z  opisem  dokonanym  przez  Zamawiającego:  „potwierdzenie 

złożenia  oferty  -  Oferta  podstawowa”,  Informacji  z  otwarcia  ofert,  Informacji  o  odrzuceniu 

ofert, 

Pisma  Odwołującego  do  Zamawiającego  datowanego  na  20  grudnia  2019r.,  Pisma 

Zamawi

ającego  do  Odwołującego  datowanego  na  20  grudnia  2019r.,  które  załączył  do 

odwołania  oraz  z  pozostałej  dokumentacji  postępowania  będącej  w  posiadaniu 

Zamawiającego, w tym z innych ofert złożonych w postępowaniu. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał  m.in.,  że  Zamawiający  poprzez 

Platformę  Zakupową  -  Portal  Smart  PZP  (dalej:  „Platforma”),  zgodnie  z  SIWZ,  udostępnił 

Wykonawcom  do  pobrania  dokumentację  postępowania  i  nakazał  aby  wszelka 

korespondencja,  składanie  ofert,  pytań  itp.  dokonywane  było  wyłącznie  poprzez 

umieszczanie ich na Platformie. 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 części z 

dopuszczeniem  składania  ofert  częściowych  na  jedno  lub  więcej  zadań.  Odwołujący  złożył 

ofertę  na  części  numer    1,2,3,4,5,6,7,8,9  zamówienia.  W  dniu  29  listopada  2019r. 

Zamawiający  otworzył  publicznie  oferty  i  odczytał  informacje  w  zakresie  podlegającym 

ocenie  ofert,  tj. 

nazwy  i  adresy  Wykonawców,  zaoferowane  ceny  brutto  za  wykonanie 

zamówienia,  zaoferowane  przez  Wykonawców  warunki  płatności,  zaoferowane  przez 

Wykonawców  wysokości  kar  umownych  Wszystkie  te  informacje  znajdowały  się  w  ofercie 

Odwołującego.  Powyższe  kryteria  oceny  ofert  Zamawiający  zamieścił  w  SIWZ.  W  tym 

samym  dniu 

Zamawiający  umieścił  na  Platformie  „Informację  z  otwarcia  ofert”.  W  dniu  18 

grudnia  2019  r. 

Zamawiający  opublikował  na  Platformie  Informację  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego,  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  podając  uzasadnieniu 

faktycznym: 

Odwołujący 

odczytał 

dokumentu 

(załącznik/plik) 

nazwie 

00008ZBILKIZMP241P202019(1) 

—  jest  to  dokument  automatycznie  generowany  przez 

Platformą  do  każdej  składanej  oferty  za  pośrednictwem  Platformy  Smart  tzw.  oferta 

podstawowa,  opatrzony  podpisem  elektronicznym 

”.  Odwołujący  stwierdził,  iż  nie  jest 

prawdą,  że  jest  to  dokument  generowany  automatycznie.  Został  on  bowiem  na  Platformie 

zamieszczony  przez  samego  Zamawiającego  wraz  z  całą  dokumentacją  postępowania  w 

momencie  publikacji  ogłoszenia  o  postępowaniu,  na  długo  przed  terminem  złożenia  oferty 

przez Odwołującego, a nie jako dokument generujący się automatycznie do składanej oferty. 

Nazwany  został  przez  Zamawiającego  Ofertą  podstawową,  a  w  celu  jego  złożenia 

wymagane  było  jego  wypełnienie  poprzez  wpisanie  cen  brutto  za  wykonanie  danej  części 

zamówienia, terminów płatności, wysokości kar umownych. Następnie należało podpisać tą 

ofertę  przy  pomocy  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  oraz  umieścić  na  Platformie, 


przed  terminem  złożenia  ofert,  co  Odwołujący  uczynił.  Wykonawca  złożył  „Ofertę  nr 

00008ZBILKIZMP241P202019(1).  

Następnie  Odwołujący  podał,  iż  po  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  w  odpowiedzi  na 

jego  uwagi,  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  20  grudnia  2019r.,  nie  nazywa  przygotowanych 

przez siebie - 

w dwóch wersjach druków - formularzami ofertowymi, ale obecnie nazywa to 

już  „szablonami”  przygotowanymi  przez  Zamawiającego.  Żaden  zapis  SIWZ  jednak  nie 

sugerował  wykonawcom,  aby  tworzyli  własne  formularze  oferty,  na  podstawie 

opublikowanych  „szablonów”.  Ten  pomysł  Zamawiający  przedstawił  dopiero  w  dniu  20 

grudnia  2019r. 

W ocenie Odwołującego, każdy  wykonawca  z  pełnym  zaufaniem  i  w  dobrej 

wierze, ma prawo korzystać z druków przygotowanych przez Zamawiającego.  Zamawiający, 

po  raz  kolejny  używając  sformułowania  „wygenerowany  przez  Portal  dokument”,  zamiast 

oferta  Odwołującego,  pisze:  „zamawiający  po  przeanalizowaniu  treści  złożonych 

dokumentów  uznał,  że  wygenerowany  automatycznie  dokument  przez  Portal  -Oferta 

Podstawowa  - 

nie  jest  zgodny  z  treścią  SIWZ”.  Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający 

przyznaje  tym  stwier

dzeniem,  że  odkrył  własny  błąd  dopiero  po  otwarciu  złożonych  ofert, 

przez co udostępnił wykonawcom dwie różniące się wersje druku „Oferta”, w celu złożenia. 

W  związku  z  powyższym  kwestionowanie  prawidłowości  złożonej  Oferty  w  tym  zakresie, 

wydaje  się  w  chwili  obecnej  niedopuszczalne.  Odwołujący  nie  chciałby  ponosić  pełnych 

konsekwencji  z  tytułu  błędu  Zamawiającego,  tym  bardziej,  że  jest  to  błąd  wykryty  przez 

samego  Zamawiającego,  już  po  otwarciu  złożonych  ofert.  Dokument  udostępniony  przez 

Platformę  jako  „Oferta  podstawowa”,  którego  użył  Odwołujący,  jest  częścią  dokumentacji 

przetargowej, 

został udostępniony Wykonawcom przez Zamawiającego, został udostępniony 

w  wersji  edytowalnej  do  wypełnienia,  podpisania  i  wysłania  Zamawiającemu  poprzez 

Platformę.  Aktualne  sugestie  Zamawiającego  w  „Informacji  o  odrzuceniu  ofert”,  że  jest  to 

wyłączny  błąd  Odwołującego,  są  niepoważne.  Nadto  zawiera  wszelkie  istotne  elementy  do 

oceny złożonej oferty. Druk ten w nagłówku opatrzony jest logo Zamawiającego, co sugeruje, 

że  jest  drukiem  wytworzonym  przez  Zamawiającego  a  nie  przez  Platformę.  Zamawiający 

potwierdził  złożenie  podpisanej  Oferty  na  dokumencie„  Potwierdzenie  złożenia  Oferty,  a 

także  potwierdził  złożenie  podpisanych  załączników  w  dokumencie  „Lista  załączników  do 

oferty”.  

W  dalszej  kolejności  Odwołujący  zauważył,  iż  Zamawiający  podnosi  zarzuty  braków  w 

ofercie, które określa jako niezbędne dane, które były wymagane, m.in.: „Brak podanych cen 

za utrzymanie czystości - osobno w budynkach i osobno terenach przyległych do budynków 

(netto/brutto

”),  podczas  gdy  zdaniem  Odwołującego,  jest  to  informacja  na  tym  etapie 

postępowania nieistotna. Jeśli chodzi o ceny netto/brutto, Zamawiający nie jest uprawniony 

do  odliczania  podatku  VAT,  gdyż  jest  jednostką  budżetową,  co  podaje  Zamawiający  w 


Klauzuli Informacyjnej RODO, będącej Załącznikiem nr 2 do umowy, stąd też ta informacja 

nie ma żadnego wpływu na ocenę ofert. Ponadto przy ocenie oferty uwzględnia się jedynie 

cenę  brutto  za  całość  zamówienia  w  danej  części,  a  nie  poszczególne  składniki  tej  ceny. 

„Szczegółowy  formularz  cenowy”  za  każdą  nieruchomość  osobno  w  cenach  netto/brutto 

będzie  wymagany  od  Wykonawcy  dopiero  w  chwili  podpisywania  umowy  poprzez 

wypełnienie Załącznika nr  1 do  umowy.  Na dzień  złożenia ofert taki  Formularz  cenowy  nie 

został jeszcze przez Odwołującego wytworzony, z uwagi na formalny brak takich wymogów 

oraz  pracochłonność  i  czasochłonność  wymaganą  do  jego  sporządzenia

Nadto  jedna  z 

wersji  druku  Oferta  posiadała  takie  rubryki  do  wypełnienia,  natomiast  druga  wersja  Oferty 

której  użył  Odwołujący,  ich  nie  zawierała.  Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  iż  nie  były  to  dane 

niezbędne na tym etapie postępowania, jak twierdzi obecnie Zamawiający. 

Odwołujący  zauważył  również,  że  Zamawiający  zarzuca  także:  „Brak  w  ofercie 

oświadczeń o zapoznaniu się z treścią SIWZ i potwierdzenia braku zastrzeżeń Wykonawcy 

do  ich  treści,  zobowiązania  Wykonawcy  do  zawarcia  umowy  na  określonych  warunkach, 

informacji  o  podwykonawstwie

”,  przytaczając  cytaty  wyjęte  z  wyroków  KIO.  Tymczasem 

czyta

jąc  przywołane  przez  Zamawiającego  wyroki  w  całości,  a  nie  tylko  posługując  się 

sformułowaniami wyjętymi z kontekstu, wniosek nasuwa się wręcz odwrotny i korzystny dla 

Wykonawcy.  I  tak  - 

przywołany  przez  Zamawiającego  w  Informacji  o  odrzuceniu  ofert  - 

Wyrok  KIO  451/16,  stanowi: 

Zgodnie  z  ustaleniami Izby:  Nie można  oderwać  się od  istoty 

stosunku  przetargowego  jaki  łączy  wykonawców  i  zamawiającego  z  owej  istoty  stosunku 

wynika  domniemanie,  że  nawet  bez  dodatkowych  oświadczeń,  samo  złożenie  oferty 

oznacza, 

że  wykonawca  zamierzał  złożyć  ofertę  zgodną  z  wymaganiami  zamawiającego. 

Tym  samym  konsekwencje 

braku  w/w  oświadczeń  w  postaci  odrzucenia  oferty 

Odwołującego, Izba uznała za zbyt daleko idące”. Odwołujący dodał, że jedna z wersji druku 

Oferta posiadała takie oświadczenia, natomiast druga wersja Oferty, której użył Odwołujący, 

ich nie zawierała. 

W  dalszej  kolejności  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  kolejny  zarzut  Zamawiającego 

wobec oferty Odwołującego to: „ Formularz oferty z punktu widzenia przepisów Pzp i zasad 

udzielania zamówień publicznych, stanowi najściślejszą część oferty — „merytoryczną” która 

nie  podlega 

uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp….  Kolejnymi  oświadczeniami 

niezbędnymi dla  złożenia oferty są tzw. oświadczenia merytoryczne to jest co do  informacji 

tajnych wraz z ich uzasadnieniem w ofercie

….,” przy czym Zamawiający wskazał, iż stanowi 

to sformułowanie z wyroku KIO 2351/16. Tymczasem w obu wersjach druku „Oferta” takiego 

oświadczenia  o  wskazanych  „informacjach  tajnych”,  Zamawiający  nie  zamieścił.  Żadna  ze 

złożonych  w  tym  postępowaniu  ofert,  w  treści  oferty  takiego  oświadczenia  nie  zawiera, 

nasuwa się zatem wątpliwość prawna, dlaczego w tym zakresie zarzut braku w treści oferty 


oświadczenia  o  „informacjach  tajnych”,  stawiany  jest  przez  Zamawiającego  wyłącznie 

Odwołującemu,  w  następstwie  czego  Zamawiający  odrzucił  jego  ofertę,  a  jednocześnie 

Zamawiający  nie  odrzucił  również  ofert  innych  wykonawców,  które  również  nie  zawierają 

takiego  oświadczenia.  Z  formalnego  punktu  widzenia  stanowi  to  nierówne  traktowanie 

wykonawców i złamanie zasady zachowania uczciwej konkurencji. 

W  ocenie  Odwołującego  samo  udostępnienie  wykonawcom  dwóch  różnych  wersji 

oferty  w  celu  wypełnienia,  podpisania  i  złożenia,  bez  wcześniejszego  sprawdzenia,  co 

przyznał  sam  Zamawiający  pisząc;  „Zamawiający  po  przeanalizowaniu  treści  złożonych 

dokumentów  uznał,  że  wygenerowany  automatycznie  dokument  przez  Portal  „Oferta 

podstawowa”  nie jest  zgodny  z  treścią SIWZ”,  stanowi  poważny  błąd  w  tym  postępowaniu. 

Zarówno  w  SIWZ  jak  i  w  innych  dokumentach  udostępnionych  wykonawcom  przez 

Zam

awiającego,  zabrakło informacji,  który  druk  „Oferta” jest  właściwy.  Jednakże nie jest to 

błąd nieusuwalny. Obie wersje druku oferty pozwalają na dokonanie właściwej oceny ofert, 

gdyż  zawierają  wszystkie  istotne  elementy  podlegające  ocenie  według  podanych  w  SIWZ 

kryteriów,  oczywiście  po  wcześniejszym  uzupełnieniu  ofert  o  wymagane  oświadczenia, 

poprzez  wezwanie  wykonawców  do  ich  uzupełnienia,  czego  Zamawiający  nie  uczynił. 

Odwołujący podał, iż nie złożył obu wersji dostępnych druków „Oferta” aby nie narazić się na 

zarzut złożenia dwóch ofert w tym samym postępowaniu, co byłoby poważnym uchybieniem. 

Odwołujący  stwierdził,  iż  Zamawiający  od  chwili  upublicznienia  SIWZ  jest  też  zobowiązany 

postępować zgodnie z jej zapisami, przywołał uchwałę KIO z 28 kwietnia 2017 r. sygn. akt 

KIO/KD 14/17 

i podał: „Jeżeli zaś w wyniku niespójności do której doprowadził zamawiający 

dokumentacja będzie nieprecyzyjna, a zamawiający nie zdąży usunąć swoich błędów przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  przyjmuje  się,  że  ewentualne  wątpliwości  trzeba 

interpretować  na  korzyść  wykonawcy.  Nie  można  bowiem  obciążać  wykonawców 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  odpowiedzialnością  za  błędy  i  niedopatrzenia 

zamawiającego” oraz z wyroku KIO 660/15 wynika: „Należy wskazać, że obowiązuje „święta” 

zasada,  że  wszelkie  niejasności,  dwuznaczności,  niezgodności  postanowień  SIWZ  należy 

rozpatrywać na korzyść wykonawców (...). Reguła ta wynika z prawniczej paremii „In dubio 

contra  profermentem”  znaczącej  w  języku  polskim  „Wątpliwości  należy  tłumaczyć  przeciw 

autorow

i”.  Zdaniem  Odwołującego  w  tym  przypadku  nie  ulega  żadnej  wątpliwości,  że 

Zamawiający  jest  autorem  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  SIWZ,  które  zostało  zredagowane 

przez Zamawiającego i w którym Zamawiający nakazuje wykonawcom korzystanie wyłącznie 

z Platformy Zakupowej  - 

Portal Smart PZP, przy składaniu ofert jak i innej korespondencji i 

dokumentacji. 

Tym  samym  to  Zamawiający  jest  odpowiedzialny  za  znajdujące  się  tam 

dokumenty, druki, informacje 

oraz ewentualne błędy. W ocenie Odwołującego postępowanie 

Zamawiającego  sugerujące,  jakoby  to  Odwołujący  był  sprawcą  popełnionych  błędów  jest 


n

iewłaściwe.  Jest  to  obarczanie  wyłączną  winą  Odwołującego,  za  błędy  Zamawiającego 

powstałe  w  tym  postępowaniu.  Zgodnie  z  orzecznictwem  KIO,  Zamawiający  może 

bezsprzecznie  unieważnić  dokonaną  przez  niego  ocenę  oferty  Wykonawcy  i  powtórzyć 

badanie, ewentualnie unieważnić już dokonany wybór. Zgodnie bowiem z Uchwałą KIO z 3 

sierpnia  2017r.  sygn.  akt 

KIO/KD  38/17,  Zamawiający  ma możliwość kontrolowania swoich 

czynności  i  w  razie  wątpliwości  może  wycofać  się  z  podjętej  decyzji  i  powtórzyć  daną 

czynność.  Kontrolowanie  procedury  przez  Zamawiającego  i  w  konsekwencji  naprawianie 

popełnionego błędu należy bowiem rozpatrywać w kategorii obowiązków Zamawiającego, a 

nie u

prawnień (wyrok KIO 1939/10). 

Odwołujący  wskazał,  że  pismem  datowanym  na  20  grudnia  2019r.  poinformował 

Zamawiającego o swoim stanowisku z podaniem podstaw prawnych, wskazując na niektóre 

błędy  powstałe  w  trakcie  prowadzonego  postępowania,  a  także  zwrócił  się  z  prośbą  o 

unieważnienie  czynności  związanych  z  odrzuceniem  jego  oferty  i  o  powtórzenie  czynności 

oceny jego oferty z uwagi na to, 

że zapobiegnie to pracochłonnej procedurze odwoławczej a 

t

akże kosztownej, przynajmniej dla Odwołującego. W dniu 20 grudnia 2019 r., Zamawiający 

odpowiedział na przesłane pismo Odwołującego, w którym podtrzymuje swoje stanowisko w 

sprawie odrzucenia oferty Odwołującego, które załączam. Odwołujący oświadczył, że złożył 

of

ertę w dobrej wierze, w celu wykonania przedmiotu zamówienia za oferowaną cenę wraz z 

innymi  podanymi  w  ofercie  kryteriami,  które  podlegają  ocenie  i  uważa,  że  samo  złożenie 

przez niego 

oferty w tym postępowaniu świadczy o akceptacji zarówno SIWZ jak i wymogów 

Zamawiającego.  

Pismem z dnia 27 grudnia 2019 r., przekazanym do Prezesa Izby w dniu 30 grudnia 

019 r. swoje zgłoszenie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił 

wykonawca:  M.  B.

,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą FIONER  M.  B. (dalej: 

„FIONER”  lub  „Przystępujący”),  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  W  uzasadnieniu  swojego 

stanowiska  w  sprawie  wykonawca  ten 

wskazał  m.in.,  iż  Odwołujący,  jak  sam  wskazuje  w 

uzasadnieniu, 

nie  uzupełnił  danych  z  załącznika  nr  1  i  przyznaje,  że  nie  przeprowadził 

rzetelnych kalkulacji cen, dlatego nie był w stanie podać danych żądanych w załączniku nr 1 

„Formularz oferty” - stanowiącym ofertę . Nie znając danych do ustalenia cen końcowych, nie 

był  w  stanie  rzetelnie  przygotować  cen  końcowych  oferty.  Dla  FIONER  było  oczywiste,  że 

załącznik  ten  musi  być  wypełniony  kompletnie.  Brak  rozbicia  danych  na  wartości  netto  i 

brutto 

oraz podziału na tereny wewnętrzne i zewnętrzne nie może być uzupełniany poprzez 

wezwanie  do  uzupełnienia  braków,  ani  usprawiedliwiany  przez  Odwołującego 

prawdopodobnym  statusem  Zamawiającego  dla  celów  podatku  VAT.  Bez  znaczenia  dla 

wymogu  kompletności  oferty  pozostaje  fakt,  czy  Zamawiający  w  chwili  ogłoszenia  jest 


czynnym  lub  biernym  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług.  Zdaniem  Przystępującego 

SIWZ i zawarte w niej 

dokumenty były jednoznaczne.   

W  dniu  10  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wniósł  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości  i  obciążenie  Odwołującego  kosztami 

postępowania  według  norm  przepisanych.  W  uzasadnieniu  swojego  stanowiska 

Zamawiający przytoczył obszerny fragment Informacji o odrzuceniu ofert oraz podał m.in., iż 

po przeanalizowaniu treści złożonych dokumentów uznał,  że wygenerowany automatycznie 

dokument przez 

Portal tzw. "Oferta Podstawowa” nie pokrywa się z treścią Formularza oferty 

stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ i nie można uznać, że wypełnienie go przez wykonawcę 

zastępuje  złożenie  Formularza  ofertowego  wymaganego  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający nie może uzyskać z niego niezbędnych danych, które były wymagane zgodnie 

z treścią SIWZ w zakresie każdej części zamówienia, na którą Odwołujący złożył ofertę m.in.: 

ceny  za utrzymanie czystości  w  budynkach  (netto/brutto);  ceny  za utrzymanie czystości  na 

terenach przyległych do budynków (netto/brutto); oświadczenia Odwołującego o zapoznaniu 

się z treścią SIWZ i potwierdzenia braku zastrzeżeń do ich treści; zobowiązania Wykonawcy 

-  w  przypadku  wyboru  oferty  - 

do  zawarcia  umowy  na  określonych  w  niej  warunkach; 

informacji  o  podwykonawstwie. 

Zamawiający  nie  mógł  uzyskać  brakujących  informacji  z 

pozostałych załączonych przez Odwołującego dokumentów i w związku z tym był zmuszony 

odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niespełniającą wymogów 

określonych w SIWZ. Zamawiający stwierdził również, że nie mógł wezwać Odwołującego do 

uzupełnienia oświadczeń w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, bowiem Formularz oferty i objęte 

nim oświadczenia, w tym elementy cenotwórcze, nie stanowią dokumentów, o jakich mowa 

w  tym  przepisie.  Są  to  bowiem  oświadczenia,  których  wykonawca  po  upływie  terminu 

składania  ofert  nie  może  uzupełnić,  bowiem  stanowią  one  merytoryczne  sedno  oferty  i 

świadczą o jej ważności. Wbrew temu co twierdzi Odwołujący, Zamawiającemu potrzebne są 

informacje  dotyczące  elementów  cenotwórczych,  czyli  ceny  netto  i  brutto  za  utrzymanie 

czystości  budynku  i  za  utrzymanie  czystości  terenów  zewnętrznych.  Pozwala  to  m.in.  na 

ocenę  prawidłowości  wyliczeń  ceny,  a  co  a  tym  idzie  pozwala  na  porównanie  ofert 

wykonawców.  Następnie  Zamawiający  oświadczył,  że  zarzut  rzekomego  opublikowania 

przez  niego 

dwóch  różnych  druków  oferty  jest  bezpodstawny.  Dokument  „Oferta 

podstawowa"  nie  jest  dokumentem  (formularzem)  opublikowanym  przez 

Zamawiającego, 

lecz  dokumentem  generowanym  automatycznie  przez  P

latformę.  Zamawiający  opublikował 

tylko jeden druk Formularza oferty, o treści, jaka stanowiła Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Pismem  z  dnia  11  stycznia  2020r. 

Odwołujący,  wskazując,  iż  czyni  to  w  związku  z 

otrzymaną odpowiedzią Zamawiającego na odwołanie z dnia 10 stycznia 2020r., a także w 


związku  z  otrzymanym  pismem  Przystępującego,  podał  m.in.,  iż  Zamawiający  określa 

formularz  oferty  złożony  przez  Odwołującego  jako  „dokument  automatycznie  generowany 

przez  Platformą  zakupową  do  każdej  składanej  oferty  za  pośrednictwem  Platformy  i  na  tej 

podstawie  Zamawiający  uważa,  że  Odwołujący  nie  złożył  wypełnionego  Formularza  oferty. 

Natomiast 

zdaniem Odwołującego nie jest możliwe, aby taki druk i to zawierający elementy 

podlegające  ocenie  jak:  cena  za  każdą  część  zamówienia,  termin  płatności,  wysokość  kar 

umownych, 

mógł  się  wygenerować  „automatycznie”.  Druk  ten  został  umieszczony  na 

Platformie  zakupowej  wraz  z  pozostałymi  dokumentami  postępowania,  w  dniu 

opublikowania,  na  długo  przed  terminem  składania  ofert.  Został  przygotowany  w  wersji 

edytowalnej,  do  wypełnienia  przez  wykonawców,  zawierający  w  nagłówku  logo 

Zamawiającego,  gotowy  do  podpisania.  Jego  wysłanie  było  możliwe  dopiero  po  jego 

wypełnieniu i  podpisaniu  przez  wykonawcę,  co Odwołujący  uczynił.  Odwołujący  nie zgodził 

się  również  z  twierdzeniem  Zamawiającego,  że  „opublikował  tylko  jeden  druk  Formularza 

oferty,  o  treści  jaka  stanowiła  załącznik  nr  1  do  SIWZ”,  stwierdzając,  iż  Zamawiający 

udostępnił  dwie  różniące  się  wersje  druku  Formularz  oferty,  co  przyznał  w  Informacji  o 

odrzuceniu  ofert 

stwierdzając:  „Zamawiający  po  przeanalizowaniu  treści  złożonych 

dokumentów  uznał,  że  „generowany  automatycznie”  dokument  przez  Portal  „Oferta 

podstawowa“  nie  jest  zgodny  z  treścią  SIWZ”.  Zdaniem  Odwołującego  takie  stwierdzenie 

wskazuje, że uznanie przez Zamawiającego druku za niewłaściwy nastąpiło już po otwarciu 

ofert.  To 

na  Zamawiającym  ciąży  obowiązek  sprawdzenia  druków  znajdujących  się  na 

stronie  internetowej  zawierającej  dokumentację  postępowania  Zamawiającego,  gdyż  jest 

administratorem  tej  dokumentacji, 

może  wprowadzać  zmiany,  umieszczać  nowe  druki  lub 

wycofywać  błędne,  weryfikować  dokumentację  udostępnianą  wykonawcom.  Zamawiający 

jako  „właściciel”  winien  sprawdzić  całą  własną  dokumentację  znajdującą  się  na  Platformie, 

c

zego  nie  uczynił,  aż  do  chwili  po  otwarciu  ofert.  Żadnych  zmian  nie  może  natomiast 

wprowadzać  osoba  postronna,  w  tym  przypadku  wykonawca,  który  w  dobrej  wierze  tylko 

korzysta  z  tej  dokumentacji. 

Zamawiający  nie  znał  opublikowanej  dokumentacji  własnego 

postępowania, do czego był zobowiązany. 

Następnie Odwołujący wskazał, iż w odpowiedzi na odwołanie, Zamawiający opisuje 

sytuację braku w ofercie Odwołującego cen za utrzymanie czystości osobno w budynkach i 

osobno  na  terenach  zewnętrznych,  nazywając  te  ceny  „elementami  cenotwórczymi”, 

podczas  gdy  d

o  oceny  oferty  przyjmuje  się  wyłącznie  cenę  łączną  brutto  za  daną  część 

zamówienia  bez  dzielenia  cen  na  -  osobno  w  budynkach  i  osobno  na  terenach,  suma  obu 

cen - osobno w budynkach i osobno na terenach - 

powinna być równa cenie oferty na daną 

część  (dotyczyło  to  jednej  z  wersji  druku  oferta.  Druga  wersja  druku  oferta,  udostępniona 

przez Zamawiającego i której użył Odwołujący, takiego rozgraniczenia ceny - nie wymagała), 


obie  te  ceny  -  osobno  w  budynkach  i  osobno  na  terenach  - 

nie  stanowią  nawet  tzw.  cen 

jednostkowych, które podlegałyby przemnożeniu np. przez powierzchnię budynku lub terenu. 

Każdy  Wykonawca  mógł  wpisać  dwie  dowolne  kwoty,  byleby  ich  suma  równała  się  sumie 

oferty na tę część zamówienia. Nie podlega to ocenie ani nie pozwala w żaden sposób na 

oc

eną  prawidłowości  wyliczeń  ceny,  ani  też  na  porównanie  ofert  wykonawców.  Dopiero  na 

etapie  podpisania  umowy  z  wybranym  Wykonawcą,  wymagane  będzie  od  wybranego 

wykonawcy przedstawienie takich szczegółowych wyliczeń, stanowiących Załącznik nr 1 do 

umowy. 

Tak stanowi wyłącznie § 5 ust. 2 wzoru umowy. Treść SIWZ nie przewiduje wymogu 

składania  tego  załącznika  nr  1  na  żadnym  wcześniejszym  etapie  postępowania.  Stąd 

pomimo  określania  przez  Zamawiającego  tych  cen  -  osobno  w  budynkach  i  osobno  na 

terenach 

jako  niezbędnych  i  jako  elementów  cenotwórczych,  to  tak  nie  jest.  Nie  mogą  też 

one 

służyć  porównaniu  ofert  wykonawców.  Odwołujący  podał  cel  składania  takiego 

załącznika do umowy, czego nie uczynił Zamawiający, tj. że  w przypadku nieprawidłowego 

wykonania usługi na terenie danej nieruchomości Zamawiający może naliczyć karę umowną 

liczoną od kwoty przypadającej na daną nieruchomość oraz w przypadku wyłączenia danej 

nieruchomości spod zarządu Zamawiającego, wynagrodzenie wykonawcy ulega obniżeniu o 

kwotę przypadającą na tę nieruchomość. Dla zobrazowania, Odwołujący wskazał na pismo 

Odwołującego  do  Zamawiającego  z  tymże  załącznikiem  nr  1  do  umowy  z  poprzedniego 

postępowania  w  tym  samym  zakresie  usług  i  podał,  że  tak  samo  będzie  sporządzony 

z

ałącznik nr 1 do umowy w niniejszym postępowaniu. Wskazuje to, zdaniem Odwołującego, 

iż  informacje  te  są  nieistotne  dla  oceny  ofert.  Odwołujący  stwierdził,  że  dopuszcza 

możliwość,  że  przedstawiciel  Zamawiającego  piszący  Odpowiedź  na  odwołanie,  mógł  nie 

posiadać szczegółowej wiedzy w tym zakresie, gdyż informacje w opisanym wyżej zakresie, 

będą  potrzebne  dopiero  na  etapie  wykonywania  zamówienia.  Odwołujący  w  tym  punkcie 

przedstawił  tak  szczegółowo  kwestię  podania  cen  -  osobno  w  budynkach  i  osobno  na 

terenach  - 

z  uwagi  na  fakt,  iż  Zamawiający  w  trzech  punktach  swojej  Odpowiedzi  na 

odwołanie,  bardzo  uwypuklił  brak  w  ofercie  Odwołującego  tych  informacji.  W  Odwołaniu 

natomiast  sytuacja  ta  nie  została  przez  Odwołującego  tak  szczegółowo  opisana,  gdyż 

wydawała się Odwołującemu oczywista. Gdyby  Zamawiający nie zamieścił  w dokumentach 

postępowania  dwóch  różniących  się  druków  formularza  oferty,  to  przecież  Odwołujący 

wypełniłby rubryki zawierające te ceny - osobno w budynkach i osobno na terenach.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  Przystępującego  dotyczących  braku  rzetelnej  kalkulacji 

cen

,  Odwołujący  w  tabeli  przedstawił  porównanie  sumy  cen  ofert  złożonych  przez  niego  w 

zadaniach od 1 do 9 

(774.265,32) i Przystępującego (693.039,60) oraz kwoty przeznaczonej 

przez  Zamawiającego  na  sfinansowanie  zamówienia  (888.816,69)  i  podał,  iż  jak  wynika  z 

tego zestawienia, zarzut Przys

tępującego, jakoby oferta Odwołującego opierała się na braku 


rzetelnej kalkulacji cen, jest nietrafiony i nie opiera się na faktach, bowiem cena łączna oferty 

Odwołującego dla części od nr 1 do nr 9, jest bardziej zbliżona do kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie  zamówienia,  niż  cena  łączna  oferty  dla  części  od  nr  1  do  nr  9  oferty 

Przystępującego. Odwołujący nie zgodził się z twierdzeniem Przystępujący, że „Odwołujący 

przyznaje,  że  nie  przeprowadził  rzetelnych  kalkulacji  cen,  dlatego  nie  był  w  stanie  podać 

żądanych  danych  w  zał.  Nr  1  Formularz  oferty."  W  ocenie  Odwołującego  w  postępowaniu 

popełniono  błędy,  niekoniecznie  „nieusuwalne”.  Jednakże  obarczanie  winą  Odwołującego 

względnie  Platformy,  bez  uznania  przez  Zamawiającego  własnych  zaniedbań  i  błędów,  nie 

powinno  mieć  miejsca.  Błędy  rozpoczęły  się  od  braku  właściwego  nadzoru  przez 

Zamawiającego  nad  własną  dokumentacją  postępowania,  umieszczoną  na  Platformie 

zakupowej. 

Izba  dopuściła  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumentację  postępowania  złożoną 

przez Zamawiającego na nośniku CD oraz dowody załączone do odwołania. Izba uznała, iż 

dowód  złożony  przez  Odwołującego  na  rozprawie  w  postaci  pisma  skierowanego  do 

Zamawiającego  z  dnia  13.03.2019r.  w  związku  z  innym  postępowaniem  na  analogiczny 

przedmiot zamówienia, w którym w związku z podpisaniem umowy na część IV Wykonawca 

przedstawia m.in.  załącznik  nr  1 do  umowy,  zawierający formularz  cenowy  ze wskazaniem 

cen  jednostkowych  d

la  poszczególnych  adresów  budynków,  z  podaniem  ich  w  rozbiciu  na 

wnętrza  i  teren  jest  nieprzydatny  dla  rozpoznania  sprawy  m.in.  z  uwagi  na  to,  iż  dotyczy 

innego post

ępowania, co do którego nie jest wiadomo jakie wymogi zawierała SIWZ i jak się 

przedstawiała treść oferty Odwołującego.  

Po zapoznaniu się m.in. z treścią dokumentacji postępowania, po przeprowadzeniu 

posiedzenia  i  rozprawy  oraz  wysłuchaniu  stanowisk  Stron  i  Przystępującego  Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał,  iż  w  przypadku  prawidłowej  i  zgodnej  z  SIWZ  oceny  ofert  przez  Zamawiającego, 

jego  oferta 

winna  być  uznana  jako  najkorzystniejsza  w  częściach  nr  7  i  8  zamówienia. 

Zam

awiający  naruszył  przepisy  ustawy  poprzez  brak  zastosowania  SIWZ,  w  której  nakazał 

wykonawcom  posługiwanie  się  drukami  zamieszczonymi  na  Platformie,  a  także  poprzez 

odrzucenie 

oferty Odwołującego oraz poprzez nierówne traktowanie wykonawców i złamanie 

zasady zachowania uczciwej konkurencji. 

Izba stwierdziła, że zaistniały przesłanki dla wniesienia odwołania, określone w art. 179 

ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiadanie przez Odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz 

możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

ustawy. 

W  przypadku  potwierdzenia  się  zarzutów  odwołania,  Odwołujący  miałby  szansę 


przywrócenia  do  postępowania  i  uwzględnienia  jego  oferty  przy  ocenie  z  zastosowaniem 

kryteriów  oceny  ofert  i  uzyskania  zamówienia  i  korzyści  płynących  z  realizacji  umowy 

zawartej w jego wyniku.  

Pismem  z dnia  30 grudnia 

2019 r. swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  wykonawca:  M.  B.  prowadząca  działalność  gospodarczą 

pod firmą: FIONER M. B. w Łebnie. 

Wykonawca ten 

wypełnił wymogi określone w art. 185 

ust. 2 i 3 ustawy P

zp i stał się uczestnikiem postępowania. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Zamawiający przekazał informację o odrzuceniu oferty 

Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  wskazując  w  uzasadnieniu 

faktycznym:  „Przedmiotowe  postępowanie  Zamawiający  prowadzi  z  wykorzystaniem 

Platformy  zakupowej  - 

Portal  Smart  Pzp  (dalej:„Platforma";  „Portal”)  -  pod  adresem 

https://portal.smart

pzp.pl/zbilkgdvnia.  Wykonawca  PRIMUS  J.  B. 

do  upływu  terminu 

składania  ofert  (tj.  29.11.2019  r.)  złożył  za  pośrednictwem  Platformy  ofertę  do  części 

zamówienia od nr 1 do nr 9, składającą się z dokumentów: 

a) 

 dokument/plik o nazwie: 00008ZBILKIZMP241P202019 (1); 

b) 

dokument/plik o nazwie: ceidgjedz_21-ll-2019_15.10.58; 

c) 

dokument/plik o nazwie: jedz_21-ll-2019_15.10.58; 

d) 

dokument/plik o nazwie: potwierdzenie_wplaty_21-ll-2019_15.10.58. 

Zamawiający  na  otwarciu  ofert  w  dniu  29.11.2019  r.  o  godz.  11:00  odczytał 

informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Informacje w zakresie wymaganym w art. 86 

ust.  5  ustawy  Pzp  odnośnie  oferty  Wykonawcy  PRIMUS  J.  B.  Zamawiający  odczytał  z 

dokumentu  (załącznik/plik)  o  nazwie:  08ZBILKIZMP241P202019  (1)  -  jest  to  dokument 

automatycznie  generowany  przez  Platformę  do  każdej  składanej  oferty  za  pośrednictwem 

Platformy  Smart  tzw.  "Oferta  Podstawowa",  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Wygenerowany  dokument  zawiera  informacje  wprowadzone  do  systemu 

przez Wykonawcę t.j.: 

a) 

dane postępowania (numer); 

b) 

dane Wykonawcy (nazwa, adres);   

c) 

szczegóły  dotyczące  części  przedmiotowego  zamówienia,  na  którą 

Wykonawca  składa  ofertę  tj.:  kryterium  "Wysokość  kar  umownych",  kryterium  "Termin 

płatności" oraz “Cenę" (cenę łączną za całość części zamówienia). 


Oferta  Wykonawcy  PRIMUS  J.  B.  poza  dokumentem  wygenerowanym  przez  Portal 

zawiera:  dokument  JEDZ;  pot

wierdzenie  wpłaty  wadium;  wydruk  z  Centralnej  Ewidencji 

Działalności  Gospodarczej,  oferta  nie  zawiera  podstawowego  dokumentu  wymaganego 

orze? Zamawiającego tj. Formularza oferty - zgodnie z treścią Rozdziału XII ust. 17.1 SIWZ: 

“Oferta Wykonawcy składa się z Formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Zamawia

jący  po  przeanalizowaniu  treści  złożonych  dokumentów  uznał,  że 

wygenerowany automatycznie dokument przez Portal "Oferta Podstawowa" nie jest zgodny z 

treścią SIWZ. Zamawiający z treści dokumentu nie może uzyskać niezbędnych danych, które 

były wymagane m.in.: 

a) 

ceny  za  utrzymanie  czystości  w  budynkach  (netto/brutto)  -  dotyczy  każdej 

części zamówienia, na którą Wykonawca złożył ofertę; 

b) 

ceny  za  utrzymanie  czystości  na  terenach  przyległych  do  budynków 

(netto/brutto) - 

dotyczy każdej części zamówienia, na którą Wykonawcą złożył ofertę; 

c) 

oświadczenia  Wykonawcy  o  zapoznaniu  się  z  treścią  SIWZ  i  potwierdzenia 

braku  zastrzeżeń  Wykonawcy  do  ich  treści  -  dotyczy  każdej  części  zamówienia,  na  która 

Wykonawca złożył ofertę; 

d) 

zobowiązanie Wykonawcy - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy 

na określonych w niej warunkach - dotyczy każdej części zamówienia, na którą Wykonawca 

złożył ofertę; 

e) 

informacji  o  podwykonawstwie  - 

dotyczy  każdej  części  zamówienia,  na  którą 

Wykonawca złożył ofertę; 

Zamawiający  nie  może  uzyskać  brakujących  informacji  z  pozostałych  załączonych 

dokumentów. 

Formularz  oferty  z  punktu  widzenia  przepisów  Pzp  i  zasad  udzielania  zamówień 

publicznych,  stanowi  najściślejszą  część  oferty  -  „merytoryczną",  która  nie  podlega 

uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP, nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 

1  ustawy  Pzp  - 

stanowi  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  66  §  1  k.c.  -  oświadczenie 

drugiej  stronie  woli  zawarcia  umowy  określające  istotne  postanowienia  tej  umowy,  (por. 

Wyrok z dnia 8 kwietnia 2016 r., KIO 451/16). 

Por.  stanowiska:  KIO  2351/16  „  ...  formularz  ofertowy  zawiera  oświadczenie  woli  o 

zamiarze  realizacji  zamówienia,  które  stanowi  podstawę  do  zawarcia  umowy  i  takie 

oświadczenie  powinno  być  załączone  do  upływu  terminu  składania  ofert.  W  ocenie  Izby  w 

świetle  obowiązującego  prawa  nie  ma  podstaw  do  uzupełnienia  braku  oświadczenia  woli 

zawarcia  umowy  wobec  zamawiającego  po  upływie  terminu  składania  ofert...;  „  ... 


wykonawca nie składając formularza ofertowego nie złożył także szeregu wymaganych przez 

SIWZ  oświadczeń  towarzyszących  oświadczeniu  woli  zawarcia  umowy  zarówno  natury 

formalnej  jak  i  merytorycznej.  Niemniej  zarówno  jedne  jak  i  drugie  oświadczenia  są 

niezbędne dla poprawności i ważności złożonej oferty. Bowiem zamawiający ma prawo jak i 

obowiązek  uzyskania  oświadczenia  od  oferentów,  że  akceptują  warunki  postępowania 

przetargowego  i  temu  celowi  służą  tzw.  oświadczenia  formalne  to  jest  w  szczególności  o 

akceptacji  SIWZ,  o  deklaracji  zawarcia  umowy  na 

warunkach  zamawiającego,  o  związaniu 

ofert

ą  czy  też  o  uzyskaniu  niezbędnych  informacji  do  złożenia  oferty.  Kolejnymi 

oświadczeniami  niezbędnymi  dla  uzasadnieniem  w  ofercie,  czy  też  o  braku  udziału  lub 

udziale  podwykonawców  wraz  z  podaniem  ich  firm.  Tych  oświadczeń  to  jest  zarówno 

fo

rmalnych jak i merytorycznych wykonawca wybrany w pakiecie nr 23 nie złożył na etapie 

składania oferty. W związku z tym, że są one wymagane według SIWZ, brak ich kwalifikuje 

treść  oferty  jako  sprzeczną  z  treścią  SIWZ  co  wyczerpuje  przesłanki  odrzucenia  oferty  na 

podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp." 

„Wyrok  z  dnia  8  maja  2013  r.,  XII  Ga  186/13,  Sąd  Okręgowy  w  Gdańsku  zwrócił 

uwagę  na  kwestię  treści  oferty:  oferta  w  swej  warstwie  merytorycznej  musi  odpowiadać 

oczekiwaniom  zamawiającego  wyrażonym  w  specyfikacji.  Na  gruncie  przepisów  Prawa 

zamówień publicznych treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu 

ofertowym, stanowiące jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego 

świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez 

wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta 

umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  orzecznictwie  przez  pojęcie  treści  oferty 

należy  rozumieć  deklarowane  w  ofercie  spełnienie  wymagań  zamawiającego  przede 

wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla 

wykonania zamówienia (zob. wyrok z dnia 10 października 2011 r., KIO 2345/11)"; 

"Wyroku  z  dnia  8  czerwca  2009  r.,  KIO/UZP  663/09

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zwróciła  uwagę,  że  treść  oferty  należy  rozumieć  jako  treść  zobowiązania  wykonawcy  do 

zgodnego  z  żądaniami  zamawiającego  wykonania  zamówienia.  Na  tak  rozumianą  treść 

oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące 

zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym". 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy PRIMUS J. B. dla 

części zamówienia nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.” 

Zgodnie z Rozdziałem XII pkt 17 SIWZ oferta Wykonawcy składa się m.in. z:  

Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,  


Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  (JEDZ),  dla  każdego  Wykonawcy  i 

podmiotów,  na  których  zasobach  Wykonawca  polega  w  celu  wykazania  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu,  

Dokumentu  potwierdzającego  zasady  reprezentacji  Wykonawcy,  o  ile  nie  jest  on 

dostępny  w  publicznych otwartych bezpłatnych  elektronicznych bazach  danych,  których 

adres W

ykonawca wskazał w JEDZ, 

Pełnomocnictwa, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika. 

Stosownie  do  Rozdziału  XIV  pkt  1  SIWZ  cenę  oferty  należało  obliczyć  i  wpisać  w 

wyznaczonym miejscu w druku Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

Zgodnie 

z  Rozdziałem  XV  SIWZ  kryteria  oceny  ofert  to:  cena  z  wagą  60%,  termin 

płatności z wagą 20% i wysokość kar umownych z wagą 20%.  

W  myśl  Rozdziału  IV  pkt  5  SIWZ  przygotowując  ofertę,  Wykonawca  winien  dokładnie 

zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ (…). 

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zawiera m.in. poniższe treści:

Oferuję/emy  realizację  przedmiotu  zamówienie  za  cenę  –  w  tabelarycznym  ujęciu  ze 

wskazaniem: 

wypełnić w przypadku składania oferty na daną część zamówienia:  

Oświadczam/y,  że  wybór  naszej  oferty  będzie/nie  będzie*  prowadził  do  powstania  u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie 

z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843.) 

* niepotrzebne skreślić 

Jeżeli  powyżej  zaznaczono  „będzie”  należy  również  wskazać  nazwę  (rodzaj)  towaru, 

usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  powstania  u 

Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  oraz  wskazać  ich  wartość  bez  kwoty  podatku 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 

poz. 2174 ze zm.); 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 

Oświadczamy, iż oferujemy termin płatności w wymiarze wskazanym w tabeli: 

Oświadczamy,  iż  w  przypadku  naruszenia  wymogu  dotyczącego  zatrudnienia  osób 

uczestniczących  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie  umowy  o  pracę 

każdorazowo w okresie wskazanym w SIWZ, zapłacimy karę umowną w wysokości: 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – w 

tym 

ze wszystkimi załącznikami – i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz uznajemy się 

za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 


Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.      Nie  wnosimy  do  jej  treści  zastrzeżeń. 

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

Wszystkie  inne  koszty  jakie  poniesiemy  przy  realizacji  zamówienia,  nie  uwzględnione  w 

cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 

Oświadczamy, iż wnieśliśmy wadium w następującej wysokości oraz formie: 

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

siłami własnymi * 

      -    przy 

pomocy  podwykonawców  (wskazać  zakres  oraz  nazwę  podwykonawcy  o  ile  są 

znane wykonawcy na etapie składania oferty)*: …………………………………………….. 

przy  pomocy  podwykonawców,  na  których zasoby powołujemy  się  w  ofercie  (wskazać 

zakres oraz nazwę podwykonawcy)*: ………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO  (Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 

kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem 

danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia 

dyrektywy  95/46/WE  - 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

niniejszym  postępowaniu.  (W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  przekazuje  danych 

osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub  zachodzi  wyłączenie 

stosowania  obowiązku  informacyjnego,  stosownie  do  art.  13  ust.  4  lub  art.  14  ust.  5 

RODO,  treści  oświadczenia wykonawca nie składa  -  usunięcie treści  oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

Izba zważyła, co następuje:  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzuty odwołania nie potwierdziły się.  

Stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które 

nie były zawarte w odwołaniu.   


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z

am

awiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem 

art.  87 

ust.  2  pkt  3, 

który  stanowi,  iż  zamawiający  poprawia  w  ofercie 

inne  omyłki  polegające  na 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące 

istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego 

oferta została poprawiona. 

W  myśl  art.  66  §  1  Kodeksu  cywilnego  w  związku  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp 

o

świadczenie  drugiej  stronie  woli  zawarcia  umowy  stanowi  ofertę,  jeżeli  określa  istotne 

postanowienia tej umowy.  

Jak wy

nika z dokumentacji postępowania oraz załącznika do odwołania, Odwołujący, jako 

swoj

ą  ofertę  w  zadaniach  od  1  do  9  złożył  dokument  zatytułowany:  „Podsumowanie 

wprowadzonych  danych  - Oferta  podstawowa

”, do którego załączył JEDZ, zaświadczenie z 

CEiDG  or

az  potwierdzenie  zapłaty  wadium,  zaś  nie  załączył  Formularza  oferty,  według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta ta zawiera jedynie: dane postępowania, 

w tym numer i nazwę postępowania, numer oferty oraz dane wykonawcy, oraz szczegóły dla 

poszczególnych części zamówienia w postaci: wysokości kar umownych, terminu płatności i 

ceny, które stanowią kryteria oceny ofert.  

Tymczasem 

Formularz  oferty,  stanowiący  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  zawiera  szereg  ww. 

oświadczeń,  które  winni  złożyć  wykonawcy,  w  tym  m.in.  oświadczenia  Wykonawcy  co  do 

poszczególnych elementów oferowanej ceny oferty, a także  oświadczenie o uznaniu się za 

związanego określonymi w SIWZ postanowieniami i zasadami postępowania, jak również, że 

zapozna

ł się z postanowieniami umowy, która stanowi  załącznik do SIWZ, nie wnosi do jej 

treści zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a 

także,  że  uważa  się  za  związanego  ofertą  przez  okres  wskazany  w  SIWZ,  tj.  60  dni  od 

upływu terminu składania ofert. 

W odniesieniu do ceny oferty, 

zauważenia wymaga, iż Zamawiający wymagał wskazania 

przez Wykonawców sposobu jej obliczenia, oczekując podania w dwóch pozycjach kolumny 

nr 2, 

miesięcznego wynagrodzenia w wartości netto i brutto, osobno za utrzymanie czystości 

w  budynkach,  osobno 

za  utrzymanie  czystości  na  terenach  przyległych.  W  kolumnie  nr  4 

Wykonawcy winni podać łączne miesięczne wynagrodzenie za realizację dla każdej części, 

będące sumą dwóch pozycji kolumny nr 2, natomiast w kolumnie nr 5 należało podać cenę 

oferty, jako iloczyn wartości podanych w kolumnie nr 4, przemnożonej przez 12 miesięcy. 

Odwołujący  nie  zastosował  się  do  wymogów  Zamawiającego  i  złożył  ofertę,  której  treść 

nie  tylko  nie  zawiera  stanowczych 

zobowiązań  co do  realizacji  zamówienia na  określonych 


warunkach

,  ale  też  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w  zakresie  sposobu  obliczenia  ceny,  przy 

czym braki w  zakresie  podania 

cen poszczególnych elementów usługi tj. cen za sprzątanie 

budynków i za sprzątanie terenów przyległych, nie stanowią omyłki, o której mowa w art. 87 

ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  a  zatem  oferta  nie  mo

że  być  poprawiona  przez  Zamawiającego. 

Jest  to  bowiem 

błąd  Odwołującego,  wynikający,  jak  wynika  z  jego  stanowiska,  z  wyboru 

przez niego jednej z możliwości złożenia oferty poprzez Platformę.  

Jak  stwierdził  na  rozprawie  Odwołujący,  skorzystał  on  z  innego  druku,  który  został 

zamieszczony  na  Platformie,  tj.  druku  „oferta  podstawowa”  uznając,  że  jest  to  druk  do 

wypełnienia, z uwagi na to, że jest na nim m.in. logo Zamawiającego, numer postępowania 

oraz były na nim 3 aktywne prostokąty do wypełnienia, tj. podania ceny, terminu płatności i 

wysokości kary umownej, które to zgodnie z SIWZ stanowią kryteria oceny ofert. Odwołujący 

oświadczył  również,  że  nie  kwestionuje  faktu,  iż  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  w  kolumnie  2 

występują takie elementy, które odnoszą się do miesięcznego wynagrodzenia za utrzymanie 

czystości  w  budynkach  i  na  terenach  przyległych,  ale  jest  to  zbędne  w  ofercie,  a  będzie 

potrzebne dopiero na etapie podpisania umowy

, jak również, że nie złożył formularza według 

załącznika nr 1 do SIWZ, ponieważ  wybrał ofertę podstawową, a nie chciał narażać się na 

zarzut  złożenia  2  ofert.  Nadto  Odwołujący  stwierdził,  że  na  dzień  złożenia  ofert  taki 

Formularz  cenowy 

nie  został  jeszcze  przez  niego  wytworzony,  z  uwagi  na  formalny  brak 

takich wymogów oraz pracochłonność i czasochłonność wymaganą do jego sporządzenia.

Taka argumentacja 

Odwołującego, w ocenie Izby potwierdza zasadność odrzucenia jego 

oferty  przez  Zamawiającego.  Świadczy  ona  bowiem  o  tym,  że  z  pominięciem  treści  SIWZ, 

Odwołujący  dokonał  własnej  oceny  potrzeb  Zamawiającego  i  świadomie  złożył  ofertę  nie 

zawierającą  wszystkich  wymaganych  w  SIWZ  treści,  błędnie  uznając,  iż  wystarczy  ona  do 

tego, 

aby  w  sposób  pełnoprawny  wziąć  udział  w  postępowaniu.  Tymczasem  Odwołujący, 

jako profesjonalista, przystępując do składania oferty, powinien zapoznać się z treścią SIWZ. 

Tym  bardziej,  że  jest  to  wymóg  zwykłej  staranności  w  działaniu,  a  stosownie  do  art.  355 

Kodeksu  cywiln

ego  w  związku  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  od  profesjonalisty  oczekuje  się 

podwyższonej  staranności  w  działaniu.  Zgodnie  bowiem  z  tym  przepisem: 

§  1.  Dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta 

staranność).  §  2.  Należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego 

działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  tej 

działalności.   

P

ostanowienia  SIWZ 

wyraźnie  wskazują  z  jakich  dokumentów  składa  się  oferta,  na 

pierwszym miejscu wskazując na Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1  do  SIWZ.  Nawet  zatem, 

jeśli  przystępując  do  złożenia  oferty  Wykonawca  pozyskał  na 

Platformie  możliwość  wypełnienia  druku  oferty  podstawowej,  który  nie  odpowiadał  w  pełni 


swoją treścią Formularzowi  oferty  stanowiącemu załącznik  nr  1 do  SIWZ,  to załączając do 

niego  ww.  dokumenty  tj.  JEDZ,  zaświadczenie  z  CEiDG  oraz  dowód  wpłaty  wadium, 

powinien  także  załączyć  wypełniony  Formularz  oferty  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w 

SIWZ.   

Nie  zasługuje  przy  tym  na  uwzględnienie  argumentacja  Odwołującego,  że  brak 

takiego  załącznika  wynikał  z  woli  uniknięcia  zarzutu  złożenia  dwóch  ofert  w  postępowaniu. 

Tym  bardziej,  że  Odwołujący  nie  wskazuje  jednocześnie,  że  wypełniając  Formularz  oferty 

według  wzoru  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ,  zmuszony  byłby  podać  w  nim  inne 

wielkości,  tj.  np.  inne  ceny  za  całość  zamówienia  w  poszczególnych  zadaniach,  czy 

odmienne pozostałe wielkości oceniane w kryteriach oceny ofert.  

Skoro treść oferty podstawowej, jak sama jej nazwa wskazuje, jest tak skonstruowana, że 

zawiera  jedynie  podstawowe  informacje  i  jedynie  część  oświadczeń  wymaganych  od 

wykonawców w SIWZ, a jednocześnie przewiduje „Listę załączników do oferty” i możliwość 

ich wyspecyfikowania i  załączenia,  to zważywszy,  w  szczególności  na  treść  ww.  Rozdziału 

XII  pkt  1  SIWZ, 

Odwołujący  powinien  załączyć  do  niej  wypełniony  przez  siebie  Formularz 

oferty  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Tym  bardziej,  że  było  to 

obiektywnie możliwe, co potwierdzają Zamawiający i Przystępujący, który tak uczynił. 

W ocenie Izby nie potwierdziło się również stanowisko Odwołującego, z którego wynika, 

że odpowiedzialność za to, iż wypełnił jedynie druk oferty podstawowej ponosi Zamawiający, 

który  dopiero  po  otwarciu  ofert  zorientował  się,  że  na  Platformie  istnieje  inny  druk  oferty. 

Wbrew stanowisku Odwołującego, ze stwierdzenia „zamawiający po przeanalizowaniu treści 

złożonych  dokumentów  uznał,  że  wygenerowany  automatycznie  dokument  przez  Portal  -

Oferta Podstawowa - 

nie jest zgodny z treścią SIWZ”, nie wynika, że  Zamawiający przyznaje 

się  do  błędu,  oraz  do  tego,  że  udostępnił  wykonawcom  dwie  różniące  się  wersje  druku 

„Oferta”,  w  celu  złożenia.  Z  takiego  stwierdzenia  bowiem  wynika  jedynie,  że  Zamawiający 

stwierdził  niezgodność  z  SIWZ  wygenerowanego  automatycznie  dokumentu  przez  Portal  - 

Oferta Podstawowa

, co nie oznacza, że ten druk był przygotowaną przez niego alternatywą 

do wypełnienia w stosunku do Formularza ofertowego, przewidzianego w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

Na rozprawie

, omawiając okazane Izbie oraz Odwołującemu i Przystępującemu wydruki z 

Platformy, 

Zamawiający  wyjaśnił,  iż  po  wybraniu  postępowania  pojawia  się  widok  m.in. 

obejmujący  kartę  postępowania  oraz  dokumentację  postępowania,  komisję  przetargową, 

oferty,  pytania  do  postępowania.  Następnie  po  kliknięciu:  „dokumentacja  postępowania” 

pojawiają  się  dokumenty  zamieszczone  przez  Zamawiającego,  dotyczące  postępowania. 

Gdy  się  wejdzie  do  zakładki  „dokumentacja  postępowania”  wykonawca  może  pobrać 

odpowiedni  dokument,  w  tym  formularz  oferty,  stanowiący  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  który 

według  Zamawiającego  miał  zostać  wypełniony,  tj.  wykonawca  miał  złożyć  ofertę 


zawierającą  wymienione  w  niej  elementy.  Gdy  natomiast  przejdzie  się  do  zakładki  „karta 

postępowania” pojawiają się wszystkie części postępowania od 1 do 10, w których możliwe 

jest  złożenie  oferty.  Po  zaznaczeniu  konkretnego  zadania  pojawia  się  m.in.  możliwość 

wejścia  do  zakładki  „kryteria  oceny  ofert”.  Po  wejściu  do  tej  zakładki  pojawiają  się  kryteria 

oceny  ofert,  przy  których  pojawia  się  możliwość  ich  wypełnienia  i  ewentualnie  dołączenia 

załączników  oraz  wysłania.  Jak  z  kolei  stwierdził  Przystępujący  wypełniając  określone 

dokumenty  dotyczące  postępowania,  celem  złożenia  oferty,  pojawiał  się  formularz  oferty 

podstawowej,  do  którego  należało  załączyć  wymagane  w  SIWZ  załączniki.  Jego  oferta 

zawiera m.in. 

formularz oferty według wzoru określnego w załączniku nr 1. 

Nawet  zatem 

jeżeli  druk  oferty  podstawowej  został  udostępniony  na  Platformie  w  wersji 

edytowalnej do wypełnienia, podpisania i wysłania Zamawiającemu poprzez Platformę, to z 

uwagi  na  to,  iż  na  tej  samej  Platformie  znajdował  się  formularz  ofertowy  stanowiący 

załącznik  nr  1  do  SIWZ,  który  był  przewidziany  zgodnie  z  SIWZ  do  wypełnienia  i  złożenia 

jako  oferta  wykonawcy,  to  druk  ten  nie  powinien  być  potraktowany  przez  wykonawcę  jako 

jedna z wersji do wyboru przez niego, 

celem złożenia oferty, lecz ewentualnie uzupełniająco, 

skoro  przewidywał  załączniki,  z  której  to  możliwości  Odwołujący  częściowo  skorzystał,  nie 

załączając jednakże Formularza ofertowego o treści przewidzianej  w SIWZ. Z uwagi na to, 

że  druk  oferty  podstawowej  różnił  się  nie  tylko  nazwą,  lecz  przede  wszystkim  treścią  od 

wzoru  opracowanego  przez  Zamawiającego,  zawartego  w  SIWZ,  nie  powinien  on  być 

uznany  przez 

Odwołującego,  jako  zastępujący  ten  zawarty  w  SIWZ.  Obowiązkiem 

wykonawców jest bowiem stosowanie się do jej postanowień. Niezależnie zatem od tego czy 

Zamawiający  miał,  czy  nie  miał  wiedzy,  że  na  Platformie  widnieje  druk  mający  w  swojej 

nazwie  element  „oferta  podstawowa”,  to  nie  można  mu  przypisać  odpowiedzialności  za 

sprzeczne z SIWZ złożenie oferty przez Odwołującego. Wykonawca, znając SIWZ i widząc 

na  Platformie  druk  oferty  podstawowej  musiał  bowiem  dostrzec  różnice  pomiędzy  treścią 

SIWZ,  a  tym  drukiem  i  w  razie  wątpliwości  zwrócić  się  o  wyjaśnienia  do  Zamawiającego. 

Tymczasem  Odwołujący  zignorował  postanowienia  SIWZ  uznając,  jak  obecnie  twierdzi,  że 

wymagane w niej informacje są zbędne.  

Skoro Zamawiający oczekiwał w SIWZ podania wyceny oferty w ww. rozbiciu to oznacza, 

że zarówno wykonawcy, jak i Zamawiający są związani tymi postanowieniami.  Oznacza to, 

że Wykonawcy byli  zobowiązani się zastosować do tego wymogu i złożyć ofertę zgodnie z 

treścią  Formularza  ofertowego,  którego  wzór  stanowił  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  a 

Zamawiający był zobowiązany egzekwować wypełnienie tego wymogu na równych zasadach 

od  wszystkich  wykonawców.  Rezygnacja  z  tego  wymogu  w  odniesieniu  do  jednego  z 

Wykonawców oznaczałaby ich nierówne traktowanie. Zgodzić się należy z Zamawiającym, iż 

jeśli Odwołujący uznawał, jak obecnie twierdzi, iż jest to zbędne, to powinien kwestionować 


te  postanowienia  SIWZ  w  terminie  ustawowym.  Na  marginesie  zatem 

zauważenia wymaga 

argumentacja  Zamawiającego  podnoszona  na  rozprawie,  iż  sporny  wymóg  pozostawał  w 

związku  z  ewentualną  potrzebą  oceny  ofert  pod  względem  rażąco  niskiej  ceny  i  w  tym 

zakresie znaczenie ma wysokość przyjętej przez Wykonawcę stawki VAT, która jest inna w 

przypadku usług utrzymania czystości budynków, a inna w przypadku utrzymania czystości 

na terenach przyległych.  

Izba  podziela  stanowisko  Przystępującego,  iż  SIWZ  w  zakresie  sposobu  sporządzenia 

oferty  oraz  tego  co  oferta 

powinna  zawierać  jest  jednoznaczna.  Obok  ww.  postanowień 

SIWZ  wskazania  wymaga  również,  iż  stosownie  do  Rozdziału  XII  pkt  3  SIWZ  treść  oferty 

musi  odpowiadać  treści  SIWZ.  Zgodnie  z  pkt  4  tego  Rozdziału  ofertę  należało  złożyć  w 

formie elektronicznej poprzez Platform

ę pod podanym adresem klikając wskazany przycisk. 

W postanowieniu tym znajduje się również pouczenie, że szczegółowe informacje dotyczące 

sposobu  wykonania  tych  czynności  znajdują  się  w  „Instrukcji  użytkownika  wykonawcy”, 

dostępnej  na  stronie  Platformy  pod  wskazanym  adresem.  Jak  wynika  ze  stanowiska 

Zamawiającego inni wykonawcy  złożyli oferty odpowiadające wymogom SIWZ, zawierające 

wymagane  przez  Zamawiającego  załączniki  w  tym  Formularz  ofertowy  według  wzoru 

stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Oznacza  to,  że  nie  było  przeszkód,  aby  również 

Odwołujący  to  uczynił.  To,  iż  według  niego  podanie  w  ofercie  ceny  w  sposób  wymagany 

przez  Zamawiającego jest  zbędne,  nie  uprawniało  go  do  rezygnacji  z  zastosowania  się  do 

wymogów SIWZ.   

W  okolicznościach  analizowanej  sprawy  wskazania  wymaga,  iż  Zamawiający 

wymagał złożenia w ofercie  szeregu ww. oświadczeń,  w tym odnoszących się do istotnych 

postanowień  umowy

.  Odwołujący  stwierdził  w  odwołaniu,  że  jego  zamiarem  było  złożenie 

oferty w postępowaniu w częściach od 1 do 9 celem pozyskania zamówienia za zaoferowaną 

cenę i uważa, że samo złożenie przez niego oferty świadczy o akceptacji SIWZ. Jakkolwiek 

w  określonych  sytuacjach  tak  rzeczywiście  się  uznaje,  zwłaszcza  gdy  brak  określonego 

oświadczenia  wynika  z  innych  działań  wykonawcy  przy  składaniu  oferty,  np.  z  faktu 

załączenia do oferty zaparafowanej umowy, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, 

pomimo braku oświadczenia o akceptacji takiej umowy w treści formularza oferty, to jednak 

sposób  w  jaki  Odwołujący  sporządził  swoją  ofertę,  która  nie  zawiera  wymaganych 

zobowiązań  wskazujących  na  związanie  się  nią  przez  Wykonawcę,  a  także  argumentacja 

Odwołującego  dotycząca  zbędności  podawania  w  ofercie  ceny  w  sposób  wymagany  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ,  wskazują  na  brak  akceptacji  SIWZ  w  tym  zakresie.  Tymczasem 

SIWZ winna być  akceptowana  w  całości.  Zatem  trudno  zgodzić  się  z  Odwołującym,  iż  fakt 

złożenia  przez  niego  oferty  podstawowej,  która  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  sam  w  sobie 

wskazuje na jego akceptację SIWZ.  


Powyższe  wskazuje,  że  Zamawiający  zasadnie  odrzucił  ofertę  Odwołującego  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  zatem  zarzut  naruszenia  tego  przepisu  nie 

potwierdził się.  

Nie potwierdziły się również pozostałe zarzuty odwołania. 

Nie  można  podzielić  stanowiska  Odwołującego,  że  wobec  braku  w  jego  ofercie 

wymaganych  w  SIWZ 

oświadczeń,  powinien  być  wezwany  przez  Zamawiającego  do  ich 

uzupełnienia, a brak takiego wezwania oznacza naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Zgodnie z tym przepisem: Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1

, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w  art.  25  ust.  1

,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub 

dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z kolei przepis art. 

25a  ust.  1  ustawy  Pzp 

stanowi,  iż  do  oferty  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym  przez 

zamawiającego  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że 

wykonawca:  1

nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu;  2) 

spełnia  kryteria  selekcji,  o  których  mowa  w  art.  51  ust.  2,  art.  57  ust.  3  i  art.  60d  ust.  3. 

Natomiast  zgodnie  z  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie 

oświadczeń  lub  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.  Oświadczenia  lub  dokumenty 

potwierdzające:  1)  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  2) 

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych 

przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o 

zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  zaproszeniu  do  składania 

ofert. 

Powyższe wskazuje, że ww. wezwanie nie służy do uzupełnienia oferty o brakujące w niej 

treści  dotyczące  jej  merytorycznej  zawartości,  np.  co  do  określenia  ceny  oferty,  czy 

wyraźnego zobowiązania się do wykonania zamówienia na określonych warunkach, a zatem 

nie 

przewiduje  odstępstwa  od  zasady  niezmienności  treści  oferty,  o  której  mowa  w  art.  87 

ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem poprawy omyłek, stosownie do art. 87 ust.2 ustawy Pzp. 


Wezwanie to nie obejmuje 

także uzupełnienia wymaganych w ofercie informacji w zakresie 

podwykonawców.  

Nadto  przepis 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

nie  ma  zastosowania  w  sytuacji,  gdy  oferta 

wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Jak 

wyżej  wskazano,  w  odniesieniu do  pierwszego z  zarzutów  odwołania,  oferta Odwołującego 

podlega  odrzuceniu, W związku  z  tym  nie  występuje  sytuacja,  w  której  Zamawiający  byłby 

zobowiązany do wystosowania do Odwołującego wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp

zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Nie  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  zasad  określonych  w  tym  przepisie 

poprzez  nierówne  potraktowanie  wykonawców  oraz  złamanie  zasady  zachowania  uczciwej 

konkurencji  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  m.in.  z  braku  oświadczenia 

merytorycznego w zakresie tzw. „informacji tajnych”, z czym Odwołujący wiąże alternatywne 

żądanie unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

Informacja  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  nie  zawiera  stanowiska  Zamawiającego 

dotyczącego  ww.  oświadczenia  w  odniesieniu  do  oferty  Odwołującego.  Brak  takiego 

oświadczenia nie jest podawany jako zarzut pod adresem oferty Odwołującego, lecz jest to 

element przytoczonego przez Zamawiającego uzasadnienia  wyroku Izby wydanego w  innej 

sprawie.  Nadto  z 

treści  odwołania  nie  wynika  o  jakie  dokładnie  oświadczenie  chodzi.  Na 

rozprawie  Odw

ołujący  podał,  że  jeśli  chodzi  o  brak  oświadczeń  dotyczących  informacji 

tajnych wraz z ich uzasadnieniem, to w żadnej z wersji oferty (oferta podstawowa i Formularz 

oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) nie ma takich wymogów do wypełnienia. Nie jest 

zatem  wiadomo,  na  czym  miałoby  polegać  według  Odwołującego  złamanie  przez 

Zamawiającego  ww.  zasad,  a  nadto  brak  jest  wskazania  w  zarzucie,  jaki  przepis  ustawy 

miałby być naruszony poprzez takie ewentualne złamanie ww. zasad.  

Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba 

uwzględnia odwołanie w przypadku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć 

istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W  sprawie  nie  zostało 

wykazane,  że  doszło  do  naruszenia  przepisów,  które  miało  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania.   

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy  Pzp, Izba orzekła jak w sentencji 

wyroku. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9  

i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy 

§  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972). 

Izba nie zasądziła od Odwołującego na rzecz Zamawiającego wnioskowanych 

kosztów  dojazdu  na  posiedzenie  i  rozprawę  z  uwagi  na  brak  złożenia  przed  zamknięciem 

rozprawy rachunków, wymaganych stosownie do § 3 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia. 

Przewodniczący:      ……………..…………………….. 


wiper-pixel