KIO 2660/19 WYROK dnia 16 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2660/19 

WYROK 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2020  r.  w  Warszawie  o

dwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawc

ę W. Steca, prowadzącego w Kartuzach działalność gospodarczą pod nazwą 

FPN Kartuzy, W. S. 

postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia 

oferty 

odwołującego, 

unieważnienie 

czynności 

wezwania 

odwołującego  do  uzupełnienia  próbek  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  oraz  wezwanie 

odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do 

uzupełnienia  próbek  mebli:  stołu  jadalnego  80  x  80  cm  [S.J.1]  oraz  biurka 

prostokątnego  komputerowego  blat  120  x  60  [B.K.1]  celem  potwierdzenia 

spełnienia  wymagania  „Rama  mocowana  fabrycznie  do  blatu,  na  całym  jego 

obrysie  w  odległości  4,5  cm  od  krańca  blatu”  z  wyjaśnieniem  powodów  dla 

których  wymóg  ten  nie  jest  spełniony  w  próbkach  złożonych  zamawiającemu,  a 

także  z  zachowaniem  odpowiedniego  terminu  na  uzupełnienie  próbek,  nie 

krótszego jednak niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania, 

kosztami postępowania obciąża Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr 

(słownie:  siedmiu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę W. S., prowadzącego w Kartuzach działalność gospodarczą pod 

nazwą FPN Kartuzy, W. S. tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Politechniki  Poznańskiej  z  siedzibą  w  Poznaniu  na  rzecz 

wykonawcy W. S.

, prowadzącego w Kartuzach działalność gospodarczą pod 

nazwą  FPN  Kartuzy,  W.  S.  kwotę  7.500  zł  00  gr  (słownie:  siedmiu  tysięcy 


pięciuset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione 

z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 2660/19 

U z a s a d n i e n i e 

Politechnika 

Poznańska  z  siedzibą  w  Poznaniu,  zwana  dalej  „zamawiającym”, 

prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „dostawa  i  montaż  wyposażenia  meblowego 

do  sal 

dydaktycznych  i  pomieszczeń  socjalnych  budynku Wydziału  Architektury  i  Wydziału 

Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 4 listopada 2019 r. BZP poz. 618335-N-2019. 

23  grudnia  2019 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  W.  S.,  prowadzącemu  w 

Kartuzach  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  FPN  Kartuzy,  W.  S.,  zwanej  dalej 

„odwołującym”, zawiadomienie o odrzuceniu oferty złożonej przez odwołującego. 

Wobec 

czynności  odrzucenia  swej  oferty  odwołujący  wniósł  30  grudnia  2019  r. 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

nieprawidłową interpretację opisu przedmiotu zamówienia i bezpodstawne ustalenie, że 

Biurko Prostokątne Ramowe Blat 120 x 60 [B.3], Stół Jadalny 80x80 cm [S.J.1], Biurko 

Prostokątne Komputerowe Blat 120 x 60 [B.K.1] nie spełniają wymagań postawionych w 

opisie przedmiotu zamówienia w punktach 1, 7 i 9, co doprowadziło do nieprawidłowego 

zastosowania  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  i  wezwania  o

dwołującego  do  uzupełnienia 

próbek  oraz  nieprawidłowego  zastosowania  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  wskutek 

odrzucenia  oferty  o

dwołującego  jako  nieodpowiadającej  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, 

2)  naruszenie  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wyboru 

oferty najkorzy

stniejszej w postępowaniu tj. oferty odwołującego, 

3)  naruszenie  art.  7  ustawy  Pzp  przez  przeprowadzenie  wadliwej  procedury  badania  i 

oceny ofert oraz naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, 

4)  z 

ostrożności  procesowej  -  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  wyznaczenie 

przez  z

amawiającego  w  piśmie  z  dnia  04  grudnia  2019  r.  odwołującemu  nazbyt 

krótkiego terminu do uzupełnienia próbek. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

2)  dokonania  czyn

ności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia z udziałem oferty odwołującego. 


W  uzasadnieniu 

odwołania  odwołujący  wskazał,  że  w  toku  postępowania 

z

amawiający wezwał go do złożenia próbek mebli. Próbki te zostały dostarczone 4 grudnia 

2019r.  Pismem  z  dnia  4  grudnia  2019r. 

zamawiający  wezwał  go  w  trybie  26  ust.  3  ustawy 

P

zp do uzupełnienia próbek, wskazując, że próbki w postaci: Biurka Prostokątnego Ramowy 

Blat 120 x 60 [B.3], 

Stołu Jadalnego 80x80 cm [SJ.1], Biurka Prostokątnego Komputerowego 

Blat  120  x  60  [B.K.1]  nie 

odpowiadają  opisom  przedmiotu  zamówienia  (dalej  „opz”). 

Odwołujący  wywiódł,  że  w  odpowiedzi  pismem  z  7  grudnia  2019  r.  zwrócił  uwagę 

z

amawiającemu  na  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  polegającą  na  wezwaniu 

o

dwołującego do uzupełnienia próbek (art. 181 ustawy Pzp, pismo zamawiającego z dnia 4 

grudnia  2019 

r.).  W  piśmie  tym  wskazał,  że  wbrew  twierdzeniom  zamawiającego 

przedłożone próbki są zgodne z opz.  

Odwołujący wywiódł, że następnie pismem z 23 grudnia 2019 r. zamawiający odrzucił 

jego 

ofertę.  W  uzasadnieniu  swojej  decyzji  wskazał,  że  próbki  w  postaci:  Biurka 

Prostokątnego  Ramowy  Blat  120  x  60  [B.3],  Stołu  Jadalnego  80x80  cm  [S.J.1],  Biurka 

Prostokątnego  Komputerowego  Blat  120  x  60  [B.K.1]  nie  odpowiadają  opisom  przedmiotu 

zamówienia w punktach 1, 7 i 9 w zakresie: 

I. 

koloru blatu - 

próbki blatu w meblach, o których mowa powyżej przedstawione w dniu 

04.12.2019r. nie były w kolorze antracytowym, a wymóg koloru antracytowego wynika wprost 

opz, 

II. 

konstrukcji  ramowej  pod  blatem  - 

z  rysunków  zawartych  w  opz  wynika,  że  rama 

powinna  być  cofnięta  względem  obrysu  blatu.  Widoczne  jest  to  na  rysunkach  rzutu 

przerywaną  linią  oraz  na  kładzie  mebli  (rzutu  z  góry)  -  oba  rysunki  pozwalają  na 

zobrazowanie  przestrzenne  widoku  mebli.  W  dniu  04.12.2019  r.  ramy  przedstawionych 

trzech mebli były cofnięte na krótszym boku, jednak zlicowane na dłuższym boku blatu. 

III. 

kąta  nóg  mebli  -  z  rysunków  zawartych  w  opz  wynika,  że  nogi  powinny  być 

skierowane  pod  kątem,  wynikającym  z  dwusiecznej  kąta  prostego  blatu  (tj.  45  stopni). 

Przedstawia to rysunek  rzutu,  na którym  przerywaną  linią  zaznaczono  nogi  oraz  z  rysunku 

kładu mebla - oba rysunki pozwalają na zobrazowanie przestrzennego widoku mebla. W dn. 

04.12.2019r. przedstawiono meble z noga

mi skierowanymi wzdłuż dłuższej linii blatu mebli. 

IV. 

regulacji wysokości - rysunek zawarty w opz w żaden sposób nie przedstawia stopki 

regulacyjnej wychodzącej poza obrys nogi mebli, a takie rozwiązanie zostało przedstawione 

w dn. 04.12.2019r., co uznaje 

się za niezgodność z SIWZ. 

Odwołujący  wywiódł,  że  postawione  przez  zamawiającego  w  pisemnym  odrzuceniu 

oferty wymogi, opisane powyżej w punktach od I do IV, dotyczące zastosowanych rozwiązań 

technicznych  nie  wynikają  z  treści  opz.  Podkreślał,  że  zamawiający  nie  może  wywodzić 

negatywnych  dla  wykonawcy  skutków  prawnych  w  postaci  odrzucenia  jego  oferty  na 


podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P

zp,  jeżeli  specyfikacja  istotnych  warunków 

zamówienia (dalej „SIWZ”), w tym opz nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań 

dotyczących  treści  oferty.  Zdaniem  odwołującego  z  taką  sytuacją  mamy  do  czynienia  w 

niniejszej  sprawie,  albowiem  rysunki  oraz  towarzysząca  im  treść  nie  są  ani  dokładne,  ani 

jednoznaczne,  w  zakresie  rozwiązań  technicznych,  o  których  pisze  zamawiający  w 

uzasadnieniu odrzucenia oferty. 

W  odniesieniu  do  kwestii 

„koloru”  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  w  SIWZ 

określił  kolor  blatu  przedmiotowych próbek  jako antracyt. Odwołujący  do  wykonania blatów 

przedłożonych  próbek  użył  płyt  meblowych  nr  U1290  produkcji  Grupa  Pfleiderer  Grajewo 

S.A.  Producent  kolor  tychże  płyt  określa  jako  antracyt.  Odwołujący  wskazał,  że  ww. 

producent jest zdziwiony twierdzeniami z

amawiającego, jakoby płyty o nr U1290 nie były w 

kolorze  antracytowym,  albowiem  nigdy  wcześniej  nie  spotkał  się  z  podobnym  zarzutem. 

Celem  wyjaśnienia  tego  zarzutu  odwołujący  złożył  wzornik  producenta  płyt  meblowych 

Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. o kolorze antracyt. 

W  odniesieniu  do  kwestii 

„konstrukcji  ramowej  pod  blatem”  odwołujący  podniósł,  że 

rysun

ki zamieszczone w opz pkt 1, 7 i 9 nie pozwalają na zobrazowanie przestrzenne widoku 

mebli.  Do  tego  potrzebne  są  rysunki  z  trzech  stron  mebla.  W  opz  brakuje  rysunku  frontu 

mebla.  Ponadto  rzuty  mebla  robi  się  z  tej  strony,  gdzie  znajduje  się  najwięcej  elementów 

wymagających  zwymiarowania.  Natomiast  zamawiający  przedstawił  rzut  mebla  z  góry  (na 

którym widać blat i jego wymiary), zamiast z dołu, gdzie byłoby widać konstrukcję ramową. 

Zdaniem  odwołującego,  z  ww.  rysunków  nie  wynika,  aby  rama  powinna  być  cofnięta 

względem  obrysu  blatu  z  każdej  strony  mebla.  Przedstawiony  rysunek  -  widok  z  boku 

wskazuje

,  że  obrys  ma  być  cofnięty  względem  obrysu  blatu  po  bokach  mebla.  Zdaniem 

odwołującego,  złożone  przez  niego  próbki ten wymóg  spełniają.  Natomiast,  z  rysunku tego 

ni

e  wynika,  aby  wymóg  ten  dotyczył  frontu  mebla.  Owszem  na  rysunku  przedstawiającym 

widok mebla góry (kładzie mebla) znajdują się przerywane linie. Tym niemniej, linie te nie są 

ani zwymiarowane, ani opisane (podane na tym rysunku wymiary dotyczą jedynie długości i 

szerokości blatu). W opisie przedmiotu nie ma mowy o tym, ażeby rama miała być cofnięta 

względem blatu. Przeto, nie można uznać ażeby SIWZ oraz opz stawiał wyraźny, precyzyjny 

wymóg tego, aby rama miała być cofnięta względem blatu po każdej stronie mebla. 

W odniesieniu do kwestii „kąta nóg mebli” odwołujący podniósł, że z zawartych w opz 

widoków  bocznych  nie  wynika,  ażeby  nogi  powinny  być  skierowane  pod  kątem. 

Argumentował,  że  z  dość  szczegółowych  opisów  poszczególnych  mebli  nie  wynika,  ażeby 

nogi m

iałaby skierowane pod kątem. Zdaniem zamawiającego to, że nogi powinny być pod 

kątem wynika z rysunku (widok z góry) przedstawiającego blat mebla - ze znajdujących się 

tam przerywanych linii, które nie są ani zwymiarowane, ani opisane. Zdaniem odwołującego 


p

rzeto,  nie  można  uznać  ażeby  SIWZ  oraz  opz  (a  w  szczególności  rysunki  mebli)  stawiał 

wyraźny, precyzyjny wymóg, aby nogi mebla były skierowane pod kątem 45 stopni. 

W  odniesieniu  do  kwestii  „regulacji  wysokości  stopek”  odwołujący  podniósł,  że 

z

amawiający w opz opisał stopki następująco „stopki - pręt gwintowy 8”. Z tego opisu wynika, 

iż stopka ma być zamontowana na gwintowanym pręcie o szerokości 8mm. Gwintowany pręt 

sugeruje, że regulacja stopki będzie się odbywać przez jej kręcenie. Odnosząc się do biurka 

prostokątnego  ramowego  (pkt  1  opz)  odwołujący  wskazał,  że  jego  wysokość  ma  być 

regulowana w zakresie 72 - 

75cm. W sytuacji kiedy mebel jest ustawiony na wysokość 75cm 

powinna  być  widoczna  stopka  (maksymalnie  odkręcona)  oraz  8mm  pręt  łączący  stopkę  z 

nogą biurka. Odwołujący argumentował, że w punkcie 1, 7 i 9 opz przedstawiono meble  w 

maksymalnej swej wysokości 75cm. Na żadnym z rysunków nie widać ani stopki, ani pręta 

łączącego stopkę z nogą mebla. Zatem żaden z rysunków opz nie przedstawia kształtu, ani 

szerokości  stopki.  (Odwołujący  wskazał,  że  pomija  tutaj  linie  przerywane  zamieszczone  na 

rysunkach  „widok  z  góry”).  Zdaniem  odwołującego  w  tej  sytuacji,  nie  można  kwestionować 

zastosowanych w próbkach stopek, odwołując się do rysunków opz, albowiem żaden z tych 

rysunków  nie  obrazuje  jakiejkolwiek  stopki.  Także  opis  mebli  w  opz  nie  przedstawia 

wymogów  odnośnie  kształtu  stopki.  Odwołujący  wskazywał,  że  stopki  są  „wyrobem 

handlowym”  produkowanym  w  różnych  rozmiarach.  W  przypadku  stopek  obracanych  z 

oczywistych 

względów  mają  one  okrągły  kształt.  Nogi  mebli  mają  podstawę  prostokąta. 

Zastosowane  stopki  o  średnicy  4cm  są  wskazane  z  technicznego,  użytkowego  punktu 

widzenia. 

Odwołujący  wywiódł  także,  że  do  przetargu  prowadzonego  przez  zamawiającego 

podszedł  w  sposób  rzetelny.  Wskazał,  że  posiada  bogate,  kilkudziesięcioletnie 

doświadczenie  w  produkcji  mebli  dydaktycznych.  Gdyby  rozwiązania  techniczne,  o  jakich 

pisze 

zamawiający  w  pismach  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  oraz  z  dnia  23  grudnia  2019  r. 

(odrzucenie  oferty)  wynikały  z  treści  SIWZ,  w  tym  opz,  to  odwołujący  by  je  zastosował  w 

z

łożonych  próbkach.  Te  rozwiązania  kompletnie  nie  wpływałyby  na  cenę  produktu. 

Odwołujący  wywiódł  też,  że  choć  ww.  rozwiązania  techniczne  nie  wynikają  z  SIWZ,  to 

przedłożyłby  próbki  zgodne  z  życzeniami  zamawiającego,  gdyby  zamawiający  potraktował 

go w sposób poważny. Odwołujący wskazał, że wezwanie do uzupełniania próbek otrzymał 4 

grudnia  2019 

r., po godzinach pracy fabryki mebli. Natomiast, nowe próbki miał dostarczyć 

dnia  6  grudnia  2019r.  na  go

dzinę  10.00  (dowieźć  próbki  z  Kartuz  do  Poznania).  Zdaniem 

odwołującego  niemożliwym  jest  wykonanie  w  zasadzie  całkowicie  nowych  próbek  mebli  (z 

nową ramą, innym rodzajem stopek) w terminie 1 dnia, o czym zamawiający – jego zdaniem 

wiedział. Dlatego też, termin do uzupełnienia próbek wyznaczony w piśmie z dnia 4 grudnia 

r. jest nieuczciwy, rażąco nazbyt krótki i jako taki sprzeczny z ustawą Pzp. 


Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. 

W odpowiedzi, jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne 

swego stanowiska. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (SIWZ),  modyfikacje  siwz,  ofertę  odwołującego,  wezwanie 

zamawiającego  do  złożenia  dokumentów,  w  tym  próbek  z  dnia  28  listopada  2019  r., 

protokół z badania próbek z 4 grudnia 2019 r., wezwanie do uzupełnienia próbek z dnia 

4  grudnia  2019  r.,  pismo  odwołującego  z  dnia  7  grudnia  2019  r.,  zawiadomienie  o 

odrzuceniu  oferty  odwołującego  z  23  grudnia  2019  r.,  załączniki  do  odwołania, 

załączniki  do  odpowiedzi  na  odwołanie,  oględziny  próbek  mebli,  wzorników 

przeprowadzone w trakcie rozprawy w dniu 15 stycznia 2020 r., 

jak również biorąc pod 

u

wagę  oświadczenia,  stanowiska  i  dokumenty  złożone  przez  strony  w  trakcie 

posiedzenia i rozprawy 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba postanowiła nie dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcy 

Tronus  Polska 

sp.  z  o.o.  w  Warszawie.  Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

wprawdzie  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  pochodzące  od  ww. 

wykonawcy, 

jednakże  niespełniające  wymagań  określonych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Stosownie  do  przywoływanego  przepisu  Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Jak  wynikało  ze  zgłoszenia  przystąpienia  z  dnia  30  grudnia  2019  r.  wykonawca 

Tronus sp. z o.o. w Warszawie nie wskazał strony do której przystępuje, nie wskazał swego 

interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  jednej  ze  stron.  Ponadto  zgłaszający 

przystąpienie  nie  przesłał  kopii  zgłoszenia  przystąpienia  zamawiającemu  ani  wnoszącemu 

odwołanie.  Wreszcie  zgłaszający  przystąpienie  nie  wykazał,  iż  Prezes  Zarządu  pan  K.  W. 

jest uprawniony do działania w jego imieniu. Wobec niespełnienia ww. wymagań formalnych 

zgłoszenia przystąpienia Izba postanowiła uznać zgłoszenie przystąpienia Tronus Polska sp. 

z  o.o.  za  nieskuteczne  i  nie  dopuściła  go  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w 

charakterze uczestnika postępowania.  


W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Oferta  odwołującego  została  odrzucona,  zaś  może  być  wybrana  przez 

zamawiającego jako najkorzystniejsza. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu 

unieważnienia czynności odrzucenia swej oferty. Ustalenie, że zamawiający z naruszeniem 

przepisów  ustawy  Pzp  odrzucił  ofertę  odwołującego  skutkować  będzie  koniecznością 

nakazania 

unieważnienia  tej  czynności,  czego  efektem  może  być  uzyskanie  zamówienia 

przez odwołującego. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ustalono,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i  montaż  wyposażenia 

meblowego  do  sal  dydaktycznych,  pomieszczeń  socjalnych  i  szatni.  Na  wyposażenie  to 

składają  się  takie  meble  takie  jak  stoły,  szafki  kuchenne  wraz  z  blatami  oraz  szafki  do 

przechowywania rzeczy podręcznych. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został  zawarty  w  części  II  SIWZ  –  Opis 

przedmiotu zamówienia na który składają się: 

Specyfikacja techniczna wyposażenia meblowego 

Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia (por. pkt 3 SIWZ, w aktach 

sprawy). 

Ustalono  także,  że  zgodnie  z  pkt  9.10  SIWZ  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane 

dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego,  na  wezwanie 

Zamawiającego  Wykonawca  będzie  obowiązany  złożyć  w  terminie  wskazanym  przez 

Zamawiającego,  nie  krótszym  niż  5  dni,  określonym  w  wezwaniu  wystosowanym  przez 

Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert:  

9.10.1 Próbki następujących mebli:  

BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE BLAT 120x60 [ B.3 ]  

STÓŁ JADALNY 80x80 cm [ S.J.1 ] 

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120x60 [ B.K.1 ]  

- ZABUDOWA SZAFKAMI KUCHENNYMI [ S.K.1 ] 

- BLAT ROBOCZY gr. 38 mm [  B.R.1 ]  

- SZAFA WYSOKA H=180 cm [ SZ.W.1 ] 

i  próbki  materiałów  stosowanych  w  oferowanych  meblach  (dotyczy  wszystkich  mebli 

wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia).  

(…) 


Do  każdego  mebla  należy  przedstawić  minimum  jedną,  osobną  kartę  katalogową 

(formatu  minimum  A4),  na  której  będzie  przedstawiony  proponowany  mebel.  Karta 

katalogowa  musi  zawierać  nazwę  mebla  lub  nazwę  użytego  systemu  meblowego,  nazwę 

producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający 

dostrzec  szczegóły  –  optymalnie  rozmiar  zdjęcia  A5),  wymiary  oraz  szczegóły  techniczne 

mebla  pozwalające  zweryfikować  czy  proponowany  mebel  spełnia  wymagania  projektu. 

Karty  katalogowej  nie  trzeba  wykonywać  w  przypadku  mebli  wg  indywidualnego  projektu, 

których  wymiary  należy  dostosować  do  stanu  rzeczywistego  na  budowie  zabudów 

indywidualnych itp.  

Wymaga  się,  aby  ww.  meble  były  wykonane  dokładnie  w  taki  sposób,  w  jaki 

Wykonawca będzie chciał zrealizować zadanie. 

Ustalono także, że w części II SIWZ zamieszczono następujący opis m.in.  

Pkt 1 

BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE BLAT 120x60 [ B.3 ]  

Blat: 

wykonany z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej 

obrzeżem PVC grubości 2 mm, w kolorze blatu. Kolor antracytowy. 

Nogi: 

- profil stalowy 80/20/2 malowany proszkowo na kolor czarny 

Rama: 

- profil stalowy 30/20/2 malowany proszkowo na kolor czarny 

- stopki - 

pręt gwintowany 8 

zaślepki - PCV 

Rama mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 4,5 cm od krańca 

blatu. 

Nogi montowane do ramy dzięki spawom. 

W biurkach opcjonalnie wysokość regulowana w zakresie 72–75 cm. 


Pkt 7  

STÓŁ JADALNY 80x80 cm [ S.J.1 ] 

Blat: 

wykonany z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 35 mm, oklejonej 

obrzeżem PVC grubości 2 mm, w kolorze blatu. Kolor antracytowy. 

Nogi: 

- profil stalowy 80/20/2 malowany proszkowo na kolor czarny 

Rama: 

- profil stalowy 30/20/2 malowany proszkowo na kolor czarny 

- stopki - 

pręt gwintowany 8 

- za

ślepki - PCV 


Rama mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 4,5 cm od krańca 

blatu. 

Nogi montowane do ramy dzięki spawom. 

W biurkach opcjonalnie wysokość regulowana w zakresie 72–75 cm. 

Pkt 9  

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120x60 [ B.K.1 ] 

Blat: 

wykonany  z  płyty  melaminowanej  o  klasie  higieniczności  E1,  grubości  35  mm,  oklejonej 

obrzeżem PVC grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Kolor antracytowy. 

Nogi: 

- profil stalowy 80/20/2 malowany proszkowo na kolor czarny 

Rama: 

- profil stalowy 30/20/2 malowany proszkowo na kolor czarny 


- stopki - 

pręt gwintowany 8 

zaślepki - PCV 

Rama mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 4,5 cm od krańca 

blatu. 

Nogi montowane do ramy dzięki spawom. 

W biurkach opcjonalnie wysoko

ść regulowana w zakresie 72–75 cm. 

W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert swą ofertę złożył 

m.in. odwołujący. W formularzu ofertowym oświadczył, że zapoznał się z SIWZ, w tym także 

z projektem umowy i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (pkt 3 

formularza ofertowego, w dokumentacji postępowania). Szczegółowy asortyment przedmiotu 

oferty  nie  został  sprecyzowany  w  ofercie,  gdyż  nie  było  takiego  obowiązku  (por.  oferta 

odwołującego). 

W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający  pismem z dnia 28 listopada 2019 r., 

działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał odwołującego do złożenia próbek i 

dokumentów  określonych  w  pkt  9.10  SIWZ  w  wyznaczonym  terminie  (pismo  w    aktach 

sprawy). 


W  wyznaczonym  t

erminie odwołujący  złożył  zamawiającemu próbki  i  dokumenty.  W 

kartach  katalogowych  dot.  nw  mebli  odwołujący  potwierdził  spełnienie  wymagań  z  OPZ. 

Odwołujący złożył m.in. próbki mebli: 

BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE BLAT 120x60 [ B.3 ]  

STÓŁ JADALNY 80x80 cm [ S.J.1 ] 

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120x60 [ B.K.1 ] 

(okoliczność niesporna) 

Ustalono, że w ww. próbkach mebli odwołującego rama jest cofnięta względem blatu 

przy  bokach  krótszych  biurek  (dwóch  bokach  stołu),  natomiast  jest  zlicowana  przy  bokach 

dłuższych  biurek  (dwóch  bokach  stołu)  (okoliczność  niesporna,  oględziny  ww.  mebli 

przeprowadzone w trakcie rozprawy w dniu 15.01.2020 r.). 

Ustalono także, że zamawiający pismem z dnia 4 grudnia 2019 r., przesłanym pocztą 

elektroniczną w dniu 4 grudnia 2019 r. g. 14.39, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp  wezwał  odwołującego do  uzupełnienia  próbek  w  zakresie podanym  poniżej  w  terminie 

do  dnia  6  grudnia  2019  r.  g.  10.00.  W  uzasadnieniu  wezwania  zamawiający  wskazał,  że 

złożone przez odwołującego w dniu 4.12.2019 r. próbki mebli: 

BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE BLAT 120x60 [ B.3 ]  

STÓŁ JADALNY 80x80 cm [ S.J.1 ] 

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120x60 [ B.K.1 ]  

nie 

potwierdzają  spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  postawionych  w  opisie 

przedmiotu zamówienia w zakresie: 

- koloru blatu 

wkrętów widocznych od spodniej strony blatu 

- konstrukcji ramowej pod blatem 

kąta nóg stołu 

regulacji wysokości 

jakości spawów 

nierówności powierzchni malowanej konstrukcji ramy i nóg  

W  związku  z  powyższym  wzywam  do  uzupełnienia  próbek  przez  przedłożenie  próbek 

następujących mebli: 

BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE BLAT 120x60 [ B.3 ]  

STÓŁ JADALNY 80x80 cm [ S.J.1 ] 

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120x60 [ B.K.1 ]  

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  postawionych  w  opisie 

przedmiotu zamówienia. 


Ustalono  także,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  odwołujący  w 

zakreślonym terminie złożył próbkę mebla: Biurko Prostokątne ramowe BLAT 120x60 cm. W 

biurku tym rama jest c

ofnięta względem blatu na całym jego obrysie (okoliczność niesporna). 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  23  grudnia  2019  r.  zawiadomił 

odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  W 

uzasadnieniu faktycznym 

czynności odrzucenia zamawiający wskazał, co następuje: 

W  dniu  04  grudnia  2019  r.,  zgodnie  z  wezwaniem  Zamawiającego  Wykonawca  Pan  W.  S. 

przedstawił próbki mebli o których mowa w punkcie 9.10.1 SIWZ. Podczas badania próbek 

przez przedstawicieli Zama

wiającego okazało się, że trzy próbki mebli: 

BIURKO PROSTOKĄTNE RAMOWE BLAT 120 x 60 [B.3]  

STÓŁ JADALNY  

80 x 80 cm [S.J.1] 

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120 x 60 

[B.K.1] 

nie  potwierdzają  spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  postawionych  w  Opisie 

Przedmiotu Zamówienia w punktach 1, 7 i 9 w zakresie: 

koloru blatu - 

próbki blatu w meblach o których mowa powyżej przedstawione w dniu 

04.12.2019r. nie były w kolorze antracytowym, a wymóg koloru antracytowego wynika wprost 

z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia; 

konstrukcji  ramowej  pod  blatem  - 

z  rysunków  zawartych  w  Opisie  Przedmiotu 

Zamówienia wynika, że rama powinna być cofnięta względem obrysu blatu. Widoczne jest to 

na  rysunkach  rzutu  przer

ywaną  linią  oraz  na  kładzie  mebli  —  oba  rysunki  pozwalają  na 

zobrazowanie  przestrzennego  widoku  mebli.  W  dn.  04.12.2019r.  ramy  przedstawionych 

trzech mebli były cofnięte na krótszym boku, jednak zlicowane na dłuższym boku blatu. 

kąta nóg mebla - z rysunków zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wynika, że 

n

ogi powinny być skierowane pod kątem, wynikającym z dwusiecznej kąta prostego blatu (tj. 

).  Przedstawia  to  rysunek  rzutu,  na  którym  przerywaną  linią  zaznaczono  nogi  oraz  z 

rysunku  kładu  mebla  —  oba  rysunki  pozwalają  na  zobrazowanie  przestrzennego  widoku 

mebla. W dn. 04.12.

2019r. przedstawiono meble z nogami skierowanymi wzdłuż dłuższej linii 

blatu mebli.  

regulacji wysokości - rysunek  zawarty w  Opisie Przedmiotu  Zamówienia w  żaden  sposób 

nie przedstawia stopki regulacyjnej wychodzącej poza obrys nogi mebli, a takie rozwiązanie 

zostało przedstawione w dn. 04.12.2019r., co uznaje się za niezgodność z SIWZ. 

W  terminie  wyznaczonym  w  wezwaniu  do  uzupełnienia  próbek  wystosowanym  do 

Wykonawcy, Wykonawca 

— Pan W. S. przedstawił tylko jeden mebel tj. biurko prostokątne 

ramowe blat 120x60 cm. Uzupełniona próbka mebla: 


miała  kolor  grafitowy  (zgodnie  z  przedstawionym  przez  Wykonawcę  próbnikiem),  a 

nie  antracytowy  (co  było  wymaganiem  Zamawiającego  wprost  wyrażonym  w  SIWZ).  Kolor 

blatu wg pokazanej próbki nosił nazwę grafitowego, a nie antracytowego. 

odnośnie  nóg  biurka:  brak  zachowanego  kąta  45

.  Schematy  rysunkowe  zawarte  w 

Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  będącym  częścią  SIWZ  przedstawiają  nogi  biurka 

skierowane  pod  kątem  45

nie  wychodzące  poza  obrys  blatu.  W  uzupełnionej  próbce 

występują  odchylenia  od  podanego  kąta  (niezgodność  z  SIWZ).  Nogi  skierowane  były  pod 

kątem,  jednak  brakowało  w  niej  symetrii  pozwalającej  określić    dwusieczność  kąta  lub 

chociażby  jednolity  kąt  dla  wszystkich  czterech  nóg.  Jasnym  jest,  że  rysunek  zawarty  w 

Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  nie  przewiduje  różnego  kąta  dla  wszystkich  czterech  nóg, 

dlatego wykonanie mebla w ten sposób uznaje się jako wadę i niezgodność z SIWZ. 

miała  widoczne  regulacje  wysokości  —  uzupełniona  próbka  posiadała  regulację  nie 

mieszczącą się w grubości ramy. 

Wykonawca nie uzupełnił pozostałych próbek, do których uzupełnienia został wezwany przez 

Zamawiającego, to jest: 

STÓŁ JADALNY 80 x 80 cm [S.J.1] 

BIURKO PROSTOKĄTNE KOMPUTEROWE BLAT 120x60 [B.K.1]. 

Przedstaw

ienie  przez  Wykonawcę  —  Pana  W.  S.  na  wezwanie  do  uzupełnienia  próbek 

próbki  mebla  -  biurko  prostokątne  ramowe  blat  120x60  cm,  która  nie  spełnia  wymagań 

postawionych  przez  Zamawiającego  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  a  także 

nieuzupełnienie  dwóch  pozostałych  próbek,  do  uzupełnienia  których  wezwany  został 

Wykonawca,  powoduje  konieczność  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  —  Pana  W.  S.,  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako że treść oferty Pana 

S. nie odpowiada tr

eści SIWZ. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, stanowi, że: 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców 

wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania. 

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

1)  (…) 


2)  spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, 

3)  (…) 

zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków 

zam

ówienia lub zaproszeniu do składania ofert. 

Art.  26  ust.  2 

ustawy  Pzp  stanowi,  iż  Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż 

kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  zamawiający  może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym  niż  5 dni,  terminie aktualnych  na  dzień  złożenia oświadczeń lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, j

eżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania. 

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 2 pkt 3.  

Zasadny  o

kazał  się  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Izba 

stwierdziła,  że  zamawiający  niezasadnie  odrzucił  ofertę  odwołującego  z  powodu 

nie

potwierdzenia  spełnienia  przez  złożone  próbki  mebli  Biurka  Prostokątnego  Ramowego 

Blat  120  x  60  [B.3],  St

ołu  Jadalnego  80x80  cm  [S.J.1],  Biurka  Prostokątnego 

Komputerowego  Blat  120  x  60  [B.K.1]  w

ymagań co do koloru antracytowego blatów, co do 

kąta nóg mebli oraz co do regulacji wysokości ww. mebli.  

Co  do  kwestii  koloru  antracytowego 

blatów,  to  rzeczywiście  wymóg  zachowania 

takiego k

oloru blatów wynikał z opisu ww. mebli znajdujących się w postanowieniach pkt 1, 

7,  9  części  II  SIWZ  (OPZ).  Na  uwagę  zasługiwał  jednak  fakt,  że  zamawiający  nie 

doprecyzował  ww.  wymogu  kolorystycznego.  W  szczególności,  wbrew  stanowisku 

zamawiającego  wyrażonym  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  nie  opisał  on  w  postanowieniach 

SIWZ,  aby  kolor  antracytowy 

blatów  był  identyczny  z  kolorem  RAL7016  zawartym  we 

wzorniku barw farb firmy IGP Pulvertehnik Ag 

z siedzibą w Wil, Szwajcaria (por. również ww. 

wzornik złożony do akt sprawy). Wzięto pod uwagę, że ww. wzornik jest wzornikiem kolorów 


farb 

(por.  napis  „Farbtonkarte”  na  1  stronie  wzornika),  a  nie  wzornikiem  kolorów  płyt 

meblowych. 

Zresztą w samym wzorniku kolor RAL 7016 określany jest mianem „Anthracite 

grey”,  czyli  antracyt  szary.  Analogiczne  wywody  należy  odnieść  również  do  drugiego 

wzornika farb, jaki zamawiający złożył w trakcie rozprawy, a mianowicie wzornika firmy PPG 

Industries, Inc. 

Również w tym wzorniku znajduje się wskazywany przez zamawiającego jako 

oczekiwany  kolor  RAL  7016,  także  określany  jako  „Anthracite  Grey”.  Zamawiający  nie 

wyjaśnił dlaczego uważa, że wykonawca dobierając kolor płyt meblowych powinien stosować 

się  do  wzornika  farb,  w  którym  pożądany  przez  zamawiającego  kolor  nie  jest  określany 

nawet mianem „antracytowego”, ale antracytowo-szarego. Uszło uwadze zamawiającego, że 

zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy P

zp jego ustawowym obowiązkiem jest precyzyjne opisanie 

przedmiotu zamówienia. Przepis ten stanowi, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty. 

W tej sytuacji, wobec braku doprecyzowania 

przez zamawiającego, że tonacja koloru 

antracytowego  płyt  blatów  powinna  odpowiadać  tonacji  koloru  RAL  7016  ze  wskazanego 

próbnika  farb,  wykonawcy  chcąc  spełnić  wymóg  SIWZ,  zobowiązani  byli  zaoferować  kolor 

antracytowy w potocznym rozumieniu znaczenia tego koloru.  

Dokonane  w  trakcie  rozprawy  oględziny  próbek  mebli  odwołującego  złożonych 

zamawiającemu  w  dniu  4  grudnia  2019  r.,  a  także  oględziny  próbnika  koloru  blatu, 

producenta  blatu  PFLEIDERER  Grajewo  SA  o  nr  U1290 

(załącznik  do  odwołania),  który 

przez samego producenta płyty jest określany mianem „antracyt”, prowadziły do wniosku, że 

kolor  ten 

może  być  uznany  za  spełniający  wymóg  specyfikacji.  Izba  ustaliła,  że  kolor  ten 

mieścił się w zakresie między szarością a czernią i mógł być uznawany za antracytowy. 

Za bezzasadne uznano twierdzenia 

zamawiającego, że kolor próbek mebli złożonych 

przez  odwołującego  nie  odpowiada  kolorom  wyposażenia  budynku.  W  trakcie  rozprawy 

przed  Izbą  zamawiający  wskazał,  że  oczekiwał,  iż  meble  powinny  być  dostosowane  do 

kolorów  wyposażenia  pomieszczeń,  które  jest  w  kolorze  antracytowym.  Zamawiający 

wyjaśnił,  że  w  kolorze  antracytowym  są  listwy,  drzwi,  fasada  budynku,  okna,  żaluzje. 

Odnosz

ąc  się  do  tej  argumentacji  zamawiającego  należało  wskazać,  że  jeśli  zamawiający 

oczekiwał  ścisłego  dostosowania  koloru  antracytowego  do  tonacji  wyposażenia  jego 

pomie

szczeń  to  powinien  dać  temu  wyraz  w  postanowieniach  SIWZ  wskazując  na  taki 

obowiązek,  względnie  zobowiązać  wykonawcę  do  dokonania  wizji  lokalnej.  Zamawiający 

miał  także  prawo  wprowadzić  do  SIWZ  kryterium  oceny  ofert,  w  którym  zapewniłby  sobie 

prawo  do  badania  stopnia  zgodności  zaoferowanego koloru  próbek  blatów  mebli  z  tonacją 

wyposażenia  jego  pomieszczeń.  Skoro  tego  nie  uczynił,  wykonawcy  mieli  swobodę  aby 


d

ostarczyć  zamawiającemu  próbki  mebli  z  płyt  w  kolorze  antracytowym,  których  tonacja 

mogła się nieco różnić we wzornikach poszczególnych producentów blatów. 

Zmuszanie  wykonawców  do  spełnienia  niewyrażonego  jednoznacznie  w  SIWZ 

wymogu było sprzeczne z zasadą przejrzystości wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Jak 

słusznie wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 10 maja 2012 r., C-368/10, 

Komisja  Europejska  p

rzeciwko  Królestwu  Niderlandów),  Zasada  przejrzystości  oznacza,  że 

wszystkie  warunki  i  za

sady  postępowania  przetargowego  powinny  być  zapisane  w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny, który 

po  pierwsze,  pozwoli  wszystkim  rozsądnie  poinformowanym  i  wykazującym  zwykłą 

staranność  oferentom  na  zrozumienie  ich  dokładnego  zakresu  i  dokonanie  ich  wykładni  w 

taki  sam  sposób,  a  po  drugie,  umożliwi  instytucji  zamawiającej  faktyczne  sprawdzenie,  czy 

oferty odpowiadają kryteriom, którym podlega dany przetarg (zob. w szczególności wyrok z 

dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  C-496/99  P  Komisja  przeciwko  CAS  Succhi  di  Frutta, 

Rec. s. I-3801, za Legalis). 

Wzięto pod uwagę, że odwołujący złożył próbki mebli, których blaty były wykonane z 

płyty o kolorze, który przez samego producenta jest  określany mianem antracytowego. Jak 

wskazano wcześniej, kolor ten mieścił się w zakresie tonacji między szarością a czernią, co 

ustalono 

w  trakcie  przeprowadzonych  oględzin.  Wobec  powyższego  Izba  stwierdziła,  że 

oferta  odw

ołującego  nie  podlegała  odrzuceniu  z  powodu  niewykazania  spełnienia  przez 

złożone próbki zaoferowanego w ofercie koloru antracytowego blatów mebli. 

Co  do  kąta  nóg  ww.  mebli  (to  jest  Biurka  Prostokątnego  Ramowego  Blat  120  x  60 

[B.3],  St

ołu  Jadalnego  80x80  cm  [S.J.1],  Biurka  Prostokątnego  Komputerowego  Blat  120  x 

60  [B.K.1])  zamaw

iający  zarzucił  w  uzasadnieniu  czynności  odrzucenia,  że  z  rysunków 

zawartych  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  wynika,  że  nogi  powinny  być  skierowane  pod 

kątem, wynikającym z dwusiecznej kąta prostego blatu (tj. 45

Powołał się także na rysunek 

rzutu, na którym twierdził, że przerywaną linią zaznaczono nogi oraz z rysunek kładu mebla i 

wywiódł, że oba rysunki pozwalają na zobrazowanie przestrzennego widoku mebla. 

Po zapoznaniu się z ww. rysunkami Izba stwierdziła, że nie wynikał z nich w sposób 

jednoznaczny 

wymóg  skierowania  nóg  pod  kątem  45

.  Rzeczywi

ście  na  rysunkach 

z

najdowały  się  linie  przerywane,  o  jakich  wspomniał  zamawiający,  ale  linie  te  nie  zostały 

opisane,  ani  zwymiarowane. 

Wzięto  pod  uwagę,  że  rysunki  okazały  się  niewielkie  i 

nieczytelne.  

Również w opisie mebli z pkt 1, 7, 9, zawartym w kolumnie 4 w części II SIWZ próżno 

było  szukać  dookreślenia  wymagań  w  tym  zakresie.  W  opisie  co  do  nóg  zamawiający 

ograniczył  się  do  wskazania,  że  nogi  mają  być  wykonane  z  profilu  stalowego  80/20/2 

malowanego 

proszkowo na kolor czarny i że mają być mocowane do ramy dzięki spawom. 


Wbrew  zatem  stanowisku 

zamawiającego,  rysunki  przedstawiono  w  OPZ  w  taki 

sposób, który nie pozwalał na jednoznaczne zobrazowanie przestrzenne mebla i uchwycenie 

wszystkich  jego  detali  Zgodnie  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  to  za

mawiający  ma  obowiązek 

opisać  swe  wymogi  w  SIWZ  w  sposób  jednoznaczny,  wyczerpujący,  uwzględniając 

wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mające  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  W  braku 

wyr

aźnego wymogu SIWZ, wykonawca miał prawo zaoferować zamawiającemu rozwiązanie, 

jakie  zna

lazło  się  na  próbkach  mebli  złożonych  w  dniu  4  grudnia  2019  r.  Nie  było  sporne 

mi

ędzy stronami, że w próbkach mebli złożonych przez odwołującego w dniu 4 grudnia 2019 

r.,  ich  nogi 

zostały skierowane wzdłuż dłuższej linii blatu mebli, a nie pod kątem 45 stopni. 

Co  więcej  w  przekonaniu  o  możliwości  takiego  usytuowania  nóg  mógł  utwierdzać 

odwołującego  „widok  z  boku”,  gdzie  nogi  mebli  zdają  się  być  ukazane  jako  skierowane 

wzdłuż dłuższego boku blatów mebli. 

Wobec  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  w  przedstawionych  próbkach 

mebli  nie  musiał  wykazywać  zaoferowania  ww.  elementu,  a  mianowicie  skierowania  nóg 

mebli 

pod kątem, wynikającym z dwusiecznej kąta prostego blatu (tj. 45

Co  do  regulacji 

wysokości  mebli  z  pkt  1,  7,  9  OPZ  zamawiający  w  uzasadnieniu 

czynności odrzucenia oferty odwołującego wskazał, że rysunek zawarty w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia  nie  przedstawia  stopki  regulacyjnej  wychodzącej  poza  obrys  nogi  mebli. 

Tymczasem,  jak  ust

alił  zamawiający,  i  co  nie  było  sporne  między  stronami,  stopki 

regulacyjne  w  dostarczonych  przez 

odwołującego  próbkach  mebli  wychodziły  poza  obrys 

nogi mebli.  

Jak  słusznie  wskazał  odwołujący,  w  punkcie  1,  7  i  9  części  II  SIWZ  (OPZ)  na 

rysunkach  przedstawi

ono  meble  w  wysokości  75  cm.  Zgodnie  z  wymogami  SIWZ  ta 

wysokość  zaś  miała  być  maksymalną  wysokością  spornych  mebli,  a  zatem  uzyskaną  po 

odkręceniu  stopek,  które  miały  umożliwić  regulację  wysokości  w  zakresie  72  cm  –  75  cm. 

Tymczasem,  jak 

słusznie  zwrócił  uwagę  odwołujący,  na  żadnym  z  rysunków  próżno  było 

szukać stopki, jak i pręta łączącego stopkę z nogą mebla. Powyższe prowadziło do wniosku, 

że żaden z rysunków OPZ nie przedstawia kształtu, ani szerokości stopki. 

Zamawiający nie może też jednocześnie bronić poprawności rysunków określając je 

mianem  technicznych,  a drugiej  strony 

wywodzić, że nie ukazał na rysunkach stopek, gdyż 

ideą rysunków było minimalizowane widoczności elementów technicznych, czy „zachowanie 

czystości formy” rysunku. Konsekwencją takiego minimalizowania było bowiem to, że sporny 

element  w  ogóle  nie  został  zaprezentowany  na  rysunkach,  choć  z  zgodnie  regułami 

sporządzenia  rysunków  technicznych  powinien  być  tam  ukazany.  Podkreślić  należało,  że 

sporny wymóg nie wynikał również z opisów mebli zamieszczonych w OPZ. W opisie stopek 

zamawia

jący  ograniczył  się  jedyne  do  wskazania,  że  stopka  ma  być  wyposażona  w  pręt 


gwintowany 8. 

W szczególności zamawiający nigdzie nie wskazał, że stopki regulacyjne nie 

mogą wychodzić poza obrys nogi mebli.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  stwierdziła,  że  zamawiający  nie  może  odrzucić 

oferty 

odwołującego  z  powodu  niepotwierdzenia  przez  złożone  próbki  wymogu,  którego  ze 

względu na „czystość formy” czy „minimalizowanie widoczności elementów technicznych” nie 

zdecydowa

ł się ukazać na rysunku, ani go opisać w SIWZ.  

W  dalszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  złożone  przez  odwołującego  próbki  stołu 

jadalnego 80 x 80 cm [S.J.1] oraz biurka prostokątnego komputerowego blat 120 x 60 [B.K.1] 

nie  spełniały  wymogu  „Rama  mocowana  fabrycznie  do  blatu,  na  całym  jego  obrysie  w 

odległości 4,5 cm od krańca blatu”, opisanego w pkt 1, 7, 9 OPZ (część II SIWZ). 

Rzeczywiście  rację  miał  odwołujący  podnosząc  w  odwołaniu,  że  ww.  wymóg  nie 

wynikał  z  rysunków  znajdujących  się  w  pkt  1  7,  9  OPZ.  Na  widokach  mebli  wprawdzie 

zaznaczono  przer

ywaną  linią  jakiś  element,  ale  element  ten  nie  został  zwymiarowany  ani 

opisany.  W  tym  zakresie  aktualne 

pozostają  poczynione  wcześniej  rozważania  Izby  co  do 

braku precyzji w rysunkach zamieszczonych przez zamawi

ającego w OPZ. 

Niezasadny 

okazał się natomiast argument odwołującego, jakoby sporny wymóg nie 

został zawarty w opisie mebli. Uszło uwadze odwołującego, że w 4 kolumnie w wierszach 1, 

7  i  9  OPZ  znajd

ował  się  wyraźny  fragment  opisu  mebli,  w  którym  zamawiający  wskazał 

Rama mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 4,5 cm od krańca 

blatu

”. Jak wynikało z przywołanego fragmentu opisu, rama mocowana do blatu powinna być 

umieszczona  w  o

dległości  4,5  cm  od  krańca  blatu  „w  całym  jego  obrysie”.  W  tej  sytuacji 

niewystarczające  okazało się odsunięcie ramy  od krańców  jedynie krótszych  boków  blatów 

mebli.  

Tymczasem,  co  nie  było  sporne  między  stronami,  i  co  zostało  potwierdzone 

oględzinami  próbek  mebli  w  trakcie  rozprawy,  ramy  próbek  mebli  przestawionych  przez 

odwołującego  4  grudnia  2019  r.  okazały  się  cofnięte  względem  blatów  tylko  na  krótszych 

bokach,  ale  zlicowane  na 

dłuższych  bokach.  Zamawiający  słusznie  dostrzegł  powyższą 

niezgodność w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego.  

Jed

nakże  Izba  stwierdziła,  że  odrzucenie  oferty  odwołującego  z  tego  powodu  -  w 

okolicznościach  danej  sprawy  –  było  przedwczesne.  Odwołujący  słusznie  bowiem  zarzucił 

zamawiającemu  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp    przez  zaniechanie  prawidłowego 

wezwania go 

do uzupełniania m.in. ww. braku. Odwołujący trafnie podniósł, że zamawiający 

który 4 grudnia 2019 r. o g. 14.39 wezwał odwołującego od uzupełnienia próbek w terminie 

do 6 grudnia 2019 r. g. 10.00 

wyznaczył mu zbyt krótki, nierealistyczny termin na usuniecie 

braków. 


Określając długość terminu należało wziąć rodzaj braków, jakim dotknięte były próbki 

złożone zamawiającemu. Braki te dotyczyły niepotwierdzenia spełnienia w przedstawionych 

próbkach trzech mebli zaoferowanego wymagania „rama mocowana fabrycznie do blatu, na 

całym jego obrysie w odległości 4,5 cm od krańca blatu”. Taki rodzaj braku oznaczał de facto 

konieczność  wykonania  próbek  od  nowa  w  fabryce.  Po  drugie  wyznaczając  termin  na 

uzupełnienie  próbek  zamawiający  powinien  wziąć  pod  uwagę  odległość  siedziby 

odwołującego  od  siedziby  zamawiającego,  do  której  należało  dostarczyć  próbki.  W  tym 

przypadku była to odległość znaczna, bowiem siedziba odwołującego to Kartuzy, a siedziba 

za

mawiającego to Poznań. Zamawiający powinien uwzględnić fakt, że dostarczenie próbek 

wymaga

ło  podjęcia  czynności  o  charakterze  logistycznym,  takim  m.in.  jak  zorganizowanie 

odpowiedniego transportu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Ponieważ  w  chwili  przesłania  wezwania  fabryka  odwołującego  już  nie  pracowała, 

zamawiający  pozostawił  odwołującemu  na  wyprodukowanie  mebla,  zorganizowanie 

transportu de facto jeden dzień roboczy. Zdaniem Izby, termin ten – w okolicznościach danej 

sprawy  - 

okazał się na tyle krótki, że  nie można go było nazwać odpowiednim. Wezwania 

kierowane  przez  zamawiających  do  wykonawców  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  nie 

mogą  mieć  charakteru  iluzorycznego  i  sprowadzać  się  do  czysto  formalnego  spełniania 

obowiązku  ustawowego.  W  analizowanej  sprawie,  w  ocenie  Izby  odpowiednim  będzie 

zachowanie minimum 5 dniowego terminu n

a uzupełnienie próbek, licząc od dnia doręczenia 

wezwania. 

Jest to termin odpowiadający terminowi z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający  w  wezwaniu  powinien  także  wskazać  powody  dla  których  uznaje,  że 

sporny  wymóg  nie  został  potwierdzony  w  złożonych  próbkach  mebli.  Tego  typu 

argumentacja nie 

znajdowała się w bowiem wezwaniu z dnia 4 grudnia 2019 r. Zamawiający 

w  treści  wezwania  ograniczył  się  jedynie  do  wskazania,  że  próbki  mebli  nie  potwierdziły 

wymogu „konstrukcji ramowej pod blatem”, ale nie wyjaśnił dlaczego tak uważa, jak również 

który konkretnie wymóg z SIWZ nie jest spełniony . O tym, że precyzyjniejsze wezwanie było 

mo

żliwe świadczy uzasadnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego z dnia 23 grudnia 

2019 r gdzie takie powody wykonawcy ujawniono.  

Jak  wskazano  wcześniej,  czynność  odrzucenia  oferty  z  powodu  niewykazania 

zaoferowanego  wymagania 

przedmiotowego  musi  być  poprzedzona  prawidłowym 

wezwaniem do 

uzupełnienia braku w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, czego w analizowanej 

sprawie  zabrakło.  W  związku  z  powyższym  Izba  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  unieważnienie  czynności  wezwania 

odwołującego  do  uzupełnienia  próbek  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  wezwanie  odwołującego  w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Praw

o zamówień publicznych do uzupełnienia próbek mebli: stołu 

jadalnego 80 x 80 cm [S.J.1] oraz biurka prostokątnego komputerowego blat 120 x 60 [B.K.1] 

celem potwierdzenia spełnienia wymagania „Rama mocowana fabrycznie do blatu, na całym 


jego  obrysie  w  odleg

łości  4,5  cm  od  krańca  blatu”  z  wyjaśnieniem  powodów  dla  których 

wymóg  ten  nie  jest  spełniony  w  próbkach  złożonych  zamawiającemu,  a  także  z 

zachowaniem odpowiedniego terminu na uzupełnienie próbek, nie krótszego jednak niż 5 dni 

od dnia doręczenia wezwania, 

Izba  nie 

nakazała  zamawiającemu  wystosowania  analogicznego  wezwania  w 

odniesieniu 

do  próbki  mebla  Biurko  Prostokątne  Ramowe  Blat  120  x  60  cm,  gdyż 

uzupełniona przez odwołującego próbka tego akurat mebla spełniała sporny wymóg, co nie 

było przez zamawiającego kwestionowane. 

Za  chybiony  uznano  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  ww. 

przepisu

,  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy. 

Udzielenie  zamówienia  następuje  z  momentem  podpisania  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego. Odwołujący nie wykazał, aby w analizowanej sprawie zamawiający 

zawarł już taką umowę. Zamawiający nie mógł zatem naruszyć przywołanego przepisu. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny,  gdyż  odnosiło  się  do  uwzględnienia  odwołania.  Z  kolei  orzeczenie  Izby 

zawarte w pkt 2 sentenc

ji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a 

zatem  było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182)

.  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2 

sentencji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy 

Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. W analizowanej sprawie naruszenie przepisu 

art.  89  ust.  1  pkt  2  i  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania.  Zamawiający  przedwcześnie  odrzucił  ofertę  odwołującego,  która  może  być 

jeszcze wybrana jako najkorzystniejsza. 


W  świetle  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy  Pzp,  uwzględniając  odwołanie,  Izba  może  - 

jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została  zawarta  - nakazać wykonanie 

lub  powtórzenie  czynności  zamawiającego  lub  nakazać  unieważnienie  czynności 

zamawiającego. W konsekwencji Izba nakazała zamawiającemu czynności odrzucenia oferty 

odwołującego,  unieważnienie  czynności  wezwania  odwołującego  do  uzupełnienia  próbek  z 

dnia  4  grudnia  2019  r.  oraz  wezwanie  odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych do uzupełnienia próbek mebli: stołu jadalnego 80 x 80 cm [S.J.1] oraz 

biurka prostokątnego komputerowego blat 120 x 60 [B.K.1] celem potwierdzenia spełnienia 

wymagania  „Rama  mocowana  fabrycznie  do  blatu,  na  całym  jego  obrysie  w  odległości  4,5 

cm  od  krańca  blatu”  z  wyjaśnieniem  powodów  dla  których  wymóg  ten  nie  jest  spełniony  w 

próbkach  złożonych  zamawiającemu,  a  także  z  zachowaniem  odpowiedniego  terminu  na 

uzupełnienie próbek, nie krótszego jednak niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania, 

Wobec  powyższego,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  oraz  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy 

Pzp, orzeczono jak w pkt 1 sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

której  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por.  art. 

98  §  1  k.p.c.)”  Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w:  Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

W niniejszej sprawie Izba 

– co wynika z sentencji orzeczenia – odpowiedzialność za 

wynik  postępowania  odwoławczego  ponosił  w  całości  zamawiający.  Zatem  to  tę  stronę 

obciążono  całością  kosztów  postępowania  odwoławczego.  Na  koszty  postępowania 

odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 7.500 zł. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepisy § 5 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r. 

poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel