KIO 2657/19 WYROK dnia 15 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

KIO 2657/19 

WYROK 

 z dnia 15 stycznia 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Od

woławczej  w  dniu    27  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę 

Międzygminne    Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  sp.  z  o.o.,  Wardyń  Górny  35,  

320  Połczyn  Zdrój  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Rąbino,  Rąbino  27,  

331 Rąbino  

przy udziale wykonawcy ATF sp. z o.o., sp.k., Chojnica 2, 78-

650 Mirosławiec, zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, 

unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  oraz  ponowienie 

czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  odwołującego,  a  w  jej  ramach 

poprawienie  przez  zamawiającego  w  ofercie  odwołującego  innych  omyłek  polegających  na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poprzez skreślenie tabeli 

z Formularzu ofertowego 

odwołującego i wpisanie tabeli o opisach kolumn jak we wzorze nr 1 

do SIWZ (po zmianie) oraz wpisanie w kolumnie „Rodzaj odpadów” w pozycjach 1 – 4 rodzaje 

odpadów  w  kolejności:  odpady  zmieszane,  odpady  segregowane,  odpady  wielkogabarytowe  

i  problematyczne,  odpady 

ulegające  biodegradacji,  wpisanie  w  kolumnie  „Szacowana  ilość 

odpadów przewidzianych do odbioru w okresie trwania umowy w Mg” odpowiednio w pozycjach 

–  4:  450,  150,  65,  5,  wpisanie  w  kolumnie  „Cena  netto/Mg”:  „327,50”  we  wszystkich 

pozycjach,  w  kolumnie  „Cena  brutto/Mg”  „353,70”  we  wszystkich  pozycjach,  obliczenie  

i wpisanie wyniku w pozycjach 1 

– 4 w kolumnach „Wartość netto (kol. 2 x kol. 3)” oraz „Wartość 

brutto (kol. 2 x kol. 4) iloczynu wskazanych kolumn, w pozycji 

„Razem” obliczenie oraz wpisanie 

w kolumnie 

„Wartość netto (kol. 2 x kol. 3)” oraz kolumnie „Wartość brutto (kol. 2 x kol. 4) sumy 

pozycji 1 

– 4 tych kolumn, 


KIO 2657/19 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Międzygminne  

Przedsi

ębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  sp.  z  o.o.,  Wardyń  Górny  35,  78-320  Połczyn 

Zdrój tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Gminy Rąbino, Rąbino 27, 78-331 Rąbino na rzecz wykonawcy Międzygminne  

Przeds

iębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  sp.  z  o.o.,  Wardyń  Górny  35,  78-320  Połczyn 

Zdrój  kwotę  11 841  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  osiemset  czterdzieści  jeden  złotych 

zero  groszy) 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania, 

wynagrodzenia pełnomocnika, kosztów dojazdu na posiedzenie oraz noclegu. 


KIO 2657/19 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący:  ..………………………………. 


KIO 2657/19 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego 

przez  Gminę  Rąbino,  Rąbino  27,  78-331  Rąbino  (dalej  „zamawiający”)  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Rąbino"  wykonawca  Międzygminne  Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  Odpadami  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Wardyń  Górny  35,  

320 Połczyn-Zdrój  (dalej  odwołujący”)  złożył  odwołanie  wobec czynności  odrzucenia oferty 

odwołującego  oraz  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  ATF  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  

w Mirosławcu. 

Odwołujący wniósł o: 

uchylenie czynności odrzucenia jego oferty jako dokonanej z naruszeniem art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 1986 ze zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”] oraz 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

nakazanie  powtórzenia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  wybór  jako 

najkorzystniejszej oferty odwołującego, 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 

Odwołujący  stanął  na  stanowisku,  treść  jego  oferty  odpowiada  treści  specyfikacji 

istotnych 

warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  oraz  stwierdził,  że  zarzucana  niezgodność 

oferty  z  oczekiwaniami  zamawiającego  co  do  kształtu  formularza  ofertowego  i  SIWZ  nie 

powodowała  istotnych  zmian  w  treści  oferty  i  mogła  być  poprawiona  w  trybie  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy Pzp. 

Odwołujący  oświadczył,  że  jego  oferta  odpowiada  opisowi  przedmiotu  zamówienia 

określonemu  w  rozdziale  3  SIWZ  co  do  rodzajów  odpadów  komunalnych  będących 

przedmiotem  zamówienia  –  w  formularzu  ofertowym  odwołujący  wymienił  wszystkie 

przewidziane 

w  SIWZ  rodzaje  odpadów,  tj.  zmieszane,  segregowane,  wielkogabarytowe  

i problematyczne, ulegające biodegradacji. 

Wskazał, że zamawiający otrzymał dane zarówno co do ceny jednostkowej, łącznej, jak mi 

co  do  stawki  podatku  VAT,  co  oznacza  że  otrzymał  wszystkie  dane  pozwalające  na 

porównywalną ocenę złożonych ofert. 

Podniósł, że w rozdziale 13 SIWZ „OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY" nie ma nic na 

temat  tego,  że  należało  podać  ceny  na  poszczególne  asortymenty  odpadów,  wobec  czego  – 

oświadczył – została podana jedna cena jednostkowa dotycząca wszystkich odpadów, zgodnie 

z  wymogiem  specyfikacji:  „Wykonawca  zobowiązany  jest  obliczyć  cenę  oferty  na  podstawie 

opisu  przedmiotu  zamówienia.  Cena  oferty  powinna  być  podana  netto  i  brutto  jako  iloczyn 


KIO 2657/19 

(PLN) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe 

w obliczeniu 

ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy PZP.” 

Uznał,  że  zamawiający  dysponował  wszystkimi  danymi  pozwalającymi  na  porównanie 

jego oferty z ofertą konkurencyjną. 

Podał także, iż w rozdziale 14 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 

przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert 

zamawiający, jako kryterium oceny, przyjął wartość „CENY" ogólnie określonej bez podziału na 

poszczególne  rodzaje  odpadów,  czego  dochował,  określając  jednolitą  cenę  dla  wszystkich 

odpadów. 

Uznał,  że  niezasadnym  jest  zarzucenie  mu,  iż  zastosował  „uśrednioną  stawkę  za  Mg 

odpadów". Oświadczył, że zaoferował jedną stawkę za każdy Mg odpadów. 

Podkreślił, że podana przez niego cena była jednakowa dla wszystkich rodzajów odpadów, do 

czego jako wykonawca miał prawo i czego treść SIWZ nie wyłączała. 

Uzupełnił, że w formularzu określił, że cena jednostkowa brutto za 1 Mg jest taka sama 

dla wszystkich rodzajów odpadów, wobec czego nie ma wątpliwości co do ceny poszczególnych 

rodzaj

ów odpadów wskazanych w SIWZ. 

Stwierdził,  że  choć  formularz  ofertowy  był  modyfikowany  przez  zamawiającego  

w zakresie dwóch dodatkowych rubryk (co mogło prowadzić do powstania omyłki), a jego oferta 

została  złożona  na  pierwotnym  formularzu,  to  suma  Mg  zgodna  była  z  ilością  podaną  przez 

zamawiającego.  

Wskazał,  że  cenę  netto  jednostkową  można  było  wyliczyć,  bo  podał  stawkę  VAT  

w ofercie (8%), a cena razem netto i brutto była podana prawidłowo. 

Powołał  się  na  sporządzony  przez  zamawiającego  dokument  z  29  listopada  2019  r.  – 

Zawiadomienie  z  sesji  otwarcia  ofert",  gdzie  zmawiający  na  podstawie  złożonej  przez 

odwołującego oferty podał cenę całościową „za odbiór odpadów" zarówno w wartości netto 219 

425 zł, jak i brutto 236 979 zł; tak samo określił wartość  oferty ATF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą  

w Mirosławcu.  

Na powyższej podstawie stwierdził, że obie oferty były dla zamawiającego jasne i mogły 

być  ocenione  jako  porównywalne  w  takich  samym  kryteriach  –  zamawiający  na  podstawie 

formularza ofertowego złożonego przez odwołującego sam wyliczył cenę netto, co zamawiający 

obecnie pomija, powołując się na to, że tej ceny netto nie podano. 

Zdaniem  odwołującego  zamawiający,  z  punktu  widzenia  możliwości  prawidłowego 

udzielenia zamówienia, nie ma podstaw do odrzucenia jego oferty. 


KIO 2657/19 

i brutto, będąca kluczowym kryterium rozstrzygającym o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Podkreślił,  że  zamawiający  nie  sformułował  wymogu  określenia  każdej  z  cen  odrębnie 

dla każdego rodzaju odpadów; gdyby tak było powinien to zawrzeć w formularzu oferty i opisie 

sposobu obliczania ceny, jak również w dokumencie „Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert". 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  

z oryginałem przy piśmie z dnia 8 stycznia 2020 r. –dokumentów wskazanych w dalszej części 

uzasadnienia, 

„Uzupełnienia odwołania” – pismo odwołującego z dnia 14 stycznia 2020 r.  oraz 

złożonego  na  rozprawie  przez  odwołującego  „Formularza  ofertowego”  odwołującego  

z  postępowania  prowadzonego  przez  Gminę  Barwice  (znak  sprawy:  IOŚ.271.10.2019),  

a także oświadczeń i stanowisk stron oraz przystępującego zaprezentowanych w toku rozprawy 

skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutk

ujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy ich, 

skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  wskazanych  w  odwołaniu  przepisów,  o  których  mowa                  

w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Potwierdzenie  się  zarzutów  odwołania  –  niezasadne  odrzucenie  oferty  odwołującego, 

ozn

aczałoby,  że  oferta  odwołującego  zostałaby  poddana  ocenie  z  zastosowaniem  ustalonych 

przez  zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert,  co  w  dalszej  kolejności  oznaczałoby,  że  to 

odwołujący  miałby  szansę  na  uzyskanie  zamówienia  (w  postępowaniu  złożono  dwie  oferty,  

a  oferta  odwołującego  w    kryterium  „cena”  zostałaby  oceniona  wyżej  niż  druga  z  ofert,  zaś  

w kryterium „Termin płatności faktur” tak samo). 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut dotyczący odrzucenia oferty odwołującego z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  

15 listopada 2019 r. (nr 623436-N-2019) 


KIO 2657/19 

odpady zmieszane 

– 450 Mg/12 miesięcy, 

odpady segregowane 

– 150 Mg/12 miesięcy, 

odpady wielkogabarytowe i problematyczne 

– 65 Mg/12 miesięcy. 

odpady ulegające biodegradacji – 5 Mg/12 miesięcy. 

Zgodnie z pkt 3 ww. rozdziału „Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego, bez 

względu na warunki atmosferyczne, odbioru każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych 

prze  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  –  gromadzonych  w  sposób  zgodny  

z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino

Zgodnie  z  pierwotnym  brzmieniem  Rozdziału  13  „Opis  sposobu  obliczenia  ceny”: 

Wykonawca  zobowiązany  jest  obliczyć  cenę  oferty  na  podstawie  opisu  przedmiotu 

zamówienia. Cena oferty powinna być podana jako całkowity koszt netto i brutto za wykonanie 

zadania  w  ilościach  podanych  w  ofercie.  Cena  netto  i  brutto  (z  VAT)  oferty  musi  być  podana 

cyfrowo 

i  słownie,  wyrażona  w  złotych  polskich  (PLN)  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku.  Zamawiający  poprawi  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  w  sposób  określony  

w art.87 ust. 2 ustawy PZP.

” 

Zgodnie z  pierwotnym  brzmieniem  wzoru  załącznika nr  1 do  SIWZ  –  Formularz  oferty, 

zamawiający  oczekiwał  podania  ceny  ofertowej  brutto  za  cały  okres  obowiązywania  umowy  – 

ryczałt miesięczny brutto x 12 miesięcy oraz podania ryczałtu miesięcznego brutto. 

Zamawiający  zmienił  (Modyfikacja  treści  SIWZ  z  dnia  20  listopada  2019  r.)  brzmienie 

rozdziału 13 na następujące: „Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie 

opisu  przedmiotu  zamówienia.  Cena  oferty  powinna  być  podana  netto  i  brutto  jako  iloczyn 

szacunkowej  ilości  odpadów  komunalnych  *  cena  wskazana  w  formularzu  ofertowym.  Cena 

netto i brutto (z Vat) oferty musi podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich (PLN)  

w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Zamawiający  poprawi  omyłki  rachunkowe  

w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy PZP.” 

Zamawiający  zmienił  także  wzór  załącznika  nr  1  do  SIWZ,  dodając  tabelę  

z  następującymi  kolumnami:  „Lp.”,  „Rodzaj  odpadów”,  „Szacowana  ilość  odpadów 

przewidzianych do odbioru w okresie trwania umowy z Mg”, „Cena netto/Mg, „Cena brutto/Mg, 

Wartość netto (kol. 2 x kol. 3)”, „Wartość brutto (kol. 2 x kol. 4)” oraz wykreślając oczekiwanie 

podania 

ceny ofertowej brutto za cały okres obowiązywania umowy jako ryczałtu miesięcznego 

brutto x 12 miesięcy oraz podania ryczałtu miesięcznego brutto. 


KIO 2657/19 

„Termin płatności faktur” o znaczeniu 10 pkt. 

Termin  składania  ofert  upłynął  29  listopada  2019  r.  godz.  10  (Ogłoszenie  o  zmianie 

ogłoszenia z dnia 22 listopada 2019 r. nr 540253184-N-2019.) 

Zarządzeniem nr 85/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 25 listopada 2019 r. powołano „do 

przygotowania i przeprowadzenia post

ępowania” trzyosobową komisję przetargową. 

W terminie składania ofert złożono dwie oferty: odwołującego z ceną 236 979 zł brutto  

terminem płatności faktur wynoszącym 30 dni oraz przystępującego z ceną 273 996 zł brutto  

terminem płatności faktur wynoszącym 30 dni. 

„Zawiadomieniu z sesji otwarcia ofert” z dnia 29 listopada 2019 r. zamawiający podał, 

w  odniesieniu  d

o  oferty  odwołującego,  że  zaoferował  cenę  brutto  236 979  zł  oraz  cenę  netto 

425 zł netto. 

Odwołujący  złożył  ofertę  –  Formularz  ofertowy,  w  którym  ujęto  tabelę  o  następujących 

kolumnach i danych: 

Rodzaje 

odpadów”: 

Zmieszane, 

segregowane, 

wielkogabarytowe  

i problematyczne, ulegające biodegradacji”, 

Ilość w Mg”: „670”, 

Cena”: „353,70 zł/Mg brutto”, 

Wartość brutto w PLN”: „236 979,00”. 

Odwołujący ujął także oświadczenie: 

Cena ofertowa brutto: 236 979,00 PLN (wyliczona na podstawie iloczynu szacunkowej 

ilości odpadów komunalnych * cena za przyjęcie 1 Mg odpadów komunalnych) słownie 

złotych:  dwieście  trzydzieści  sześć  tysięcy  dziewięćset  siedemdziesiąt  dziewięć  zł, 

00/100 PLN

”, 

Cena  zawiera  podatek  VAT,  w  wysokości  8%,  co  stanowi  17 554,00  PLN  słownie 

złotych: siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł, 00/100”. 

W formularzu ofertowym odwołującego nie zawarto  ceny ofertowej brutto za cały okres 

obowiązywania  umowy  jako  ryczałtu  miesięcznego  brutto  x  12  miesięcy  oraz  nie  podano 

ryczałtu miesięcznego brutto. 

W  pi

śmie  z  dnia  3  grudnia  2019  r.  przystępujący,  „w  związku  z  dokonanym  w  dniu  

2 grudnia 2019 r. 

wglądem do ofert” stwierdził, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu na 

podstawie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, podnosząc, że: 


KIO 2657/19 

odpadów”, 

odwołujący  złożył  ofertę  „na  formularzu  odmiennym  niż  wymagany  przez 

Zamawiającegoa w konsekwencji złożona przez tego Wykonawcę oferta zawiera tylko 

część informacji jakich wymagał Zamawiający”, 

formularz  oferty  (…)  nie  podlega  uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych”, „Treść oferty nie podlega także wyjaśnieniu” 

J

ak  wynika  z  trzech  druków  ZP-20  „Karta  indywidualnej  oceny  oferty”  wszyscy  trzej 

c

złonkowie  komisji  przetargowej  wypełnili  ten  druk  w  doniesieniu  do  oferty  odwołującego, 

przyznając jej w kryterium „Termin płatności faktur” po 10 pkt zaś w kryterium „Cena” po 0 pkt, 

prezentując każdorazowo tożsame uzasadnienie, iż „oferta nie została sporządzona wg wzoru 

formularza  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ,  nie  została  sporządzona  ściśle  według 

postanowień SIWZ”. 

Pismem  z  dnia 

17 grudnia 2019 r. zamawiający poinformował  wykonawców o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej,  tj.  oferty  przystępującego  oraz  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ: 

Zgodnie z rozdziałem 11 oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami 

musi  być  sporządzona  przez  Wykonawcę  ściśle  według  postanowień  specyfikacji 

istotnych warunków  zamówienia i  według  formularza  oferty  stanowiącego  załącznik  do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, 

„Zgodnie  z  rozdziałem  13  Wykonawca  zobowiązany  jest  obliczyć  cenę  oferty  na 

podstawie  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Cena  oferty  powinna  być  podana  netto  

i  brutto  jako  iloczyn  szacunkowej  ilości  odpadów  komunalnych  *  cena  wskazana  

w  formularzu  ofertowym.  Cena  netto  i  brutto  (z  VAT)  oferty  musi  być  podana  cyfrowo 

i  słownie,  wyrażona  w  złotych  polskich  (PLN)  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku.

”, 

„Niezgodność przedłożonego załącznika nr 1 z zapisami SIWZ nie jest oczywistą omyłką 

pisarską  ani  omyłką  rachunkową,  którą  można  poprawić  w  trybie  art.  87  ust.  2  albo  

art. 88 ustawy PZP.”, 

Zaoferowana  przez  Wykonawcę  uśredniona  stawka  za  Mg  odpadów  jest  niezgodna  

z treścią SIWZ.”, 

„Zwrócenie  się  Zamawiającego  do  Wykonawcy  z  żądaniem  wyjaśnienia  treści  oferty 

doprowadziłoby  do  dokonania  zmiany  w  jej  treści,  a  więc  do  zmiany  złożonego  przez 

Wykonawcę  oświadczenia  woli.  Zmiana  treści  pierwotnie  złożonej  oferty  jest 

niedopuszczalna w świetle art. 87 ust.1 ustawy PZP.”, 


KIO 2657/19 

w przedmiotowym postępowaniu.” 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  brzmi:  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli:  (…)  2)  jej 

treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,    z  zastrzeżeniem  

art. 87 ust. 2 pkt 3

”. 

Art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  brzmi:  „Zamawiający  poprawia  w  ofercie:  (…)  3)  inne 

omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.” 

Uwzględniając  brzmienie  zacytowanych  powyżej  przepisów  ustawy  Pzp,  stwierdzić 

należy,  że  zamawiający  ma  obowiązek  odrzucić  ofertę  wykonawcy  o  ile  nie  może  dokonać 

poprawy  oferty  wykonawcy, 

niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  przy  czym 

podkreślenia  wymaga,  że  także  dokonanie  poprawienia  treści  oferty  wykonawcy  stanowi 

obowiązek  zamawiającego  (ustawodawca  użył  sformułowania:  ”Zamawiający  poprawia”,  a  nie 

Zamawiający  może  poprawić”)  oraz,  że  zamawiający  nie  ma  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

wykonawcy, gdy niezgodności są jedynie natury formalnej. 

Skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  postanowienie  rozdziału  11  SIWZ  w  części 

dotyczącej  obowiązku  sporządzenia  przez  wykonawców  oferty  według  opracowanego  przez 

zamawiającego wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ jest postanowieniem 

o  formalnym  charakterze,  który  nie  może  prowadzić  do  odrzucenia  oferty  jakiegokolwiek 

wykonawcy.  Podstawą  taką  może  natomiast  stanowić  złożenie  oferty,  która  nie  odpowiada 

postanowieniom  SIWZ  o  merytorycznym  charakterze,  co 

–  jak  się  wydaje  –  zamawiający  ujął  

w zdaniu „(…) oferta (…) musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)”. 

Z  t

reści  zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  z  dnia  17  grudnia  2019  r. 

wynika,  że  niezgodność  treści  oferty  odwołującego  z  treścią  SIWZ  polega  na  tym,  że 

wykonawca ten zaoferował uśrednioną stawkę za Mg odpadów. 

Skład  orzekający  Izby  stanął  jednak  na  stanowisku,  że  treść  oferty  odwołującego  nie 

uzasadnia takiego wniosku. 

Odwołujący w formularzu ofertowym w kolumnie „Rodzaj odpadów” samodzielnie podał 

(opracowany  przez  zamawiającego  wzór  formularza  w  kolumnie  „Rodzaj  odpadów”  nie 

wymieniał  w  ogóle  rodzajów  odpadów),  że  oferuje  odbiór  odpadów  zmieszanych, 

segregowanych,  wielkogabarytowych  i  problematycznych  oraz  ulegających  biodegradacji,  

a więc wszystkich wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 


KIO 2657/19 

odpadów)  podał,  że  oferuje  odbiór  670  Mg  odpadów,  co  odpowiada  wskazanej  przez 

zamawiającego łącznej szacunkowej ilości  odpadów (450+150+65+5). 

Odwołujący,  co  wymaga  podkreślenia,  podając  w  kolumnie  „Cena”  wartość  

353,70 zł/Mg brutto” nie wskazał w opisie kolumny, że jest to cena będąca ilorazem wartości 

brutto (236 

979 zł) i łącznej liczby odpadów (670), ale, że cena 353,70 zł jest ceną za 1 Mg. 

W  ocenie  składu  orzekającego  Izby  powyższe  prowadzi  do  wniosku,  że  podana  przez 

odwołującego  w  kolumnie  „Cena”  cena  jednostkowa  brutto  nie  jest  ceną  uśrednioną  (brak 

wskazania, że cenę obliczono jako iloraz wartości brutto i łącznej ilości odpadów), ale ceną za 

każdy megagram odpadu („353,70/Mg brutto”) niezależnie od jego rodzaju (w kolumnie „Rodzaj 

odpadów” podano wszystkie wskazane przez zamawiającego rodzaje odpadów).  

Skład orzekający Izby zauważa nadto, że odwołujący nie złożył oferty, sięgając po wzór 

formularza oferty w pierwotnym brzmieniu (w Formularzu ofertowym odwołującego nie podano, 

jak  przewidywał  ten  pierwotny  wzór,  ceny  ofertowej  brutto  będącej  iloczynem  ryczałtu 

miesięcznego brutto x 12 miesięcy oraz ryczałtu miesięcznego brutto). Nie złożył także oferty, 

sięgając po wzór formularza oferty w brzmieniu po modyfikacji. 

Jednak złożenie oferty na Formularzu samodzielnie opracowanym przez wykonawcę nie 

może,  samo  w  sobie,  stanowić  podstawy  odrzucenia  oferty  wykonawcy.  O  ile  bowiem 

zamawiający  jest  w  stanie  poznać  wszystkie  dane/informacje,  których,  zgodnie  z  SIWZ 

oczekiwał,  lub  może  je  –  na  podstawie  innych  danych/informacji  zawartych  w  ofercie 

wykonawcy 

– samodzielnie pozyskać, nie ma podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy, który 

nie  skorzystał  z  opracowanego  przez  zamawiającego  wzoru.  W  takim  bowiem  przypadku 

niezgodność oferty z SIWZ ma jedynie charakter formalny, nie zaś merytoryczny – co do treści  

i  jako  taka  nie  może  stanowić  podstawy  odrzucenia  oferty  z  zastosowaniem  przepisu  art.  89  

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w którym mowa wyłącznie o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, 

a więc niezgodności co do meritum). 

Skład orzekający Izby za istotne i wiarygodne uznał oświadczenie odwołującego, iż jego 

praktyka jest taka, 

iż składa on oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

na odbiór odpadów komunalnych z takimi samymi cenami za różne rodzaje odpadów. 

Oświadczenie  to  zostało  potwierdzone,  poprzez  złożony  Formularz  ofertowy 

odwołującego z dnia 31 grudnia  2019 r. z postępowania prowadzonego przez Gminę Barwice 

(znak  sprawy  IOŚ.271.10.2019),  w  którym  w  odniesieniu do  każdego  z  12  rodzajów  odpadów 

odwołujący  zaoferował  taką  samą  ceną  w  wysokości  392,80  zł  (wpisując  przy  każdym  

z rodzajów odpadów wskazaną, taką samą cenę). 


KIO 2657/19 

tj. 450, 150, 65 i 5 wskazanych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

Po  pierwsze, 

wartość  670  to  rzeczywiście  suma  oczekiwanych  przez  zamawiającego 

ilości. 

Po  drugie, 

nie  sposób  racjonalnie  przyjąć,  aby  wykonawca,  który  chce  pozyskać 

zamówienie i w tym celu ma złożyć ofertę zgodną co do treści z treścią SIWZ, ujmuje w ofercie 

ilości  odpadów  inne  niż  wynikające  z  SIWZ,  tym  bardziej  w  sytuacji  (jak  przedmiotowa),  gdy 

wskazane  przez  zamawiającego  ilości  są  jedynie  szacunkowe,  a  obowiązkiem  wykonawcy  – 

zgodnie  z  postanowieniem  SIWZ  jest  odbiór  „każdej  ilości  odpadów  przekazanych  przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych”. Wskazane postanowienie SIWZ nieracjonalnym czyni 

także  założenie,  iż  odwołujący  nie  odbierze  odpadów  w  żądanej  przez  zamawiającego  ilości  

(w  następstwie  założenia,  że  na  ilość  670  składają  się  inne  ilości  odpadów  niż  ilości 

szacunkowe wskazane w SIWZ przez zamawiającego w rozdziale 3 pkt 1 SIWZ). 

Nie  można  także  pominąć  okoliczności,  że  postanowienia  SIWZ  nie  zawierały  zakazu 

wyceny różnych rodzajów odpadów w takiej samej wysokości, jak uczynił to odwołujący wobec 

czego  także  z  tej  perspektywie  nie  sposób  uznać  niezgodności  treści  oferty  odwołującego  

z treścią SIWZ. 

Uzupełniająco  zaznaczyć  także  należy,  że  ceny  jednostkowe  za  odbiór  1  Mg 

poszczególnych  rodzajów  odpadów  pozostawały  bez  znaczenia  dla  oceny  ofert  

z  zastosowaniem  ustanowionych  kryteriów  oceny  ofert,  ponieważ  w  kryterium  „Cena” 

przewidziano ocenę ceny łącznej.  

Podsumowując,  treść  oferty  odwołującego  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ,  ponieważ 

odwołujący nie zaoferował ceny uśrednionej za poszczególne rodzaje odpadów, ale zaoferował 

taką samą cenę za poszczególne rodzaje odpadów.  

Na  marginesie  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  powołanie  komisji  przetargowej 

dopiero w dniu 25 listopada 2019 r.

, do której zadań należy także przygotowanie postepowania 

nasuwa  wątpliwości  co  do  tego,  kto  i  na  jakiej  podstawie  przygotował  przedmiotowe 

postepowanie  w  tym  opracował  treść  SIWZ  skoro  postępowanie  zostało  wszczęte  

15 listopada 2019 r. (ogłoszenie o zamówieniu). 

Na marginesie skład orzekający Izby zauważa także, że nieprawidłowym jest poddanie 

ocenie  oferty  uznanej  przez  zamawiającego  za  odrzuconą.  Jak  wynika  z  wypełnionych  przez 

wszystkich  członków  komisji  kart  indywidualnej  oceny  oferta  odwołującego  została  oceniona 

(przyznano punkty) 

w kryterium „Termin płatności faktur”.  

Odnosząc  się  do  obowiązku  zamawiającego  poprawienia  oferty  odwołującego  

w przypadku wystąpienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ (art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp), skład orzekający Izby wskazuje, że w przedmiotowym postępowaniu źródłem 


KIO 2657/19 

z dnia 20 listopada 2019 r. 

W  tym  zakresie  bezsprzecznie  of

erta  odwołującego  była  niezgodna  z  SIWZ,  ponieważ 

od  stricte  formalnej  strony,  odwołujący  nie  zapisał  w  formularzu  ofertowym  odrębnie  dla 

każdego z rodzajów odpadów ceny 353,70 zł brutto za każdą tonę. 

Skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zamawiający,  aby  uczynić  zadość  ciążącemu  nań 

obowiązkowi  winien  poprawić  ofertę  odwołującego,  poprzez  zastąpienie  tabeli  z  formularza 

ofertowego  odwołującego  tabelą  ze  zmodyfikowanego  wzoru  Formularza  ofertowego  oraz 

wpisanie  w  niej 

danych  pozyskanych  na  podstawie  treści  oferty  odwołującego.  Wartość  netto 

zamawiający  obliczył  już  wcześniej,  prezentując  wartość  netto  oferty  odwołującego  

w „Zawiadomieniu z sesji z otwarcia ofert” z 29 listopada 2019 r. (tj. 236 979 zł). Cenę netto za 

1  tonę  poszczególnych  odpadów  zamawiający  bez  trudności  obliczy,  znając  wskazaną  przez 

odwołującego stawkę podatku VAT w wysokości 8% (327,50 zł). 

Uwzględniając  wynikający  z  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  obowiązek 

zamawiającego,  skład  orzekający  Izby  nakazał  zamawiającego  poprawienie  oferty 

odwołującego, wskazując w sentencji sposób tej poprawy. 

Ponieważ  wskazana  przez  zamawiającego  w  zawiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego  przyczyna  (podanie  uśrednionej  ceny)  nie  potwierdziła  się,  co  przesądza  

braku  wskazanej  przez  zamawiającego  niezgodności  treści  oferty  odwołującego  z  treścią 

SIWZ, skład orzekający Izby orzekł, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, nakazując także 

–  wobec  niezgodności  oferty  odwołującego  z  SIWZ  w  warstwie  formalnej  oraz  obowiązku 

zamawiającego, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – dokonanie poprawy oferty 

odwołującego – jego Formularza ofertowego. 


KIO 2657/19 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………………. 


wiper-pixel