KIO 2655/19 KIO 2656/19 WYROK dnia 17 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: 

KIO 2655/19 

KIO 2656/19 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:            

Aldona Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołań 

wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: TMS Sp. 

z o.o.

, z siedzibą w Warszawie oraz BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., z siedzibą w 

Warszawie (sygn. akt: KIO 2655/19) oraz przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia konsorcjum firm:  BFF  MEDFinance  S.A.,  z  siedzibą w  Łodzi  oraz 

Alteris S.A., z siedzibą w Katowicach (sygn. akt: KIO 2656/19), 

w postępowaniu prowadzonym przez

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,  

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum 

firm:  BFF  MEDFinance  S.A., 

z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  Alteris  S.A.,  z  siedzibą  w 

Katowicach, 

zgłaszającego przystąpienia do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 

2655/19 po stronie zamawiającegooraz 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum 

firm: 

TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., z 

siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  o 

sygn. akt: KIO 2656/19 po stronie zamawiającego,  


orzeka: 

Oddala odwołania. 

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  2655/19  obciąża  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: TMS Sp. z o.o., z 

siedzibą  w  Warszawie  oraz  BNP  Paribas  Lease  Group  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w 

Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: TMS Sp. z 

o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  BNP  Paribas  Lease  Group  Sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

konsorcjum  firm: 

TMS  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w Warszawie  oraz  BNP  Paribas 

Lease  Group  Sp.  z 

o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  zamawiającego 

Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Św.  Ojca  Pio  w  Przemyślu  kwotę  3 600  zł 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych)  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych 

pr

zez  pełnomocnika  zamawiającego  oraz  kwotę  300  zł  89  gr  (słownie:  trzysta 

złotych  osiemdziesiąt  dziewięć  groszy)  stanowiącą  połowę  kosztów  dojazdu 

Zamawiającego na rozprawę.  

Kosztami  postępowania  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  2656/19  obciąża  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: BFF MEDFinance 

S.A., 

z siedzibą w Łodzi oraz Alteris S.A., z siedzibą w Katowicach i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum  firm:  BFF 

MEDFinance  S.A., 

z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  Alteris  S.A.,  z  siedzibą  w 

Katowicach 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

konsorcjum firm: BFF MEDFinance S.A., 

z siedzibą w Łodzi oraz Alteris S.A., 

z  siedzibą  w  Katowicach  na  rzecz  zamawiającego  Wojewódzkiego  Szpitala 

im.  Św.  Ojca  Pio  w  Przemyślu  kwotę  3 600  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 


złotych) 

tytułem 

zwrotu  kosztów  poniesionych  przez  pełnomocnika 

zamawiającego  oraz  kwotę  300  zł  89  gr  (słownie:  trzysta  złotych  osiemdziesiąt 

dziewięć  groszy)  stanowiącą  połowę  kosztów  dojazdu  Zamawiającego  na 

rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Przemyślu. 

Przewodniczący:      ………………….……. 


Sygn. akt: 

KIO 2655/19 

KIO 2656/19 

UZASADNIENIE  

Sygn. akt: KIO 2655/19  

W  dniu  27  grudnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wypłynęło  odwołanie 

konsorcjum  firm: 

TMS  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie oraz  BNP  Paribas Lease Group 

Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący  I”)  zarzucając  zamawiającemu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca PIO w Przemyślu (dalej „Zamawiający”) naruszenie 

w    p

ostępowaniu  pn.  zakup,  montaż  rezonansu  magnetycznego  wraz  z  dostosowaniem 

pomieszcze

ń oraz niezbędnym wyposażeniem:  

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 oraz z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  firmy  konsorcjum: 

BFF MEDFinance S.A., Alteris 

S.A., która podlega odrzuceniu; 

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  prowadzenie postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

3)  art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp w zw. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

czynności wykluczenia Konsorcjum: BFF MEDFinance S.A., Alteris S.A.; 

4)  art. 7 ust

. 1 i 3 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyjaśnień 

treści  oferty  konsorcjum  w  sposób  skutkujący  zmianą  jej  treści  oraz  prowadzenie 

negocjacji z wykonawcą; 

5)  art.  89  ust.  1  pkt  6)  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  2  ust.  1  pkt  28)  ustawy  VAT  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum:  BFF  MEDFinance  S.A., 

A

lteris  S.A.,  pomimo  że  wskazany  wykonawcy  przyjął  w  ofercie  błędną  stawkę 

podatku  VAT  w  odniesieniu  detektora 

implantów  metalowych  (tj.  8%  zamiast  23%), 

pomimo,  że  nie  stanowi  on  wyrobu  medycznego,  a  jest  odrębnym  produktem 

niemedycznym, co stanowi błąd w obliczeniu ceny oraz innych wynikających z treści 

odwołania 

Odwołujący  I  wniósł  o:  (i)  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako 

obarczonej wadą mającą wpływ na wynik postępowania; (ii) wykluczenie oferty Konsorcjum: 

BFF MEDFinance S.A., Alteris S.A. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp; (iii) 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  w  postępowaniu,  w  sposób  zgodny  z  żądaniami 

Odwołującego  I  oraz  z  uwzględnieniem  przyjętych  kryteriów  oceny  ofert;  (iv)  odrzucenie 


oferty konsorcjum 

firm: BFF MEDFinance S.A., i Alteris S.A., z postępowania na podstawie 

art. art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 5 oraz 6 Pzp ustawy Pzp.  

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący I wskazał, że przedmiotem zamówienia 

jest  Zakup,  montaż  rezonansu  magnetycznego  wraz  z  dostosowaniem  pomieszczeń  oraz 

niezbędnym  wyposażeniem  dla  Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Św.  Ojca  Pio  w  Przemyślu 

Konkurencyjną  ofertę  złożył  Wykonawca,  konsorcjum:  BFF  MEDFinance  S.A.,  Al. 

Piłsudskiego  76,  90-330  Łódź  -  Lider  Konsorcjum  i  Alteris  S.A.,  ul.  Ceglana  35,  40-514 

Katowice  -  Partner  Konsorcjum 

(dalej  „Konsorcjum  BFF”),  którego  ofertę  Zamawiający 

uznał  za  najkorzystniejszą  (pismo  ZAWIADOMIENIE  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z 

dnia 16.12.2019 r.). Oferta Odwołującego I została sklasyfikowana na drugiej pozycji.  

Odwołujący  I  wskazał,  że  w  załączniku  nr  1,  KOSZTORYS  OFERTOWY,  wykonawcy  byli 

zobligowani  do  przestawienia  cen  zaoferowanego  asortymentu  z  ich  rozbiciem  na  wartość 

netto,  brutto  oraz  podania  zastosowanej  dla  d

anego  produktu,  stawki  VAT.  Zamawiający 

wyszczególnił asortyment, w stosunku do którego żądał podania modeli i nazw producentów 

oraz  podania  zastosowanych  stawek  podatku  VAT,  natomiast  nie  narzucał  konieczności 

zastosowania konkretnych stawek podatku  VAT. Wykonawca, Konsorcjum 

BFF wypełniając 

żądanie Zamawiającego wyszczególnił w punkcie 1.12 załącznika nr 1 „Kosztorys ofertowy” 

(dowód nr 1) następujące informacje dotyczące wymaganego produktu, detektora implantów 

metalowych:  l.p  Asortyment  Producent  Model  Rok  wprow.  do  produkcji  j.m. 

Ilość  Cena 

jednostkowa  netto  [zł]  Vat  [%]  Wartość  netto  [zł]  Wartość  brutto  [zł]  typ  Rok  produkcji  12 

Detektor implantów metalowych zał. nr 2a, rozdz. I, pkt. VI.264 Garrett Electronics, Inc.1881 

W.  State  St.  Garland,  TX  75042 

Super  Scanner®  V  2019  szt.  1,  1050,00  8%  1050,00 

1134,00 Super Scanner® V 2019 0,00 0,00.  

Konsorcjum 

BFF  złożył  wraz  z  ofertą  załączniki  w  postaci:  a)  Załącznika  nr  2a  -  tabela 

techniczna  -  pun

kt  264  załącznika  (dowód  nr  2);  b)  Materiałów  potwierdzających  -  folder 

produktu - 

detektor implantów metalowych, model Super Scanner V - folder sygnowany logo 

firmy  Bertz  Medical  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  z  siedzibą  w  Poznaniu,  (dowód  nr  3)  c)  Dokumentu 

dopuszczającego  do  obrotu  dla  produktu  detektor  implantów  metalowych,  model  Super 

Scanner  V  - 

gdzie  wskazano  zgodność  z  dyrektywami  Unii  Europejskiej  EMD  Directive 

2004/108/EC  oraz  Ro

S  2002/95/EC  (dowód  nr  4).  Odwołujący  I  wskazał,  że  zgodnie  ze 

wszystkimi  złożonymi  wraz  z  ofertą:  dokumentami,  oświadczeniami,  treścią  Kosztorysu 

ofertowego,  wynika  złożenie  przez  Konsorcjum  oświadczenia  woli  w  postaci  zaoferowania 

detektora implantów metalowych, którego producentem jest Garrett Electronics, Inc.1881 W. 

State St. Garland, TX 75042, model Super Scanner V, z zastosowaniem stawki podatku VAT 


8%.  Jednoznacznie,  w  ocenie  Odwołującego  I  powyższe  okoliczności  potwierdzają  pełną 

świadomość  wykonawcy  zaoferowania  detektora  implantów  metalowych  Super  Scanner  V, 

producenta Garrett Electronics. 

Z treści oferty Konsorcjum BFF, nie można wywieść woli, ani 

możliwości  zaoferowania  detektora  implantów  metalowych  jako  części  czy  opcji  zestawu 

rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer. 

Z  treści  oferty  Konsorcjum  BFF  wynika 

jednoznacznie, że w punkcie 1.12 załącznika nr 1 „Kosztorys ofertowy”, zastosowano błędną 

stawkę  podatku  VAT  w  wysokości  8%  adekwatną  dla  wyrobu  medycznego.  W  ocenie 

Odwołującego I Konsorcjum BFF winno było  zastosować właściwą stawkę VAT wynoszącą 

23%,  gdyż  detektor  implantów  nie  jest  wyrobem  medycznym.  W  ocenie  Odwołującego  I 

zaofer

owanie  detektora  z  zastosowaniem  preferencyjnej  stawki  podatku  VAT  jest  błędem. 

Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla tego produktu byłoby możliwe, tylko w 

przypadku,  gdyby  urządzenie  to  było  certyfikowane  łącznie  z  rezonansem.  Zatem  detektor 

implantów  metalowych  Super  Scanner  V,  nie  będący  częścią  aparatu  Signa  Explorer,  nie 

korzysta  z  preferencyjnej  stawki  podatku  VAT(8%).  Wskazanie  8%  stawki  podatku  VAT  w 

treści oferty stanowi podstawę do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp. 

Zamawiający, po analizie oferty i złożonych dokumentów, wezwał Konsorcjum BFF do 

uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  detektora  implantów  metalowych  Garrett  Electronics 

Super  Scanner  V.,  tj.  takich  dokumentów,  na  podstawie  których  wykonawca  mógł 

z

astosować  stawkę  podatku  VAT  w  wysokości  8%.  W  wezwaniu  Zamawiający  żądał 

przedstawienia  dokumentów  poświadczających  dopuszczenie  do  obrotu  oferowanych 

wyrobów,  w  tym  co  najmniej:  -  deklaracji  zgodności,  -  certyfikatu  CE,  -  zgłoszenie  wyrobu 

medycznego jeżeli  klasa  wyrobu na  to  wskazuje  do  Prezesa  Urzędu Rejestracji  Produktów 

Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  lub  powiadomienie  Prezesa 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

o  wprowadzeniu  wy

robu  medycznego  do  używania  (ustawa  z  dnia  20  maja  2010r.  o 

wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). 

Odwołujący I wskazał, że dopiero po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego (wezwanie z 

dnia  01.10.2019) 

Konsorcjum  BFF  uświadomiło  sobie  fakt  zastosowania  błędnej  stawki 

podatku  VAT  dla  tego  produktu.  Wykonawca  mając  świadomość  restrykcji  wynikających  z 

zastosowania błędnej stawki podatku VAT w kosztorysie ofertowym, czyli odrzucenie oferty 

przez  błąd  w  obliczeniu  ceny,  postanowił  obronić  swoje  stanowisko  poprzez  złożenie  serii 

pism i oświadczeń, w tym:  

a)  Pismo  przewodnie  z 

dnia  10.10.2019.  (dowód  nr  5)  -  wykonawca  zawarł  w  nim 

następującą  informację:  „Ad.  3  Dla  detektora  implantów  metalowych  załączamy 

oświadczenie  producenta  rezonansu  magnetycznego  zawierające  wykaz  elementów 

wchodzących  w  skład  systemu  rezonansu  magnetycznego.  W  wykazie  tym  znajduje  się 


także detektor implantów metalowych. Dla elementów wymienionych w oświadczeniu nie jest 

wymagane  posiadanie  dodatkowych  dokumentów  z  uwagi  na  to,  że  stanowią  one  część 

składową  rezonansu  magnetycznego.  Dokumenty  dla  rezonansu  magnetycznego  zostały 

złożone wraz z ofertą. W wezwaniu zostało również wskazane, że deklaracja zgodności oraz 

certyfikat CE nie są wymagane na części składowe, ale wyłącznie na cały aparat.”  

b) pismo Wyjaśnienia stawki podatku VAT edit 1417, (dowód nr 6). Wykonawca zawarł w nim 

następującą informację: „3.oświadczenie zawierające wykaz elementów będących integralną 

częścią rezonansu magnetycznego. Dla elementów wskazanych w oświadczeniu, w związku 

z  indywidualną  interpretacją  podatkową,  zastosowano  stawkę  podatku VAT  8%,  który  to  w 

całości stanowi wyrób medyczny.”  

c)  oświadczenia  przedstawiciela  producenta  na  terenie  Polski,  firmę  GE  Healthcare,  z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9, z dnia 9.10.2019 (dowód nr 7). W oświadczeniu 

przedstawiciela  producenta  wskazano

,  następujące  produkty:  •  (...)  Detektor  implantów 

metalowych  •  Zestaw  fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu  •  Zestaw  podgłówków  i 

p

odkładek • System typu Interkom. 

Odwołujący  I  wskazał,  że  jak  wynika  z  pisma  Konsorcjum  BFF  stawki  podatku  VAT  dla 

elementów wskazanych w oświadczeniu, w związku z indywidualną interpretacją podatkową, 

za

stosowano stawkę podatku VAT 8%, który to w całości stanowi wyrób medyczny.”  Czyli, 

jak  wynika  z  powyższych  wyjaśnień,  według  wykonawcy,  detektor  implantów  metalowych 

może  być  objęty  8%  stawką  podatku  VAT  w  związku  z  indywidualną  interpretacją 

podatkową. W ocenie jednak Odwołującego I złożona wraz z wyjaśnieniami interpretacja nie 

dotyczy detektora implantów, tylko wykonania robót budowlanych i montażu sprzętu. Pisma i 

oświadczenia  wykonawcy,  pismo  przedstawicieli  producenta,  złożone  dokumenty  świadczą 

tylko  i  wyłącznie  o  tym,  że  konsorcjum  firm,  próbuje  poprzez  lawirowanie  słownictwem, 

ilością dokumentów i wyjaśnień „uratować” złożoną ofertę.  

Odwołujący  I  wskazał,  że  Zamawiający  po  otrzymaniu  wskazanych  wyżej  dokumentów, 

uznał  ofertę  Konsorcjum  BFF  za  najkorzystniejszą.  Następnie  w  dniu  15.11.2019  r, 

unieważnił  wynik  postępowania,  gdyż  uznał  za  zasadną  konieczność  wystąpienia  do 

wykonawców  o  dodatkowe  wyjaśnienia  treści  złożonych  ofert  oraz  przedłożonych 

dokumentów.  Wykonując  to  zobowiązanie,  Zamawiający  w  dniu  27.11.2019  r,  wezwał 

Konsorcjum 

BFF  do  kolejnych  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty,  (dowód  nr  8).  W  zakresie 

detektora  implantów  metalowych  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  BFF  do  wyjaśnienia 

następujących  kwestii:  1)  „Dlaczego  w  deklaracji  zgodności  dla  systemu  rezonansu 

magnetycznego  Signa  Explorer  nie  został  wymieniony  (wyspecyfikowany)  detektor 

implantów  metalowych?  Czy  załączona  do  oferty  deklaracja  zgodności  jest  aktualna?  2) 


Dlaczego  do  oferty  została  dołączona  deklaracja  zgodności  dot.  detektora  implantów 

metalowych Super Scanner V marki Garret? Czy załączona do oferty deklaracja zgodności 

jest  aktualna?  3)  Czy  GE  Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.o.  jest  władna  przekazywać 

wiążące  oświadczenia  woli  i  oświadczenia  wiedzy  w  zakresie  specyfikacji  technicznej 

zaoferowanego  przez  Państwa  systemu  rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer?  4)  Na 

jakiej  podstawie  Wykonawca  przyjął  kosztorysie  ofertowym  stawkę  podatku  VAT  8%  dla 

detektora implantów metalowych Super Scanner V marki Garret?” Odwołujący I wskazał, że 

wyjaśnienia  Konsorcjum  BFF  z  dnia  06.12.2019r.  (dowód  nr  9),  stanowią  trudny  do 

określenia  twór.  Konsorcjum  BFF  zawarło  w  nim:  minimalne  informacje,  merytorycznie 

związane  z  treścią  pytań  Zamawiającego,  bardzo  dużo  nie  merytorycznych  informacji,  nie 

związanych z treścią pytań Zamawiającego a dotyczących treści ofert firm konkurencyjnych - 

konsorcjum  TMS  Sp.  z  o.o.  BNP  Paribas  Lease  Group  Sp.  z  o.o  oraz  konsorcjum  firm 

PROMEDS.A.ul.Działkowa5602 - 234 Warszawa & Krajowy Fundusz Szpitalny Sp. z o.o., ul. 

Hubska 44, 50 - 

502,Wrocław. 

W  ocenie  Odwołującego  I  analiza  przedłożonych  wyjaśnień,  nasuwa  wrażenie,  że 

Konsorcjum BFF  

przyjęło dwa wariantowe stanowiska obrony swojego błędu. Konsorcjum w 

wyjaśnieniach  wskazuje  następujące  warianty  mające  uzasadnić  błędnie  przyjętą  stawkę 

podatku  VAT  dla  detektora  implantów  metalowych:  a)  Czasami  wskazuje,  że  jest  to  część 

systemu objęta certyfikatem rezonansu magnetycznego lub b) Czasami wskazuje, że jest to 

produkt  niezbędny  do  prawidłowego  wykonania  badania,  objęty  interpretacją  indywidualną. 

W ocenie Odwołującego I Konsorcjum BFF błędnie przyjmuje za tożsame określenia „część 

systemu objęta certyfikatem” oraz „produkt niezbędny do prawidłowego wykonania badania”. 

Konsorcjum 

BFF  w  wyjaśnieniach  odnosi  się  do  oświadczenia  autoryzowanego 

przedstawiciela  producenta,  firmy  GE  Healthcare 

z  siedzibą  w  BUC,  Francja.  Konsorcjum 

wywodzi, że z tego oświadczenia wynika, że detektor implantów metalowych Super Scanner 

V marki Garret Jest certyfikowany łącznie z rezonansem magnetycznym i jako taki jest objęty 

stawką  podatku  VAT  8%.  Natomiast  w  oświadczeniu  autoryzowanego  przedstawiciela 

Producenta z dnia 29 listopada 2019r. zawarto oświadczenie o zupełnie innej treści (dowód 

nr  10),  niż  twierdzi  Konsorcjum:  „GE  Medical  Systems  SCS,  z  siedzibą  we  Francji  jest 

autoryzowanym  przedstawicielem  wytwórcy  w  odniesieniu  do  wyrobu  medycznego  - 

rezonansu magnetycznego Signa Explorer marki GE Healthcare. Deklaracja zgodności ww. 

wyrobu medycznego zawiera zestawienie akcesoriów i wyposażenia, które m.in. wchodzi w 

skład  systemu  rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer.  Ponadto  informujemy,  że 

następujące  akcesoria  i  wyposażenie  •(...)•  Detektor  implantów  metalowych;  •  Zestaw 

fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu;  •  Zestaw  podgłówków  i  podkładek;  •  System 

typu Interkom - jest wymagane do korzystania z ww. wyro

bu medycznego”. 


W  ocenie  Odwołującego  I  z  powyższego  oświadczenia  jednoznacznie  wynika,  że  detektor 

implantów  jest  wymagany  do  korzystania  z  rezonansu  natomiast  nie  jest  produktem 

wchodzącym w skład systemu rezonansu magnetycznego Signa Explorer. Biorąc pod uwagę 

powyższe,  oferta  Konsorcjum  BFF  podlega  odrzuceniu  ze  względu  na  m.in.  błąd  w 

obliczeniu ceny. Z żadnego z przedstawionych dokumentów i oświadczeń nie wynika fakt, że 

produkt detektor implantów metalowych Super Scanner® V, producenta Garrett Electronics, 

Inc.1881  W.  State  St.Garland,  TX  75042  stanowi  część  składową  systemu  rezonansu 

magnetycznego Signa Explorer marki GE Healthcare i jest objęte deklaracją zgodności tego 

systemu. Dodatkowo, 

Odwołujący I wskazał,  że w treści oferty, w kosztorysie ofertowym w 

pkt 

12 wskazano również rok 2019 jako datę wprowadzenia do produkcji oraz datę produkcji. 

Dla  systemu  rezonansu  magnetycznego  podano  odpowiednio  rok  2016  jako  datę 

wprowadzenia  do  produkcji  oraz  rok  2019  jako  rok  produkcji.  Ta  rozbieżność,  w  ocenie 

Odwołującego  I,  również  wskazuje  na  fakt,  że  wykonawca  świadomie  zaoferował  detektor 

implantów  metalowych  jako  samodzielne  urządzenie.  Wykonawca  przedstawił  w  ofercie 

wymagane  dokumenty  potwierdzające  dla  konkretnego  produktu,  konkretnie  nazwanego  - 

Sup

er  Scanner®  V.  To  wykonawca  oświadczył,  że  ten  konkretny  model  spełnia  warunki 

SIWZ.  Następnie  w  toku  wyjaśnień  konsorcjum  zmieniło  oświadczenie  woli,  twierdząc,  że 

jednak  oferuje  w  pkt 

12  inny  produkt.  Czyli  już  nie  Super  Scanner®  V,  producenta  Garrett 

Electronics,  tylko  system  rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer  marki  GE  Healthcare, 

którego składową jest jakiś, bliżej nieokreślony, detektor implantów. W ocenie Odwołującego 

I z

e względu na istotę popełnionych błędów oraz niezgodną z przepisami próbą ich obrony, 

oferta  Konsorcjum  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp. 

Jest  to  klasyczny  przypadek,  stwierdzenia  zawinionego  wprowadzenia  w  błąd 

Zamawiającego  przy  przedstawieniu  informacji  przez  wykonawcę,  o  spełnieniu  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  ma,  w  tej  sytuacji,  obowiązek  wykluczenia 

wykonawcy z postępowania bez wezwania go do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 

ust. 3 Pzp. 

W  ocenie  Odwołującego  I  nie  ulega  wątpliwości,  że  informacje  przedstawione  przez 

Konsorcjum 

BFF  w  Kosztorysie  ofertowym,  złożonych  wyjaśnieniach,  w  istotny  sposób 

wpłynęły  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  w  zakresie 

weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dla potrzeb zastosowania art. 24 

ust. 

1 pkt 17 pzp wystarczające jest wykazanie, że wykonawca przedstawił zamawiającemu 

wprowadzające  w  błąd  informacje  zawierające  nieprawdziwe  elementy.  Wyjaśnienia 

przedstawione  Zamawiającemu  stanowią  zmianę  oświadczenia  woli  Konsorcjum,  a 

Zamawiający  poprzez  przyjęcie  wyjaśnień  jako  wiarygodnych,  umożliwił  Konsorcjum 


uzupełnienie  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  SIWZ,  co  jest  tożsame  z 

pozwoleniem  mu  na  zmianę  dokumentów  zawierających  informacje  prawdziwe  na 

nieprawdziwe.  A  tak  naprawdę,  na  dostosowanie  treści  Kosztorysu  ofertowego  w  punkcie 

dotyczącym detektora implantów do zaistniałego błędu w cenie.  

ZARZUT  NR  2  DOT.  PKT.  1.1  i  1.2  ZAŁĄCZNIKA  NR  1,  KOSZTORYS  OFERTOWY, 

OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KONSORCJUM ORAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO 

OFERTY  ZGODNIE  Z  WYMOGIEM  PKT.  VI.  6  „WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB 

DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY”  

Odwołujący  I  wskazał,  że  zgodnie  z  zapisami  pkt  VI.6  SIWZ  Wykonawca  wymagał 

dołączenia  do  oferty  dokumentów  poświadczających  dopuszczenie  do  obrotu  oferowanych 

wyrobów w postępowaniu produktów, w tym co najmniej: - deklaracja zgodności, - certyfikat 

CE, - 

zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu 

Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  lub 

powiadomienia  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  o  wprowadzeniu  wyrobu  medycznego  do  używania 

(ustawa  z  dnia  20  maja  2010r.  o  wyrobach  medycznych  (Dz.  U.  nr  107  poz.679). 

Jednocześnie  w  Kosztorysie  Ofertowym,  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  Zamawiający  wymagał 

podania modelu i typu zaoferowanego asortymentu oraz nazwy producenta zaoferowanego 

asortymentu. W ofercie Konsorcjum 

BFF wskazano zaoferowanie następujących produktów 

następujących producentów: a) W Kosztorysie Ofertowym: L.p Asortyment Producent Model 

Rok wprow. do produkcji j.m Ilość typ Rok produkcji 1 Rezonans Magnetyczny Załącznik nr 

2a,  rozdz.  I.  pkt  I  GE  Medical  Systems  Signa  Explorer  2016  (bieżąca  wersja  2019)  szt  1 

Signa Explorer 2019 2 Konsola akwizycyjna (operatorska) aparatu MR GE Medical Systems 

Signa  Explorer  2016  (bieżąca  wersja  2019)  zestaw  1  Signa  Explorer  2019  3  System 

postprocessingowy  z  konsolą  lekarską  i  oprogramowaniem  1.  HP  2.  Eizo  3.  Eizo  4.Eaton 

5.GE Medical Systems  1.  Z2 2.  2 FlexScan EV2216W 3.RadiForce MX315W4.  EllipseECO 

1600 5.AW server  3.2 2019 zestaw 1 1Z2 TWR 2.EV2216W 3MX315W-BK 4.1600USB FR 

5.AW  serwer  3.2  2019  21  Zestaw  fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu  zał.  nr  2a, 

rozdz.  I,  pkt.  V1.272  General  Electric  Signa  Explorer  2016  Zestaw  1  brak  2019  22  Zestaw 

podgłówków i podkładek zał. nr 2a, rozdz. I, pkt. VI.273 General Electric Signa Explorer 2016 

zestaw 1 brak 2019 26 Systemy typu Interkom zał. nr 2a, rozdz. I, pkt. VI.277 GE Medical 

Systems  Signa  Explorer  2016  zestaw  1  brak  2019  b)  w  załączonych  materiałach 

informacyjnych 

General  Electric  Company  c)  w  załączonych  dokumentach 

dopuszczających GE Healthcare (Tianjin) Company Limited. 


W ocenie Odwołującego I z oferty Konsorcjum BFF, nawet po złożonych wyjaśnieniach, nie 

wynika,  kto  konkretnie  jest  produce

ntem  zaoferowanych  produktów.  Odwołujący  I  wskazał, 

że po wyjaśnieniach złożonych przez Konsorcjum, Zamawiający może wybrać, producenta z 

poniższych firm: a) GE Medical Systems (Kosztorys ofertowy) b) General Elektric (Kosztorys 

ofertowy)  c) 

General  Electric  Company  (materiały  informacyjne)  d)  GE  Healthcare (Tianjin) 

Company  Limited  (Certyfikat  CE,  Dekla

racja  zgodności  i  wyjaśnienia).  W  ocenie 

Odwołującego I, w świetle złożonej dokumentacji, co najmniej dziwna wydaje się odpowiedź 

Konsorcjum 

na  pytanie:  „Jaki  podmiot  faktycznie  jest  producentem  systemu  rezonansu 

magnetycznego 

Signa Explorer?” Konsorcjum wyjaśniło: „Producentem (wytwórcą) systemu 

rezonansu magnetycznego Signa Explorer są: • GE Healthcare (Tianjin) Company Limited z 

siedzibą  w  Tianjin  (ChRL)  oraz  •  GE  Medical  Systems,  LLC  z  siedzibą  w  Waukesha 

(Wisconsin, USA)”.  Powyższe nie znajduje uzasadnienia w złożonej dokumentacji. Zgodnie 

z  deklaracją  zgodności  tego  produktu,  producentem  produktu  Signa  Explorer  jest  GE 

Healthcare  (Tianjin

)  Company  Limited  z  siedzibą  w  Tianjin  (ChRL).  Firma  GE  Medical 

Systems,  LLC  z  siedzibą  w  Waukesha  (Wisconsin,  USA)  nie  występuje  w  deklaracji 

zgodności w ogóle. W ocenie Odwołującego I oświadczenia złożone przez Konsorcjum BFF 

stanowią  umyślne  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd.  Odwołujący  I  wskazał,  że  w 

dokumentacji  przetargowej  nie  złożono  dokumentacji  dopuszczającej  do  obrotu  na  terenie 

Polski oferowanego systemu rezonansu magnetycznego, którego producentem jest firma GE 

Medical Systems LLC z siedzibą w Waukesha (Wisconsin, USA). Ze względu na uchybienia 

znajdujące  się  w  ofercie  Konsorcjum  BFF,  a  w  szczególności  w  Kosztorysie  ofertowym, 

oferta  Konsorcjum  BFF  podlega  odrzuceniu    jako 

nie  spełniająca  treści  SIWZ,  oraz  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 PZP.  

W ocenie Odwołującego I nie ulega wątpliwości, że 

informacje  przedstawione  przez  Konsorcjum  BFF 

w  Kosztorysie  ofertowym,  złożonych 

wyjaśnieniach, w istotny sposób wpłynęły na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, w 

szczególności w zakresie weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto 

Odwołujący  I  wskazał,  że    wyjaśnienia  przedstawione  Zamawiającemu,  stanowią  zmianę 

oświadczenia  woli  Konsorcjum  BFF.  Zamawiający,  poprzez  przyjęcie  wyjaśnień  jako 

wiarygodnych,  umożliwił  Konsorcjum  BFF  uzupełnienie  oświadczenia  woli  mającego 

potwierdzić  spełnianie  SIWZ.  W  ocenie  Odwołującego  I  jest  to  tożsame  z  pozwoleniem 

Zamawiającego  na  zmianę  przez  wykonawcę  oświadczeń  woli  (zawierających  informacje 

błędne/nieprawdziwe)  stanowiących  treść  oferty  Konsorcjum  BFF  na  kolejne  oświadczenia 

woli  (zawierające  informacje  bardziej  prawdopodobne),  a  stanowiące  zmianę  treści  oferty. 

Treść wspomnianych wyjaśnień Konsorcjum, złożonych na wezwanie Zamawiającego, służy 

do dostosowania treści Kosztorysu ofertowego w punktach dotyczących produktów będących 

składowymi rezonansu magnetycznego, do treści złożonych dokumentów dopuszczających. 


W ocenie Odwołującego I takie traktowanie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 

przeczy  ich  sensowi.  Przepisy  te  stano

wią  sankcję  dla  nieuczciwych  bądź  niedbałych 

wykonawców.  Celem  tej  regulacji  jest  zmuszanie  wykonawców  do  zachowania  należytej 

staranności  i  uczciwego  postępowania  wobec  zamawiającego,  pod  rygorem  wykluczenia  z 

postępowania. Konsorcjum BFF umyślnie wprowadził  w błąd Zmawiającego, po raz kolejny 

wypełniając przesłanki art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP, wskazując w złożonych wyjaśnieniach, że w 

oświadczeniu producenta (dowód nr 10) wskazano, że produkty wymienione w punktach 21 

oraz  22  Kosztorysu  ofertowego  stanowią  komplet  objęty  deklaracją  zgodności  systemu 

rez

onansu  magnetycznego.  Natomiast,  jak  wskazał  Odwołujący  I,  zgodnie  z  treścią 

wspomnianego oświadczenia autoryzowany przedstawiciel producenta na rynek europejski, 

firma GE Medical Systems SCS, wskazała: „GE Medical Systems SCS, z siedzibą we Francji 

jest  autoryzowanym  przedstawicielem  wytwórcy  w  odniesieniu  do  wyrobu  medycznego  - 

rezonansu magnetycznego Signa Explorer marki GE Healthcare. Deklaracja zgodności ww. 

wyrobu medycznego zawiera zestawienie akcesoriów i wyposażenia, które m.in. wchodzi w 

skład  systemu  rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer.  Ponadto  informujemy,  że 

następujące  akcesoria  i  wyposażenie  •(...)•  Zestaw  fantomów  do  kalibracji  i  testowania 

aparatu;  •  Zestaw  podgłówków  i  podkładek;  •  System  typu  Interkom  Jest  wymagane  do 

korzystania  z  ww.  wyrobu  medycznego”  Czyli  jak  jednoznacznie  napisano:  •  Zestaw 

fantomów do kalibracji i testowania aparatu; • Zestaw podgłówków i podkładek są wymagane 

do  korzystania  z  rezonansu,  natomiast

,  w  ocenie  Odwołującego,  nie  stanowią  produktów 

wchodzących  w  skład  systemu  rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer.  Z  treści 

złożonego  oświadczenia  autoryzowanego  przedstawiciela,  nie  można  wywieść  innych 

wniosków.  Treść  pisma  jest  jednoznaczna  i  nie  ma  możliwości  innej  interpretacji.  W 

kosztorysie Ofertowym, wskazano dla tych produktów producenta - firmę General Elektric, w 

pozostałych  częściach  oferty  nie  przedstawiono  innych  dokumentów,  potwierdzających 

informacje zawarte w kosztorysie ofertowym.  

W ocenie Odwołującego I oferta Konsorcjum BFF, wraz ze złożonymi wyjaśnieniami, stanowi 

czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Zgodnie  z  art.  3  ust  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993r  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  „Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie 

sprzeczne  z  prawem  lub 

dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego 

przedsiębiorcy  lub  klienta.”  Z  takim  działaniem  Konsorcjum  BFF  mamy  do  czynienia  w  tym 

przypadku. W swojej ofercie Konsorcjum podało informacje: • wprowadzające w błąd co do 

oznaczenia  przedsiębiorstwa,  •  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie  towarów  lub  usług  a  w 

konsekwencji • utrudnianie dostępu do rynku. Stanowi to, że działania Konsorcjum w postaci 

podania  informacji  wprowadzających  w  błąd,  są  sprzeczne  z  prawem  i/lub  dobrymi 

obyczajami  oraz  naru

szają  interes  przedsiębiorcy  -  Konsorcjum  firm  TMS  Sp.  z  o.o..  W 


związku  z  powyższym  wykonawca  podlega  wykluczeniu,  a  w  konsekwencji  jego  oferta 

podlega odrzuceniu.  

Sygn. akt: KIO 2656/19  

W  dniu  27 

grudnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wypłynęło  odwołanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum  firm:  BFF 

MEDFinance  S.A.,  z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  Alteris  S.A.,  z  siedzibą  w  Katowicach  (dalej 

Odwołujący II”) zarzucają Zamawiającemu: (i)  zaniechaniu wykluczenia konsorcjum TMS 

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie  (dalej  łącznia:  „Konsorcjum  TMS”  lub  „Odwołujący  I”)  )  oraz  zaniechaniem 

odrzucenia 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PROMED S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  i  Krajowy  Fundusz  Szpitalny  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

(dalej  łącznie:  „Konsorcjum  PROMED”);  (ii)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Konsorcjum 

TMS,  choć  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ;  (iii)  zaniechaniu  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum  TMS,  choć  zawiera  ona  błędy  w  obliczeniu  ceny;  (iv)  zaniechaniu  odrzucenia 

oferty Konsorcjum PROMED, choć jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ i naruszenie w ten 

sposób: 

1)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 

i  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  TMS  z 

Postępowania  oraz  zaniechanie  uznania  oferty  Konsorcjum  TMS  za  odrzuconą, 

pomimo że wykonawca w  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  w  ramach  wyjaśnień 

informacji,  że  w  skład  rezonansu  magnetycznego  wchodzą  elementy,  których 

pochodzenie nie jest mu 

znane, lecz ma pewność, że wchodzą one w skład systemu 

rezonansu  magnetycznego,  tym  samym  -  w  wyniku  co  najmniej  l

ekkomyślności  lub 

niedbalstwa 

przedstawiając 

Zamawiającemu 

informacje 

wprowadzające 

Zamawiającego w błąd co do składu systemu rezonansu magnetycznego (włączenie 

zasil

acza  UPS  oraz  mebli),  co  mogło  mieć  i  miało  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, gdyż Zamawiający, na skutek 

podjętej  negocjacji  treści  oferty  Konsorcjum  TMS,  zaniechał  odrzucenia  tej  oferty  z 

uwagi  na  błąd  w  cenie  (zaoferowanie  na  kwestionowane  części  zamówienia 

preferencyjnej, 8% stawki VAT);  

2)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 

i  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  TMS  z 

Postępowania  oraz  zaniechanie  uznania  oferty  Konsorcjum  TMS  za  odrzuconą, 


pomimo że wykonawca w  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  w  ramach  wyjaśnień 

informacji, że w skład „świadczenia kompleksowego” wchodzą świadczenia dostawy 

sprzętu  komputerowego,  które  powinny  były  zostać  objęte  podstawową  stawką 

podatku  VAT,  tym  samym  - 

w  wyniku  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  - 

przedstawiając  Zamawiającemu  informacje  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd 

co do możliwości zaoferowania komputerów HP i monitorów DELL z 8% stawce VAT, 

co mogło mieć i miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w  Postępowaniu,  gdyż  Zamawiający,  na  skutek  podjętej  negocjacji  treści  oferty 

Konsorcjum  TMS,  za

niechał  odrzucenia  tej  oferty  z  uwagi  na  błąd  w  cenie 

(zaoferowanie na kwestionowane części zamówienia preferencyjnej, 8% stawki VAT); 

3)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego 

badania i oceny ofert, a co za tym idzie nie jest zobowiązany do dokonania krytycznej 

analizy  treści  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  TMS,  lecz  uprawniony  jest  do 

negocjacji  treści  tej  oferty,  pomimo  że  nieprawidłowości  zawarte  w  tej  ofercie,  a 

wskazane  w  uzasadnieniu  odwołania,  dotyczące  nieuwzględnienia  w  wycenie 

niezbędnych elementów oferty, skutkują koniecznością jej odrzucenia; 

4)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego 

badania i oceny ofert, a co za tym idzie nie jest zobowiązany do dokonania krytycznej 

analizy  treści  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  TMS,  lecz  uprawniony  jest  do 

negocjacji t

reści tej oferty, pomimo że nieprawidłowości zawarte w wycenie tej oferty, 

dotyczące  zastosowania  preferencyjnej  stawki  8%  VAT  względem  pięciu  (5) 

elementów  zakresów  wskazanych  w  treści  uzasadnienia  odwołania,  dla  których 

Konsorcjum TMS powinno było zastosować stawkę 23% VAT, skutkują koniecznością 

jej odrzucenia; 

5)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

poprzez  błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  należytego 

badania i oceny ofert, a co za 

tym idzie nie jest zobowiązany do dokonania krytycznej 

analizy  treści  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  PROMED,  lecz  uprawniony  jest  do 

negocjacji  treści  tej  oferty,  pomimo  że  nieprawidłowości  zawarte  w  tej  ofercie, 

dotyczące niezaoferowania komputerów z wiersza 189 ani monitorów z wiersza 195, 

tudzież  zaoferowania  ww.  sprzętu  w  miejscu  sprzecznym  z  żądanym  przez 

Zamawiającego, co skutkuje koniecznością jej odrzucenia. 


W związku z opisanymi naruszeniami, oraz zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, 

Odwołujący  II  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  o  nakazanie 

Zamawiającemu, aby: 1. unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. powtórzył 

czynność  badania  i  oceny  oferty  Konsorcjum  TMS  oraz  Konsorcjum  PROMED  z 

uwzględnieniem: 2.1. wykluczenia Konsorcjum TMS na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 

ustawy Pzp; 2.2. odrzucenia oferty Konsorcjum TMS na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp; 2.3. odrzucenia oferty Konsorcjum TMS na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

2.4. odrzucenia oferty Konsorcjum PROMED na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3. 

dokonał ponownego wyboru oferty Odwołującego II jako oferty najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  Odwołujący  II  wskazał,  że    Postępowaniu  zostały 

złożone  trzy  (3)  oferty.  Oferta  Odwołującego  została  wybrana  ofertą  najkorzystniejszą. 

Jednakże  już  przy  pierwszym  wyborze,  unieważnionym  przez  Zamawiającego  z  uwagi  na 

zauważoną  konieczność  wyjaśnienia  różnych  kwestii  we  wszystkich  trzech  ofertach, 

Konsorcjum 

TMS  zapowiadało  podczas  posiedzenia  KIO  2054/19,  że  będzie  wnosić 

odwołanie  od  ponownego  wyboru,  jeżeli  ponownie  oferta  Odwołującego  zostanie  wybrana 

ofertą  najkorzystniejszą.  Na  wniosek  Konsorcjum  TMS,  skład  orzekający  odnotował  w 

protokole postępowania KIO 2054/19, iż Konsorcjum TMS będą przysługiwały środki ochrony 

prawnej  po  ponownym  wyborze  oferty  Odwołującego  II.  Z tego względu,  Odwołujący  II  ma 

przekonanie  graniczące  z  pewnością,  że  Konsorcjum  TMS  wniesie  odwołanie  na  ponowny 

wybór oferty Odwołującego. Odwołujący jest przekonany, że nie podlega wykluczeniu oraz, 

że jego oferta jest zgodna z SIWZ, tym samym - że ewentualne odwołanie Konsorcjum TMS 

podlegać  będzie  oddaleniu.  Niemniej  jednak,  z  najdalej  idącej  ostrożności,  Odwołujący  II 

wskazuje,  że  wyniku  szczegółowego  badania  oferty  Konsorcjum  TMS  oraz  Konsorcjum 

PROMED, Zamawiający powziął informacje, które powinny były skutkować odrzuceniem obu 

tych ofert. Tym  samym, z  najdalej  idącej  ostrożności, Odwołujący  II  wskazał,  że jeżeli  -  na 

skutek  ewentual

nego  odwołania  Konsorcjum  TMS  lub  Konsorcjum  PROMED  -  Izba 

uznałaby, że w ofercie Odwołującego II znajdują się uchybienia eliminujące Odwołującego II 

z  Postępowania,  to  wówczas  Izba  powinna  uwzględnić  okoliczność,  że  oferty  Konsorcjum 

TMS  oraz  Konsorcjum  P

ROMED  obarczone są  wadami,  eliminującymi  również  tych dwóch 

pozostałych  wykonawców  z  postępowania,  co  skutkować  powinno  unieważnieniem 

Postępowania.  Na  przestrzeni  minionych  lat  powstała  ugruntowana  linia  orzecznicza, 

zgodnie z którą Krajowa Izba Odwoławcza - w ślad za wyrokami Trybunału Sprawiedliwości 

Unii  Europejskiej  - 

orzeka,  że  ewentualne  unieważnienie  postępowania,  będące  skutkiem 

wniesienia dowołania, mieści się w zakresie definicji interesu, zawartej w art. 179 ust. 1 Pzp. 

Rzeczona  linia  orzecznicz

a  oparta  została  na  wyroku  wydanym  dnia  11  maja  2017  r.  w 

sprawie  C-

131/16  (Archus  et  Gama),  TSUE  odniósł  się  do  pojęcia  „dane  zamówienie”, 


zawartego  przez  polskiego  ustawodawcę  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  które  dotychczas  w 

orzecznictwie  KIO  interpretowane  było  wyłącznie  w  powiązaniu  z  konkretnym 

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia.  Trybunał  uznał,  iż  w  rozumieniu  art.  1  ust.  3 

dyrektywy 92/13, zmienionej dyrektywą 2007/66, pojęcie „dane zamówienie’' może dotyczyć 

ewentualnego  wszczęcia  nowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Zdaniem Trybunału, dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, w której w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  złożono  dwie  oferty,  a  instytucja 

zamawiająca wydała jednocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o odrzuceniu oferty jednego z 

oferentów  i  o  udzieleniu  zamówienia  drugiemu,  odrzucony  oferent,  który  zaskarżył  obie  te 

decyzje,  powinien  mieć  możliwość  żądania  wykluczenia  oferty  wygrywającego  oferenta. 

Pogląd  ten  zachowuje  swoją  aktualność  również  w  zakresie  obecnie  obowiązujących 

dyrektyw  klasycznej  2014/24/UE  i  sektorowej  20

14/25/UE.  Odwołujący  II  przywołał  również 

obszerny fragment uzasadnienia z wyroku z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2007/17 

KIO 2014/17. Odwołujący powołał się na  wyrok z dnia 5.04.2016 r. w sprawie C-689/13, w 

którym w pkt 27 Trybunał uznał, że „W takiej sytuacji każdy z dwóch oferentów ma interes w 

uzyskaniu  odnośnego  zamówienia.  Po  pierwsze  wykluczenie  jednego  z  oferentów  może 

bowiem  doprowadzić  do  tego,  że  drugi  uzyska  zamówienie  bezpośrednio  w  ramach  tego 

samego  postępowania.  Po  drugie,  jeśli  miałoby  nastąpić  wykluczenie  obu  oferentów  i 

wszczęcie nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to każdy z 

oferentów  mógłby  wziąć  w  nim  udział  i  w  ten  sposób  pośrednio  otrzymać  zamówienie”.  Z 

powołanych  orzeczeń  wprost  wynika,  iż  odwołujący  może  legitymować  się  interesem 

polegającym  na  dążeniu  do  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  (...)  W 

związku  z  powyższym  należały  uznać,  że  Odwołującemu  II  przysługuje  prawo  negowania 

wyboru oferty innego wykonawcy oraz zaniechania odrzucenia oferty kolejnego wykonawcy, 

gdyby  miało  to  skutkować  unieważnieniem  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego”. W ocenie Odwołującego II, stwierdzając na dzień rozstrzygnięcia 

Postępowania  wady  w  zakresie  procesu  oceny  ofert  i  zaniechanie  odrzucenia  przez 

Zamawiającego ofert Konsorcjum TMS oraz Konsorcjum PROMED z przyczyn wskazanych 

w treści odwołania, nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem wykonawcy było wniesienie w tym 

zakresie  środka  ochrony  prawnej.  W  ten  sposób  Izba  dokonując  oceny  prawidłowości 

czynności  oceny  ofert  w  postępowaniu  przez  Zamawiającego  dokona  jej  w  sposób 

kompleksowy  a  jednocześnie  skoncentrowany.  Należy  wskazać,  że  dokonując  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokonał i zakończył, w odniesieniu do każdej 

ze  złożonych  w  postępowaniu  ofert,  jej  oceny  merytorycznej  tj.  w  aspekcie  jej  zgodności  z 

SIWZ.  Obszrn

ość  zakresów  niejasnych,  o  których  wyjaśnienie  wnosił  Zamawiający  oraz 

obszerność  udzielonych  wyjaśnień,  a  także  ich  ocena  ta  została  dokonana  w  sposób 

kompleksowy.  Zatem,  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  TMS  oraz  Konsorcjum 


PROMED nie wynika z braku weryfikacji tych ofert pod kątem ich zgodności z treścią SIWZ, 

lecz  wynika  z  uznania  wyjaśnień  udzielonych  przez  te  podmioty  za  wystarczające  dla 

potwierdzenia zgodności tych ofert z treścią SIWZ. W przypadku ewentualnego ponowienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, inni wykonawcy nie mogliby już 

skutecznie wnosić odwołania wobec zaniechania odrzucenia ofert jako niezgodnej z treścią 

SIWZ,  sklasyfikowanych  na  drugim  czy  trzecim  miejscu.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  gdyby 

takie  czynności  faktycznie  nastąpiły,  z  pewnością  wykonawca  taki  podniósłby, 

najprawdopodobniej skuteczny  zarzut, wniesienia odwołania po terminie. Zgodnie z ustawą 

Pzp, zawity termin na wniesienie odwołania w przypadku zaniechania odrzucenia oferty, jest 

ustalany począwszy od upływu terminu, w którym wykonawca konkurencyjny mógł powziąć 

informację  o  zaniechaniu  Zamawiającego.  Takim  momentem  w  Postępowaniu  jest  bez 

wątpienia  II  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  poprzedzony  wezwaniem  do  wyjaśnień 

skierowanych do Konsorcjum TMS i Konsorcjum PRIMED, przy jednoczesnym z

akończeniu 

oceny pozostałych ofert  w Postępowaniu. Wobec powyższego, Odwołujący II stwierdził, że 

w  sytuacji,  w  której  w  Postępowaniu  wpłynie  inne  odwołanie  -  wykonawców 

sklasyfikowanych  poniżej  w  rankingu  ofert  -  to  wówczas  może  zaistnieć  sytuacja,  w  której 

Izba  uzna,  że  Postępowanie  powinno  zostać  unieważnione  z  uwagi  na  brak  ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Taka sytuacja - w świetle powołanego orzecznictwa TS UE  - 

niezbicie  dowodzi  istnienia  interesu  Odwołującego  II  i,  w  myśl  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp, 

legit

ymuje do wniesienia odwołania.  

UZASADNIENIE 

A. 

ZANIECHANIE 

WYKLUCZENIA 

KONSORCJUM 

TMS 

NIEPRAWDZIWE  INFORMACJE  W  ZAKRESIE  SKŁADU  SYSTEMU  REZONANSU 

MAGNETYCZNEGO  

Odwołujący  II  wskazał,  że  w  dniu  29  listopada  2019r.,  w  skutek  powziętych  wątpliwości  w 

zakresie zgodności oferty Konsorcjum TMS z treścią SIWZ, Zamawiający zadał Konsorcjum 

TMS  następujące  pytanie:  „Do  Państwa  oferty  została  dołączona  deklaracja  zgodności  i 

certyfikat  CE  dotyczący  systemu  rezonansu  magnetycznego  Canon  Medical  Systems 

Corporation  MRT-

2020  /E2  (Vantage  Elan)  1,5  T,  który  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do 

projektu  umowy  posiada  niżej  wymienione  części  składowe:  A.  Konsola  akwizycyjna 

(operatorska) aparatu MR - 

poz. 2 zał. nr 1 do projektu umowy, B. Monitor poziomu tlenu w 

pom

ieszczeniu badań - poz. 6 zał. nr 1 do projektu umowy, C. Kabina RF - poz. 7 zał. nr 1 do 

projektu  umowy,  D.  Rolki  niemagnetyczne  - 

poz.  10  zał.  nr  1  do  projektu  umowy,  E.  Mata 

niemagnetyczna  - 

poz.  11  zał.  nr  1  do  projektu  umowy,  F.  UPS  do  zasilania  konsoli 

operatorskiej  - 

poz.  20  zał.  nr  1  do  projektu  umowy,  G.  Zestaw  fantomów  do  kalibracji  i 

testowania  aparatu  - 

poz.  21  zał.  nr  1  do  projektu  umowy,  H.  Zestaw  podgłówków  i 


podkładek - poz. 22 zał. nr 1 do projektu umowy, I. Zestaw szafek do przechowywania cewek 

i fantomów - poz. 23 zał. nr 1 do projektu umowy, J. Kamera do obserwacji pacjenta - poz. 

24 zał. nr 1 do projektu umowy, K. Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta - poz. 25 zał. nr 1 

do  projektu  umowy,  L.  Systemy  typu  Interkom  - 

poz.  26  zał.  nr  1  do  projektu  umowy.  W 

deklaracji  zgodności  dotyczącej  systemu  rezonansu  magnetycznego  nie  zostały 

uwzględnione  wyżej  wymienione  elementy.  Z  uwagi  na  powyższe,  Zamawiający  wnosi  o 

wyjaśnienie:  1)  Dlaczego  w  deklaracji  zgodności  dla  systemu  rezonansu  magnetycznego 

Canon  Medical  Systems  Corporation  MRT-

2020  /E2  (Vantage  Elan)  1,5  T  nie  zostały 

wymienione (wyspecyfikowane) pozycje 2, 6, 7, 10, 11,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zał. nr 1 do 

projektu umowy? 2) Czy asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11, 20, 21,22, 23, 

24,  25,  26  zał.  nr  1  do  projektu  umowy  jest  tego  samego  producenta  co  cały  system 

rezonansu magnetycznego? 3) Czy asortymenty wymienione w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11, 20, 

21,  22,  23,  24,  25,  26  zał.  nr  1  do  projektu  umowy  nie  posiadają  osobno  deklaracji 

zgodności? 4) Jeśli asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11,20, 21,22, 23, 24, 25, 

26  zał.  nr  1  do  projektu  umowy  jest  produkowany  przez  innego  producenta  prosimy  o 

wskazania  nazwy  producenta  modelu  oraz  typu  urządzenia.  5)  Na  jakiej  podstawie 

Wykonawca przyjął w kosztorysie ofertowym (zał. nr 1 do projektu umowy) stawkę podatku 

VAT 8% na asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26? 6) 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca wnosimy aby Wykonawca przekazał 

dokument producenta na podstawie, którego asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 

11,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zał. nr 1 jest opodatkowany stawką VAT wynoszącą 8% i jest 

uznawany za integralną część całego systemu”.  

W  ocenie 

Odwołujący  II  wyjaśnienia  złożone  przez  Konsorcjum  TMS  są  wzajemnie 

wykluczające  się  -  albo  Odwołujący  I  nie  ma  wiedzy,  czy  dane  produkty  są  produkowane 

przez  innych producentów,  a tym  samym  nie wie,  czy  mają odrębne  deklaracje zgodności, 

albo wie kto jest producent

em tych elementów i jest w stanie potwierdzić, że te elementy te 

nie  posiadają  odrębnej  deklaracji  zgodności.  Wykonawca,  w  cytowanych  wyjaśnieniach, 

wprowadza więc w błąd Zamawiającego w zakresie tego, jakie elementy faktycznie wchodzą 

w  zakres  oferowanego 

systemu rezonansu magnetycznego, i usiłuje wywrzeć wrażenie,  że 

deklaracja zgodności Canon jest niejako blankietowa, i że to pośrednik (Konsorcjum TMS), 

uwzględniając  potrzeby  końcowego  odbiorcy  (Zamawiającego),  decyduje,  co  objęte  jest 

oferowanym systemem rezonansu magnetycznego. Tymczasem, 

w ocenie Odwołującego II, 

faktyczny  skład  części  składowych  systemu  określa  producent  rezonansu  magnetycznego, 

zaś  pośrednik  oferuje  w  ramach  systemu  tylko  te  części,  które  były  poddane  przez 

producenta  testom  w  ramach 

danego  systemu.  Innymi  słowy,  Konsorcjum  TMS  nie  może 

włączać  we  własnej  ofercie  dowolnych  produktów  do  systemu  rezonansu  magnetycznego, 


obejmując  je  preferencyjną  8%  stawką  VAT,  gdyż  oświadczenie  dot.  składu  systemu 

rezonansu  magnetycznego  nie  polega  na  prawdzie.  Ponadto, 

w  ocenie  Odwołującego  II, 

skoro  producent  Canon  wydał  oświadczenie  w  zakresie  objęcia  ww.  pozycji  systemem 

rezonansu  magnetycznego,  to  równie  dobrze  mógł  oświadczyć  -  na  prośbę  swojego 

pośrednika, Konsorcjum TMS - oświadczyć, kto jest producentem następujących elementów: 

UPS  do  zasilania  konsoli  operatorskiej  - 

poz.  20  zał.  nr  1  do  projektu  umowy,  I.  Zestaw 

szafek do przechowywania cewek i fantomów - poz. 23 zał. nr 1 do projektu umowy.  

Odwołujący II wskazał, że chociaż nie oferuje sprzętu Canon, to jednak- podobnie jak szereg 

innych  profesjonalnych  podmiotów,  działających  na  danym  rynku  właściwym  -  ma  pełną 

świadomość, że powyższe elementy nie są produkowane przez Canon. W przedstawionych 

wyjaśnieniach,  Konsorcjum  TMS  oświadcza  jednak,  że  ww.  sprzęt  wchodzi  w  zakres 

systemu  rezonansu  magnetycznego  Canon,  co  jednak  nie  polega  na  prawdzie.  W  ocenie 

Odwołującego  II  UPS  do  zasilania  konsoli  operatorskiej  produkowane  jest  przez  takich 

wytwórców jak EATON czy APC i dostępne są np. w EURO RTV AGD. Zaś „zestaw szafek 

do  przechowywania  cewek  i  fantomów”  to  meble,  o  wymiarach  zgodnych  z  preferencjami 

użytkownika  końcowego,  które  mogą  być  zamykane  na  klucz,  mogą  być  z  szufladami,  z 

przegródkami  -  te  preferencje  nie  mają  jednak  jakiegokolwiek  wpływu  na  możliwość 

rzetelnego  wykonania  badania.  Canon,  jako  producent  sprzętu  o  zaawansowanej 

technologii, nie produkuje mebli.  

W  ocenie  Odwołującego  II  asortyment  wymieniony  w  poz.  20  i  23  posiada  odrębne 

deklaracje zgodności. Jednakże, o niemożności uwzględnienia tego sprzętu w poczet części 

rezonansu magnetycznego przesądza fakt, że producent musiałby objąć testami konkretny, 

niezmienny  model  zasilacza  USB,  oraz  konkretne  niezmienne  szafki  do  przechowywania 

cewek i fantomów, i musiałby wykazywać, że jedynie one mogą być sprzedawane w ramach 

systemu  rezonansu  magnetycznego,  oferowanego  przez  Konsorcjum  TMS.  Tymczasem, 

zasilacz UPS to całkowicie niezależne urządzenie, dowolnie wymienne na inne (dowolnego 

producenta), które spełnia wymagane parametry techniczne. Jest bardzo dużo produktów na 

rynku, które spełniają wymagania Zamawiającego tyczące się zasilacza UPS i wszystkie one 

mogą  być  zastosowane  zamiennie.  Zaś  szafki  do  przechowywania  cewek  i  fantomów  są 

zupełnie  zbędne  dla  prawidłowego  funkcjonowania  systemu  rezonansu  magnetycznego  - 

Zamawiający  zażądał  ich  dostawy  w  treści  SIWZ  zapewne  z  uwagi  na  chęć  utrzymania 

porządku  w  pracowniach,  jednakże fakt  posiadania  mebli  w  żaden  sposób  nie  determinuje 

funkcjonowania  systemu  rezonansu  magnetycznego.  Równie  dobrze  Zamawiający  mógłby 

ich  w  ogóle  nie  żądać,  a  dostarczony  system  rezonansu  magnetycznego  umożliwiałby 

rzetelne wykonanie badań.  


Z ostrożności Odwołujący II wskazał, że nawet jeżeli Konsorcjum TMS oświadczyło, że nie 

usiłowało  nieprawdziwymi  informacjami  wywrzeć  w  wyjaśnieniach  wrażenie  na 

Zamawiającym, że właściwie sformułowało treść swej oferty w zakresie preferencyjnej stawki 

8% VAT na zasilacz UPS oraz meble, lecz opierało się w tej kwestii na oświadczeniu Canon, 

złożonym  Zamawiającemu  wraz  z  wyjaśnieniami,  to  i  wówczas  należy  wskazać,  że 

informacje  pochodzące  od  podmiotu  trzeciego  powinny  być  każdorazowo  przez 

wykonawców weryfikowane. Wykonawca, który posłużył się w postępowaniu nieprawdziwymi 

informacjami,  nie  weryfikując  informacji  przekazywanych  mu  przez  podmiot  trzeci, 

dopuszcza  się  niedbalstwa.  W  przypadku  dokumentów  pochodzących  od  samego 

wykonawcy,  ich  weryfikacja  jest  uproszczona,  ponieważ  sam  wykonawca,  czy  jego 

pracownicy  mogą  potwierdzić  prawidłowość  informacji  w  nich  zawartych.  Natomiast,  przy 

składaniu  dokumentów  od  podmiotów  trzecich,  które  nie  biorą  udziału  w  ubieganiu  się  o 

uzyskanie  zamówienia,  konieczne  jest  podjęcie  dodatkowych  czynności,  potwierdzających 

ich  prawdziwość.  W  przypadku  posługiwania  się  oświadczeniem  producenta  Canon  o 

częściach  składowych  systemu  rezonansu  magnetycznego  przykładową  formą  weryfikacji 

będzie  uzyskanie  od  tego  podmiotu  informacji/dokumentów  potwierdzających,  że  jakie 

konkretnie części składowe brały udział w odnośnych testach, celem uzyskania informacji o 

wsz

ystkich  częściach  rezonansu  magnetycznego  oraz  ich  pochodzeniu.  Reasumując,  w 

ocenie Odwołującego II, Konsorcjum TMS wprowadziło w błąd Zamawiającego, stwierdzając, 

że w ramach systemu rezonansu magnetycznego testowany był konkretny model zasilacza 

UPC ora

z konkretne szafki dla przechowywania cewek i fantomów, i dlatego też elementy te 

stanowią  część  systemu  rezonansu  magnetycznego.  Znamienne  jest,  że  Konsorcjum  TMS 

celowo unika udzielenia odpowiedzi na pytanie, kto jest producentem wyszczególnionych w 

zapy

taniu  elementów,  gdyż  ujawnienie  wszystkich  poszczególnych  producentów 

prowadziłoby  do  wniosku,  że  Konsorcjum  TMS  zaoferowało  błędną  stawkę  VAT. 

Tymczasem,  wprowadzając  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  składu  części  systemu 

Konsorcjum TMS dąży do przekonania Zamawiającego, że nie doszło do błędu w obliczeniu 

ceny  w  zakresie  ww.  elementów,  które  faktycznie  nie  stanowią  część  systemu  rezonansu 

magnetycznego.  Zatem, 

w  ocenie  Odwołującego  II,  Zamawiający  nie  powinien  był 

podejmować  w  tym  zakresie  negocjacji  z  Konsorcjum  TMS  i  nie  powinien  był  uznać,  że 

zasilacz  UPS  oraz  meble  mogą  być  objęte  preferencyjną  stawką  8%  VAT,  jaką  objęty  jest 

system rezonansu magnetycznego. 

ZANIECHANIE  WYKLUCZENIA  KONSORCJUM  TMS  -  NIEPRAWDZIWE  INFORMACJE 

DOTYCZĄCE 

ZAKRESU 

ŚWIADCZENIA 

KOMPLEKSOWEGO 

OBJĘTEGO 

PREFERENCYJNĄ STAWKĄ 8% VAT 


Odwołujący  II  wskazał, że  w  dniu 29  listopada 2019  r.,  w  skutek  powziętych wątpliwości  w 

zakresie zgodności oferty Konsorcjum TMS z treścią SIWZ, Zamawiający zadał Konsorcjum 

TMS  następujące  pytanie:  Do  Państwa  oferty  został  dołączony  Załączniku  nr  1  „Kosztorys 

ofertowy”,  w  którym  potwierdziliście  Państwo  zaoferowanie  i  wycenienie  urządzenia  Vital 

Images,  Inc  Vitrea  Advanced  Visualisation  7.10.1.  Wskazany  w  pozycji  3  kosztorysu 

ofertowego  system  postp

rocesingowy  z  konsolą  lekarską  i  oprogramowaniem  został 

opodatkowany w całości 8% stawką Vat oraz wymieniono tylko jednego producenta tj. Vital 

Images 

Inc.  Tymczasem  pozycja  nr  3  kosztorysu  ofertowego  miała  obejmować  cały 

asortyment wymieniony w rozdz. 1 pkt III załącznika nr 2a (pkt. od 185 do 242). Powyższe 

punkty obejmowały również m. in. pozycje: -189. Konsole oparte o komputer klasy PC; -194. 

Koloro

we  monitory  diagnostyczne,  każdy  o  min.  przekątnej  min.  28”  i  rozdzielczości  min. 

3280x2048  pikseli,  -

195.  Monitory  opisowe o min.  przekątnej  min.  21"  i rozdzielczości  min. 

1920xl080pikseli  Wykonawca  w  ww.  pozycjach  wymienił:  ad.  189.  "  Tak,  2  komputery  HP 

EliteDesk  800  G4  (2  szt.)”  ad.  194.  "  Tak,  Monitory  diagnostyczne  Eizo  RX660  30” 

3280x2048 pikseli (2 szt.)” ad. 195." Tak, monitory opisowe Dell P2217H o przekątnej 21,5" i 

rozdzielczo

ści 1920x1080 pikseli (2 szt.)”. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że komputer HP 

EliteDesk  800  G4  oraz  monitor  Dell  P2217H  nie  są  wyrobami  medycznymi,  a  deklaracja 

zgodności wystawiona przez producenta Vital Images, Inc. obejmuje tylko oprogramowanie. 

W deklaracji zgodności nie ma też wymienionych wyżej przytoczonych komputerów, ani też 

monitorów.  Z  uwagi  na  powyższe,  Zamawiający  wnosi  o  wyjaśnienie:  1)  Czy  Wykonawca 

wycenił pozycje 189, 194 i 195? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to 

proszę  o  wskazanie,  w  której  pozycji  kosztorysu  ofertowego  (załącznika  nr  1  do  projektu 

umowy)  zostały  wycenione  wyżej  wskazane  pozycje?  3)  Jeżeli  odpowiedź  na  pierwsze 

pytanie  jest  twierdząca,  to  prosimy  o  wyjaśnienie  jaką  stawką  Vat  zostały  opodatkowane 

oraz  na  podstawie  jakich  dokumentów  lub  przepisów  zaklasyfikowano  je  do  wyrobów 

medycznych? Jeżeli asortyment z pozycji 189, 194 i 195 z zał. nr 2a rozdz. 1 pkt. III został 

zaklasyfikowany  jako  wyrób  medyczny  wnosimy  aby  firma  Canon  Medical  Systems 

Corporation  przekazała  dokument  lub  dokumenty  na  podstawie,  których  asortymenty 

opisane w pozycjach 189, 194 i 

195 są wyrobami medycznymi”.  

W  ocenie  Odwołującego  II  wyjaśnienia  złożone  przez  Konsorcjum  TMS  wprowadziły 

Zamawiającego w błąd co do możliwości włączenia dostawy komputerów HP oraz monitorów 

Dell  w  „świadczenie  kompleksowe”.  Konsorcjum  TMS  nie  jest  władne  decydować,  jakie 

elementy  świadczenia  mogą  zostać  objęte  preferencyjną  stawką  8%  VAT,  gdyż  w  tym 

zakresie zastosowanie mają odnośne przepisy prawna. Innymi słowy, Konsorcjum TMS nie 

może  włączać  we  własnej  ofercie  dowolnych  elementów  dostawy  w  zakres  świadczenia 


podstawowego,  obejmując  je  preferencyjną  8%  stawką  VAT,  gdyż  to  legislator  decyduje, 

kiedy dane świadczenie pomocnicze opodatkowane jest podstawową stawką 23% VAT, a w 

jakich  przypadkach  korzysta  z  obniżonej  8%  stawki  VAT.  14.  Nieprawdą  są  oświadczenia, 

zawarte  w  cytowanych  wyjaśnieniach,  jakoby  komputery  klienckie  HP  oraz  monitory  DELL 

stanowiły  część  systemu  postprocesingowego.  Wymienione  urządzenia  to  standardowe 

komputery,  przy  których  należy  zastosować  stawkę  VAT  23%.  Komputery  z  poz.  189  oraz 

monitory  z  195  mają  własne  deklaracje  zgodności.  Nie  są  nierozerwalnie  związane  z 

dostawą  systemu  postprocesingowego,  gdyż  tego  typu  dostawy  mogą  odbywać  się 

niezależnie.  

W  podsumowaniu,  Odwołujący  II  wskazał,  że  Konsorcjum  TMS  wprowadziło  w  błąd 

Zamawiającego, stwierdzając, że w ramach „świadczenia kompleksowego” są uprawnieni do 

objęcia  komputerów  klienckich  HP  oraz  monitorów  DELL  stawką  8%  VAT.  W  złożonych 

wyjaśnieniach,  Konsorcjum  TMS  stworzyło  strategię  wytłumaczenia  się  z  zaoferowania 

standardowych  produktów  po  stawce  23%  VAT,  która  przyniosła  pożądane  przez 

Konsorcjum  TMS  rezultat,  gdyż  Zamawiający  podjął  się  negocjacji  z  tym  wykonawcą  w 

zakresie treści oferty. Oświadczenie przez Konsorcjum TMS, że przedmiotowy sprzęt ten nie 

jest  nierozerwalnie  powiązany  ze  świadczeniem  głównym  prowadzić  musiałoby 

Zamawiającego  do  wniosku,  że  Konsorcjum  TMS  zaoferowało  błędną  stawkę  VAT. 

Jednakże,  samo  przyjęcie  przez  Zamawiającego  oświadczenia  Konsorcjum  TMS  za 

prawdziwe  jest  niew

ystarczające  dla  rzetelnego  zbadania  tej  oferty.  Konsorcjum  TMS, 

wprowadzając Zamawiającego w błąd w zakresie możliwości dostawy omawianego sprzętu 

w  ramach  „świadczenia  kompleksowego”  dąży  do  przekonania  Zamawiającego,  że  nie 

doszło  do  błędu  w  obliczeniu  ceny  w  zakresie  ww.  elementów,  które  faktycznie  stanowią 

świadczenie odrębne, a zatem nie powinny być objęte preferencyjną stawką 8% VAT.  

ZANIECHANIE ODRZUCENIA OFERTY KONSORCJUM TMS Z UWAGI NA ZANIECHANIE 

ZAOFEROWANIA KOMPUTERÓW KLIENCKICH HP ORAZ MONITORÓW DELL  

W  uzupełnieniu  zarzutów  wskazanych  powyżej,  Odwołujący  II  wskazał,  że  alternatywnie, 

Konsorcjum TMS w ogóle nie zaoferowało: ad. 189." Tak, 2 komputery HP EliteDesk 800 G4 

(2  szt.)”  ad.  195.  "  Tak,  monitory  opisowe  Dell  P2217H  o  przekątnej  21,5"  i  rozdzielczości 

1920x1080 pikseli (2 szt.)” Gdyby bowiem intencją Konsorcjum TMS było zaoferowanie ww. 

sprzętu, to wówczas Konsorcjum TMS wyszczególniłoby w ofercie odrębną cenę ze stawką 

8%  VAT  i  odrębną  ze  stawką  23%  VAT.  W  ocenie  Odwołującego  II  produkty  te  nie  został 

uwzględniony w pkt.II.3 „Kosztorysu ofertowego” złożonego wraz z ofertą Konsorcjum TMS, 

a  w  wyjaśnieniach  swych  Konsorcjum  TMS  nie  wskazało  żadnego  racjonalnego 


wytłumaczenia,  dlaczego  ww.  produkty  faktycznie  zostały  wycenione  oraz  zaoferowane. W 

związku z  powyższym  należy  uznać,  że cena ofertowa nie obejmuje produktu z  poz.  189 i 

195, a tym samym złożona oferta nie spełnia wymogów zapisów pkt. 241 Załącznika nr 2a i 

powinna  zostać  odrzucona,  jako  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Tymczasem,  Zamawiający  -  w 

toku wyjaśnień treści oferty Konsorcjum TMS - dopuścił się negocjacji jej treści, uznając, że 

ww. pozycje 189 i 195 zostały zaoferowane przez Konsorcjum TMS.  

ZANIECHANIE  ODRZUCENIA  OFERTY  KONSORCJUM  TMS  Z 

UWAGI  NA  BŁĘDY  W 

CENIE  

W ocenie Odw

ołującego II nieprawdziwe informacje złożone przez Konsorcjum TMS wraz z 

wyjaśnieniami,  na  które  Odwołujący  II  wskazał  powyżej,  miały  na  celu  wprowadzenie 

Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  należnej  stawki  VAT,  która  została  określona  przez 

Konsorcjum  TMS  w  s

posób  sprzeczny  z  przepisami  ustawy  z  dnia  11  marca  2004r.  o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”). 

W  odniesieniu  do  argumentacji  Konsorcjum  TMS,  dotyczącą  świadczenia  kompleksowego 

oraz włączanie w zakres dostawy wyrobu medycznego urządzeń, które nie są nierozerwalnie 

związane z dostawą rezonansu magnetycznego, wskazać należy, że dla celów podatkowych 

należy  dzielić  zlecenie  w  taki  sposób,  aby  tworzyły  one  integralne  części.  Ani  Dyrektywa 

2006/112/WE  Rad

y  z  dnia 28  listopada 2006  r.  w  sprawie  wspólnego systemu  podatku od 

wartości dodanej (Dz.U. UE L 347 str. 1 ze zm.), ani przepisy krajowe nie zawierają definicji 

„świadczenia  złożonego".  Zatem,  analizując  konkretny  przypadek  należy  indywidualnie 

rozpatryw

ać okoliczności, czy w danej sytuacji na konkretny zakres należy stosować stawkę 

VAT  podstawową,  czy  możliwe  jest  zastosowanie  stawki  preferencyjnej.  W  ocenie  TSUE 

jednolite  świadczenie  występuje  w  przypadku,  gdy  dwa  lub  więcej  elementy,  albo  dwie  lub 

więcej  czynności  dokonane  przez  podatnika  są  ze  sobą  tak  ściśle  związane,  że  tworzą 

obiektywnie  jedno  niepodzielne  świadczenie  gospodarcze,  którego  rozdzielenie  miałoby 

charakter sztuczny (vide: wyrok TSUE w sprawie C-572/07 RLRE Tellmer  Property sro, pkt 

W  kontekście  tego  wyroku  za  świadczenia  odrębne  należy  uznać  świadczenia 

wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz nabywcy, które mogą być rozdzielone w 

sposób  obiektywnie uzasadniony,  nawet  jeśli  są w  pewien  sposób  powiązane.  Zatem,  sam 

fakt,  że  Konsorcjum  TMS  dostarcza  w  ramach  realizacji  usługi  świadczenie  korzystające  z 

preferencyjnej stawki 8% VAT nie oznacza, że Konsorcjum TMS jest uprawnione do objęcia 

tą preferencyjną stawką również innych urządzeń, tj.: UPS do zasilania konsoli operatorskiej 

-  poz.  20 

zał.  nr  1  do  projektu  umowy  oraz  Zestaw  szafek  do  przechowywania  cewek  i 

fantomów - poz. 23 zał. nr 1 do projektu umowy ad. 189. " Tak, 2 komputery HP EliteDesk 

800  G4  (2  szt.)”  ad.  195.  "  Tak,  monitory  opisowe  Dell  P2217H  o  przekątnej  21,5"  i 


ro

zdzielczości 1920x1080 pikseli (2 szt.), które nie są nierozerwalnie związane z systemem 

rezonansu  magnetycznego.  Odwołujący  II  powołał  się  na  Interpretację  indywidualną 

przepisów  ustawy  o  VAT  z  dnia  23  lutego  2016  r.nr  IBPP3/4512-993/15/KG,  która  została 

wydana  przez  Dyrektor  Izby  Skarbowej  w  Katowicach,  działającego  w  imieniu  Ministra 

Finansów. 

W ocenie Odwołującego II dostawa rezonansu magnetycznego nie może stać się podstawą 

do  objęcia  preferencyjną  stawką  VAT  również  dostawy  zasilacza  USB,  mebli,  komputera 

klienckiego HP  czy  monitora  DELL.  Te urządzenia nie  są  wyrobem  medycznym  ani  nie  są 

nierozerwalnie  związane  z  dostawą  rezonansu  magnetycznego,  który  może  po  jego 

dostarczeniu  bezpiecznie  funkcjonować  w  środowisku  zastanym  (tj.  bez  dostawy  4 

kwestiono

wanych pozycji, z 8% stawką VAT, zaoferowaną przez Konsorcjum TMS).   

Odwołujący II dalej wskazał, że kolejnym błędem w zakresie wyceny przedmiotu zamówienia 

i  objęcia  go  nieprawidłową  stawką  podatku  VAT,  jest  objęcie  robót  budowlanych, 

polegających  na  instalacji  gazów  medycznych,  preferencyjną  stawką  8%  VAT.  Konsorcjum 

TMS  nie  wykazało  bowiem  w  treści  swych  wyjaśnień,  iż  względem  planowanego  sposoby 

wykonania przez Konsorcjum TMS świadczenia faktycznie zaistniały okoliczności, skutkujące 

możliwością powołania się na art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Konsorcjum TMS wskazało 

interpretację  indywidualną  dotyczącą  innego  podatnika,  która  dotyczyła  konkretnego  stanu 

faktyczno  - 

prawnego.  Jednakże,  nawet  w  tej  interpretacji  podkreśla  się,  że  kluczowe 

znaczenie  dl

a  opodatkowania  instalacji  medycznych  stawką  8%  albo  23%  VAT  mają 

faktyczne  okoliczności,  związane  z  realizacją  świadczenia.  Zatem,  ogólnikowe  twierdzenia 

Konsorcjum  TMS,  jakoby  wszystkie  instalacje  gazów  medycznych  realizowane  w  ramach 

dostawy  rezonansu  m

agnetycznego stanowiły  usługę powiązaną  z  dostawą,  a nie z  robotą 

budowlaną,  stanowią  daleko  idącą  nadinterpretację  przywołanej  Interpretacji  indywidualnej. 

Tym  samym,  w  ocenie  Odwołującego  II,  Konsorcjum  TMS  naruszyło  przepis  art.  41  ust.  1 

ustawy  w  zw.  z 

art.  146a  pkt  1  ustawy  o  VAT.  22.  Tak  jak  wskazywał  Odwołujący  II  we 

własnych wyjaśnieniach tyczących się zaoferowania instalacji gazów medycznych po stawce 

23%  VAT,  świadczeniami  ze  sobą  powiązanymi,  które  jednak  mogą  być  rozdzielone  w 

sposób  obiektywnie  uzasadniony,  są  (i)  różne  roboty  budowlane,  mające  na  celu 

przystosowanie pomieszczeń pod instalację systemu rezonansu, oraz (ii) dostawa i instalacja 

samego systemu. Roboty budowlane muszą być wykonane w pierwszej kolejności i na raz. 

Dopiero  po  ich  komp

letnym  zakończeniu  (w  tym  również  wszelkich  prac  związanych  z 

instalacjami pod gazy  medyczne),  możliwe jest  przystąpienie do  prac  montażowych.  Sama 

dostawa i montaż rezonansu magnetycznego może odbywać się na kilka tygodni lub nawet 

miesięcy  po  przygotowaniu  budynku  szpitala  pod  pracownię  rezonansu  magnetycznego. 


Stąd  też  wszystkie  rodzaje  robót  budowlanych  można  wyodrębnić  jako  roboty  objęte 

podstawową,  23%  stawką  VAT.  Przerzucanie  wyłącznie  instalacji  gazów  medycznych  do 

drugiego  świadczenia,  jakim  jest  dostawa  i  montaż  systemu  rezonansu  magnetycznego, 

byłoby  działaniem  sztucznym.  Instalacje  te  stanowią  bowiem  część  robót  budowlanych  i  w 

ramach  tej 

czynności  muszą być  wykonane. W ocenie Odwołującego  II,  system rezonansu 

magnetycznego  - 

choć nie będzie działał bez należycie wykonanych robót budowlanych (w 

tym  również  instalacji  gazów  medycznych),  stanowi  jednak  kolejny  połączony  ze  sobą 

funkcjonalne zakres czynności, który jednak może być  wykonany dużo później i przez inny 

podmiot, w już uprzednio przygotowanej pracowni. Wszystkie roboty budowlane, polegające 

na  przebudowie  pomieszczeń  oraz  prowadzeniu  nowych  instalacji  wykonuje  się  w  ramach 

robót  budowlanych.  Z  uwagi  na  fakt,  że  roboty  budowlane  opodatkowane  są  podstawową 

stawką  VAT,  również  i  roboty  instalacyjne  w  zakresie  gazów  medycznych,  wykonywane  w 

toku tych robót budowlanych, opodatkowane są podstawową stawką VAT. W odniesieniu do 

dostawy  i  instalacji  systemu  rezonansu  magnetycznego,  bardzo  istotną  kwestią  jest 

instalacja w pomieszczeniu badań rezonansem magnetycznym specjalnej klatki (tzw. klatka 

RF  lub  Faradaya),  która  izoluje  rezonans  magnetyczny  od  wszelkich  zakłóceń  elektro-

magnetycznych  ze  środowiska  zewnętrznego,  a  dodatkowo  jest  zabezpieczeniem 

środowiska  zewnętrznego  przed  wpływem  pola  elektro-magnetycznego  pochodzącego  od 

rezonansu  magnetycznego.  Każda  klatka  jest  projektowana  indywidualnie  pod  potrzeby 

pomieszczenia (sali badań) i pod konkretny rozkład pola magnetycznego i moc rezonansu. 

Lokalizacja  (umiejscowienie)  rezonansu  magnetycznego  mus

i  być  dokonana  w  oddali  od 

wszelkich 

innych 

źródeł 

elektro-magnetycznych, 

ruchliwych 

arterii 

miejskich, 

transformatorów,  traktów  instalacji  elektrycznych  itp.  Ważne  jest,  by  pomieszczenia 

bezpośrednio sąsiadujące z salą badań nie były pokojami socjalnymi personelu medycznego 

lub  innymi  pokojami,  gdzie  przebywa  często  personel.  Podobnie  jest  z  pomieszczeniami 

znajdującymi się nad i pod salą badań rezonansu magnetycznego. W ocenie Odwołującego 

II  z 

powyższego  opisu  wynika,  że  roboty  budowlane  przygotowują  cały  szpital  pod  kontem 

wyodrębnienia nowej pracowni rezonansu magnetycznego. Usługi montażowe wykonuje się 

natomiast  w  konkretnej pracowni,  w  celu  zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta badanego, 

innych  pacjentów  przebywających  w  budynkach  klasy  1261,  oraz  personelu.  Wszystkie 

roboty  budowlane,  choć  różnią  się  od  siebie  w  zakresie  metod  wykonywania,  specjalistów 

odpowiedzialnych za konkretne odcinki, stanową nierozerwalną całość, gdyż ich prawidłowe 

wykonanie  determinuje,  czy  szpital  jest  prawidłowo  przygotowany  do  dostawy  i  montażu 

systemu rezonansu magnetycznego. 

Zaś drugim etapem, który może nastąpić bezpośrednio 

po  robotach  budowlanych,  jest  dostawa rezonansu magnetycznego i  jego  montaż  (w  skład 

którego  wchodzi  budowa  klatki  RF),  które  odbywają  się  w  wydzielonym  i  uprzednio 

przystosowanym  do  tego  pomieszczeniu.  Choć  sama klatka nie jest  wyrobem medycznym, 


to  z  uwagi  na  fakt,  że  jest  dostarczana  w  celu  prawidłowego  funkcjonowania  rezonansu 

magnetycznego (zapewnienia bezpieczeństwa), objęta jest preferencyjną stawką 8% VAT. 

W  ocenie  Odwołującego  II  z  powyżej  przedstawionym  stanie  faktycznym,  mamy  więc  do 

czynienia  ze  świadczeniem  złożonym,  zgodnie  z  którym,  element  poboczny  jest 

klasyfikowany  podatkowo  zgodnie  z  elementem  głównym.  Dzieje  się  tak  zarówno  w 

przypa

dku  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  dot.  gazów  medycznych,  jak  i  w  przypadku 

dostawy  i  montażu  systemu  rezonansu  magnetycznego,  w  skład  którego  wchodzą  wyroby 

medyczne  i  niemedyczne.  W  podsumowaniu  Interpretacji  indywidualnej  nr  IBPP3/4512-

993/15/KG zos

tały wskazane jasne instrukcje, kiedy można mówić o świadczeniu złożonym. 

Mianowicie, „Odnosząc się natomiast do zagadnienia poruszonego w pytaniu drugim, tj. czy 

w  odniesieniu  do  usługi  wykonania  robót  budowlanych  lub  przebudowy  obiektu 

budowlanego, w którym będzie ostatecznie funkcjonować wyrób medyczny, Wnioskodawca 

jest zobowiązany zastosować 23% stawkę podatku od towarów i usług, należy wskazać, że 

w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje 

się  do  dostawy,  budowy,  remontu,  modernizacji,  termomodernizacji  lub  przebudowy 

obiektów  budowlanych  lub  ich  części  zaliczonych  do  budownictwa  objętego  społecznym 

programem  mieszkaniowym.  (...)  Zatem  świadczenie  usług  wykonania  robót  budowlanych 

lub  przebudowy,  jako  świadczenie  odrębne  od  dostawy  wyrobu  medycznego,  podlega 

opodatkowaniu stawką właściwą dla tego typu robót. W przypadku, gdy przy wykonaniu ww. 

robót nie zostaną spełnione warunki do zastosowania stawki obniżonej 8% na podstawie art. 

41 ust. 12

—12c ustawy o VAT, wykonanie tych usług podlega opodatkowaniu podstawową 

stawką podatku VAT w wysokości 23%, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 

ustawy  o  VAT.  Stanowisko  Wnioskodawcy  w  zakresie  23%  stawki  podatku  VAT  dla  robót 

budowlanych lub przebudo

wy, jest prawidłowe.”  

W  ocenie  Odwołującego  II  Konsorcjum  TMS  nie  wykazało,  aby  zaplanowany  przez 

Konsorcjum  TMS  „sposób  realizacji  świadczenia”  uprawniał  tego  wykonawcę  do 

zastosowania  preferencyjnej  stawki  VAT.  Tym  samym.  Konsorcjum  TMS,  oferując  8% 

st

awkę  VAT  na  instalacje  gazów  medycznych,  nie  zastosował  się  do  przepisów  ustawy  o 

VAT oraz do wykładni tych przepisów wskazanych w obu interpretacjach indywidualnych, tj. 

nr  IBPP2/45  12-44  1/15/WN  oraz  nr  IBPP3/4512-

993/15/KG.  Powyższa  okoliczność 

przesądza o tym, że Konsorcjum TMS popełniło błędu w obliczeniu ceny, zatem jego oferta 

podlega  odrzuceniu.  Skoro  zaś  Konsorcjum  TMS  zastosowało  stawkę  preferencyjną,  to 

Konsorcjum  TMS  zobowiązane  było  wyjaśnić  na  żądanie  Zamawiającego,  dlaczego 

zaplanowany  „sposób  realizacji  świadczenia”  uprawnia  Konsorcjum  TMS  do  zastosowania 

preferencyjnej stawki 8% VAT. Z uwagi jednak na brak danych w tym zakresie, brak podjęcia 


próby  indywidualnego  wytłumaczenia  danej  stawki,  i  poleganie  jedynie  na  ogólnych 

interpretacjach,  kt

óre  nie  mogą  jednak  być  stosowane  blankietowo,  stwierdzić  należy,  że 

Konsorcjum  TMS  nie  wykazało  w  wyjaśnieniach  podstawy  prawnej  dla  zastosowania 

preferencyjnej stawki 8% VAT.  

W  ocenie  Odwołującego  II  mając  na  uwadze  powyższe,  stwierdzić  należy,  że  Konsorcjum 

TMS  popełniło  pięć  (5)  niezależnych  błędów,  z  których  każdy  z  osobna  skutkuje 

koniecznością odrzucenia oferty Konsorcjum TMS na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp.  Zamawiający  zaniechał  jednak  tej  czynności,  dając  wiarę  niepopartym  niczym 

twi

erdzeniom  Konsorcjum  TMS,  które  są  wprost  sprzeczne  z  przepisami  prawa  oraz 

odnośnym orzecznictwem krajowym i unijnym. Zatem, Konsorcjum TMS, w toku wyjaśnień, 

faktycznie  doprowadziło  do  negocjowania  treści  oferty  w  zakresie  należnego  VAT-u  na 

poszczególne części oferty. 

ZANIECHANIE ODRZUCENIA OFERTY KONSORCJUM PROMED 

Odwołujący  II  wskazał, że  w  dniu 29  listopada 2019  r.,  w  skutek  powziętych wątpliwości  w 

zakresie  zgodności  oferty  Konsorcjum  PROMED  z  treścią  SIWZ,  Zamawiający  zadał 

Konsorcjum PROMED 

następujące pytanie: „Do Państwa oferty został dołączony Załączniku 

nr  1  „Kosztorys  ofertowy”,  w  którym  potwierdziliście  Państwo  zaoferowanie  i  wycenienie 

urządzenia Philips  Medical  Systems  Nederland B.V.,  IntelliSpace Portal V.10. Wskazany  w 

pozycji  3  kos

ztorysu  ofertowego  system  postprocesingowy  z  konsolą  lekarską  i 

oprogramowaniem  został  opodatkowany  w  całości  8%  stawką  Vat  oraz  wymieniono  tylko 

jednego  producenta  tj.  Philips  Medical  Systems  Nederland  B.V.  Tymczasem  pozycja  nr  3 

kosztorysu  ofertowego  mia

ła  obejmować  cały  asortyment  wymieniony  w  rozdz.  1  pkt.  III 

załącznika nr 2a (pkt. od 185 do 242). Powyższe punkty obejmowały również m. in. pozycje: 

-189. Konsole oparte o komputer klasy PC; -

194. Kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o 

min.  przekątnej  min.  28”  i  rozdzielczości  min.  3280x2048  pikseli,  -195. Monitory  opisowe o 

min. przekątnej min. 21" i rozdzielczości min. 1920xl080pikseli Wykonawca w ww. pozycjach 

wymienił:  ad.  189.  "  Tak,  konsole oparte o komputer klasy  PC  2 szt.”  ad.  194." Tak,  30”  o 

ro

zdzielczości 3280x2048 2 szt.” ad. 195." Tak, 23,8” o rozdzielczości 1920x1080 2 szt.” Z 

załączonego  do  wyjaśnień  dokumentu  „broszura  ds-ESPRIMO-P558”  oraz  dokumentów 

załączonych  do  oferty  „EV2450_2455”  oraz  „RX660_ulotka  PL”  wynika,  że  Wykonawca 

oferuje  konsole  postprocessingowe  (lekarskie):  ad.  189  - 

oparte  są  o  2  szt.  komputerów 

klasy PC FUJITSU ESPR1MO P558 2 szt., ad. 194 - kolorowe monitory diagnostyczne EIZO 

RadiForce®  RX660  2  szt.,  ad.  195  -  monitory  opisowe  EIZO  FlexScan  EV2450  2  szt.  Z 


wiedzy  Zama

wiającego wynika,  że komputer  FUJITSU  ESPRIMO  P558  oraz  monitor  EIZO 

FlexScan EV2450 nie jest wyrobem medycznym. W deklaracji zgodności wystawione przez 

Philips  Healthcare  nie  ma  też  wymienionych  wyżej  przytoczonych  komputerów,  ani  też 

monitorów.  Z  uwagi  na  powyższe,  Zamawiający  wnosi  o  wyjaśnienie:  1)  Czy  Wykonawca 

wycenił pozycje 189, 194 i 195? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to 

proszę  o  wskazanie,  w  której  pozycji  Kosztorysu  ofertowego  (załącznika  nr  1  do  projektu 

umowy)  zostały  wycenione  wyżej  wskazane  pozycje?  3)  Jeżeli  odpowiedź  na  pierwsze 

pytanie  jest  twierdząca,  to  prosimy  o  wyjaśnienie  jaką  stawką  Vat  zostały  opodatkowane 

oraz  na  podstawie  jakich  dokumentów  lub  przepisów  zaklasyfikowano  je  do  wyrobów 

medycznych? 4) J

eżeli asortyment z pozycji 189, 194 i 195 z zał. nr 2a rozdz. 1 pkt. III został 

zaklasyfikowany  jako  wyrób  medyczny  wnosimy  aby  firma  Philips  Healthcare  przekazała 

dokument lub dokumenty na podstawie, których asortymenty opisane w pozycjach 189, 194 i 

5 są wyrobami medycznymi. 

Dalej  Odwołujący  II  wskazał,  że  na  tak  zadane  pytania,  Konsorcjum  PROMED  udzieliło 

następujących odpowiedz:  

W ocenie Odwołującego II powyższe wyjaśnienie wskazuje, że oferta Konsorcjum PROMED 

jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Pozycja  „Kosztorysu  ofertowego”  nie  tylko  powinny  być 

bowiem  zgodne  w  swej  treści  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  o  VAT,  w  zakresie 

należnej  stawki  w  odniesieniu  do  poszczególnych  zakresów,  lecz  również  powinny 

uwzględniać  wymóg  Zamawiającego  w  zakresie  wyceny  w  odpowiednich  pozycjach 

wskazanego w nim asortymentu. I tak, asortyment wymieniony  w  Rozdziale I punkt III miał 

być  wyceniony  w  1.3  „Kosztorysu ofertowego”, a w  1.4.1 miała być  wyceniona integracja z 

pkt. IV243.1 (jest to wyraźnie zaznaczone w kosztorysie). Alternatywnie, z uwagi na fakt, że 

w  ust.  1.4.1  Kosztory

su  ofertowego”  Konsorcjum  PROMED  nie  wpisało  nazwy  ani 

producenta  sprzętu,  przyjąć  należy,  że  sprzęt  ten  faktycznie  nie  został  zaoferowany,  a 

niniejsze  tłumaczenia  stanowią  próbę  dopisania  brakującego  asortymentu  w  pozycję,  która 

zdaniem  Konsorcjum  PROMED  da  największe  szanse  na  uniknięcie  odrzucenia  tej  oferty. 

Odwołujący  II  wskazał,  że  również  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stoi  na 

stanowisku,  iż  zmiany  w  kosztorysie  ofertowym  w  zakresie  przypisywania  poszczególnym 

pozycjom  odmiennych  treści  niż  wynika  to  z  SIWZ  stanowi  o  niezgodności  danej  oferty  z 

treścią SIWZ. Odwołujący II powołał się na wyrok KIO z dnia 14 września 2016r., sygn. akt: 

KIO 1630/16. 

W  ocenie  Odwołującego  II  oferta  Konsorcjum  PROMED  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w 

zakresie wymogu wyceny w poz. 1.3 „Kosztorysu ofertowego komputerów z wiersza 189 ani 


monitorów  z  wiersza  195.  Konsorcjum  PROMED  albo  w  ogóle  nie  wyceniło  tych  pozycji  w 

swojej ofercie, albo też dokonało tej wyceny w innym miejscu, co jednak nie może stanowić o 

niezgodności  formalnej,  lecz  stanowi  merytoryczną  niezgodność  oferty  z  treścią  SIWZ. 

Ponadto, brak wskazania nazw oferowanych produktów w ust. 1.4.1 „Kosztorysu ofertowego” 

wskazuje raczej, że w toku wyjaśnień doszło do negocjacji treści oferty, gdyż ze złożonego 

„Kosztorysu  ofertowego”  nie  wynika  fakt  zaoferowania  kwestionowanych  komputerów  z 

wiersza 189 ani monitorów z wiersza 195. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załączeniami  (dalej  „SIWZ”)  na 

okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia  oraz  wymagań  Zamawiającego  w  zakresie 

przedmiotu 

zamówienia;  (ii)  ofertę  Odwołującego  I,  Odwołującego  II  oraz  PROMED  S.A.  z 

siedzibą w Warszawie i Krajowy Fundusz Szpitalny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej 

łącznie:  „Konsorcjum  PROMED”)  na  okoliczność  ustalenia  ich  treści;  (iii)  wezwanie 

Zmawiającego z dnia 1 października 2019 roku skierowane do Konsorcjum BFF, wyjaśnienia 

Konsorcjum  BFF  z  10  października  2019  roku,  oświadczenie  GE  Medical  Systems  Polska 

Sp. z o. o. z dnia 9 października 2019 roku, wezwanie Zamawiającego z dnia 27 listopada 

2019 r. i wyjaśnienia Konsorcjum BFF z dnia 6 grudnia 2019 roku, oświadczenie GE Medical 

Systems  SCS  z  siedzibą  w  Buc  (Francja),  certyfikat  CE  –  na  okoliczność  ustalenia  treści 

wezwania i złożonych wyjaśnień w zakresie części składowych rezonansu magnetycznego i 

przyjętej  podstawy  opodatkowania  podatkiem  VAT  przedmiotu  zamówienia;  (iv)  wezwanie 

Zmawiającego  do  wyjaśnień  wykonawcę  Konsorcjum  TMS  z  dnia  27  listopada  2019  roku, 

wyjaśnienia wykonawcy Konsorcjum TMS z dnia 6 grudnia 2019 roku, oświadczenie Canon 

Medical  Systems  Corporation  z  dnia  2  grudnia  2019  rok

u,  wezwanie  Zmawiającego  do 

wyjaśnień  wykonawcę  Konsorcjum  TMS  z  dnia  10  grudnia  2019  roku,  wyjaśnienia 

wykonawcy Konsorcjum TMS z dnia 13 grudnia 2019 roku - 

na okoliczność ustalenia treści 

wezwania i złożonych wyjaśnień w zakresie części składowych rezonansu magnetycznego i 

przyjętej  podstawy  opodatkowania  podatkiem  VAT  przedmiotu  zamówienia;  (v)  wezwanie 

Zmawiającego  do  wyjaśnień  skierowane  do  wykonawcy  Konsorcjum  PROMED  z  dnia  27 

listopada 2019 roku, wyjaśnienia wykonawcy Konsorcjum PROMED z dnia 6 grudnia 2019 r. 

na  okoliczność  ustalenia  treści  wezwania  i  złożonych  wyjaśnień  w  zakresie  części 

składowych rezonansu magnetycznego i przyjętej podstawy opodatkowania podatkiem VAT 

przedmiotu zamówienia; (vi) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia 

przebiegu  postępowania;  (vii)  deklaracji  zgodności  dla  komputerów  HP  oraz  DELL  na 

okoliczność wykazania, iż produkty te nie stanowią produktu medycznego i podlegają stawce 


podstawowej  VAT  23%;  (viii) 

oferty  złożone  w  innych  postępowaniach,  w  tym  ofertę 

wykonawcy  ALTERIS  na 

okoliczność  wykazania,  iż  detektor  implantów  metalowych  objęty 

jest 

stawką  podstawową  VAT  23%;  (ix)  oświadczenie  GE  Medcial  Systems  z  dnia  13 

stycznia  2019  r.  na  okoliczność    wykazania,  że  wszystkie  elementy  składowe  rezonansu 

magnetycznego są objęte certyfikatem wystawionym dla rezonansu magnetycznego. 

Na  podstawie  powyższych  dokumentów  Izba  ustaliła,  że  przedmiotem  zamówienia  jest 

zakup,  montaż  rezonansu  magnetycznego  wraz  z  dostosowaniem  pomieszczeń  oraz 

niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - wg 

opisu  oraz  wymogów  projektu  umowy  jako  załącznik  nr  5  i  załącznik  nr  5a  do  SIWZ. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załączniki  nr  2a,  2b,  2c.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 lipca 

2019 r. pod numerem 2019/S 128-312267, pod adresem 

https://ted.europa.eu

Izba ustaliła, że zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale VI SIWZ „Wykaz oświadczeń 

lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy” Zamawiający wskazał, że wykonawcy są 

zobowiązani złożyć: (i) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – wymaganą treść formularza 

zawiera  załącznik  nr  1  do  SIWZ;  (ii)  wypełniony  KOSZTORYS  ofertowy  przedmiotu 

zamówienia, oferowanego przez wykonawcę z podaniem wartości i informacji określonych w 

załączniku  nr  1  do  projektu  umowy,  załącznik  2a  –  opis  przedmiotu  zamówienia  do  MR, 

załącznik  2b  –  wyposażenie  pracowni  MR  w  meble  do  wszystkich  pomieszczeń  oraz 

załącznik  nr  2c  –  program  funkcjonalno  –  użytkowy;  (iii)  wymagane  do  oferty  dokumenty 

poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: 

–  deklaracja zgodności*, 

–  certyfikat CE, 

–  zgłoszenie  wyrobu  medycznego  jeżeli  klasa  wyrobu  na  to  wskazuje  do  Prezesa 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

lub  powiadomienie  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  o  wprowadzeniu  wyrobu  medycznego  do  używania 

(ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U.  nr 107 poz.679).  

*  Deklaracja  zgodności  i  certyfikat  CE  na  cały  aparat,  nie  na  części  składowe,  zgodna  z 

aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE).  

Izba  ustaliła,  że  w  Załączniku  nr  2a  Zamawiający  zawarł  szczegółowy  opis  przedmiotu 

zamówienia.  Zadanie  nr  1  Zamawiający  określił  jako:  Rezonans  Magnetyczny  wraz  z 


dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędnym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala 

im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Zamawiający w Rozdziale nr 1 opisał wymagane parametry 

techniczne i eksploatacyjne. Zamawiający wskazał, iż wymaga od wykonawców wskazania w 

Załączniku  nr  1  oferowanego  parametru  wraz  ze  sprecyzowaniem  nr  strony  oferty 

potwierdzającego spełnienie oferowanego parametry urządzenia.   

Izba  ustaliła,  że  w  postępowaniu  oferty  złożyło  trzech  wykonawców:  Odwołujący  I, 

Odwołujący II oraz Konsorcjum Promed.  

1. Nr oferty: 0158/DZP/8/PN/2019 

Konsorcjum TMS  
ul. Wiertnicza 84  84 
02-952 Warszawa, Polska 
 

Termin wykonania: 98 dni 
Okres gwarancji: 61 miesięcy 
Warunki płatności: sprzedaż ratalna 60 miesięcy 
 

Nazwa kryterium 

Wartość kryterium 

Cena 

Gwarancja i obsługa serwisowa 

Parametry techniczne 

 
2. Nr oferty: 0159/DZP/8/PN/2019 

BFF MEDFINANCE 

SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. al. Piłsudskiego   76 
90-

330 Łódź, Polska 

ALTERIS SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. CEGLANA  35 
40-514 Katowice, Polska 
 

Termin wykonania: 98 dni od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: 60 m-cy 
Warunki płatności: Zgodnie z SIWZ. 
 

Nazwa kryterium 

Wartość kryterium 

Cena 

5 924 620,13 zł 


Gwarancja i obsługa serwisowa 

60 m- cy 

Parametry techniczne 

zgodnie z załącznikiem do oferty 

 
3. Nr oferty: 0160/DZP/8/PN/2019 

PROMED S.A. 
ul. Działkowa  56 
02-234 Warszawa, Polska 
 

Krajowy Fundusz Szpitalny Sp. z o.o. 
ul. Hubska  44 
50-

502 Wrocław, Polska 

Termin wykonania: 98 dni 
Okres gwarancji: 72 miesiące 
Warunki płatności: zgodnie z SIWZ 
 

Nazwa kryterium 

Wartość kryterium 

Cena 

Gwarancja i obsługa serwisowa 

72 miesiące 

Parametry techniczne 

według tabelki technicznej 

Izba ustaliła na podstawie ofert wykonawców, że Konsorcjum TMS zaoferowało urządzenie 

Canon  Medical  Systems  Corporation,  Typ  MRT 

–  2020,  Model  -  Vantage  Elan  1,5T. 

Konsorcjum  BFF  zaoferowało  urządzenie  firmy  GE  Medical  Systems,  Typ    i  Model 

Urządzenia  -  Signa  Explorer,  zaś  Konsorcjum  Promed  zaoferowało  urządzenie  Philips 

Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, Typ i Model - Prodiva 1.5T CX.  

Izba ustaliła, że w Kosztorysie ofertowym Konsorcjum BFF w zakresie  detektora implantów 

metalowych wskaz

ało, że jako producenta urządzenia firmę Garrett Electronic Inc. State St. 

Garland  TX  7504,  Model  Super  Scanner  V,  rok  produkcji  2019. 

Wykonawca  wskazał  w 

Kosztorysie  ofertowym,  iż  detektor  implantów  metalowych  jest  objęty  jest  stawką  VAT  8%. 

Izba  ustaliła,  że  Konsorcjum  BFF  w  zakresie  zestawu  fantomów  do  kalibracji  i  testowania 

aparatu  o

raz  zestawu  podgłówków  i  podkładek  wskazał,  że  asortyment  ten  podlega 

opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%. Ponadto, Izba ustaliła, że Konsorcjum BFF 

wskazało jako producenta rezonansu magnetycznego GE Medical Systems. 


W  zakresie  Konsorcjum  TMS  Izba  ustaliła,  że  wykonawca  ten  w  Kosztorysie  ofertowym 

wskaz

ał, iż w odniesieniu do asortymentu oferowanego w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 

22,  23,  24,  25,  26,  189,  194  i  195 

Kosztorysu  ofertowego  zastosował  stawkę  VAT  8%. 

Jednocześnie  Konsorcjum  TMS  w  zakresie  robót  budowlanych  wskazało  w  Kosztorysie 

ofertowym dwie stawki VAT 

– 23% oraz 8%.  

W  zakresie  Konsorcjum  BFF,  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  wezwał  w  dniu  1  października 

2019 r. Konsorcjum BFF do uzupełnienia dokumentów m.in. w zakresie detektora implantów 

metalowych  Garrett  Electronics  Super  Scanner  V.,  tj.  takich  dokumentów,  na  podstawie 

których  Konsorcjum  BFF  mogło  zastosować  stawkę  podatku  VAT  w  wysokości  8%.  W 

w

ezwaniu Zamawiający żądał przedstawienia dokumentów poświadczających dopuszczenie 

do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: (i) deklaracji zgodności; (ii) certyfikatu 

CE,   zgłoszenia wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu 

Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  lub 

powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania  - ustawa z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 j.t. z późn. zm.). 

Konsorcjum BFF 

w odpowiedzi na w/w wezwanie przedstawiło w dniu 10 października 2019 

roku pismo, w którym zawarło informację: „Dla detektora implantów metalowych załączamy 

oświadczenie  producenta  rezonansu  magnetycznego  zawierające  wykaz  elementów 

wchodzących  w  skład  systemu  rezonansu”.  Konsorcjum  BFF  załączył  do  pisma 

oświadczenie firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. z dnia 9 października 2019 roku. 

W  treści  oświadczenie  zawarta  została  informacje,  że  detektor  implantów  metalowych, 

zestaw  fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu,  zestaw  podgłówków  i  podkładek  jest 

integralnymi częściami składowymi oferowanego systemu rezonansu magnetycznego Signa 

Explorer.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  23  października  2019  r.  rozstrzygnął  postępowanie  i 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Konsorcjum BFF. 

Izba ustaliła, że Zamawiający w dniu 15 listopada 2019 r. unieważnił wynik postępowania. 

Zamawia

jący  wezwał  Konsorcjum  BFF  w  dniu  27  listopada  2019  r.  do  złożenia  wyjaśnień 

złożonej oferty w zakresie detektora implantów metalowych, zestawu fantomów do kalibracji i 

testowania  aparatu,  zestaw  podgłówków  i  podkładek.  Konsorcjum  BFF  w  wyjaśnieniach  z 

dni

a  6  grudnia  2019  roku  udzieliło  odpowiedzi  na  powyższe  pytania.  Konsorcjum  BFF 


wskazało, że nie wszystkie elementy systemu rezonansu magnetycznego Signa Explorer są 

wprost wymienione w deklaracji zgodności. Konsorcjum BFF wskazało również, że detektor 

impl

antów  metalowych,  zestawu  fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu,  zestaw 

podgłówków  i  podkładek  jako  część  zestawu  całościowego  określanego  jako  rezonans 

magnetyczny objęte jest stawką VAT 8%. Konsorcjum BFF złożyło również oświadczenie z 

dnia 29 list

opada 2019 r. GE Medical Systems SCS z siedzibą w Buc (Francja), w którym to 

dokumencie  zawarto  oświadczenie  jakie  akcesoria  i  wyposażenie  jest  wymagane  do 

korzystania z rezonansu magnetycznego. Wśród wymienionych elementów został wskazany 

detektor    implan

tów  metalowych,  zestawu  fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu, 

zestaw  podgłówków  i  podkładek.  W  oświadczeniu  zawarto  również  informację,  że 

podmiotem  kompetentnym  do  wydawania  wiążących  oświadczeń  woli  i  wiedzy  m.  in.  w 

zakresie specyfikacji technicznej systemu rezonansu magnetycznego Signa Explorer jest GE 

Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.  o.  Ponadto  Konsorcjum  BFF  załączyło  certyfikat  CE  dla 

oferowanego urządzenia.  

Ponadto  Konsorcjum  BFF  wyjaśniło,  że  „producentem  (wytwórcą)  systemu  rezonansu 

magnet

ycznego Signa  Explorer  są: GE  Healthcare (Tianjin)  Company  Limited  z  siedzibą  w 

Tianjin (ChRL) oraz GE Medical Systems, LLC z siedzibą w Waukesha (Wisconsin, USA)". 

Konsorcjum BFF wyjaśniło, że „producentem jednego urządzenia może być jeden lub więcej 

niż  jeden  wytwórca,  a  także,  że  podmiotem  wpisanym  do  deklaracji  zgodności  jest  GE 

MEDICAL  SYSTEMS  SCS,  jako  autoryzowany  dystrybutor  dla  produktów  GE  Healthcare 

wprowadzanych na  rynek  europejski.  Zgodnie z  informacją zawartą w  Certyfikacie CE, jest 

dwóch  producentów  systemu  rezonansu  magnetycznego  Signa  Explorer—  GE  Healthcare 

(Tianjin)  Company  Limited  z  siedzibą  w  Tianjin  (ChRL)  oraz  GE  Medical  Systems,  LLC  z 

siedzibą  w  Waukesha  (Wisconsin,  USA).  Zatem,  poszczególne  dokumenty  wskazujące  na 

odmienne  spółki  z  grupy  kapitałowej  GE  nie  są  ze  sobą  wzajemnie  sprzeczne,  lecz 

komplementarne. Konsorcjum BFF złożyło certyfikat CE w treści którego wskazane jest, że 

GE Healthcare (Tianjin) Company Limited z siedzibą w Tianjin (ChRL) jest główną siedzibą i 

uprawnionym  wytw

órcą  odpowiedzialnym  za  i  kontrolę  końcową  natomiast  GE  Medical 

Systems,  LLC  z  siedzibą  w  Waukesha  (Wisconsin,  USA)  jest  siedzibą  w  USA 

odpowiedzialną za wytwarzanie i kontrolę końcową. 

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  27  listopada  2019  roku  Zamawiający  wezwał  do  wyjaśnień 

Konsorcjum TMS poprzez zadanie poniższych pytań: 

dlaczego  w  deklaracji  zgodności  dla  systemu  rezonansu  magnetycznego  Canon 

Medical  Systems  Corporation  MRT-2020

/E2  (Vantage  Elan)  1,5  T  nie  zostały 


wymienione (wyspecyfikowane) pozycje 2, 6, 7, 

10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zał. 

nr 1 do projektu umowy? 

czy asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zał. 

nr  1  do  projektu  umowy  jest  tego  samego  producenta  co  cały  system  rezonansu 

magnetycznego? 

  czy asortymenty wymienione w pozycjach 2,  6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

zał. nr 1 do projektu umowy nie posiadają osobno deklaracji zgodności? 

jeśli asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zał. 

nr  1  do  projektu  umowy  jest  produkowany  przez  innego  producenta  prosimy  o 

wskazania nazwy producenta modelu oraz typu urządzenia; 

czy  wskazana  w  kosztorysie  ofertowym  (zał.  nr  1  do  projektu  umowy)  8%  stawka 

podatku VAT na asortyment wymieniony  w pozycjach 2,  6, 7,  10,  11,20, 21, 22,  23, 

24, 25, 26 jest prawidłowa? 

jeżeli  odpowiedź  na  powyższe  pytanie  jest  twierdząca  wnosimy  aby  firma  Canon 

Medical  Systems  Corporation  przekazała  dokument  na  podstawie,  którego 

asortyment wymieniony w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

zał. nr 1 

jest opodatkowany stawką VAT wynoszącą 8% i jest uznawany  za integralną część 

całego systemu; 

  czy  Wykonawca  w

ycenił  pozycje  189,  194  i  195?  Jeżeli  odpowiedź  pytanie  jest 

twierdząca,  to  proszę  o  wskazanie,  w  której  pozycji  kosztorysu  ofertowego 

(z

ałącznika nr 1 do projektu umowy) zostały wycenione wyżej wskazane pozycje oraz 

prosimy  o  wyjaśnienie  jaką  stawką  Vat  zostały  opodatkowane  oraz  na  podstawie 

jakich dokumentów lub przepisów zaklasyfikowano je do wyrobów medycznych? 

jeżeli  asortyment  z  pozycji  189,  194  i  195  z  zał.  nr  2a  rozdz.  I  pkt.  III  został 

zaklasyfikowany  jako wyrób  medyczny  wnosimy,  aby  firma Canon  Medical  Systems 

Corporation przekazała dokument lub dokumenty na podstawie, których asortymenty 

opisa

ne w pozycjach 189, 194 i 195 są wyrobami medycznymi. 

Zamawiający również zażądał wyjaśnień dotyczących przyjętej stawki VAT odnośnie 

robót budowlanych.  

Izba ustaliła, że Konsorcjum TMS w wyjaśnieniach z dnia 6 grudnia 2019 roku oświadczyło, 

że  „deklaracja  zgodności  systemu  rezonansu  magnetycznego  Canon,  podobnie  jak 

deklaracje  zgodności  innych  producentów,  nie  zawiera  enumeratywnie  wszystkich 

elementów  i  części  składowych,  jakie  są  niezbędne  do  pracy  systemu,  gdyż  deklaracja 

objęty jest cały system pracujący jako zorganizowany zespół składników ". Na potwierdzenie 

faktu, że asortymenty wymienione w pozycjach 2, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zał. 


nr 1 do projektu umowy są częściami składowymi oferowanego rezonansu magnetycznego 

MRT-2020  /E2  (Vantage  Elan)  1  ,  5  T,  Konsorcjum  przedst

awiło  oświadczenie  Canon 

Medical  Systems  Europe  B.V.  producenta  z  dnia  2  grudnia  2019  r.,  w  którym  zostały 

sprecyzowane elementy dostawy tj. rezonans magnetyczny MRT-2020 Vantage Elan wraz z 

wyposażaniem  niezbędnym  do  jego  prawidłowego  działania.  W  zestawie  tych  elementów 

zostały  wymienione  pozycje  2,  6,  7,  10,  11,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26.  Konsorcjum  TMS 

wskazało,  że  mając  na  uwadze  ww.  oświadczenie  oraz  na  podstawie  załączonej  do  oferty 

deklaracji  zgodności  systemu  rezonansu  magnetycznego  jako  wyrobu  medycznego  daje 

podstawę  do  naliczenia  8%  VAT  na  wszystkie  elementy  niezbędne  do  prawidłowej  pracy 

systemu MRT-2020 /E2 (Vantage Elan) 1,5 T. 

W  zakresie  zapytań  dotyczących  pozycji  nr  189,  194,  195  Konsorcjum  TMS  wskazało,  że 

pozycje te zostały wycenione i wliczone do 3 pozycji kosztorysu ofertowego załącznika nr 1 

do  projektu  umowy  jako  wliczone  w  cenę  zestawu  Vitrea  Advanced  Visualisation  7.10.1. 

Konsorcjum TMS  wyjaśniło,  że jest gotowe do dostarczenia „Vitrea  Advanced  Visualisation 

7.10.1.  produkowanego  p

rzez  wchodzącą  w  skład  grupy  kapitałowej  Canon  spółkę  Vital 

Images,  Inc.  Przedmiotowy  system  postprocesingowy  z  konsolą  lekarską  i 

oprogramowaniem  wraz  z  przynależną  do  niej  infrastrukturą  komputerową  tworząc 

zintegrowany system został opodatkowany w całości 8% stawką Vat. W skład tego zestawu 

wchodzą również: 

2 sztuki komputerów klienckich HP EliteDesk 800 G4 służących do odczytu danych, 

2 sztuki monitorów diagnostycznych Eizo RX660 30 ” 

2 sztuki monitorów opisowych Dell P221 71-1. 

Całość,  wraz  z  stanowiącym  główny  element  dostawy  oprogramowaniem  Vitrea  Advanced 

Visualisation 7.10. 1., będącym wyrobem medycznym jako świadczenie kompleksowe winna 

być opodatkowana stawką 8 % VAT.” Ponadto Konsorcjum TMS przedstawiło oświadczenie 

producenta z dnia  2 grudnia 2019 roku

, w którym to potwierdziło, że Komputer HP EliteDesk 

800  G4  - 

2 szt.,  Eizo  RX660 30”  3280  x  2048  pikseli  -  2 szt.,  Dell  P22171-121 ,5 ”  1920x 

1080  pikseli 

—  2  szt.  są  niezbędne  dla  zapewnienia  prawidłowego  działania  systemu 

rezonansu  magnetyc

znego  jako  całości  oraz,  że  powyższe  elementy  są  częściami 

składowymi  oferowanego  rezonansu  magnetycznego  MRT-2020  /E2  (Vantage  Elan)  1,5  T. 

Ponadto  Konsorcjum  TMS  oświadczyło,  że  „monitory  diagnostyczne  Eizo  RX660  30”  są 

wyrobami  medycznymi  i  posiadają  własne  deklaracje  zgodności  jako  wyroby  medyczne,  a 

komputery  klienckie  wraz  z  monitorami  opisowymi  niezbędne  do  korzystania  z  wyrobu 

medycznego  i  łącznie  z  nim  dostarczane  korzystają  ze  stawki  8  %  VAT  jako  elementy 

świadczenia kompleksowego”.  


W  zakresie  p

odatku  VAT  dotyczącego  robót  budowlanych,  Konsorcjum  TMS  w 

wyjaśnieniach  z  dnia  6  grudnia  2019  roku  wskazało,  że:  „system  instalacji  gazów 

medycznych, jako wyrób medyczny, zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT w zw. z 

art. 146a pkt 2 ustawy o VAT 

podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%, co wynika z 

pozycji  105  załącznika  nr  3  do  ustawy  o  VAT.  Na  podstawie  przywołanej  pozycji 

przedmiotowego  załącznika  stawkę  8%  stosuje  się  bez  względu  na  symbol  PKWiU  do 

wyrobów  medycznych,  w  rozumieniu  ustawy  o  wyrobach  medycznych  dopuszczonych  do 

obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  innych  niż  wymienione  w  pozostałych 

pozycjach  załącznika.  Zgodnie  z  art.  2  ust.  1  pkt  38  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o 

wyrobach  medycznych  wyrobami  medycznymi  są:  narzędzie,  przyrząd,  urządzenie, 

oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym 

z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach 

diagnostycznych  lub  terapeutycznych  i  niezbędnym  do  jego  właściwego  stosowania, 

przeznaczony  przez  wytwórcę  do  stosowania  u  ludzi  w  celu:  1)  diagnozowania, 

zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 2) diagnozowania, 

monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia; 3) 

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego; 

4)  regulacji  poczęć  - który  nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania  w  ciele lub  na 

ciele  ludzkim  środkami  farmakologicznymi,  immunologicznymi  lub  metabolicznymi,  lecz 

którego  działanie  może  być  wspomagane  takimi  środkami”.  Następnie  Konsorcjum  TMS 

stwierdziło, „że oferowany przez Konsorcjum system gazów medycznych, posiada certyfikaty 

wyrobu  medyczne  i  powinien  być  traktowany  jako  wyrób  odrębnie  opodatkowany  (jako 

świadczenie  odrębne).  ”  Na  potwierdzenie  prawidłowo  zastosowanej  stawki  podatku  VAT 

Konsorcjum TMS podało Indywidualną Interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej 

w Katowicach; znak IBPP2/4512-441/15/WN. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  pismem  z  dnia  10  grudnia  2019  r.  ponownie  wezwał 

Konsorcjum TMS do złożenia wyjaśnień żądając wskazania, czy asortyment w pozycjach 2, 

6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 załącznik nr 1 do projektu umowy jest tego samego 

producenta  co  cały  system  rezonansu  magnetycznego?  Jeśli  nie,  Zamawiający  wniósł  o 

wskazanie producenta powyższego asortymentu.  Izba ustaliła, że Konsorcjum TMS pismem 

z  dnia  13  grudnia  2019  r.  udzieliło  wyjaśnień.  Konsorcjum  TMS  wskazało,  że  asortyment 

wymieniony  w  pozycj

ach:  2,  6,  7,  10,  11,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  załącznika  nr  1  do 

projektu umowy, jest dostarczany przez tego samego p

roducenta, co cały system rezonansu 

magnetycznego.  Wykonawca  nie  posiada  wiedzy,  czy  poszczególne  elementy  całego 

systemu  rezonansu  mag

netycznego  są  produkowane  przez  innych  producentów,  nie  mniej 


jednak,  są  to  elementy  systemu  rezonansu  magnetycznego  produkowanego  przez 

producenta Canon Medical Systems Corporation. 

W  odniesieniu  do  Konsorcjum  Promed  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum 

Promed do wyjaśnień w dniu 27 listopad 2019 roku. Zakres wezwania obejmował: 

  czy  w

ykonawca  wycenił  pozycje  189,  194  i  195?  Jeżeli  odpowiedź  na  pytanie  jest 

twierdząca,  to  proszę  o  wskazanie,  w  której  pozycji  kosztorysu  ofertowego 

(załącznika  nr  1  do  projektu  umowy)  zostały  wycenione  wyżej  wskazane  pozycje? 

Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to prosimy o wyjaśnienie jaką 

stawką  Vat  zostały  opodatkowane  oraz  na  podstawie  jakich  dokumentów  lub 

przepisów zaklasyfikowano je do wyrobów medycznych? 

jeżeli  asortyment  z  pozycji  189,  194  i  195  z  zał.  nr  2a  rozdz.  I  pkt.  III  został 

zaklasyfikowany  jako  wyrób  medyczny  wnosimy,  aby  firma  Philips  Healthcare 

przekazała  dokument  lub  dokumenty  na  podstawie,  których  asortymenty  opisane  w 

pozycja

ch 189, 194 i 195 są wyrobami medycznymi. 

Izba ustaliła, że Konsorcjum Promed w dniu 6 grudnia 2019 roku przedstawił wyjaśnienia, w 

których wskazało, że pozycje 189, 194 oraz 195 zostały wycenione w kosztorysie ofertowym 

(załącznika  nr  1  do  projektu  umowy),  potwierdziło,  że  monitory  diagnostyczne  (o  których 

mowa w wierszu 194) jako wyroby medyczne zostały wycenione w ramach pozycji 1.3 zał. nr 

1  do  projektu  umowy,  zaś  komputery,  których  dot.  wiersz  189  oraz  monitory  opisowe 

wspomniane  w  wierszu  195  zostały,  z  uwagi  na  swój  charakter  (niemedyczny  sprzęt  IT) 

wycenione łącznie w ramach pozycji 1.4.1 (23% VAT) zał. nr 1 do projektu umowy. 

Izba ustaliła, że w dniu 16 grudnia 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Konsorcjum 

BFF jako najkorzystniejszej.  

Iz

ba zważyła co następuje: 

Odwołanie o sygn. akt: KIO 2655/19 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  I 

jako  wykonawca,  którego  oferta,  w przypadku 

potwierdzenia  się  zarzutów  odwołania,  może  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza 

spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony 

prawnej,  tj.  ma  interes  w 

uzyskaniu  zamówienia,  a naruszenie  przez  Zamawiającego 


przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez  niego  szkody,  polegającej 

nieu

zyskaniu zamówienia.  

W  ocenie  Izby  zarzuty 

podniesione  przez  Odwołującego  I  nie  znalazły  potwierdzenia  w 

analizowanym stanie faktycznym, a tym samym odwołanie podlegało oddaleniu.  

Zarzut  dotyczący  detektorów  implantów  metalowych  oraz  zestawu  fantomów  do  kalibracji 

testowania aparatu i zestaw podgłówków i podkładek – naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp 

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp 

Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Jako błąd w 

obliczeniu ceny kwalifikowane jest także przyjęcie do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki 

podatku  VAT. 

Istota  zarzut  Odwołującego  I  sprowadzała  się  do  twierdzenia  wykonawca 

Konsorcjum  BFF  zastosował  błędną  stawkę  VAT  w  wysokości  8%,  adekwatną  do  wyrobu 

medycznego, 

mimo, iż detektor implantów metalowych oraz zestaw fantomów do kalibracji i 

zestaw podgłówków i podkładek takimi wyrobami medycznym nie są. Odwołujący I wskazał 

ponadto, 

że  oświadczenia  na  jakie  powołał  się  wykonawca  w  treści  złożonych 

Zmawiającemu wyjaśnień nie pozwalają na przyjęcie za prawdziwe twierdzenia Konsorcjum 

BFF  jakoby  producent  GE  Healthcare  zaliczył  detektor  implantów  metalowych  do  części 

składowych rezonansu magnetycznego. Podobnie, w ocenie Odwołującego I, producent nie 

uznaje  zestawu  fantomów  do  kalibracji  testowania  aparatu  i  zestawu  podgłówków  i 

podkładek za części składowe rezonansu magnetycznego.  

W ocenie Izby kluczowe dla rozstrzygnięcia zarzut podniesionego przez Odwołującego I było 

ustalenie czy Konsorcjum BF

F określiło w treści Kosztorysu ofertowego niewłaściwą stawkę 

VAT  w  stosunku  do 

detektora  implantów  metalowych  oraz  w  odniesieniu  do  zestawu 

fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz zestawu podgłówków i podkładów.  

Po

wyższy  zarzut  wymaga  w  pierwszej  kolejności  analizy  problemu  świadczenia 

kompleksowego.  W  tym  zakresie  wskazać  należy,  że  aby  móc  sklasyfikować  daną  usługę 

jako usługę złożoną (kompleksową) na gruncie podatku od towarów i usług, to należy ustalić 

czy  usługa  ta  składa  się  z  różnych  świadczeń,  których  wykonanie  prowadzi  do  realizacji 

jednego  celu.  Na  usługę  złożona  składa  się  więc  kombinacja  różnych  czynności, 

prowadzących  do  realizacji  określonego  celu  -  do  wykonania  świadczenia  głównego,  na 

które  składają  się  różne  świadczenia  pomocnicze.  Usługę  należy  natomiast  uznać  za 

pomocniczą,  jeśli  nie  stanowi  ona  celu  samego  sobie,  lecz  jest  środkiem  do  pełnego 


zrealizowania  lub  wy

korzystania  usługi  zasadniczej.  Pojedyncza  usługa  traktowana  jest 

zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej 

jest  zdeterminowany  przez  usługę główną  oraz  nie można  wykonać lub wykorzystać usługi 

głównej bez usługi pomocniczej. 

Należy  wskazać,  że co  do  zasady każde  świadczenie dla celów  opodatkowania podatkiem 

od 

towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy 

jedna  usługa  obejmuje  z  ekonomicznego  punktu  widzenia  kilka  świadczeń,  usługa  ta  nie 

powinna  być  sztucznie  dzielona  dla  celów  podatkowych.  Zatem,  z  ekonomicznego  punktu 

widzenia,  usługi  nie  powinny  być  dzielone  dla  celów  podatkowych  wówczas,  gdy  tworzyć 

będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak 

w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu 

czynności  głównej,  zasadniczej,  lecz  mogą  mieć  również  charakter  samoistny,  to  wówczas 

nie ma podstaw dla traktowania ich jako 

elementu usługi kompleksowej.   

O

cena, w jakich okolicznościach świadczenia powiązane należy traktować jako świadczenia 

jednolite,  kształtowana  jest  przede  wszystkim  na  bazie  orzecznictwa  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej,  aczkolwiek  każdorazowo  rozstrzygnięcie  w  tym 

przedmiocie musi uwzględniać specyfikę konkretnego stanu faktycznego.  

P

roblemem  świadczeń  złożonych  zajął  się  Trybunał  w  wyroku  w  sprawie  C-349/96  Card 

Pr

otection  Plan  Ltd.  Trybunał  uznał,  że  jeżeli  dwa  lub  więcej  niż  dwa  świadczenia 

(czynności)  dokonane  przez  podatnika  na  rzecz  konsumenta  są  tak  ściśle  powiązane,  że 

obiektywnie  tworzą  w  aspekcie  gospodarczym  jedną  całość,  której  rozdzielenie  miałoby 

sztuczny  charakter,  to  wszystkie  te  świadczenia  lub  czynności  stanowią  jednolite 

świadczenie  dla  celów  podatku  od  wartości  dodanej.  W  uzasadnianiu  wskazano:  „(…) 

p

ojedyncze  świadczenie  ma  miejsce  zwłaszcza  wtedy,  gdy  jedną  lub  więcej  części 

składowych  uznaje  się  za  usługę  zasadniczą,  podczas  gdy  inny  lub  inne  elementy  traktuje 

się  jako  usługi  pomocnicze,  do  których  stosuje  się  te  same  zasady  opodatkowania,  co  do 

usługi  zasadniczej.  Usługę  należy  uznać  za  usługę  pomocniczą  w  stosunku  do  usługi 

zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona celu dla klienta samego w sobie, lecz jest środkiem 

do  lepszego  wykorzystania  usługi  zasadniczej”.  Trybunał  odwołał  się  do  art.  2  (1)  VI 

Dyrektywy 

(obecnie  zastąpiona  przez  Dyrektywę  2006/112/WE),  wedle  którego  każde 

świadczenie  usług  powinno  być  zwykle  uznawane  za  odrębne  i  niezależne,  a  świadczenie 

złożone w aspekcie gospodarczym nie powinno być sztucznie rozdzielane, by nie pogarszać 

funkcjo

nalności  systemu  VAT.  Wskazał,  że  jeśli  dana  transakcja  składa  się  z  szeregu 

świadczeń i czynności należy uwzględnić wszystkie okoliczności, w jakich jest dokonywana 


rozpatrywana transakcja. 

Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w wyroku w sprawie C-

2/95  Spar

ekassernes Datacenter (SDC'), czy też  w sprawie C-41 /04 Levob Verzekeringen 

BV i OV Bank NV, w sprawie C-111 /05 Aktiebolaget NN v. Skatteverket. 

Analiza  orzecznictwa  pozwala  na  wskazanie  m.in. 

następujących  aspektów  zagadnienia 

świadczeń kompleksowych: 

potrzeb konsumenta (nabywcy świadczenia) 

W  doktrynie  i  orzecznictwie  podkreśla  się,  że  -  rozpatrując  problematykę  świadczeń 

złożonych  -  na  daną  sytuację  należy  spojrzeć  z  perspektywy  nabywcy  (konsumenta, 

odbiorcy 

świadczenia)  i  ocenić,  czy  w  danym  przypadku  mamy  do  czynienia  z 

zaspokojeniem  jednej  potrzeby  konsumenta,  czy  też  jest  ich  wiele  i  są  one  względnie 

niezależne od siebie. Wskazuje się zatem, że jeżeli z punktu widzenia odbiorcy określonego 

świadczenia istnieje jeden istotny przedmiot świadczenia, a pozostałe mają charakter wtórny 

lub  pomocniczy,  mamy  do  czynienia  ze  świadczeniem  złożonym,  którego  podział 

prowadziłby  do  sztuczności  i  wypaczałby  ekonomiczny  oraz  faktyczny  cel  dokonywania 

transakcji. 

Istotne  jest  to,  czy  występuje  jedno  świadczenie  złożone  z  punktu  widzenia 

ekonomicznego. 

niepogorszenie jakości świadczeń cząstkowych 

Świadczenie  można  uznać  za  niezależne  i  stanowiące  odrębne  przedmioty  opodatkowania 

(a nie za świadczenia pozostające ze sobą w nierozerwalnym związku) wówczas, gdy każde 

z  tych  świadczeń  —  jeśli  w  takich  samych  okolicznościach  było  dostarczane  odrębnie  — 

miałoby  taką  samą  jakość  i  charakter  dla  nabywcy.  Natomiast  jeśli  dostarczenie  części 

świadczeń  jednostkowych  ma  sens  i  zachowuje  swoją  wartość  dla  nabywcy  jedynie 

wówczas,  gdy  będą  one  dokonywane  wyłącznie  razem  ze  świadczeniem  głównym,  to 

należałoby uznać dostarczane w jednym czasie i przez tego samego dostawcę świadczenia 

za jedno świadczenie złożone (kompleksowe); 

nieistotność (brak wartości) świadczeń dodatkowych 

Nierozerwalność  związku  między  świadczeniami  przejawia  się  w  tym,  że  w  przypadku  ich 

rozdzielenia  część  z  tych  świadczeń  nie  miałaby  dla  nabywcy  żadnej  wartości.  W  takiej 

sytuacji  świadczenia  dodatkowe  jako  takie  nie  zaspokajają  żadnej  potrzeby  nabywcy. 

Samod

zielnie nie przedstawiają one wartości. 

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że Konsorcjum BFF zastosowało właściwą stawkę 

VAT  w  odniesieniu  do  detektora  implantów  metalowych  oraz  w  odniesieniu  do  zestawu 


fantomów  do  kalibracji  testowania  aparatu  i  zestawu  podgłówków  i  podkładek,  co  w 

konsekwencji powoduje, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  na  Zadanie  nr  1, 

Zamawiający chce osiągnąć efekt polegający zakupie, montażu rezonansu magnetycznego 

wraz 

z  dostosowaniem  pomieszczeń    oraz  niezbędnym  wyposażeniem  dla Wojewódzkiego 

Szpitala  im.  Św.  Ojca  Pio  w  Przemyślu.  Zakres  elementów  składających  się  na  powyższe 

zadanie  został  określony  szczegółowo  w  Załączniku  2a,  gdzie  Zamawiający  określił  w 

Rozdziale 1 parametry techniczne i eksploatacyjne. 

Nie ulega, w ocenie Izby, wątpliwości, że 

przedmiot  zamówienia  objęty  zakresem  Zadania  nr  1  usługą  złożoną,  składającą  się  z 

szeregu elemen

tów koniecznych do osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu tj. 

uruchomienia  i  pełnego  wykorzystania  w  swojej  placówce  medycznej  rezonansu 

magnetycznego. Zakup rezonansu magnetycznego jest elementem głównym i podstawowym 

przedmiotu  zamówienia.  W  Zadania  nr  1  Zamawiający  zawarł  jednak  szereg  innych 

elementów  składających  się  na  przedmiot  zamówienia,  których  realizacja  ma  służyć 

lepszemu i pełnemu wykorzystaniu świadczenia głównego.  

Izba  stoi  na  stanowisku,  że  detektor  implantów  metalowych  oraz  zestaw  fantomów  do 

kalibracji  testowania  aparatu  i  zestaw 

podgłówków  i  podkładek  nie  mają  w  omawianym 

stanie  faktycznym  istoty  i  charakteru  samoistnego,  lecz  subsydiarny  do  świadczenia 

głównego.  Są  one  ściśle  związane,  stanowią  ekonomiczną  całość,  jedną  usługę 

kompleksową.  Podkreślić  w  tym  kontekście  należy  aspekt  perspektywy  nabywcy  usługi  tj. 

samego  Zamawiającego.  Jak  wyjaśnił  Zamawiający  celem  postępowania  jest  nabycie 

rezonansu magnetycznego oraz jego montaż w ten sposób, aby wykorzystać wszystkie jego 

funkcjonalności opisane w SIWZ. Zakwestionowane przez Odwołującego I elementy tworzą 

wraz  z  rezonansem  całość  świadczenia  –  innymi  słowy  elementy  to  umożliwiają 

Zamawiającemu  uruchomienie  w  sposób  bezpieczny  dla  lekarza  i  pacjenta  zamawianego 

sprzętu  w  sposób  umożliwiający  pełne  wykorzystanie  posiadanych  przez  urządzenie 

możliwości.  W  ocenie  Izby,  co  potwierdził  również  Zamawiający,  dostarczenie  świadczeń 

jednostkowych  nie  miałoby  w  omawianym  stanie  faktycznym  sensu  ze  względu  na  brak 

samodzielnego  charakteru.  Takie  samodzielne  jednostkowe  nabycie  zakwestionowanych 

przez  Odwołującego  elementów  powoduje  utratę  wartości  urządzeń  jaka  wynika  z 

przedmiotu  zamówienia.  W  jakim  bowiem  celu  innym  niż  wykorzystanie  w  obsłudze 

rezonansu  magnetycznego,  Zamawiający  miałby  nabywać  detektor  implantów  metalowych 

oraz  zestaw 

fantomów  do  kalibracji  testowania  aparatu  i  zestaw  podgłówków  i  podkładek. 

Takich  celów  Odwołujący  I  nie  wskazał.    Wartość  dla  Zamawiającego  ma  wyłącznie 


wykonanie  i  dostarczenie  wszystkich  elementów  koniecznych  do  uruchomienia  i  pełnego 

wykorzystania  rezonansu  magnetycznego.  Podzia

ł  tych  elementów  prowadziłby  do 

sztuczności i wypaczałby ekonomicznemu i faktycznemu celowi zamówienia.  

Co  do  argumentacji  podnoszonej  przez  Odwołującego  I  w  treści  odwołania  i  podczas 

rozprawy,  to  Izba  uznała,  że  nie  zasługuje  ona  na  uwzględnienie.  Izba  uznała,  że  sama 

dostawa  rezonansu  magnetycznego  jest  świadczeniem  głównym,  zaś  wszystkie  pozostałe, 

kwestionowane przez Odwołującego I elementy stanowią świadczenie pomocnicze. Zgodzić 

się należy z twierdzeniem Odwołującego I, że z treści oświadczenia z dnia 29 listopada 2019 

r.  nie  wynika  w  sposób  jednoznaczny,  że  detektor  implantów  metalowych  oraz  zestaw 

fantomów do kalibracji testowania aparatu i zestaw podgłówków i podkładek stanowią część 

składową  rezonansu  magnetycznego.  Autor  bowiem  oświadczenia  wskazał,  że  są  to 

elementy wymagane do korzystania z wyrobu medycznego. Podkreślić jednakże należy, że, 

po pierwsze, 

z treści oświadczenia z dnia 9 października 2019 r. wynika jednoznacznie, że 

kwestionowane  przez  Odwołującego  I  elementy  są  integralnymi  częściami  składowymi 

systemu  rezonansu  magnetycznego,  a  zgodnie  z  treścią  oświadczenia  z  dnia  29  listopada 

2019  r. 

podmiotem  kompetentnym  do  wydawania  wiążących  oświadczeń  woli  i  wiedzy  na 

terenie Polski m.in. w zakresie specyfikacji technicznej systemu rezonansu magnetycznego 

Signa  Explorer  jest  GE  Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.o.

,  a  więc  podmiot,  który  wystawił 

oświadczenie  z  dnia  9  października  2019  r.  Odwołujący  I  nie  przedstawił  Izbie  żadnego 

dowodu na  wykazanie,  że treść oświadczenia  wiedzy  zawarta w  oświadczeniu GE  Medical 

Systems  Polska  sp.  z  o.o.  z  dnia  9  października  2019  r.  jest  nieprawdziwa.  Po  drugie, 

wskazać  należy,  że  nawet  jeżeli  hipotetycznie  by  założyć,  że  zakwestionowane  przez 

Odwołującego  I  elementy  nie  stanowią  części  składowej  rezonansu  magnetycznego,  to 

okoliczność  ta  w  żaden  sposób  nie  przekreśla  możliwości  zastosowania  stawki 

preferencyjnej  na  dany  element, który  nie jest  wyrobem  medycznym.  Podobnie zresztą nie 

sposób zgodzić się z Odwołującym I, że możliwość zastosowania stawki VAT 8% wyklucza 

okoliczność,  iż  elementy  składowe  zamówienia  są  wykonane  przez  inny  podmiot  niż 

producent świadczenia głównego tj. rezonansu magnetycznego. Jak Izba wskazała bowiem 

powyżej,  znaczenie  dla  oceny  charakteru  świadczenia  jako  świadczenia  pomocniczego  w 

stosunku do świadczenia głównego ma rola jaką dla możliwości wykorzystania świadczenia 

głównego  odgrywa  świadczenie  pomocnicze.  Wszystkie  zakwestionowane  przez 

Odwołującego  I  elementy  dostawy  tworzą  wraz  z  rezonansem  magnetycznym  jedno 

kompleksowe  świadczenie  ponieważ  tylko  w  takim  łącznym  zestawieniu  Zamawiający 

nabędzie  potrzebny  mu  aparat  do  rezonansu  –  gotowy  do  bezpiecznej  pracy.  Z 

przywołanego  powyższej  przez  Izbę  orzecznictwa  wynika,  że  zastosowanie  preferencyjnej 

stawki VAT dotyczy również przypadku, gdy dany element umożliwia wykorzystanie pełnego 


spektrum  możliwości  aparatu  do  rezonansu  jako  wyrobu  medycznego  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem. P

odkreślić również należy, że to nie producent urządzenia decyduje o tym 

czy  mamy  do  czynienia  ze  świadczeniem  kompleksowym.  Decyduje  o  tym  przedmiot 

zamówienia  i  ocena  okoliczności  faktycznych  związanych  z  realizacją  przedmiotu 

zamówienia.  Oczywiście  informacje  pochodzące  od  producentów  danych  urządzeń  są 

pomocne  w  sklasyfikowaniu  danych  el

ementów  zamówienia  jako  elementów  świadczenia 

kompleksowego, nie mają jednak, w ocenie Izby, znaczenia decydującego.  

Dalej p

odkreślić również należy, że w wyjaśnieniach z dnia 10 października i 6 grudnia 2019 

r.  Konsorcjum  BFF  wyjaśniło  znaczenie  detektora  implantów  metalowych  w  procesie 

wykorzystania rezonansu magnetycznego i wykazało podstawy zastosowania preferencyjnej 

stawki VAT.  

Konsorcjum wskazało, że bezsprzecznie zachodzi konieczność, aby w ramach 

badania wykonywanego systemem rezonansu magnetycznego pacjent poddany by

ł badaniu 

detektorem implantów metalowych, gdyż ten element badania jest niezbędny dla zachowania 

zdrowia  i  bezpieczeństwa  pacjenta  i  dla  prawidłowego  wykonania  badania  rezonansem 

magnetyczny.  Okoliczności  tych  Odwołujący  I  nie  kwestionował.  Konsorcjum  BFF  złożyło 

również  stosowane  oświadczenie  z  dnia  9  października  2019  r.,  którego  nieprawdziwości 

Odwołujący  I  nie  wykazał.  W  zakresie  zestawu  fantomów  do  kalibracji  oraz  zestawu 

podgłówków i podkładek Konsorcjum BFF wyjaśniło podstawy zastosowania stawki VAT 8% 

w  wyjaśnieniach  z  dnia  6  grudnia  2019  r.  Argumentacja  Konsorcjum  pokrywa  się  z 

argumentacją przedawnioną przez Izbę powyższej. Elementy te stanowią część świadczenia 

kompleksowego.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia 

przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Co do zarzut Odwołującego I dotyczącego zmiany treści oferty Konsorcjum BFF, to wskazać 

należy,  że  zgodnie  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający 

może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany  w  jej  treści.  W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  Izba  uznała,  że  Odwołujący  I 

b

łędnie  interpretuje  pisma  Konsorcjum  BFF  złożone  w  toku  postępowania  wyjaśniającego 

Zamawiającemu (tj. pismo z dnia 10.10.2019 r., pismo z dnia 27.11.2019 r. i 6.12.2019 r.). 

Wbrew  twierdzeniom  Odw

ołującego  I  nie  doszło  do  zmiany  treści  oferty  wykonawcy. 

Konsorcjum  BFF  w  złożonym  Kosztorysie  ofertowym  wskazało,  że  oferuje  urządzenie  – 

detektor  implantów  metalowych  firmy  Garrett  Electronic  SuperScanner  V.  Z  żadnego 


dokumentu  złożonego  przez  Konsorcjum  w  toku  wyjaśnień  prowadzonych  przez 

Zamawiającego  nie  wynika,  iż  Konsorcjum  BFF  zmieniło  swoje  pierwotne  oświadczenie  i 

zaoferowało inny  produkt. Treść  oferty  Konsorcjum  BFF  nie ulegała w  tym  zakresie żadnej 

zmianie. To, iż Konsorcjum BFF wyjaśniło w treści składanych pism, że detektor implantów 

metalowych  jest  traktowany  jako  część  rezonansu  i  w  związku  z  tym  jest  objęty    stawką 

preferencyjną VAT 8% nie stanowi,  w ocenie Izby, zmiany treści oferty. Podkreślić bowiem 

należy,  że w SIWZ, jak również  w załącznikach składanych wraz z ofertą Zamawiający nie 

wymagał  jednoznacznego  sprecyzowania  wszystkich  części  składowych  rezonansu 

magnetycznego. 

Zamawiający  wskazał  wyłącznie,  że  wykonawcy  mają  złożyć  deklarację 

zgodności  i  certyfikat  CE  na  cały  aparat,  nie  na  części  składowe,  zgodna  z  aktualnie 

obowiązującym prawem. Uznać tym samym należy, że pozostawił wykonawcom swobodę do 

co zakresu określenia elementów składających się na rezonans magnetyczny. Wywodzenie 

przez  Odwołującego  I  z  oświadczenia  wykonawcy,  iż  detektor  implantów  metalowych 

stanowi  część  składową  rezonansu  magnetycznego  spowodowało  zmianę  treści  oferty  i 

zaoferowanie 

innego  produktu  jest,  w  ocenie  Izby,  nieuprawnione.  Należy  podkreślić,  że  z 

żadnego postanowienia SIWZ nie wynika, iż obowiązkiem wykonawcy było wyszczególnienie 

wszystkich  elementów  stanowiących  części  składowego  rezonansu  magnetycznego. 

Konsorcjum BFF wskazując stawkę VAT 8% na detektor pośrednio wskazało, że traktuje ten 

element jako część systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający wyjaśnił tę kwestię z 

wykonawcą.  Wyjaśnienia  te  nie  zmieniały  treści  oferty,  zresztą  sam  Odwołujący  I  nie 

zidentyfikował  innego zaoferowanego detektora. Ponadto podkreślić  raz  jeszcze należy,  że 

okoliczność,  iż  detektor  implantów  metalowych  jest  produkowany  przez  inny  podmiot  niż 

podmiot 

oferujący rezonans magnetyczny nie wyklucza w żaden sposób, że element ten nie 

stanowi  części  składowej  urządzenia.  Po  pierwsze,  Odwołujący  I  nie  przedstawił  żadnego 

dowodu  na  wykazanie  zasadności  twierdzenie,  iż  za  część  składową  rezonansu  nie  może 

być uznany element pochodzący od innego producenta niż producent rezonansu. Po drugie, 

s

am Odwołujący I podczas rozprawy przyznał, że rezonans może składać się z elementów 

pochodzących od innych producentów. Tym samym Izba uznała, że nie zachodzą przesłanki 

do stwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.  

W  zakresie  zarzut  dotyczącego  braku  jednoznacznego  wskazania  w  treści  oferty  przez 

Konsorcjum BFF producenta oferowanego urządzenia, to Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Izba  w  pełni  aprobuje stanowisko Zamawiającego  jak  i  Przystępującego i  przyjmuje je jako 

własne.  Wskazać  należy  za  Zamawiającym,  że  zgodnie  z  wyjaśnieniami  z  dnia  6  grudnia 

2019  roku  Konsorcjum  BFF 

wyjaśniło,  że  „producentem  (wytwórcą)  systemu  rezonansu 

magnetycznego jest  GE Healthcare (Tia

njin) Company Limited z siedzibą w Tianjin (ChRL) 

oraz  GE 

Medical  Systems,  LLC  z  siedzibą  w  Waukesha  (Wisconsin,  USA).  Zgodnie  z 


informacją  zawartą  w  Certyfikacie  CE,  jest  dwóch  producentów  systemu  rezonansu 

magnetycznego  Signa  Explorer

—  GE  Healthcare  (Tianjin)  Company  Limited  z  siedzibą  w 

Tianjin  (ChRL)  oraz  GE 

Medical  Systems,  LLC  z  siedzibą  w  Waukesha  (Wisconsin,  USA).  

Nie ulega  wątpliwości,  że  producentem jednego  urządzenia  może  być  jeden  lub  więcej  niż 

jeden  wytwórca,  szczególnie  w  sytuacji,  gdy  podmioty  te  należą  do  tej  samej  grupy 

kapitałowej,  z  czym  mamy  do  czynienia  w  analizowanym  stanie  faktyczny.  Informacje 

zamieszczone  w  ofercie  Konsorcjum  BFF  odzwierciedlają  informacje  zawarte  w  złożonym 

certyfikacie  CE. 

Odwołujący I nie wykazał  w  żaden sposób, że informacje zawarte w treści 

kosztorysu  ofertow

ego  są  nieprawdziwe  w  zakresie  wskazania  producenta  elementów  w 

punktach 1, 2, 3, 21, 22 i 26. To, że określone spółki w grupie kapitałowej GE są wytwórcami 

określonych  elementów  wchodzących  w  skład  systemu  rezonansu  magnetycznego  jest 

powszechne  wśród  dużych  grup  kapitałowych  i  nie  sposób  uznać,  że  w  tym  zakresie 

Konsorcjum  BFF  wprowadziło Zamawiającego w  błąd  czy  podało informacje nieprawdziwe. 

Nawet gdyby przyjąć, iż Konsorcjum BFF powinno wskazać w treści Kosztorysu ofertowego 

jako  producenta  oba  podmio

ty  wskazane  w  certyfikacie  CE,  to  uchybienie  to  nie  może 

skutkować  odrzuceniem  oferty  wykonawcy.  Informacje  dotyczące  producent  urządzenia  są 

zawarte  w  złożonej  przez  Konsorcjum  BFF  dokumentacji,  w  tym  deklaracji  zgodności  i 

certyfikatu CE i nie ma przeszk

ód, aby w tym zakresie dokonać ewentualnych uzupełnień w 

Kosztorysie ofertowym. W konsekwencji, Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp  

W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Izba  wskazuje,  że  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16 

ustawy  Pzp 

zawiera  w  swojej  treści kilka elementów,  których spełnienie jest  wymagane do 

stwierdzen

ia jego naruszenia. Po pierwsze należy wykazać, iż wykonawca miał wprowadzić 

zamawiającego  w  błąd;  po  drugie  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  było  wynikiem 

podania  nieprawdziwych  informacji  związanych  z  przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania,  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  w  wyniku  zatajenia 

określonych  informacji;  po  trzecie  należy  wykazać,  że  działanie  wykonawcy  było  wynikiem 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa.  Podstawa  wykluczenia  określona  w  art. 

24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp 

może  być  zastosowana  wtedy,  gdy  wykonawca  zamierza 

wprowadzić zamawiającego w błąd, a więc jego działanie cechuje wina umyślna, zarówno w 

zamiarze  bezpośrednim,  jak  i  ewentualnym.  Poza  tym  ta  podstawa  wykluczenia  może  być 

zastosowana  także  wtedy,  gdy  działanie  wykonawcy  charakteryzuje  rażące  niedbalstwo.  Z 

kolei  zgodnie z  art.  24  ust.  1 pkt  17  ustawy  Pzp,  z  postępowania  o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 
informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 


podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Z  przepisu 

wynika,  że  podstawą  wykluczenia  wykonawcy  jest  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd, 

przy  czym  nie  musi  być  ono  wynikiem  działania  umyślnego,  ale  wystarczające  jest 

dopuszczenie  się  przez  wykonawcę  lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Dodatkowo 

ustawodawca wymaga, 

aby wprowadzenie w błąd zamawiającego mogło mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, 

co oznacza, że wprowadzenie w błąd musi dotyczyć takich czynności zamawiającego, które 

wpływają na sytuację wykonawcy w postępowaniu, tj. na jego wykluczenie z postępowania, 

odrzucenie  jego  oferty  bądź  na  jego  szanse  w  uzyskaniu  zamówienia  (pozycję  w  rankingu 

ofert). Wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było wykluczenie 

wykonawcy na podstawie ww. przepisu.  

Wskazać  należy,  że  analizowanym  stanie  faktycznym  Izba  uznała,  że  Konsorcjum  BFF 

prawidłowo  ustaliło  stawkę  VAT  odnośnie  detektora  implantów  metalowych,  zestawu 

fantomów  do  kalibracji  i  testowania  aparatu  oraz  zestawu  podgłówków  i  podkładek.  Tym 

samym nie została spełniona przesłanka konieczna do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 

–  wykonawca  nie  przekazał  Zamawiający  informacji  nieprawdziwych  czy 

wprowadzających  w  błąd.  Tym  samym  brak  jest  podstaw  do  uznania,  iż  Konsorcjum  BFF 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 czy 17 ustawy Pzp.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

W  ocenie Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  nakazuje 

odrzucić  ofertę,  jeśli  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów  ustawy  o  zwalczeniu  nieuczciwej  konkurencji. Odwołujący  I  oparł zarzut  o art.  3 

ust.  1  ww

.  ustawy  twierdząc  Konsorcjum  BFF:  (i)  wprowadziło  w  błąd  co  do  oznaczenia 

przedsiębiorstwa;  (ii)  wprowadziło  w  błąd  odznaczenie  towarów  lub  usług;  (iii)  utrudniało 

dostęp  do  rynku.  Tak  sformułowany  zarzut  nie  może  być  uwzględniony  przez  Izbę. 

Obowiązkiem  strony  jest  wskazanie  podstawy  faktycznej  każdego  zarzutu  i  uzasadnienia 

każdego ze wskazanych w treści odwołania naruszeń. Zarzut Odwołującego I sprowadza się 

de facto 

do przytoczenia przepisów ustawy, bez jakiejkolwiek analizy wskazanych naruszeń. 

Wykonawca  nie  wyjaśnił  w  jakim  zakresie  nastąpiło  wprowadzenie  w  błąd  poprzez 

oznaczenie  przedsiębiorstwa    czy  wprowadzenie  w  błąd  poprzez  oznaczenie  towarów  lub 

usług  i  na  czym  konkretnie  polega  utrudnianie  dostępu  do  rynku.  Tym  samym  Izba  uznała 

zarzut za niezasadny.  


Odwołanie KIO 2656/19 

W pierwszej 

Izba ustaliła, że Odwołujący II spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp 

przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej.  Odwołujący  II  w  treści  odwołania  w 

sposób wyczerpujący uzasadniał spełnienie przesłanek wskazanych w art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp. Izba przyjmuje argumentację Odwołującego II jako własną, zaś powtarzanie jej w treści 

uzasadnienia wyroku uznać należy za zbędne.  

W  ocenie  Izby  odwołanie  nie  zasługiwało  na  uwzględnienie.  Izba  nie  dopatrzyła  się 

naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w treści odwołania przepisów ustawy.  

Zarzut dotyczący określenia w Kosztorysie ofertowym błędnej stawki VAT 8% na pozycje nr 

2,  6,  7,  10,  11,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26  i  podania  nieprawdziwych  informacji  w  zakresie 

składu systemu rezonansu magnetycznego – naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz 

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp 

Istota  zarzut  Odwołującego  II  sprowadza  się  do  twierdzenia,  iż  Konsorcjum  TMS  błędnie 

określiło  stawkę  VAT  na  pozycje  nr  2,  6,  7,  10,  11,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26  Kosztorysu 

ofertowego  przyjmując  niezasadnie,  że  elementy  te  stanowią  część  składową  rezonansu 

magnetycznego, 

konsekwenc

ji  czego  wykonawca  przekazał  Zamawiającemu 

nieprawdziwe  informacje. 

Ponadto  Odwołujący  II  wskazał,  że  Konsorcjum  TMS  przekazało 

nieprawdziwe  informacje  co  do  elementów  składających  się  na  system  rezonansu 

magnetycznego, zaliczając do tego systemu bezpodstawnie elementy wskazane powyżej.  

Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego  II.  Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp 

Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Jako błąd w 

obliczeniu ceny kwalifikowane jest także przyjęcie do wyliczenia ceny nieprawidłowej stawki 

podatku VAT. Z kolei przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp 

zawiera w swojej treści kilka 

elementów, których spełnienie jest wymagane do stwierdzenia jego naruszenia. Po pierwsze 

należy  wykazać,  iż  wykonawca  miał  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd;  po  drugie 

wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  było  wynikiem  podania  nieprawdziwych  informacji 

związanych  z  przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  w  wyniku  zatajenia  określonych  informacji;  po  trzecie  należy 

wykazać,  że  działanie  wykonawcy  było  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa. Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp może być 

zastosowana  wtedy,  gdy  wykonawca  zamie

rza  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd,  a  więc 

jego działanie cechuje wina umyślna, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. 


Zamiar  bezpośredni  występuje  wtedy,  gdy  wykonawca  chce  wprowadzić  zamawiającego  w 

błąd,  natomiast  zamiar  ewentualny  wtedy,  gdy  nie  chce,  ale  przewidując  możliwość 

wprowadzenia  w  błąd,  godzi  się  na  to.  Poza  tym  ta  podstawa  wykluczenia  może  być 

zastosowana  także  wtedy,  gdy  działanie  wykonawcy  charakteryzuje  rażące  niedbalstwo.  Z 

kolei  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp, 

z  postępowania  o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 
informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Z  przepisu 

wynika,  że  podstawą  wykluczenia  wykonawcy  jest  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd, 

przy  czym  nie  musi  być  ono  wynikiem  działania  umyślnego,  ale  wystarczające  jest 

dopuszczenie  się  przez  wykonawcę  lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Dodatkowo 

ustawodawca wymaga, aby wprowadzenie w błąd zamawiającego mogło mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, 

co oznacza, że wprowadzenie w błąd musi dotyczyć takich czynności zamawiającego, które 

wpływają na sytuację wykonawcy w postępowaniu, tj. na jego wykluczenie z postępowania, 

odrzucenie  jego  oferty  bądź  na  jego  szanse  w  uzyskaniu  zamówienia  (pozycję  w  rankingu 

ofert). Wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby możliwe było wykluczenie 

wykonawcy na podstawie ww. przepisu.  

Analiza  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  wymaga 

w  pierwszej  kolejności 

analizy prob

lemu świadczenia kompleksowego. W tym zakresie wskazać należy, że aby móc 

sklasyfikować  daną  usługę  jako  usługę  złożoną  (kompleksową)  na  gruncie  podatku  od 

towarów  i  usług,  to  należy  ustalić  czy  usługa  ta  składa  się  z  różnych  świadczeń,  których 

wykonanie  prowadzi  do  realizacji  jednego  celu.  Na  usługę  złożona  składa  się  więc 

kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania 

świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Usługę należy 

natomiast uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego sobie, lecz jest środkiem 

do  pełnego  zrealizowania  lub  wykorzystania  usługi  zasadniczej.  Pojedyncza  usługa 

traktowana  jest  zatem  jak  element  usługi  kompleksowej  wówczas,  jeżeli  cel  świadczenia 

usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub 

wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. 

Należy  wskazać,  że co  do  zasady każde  świadczenie dla celów  opodatkowania podatkiem 

od 

towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy 

jedna  usługa  obejmuje  z  ekonomicznego  punktu  widzenia  kilka  świadczeń,  usługa  ta  nie 

powinna  być  sztucznie  dzielona  dla  celów  podatkowych.  Zatem,  z  ekonomicznego  punktu 

widzenia,  usługi  nie  powinny  być  dzielone  dla  celów  podatkowych  wówczas,  gdy  tworzyć 


będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak 

w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu 

czynności  głównej,  zasadniczej,  lecz  mogą  mieć  również  charakter  samoistny,  to  wówczas 

nie ma podstaw dla traktowania ich jako 

elementu usługi kompleksowej.   

O

cena, w jakich okolicznościach świadczenia powiązane należy traktować jako świadczenia 

jednolite,  kształtowana  jest  przede  wszystkim  na  bazie  orzecznictwa  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej,  aczkolwiek  każdorazowo  rozstrzygnięcie  w  tym 

przedmiocie musi uwzględniać specyfikę konkretnego stanu faktycznego.  

P

roblemem  świadczeń  złożonych  zajął  się  Trybunał  w  wyroku  w  sprawie  C-349/96  Card 

Pr

otection  Plan  Ltd.  Trybunał  uznał,  że  jeżeli  dwa  lub  więcej  niż  dwa  świadczenia 

(czynności)  dokonane  przez  podatnika  na  rzecz  konsumenta  są  tak  ściśle  powiązane,  że 

obiektywnie  tworzą  w  aspekcie  gospodarczym  jedną  całość,  której  rozdzielenie  miałoby 

sztuczny  charakter,  to  wszystkie  te  świadczenia  lub  czynności  stanowią  jednolite 

świadczenie  dla  celów  podatku  od  wartości  dodanej.  W  uzasadnianiu  wskazano:  „(…) 

p

ojedyncze  świadczenie  ma  miejsce  zwłaszcza  wtedy,  gdy  jedną  lub  więcej  części 

składowych  uznaje  się  za  usługę  zasadniczą,  podczas  gdy  inny  lub  inne  elementy  traktuje 

się  jako  usługi  pomocnicze,  do  których  stosuje  się  te  same  zasady  opodatkowania,  co  do 

usługi  zasadniczej.  Usługę  należy  uznać  za  usługę  pomocniczą  w  stosunku  do  usługi 

zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona celu dla klienta samego w sobie, lecz jest środkiem 

do  lepszego  wykorzystania  usługi  zasadniczej”.  Trybunał  odwołał  się  do  art.  2  (1)  VI 

Dyrektywy 

(obecnie  zastąpiona  przez  Dyrektywę  2006/112/WE),  wedle  którego  każde 

świadczenie  usług  powinno  być  zwykle  uznawane  za  odrębne  i  niezależne,  a  świadczenie 

złożone w aspekcie gospodarczym nie powinno być sztucznie rozdzielane, by nie pogarszać 

funkcjonalności  systemu  VAT.  Wskazał,  że  jeśli  dana  transakcja  składa  się  z  szeregu 

świadczeń i czynności należy uwzględnić wszystkie okoliczności, w jakich jest dokonywana 

rozpatrywana transakcja. 

Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w wyroku w sprawie C-

2/95  Spar

ekassernes Datacenter (SDC'), czy też  w sprawie C-41 /04 Levob Verzekeringen 

BV i OV Bank NV, w sprawie C-111 /05 Aktiebolaget NN v. Skatteverket. 

Analiza  orzecznictwa  pozwala  na  wskaza

nie  m.in.  następujących  aspektów  zagadnienia 

świadczeń kompleksowych: 

potrzeb konsumenta (nabywcy świadczenia) 

W  doktrynie  i  orzecznictwie  podkreśla  się,  że  -  rozpatrując  problematykę  świadczeń 

złożonych  -  na  daną  sytuację  należy  spojrzeć  z  perspektywy  nabywcy  (konsumenta, 


odbiorcy 

świadczenia)  i  ocenić,  czy  w  danym  przypadku  mamy  do  czynienia  z 

zaspokojeniem  jednej  potrzeby  konsumenta,  czy  też  jest  ich  wiele  i  są  one  względnie 

niezależne od siebie. Wskazuje się zatem, że jeżeli z punktu widzenia odbiorcy określonego 

świadczenia istnieje jeden istotny przedmiot świadczenia, a pozostałe mają charakter wtórny 

lub  pomocniczy,  mamy  do  czynienia  ze  świadczeniem  złożonym,  którego  podział 

prowadziłby  do  sztuczności  i  wypaczałby  ekonomiczny  oraz  faktyczny  cel  dokonywania 

transakcji. 

Istotne  jest  to,  czy  występuje  jedno  świadczenie  złożone  z  punktu  widzenia 

ekonomicznego. 

niepogorszenie jakości świadczeń cząstkowych 

Świadczenie  można  uznać  za  niezależne  i  stanowiące  odrębne  przedmioty  opodatkowania 

(a nie za świadczenia pozostające ze sobą w nierozerwalnym związku) wówczas, gdy każde 

z  tych  świadczeń  —  jeśli  w  takich  samych  okolicznościach  było  dostarczane  odrębnie  — 

miałoby  taką  samą  jakość  i  charakter  dla  nabywcy.  Natomiast  jeśli  dostarczenie  części 

świadczeń  jednostkowych  ma  sens  i  zachowuje  swoją  wartość  dla  nabywcy  jedynie 

wówczas,  gdy  będą  one  dokonywane  wyłącznie  razem  ze  świadczeniem  głównym,  to 

należałoby uznać dostarczane w jednym czasie i przez tego samego dostawcę świadczenia 

za jedno świadczenie złożone (kompleksowe); 

nieistotność (brak wartości) świadczeń dodatkowych 

Nierozerwalność  związku  między  świadczeniami  przejawia  się  w  tym,  że  w  przypadku  ich 

rozdzielenia  część  z  tych  świadczeń  nie  miałaby  dla  nabywcy  żadnej  wartości.  W  takiej 

sytuacji  świadczenia  dodatkowe  jako  takie  nie  zaspokajają  żadnej  potrzeby  nabywcy. 

Samod

zielnie nie przedstawiają one wartości. 

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że Konsorcjum TMS zastosowała właściwą stawkę 

VAT w odniesieniu do asortymentu oferowanego w pozycjach  nr 2, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26 Kosztorysu ofertowego, 

co w konsekwencji powoduje, że brak jest podstaw do 

odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  na  Zadanie  nr  1, 

Zamawiający chce osiągnąć efekt polegający zakupie, montażu rezonansu magnetycznego 

wraz 

z  dostosowaniem  pomieszczeń    oraz  niezbędnym  wyposażeniem  dla Wojewódzkiego 

Szpitala  im.  Św.  Ojca  Pio  w  Przemyślu.  Zakres  elementów  składających  się  na  powyższe 

zadanie  został  określony  szczegółowo  w  Załączniku  2a,  gdzie  Zamawiający  określił  w 

Zadaniu 

1 parametry techniczne i eksploatacyjne. Nie ulega, w ocenie Izby, wątpliwości, że 

przedmiot  zamówienia  objęty  zakresem  Zadania  nr  1  usługą  złożoną,  składającą  się  z 


szeregu elementów koniecznych do osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu tj. 

uruchomienia  i  pełnego  wykorzystania  w  swojej  placówce  medycznej  rezonansu 

magnetycznego. Zakup rezonansu magnetyczneg

o jest elementem głównym i podstawowym 

przedmiotu  zamówienia.  W  Zadania  nr  1  Zamawiający  zawarł  jednak  szereg  innych 

elementów  składających  się  na  przedmiot  zamówienia,  których  realizacja  ma  służyć 

lepszemu i pełnemu wykorzystaniu świadczenia głównego.  

I

zba  stoi  na  stanowisku,  że  elementy  zakwestionowane  przez  Odwołującego  II  nie  mają  w 

omawianym  stanie  faktycznym  istoty  i  charakteru  samoistnego,  lecz  subsydiarny  do 

świadczenia głównego. Są one ściśle związane, stanowią ekonomiczną całość, jedną usługę 

ko

mpleksową.  Podkreślić  w  tym  kontekście  należy  aspekt  perspektywy  nabywcy  usługi  tj. 

samego  Zamawiającego.  Jak  wyjaśnił  Zamawiający  celem  postępowania  jest  nabycie 

rezonansu magnetycznego oraz jego montaż w ten sposób, aby wykorzystać wszystkie jego 

funkcjo

nalności opisane w SIWZ. Zakwestionowane przez Odwołującego II elementy tworzą 

wraz  z  rezonansem  całość  świadczenia  –  innymi  słowy  elementy  to  umożliwiają 

Zamawiającemu  uruchomienie  w  sposób  bezpieczny  dla  lekarza  i  pacjenta  zamawianego 

sprzętu  w  sposób  umożliwiać  pełne  wykorzystanie  posiadanych  przez  urządzenie 

możliwości.  W  ocenie  Izby,  co  potwierdził  również  Zamawiający,  dostarczenie  świadczeń 

jednostkowych  nie  miałoby  w  omawianym  stanie  faktycznym  sensu  ze  względu  na  brak 

samodzielnego  charakteru.  Takie  samodzielne  jednostkowe  nabycie  zakwestionowanych 

przez Odwołującego II elementów powoduje utratę wartości urządzeń jaka przypisana jest im 

w związku z realizacją świadczenia głównego. W ocenie Izby, Odwołujący II nie wykazał, że 

zakup zakwestionowanego asortymentu tj. konsoli akwizycyjnej (operatorskiej), aparatu MR, 

monitora  poziom

u  tlenu  w  pomieszczeniu  badań,  kabiny  RF,  rolki  niemagnetyczne,  maty 

niemagnetyczna,  UPS  do  zasilania  konsoli  operatorskiej,  zestawu 

fantomów  do  kalibracji  i 

testowania  aparatu

,  zestawu podgłówków  i  podkładek,  zestawu  szafek  do przechowywania 

cewek i fantomów, kamery do obserwacji pacjenta, słuchawek tłumiących hałas dla pacjenta, 

systemu typu Interkom ma jakąkolwiek wartość dla Zamawiającego w przypadku zakupy tych 

elementów  oddzielenie,  nie  w  ramach  usługi  kompleksowej.  Nie  wykazał,  iż  urządzenie  te 

samodzielnie  mają  taka  samą  wartość  i  znaczenie  jak  w  przypadku  wykorzystania  ich 

montażu  i  w  pracy  rezonansu  magnetycznego.  W  ocenie  Izby,  zakwestionowane  dostawy 

jednostkowe zacho

wują swoją wartość dla Zamawiającego jedynie wówczas, gdy będą one 

dokonywane  wyłącznie  razem  ze  świadczeniem  głównym  tj.  wraz  z  rezonansem 

magnetycznym.   

Wartość  dla  Zamawiającego  ma  wyłącznie  wykonanie  i  dostarczenie 

wszystkich  elementów  koniecznych  do  uruchomienia  i  pełnego  wykorzystania  rezonansu 

magnetycznego.  Podział  tych  elementów  prowadziłby  do  sztuczności  i  wypaczałby 

ekonomicznemu  i  faktycznemu  cel

owi  zamówienia.  Podkreślona  przez  Odwołującego  II 


odrębność  szafek  do  przechowywania  cewek  i  fantomów,  jest  w  ocenie  Izby  błędna. 

Zamawiający  bowiem  oczekuje  konkretnych  szafek  do  przechowywania  cewek  i  fantomów 

tylko  dlatego,  że  jednocześnie  przedmiotem  dostawy  jest  rezonans  magmatyczny,  w  skład 

którego wchodzą te elementy. Gdyby nie zakup rezonansu, Zamawiający nie potrzebowałby 

świadczenia pomocniczego w postaci szafek do przechowywania cewek i fantomów.  

Co  do  argumentacji  podnoszonej  przez  Odwołującego  II  w  treści  odwołania  i  podczas 

rozprawy, to Izba uznała, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Po pierwsze, Izba uznała, 

że  sama  dostawa  rezonansu  magnetycznego  jest  świadczeniem  głównym,  zaś  wszystkie 

pozostałe, kwestionowane przez Odwołującego II elementy zamówienia wskazane pod nr 2, 

6,  7,  10,  11,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26  Kosztorysu  ofertowego 

stanowią  świadczenie 

pomocnicze.  Po  drugie, 

Odwołujący  II  nie  wykazał  w  żaden  sposób,  że  zakwestionowane 

przez  niego  elementy  dostawy  nie  mogą  stanowić  części  składowych  rezonansu 

magnetycznego. Podkreślić należy, że Zamawiający nie określi i nie sprecyzował w SIWZ co 

należy rozumieć pod pojęciem części składowych rezonansu. Tym samym uznać należy, że 

decyzja w zakresie uznania co stanowi część składową rezonansu magnetycznego leżała w 

gestii  wykonawcy 

składającego  ofertę.  Jednocześnie  przywołać  w  tym  miejscu  należy 

stanowisko  Odwołującego  II  zaprezentowane  w  piśmie  procesowym  złożonym  w  sprawie 

KIO  2655/19. 

Odwołujący  II  wskazał,  że nie ma jednej  uniwersalnej  odpowiedzi  na  pytanie 

jakie elementy stanowią cześć zestawu magnetycznego. Każdy z producentów indywidualnie 

ocenia,  co  składa  się  na  system  rezonansu  magnetycznego  przez  danego  producenta 

oferowany.  Dalej  Odwołujący  II  wskazał  „(…)  Każdy  producent  systemu  rezonansu 

magnetycznego  indywidualnie  analizuje  własny  sprzęt,  ogólnodostępne  dane  oraz  te 

dostępne  wyłącznie  danemu  producentowi  (badania  własne)  i  na  tej  podstawie  tworzy  i 

certyfikuje  własny  zestaw  rezonansu  medycznego”.  W  zakresie  deklaracji  zgodności 

Odwołujący  II  wskazał  „  (…)  Z  uwagi  na  fakt,  że  każdy  producent  systemu  rezonansu 

magnetycznego  (lub  jego  uprawniony  przedstawiciel)  wystawia  deklarację  zgodności 

samodzielnie,  to  każdy  producent  (lub  jego  uprawniony  przedstawiciel)  samodzielnie 

decyduje, 

co w chodzi w zakres objęty deklaracją zgodności na dany system”.  

Odwołujący  II  nie  przedstawił  Izbie  żadnego  dowodu  na  wykazanie,  że  zakwestionowane 

przez  niego  elementy  nie  mogą  stanowić  części  składowych  rezonansu  magnetycznego 

oferowanego  przez  Konsorcjum  TMS. 

Wobec  zaś  prezentowanego  stanowisko  w  piśmie 

procesowym w sprawie KIO 2655/19 uznać należy, że każdy z producentów ma dowolność 

w  określeniu  elementów  rezonansu,  co  nie  wyklucza  możliwości  zaliczenia  do  części 

składowych rezonansu również elementów wskazanych przez Konsorcjum TMS w pozycjach 

nr  2,  6,  7,  10

,  11,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26  Kosztorysu  ofertowego.  Biorąc  pod  uwagę 


powyższe oraz  fakt,  że   Konsorcjum TMS  załączyło do  wyjaśnień  z  dnia 6 grudnia 2019  r. 

oświadczenie  Canon  Medical  Systems  Europe  B.V.,  w  którym  zawarto  informację  jakie 

elementy  są  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowanie  urządzenia,  Izba  uznała,  że 

Konsorcjum  TMS  nie  przekazało  Zamawiającego  nieprawdziwych  informacji  czy  informacji 

wprowadzających  w  błąd  co  do  elementów  składających  się  na  systemu  rezonansu 

magnetycznego.  Okoliczności  takich  Odwołujący  II  po  prostu  nie  wykazał.  Mógł  przecież 

Odwołujący  II  wystąpić  do  producenta o wyrażenie stanowiska w  powyższej kwestii,  czego 

jednak  wykonawca  nie  ucz

ynił.  W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  brak  jest  podstaw  do 

zastosowania wobec Konsorcjum TMS art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp. Ustawodawca 

wymaga  bowiem  dla  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  wykazania,  że 

wykonawca przekazał Zamawiającemu informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd. To 

na  Odwołującym  II  spoczywał  ciężar  wykazania  powyższej  okoliczności.  Jednakże 

Odwołujący  II  nie  udźwignął  tego  ciężaru  dowodu.  Podniesiony  przez  Odwołujący  II  zarzut 

został  oparty  wyłącznie  na  subiektywnych  twierdzeniach  dotyczących  produktu  firmy 

konkurencyjnej,  nieprzedstawiając  żadnego  dowodu  na  wykazanie,  iż  nieprawdziwości  czy 

błędności informacji przekazanych przez Konsorcjum TMS Zamawiającemu.  

Dalej wskazać należy, że nawet jeżeli hipotetycznie by założyć, że zakwestionowane przez 

Odwołującego  II  elementy  nie  stanowią  części  składowej  rezonansu  magnetycznego,  to 

okoliczność  ta  w  żaden  sposób  nie  przekreśla  możliwości  zastosowania  stawki 

preferencyjnej  na  dany  element

,  który  nie  jest  wyrobem  medycznym.  Możliwość 

zastosowania  stawki  VAT  8%  nie  wyklucza 

również  okoliczność,  iż  elementy  składowe 

zamówienia  są  wykonane  przez  inny  podmiot  niż  producent  świadczenia  głównego  tj. 

rezonansu  magnetycznego.  Jak  Izba  wskazał  bowiem  powyżej,  znaczenie  dla  oceny 

charakteru  świadczenia  jako  świadczenia  pomocniczego  w  stosunku  do  świadczenia 

głównego  ma  rola  jaką  dla  możliwości  wykorzystania  świadczenia  głównego  odgrywa 

świadczenie  pomocnicze.  Wszystkie  zakwestionowane  przez  Odwołującego  II  elementy 

dostawy  tworzą  wraz  z  rezonansem  magnetycznym  jedno  kompleksowe  świadczenie 

ponieważ tylko w takim łącznym zestawieniu Zamawiający nabędzie potrzebny mu aparat do 

rezonansu 

–  gotowy  do  bezpiecznej  pracy.  Z  przywołanego  powyższej  przez  Izbę 

o

rzecznictwa  wynika,  że  zastosowanie  preferencyjnej  stawki  VAT  dotyczy  również 

przypadku,  gdy  dany  element  umożliwia  wykorzystanie  pełnego  spektrum  możliwości 

aparatu do rezonansu jako wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem. Podkreślić 

również należy, że to nie producent urządzenia decyduje o tym czy mamy do czynienia ze 

świadczeniem  kompleksowym.  Decyduje o tym przedmiot  zamówienia i  ocena  okoliczności 

faktycznych  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia.  Oczywiście  informacje 

pochodzące  od  producentów  danych  urządzeń  są  pomocne  w  sklasyfikowaniu  danych 


elementów  zamówienia  jako  elementy  świadczenia  kompleksowego,  nie  mają  jednak,  w 

ocenie Izby, znaczenia decydującego.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że brak jest podstaw do stwierdzenie, iż doszło do 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp czy art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp.  

Zarzut dotyczący błędnej stawki VAT na pozycje nr 189, 194 i 195 

W  odniesieniu  do  zarzutów  Odwołującego  II  dotyczących  niewłaściwej  stawki  VAT  dla 

pozycji  nr  189,  194  i  195  Kosztorysu  ofertowego,  Izba  podtrzymuje  swoją  argumentacje 

wskaza

ną powyżej. Jak wskazało Konsorcjum TMS w wyjaśnieniach z dnia 6 grudnia 2019 r. 

elementy te stanowią część świadczenia kompleksowego opodatkowanego stawką VAT 8%.  

Co  zarzutu  zaniechania  zaoferowania  przez  Konsorcjum TMS  asortymenty  wymaganego  w 

pozycjach 189 i 195 Kosztorysu ofertowego, Izba uznała zarzut za niezasadny. Konsorcjum 

TMS  w  wyjaśnieniach  z  dnia  6  grudnia  2019  r.  wskazało,  że  gdzie  został  wyceniony 

asor

tyment  z  pozycji  nr  189  i  195.  Odwołujący  II  nie  wykazał  w  żaden  sposób,  że  koszty 

realizacji  zamówienia  nie  uwzględniają  w  pozycji  3  załącznika  nr  1  do  projektu  umowy 

kosztów związanych z dostawą asortymentu z pozycji nr 189 i 195.  

Zarzut dotyczący błędnej stawki VAT w odniesieniu do robót budowalnych polegających na 

instalacji gazów medycznych  

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Konsorcjum TMS w złożonych wyjaśnieniach z dnia 

6  grudnia  2019  r.  przestawiło  argumentację  odnośnie  przyjętych  stawek  VAT.  Izba  uznała 

stanowisko Konsorcjum TMS  za logiczne,  uwzględniające  uwarunkowania przedmiotowego 

zamówienia, a tym samym zasługujące na aprobatę. Konsorcjum TMS wskazało, że przyjęło 

stawkę VAT 8% na system instalacji gazów medycznych jako wybór medyczne oraz stawkę 

23% na roboty budowlane związane z instalacją gazów medycznych. Izba uznała, powyższy 

podział za zasadny, z uwagi na stawę VAT 8% na wyrobu medyczne do jakich Konsorcjum 

TMS zasadnie zaliczyło instalacje gazów medycznych.   

Zarzuty dotyczące Konsorcjum Promed  

W  ocenie  Izby  zarzuty  nie  potwierdziły  się.  Zarzut  Odwołującego  sprowadzała  się  do 

twierdzenie, że Konsorcjum Promed zastosowało błędne stawki VAT odnośnie pozycji  189, 

94  i  195  Kosztorysu  ofertowego,.  Odwołujący  II  wskazał  również,  że  Konsorcjum  Promed 


dokonało  wyceny  powyższego  asortymentu  w  nieodpowiednich  miejscach  Kosztorysu 

ofertowego, co skutkuje niezgodnością oferty ze SIWZ. Ponadto Odwołujący II alternatywnie 

wskazał, że Konsorcjum Promed w ogóle nie wyceniło asortymentu z pozycji 189, 194 i 195.  

W  ocenie  Izby  powyższe  zarzuty  nie  znalazły  potwierdzenia  w  analizowanym  stanie 

faktycznym. Wskazać należy,  że Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  Promed  do  wyjaśnienia 

kwestii  zastosowanej  przez  wykonawcę  stawki  VAT  oraz  wyceny  asortymentu  z  pozycji  nr 

189, 194 i 195. Konsorcjum Promed w wyjaśnieniach z dnia 6 grudnia 2019 r. wskazało, że 

monitory  zaoferowane  w  pozycji  194  -  monitory  diagnostyczne  jako  wyrobu  medycznego 

zostały  wycenione  w  ramach  pozycji  1.3  zał.  nr  1  do  projektu  umowy.  Ponadto  w 

wyjaśnieniach Konsorcjum wskazało, że zastosowanie 8% stawki VAT dla pozycji 1.3 zał. nr 

1  do  projektu  umowy  tłumacząc,  że:  „Monitory  diagnostyczne  (o  których  mowa  w  wierszu 

194) jako wyroby medyczne zostały opodatkowane preferencyjną stawką 8%. Posiadają one 

deklarację  zgodności  z  30.11.2016  r.  oraz  stosowne  powiadomienie  Urzędu  Wyrobów 

Medycznych”. Zatem zarzuty Odwołującego II dotyczące niezaoferowania przez Konsorcjum 

Promed 

pozycji  194  zał.  nr  2a  projektu  umowy  są  bezpodstawne.  Izba  uznała  również,  że 

przyjęta  przez  Konsorcjum  Promed  stawka  VAT  8%  jest  prawidłowa,  z  uwagi  na 

zakwalifikowanie  monitorów  diagnostycznych  do  wyrobów  medycznych.  W  tym  zakresie, 

Odwołujący II nie przedstawił odmiennego stanowiska.   

W  zakresie  zarzut  dotyczącego  asortymentu  z  pozycji  nr  189  oraz  195,  Izba  uznała 

wyjaśnienia  Konsorcjum  Promed  za  wystarczające  i  wyjaśniające  kwestie  wyceny 

powyższych urządzeń. Jak wskazało Konsorcjum Promed urządzenie z pozycji nr 189 oraz 

195 zał. nr 2a projektu umowy zostały,  z uwagi na swój charakter (niemedyczny sprzęt IT) 

wycenione łącznie w ramach pozycji 1.4.1 (23% VAT) zał. nr. 1 do projektu umowy. Wskazać 

w tym zakresie n

ależy, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w pozycji 

1.3.  zał.  nr  1  do  projektu  umowy  w/w  pozycje  winny  zostać  wycenione  w  pozycji  1.3.1. 

Wycena  tych  pozycji  przez  Konsorcjum  Promed  w  innym  miejscu  niż  wymagane  przez 

Zamawiającego  stanowi  co  prawda  uchybienie  wykonawcy,  jednakże  Odwołujący  II  nie 

wykazał  w  żaden  sposób jego wpływu na  ofertę  Konsorcjum. W ocenie Izby,  aby  wykazać 

wpływ  powyższego  uchybienia  Konsorcjum  na  ofertę  wykonawcy,  Odwołujący  II  musiałby 

wykazać, iż wykonawca de facto nie mógł wycenić pozycji nr 189 i 195 we wskazanym przez 

siebie  miejscu  Kosztorysu  ofertowego

,  gdyż  koszty  realizacji  tej  części  zamówienia  nie 

uwzględniają kosztów  zaoferowania pozycji nr 189 i 195. Odwołujący II takiego dowodu nie 

przeprowadził. W konsekwencji, Izba uznała zarzut za niezasadny. 


W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  w  zw.  z  art.  179  ust.  1 

ustawy, orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku, 

na 

podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i s

posobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:      …………………………………… 


wiper-pixel