KIO 2654/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2654/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2020  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  27  grudnia  2019  r.  przez 

Wykonawcę  Apis  Polska sp.  z o.o. (ul.  3-Maja 85, 

500  Jarosław)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Urząd  Gminy  i 

Miasta Miechów (ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów) 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty  Wykonawcy  Place  zabaw  sp.  z  o.o.,  unieważnienie  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania,  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  (na  podstawie  art.  24  ust.  4  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych)  oraz  nakazuje  powtórne  dokonanie  czynności  badania  i 

oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego 

kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Urząd  Gminy  i  Miasta  Miechów 

(ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Mi

echów)  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  Apis 

Polska sp. z o.o. (ul. 3-Maja 85, 37-

500 Jarosław) tytułem wpisu od odwołania,  

2.2  zas

ądza  od  Zamawiającego  Urząd  Gminy  i  Miasta  Miechów  (ul.  Henryka 

Sienkiewicza 25, 32-

200 Miechów) na rzecz Odwołującego Apis Polska sp. z o.o. 

(ul.  3-Maja 85, 37-

500 Jarosław) kwotę 13600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy 

sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 2654/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiaj

ący Gmina Miechów prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego  przedmiotem  jest  „Budowa  dwóch  placów  zabaw  w  ramach  Rewitalizacji  Parku 

Miejskiego w Miechowie”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  16  sierpnia  2019  roku  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 587098-N-2019.  

Wykonawca  Apis  Polska  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 PZP  - 

poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania  wykonawców;  art.  26  ust.  3  oraz  art.  26  ust.  4  Prawa  zamówień  publicznych 

poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na wyznaczeniu przez Zamawiającego 

zbyt krótkiego - obiektywnie niemożliwego do dochowania - terminu na złożenie wskazanych 

przez  Zamawiającego  dokumentów  i  wyjaśnień,  podczas  gdy  z  powyższych  przepisów 

wynika,  że  termin ten  winien  być  odpowiedni,  tj.  realnie  umożliwiający  realizację  wezwania 

przez  wykonawcę;  art.  24 ust.  1 pkt  12,  poprzez  jego błędne  zastosowanie,  polegające  na 

bezzasadnym wykluczeniu Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą 

w sytuacji, gdy nie było wystarczających przesłanek by uznać, iż nie spełnia ona  warunków 

udziału w postępowaniu; art. 89 ust. 1 pkt. 2 poprzez niewłaściwie zastosowanie, odrzucenie 

oferty  O

dwołującego  gdyż  jej  treść  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia i jest w całości zgodna z wymogami Zamawiającego; art. 89 ust. 1 pkt 3 i ustawy 

poprzez  niezapew

nienie  zachowania  uczciwej  konkurencji  w  postępowaniu,  art.  91  ust.  1 

Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 7 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, polegające 

na  bezpodstawnym  wyborze  oferty  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Place  zabaw  sp

.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej,  podczas  gdy  za  najkorzystniejszą  ofertę 

winna być uznana oferta Apis Polska Sp. z o.o. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania;  unieważnienie  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  w  konsekwencji 

uznania  oferty  Odwołującego  za  odrzuconą;  unieważnienie  czynności  wyboru  jako 

najkorzystniejszej oferty Place zabaw sp. z o.o., 

dokonania czynności ponownej oceny oferty 

Odwołującego;  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  z  zachowaniem  realnych  terminów 

do  tej  czynności;  wezwania  Odwołującego  w  trybie  przepisu  art.  90  Pzp,  do  złożenia 

ewentualnych  wyjaśnień  w  zakresie  oferowanych  urządzeń;  prowadzenia  postępowania,  w 

szczególności  dokonania  oceny  ofert,  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców;  obciążenie  Zamawiającego  kosztami 

postępowania. 


02.10.2019  r.  Zamawiający  w  oparciu  o  art.  26  ust.  2  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  

dokumentów.  Wykonawca  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  złożył 

dokumenty, które - jak wskazywał Zamawiający - nie zawierały wymogu wynikającego z § 2 

ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, tj. nie potwierdzały prawidłowego ukończenia wykonanych robót. W związku z 

powyższym, w dniu 24.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ponownie wezwał 

Wykonawcę  do  złożenia  w/w  dokumentów  zakreślając  mu  jednak  w  tym  celu  zaledwie 

jednodniowy termin na ich złożenie. 

W  ocenie  Odwołującego,  termin  wyznaczony  przez  Zamawiającego  uniemożliwiał 

prawidłowe  uzupełnienie  dokumentów.  Zamawiający  wyznaczając  Odwołującemu 

jednodniowy  termin na  uzupełnienie dokumentów  naruszył  fundamentalną  zasadę  uczciwej 

konkurencji.  W  wezwaniu 

Zamawiający  wymagał  przedłożenia  dokumentów  innych  bądź 

innej  treści,  które  nie  składały  się  na  ofertę  oraz  których  Wykonawca  nie  planował 

przedkładać  Zamawiającemu.  Tym  samym  termin  do  uzupełnienia  dokumentów  był 

terminem fikcyjnym, nierealnym do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów. Wykonawca 

złożył  Zamawiającemu  w  tym  terminie  wyjaśnienia  co  do  przedłożonych  na  wezwanie 

zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP dokumentów, gdyż jak wskazał, nie był w stanie uzyskać w tym 

terminie nowych referencji od Inwestora. 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą terminy, o których mowa w art. 

26 ust. 3, 3a i 4 Pzp, powinny umożliwić wykonawcy złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  Pzp,  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów 

niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania  lub  udzielania  wyjaśnień  dotyczących tych 

oświadczeń i dokumentów, a także złożenia wymaganych pełnomocnictw. 

W  zakreślonym  przez  Zamawiającego  terminie  Wykonawca  złożył  wyjaśnienia,  w  których 

wskazał, że Gmina, powołując się na regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z  dnia  26.06.2016r.  w  sprawie  rodzaju  dokument

ów  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokonała błędnej jego interpretacji, a 

co za tym idzie, wyciągnęła błędne wnioski, jakoby Wykonawca nie potwierdził prawidłowego 

ukończenia wykonanych robót. Ustawodawca bowiem, w treści przepisu § 2 ust. 4 pkt. 1 nie 

wprowadza  wymogu,  aby  dokument  ten  zawierał  sformułowanie  „należyte  wykonanie",  z 

przepisu tego wynika, że przedstawione w treści informacje mogą zawierać ocenę wyrażoną 

przy  użyciu  innych  sformułowań.  Jeżeli  odbiorca  usługi  oświadcza,  że  odebrał  ją  bez 

zastrzeżeń, co do jakości jej wykonania, znaczy to tyle, że wykonano ją należycie.  


Jak  wskazał  Odwołujący,  w  treści  referencji  Burmistrza Miasta  Leżajsk  z  dnia 15.04.2019r. 

należyte  wykonanie  prac  wynika  z  zapisu  „powyższe  roboty  budowlane  zostały  wykonane 

zgodnie  z  umowa,  terminowo,  zasa

dami  sztuki  budowlanej,  należytą  starannością  oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i normami". Natomiast w potwierdzeniu wykonania umowy 

z  dnia  31.07.2019r.  wydanym  przez  Kancl

erza  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach 

napisano  wprost:  „Przedmiot  zamówienia  został  zrealizowany  zgodnie  z  umowa, 

obowiązującymi  przepisami  prawa  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  ukończony  w 

terminie

”. 

Zatem  w  ocenie  Odwołującego,  zastosowane  przez  referentów  zwroty  i  stwierdzenia  takie 

jak np. „roboty wykonane zgodnie z umową", „terminowo", „zasadami sztuki budowlanej" , „w 

terminie", 

można  interpretować  tylko  w  jeden  sposób  -  jako  potwierdzenie  należytego 

wykonania. 

O  należytym  wykonaniu  świadczenia  można  mówić  jeżeli  interes  wierzyciela  określony 

umownie  zostanie  zaspokojony  w  sposób  określony  treścią  zaciągniętego  zobowiązania,  a 

więc przy wykonaniu „zgodnie z umową". 

Ponadto  O

dwołujący  wskazał,  że zgodnie z  § 2  pkt.  6 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju  z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne 

złożone przez  wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  zamawiającego, może on zwrócić 

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 

usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

Zamawiający  poinformował  Odwołującego,  iż  jego  oferta,  podlega  odrzuceniu  również  w 

oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - 

ze względu na niezgodność treści oferty z treścią 

SIWZ. 

W  uzasadnieniu  wskazano,  że  zgodnie  z  Rozdz.  III  Opis  przedmiotu  zamówienia  ust.  I 

Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w formularzu oferty (załącznik nr 1a do SIWZ) 

podać  producenta/typ/model  urządzeń  wycenionych  w  ofercie  na  potwierdzenie,  że 

zaproponowane  przez  Wykonawców  urządzenia  odpowiadają  opisowi  przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności dokumentacji projektowej. W formularzu ofertowym dla 

placu  zabaw:  GALAXY  oraz  COSMIC  SPLASH  Odwołujący  zaproponował  urządzenia 

zabawowe  „wykonane  we  własnym  zakresie"  oraz  „produkty  firmy  Apis  Sp.  z  o.o.". 

Dodatkowo  do  oferty  zostały  załączone  szczegółowe  opisy  dla  wszystkich  urządzeń 

zabawowych  stanowi

ące  tabelę  do  załącznika  nr  1A.  Zamawiający  w  uzasadnieniu 

odrzucenia  oferty  O

dwołującego  wskazał,  że  zaproponowane  urządzenia  nie  odpowiadają 

opisowi  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  w  szczególności  są  niezgodne  z  wymaganiami 


Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji 

projektowej. 

W  ocenie  Odwołującego  uzasadnienie  odrzucenia  oferty  jest  zbyt  ogólne  i  lakoniczne,  a 

Wykonawca  nie  wie,  jaki  konkretnie  produkt  i  w  jakim  za

kresie,  bądź  jakie  parametry 

oferowanych urządzeń są niezgodne z  wymogami Zamawiającego. Zamawiający  w sposób 

lakoniczny  i  ogólny  wskazał  powody  odrzucenia  oferty  w  tym  zakresie,  mimo  iż  zgodnie  z 

treścią art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp powinien podać wszystkie okoliczności faktyczne, w 

związku  z  którymi  nastąpiło  odrzucenie  oferty.  Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  uzasadnienie 

faktyczne  powinno  wyczerpująco  opisywać  przyczyny,  jakie  legły  u  podstaw  decyzji 

Zamawiającego, by Wykonawca miał możliwość ewentualnego odniesienia się do nich przy 

wnoszeniu  od

wołania.  W  opinii  Odwołującego  przekazana  przez  niego  informacja  jest 

ogólnikowa,  a  tym  samym  nie  czyni  zadość  wymogom  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Wykonawca jest producentem urządzeń zabawowych, a zaproponowane przez niego w tym 

postępowaniu urządzenia uwzględniały wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ. 

W  konsekwencji  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  odrzucenia 

oferty Apis Polska Sp. z o.o. z postępowania, bowiem Odwołujący spełnił warunki udziału w 

postępowaniu  określone  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  jakie 

przedstawił Zamawiający. Czynność ta została zatem dokonana z naruszeniem przepisu art. 

89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP.  

W  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron  Odwołujący  oświadczył,  że  cofa  zarzut  naruszenia 

przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu.  

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołujący na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu, przedstawił dwie referencje. W treści referencji Burmistrza Miasta Leżajsk z 

dnia  15.04.2019r,  zawarte  zostało  sformułowanie:  „powyższe  roboty  budowlane  zostały 

wykonane zgodnie z umową, terminowo, zasadami sztuki budowlanej, należytą starannością 

oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  normami".  Natomiast  w  potwierdzeniu  wykonania 

umowy z dnia 31.07.2019r. wydanym przez Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

napisano:  „Przedmiot  zamówienia  został  zrealizowany  zgodnie  z  umowa,  obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz ukończony w terminie”. 

Powyższe  stwierdzenia,  zdaniem  Zamawiającego  nie  potwierdzają  należytego  wykonania 

umowy  w  świetle  §2  ust.  4  pkt  1  Rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  


Zgodnie  z  tym  przepisem,  w 

celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej zamawiający może żądać: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 

niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy –  w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem  dowodów 

określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności 

informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i 

prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były 

wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  że  treść  rozporządzenia  wskazuje  na 

informacje  o tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i 

prawidłowo ukończone. Taka właśnie informacja wynika z treści referencji przedstawionych 

przez  Odwołującego.  W  treści  referencji  Burmistrza  Miasta  Leżajsk  z  dnia  15.04.2019r. 

wskazano  na  wykonanie  prac  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  a  nadto  zgodnie  z 

należytą  starannością  oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  normami,  terminowo,  a 

zatem wskazano na należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie.   

Sam  Zamawiający  w  trakcie  rozprawy  wskazał,  że  w  treści  referencji  powinno  znaleźć  się 

odniesienie do zrealizowania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zatem również w 

ocenie Zamawiającego odniesienie do  zasad sztuki  budowlanej  oznacza  ocenę  należytego 

wykonania prac.  

Wbrew twierdzeniu Zamawiającego, treść referencji zawiera ocenę. Roboty budowlane, które 

zostały wykonane zgodnie z umową, terminowo, są wykonane należycie. Wykonawca, który 

wykonuje  prace  zgodnie  z  umową,  terminowo,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i 

należytą  starannością,  to  właśnie  Wykonawca,  który  daje  gwarancję  na  prawidłowe 

zrealizowanie zamówienia. Takiego rezultatu oczekuje każdy Zamawiający i na to wskazują 

referencje 

Burmistrza Miasta Leżajsk z dnia 15.04.2019r. 

W  potwierdzeniu  wykonania  umowy  z  dnia  31.07.2019r.  wydanym  przez  Kanclerza 

Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach  znalazło  się  sformułowanie:  Przedmiot  zamówienia 

został zrealizowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej  oraz  ukończony  w  terminie”.  Jak  wskazano  powyżej,  również  te  referencje 

zawierały  ocenę.  Zawierały  także  wskazanie,  że  prace  zostały  zrealizowane  zgodnie  z 

obowiązującym  przepisami  prawa  i  zasadami  wiedzy  technicznej,  co  czyni  zadość 


wymaganiu  cytowanego  powyżej  rozporządzenia.  Na  ich  prawidłowe  ukończenie  (o  czym 

tak

że  jest  mowa  w  Rozporządzeniu)  wskazują  okoliczności,  że  zostały  ukończone  w 

terminie, a także, że zostały zrealizowane zgodnie z umową.  

Trafnie  zauważył  Odwołujący,  że  o  należytym  wykonaniu  świadczenia  można  mówić  jeżeli 

interes  wierzyciela  określony  umownie  zostanie  zaspokojony  w  sposób  określony  treścią 

zaciągniętego zobowiązania, a więc przy wykonaniu „zgodnie z umową". 

Tym  samym,  przedstawione  referencje  potwierdzają  należyte  zrealizowanie  umów.  W 

konsekwencji Izba za zasadny uznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Izba uwzględniła także zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na złożenie dokumentów.  

W  wezwaniu 

Zamawiający  wymagał  przedłożenia  dokumentów  innych  bądź  innej  treści, 

które  nie  składały  się  na  ofertę  oraz  których  Wykonawca  nie  planował  przedkładać 

Zamawiającemu.  Skoro  tak,  to  termin  „z  dnia  na  dzień”  jest  terminem  zbyt  krótkim, 

nierealnym  do  przedłożenia  Zamawiającemu  nowych,  nie  składanych  w  treści  oferty 

dokumentów.  Izba  podziela  stanowisko,  zgodnie  z  którym  termin  wyznaczony  przez 

Zamawiającego  powinien  realnie  umożliwić  wykonawcy  złożenie,  uzupełnienie  lub 

poprawienie oświadczenia.  

Izba  uwzględniła  także  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  artykułu  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ze  względu  na  niezgodność  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ. 

Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w formularzu oferty (załącznik nr 1a do SIWZ) 

podać  producenta/typ/model  urządzeń  wycenionych  w  ofercie  na  potwierdzenie,  że 

zaproponowane  przez  Wykonawców  urządzenia  odpowiadają  opisowi  przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności dokumentacji projektowej. W formularzu ofertowym dla 

placu  zabaw:  GALAXY  oraz  COSMIC  SPLASH  Odwołujący  zaproponował  urządzenia 

zabawowe  „wykonane  we  własnym  zakresie"  oraz  „produkty  firmy  Apis  Sp.  z  o.o.". 

Dodatkowo  do  oferty  zostały  załączone  szczegółowe  opisy  dla  wszystkich  urządzeń 

zabawowych stanowiące tabelę do załącznika nr 1A.   

Zamawiający  w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego wskazał, ze zaproponowane 

urządzenia  nie  odpowiadają  opisowi  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  w  szczególności  są 

niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia oraz dokumentacji projektowej.  


Stanowisko  Zamawiającego  należy  uznać  za  ogólne  i  uniemożliwiające  Odwołującemu 

ewentualne  zakwestionowanie  decyzji  Zamawiającego.  Zamawiający  jest  zobowiązany 

dokonać badania i oceny ofert w całości, a następnie wskazać wszystkie podstawy prawne i 

faktyczne  uzasadniające  jego  decyzję.  Tym  samym,  Zamawiający  uznając,  że  oferta 

Odwołującego jest niezgodna z treścią SIWZ, powinien wskazać, jaki konkretnie produkt i w 

jakim  zakresie,  bądź  jakie  parametry  oferowanych  urządzeń  są  niezgodne  z  wymogami 

Zamawiającego.  

Zamawiający,  przedstawiając  w  treści  informacji  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  ogólne 

stanowisko, zgodnie z którym urządzenia nie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia, 

w  tym  w  szczególności  są  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej nie wykazał i nie 

udowodnił,  aby  oferta  Odwołującego  była  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Przedstawiona  przez 

Zamawiającego  w  treści  odpowiedzi  na  odwołanie  argumentacja,  zgodnie  z  którą:  „Brak 

zgodności zaproponowanych przez Odwołującego urządzeń z treścią SIWZ (dokumentacją) 

potwierdza projektant w swoim stanowisku z dnia 16.10. 2019r. Projektant wskazuje, że dla 

zaproponowanych  urządzeń  nie  podano  wymaganej  Normy.  (…)  Odwołujący  wskazał  w 

ofercie  producenta  urządzeń  tj.  siebie,  nie  podał  natomiast  ich  typu  i  modelu,  co 

uniemożliwiło zamawiającemu weryfikację urządzeń.” na obecnym etapie nie może stanowić 

podstawy  do  uznania  oferty  Odwołującego  za  niezgodną  z  treścią  SIWZ.  Jak  wskazano 

powyżej,  Odwołujący  nie  miał  możliwości  odniesienia  się  do  tej  podstawy  odrzucenia  jego 

oferty  w  treści  odwołania  (zatem  nie  mogła  stać  się  przedmiotem  badania  Izby).  Tym 

bardziej,  że  jak  wskazał  Odwołujący,  Zamawiający  w  treści  SIWZ  przewidział,  że  będzie 

wymagał  potwierdzenia  zgodności  oferowanych  produktów  z  normą  na etapie dostarczenia 

produktów.  Ponownie  należy  wskazać,  że  czynności  badania  i  oceny  ofert  dokonuje 

Zamawiający i wyniki tej czynności przedstawia w informacji skierowanej do wykonawców.  

Zamawiający  nie  miał  zatem  podstaw  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  postępowania. 

Czynność  ta  została  zatem  dokonana  z  naruszeniem  przepisu  art.  89  ust  1  pkt.  2  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

W  konsekwencji  należało  uznać  za  uzasadniony  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  Prawa 

zamówień  publicznych  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych,  polegający  na 

bezpodstawnym  wyborze  oferty  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Place  zabaw  sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej,  podczas 

gdy  Zamawiający  nie  dokonał 

prawidłowo czynności badania i oceny oferty Odwołującego, o czym powyżej.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

postanowień  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), 

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1).  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel