KIO 2653/19 POSTANOWIENIE dnia 13 stycznia 2020 roku

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2653/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 stycznia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  w  dniu  13  stycznia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

z  udziałem  Stron,  w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 roku przez wykonawcę Sterimed spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kraśniku  

przy 

udziale 

wykonawcy 

A. 

A. 

prowadzącego 

działalność 

gospodarcza  

pod  nazwą  „AMED”  Biuro  Techniczno  –  Handlowe  A.  A.  w  Warszawie  

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  2653/19  

po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Sterimed  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Mińsku 

Mazowieckim  kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO  2653/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiaj

ący  -  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Kraśniku  - 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pod nazwą Optymalizacja usług medycznych w SPZOZ Kraśnik  – Zakup 

Sprzętu Medycznego II. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w dniu 18 grudnia 2019 roku pod numerem 2019/S 244-599515. 

27 grudnia 2019 roku działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, 

poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  od  czynności 

Zamawiającego  polegającej  na  dokonaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji.   

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 i z art. 7 ust. 1 ustawy. 

Wskazał,  że  zgodnie  z  przytoczonymi  artykułami  Zamawiający  przygotowując  opis 

przedmiotu  zamówienia  nie  może  opisać  go  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą 

konkuren

cję. Przepis ten stanowi konkretyzację wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy nadrzędnej 

zasady,  zgodnie  z  którą  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji 

i równe traktowanie wykonawców. 

Zamawiający  w  zakresie  pakietu  V  i  IX  dokonał  opisu  przedmiotu  zamówienia  przez 

wskazanie  rozwiązań  stosowanych  wyłącznie  przez  konkretnego  dla  danego  pakietu 

producenta.  Mimo,  iż  nie  wskazał  wprost  nazwy  producenta,  to  aby  dostawa  spełniała 

wszystkie  wymagania  Zamawiającego,  jedyną  możliwością  jest  zaoferowanie  konkretnego 

urządzenia tegoż właśnie producenta. Opis przedmiotu zamówienia nie jest w żaden sposób 

uzasadniony  jakimikolwiek  obiektywnymi  czynnikami  warunkującymi  zastosowanie  tych 

konkretnych rozwiązań. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  SIWZ  

w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  tak,  by  możliwe  było  złożenie  oferty  

na  konkurencyjnych  zasadach  w  granicach  uzasadnionych  potrzeb  Zamawi

ającego  – 

Odwołujący wskazał w odwołaniu szczegółowo elementy opisu przedmiotu zamówienia jakie 

kwestionuje  oraz  treść  postanowień  opisu  przedmiotu  zamówienia  jakich  wprowadzenia 

żąda.  


Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  zgłoszenie  przystąpienia 

wykonawcy  A.  A. 

prowadzącego  działalność  gospodarcza  pod  nazwą  „AMED”  Biuro 

Techniczno 

–  Handlowe  A.  A.,  wykonawca  ten  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Do  dnia  wydania  postanowienie  w  sprawie  nie 

wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  żadne  inne  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego. 

W  dniu  10  stycznia  2020  roku 

(oryginał  w  dniu  13  stycznia  2020  roku)  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło emailem pismo Zamawiającego z dnia 9 stycznia 2020 

–  Odpowiedź  na  odwołanie. W treści  tego  pisma  Zamawiający  wskazał  sprzeczne  ze sobą 

informacje  odnoszące  się  raz  do  wniosku  o  oddalenie  odwołania  w  całości,  a  następnie  

o  uwzględnienie  zarzutów  odwołania  w  całości.  Zamawiający  wskazał,  że  „wnosi  

o uwzględnienie zarzutów w całości i tym samym zobowiązuje się spełnić wszystkie zawarte 

żądania”.  Treść  tego  oświadczenia  Zamawiającego  jak  również  podane  przez 

Zamawiającego  odniesienie  się  do  wszystkich  zarzutów  odnoszących  się  do  przedmiotu 

zamówienia  –  poszczególnych  wskazywanych  parametrów  technicznych  –  przez  

ich uwzględnienie powoduje w ocenie Izby, że oświadczenie złożone przez Zamawiającego 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego stanowi uwzględnienie 

przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania. 

W  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron  Pełnomocnik  Odwołującego  wyjaśnił,  że  nie  dostał 

wcześniej  ww.  pisma  od  Zamawiającego,  ale  w  rozmowie  telefonicznej  z  Zamawiającym 

uzyskał  informacje,  że  Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  i  wykona  czynności  

wynikające z tego odwołania po tym jak zostanie wydane postanowienie. 

Izba  umarzając  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  na  skutek 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  odwołania  nie  dokonuje  oceny 

czynności,  które  ewentualnie  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu 

zarzutów odwołania wskazywałby Zamawiający tj. Izba nie ocenia czynności jakie wykonał, 

wykonuje  bądź  jakich  zapowiada  wykonanie  Zamawiający  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów  odwołania.  Zamawiający  również  nie  ma  obowiązku  przedstawiania  takich 

informacji  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  

w  całości.  Przepis  ustawy  uzależnia  możliwość  umorzenia  postępowania  przez  Izbę,  

w  przyp

adku  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  w  całości  przez  Zamawiającego,  jedynie  

od  tego,  czy  w  postępowaniu  zostało  skutecznie  wniesione  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego. Umarzając postępowanie odwoławcze Izba nie rozstrzyga 

merytoryczn

ie  o  zarzutach  odwołania.  Natomiast  ww.  przepis  ustawy  określa  katalog 


czynności  jakich  w  wyniku  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  odwołania  ma  dokonać 

Zamawiający.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  zostało  wniesione  skutecznie 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przez 

wykonawcę  A.  A.  prowadzącego  działalność  gospodarcza  pod  nazwą  „AMED”  Biuro 

Techniczno 

– Handlowe A. A., jednakże w dniu 13 stycznia 2020 roku, przed rozpoczęciem 

p

osiedzenia z udziałem stron, wpłynęło pismo z dnia 10 stycznia 2020 roku ww. wykonawcy 

– Brak sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania. W treści 

zawarte  zostało  oświadczenie  „nie  wnoszę  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawi

ającego  w  całości  zarzutów  odwołania  wniesionego  przez  Sterimed  Sp.  z  o.o.  dot. 

postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  rozpoznawanego  przez  Krajową  Izbę 

Odwoławczą pod sygn. akt 2653/19”.   

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  uwzględniając  oświadczenie  uczestnika  postępowania  odwoławczego  

o  braku 

wnoszenia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  odwołania  przez 

Zamawiającego,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  u

st.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 1 pkt 1 lit a i b rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel