KIO 2652/19 POSTANOWIENIE dnia 13 stycznia 2020 roku

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2652/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

P

rzewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron w dniu 13  stycznia 2020 roku  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

27 grudnia 2019 roku przez 

Odwołującego Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  Województwo  Podkarpackie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  Przewozy  Regionalne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie kwoty 15.000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy złotych zero groszy) 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1863)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 2652/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Województwo  Podkarpackie  z  siedzibą  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Podkarpackiego  w  Rzeszowie,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług  publicznych  w  zakresie  kolejowych 

przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

” Numer referencyjny: OR.-IV.272.1.48.2019, (zwane dalej 

postępowaniem).  

Ogłoszenie o  zamówieniu zostało opublikowane  w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej  

z  dnia  17  grudnia  2019  r.  pod  numerem  2019/S  243-

597445.  Postępowanie  prowadzone  

jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  „ustawą”  

lub  „Pzp”.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W  dniu  27  grudnia  2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  Przewozy  Regionalne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 

(zwanego dalej Odwołującym) wobec naruszenia przez Zamawiającego zasad 

udzielania  zamówień  publicznych  w  szczególności  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  oraz  proporcjonalności,  przez  naruszenie  przepisów  art.  25  ust.  1  pkt  1  Pzp,  

art.  29  ust.  1  i  2  Pz

p w  związku z art. 7 ust. 1 Pzp,  poprzez niezgodne z  zasadami Prawa 

zamówień  publicznych  określenie  wymagań,  przedmiotu  zamówienia  i  warunków  realizacji 

zamówienia. 

Odwołujący  zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów Pzp: 

1)  art.  25  ust.  1  pkt  1  Pzp, 

poprzez  żądanie posiadania minimum 4 pojazdów trakcyjnych 

do  obsługi  ruchu  pasażerskiego,  wyposażonych  m.in.  w:  klimatyzację,  a  w  ramach 

udogodnień  dla  niepełnosprawnych,  o  których  mowa  w  Rozdziale  V  ust.  2  lit.  c  4 

Specyfikacji Ist

otnych Warunków Zamówienia - windy; 

art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny  

i  niewyczerpujący,  a  stąd  taki,  który  utrudnia  zrozumienie  intencji  i  wymagań 

Zamawiającego oraz powoduje brak możliwości ustalenia jego jednoznacznego zakresu 

i parametrów, które ma spełniać, a tym samym należyte przygotowanie oferty; 

art.  29  ust.  2  Pzp,  poprzez  opis  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  dyskryminacyjny, 

zawierający wymagania, które w sposób obiektywnie nieuzasadniony ograniczają dostęp 

Wykonawcy do postępowania, w szczególności poprzez - odpowiednio: 


a) 

brak  możliwości  ustalenia  jednoznacznego  zakresu  i  parametrów  przedmiotu 

zamówienia, które ma spełniać składana oferta, 

b) 

utrudnienie zrozumienia intencji i wymagań Zamawiającego przez Wykonawcę, 

c) 

określenie wymagań w ramach opisu przedmiotu zamówienia, których spełnienie 

jest  dla  Odwołującego  niemożliwe  albo  obarczone  nieuzasadnionymi  ryzykami  

i trudnościami w ich spełnieniu, w tym technicznymi lub ekonomicznymi 

a tym samym złożenie oferty albo, co najmniej, należyte przygotowanie oferty; 

4)  art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez naruszenie zasady zachowania 

uczciwej konkurencji, równego 

traktowania  i  proporcjonalności  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu  postępowania,  

w szczególności ze względu na wskazane powyżej naruszenia. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  zmianę  wadliwych  prawnie,  

szczególności 

nieuzasadnionych, 

nieprecyzyjnych, 

nieproporcjonalnych  

i  dyskryminujących  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej 

„SIWZ”)  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  warunków  realizacji  zamówienia 

(zawartych w SIWZ i załącznikach do niej), 

poprzez  wprowadzenie  zmian  określonych  w  treści  uzasadnienia  odwołania  

(w tym 

odpowiednio: modyfikację, poprawienie lub uzupełnienie), 

-  oraz  o 

zwrot  kosztów  postępowania  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  

przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1092)  oraz  rozporządzeniem  Prezesa 

Rady  Mi

nistrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

W dniu 10 stycznia 2020 

roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiającego,  w  którym  Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu  z  dnia  27  grudnia  2019  r.  wniesionym  przez  Przewozy 

Regionalne  Sp.  z  o.o.,  ul,  Kolejowa  1  ,  01-

217  Warszawa  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie  usług  publicznych  w  zakresie  kolejowych 

przewozów 

pasażerskich, 

organizowanych 

przez 

Województwo 

Podkarpackie  

oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

” (OR-lV.272.1.48.2019). 

W  konsekwencji  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  Zamawiający  zobowiązał  

się  do  weryfikacji  zapisów  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zgodnie  

z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu  oraz  wobec  braku  zgłoszenia  przystąpienia  po  stronie 

Zamawiającego,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy,  zaistniały  przesłanki  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  ustawy  w  przypadku  umorzenia 

postępowania 

przez 

Izbę 

na 

skutek 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba 

–  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

jego 

wyniku  

na  podstawie  a

rt.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o 

przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 


wiper-pixel