KIO 265/20 POSTANOWIENIE dnia 19 lutego 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 265/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

Członkowie:         Jan Kuzawiński 

           Jolanta Markowska 

wobec cofnięcia w dniu 17 lutego 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę:  Izostal  S.A.,  ul.  Opolska  29,  

47-113 Kolonowskie 

 
w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: 

Operator  Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

przy  udziale  wykonawców 

wspólnie  biegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

tworzących Konsorcjum wykonawców w składzie:  

1. D.E.F.T. Polska M. B. - Lider, 

ul. Świętochłowicka 3, 41- 909 Bytom;  

2. MSA a.s. - Partner, ul. Hlucinska 641, 747-22 Dolni Benesov, Republika Czeska 

– zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  Izostal  S.A.,  ul.  Opolska  29,  47-113  Kolonowskie  kwoty  13 500 

zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i 198b  ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1843)  na  postanowienie 

–  w terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: ………………………………… 

Członkowie:         ………………………………… 

…………………………………. 


Sygn. akt KIO 265/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

–  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  wyniku 

zawartych  umów  ramowych  na  dostawy  łuków  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  Gazociąg 

Polska  - 

Litwa  (odcinek  północny)  -  postępowanie  wykonawcze;  numer  postępowania: 

ZP/2019/11/0142/PI, 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”. 

Odwołujący – Izostal S.A. z siedzibą Kolonowskie – wniósł na podstawie art. 179 ust. 

1,  art.  180  ust.  1  oraz  art.  182  ustawy  Pzp 

odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego polegających na:  

1) zaniechaniu odtajnienia oferty Wykonawcy - 

Konsorcjum firm w składzie: D.E.F.T. Polska M. B., ul. 

Świętochłowicka 3, 41-909 Bytom i MSA a.s., ul. Hlucinska 641, 747-22 Dolni Benesov, Republika 

Czeska (dalej: „Konsorcjum”) w zakresie utajnionych certyfikatów oraz danych podwykonawców, tj. 

pkt 

10  formularza  „Oferta”,  pomimo  tego,  że  Konsorcjum  nie  wykazało  w  uzasadnieniu 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, że zastrzeżone informacje stanowią faktycznie tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  (Dz.  U.  z  2019  poz.  1010,  dalej:  „UZNK”),  a  nadto  część  z  nich  została  w  sposób 

dobrowolny ujawniona do wiadomości publicznej przez Konsorcjum, jak również pomimo tego, że 

część zastrzeżonych informacji nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, bowiem nie spełnia 

wszystkich cech wskazanych w definicji zawartej w ww. przepisie UZNK; 

2)  zaniechaniu  wykluczenia  z  postępowania  Konsorcjum,  pomimo  tego,  że  oświadczenia  zawarte  w 

piśmie „Uzasadnienie Tajemnicy Firmy” z 31 grudnia 2019 r. stanowią informacje wprowadzające 

w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu; 

3)  zaniechaniu  wykluczenia  z  postępowania  Konsorcjum,  pomimo  tego,  że  Konsorcjum  w  wyniku 

zam

ierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonało  lub  nienależycie  wykonało 

zamówienie  w  ramach  realizacji  umów  podpisanych  z  Zamawiającym,  zawartych  w  ramach 

postępowań numer: ZP/2018/03/0028/PI i ZP/2018/10/0099/PI; 

4)  zaniechaniu  wykluczenia  z  p

ostępowania Konsorcjum, pomimo tego, że wykonawca ten w wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

5)  dokonaniu  wyboru  oferty  wykonawcy  K

onsorcjum  jako  najkorzystniejszej,  pomimo  tego,  że 

wykonawca ten podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16, 17 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 

ustawy Pzp; 

6)  prowadzeniu  postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 


traktow

ania wykonawców, w związku z naruszeniem poniżej wskazanych przepisów.  

Wskazując na poniższe zarzuty, Odwołujący wniósł o: 

1) uwzględnienie odwołania w całości, 

2) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;  

3) odtajnienie oferty 

Konsorcjum w zakresie zastrzeżonych certyfikatów i pkt 10 formularza „Oferta”; 

4) nakazanie Zamawiającemu wykluczenie Konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16, 17 i art. 24 

ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp;  

5) dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty O

dwołującego;  

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawnych:  

art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 UZNK oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Pzp,

przez zaniechanie przez Zamawiającego odtajnienia oferty Konsorcjum, zastrzeżonej 

jako tajemnica przedsiębiorstwa, w zakresie dotyczącym certyfikatów i pkt 10 formularza „Oferta” - 

danych  podwykonawców,  pomimo  tego,  że  Wykonawca  ten  nie  wykazał,  że  zastrzeżone 

informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  część  z  zastrzeżonych  informacji  nie  wypełnia 

przesłanek  określonych  w  definicji  legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  a  ponadto  część 

zastrzeżonych informacji została przez Konsorcjum ujawniona do publicznej wiadomości; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp, 

przez  zaniechanie  przez  Zamawiającego  wykluczenia  z 

postępowania  Konsorcjum,  pomimo  tego,  że  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  tj.  informacje 

dotyczące  podjęcia  niezbędnych  działań,  w  celu  zachowania  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w poufności, w sytuacji, kiedy informacje dotyczące kontrahentów i podmiotów, z 

którymi Konsorcjum współpracuje  zostały przez  Konsorcjum ujawnione do  wiadomości publicznej 

w sposób dobrowolny; 

3)  art.  24  ust.  5  pkt  2  ustawy  Pzp, 

przez  zaniechanie  przez  Zamawiającego  wykluczenia  z 

postępowania Konsorcjum, pomimo tego, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie w ramach realizacji umów 

podpisanych  z  Zamawiającym,  zawartych  w  ramach  postępowań  numer:  ZP/2018/03/0028/PI  i 

ZP/2018/10/0099/PI; 

4)  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp, 

przez  zaniechanie  przez  Zamawiającego  wykluczenia  z 

postępowania Konsorcjum, pomimo tego, że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2  ustawy  Pzp,  tj.  podstawie  wykluczenia  z 

postępowania, przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

przez  niezapewnienie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  poprzez  zaniechanie  obligatoryjnych  działań  przez  Zamawiającego,  który  to  zarzut 

jest konsekwencją powyższych. 


Pismem  z  dnia  17  lutego  2020  r. 

(Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania)  Odwołujący  cofnął 

odwołanie, przed otwarciem rozprawy wyznaczonej na dzień 19 lutego 2020 r., godz.10:00. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  i 

uczest

ników  postępowania  odwoławczego,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  –  wobec  skutecznego  cofnięcia  odwołania  – 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  nakazała 

dokonanie zwrotu Odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

oraz  art.  187  ust.  8  ust

awy  Pzp,  Izba  uwzględniła  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.  

Przewodniczący: ………………………………… 

Członkowie:         ………………………………… 

…………………………………. 


wiper-pixel