KIO 2651/19 WYROK dnia 16 stycznia 2020 roku

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2651/19 

WYROK 

z dnia 16 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę R. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R. P. MEGAMASZYNY 

w Sp

óroku  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Powiat  Kolneński 

reprezentowany  przez  Zespół  Szkół  Technicznych  w  Kolnie,  w  imieniu  którego  działa 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  -  wykonawcę  R.  P.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą R. P. MEGAMASZYNY w Spóroku  i zalicza w poczet 

kosztów postępowania odwoławczego kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Łomży. 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 2651/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Powiat  Kolneński  reprezentowany  przez  Zespół  Szkół  Technicznych 

Kolnie, w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie prowadzi 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zakup  maszyn  i  urządzeń  dla  ZST 

w Kolnie  (zadanie  nr  1 

–  dostawa  wyposażenia  do  pracowni  technologii  mechanicznej, 

pr

acowni  programowania  obrabiarek  sterowanych  numerycznie,  pracowni  obróbki 

mechanicznej 

materiału,  pracowni  obróbki  ręcznej  materiałów  i  wykonywania  połączeń 

elementów  oraz  pracowni  do  obróbki  cieplnej  i  obróbki  plastycznej).  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z dnia  27 

września 2019 r. pod numerem 2019/S 187-454099. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp.  

W dniu 27 grudnia 2019 r. wykonawca R. P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  R.  P.  MEGAMASZYNY  w Spóroku  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  odrzucenia  jego  oferty  w ramach 

zadania nr 

1 oraz unieważnienia postępowania w odniesieniu do zadania nr 1. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie zachowania uczciwej  konkurencji oraz 

równego  traktowania  wykonawców,  w  związku  z  naruszeniem  niżej  wymienionych 

przepisów ustawy: 

art 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp poprzez nieuprawnione odrzucenie oferty Odwołującego 

części 1 postępowania; 

art.  93  ust  1  pkt.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nieuprawnione  unieważnienie  postępowania 

w zakresie zadania nr 1; 

4.  art. 91 ust. 1 poprzez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania 

w zakresie zadania nr 1,  

powtórzenia czynności oceny i badania ofert w zakresie zadania nr 

z uwzględnieniem oferty Odwołującego oraz wybranie oferty najkorzystniejszej w tej części 

postępowania.  


Odwołujący  wskazał,  iż  na  skutek  czynności  Zamawiającego  interes  prawny 

Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  w  zakresie  zadania  nr  1  doznał  uszczerbku. 

Odwołujący  w przypadku  zgodnego  z  przepisami  działania  Zamawiającego  uzyskałby 

zamówienie w tej części - złożył bowiem najkorzystniejszą ofertę, nie podlega wykluczeniu, 

a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał na fakt odrzucenia jego oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz podane przez Zamawiający uzasadnienie 

tej  czynności.  Wskazał  także,  iż  Zamawiający  dwukrotnie  wzywał  go  do  wyjaśnień 

dotyczących treści  oferty  i  przywołał  treść udzielonych odpowiedzi.  Podkreślił,  że w  drugim 

wezwaniu  Zamawiający  domagał  się  podania  informacji,  które  już  zostały  zamieszczone  w 

ofercie wykonawcy, p

onadto Zamawiający nie sprecyzował, co rozumie przez „podanie typu i 

modelu w sposób umożliwiający zweryfikowanie produktów”. Odwołujący podniósł także, iż z 

treści uzasadnienia odrzucenia jego oferty nie wynika, w jakim zakresie oferta nie odpowiada 

treści  SIWZ,  nie  wskazano  choćby  jednego  urządzenia,  które  nie  spełnia  wymagań  SIWZ. 

Zamawiający  uzasadnił  odrzucenie  oferty  brakiem  możliwości  zweryfikowania  czy  oferta 

spełnia,  czy  też  nie  spełnia  wymagania  SIWZ.  Tym  samym,  zdaniem  Odwołującego,  

Zamawiający przyznał, że w istocie możliwe jest, że oferta Odwołującego spełnia wszystkie 

wymagania  SIWZ.  Odwołujący  podniósł,  iż  ustawa  Pzp  nie  przewiduje  możliwości 

odrzucenia oferty „z ostrożności" lub ze względu na „niemożność stwierdzenia zgodności z 

SIWZ”.  

ocenie  Odwołującego  Zamawiający  już  na  etapie  opracowania  SIWZ  założył,  że 

proces  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  zgodności  oferowanego  sprzętu  z  wymaganiami 

SIWZ  odbywać  się  będzie  w  oparciu  o  strony  internetowe  producentów  urządzeń.  Nie 

przewidziano jednak możliwości, że nie wszyscy producenci zamieszczają karty katalogowe 

w  Internecie.  Niezrozumiałym  dla  Odwołującego  jest,  dlaczego  Zamawiający  odstąpił  od 

możliwości  zażądania  tych  dokumentów  wraz  z  ofertami  i  zamierzał  pozyskiwać  je 

samodzielnie.  Zdaniem  Odwołującego  stanowi  to  naruszenie  zasady  pisemności 

postępowania  oraz  zasad  uczciwej  konkurencji.  Wobec  braku  możliwości  pozyskania  tych 

dokumentów  Zamawiający  usiłował  zażądać  ich  od  wykonawcy,  jednak  ze  względu  na 

pominięcie  tego  żądania  w  SIWZ  i ogłoszeniu  czynność  ta  była  zdaniem  Odwołującego 

spóźniona i nieuprawniona. Odwołujący  wskazał, iż  wywiązał się ze wszystkich nałożonych 

treścią SIWZ obowiązków - złożył ważną ofertę, w której zaoferował zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego urządzenia oraz podał dla każdego z nich producenta i model. Odrzucenie 

oferty było w jego ocenie konsekwencją braku umiejętności lub możliwości sprawdzenia ofert 

przez Zamawiającego. 

Następnie  Odwołujący  zauważył,  iż  bez  wpływu  na  uzasadnienie  prawne  odrzucenia 


pozostaje  wskazany  przez  Zamawiającego  fakt  prowadzenia  sprzedaży  internetowej  jako 

główny rodzaj działalności Odwołującego i nie można z niego wywodzić niezgodności treści 

oferty  z  treścią  SIWZ.  Odwołujący  wskazał  ponadto,  iż  przytoczone  przez  Zamawiającego 

orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pozostaje  bez  jakiegokolwiek  związku 

przedmiotową  sprawą.  Żaden  z cytowanych  wyroków  nie  potwierdza  możliwości 

odrzucenia  oferty,  co  do  której  Zamawiający  nie  odnalazł  kart  katalogowych  w  Internecie. 

Odwołujący  podniósł  także,  że  o  takim,  a  nie  innym  działaniu  Zamawiającego  może 

decydować potoczne rozumienie słowa „producent”. Ustawa Pzp nie definiuje „producenta”, 

brak było również rozwinięcia tego pojęcia w SIWZ czy ogłoszeniu, wobec czego, zdaniem 

Odwołującego,  posługiwać  się  należy  definicjami  ustawowymi  (wskazał  na  definicję 

producenta  zawartą  w art.3  pkt  2  ustawy  z  dnia  12  grudnia  2003  roku  o  ogólnym 

bezpieczeństwie produktów oraz definicję z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach  oceny  zgodności  i nadzoru  rynku,  jak  również  na  Załącznik  I  do  Decyzji 

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Nr  768/2008/WE  z  dnia  9  lipca  2008  r.  w  sprawie 

wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 

93/465/EWG).   

Podsumowując,  Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  w  treści  SIWZ  zażądał  od 

wykonawców  podania  w  ofercie  typu/modelu/producenta  oferowanych  urządzeń, 

a w

ykonawcy  nie  byli  zobligowani  do  składania  wraz  z  ofertą  żadnych  dodatkowych 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez  oferowane  urządzanie  postawionych 

w

ymagań.  Zamawiający  nie  ograniczył  w  SIWZ  możliwości  składania  ofert  tylko  na  takie 

urządzenia,  których  karty  katalogowe  dostępne  są  w  Internecie.  Odwołujący  złożył  ofertę 

zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ,  podając  siebie  jako  producenta  urządzeń,  podał  również 

m

odel  każdego  z  oferowanych  urządzeń.  Odwołujący  wskazał  także,  iż  w  wezwaniu  do 

wyjaśnień Zamawiający zażądał złożenia nowych, nie wymaganych w SIWZ dokumentów, a 

odrzucenie  jego 

oferty  nastąpiło  nie  z  powodu  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ,  lecz  z 

powo

du  wątpliwości  Zamawiającego  dotyczących  zgodności  oferowanych  urządzeń  z 

wymaganiami  SIWZ

,  co  powoduje,  że  uzasadnienie  faktyczne  nie  odpowiada  podstawie 

prawnej odrzucenia. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania,  na  podstawie 

zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron 

postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  iż  w  terminie  wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  do  postepowania 

odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.   


Izba  uznała,  iż  Odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania,  o których  mowa  w  art. 

179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez 

Zamawiającego,  w  szczególności  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  informacji  z  otwarcia 

ofert,  oferty 

Odwołującego,  oferty  wykonawcy  Metal  Technics  Polska  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w 

Warszawie, 

korespondencji  prowadzonej  przez  Zamawiającego  z Odwołującym  w  przedmiocie 

wyjaśnienia treści oferty, zawiadomienia z dnia 16 grudnia 2019 r. o odrzuceniu oferty Odwołującego. 

S

kład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i oświadczenia  Stron  i  Uczestników 

postępowania odwoławczego złożone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 15 stycznia 

2020 roku. 

Izba dopuściła także dowód złożony przez Odwołującego na rozprawie w postaci zrzutów z 

ekranu  ze  strony  internetowej  www.megamaszyny.com.pl/CMS-

9.aspx  na  okoliczność,  iż  karty 

katalogowe oferowanych produktów są dostępne na jego stronie internetowej. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  pkt  III.1  SIWZ  przedmiot 

zamówienia  został  podzielony  na  cztery  części 

(zadania).  Przedmiotem 

zamówienia  w  ramach  zadania  nr  1  jest  dostawa  wyposażenia 

pracowni  technologii  mechanicznej,  pracowni  programowania  obrabiarek  sterowanych 

numerycznie,  pracowni  obróbki  mechanicznej  materiału,  pracowni  obróbki  ręcznej 

materiałów i  wykonywania połączeń elementów  oraz pracowni do obróbki cieplnej i obróbki 

plastycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do 

SIWZ.  

Zgodnie  z  pkt  X.7  SIWZ  do  ofer

ty  należało  załączyć  m.in.  formularz  oferty  na 

odpowiednie  zadanie  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1.1,  1.2,  1.3  lub  1.4  do  SIWZ.  W  pkt  X.8 

SIWZ  wskazano,  iż  w  formularzu  oferty  należy  podać  m.in.  szczegółowe  rozbicie  kosztów 

zgodnie 

tabelą 

zamieszczoną 

formularzu 

oferty 

wraz 

podaniem 

typów/modelów/producenta  wyposażenia  będącego  przedmiotem  zamówienia  (ppkt  4). 

Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  (tzw.  dokumentów 

przedmiotowych).  

W  załączniku  nr  1.1  do  SIWZ  znalazła  się  tabela  zawierająca  szczegółowe  rozbicie 

kosztów,  w  której  dla  każdej  pozycji  asortymentowej  wskazanej  w  kolumnie  pierwszej 

„Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia” 

należało 

wypełnić 

m.in. 

k

olumnę 

drugą 

„Typ/model/producent”.  Dla  pracowni  technologii  mechanicznej/pracowni  technologii  w 

kolumnie  pierwszej 

wskazano  następujące  pozycje:  Komputer  z  monitorem,  Projektor 

multimedialny,  Drukarka  +skaner,  Ekran  projekcyjny,  Twardościomierz  Brinella, 


Twardościomierz  Rockwella,  Płyta  pomiarowa,  Suwmiarka  uniwersalna,  Mikrometr  do 

pomiarów  zewnętrznych,  Mikrometr  do  pomiarów  wewnętrznych,  Kątomierze,  Kątownik, 

Promieniomierz,  Sprawdzian  grzebieniowy  do  gwintów,  Szczelinomierz,  Liniał,  Czujnik 

zegarowy,  P

łytki  wzorcowe,  Sprawdziany  dwugraniczne,  Średnicówka,  Głębokościomierz 

mikrometryczny,  Narzędzia  do  montażu,  Narzędzia  ślusarskie,  Mikroskop  warsztatowy, 

Stabilizowany  zasilacz  laboratoryjny,  Wskaźnik  kolejności  faz,  Autotransformator  1  fazowy, 

Rezystory dekadowe

, Rezystory nastawcze, Kondensatory dekadowe, Amperomierz cęgowy 

AC,  Cewki  dekadowe,  Lutownica  oporowa,  Stacja  lutownicza,  Miernik  rezystancji  izolacji, 

Mostek  pomiarowy  Thomsona,  Mostek  pomiarowy  Wheatstone’a,  Amperomierz  AC.  Dla 

pracowni  obrabiarek  sterowanych  numerycznie:  Ekran  projekcyjny,  Drukarka  +skaner, 

Tokarka numeryczna CNC z kompletem wyposażenia, Centrum tokarskie CNC z kompletem 

wyposażenia,  Pionowe  5-osiowe  frezarskie  centrum  obróbcze  CNC  dydaktyczno  – 

produkcyjne  z  kompletem  w

yposażenia,  Oprogramowanie  dydaktyczne  do  programowania 

obrabiarek  sterowanych  numerycznie  w zakresie  toczenia  i frezowania  oraz  do  tworzenia 

rysunków  CAD/CAM  i  przetwarzania  rysunków  na  programy  maszynowe  dla  tokarek  i 

frezarek.  Dla  pracowni    obróbki  mechanicznej  materiału:  Obrabiarka  do  metalu  (tokarki 

uniwersalne  z  odczytem  cyfrowym  z  wyposażeniem,  Obrabiarka  do  metalu  (frezarka 

uniwersalna  z  odczytem  cyfrowym)  z  wyposażeniem,  Szlifierki  do  płaszczyzn,  Szlifierka 

narzędziowa  -  do  otworów,  wałków,  stożków,  powierzchni  płaskich,  Obrabiarka  do  metalu 

(tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z wyposażeniem), Obrabiarka do metalu (frezarka 

uniwersalna z odczytem cyfrowym), Obrabiarka do metalu (frezarka uniwersalna z odczytem 

cyfrowym),  Imadło  maszynowe  obrotowe  200mm,  Stół  ślusarski  z  imadłami,  Imadło 

dwudzielne  maszynowe  200mm,  Imadło  maszynowe  precyzyjne  125  mm.  Dla  pracowni 

obróbki  ręcznej  materiałów  i  wykonywania  połączeń  elementów:  Zestaw  komputerowy, 

Projektor  multimedialny,  Ekran  projekcyjny,  Drukarka  +skaner,  Suwmiarka  uniwersalna, 

Mikrometry  do  pomiarów  zewnętrznych,  Mikrometry  do  pomiarów  wewnętrznych, 

Kątomierze,  Promieniomierz,  Sprawdzian  grzebieniowy  do  gwintów,  Czujnik  zegarowy, 

dźwigniowy,  elektroniczny,  Płytki  wzorcowe,  Sprawdziany  dwugraniczne,  Średnicówka, 

Głębokościomierz  mikrometryczny,  Gwintowniki  z  oprawką,  Narzynki  z  oprawką,  Stół 

ślusarski,  Płyta traserska,  Stół  montażowy,  Szlifierka ostrzałka,  Nożyce  dźwigniowe ręczne 

do  cięcia  blach,  Prasa  ręczna,  Zestaw  narzędzi  ślusarskich,  Narzędzia  i  przyrządy  do 

wykonywania  połączeń  nitowanych,  Praski  montażowe,  Prasa  mimośrodowa  lub 

hydrauliczna, Zestaw narzędzi monterskich, Zaginarka do rur, Zaginarka do blachy, Piła do 

cięcia  metali,  Wiertarka  stołowa,  Wiertarka  kadłubowa  (słupowa),  Lutownica,  Zgrzewarka 

elektryczna,  Zaciski  (zwornice),  Stanowisko  do  spawania  elektrodą  otuloną,  Urządzenie  do 

oczyszczania sprężonym powietrzem. Dla pracowni do obróbki cieplnej i obróbki plastycznej: 


Piec  elektryczny,  Wanna  hartownicza,  Palenisko  kowalskie,  kleszcze 

kowalskie,  Młotki 

kowalskie, Przecinaki, przebijaki kowalskie, Tabele barw żarzenia i barw nalotowych.  

Odwołujący w formularzu oferty wskazał dane odnośnie typu/modelu producenta w taki 

sposób, że każdorazowo podał taką samą nazwę produktu jak w kolumnie pierwszej „Nazwa 

przedmiotu  zamówienia”,  nazwę  swojej  firmy  oraz  oznaczenie  „Zestaw  328-xx”,  gdzie  „xx” 

oznaczało  kolejno  po  sobie  następujące  liczby  od  52  do  144.  Przykładowo  dla  pierwszych 

pozycji  pracowni  technologii  mechanicznej/pracowni  technologii

:  „Komputer  z  monitorem 

Megamaszyny  R.  P.  Zestaw  328-52

”, „Projektor multimedialny  Megamaszyny  R. P. Zestaw 

53”,  „Drukarka+skaner  Megamaszyny  R.  P.  Zestaw  328-54”,  „Ekran  projekcyjny 

Megamaszyny R. P. Zestaw 328-

55”, „Twardościomierz Brinella Megamaszyny R. P. Zestaw 

56”,  „Twardościomierz  Rockwella  Megamaszyny  R.  P.  Zestaw  328-57”,  „Płyta 

pomiarowa Megamaszyny R. P. Zestaw 328-

58”, „Suwmiarka uniwersalna Megamaszyny R. 

P. Zestaw 328-

59”. 

Pismem z dnia 20 

listopada 2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnienia czy wykonawca jest producentem każdego rodzaju 

przedmiotu  zamówienia,  a  jeśli  tak  to  o  wykazanie  spełnienia  przez  każdy  przedmiot 

zamówienia  wymagań  technicznych  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ, 

szczególności  poprzez  złożenie  odpowiednich  dokumentów  opisujących  parametry 

techniczne  oraz  dopuszczających  dane  materiały  (wyroby)  do  użytkowania.  W  odpowiedzi 

dnia  22  listopada  2019  r.  Odwołujący  potwierdził,  iż  jest  producentem  każdego  rodzaju 

przedmiotu zamówienia oraz potwierdził, iż każdy przedmiot zamówienia zostanie wykonany 

zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Ponadto 

poinformował,  iż  Zamawiający  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  nie  może  żądać 

dostarczenia  dokumentów  innych  niż  wskazanych  w  SIWZ  i  wykraczających  poza  zapisy 

SIWZ.  

Zamawiający w dniu 28 listopada 2019 r. ponownie wezwał Odwołującego do złożenia 

wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  –  wskazał,  iż  w  związku  z  faktem,  że 

wykonawca  potwierdził,  iż  jest  producentem  każdego  rodzaju  przedmiotu  zamówienia 

Zamawiający  prosi  o  podanie  typu  i  modelu  każdego  zaoferowanego  rodzaju  przedmiotu 

zamówienia,  w  sposób  umożliwiający  zweryfikowanie  produktów,  jakie  zaoferował 

Odwołujący  pod  kątem  minimalnych  wymagań  technicznych  określonych  w  SIWZ,  pod 

rygorem  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Odwołujący  w 

piśmie  z  dnia  4  grudnia  2019  r.  podtrzymał  stanowisko  z  wcześniejszych  wyjaśnień. 

Wskazał,  iż  Zamawiający  podał  w SIWZ  zakres  informacji,  które  ma  załączyć  oferent. 

Wymagał  dołączenia  formularza  oferty  z  podaniem  typ/model/producent  i  takie  informacje 

zostały  przedstawione,  dodatkowo  Odwołujący  potwierdził  zgodność  oferty  z  SIWZ  i  OPZ. 


Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  nie  może  odrzucić  oferty  za  niedostarczenie 

dokumentów, których nie wymagał w SIWZ.  

Zamawiający w dniu 16 grudnia 2019 r. poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W uzasadnieniu tej czynności wskazał, iż 

zgodnie  z  cz.  X  ust.  8  pkt  4  SIWZ  wymagał  podania  w  formularzu  ofertowym  w  tabeli 

stanowiącej  szczegółowe  rozbicie  kosztów  m.in.  typów/modelów/producenta  wyposażenia 

będącego  przedmiotem  zamówienia.  Wskazał,  iż  Odwołujący  każdy  przedmiot  zamówienia 

opisał  w  ten  sam  sposób:  powtórzoną  nazwą  przedmiotu  zamówienia  oraz  informacją 

„Megamaszyny R. P.” kolejno numerując od „Zestaw 328-52” do „Zestaw 328-144”. Taki opis 

uniemożliwił  Zamawiającemu zweryfikowanie produktów,  jakie zaoferował  Odwołujący    pod 

kątem minimalnych wymagań technicznych określonych w SIWZ. W związku z powyższymi 

wątpliwościami,  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  zwrócił  się  do 

Odwołującego o złożenie wyjaśnień.  Odwołujący  w  swoich  wyjaśnieniach  ograniczył  się do 

potwierdzenia, że jest producentem każdego rodzaju przedmiotu zamówienia oraz że każdy 

przedmiot  zamówienia  zostanie  wykonany  zgodnie  z  wymaganiami  technicznymi 

określonymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ.  Zamawiający  ponownie  zwrócił  się  do 

Odwołującego  z  prośbą  o  podanie  typu  i  modelu  każdego  zaoferowanego  rodzaju 

przedmiotu  zamówienia,  w  sposób  umożliwiający  zweryfikowanie  produktów,  jakie 

zaoferował  Odwołujący  pod  kątem  minimalnych  wymagań  technicznych  określonych  w 

SIWZ.  W  odpowiedzi  Odwołujący  podtrzymał  stanowisko  z  poprzednich  wyjaśnień. 

Zamawiający  wskazał,  iż  podanych  przez  Wykonawcę  „typów  i  modeli"  urządzeń 

stanowiących  przedmiot  zamówienia  Zamawiający  nie  był  w  stanie  zlokalizować  na  rynku 

dostępnych  w  obrocie  urządzeń,  w  szczególności  także  w powszechnie  dostępnej  (strona 

internetowa) ofercie Odwołującego, a co za tym idzie nie mógł stwierdzić ich zgodności (lub 

nie)  z  opisem  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  powołał  się  na  orzecznictwo  Izby  – 

wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn.  KIO 672/19 oraz z dnia 15 listopada 2016 r., sygn. 

akt  KIO  2058/16.  Podkreślił,  że  na  podstawie  tak  niesprecyzowanej  oferty  możliwe  jest 

dostarczenie  różnych  produktów,  których  wybór  zostanie  dokonany  przez  wykonawcę 

dopiero  przy  realizacji  dostaw  i  z  reguły  sprowadza  się  do  dostarczenia  wyrobu,  który  dla 

wykonawcy  j

est  tańszy  (wskazał  na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  o  sygn.  akt:  KIO 

1330/14).  Zamawiający  zauważył  także,  iż  podstawową  działalnością  gospodarczą 

Odwołującego jest prowadzenie sprzedaży detalicznej za pomocą sklepu internetowego. W 

jego  ocenie  t

rudno  przypuszczać,  aby  taka  działalność  gospodarcza  obejmowała  też 

produkcję  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia  (od  zestawów  komputerowych 

przez drukarki po specjalistyczne maszyny obróbkowe). 


Zamawiający  w  dniu  16  grudnia  2019  r.  poinformował  wykonawców  o  unieważnieniu 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  Izba  poddała  analizie  prawidłowość  czynności 

Zamawiającego dokonanej w dniu 16 grudnia 2019 r. tj. odrzucenia oferty Odwołującego na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 

ustawy Pzp. Prawidłowość ww. czynności podlegała badaniu 

przez pryzmat uzasadnienia faktycznego i prawnego przedstawionego przez Zamawiającego 

w  zawiadomieniu  z  dnia  16  grudnia  2019 

r.,  jako  że  ocenie  Izby  podlegać  mogą  tylko 

okoliczności zakomunikowane wykonawcy.  

I

zba oceniła działanie Zamawiającego, który odrzucił ofertę Odwołującego z uwagi na 

jej niezgodność z treścią SIWZ jako prawidłowe, uznając za niezasadne zarzuty naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a w konsekwencji także naruszenia art. 

93 ust. 1 pkt 1 oraz 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 ustawy Pzp przepisy stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał  Odwołujący,  wskazać należy,  iż  zgodnie z  treścią art.  89  ust.  1  pkt  2 ustawy  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 7 ust. 

1  ustawy  Pzp 

zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z kolei w 

myśl  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia,  jeżeli  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z 

zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

Jak  wskazuje  się  konsekwentnie  w  orzecznictwie  niezgodność  treści  oferty  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  która  stanowi  obligatoryjną  przesłankę 

odrzucenia  oferty  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zachodzi,  gdy  zawartość 

merytoryczna złożonej  w danym postępowaniu oferty nie odpowiada ukształtowanym przez 


Zamawiającego  i  zawartym  w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wymaganiom. 

Rzeczona  niezgodność  oferty  dotyczyć  powinna  sfery  merytorycznej  zobowiązania 

określonego  w dokumentacji  postępowania  oraz  zobowiązania  zaoferowanego  w  ofercie 

przez  wykon

awcę,  bądź  polegać  może  na  sporządzeniu  i  przedstawienia  oferty  w  sposób 

niezgodny  z wymaganiami  SIWZ,  z 

zaznaczeniem,  iż  chodzi  tu  o  wymagania  SIWZ 

dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  i potwierdzenia  zobowiązania  ofertowego,  a  więc 

wymagania, co do treści oferty, a nie wymagania co do jej formy (por. m.in. wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt KIO 346/18). Podkreślić należy, że to 

zamawiający  określa  w  SIWZ  wymagany  od  wykonawcy  zakres  i  sposób  konkretyzacji 

oświadczenia  woli,  który  będzie  podstawą  dla  oceny  zgodności  treści  złożonej  oferty  z 

merytorycznymi wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. W konsekwencji nie tylko treść 

wynikająca  explicite  ze  złożonej  oferty,  ale  również  nieskonkretyzowanie  jej  treści  przez 

wykonawcę  w  sposób  lub  w  zakresie  wymaganym  przez  zamawiającego,  może  być 

podstawą do stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SIWZ (por. m.in. wyrok KIO z dnia 17 

stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 9/17).  

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  Zamawiający  wymagał  od  wykonawców 

wskazania  w  formularzu  ofertowym,  w  tabeli  „Szczegółowe  rozbicie  kosztów”  w  kolumnie 

drugiej typu, modelu i producenta dla każdej pozycji asortymentowej. Nie budziło wątpliwości 

Izby,  iż  celem  takiego  żądania  była  możliwość  zidentyfikowania  przedmiotu  oferty  przez 

Zamawiającego  na  podstawie  podanego  typu,  modelu  i  producenta  danego  produktu  oraz 

jego zweryfikowania pod kątem określonych w SIWZ wymagań (parametrów technicznych). 

Zamawiający  na  podstawie  treści  oferty  musi  mieć  możliwość  ustalenia  w  sposób 

jednoznaczny  jaki  produkt  został  mu  zaoferowany,  aby  nie  dopuścić  do  jego  uzupełniania 

precyzowana na dalszym etapie postępowania, po upływie terminu składania ofert. Dane te 

są  niezbędne  także,  aby  Zamawiający  mógł  poddać  ocenie  skonkretyzowany  w  ofercie 

produkt. 

Jeżeli  Zamawiający  wymagał  od  wykonawców  składających oferty  -  poza ogólnym 

oświadczeniem  o  zgodności  oferowanego  produktu  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  - 

podania  danych  dot

yczących  producenta,  typu  i  modelu,  pozwalających  na  jednoznaczną 

identyfikację  przedmiotu  oferty,  to  brak  zastosowania  się  do  tego  wymogu  może  być 

podstaw

ą do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Maj

ąc na  uwadze  zgromadzony  w  sprawie materiał  dowodowy  Izba  stwierdziła,  iż  na 

podstawie  danych 

wskazanych w ofercie przez  Odwołującego nie można było ustalić, jakie 

konkretne  produkty 

zostały  zaoferowane  przez  Odwołującego.  Odwołujący  co  prawda 

formalnie 

wskazał  producenta  urządzeń  oraz  pewne  ich  oznaczenie,  niemniej  taki  opis 

uniemożliwiał Zamawiającemu zweryfikowanie produktów i prawidłową ocenę oferty. 


Po  pierwsze,  Odwołujący  dla  każdej  z  około  stu  pozycji  asortymentowych  wskazał 

siebie  jako  producenta, 

co  wzbudza  uzasadnioną  wątpliwość  z  uwagi  na  znaczną 

różnorodność  produktów  mających  być  przedmiotem  dostawy  (od  projektorów 

multimedialnych  i  sprzętu  komputerowego,  stołów  ślusarskich,  wiertarek,  pił,  lutownic  po 

obrabiarki  czy  tokarki).  Pomimo  powstania 

u  Zamawiającego  wątpliwości  w  powyższym 

zakresie, 

co  jasno  wynikało  z  treści  wezwania  z  dnia  20  listopada  2019  r.,  Odwołujący 

udzielając wyjaśnień poprzestał na gołosłownym oświadczeniu, że jest producentem całego 

asortymentu  stanowiącego  przedmiot  zamówienia,  nie  podejmując  jakichkolwiek  prób 

wykazania  tego  faktu

.  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  uwiarygodnił  swojego  stanowiska. 

Również  w postępowaniu  odwoławczym  Odwołujący  nie  przedstawił  argumentacji,  która 

potwierdzałaby  okoliczność,  iż  jest  on  producentem  wszystkich  produktów  będących 

przedmiotem  dostawy.  Powoływanie  się  na  definicje  producenta  wskazane  w  ustawie  o 

systemie  oceny  zgodności,  ustawie  o ogólnym  bezpieczeństwie  produktów  czy  też 

Załączniku  I  do  Decyzji  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Nr 768/2008/WE   w  sprawie 

wspólnych  ram  dotyczących  wprowadzania  produktów  do  obrotu,  uchylającej  decyzję 

Rady 

93/465/EWG,  Izba  uznała  za  niewystarczające  jako,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  iż 

spełnione  zostały  określone  w  tych  przepisach  przesłanki  warunkujące  uznanie  go  za 

producenta  produktów,  jak  chociażby  okoliczność,  że  wskazany  w  formularzu  ofertowym 

asortyment 

Odwołujący oferuje pod własną nazwą lub znakiem towarowym.  Izba, mając na 

względzie zasady doświadczenia życiowego, uznała za słuszne stanowisko Zamawiającego, 

iż trudno przypuszczać, aby Odwołujący był producentem każdego z kilkudziesięciu (prawie 

setki) 

różnorodnych produktów, stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 

Odwołujący, na którym w postępowaniu odwoławczym spoczywał ciężar dowodu zgodnie 

art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, okoliczności tej nie udowodnił.  

Po  drugie  zwrócić  należy  uwagę  na  sposób  podania  typu  i  modelu  oferowanych 

produktów  przez  Odwołującego  w  treści  oferty.  Odwołujący  dla  każdej  pozycji 

asortymentowej  jako  typ  i  model 

przekopiował  nazwę  przedmiotu  zamówienia  z  kolumny  1 

tabeli  „Szczegółowe  rozbicie  kosztów”  oraz  podał  numer  zestawu,  nadając  kolejnym 

produktom kolejne  numery  porządkowe  zestawów.  Powyższe  uprawdopodabnia,  iż  numery 

zestawów  zostały  przyporządkowane  poszczególnym  produktom  na  potrzeby  tego 

konkretnego zamówienia, co z kolei oznacza, że oferowane produkty pod tym oznaczeniem 

nie  funkcjonowały  wcześniej  w obrocie.  Za  wiarygodne  zatem  Izba  uznała  twierdzenia 

Zamawiającego, iż na podstawie takiego oznaczenia nie był on w stanie zidentyfikować tego, 

co zostało mu zaoferowane, nie był w stanie zlokalizować wskazanych w ofercie produktów 

na  rynku  dostępnych  w  obrocie  urządzeń,    jak  również,  że  nie  był  w  stanie  odnaleźć  tych 

produktów  na  stronie  internetowej  Odwołującego.  Co  istotne,  Zamawiający  zwracał 


Odwołującemu  na  powyższą  okoliczność  uwagę  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia - w wezwaniu z dnia 28 listopada 2019 r. Zamawiający zażądał wprost podania 

typów  i  modeli  produktów,  które  umożliwią  ich  weryfikację.  Pomimo  wezwania  Odwołujący 

nie  przedstawił  żadnych  informacji,  które  chociażby  przybliżałyby  Zamawiającego  do 

ustalenia, co konkretnie zostało mu zaoferowane, wskazując jedynie, że podał odpowiednie 

dane  w  formularzu  ofertowym.  Tymczasem 

w  świetle  twierdzeń  Odwołującego,  iż  jest 

producentem  wszystkich  wskazanych  w  ofercie 

urządzeń,  przedstawienie  na  wezwanie 

informacji  na  temat  oferowanych  produktów  nie  powinno  powodować  po  jego  stronie 

większych  trudności  (Odwołujący  mógł  wskazać  np.  odpowiednie  linki  do  własnej  strony 

internetowej).  

W  ocenie  Izby  Odwołujący  nie  wykazał,  a  nawet  nie  uprawdopodobnił,  że  oferowane 

przez niego 

produkty faktycznie funkcjonują pod wskazanymi w ofercie oznaczeniami i na tej 

podstawie mogą być zidentyfikowane. W trakcie postępowania odwoławczego to Odwołujący 

kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert w postępowaniu, 

nie  zgadza  się  z  podjętymi  czynnościami  (w  tym  przypadku  odrzuceniem  jego  oferty),  tak 

więc  to  na  nim  spoczywa  ciężar  dowiedzenia,  że  stanowisko  Zamawiającego  jest 

nieprawidłowe.  Za  niewiarygodny  Izba  uznała  złożony  przez  Odwołującego  na  rozprawie 

dowód  w  postaci  zrzutu  ekranu  ze  strony  internetowej,  mający  potwierdzać,  że  karty 

katalogowe  oferowanych  produktów  są  dostępne  na  jego  stronie  internetowej.  Wydruk  ten 

był datowany na dzień rozprawy, a zatem brak jest potwierdzenia, że Zamawiający wcześniej 

mógł  odnaleźć  na  stronie  internetowej  Odwołującego  zaoferowany  asortyment  i  karty 

katalogowe

.  Zauważyć  trzeba  także,  że  na  przedstawionej  liście  produktów  posiadających 

karty  katalogowe 

znalazły  się  wyłącznie  te  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Ponadto 

wskazano  tam 

wszystkie  zestawy  będące  przedmiotem  dostawy,  co  pozostaje  w 

sprzeczności  z  podnoszoną  przez  Odwołującego  na  rozprawie  argumentacją,  iż  większość 

wyposażenia, które zamawia Zamawiający jest wyposażeniem specjalistycznym i konieczne 

jest jego wyprodukowanie bądź zlecenie produkcji, wobec czego zrobienie kart katalogowych 

dla takiego produktu nie jest uzasadnione na tym etapie.  

Izba podkreśla, iż Odwołujący był dwukrotnie wzywany do wyjaśnień i nie przedstawił 

żadnych  informacji  poza  oświadczeniem  własnym,  które  uprawdopodobniałyby  jego 

stanowisko. 

Odwołujący  nie  podjął  jakiejkolwiek  próby  wyjaśnienia  Zamawiającemu,  że 

oznaczenia produktów wskazane w ofercie identyfikują konkretny produkt i umożliwiają jego 

weryfikację  i  ocenę  zgodności  z  wymaganiami  SIWZ.  Zamiast  tego  Odwołujący  poprzestał 

na  powołaniu  się  na  okoliczność,  że  Zamawiający  nie  żądał  on  wykonawców  składania 

dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych w SIWZ. Odnosząc 

się  do  powyższego  należy  zauważyć,  iż  co  prawda  Zamawiający  nie  przewidział  w  treści 


SIWZ  obowiązku  złożenia  dokumentów  przedmiotowych  potwierdzających  zgodność 

oferowanego  zamówienia  z  treścią  SIWZ,  niemniej  nie  zwalniało  to  Odwołującego  z 

obowiązku  złożenia  wyczerpujących  wyjaśnień  w sytuacji,  gdy  Zamawiający  w  toku 

procedury  wyjaśniającej  wprost  wskazał,  że  nie  jest  w stanie  zidentyfikować  produktów  na 

podstawie  oznaczeń  wskazanych  przez  Odwołującego  w  ofercie.  Nie  można  zgodzić  się 

także  z  Odwołującym,  iż  Zamawiający  nie  może  samodzielnie  poszukiwać  informacji  czy 

dokumentów,  aby  zweryfikować  zgodność  oferty  z SIWZ.  Zamawiający  jest  nie  tylko 

uprawniony, ale wręcz zobowiązany do dokonania oceny zgodności oferowanych produktów 

z  wymaganiami określony  w SIWZ, a w sytuacji gdy poweźmie w tym zakresie wątpliwości 

jest zobligowany podjąć działania w celu wyjaśnienia tychże wątpliwości, co też Zamawiający 

w  przedmiotowym  przypadku  uczynił.  Przyjęcie  za  prawidłowe  stanowiska  Odwołującego 

prowadziłoby do sytuacji, w której Zamawiający byłby zmuszony bezrefleksyjnie akceptować 

ofertę  jako  zgodną  z  SIWZ  bazując  wyłącznie  na  oświadczeniu  wykonawcy  pomimo,  iż 

bazując na oznaczeniach podanych w ofercie  nie posiada wiedzy co faktycznie  zostało mu 

zaoferowane  i  czy  wskazany  w  ofercie  produkt  jest  zgodny  z 

wymaganiami wynikającymi  z 

SIWZ.  

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym 

kluczowa  jest  okoliczność,  iż  nie  jest  możliwe 

ustalenie,  jakie  produkty  w  istocie  zostały  Zamawiającemu  zaoferowane.  Pod  wskazanymi 

kolumnie  drugiej  tabeli  „Szczegółowe  rozbicie  kosztów”  numerami  zestawów  kryć  się 

mogą    różne  produkty,  których  wybór  mógłby  zostać  dokonany  przez  Odwołującego  na 

etapie realizacji umowy

. Jedyną informacją co do oferowanego asortymentu, jaką dysponuje 

Zamawiający  jest  jego  cena.  Oferta  jest  zatem  niedookreślona,  a  jako  taka  nie  odpowiada 

treści  SIWZ.  Nie  można  bowiem  pozbawiać  Zamawiającego  prawa  do  tego,  aby  na 

podstawie treści oferty był w stanie w sposób jednoznaczny ustalić, co konkretnie zostało mu 

zaoferowane,  czyli  mówiąc wprost  –  co Zamawiający  kupuje.  Niezgodności  oferty  z  treścią 

SIWZ  nie  można  sprowadzać  wyłącznie  do  płaszczyzny  związanej  z oceną  parametrów 

oferowanego  produktu,  n

iezgodność  taką  stanowić  może  także  nieskonkretyzowanie  przez 

wykonawcę  treści  oferty  w  zakresie  wymaganym  przez  zamawiającego,  co  miało  miejsce 

przedmiotowym  przypadku.  Żądanie wskazania typu, modelu i producenta w  treści  oferty 

wynikało  z  jednoznacznego,  niebudzącego  wątpliwości,  wymagania  zawartego  w  SIWZ, 

które  to  wymaganie  nie  było  przez  Odwołującego  ani  innych  wykonawców  sposób 

kwestionowane. Podanie tych danych miało konkretyzować zakres świadczenia wykonawcy, 

które ma zostać dostarczone Zamawiającemu w rezultacie udzielenia zamówienia. Sposób, 

jaki  Odwołujący  opisał  oferowane  produkty  takiej  konkretyzacji  nie  umożliwiał,  wobec 

czego Zamawiający zasadnie odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp.  


W  konsekwencji  prawidłowa  była  także  czynność  unieważnienia  postępowania  przez 

Zamawiającego  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  w  postępowaniu  nie  złożono  żadnej  oferty 

niepodlegającej  odrzuceniu,  druga  z  ofert  złożonych  na  realizację  zadania  nr  1  również 

została bowiem przez Zamawiającego odrzucona.  

W tym stanie rzeczy 

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu i na podstawie art. 

192 ust. 1 ustawy Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz 

§  3  pkt  1  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U. 

z  2018  r.  poz.  972),  zaliczając  w poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę 15 000 zł uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel