KIO 2649/19 POSTANOWIENIE dnia 10 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2649/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym  be

z  udziału  stron  w  dniu  10 

stycznia  2020  r.  w  Wa

rszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2019  r.  przez  Odwołującego  –  Pentacomp  Systemy 

Informatyczne 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  Al.  Jerozolimskich  179  (02-

222 Warszawa)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Skarb  Państwa  –  Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94 (00-807 Warszawa) 

przy udziale 

Wykonawcy 

–  ESKOM  IT  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  przy  ul.  Puławskiej  543  (02-844  Warszawa)  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

Wykonawcy 

–  Sii  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

przy Al. Niepodległości 69 (02-626 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odw

oławczego po stronie Odwołującego 

Wykonawcy 

–  IT  Kontrakt  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  we 

Wrocławiu  przy  ul.  Gwiaździstej  66  (53-413  Wrocław)  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  –  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

kwoty  13.5

00  zł  00  gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2649/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  odwoławczym  wywołanym  odwołaniem  na  czynności  Zamawiającego  – 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej 

na 

świadczenie  kompleksowych  usług  z  zakresu  zapewnienia  zasobów  ludzkich  branży  IT 

(nr  postępowania:  BDG.ZPB.230.57.2019),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym Wspólnot 

Europejskich  w  dniu  16.12.2019  r.,  2019/S  242-594984,  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  27.12.2019  r.  przez  wykonawcę  Pentacomp  Systemy 

Informatyczne  S.A.  z/s  w  Warszawie  (sygn.  akt  KIO  2649/19)

,  Odwołujący  w  oświadczeniu 

złożonym  do  akt  sprawy  w  piśmie  z  dnia  8.01.2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy  cofnął 

odwołanie. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  Izba  umorzyła 

postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel