KIO 2648/19 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2648/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant:       

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  27  grudnia  2019  roku  przez  Wykonawcę  M.  D. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Garden  Designers  M.  D.  (ul. 

Firlejowska  2A/16,  20-306  Lublin) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego 

Urz

ąd Gminy i Miasta w Miechowie (ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

M.  D. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Garden 

Designers M. D.  (ul. Firlejowska 2A/16, 20-306 Lublin)  

kwoty 9000 

zł 00 gr (słownie: 

dziewięć tysięcy złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2648/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Urząd  Gminy  i  Miasta  w  Miechowie  prowadzi  postepowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  „Budowa  dwóch  placów 

zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miecho

wie”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  16  sierpnia  2019  roku  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 587098-N-2019. 

Odwołujący  Wykonawca  M.  D.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Garden 

Designers  M.  D. 

wniósł  odwołanie od  czynności  Zamawiającego  i  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Place  Zabaw  sp.  z  o.o.  (dawniej  SUN+  A.  T.)  z  uwagi  na 

n

iezgodność treści oferty tego wykonawcy z treścią SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty;  badania  i  oceny  ofert,  a  w  jej 

wyniku odrzucenia oferty wykonawcy Place Zabaw sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2)  ustawy  Pzp  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ;  obciążenia  kosztami  postępowania 

Zamawiającego. 

14  stycznia  2020  roku  Odwołujący  w  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron  oświadczył,  że 

cofa odwołanie. 

Izba 

działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel