KIO 2646/19 POSTANOWIENIE dnia 13 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2646/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2019  r. 

przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum:  Remondis 

Otwock  Sp.  z  o.o.,  PreZero  Serwice  Centrum  Sp.  z  o.o.  ul.  Johna  Lennona  4,  05-400 

Otwock  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina  Otwock,  ul.  Armii 

Krajowej 5, 05-400 Otwock,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z rachunk

u Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  zamówienie  -  Konsorcjum:  Remondis  Otwock  Sp.  z  o.o.,  PreZero  Serwice  Centrum 

Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock uiszczone

j tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 2646/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Gmina  Otwock,  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi w przedmiocie: „odbieranie odpadów komunalnych z 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Otwocka 

oraz  ich  transport  do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  4  września  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  170-415705,  natomiast  ogłoszenie  o 

zamówieniu opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 września 2019 

r. 

Zamawiający w dniu 17 grudnia 2019 r. przesłał wykonawcom informację o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  M.  B.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą PROGRES M. B. z siedzibą w Sulejówku. 

Konsorcjum:  REMONDIS  Otwock  Sp.  z  o.o.,  PreZero  Service  Centrum  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  lidera  konsorcjum  w  Otwocku  wniosło  odwołanie  wobec  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  tj.  oferty  wykonawcy  PROGRES  M.  B.

,  który  zdaniem 

Odwołującego, nie wykazał, że jego oferta nie podlega odrzuceniu ani że wykonawca ten nie 

podlega  wykluczeniu  z  postępowania  oraz  wobec  zaniechania  przez  Zamawiającego 

wezwania  wykonawcy  PROGRES  M.  B. 

do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów, 

dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu  w  sytuacji,  gdy  cena  oferty  PROGRES  M.  B.  jest 

niższa  o  więcej  niż  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert. 

Odwołujący zarzucił naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Pzp”: 

art.  90  ust.  1  i  art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp, 

poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  do 

wykonawcy  PROGRES  M.  B. 

z  wezwaniem  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  dowodów, 

dotyczących  ceny  lub  kosztu  w  sytuacji,  gdy  cena  całkowita  oferty  tego  wykonawcy  jest 

niższa  o  więcej  niż  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  a 

rozbieżność nie wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

art.  26  ust.  3  Pzp 

w  zw.  z  §  14  ust.  2  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26 

lipca  2016  r.  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1126)  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez 

zaniechanie przez Zamawiającego wezwania wykonawcy PROGRES M. B. do uzupełnienia 

dokumentu KRK złożonego w nieprzewidzianej przez przepisy formie; 

art. 7 ust. 3 Pzp, 

poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy PROGRES M. B., który 


nie został wybrany zgodnie z przepisami Pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  PROGRES  M.  B.,  jako 

najkorzystniejszej 

wezwania  wykonawcy  PROGRES  M.  B.,  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp 

do  złożenia  w 

prawidłowej formie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 3 Pzp 

w zw. z pkt VI.5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

wezwania  wykonawcy  PROGRES  M.  B. 

do  złożenia  wyjaśnień  i  dowodów  w  trybie 

art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp w zakresie ceny oferty; 

w sytuacji stwierdzenia, że oferta wykonawcy PROGRES M. B. zawiera rażąco niską 

cenę, odrzucenie tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp; 

powtórzenie  czynności  polegającej  na  dokonaniu  badania  i  oceny  ofert  z 

pominięciem oferty złożonej przez wykonawcę PROGRES M. B.; 

dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  ponadto  o  zasądzenie  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  jest  wykonawcą  zdolnym  do  wykonania  zamówienia. 

Zaniechanie 

przez  Zamawiającego  prawidłowego  badania  i  oceny  ofert  pozbawia  go 

możliwości  uzyskania  i  realizacji  zamówienia,  co  wyczerpuje  w  sposób  jednoznaczny 

materialnoprawną przesłankę wniesienia odwołania, określoną w art. 179 ust. 1 Pzp. 

W  dniu  31  grudnia  2019  r. 

Zamawiający  zamieścił  kopię  odwołania  na  stronie 

internetowej, 

umożliwiając  zainteresowanym  wykonawcom  zgłoszenie  przystąpienia  do 

p

ostępowania odwoławczego.   

W terminie trzech dni od dnia 31 grudnia 

2019 r., określonym w art. 185 ust. 2 Pzp, 

żaden  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego,  w  tym  po 

stronie zamawiającego. 

W  dniu  10  stycznia  2020  r. 

Zamawiający  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej pismo z dnia 10 stycznia 2020 r. zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż 

uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania 

odwoławczego.  


Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 186 ust. 6 

pkt 2 Pzp 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  uiszczonego  wpisu.  Izba  nie  zasądziła  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  3 600,00  zł  tytułem  kosztów  poniesionych  na  wynagrodzenie 

pełnomocnika  na  podstawie  złożonej  na  posiedzeniu  faktury,  zważywszy,  że  zgodnie  z 

brzmieniem  art.  186  ust.  6  pkt  1  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego 

zarzutów  odwołania  w  całości  i  nieprzystąpienia  żadnego  wykonawcy  do  postępowania 

koszty  postępowania  odwoławczego  podlegają  zniesieniu,  również  wówczas,  gdy 

postępowanie odwoławcze jest umarzane na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron (patrz: 

art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  Pzp).  Z

asądzenie  kosztów  od  zamawiającego  jest  możliwe 

wyłącznie  w  okolicznościach,  gdy  uwzględnienie  zarzutów  odwołania  nastąpiło  po  otwarciu 

rozprawy (

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.b ww. rozporządzenia). 

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel