KIO 2645/19 WYROK dnia 13 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2645/19 

WYROK 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  13  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesioneg

o  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  JKM  Sp.  z  o.o.,  ul.  Skalna  6  lok.  12,  43-190  Mikołów  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  „DROGOPOL-ZW”  Sp.  z  o.o., 

ul.  Siemianowicka  52D,  40-301  Katowice 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę JKM Sp. z o.o., ul. Skalna 6 lok. 12, 43-190 

Mikołów i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  JKM  

Sp. z o.o., ul. Skalna 6 lok. 12, 43-

190 Mikołów tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 2645/19 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto Katowice (dale

j: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Połączenie  drogowe  ulicy 

Radockiego z  ulicą Braci Wiechułów  w  Katowicach  -  etap  II.  Postępowanie to prowadzone 

jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2019 r. pod pozycją 

606659-N-2019.  

W dniu 27 grudnia 2019 r. wykonawca JKM Sp. z o.o. 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  uznania 

oferty  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  „DROGOPOL-ZW”  Sp.  z  o.o.  za 

najko

rzystniejszą oraz odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 89 ust. 1 pkt 

4 w zw. z art. 90 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, przez ich błędne zastosowanie 

polegające na odrzuceniu oferty Odwołującego, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych 

do dokonania takiej czynności; 

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, przez jego błędne zastosowanie polegające na wadliwej ocenie 

merytorycznej  oferty  Odwołującego  i  nieuzasadnionym  odrzuceniu  tejże  oferty,  w  wyniku 

czego wybrana została oferta innego wykonawcy; 

3)  art.  30  ust.  8  pkt  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  pkt  2.2.  i  2.3.  ze  s.  36  Specyfikacji  technicznej 

wykon

ania i odbioru robót budowlanych (dalej: „STWiORB”) przez jego błędne zastosowanie 

wyrażające  się  w  uczynieniu  podstawą  odrzucenia  oferty  Odwołującego  argumentacji 

niewynikającej  z  opisu  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  argumentacji  sprzecznej  

z informacjami podanymi wykonawcom ubiegaj

ącym się o zamówienie w STWiORB. 

Odwołujący  podał,  że  pismem  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  Zamawiający  dokonał 

odrzucenia oferty  złożonej  przez  Odwołującego. Jak  wskazał  Odwołujący,  u podstaw  takiej 

decyzji  Zamawiającego  legły  dwie  okoliczności,  a  podstawą  prawną  rozstrzygnięcia 

każdorazowo uczyniono art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

a) 

f

akt, że wedle komisji przetargowej oferta Odwołującego zawiera rażącą niską cenę  

w  branży  drogowej  oraz  odnoszącej  się  do  kanalizacji  deszczowej  w  odniesieniu  do 


przedmiotu  zamówienia,  co budzi  wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości  wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

b) 

f

akt,  iż  w  załączniku  do  pisma  wykonawcy  z  13  listopada  2019  r.  w  poz.  32-24 

Odwołujący  przyjął  cenę  pozycji  wg  kalkulacji  z  uwzględnieniem  wykorzystania  materiału  

z dokopu na budowie wg geologii, podczas gdy, wedle komisji przetargowej, oczekiwaniem 

Zamawiającego było zakupić i dostarczyć do miejsca wbudowania materiał do nasypów. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  odniesieniu  do  ww.  zakwestionowanych  warunków, 

konstatacja  Zamawiającego  jest  błędna,  a  przy  tym  dla  poz.  a)  powyżej  ocena 

Zamawiającego jest arbitralna, niesprawdzalna, ogólnikowa oraz pomijająca w całości treść 

pisemnego  wyjaśnienia  Odwołującego  z  dnia  13  listopada  2019  r.  wraz  z  załączonymi  do  

wyjaśnienia dowodami, zaś w odniesieniu do poz. b) powyżej - podana podstawa odrzucenia 

oferty wykonawcy jest: 

z  jednej  strony  wynikiem  zastosowania  argumentacji  niewynikającej  z  opisu  przedmiotu 

zamówienia  -  w  tym  co  do  niewyartykułowanych  w  sposób  jasny  i  czytelny  wymagań 

Zamawiającego (określonych przez Zamawiającego jako jego „oczekiwanie”), 

zaś z drugiej strony wynikiem zastosowania argumentacji wprost sprzecznej z informacjami 

podanymi wykonawcom ub

iegającym się o zamówienie w STWiORB (pkt 2.2. na s. 36). 

W odniesieniu do wskazanego powyżej pkt a) Odwołujący wniósł o przeprowadzenie 

dowodu  z  opinii  biegłego  oraz  dowodu  z  pisemnych  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia  13 

listopada 2019 r. wraz z załącznikami na okoliczność ustalenia, że oferta Odwołującego nie 

zawiera rażąco niskiej ceny, a wątpliwości Zamawiającego mają charakter arbitralny.  

Odwołujący  stwierdził,  że  jest  świadomy,  że  zgodnie  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp, 

Zamawiający  dysponuje  uprawnieniem  do  swobodnej  oceny  wyjaśnień  wzywanego 

wykonawcy  i  brak  jest  konkretnego katalogu  dowodów,  które  oferent  powinien  przedstawić  

w celu wykazania braku rażąco niskiej ceny. Odwołujący podniósł, że ocena ta nie może być 

jednak 

dokonana  w  sposób  dowolny,  a  jako  taka,  w  ocenie  Odwołującego,  prezentuje  się  

w  uzasadnien

iu  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  pismem  

z dnia 13 listopada 2019 r. 

Odwołujący złożył wyjaśnienia wraz z dowodami uzasadniającymi 

jego  stanowisko,  w  tym  w  zakresie 

oszczędności,  jakie  są  możliwe  do  osiągnięcia  oraz  

z prezentacją wskaźników finansowych, w tym zysku. 

Zdaniem Odwołującego, racjonalność Zamawiającego powinna być odczytywana jako 

kontrola  przestrzegania  zasad  dyscypliny  finansów  publicznych  i  przede  wszystkim 


umiejętność  wskazania,  w  okolicznościach  danej  sprawy,  które  elementy  oferty  

uwzględnieniem  złożonych  przez  wykonawcę  wyjaśnień,  zdaniem  Zamawiającego, 

stanowią o nierealności  założeń  oferty  wykonawcy.  Odwołujący  stwierdził,  że uzasadnienie 

odrzuc

enia oferty Odwołującego tego nie czyni - Zamawiający w zasadzie w ogóle do tychże 

wyjaśnień nie odniósł się. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający,  zgodnie  z  brzmieniem  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp,  oceniając  wyjaśnienia  wezwanego  wykonawcy,  winien  brać  pod  uwagę  obiektywne 

czynniki.  Dopiero  prawidłowo  i  obiektywnie  dokonana  przez  Zamawiającego  ocena 

złożonych  wyjaśnień,  jest,  zgodnie  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp,  podstawą  do  stwierdzenia, 

czy (że) oferta rzeczywiście zawiera rażąco niską cenę. 

Przenosząc  powyższe  na  grunt  stanu  faktycznego  niniejszej  sprawy  i  odwołania 

Odwołujący  doszedł  do  przekonania,  że  ocena  Zamawiającego  obarczona  jest  błędnym 

postawieniem 

Odwołującemu  (w  zasadzie  -  wszystkim  wykonawcom)  dodatkowych 

wymagań  (wyrażonych  w  formie  „oczekiwań”  Zamawiającego)  uprzednio  nie 

wyart

ykułowanych  w  dokumentacji  przetargowej  -  w  tym  w  STWiORB  stanowiącym 

podstawę opisu przedmiotu zamówienia stosownie do art. 30 ustawy Pzp. 

W  odniesieniu  do  faktu  opisanego  w  ww.  pkt.  b) 

Odwołujący  wskazał,  że 

argumentacja 

Zamawiającego  jest  wewnętrznie  sprzeczna  i  narusza  art.  30  ust.  8  pkt  2 

ustawy Pzp.  

Odwołujący  podał,  że  Zamawiający  w  kosztorysie  przetargowym  umieścił  pozycję 

zakup  i  dostarczenie  materiału  na  nasyp  –  poz.  33  d.1.2.2.  Zdaniem  Odwołującego,  

z powyższego postanowienia dokumentacji przetargowej w żaden czytelny, jasny, klarowny 

sposób  nie  wynika,  że  opisaną  stosownie  do  art.  30  ust.  8  ustawy  Pzp  cechą  usługi 

budowlanej  (robót  budowlanych)  wykonawcy  jest  zakupienie  i  dostarczenie  do  miejsca 

wbudowania ma

teriału do nasypów bez możliwości pozyskania tego materiału z materiałów 

miejscowych.  

Jak zauważył Odwołujący, możliwości takiej nie wyklucza STWiORB, gdzie na 

s. 36 pkt 2.2, pkt 2.3 

nie wspomina się o zakupie materiału na nasyp, lecz jedynie określa się  

parametry  materiału.  Co  więcej,  jak  wskazał  Odwołujący,  w  pkt  2.2.  ze  str.  36  wprost 

Zamawiający  przewidział,  iż  grunt  uzyskany  z  wykopów  ma  być  przeznaczony  do  budowy 

nasypów oraz wykonania zasypek.  

Odwołujący  podniósł,  że  na  uwadze  należało  mieć  także  fakt,  że  w  świetle 

dokumentacji przetargowej - 

Opinii geotechnicznej (s. 23 do 28 Karty otworów wiertniczych), 

na głębokości wykopów pod drogę oraz kanalizację występują piaski drobne i piaski pylaste, 


które  stanowią  materiał  przydatny  do  budowy  nasypów,  co  Odwołujący  wziął  pod  uwagę  

i  wbrew  uczynionemu  przez  Zamawiającego  zarzutowi,  miał  prawo  wziąć  pod  uwagę  

w procesie kalkulacji ceny swojej oferty.  

Odwołujący  wskazał,  że  powyższy  fakt  Odwołujący  wyraźnie  wyartykułował  

w  odpowiedzi  na  pismo  Zamawiaj

ącego  z  dnia  5  listopada  2019  r.  -  pkt  a)  -  oszczędność 

realizacji prac - 

pozyskanie materiału z dokopu. 

Odwołujący z ostrożności wniósł (choć jego zdaniem STWiORB wyraźnie zezwala na 

wykorzystanie  materiału  pozyskanego  z  wykopu  do  wykonania  nasypów  i/lub  zasypek)  

o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  na  okoliczność  ustalenia,  że  Odwołujący 

prawidłowo, zgodnie z normami i ze sztuką budowlaną, zidentyfikował przedmiotowy materiał 

jako  wartościowy  w  procesie  wykonywania  robót  budowlanych,  co  ma  wpływ  zarazem  na 

określenie przez Odwołującego ceny. 

Odwołujący stwierdził, że odrzucenie złożonej przez Odwołującego oferty narusza art. 

89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp, 

a  do  czynności  tej  doszło  z  uwagi  na  nieuwzględnienie  przez 

Zamawiającego 

prawidłowych 

wyjaśnień 

Odwołującego, 

wskutek 

błędnego  

i  nieuprawnionego  wyrażenia  przez  Zamawiającego  oczekiwań  co  do  zakupu  materiału  do 

wykonania  nasypów  pomimo  zawartych  w  STWiORB  wytycznych  w  zakresie  opisu 

przedmiotu zamówienia. 

W  ocenie  Odwołującego,  w  opisanych  powyżej  okolicznościach,  decyzja 

Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego była oczywiście błędna, a co za tym idzie, 

wniesione  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  jako  ze  wszech  miast  uprawnione  

i konieczne.  

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert, 

wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

zasądzenie  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  według  norm 

przepisanych. 

Ponadto 

Odwołujący wniósł o: 


dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  (z  listy  biegłych  Sądu  Okręgowego  

w  Warszawie)  z  zakresu  budownictwa  z  uwzględnieniem  zakresu:  przygotowanie, 

organizacja i zarządzanie projektami inwestycji budowlanych na okoliczność ustalenia: 

a. 

że  przyjęta  przez  Odwołującego  w  ofercie  cena  branży  drogowej  oraz  cena 

kanalizacji  deszczowej  są  cenami  realnymi,  należycie  skalkulowanymi  i  możliwymi  do 

osiągnięcia przy założonej przez Odwołującego organizacji robót budowlanych w podanych 

branżach,  a  w  związku  z  tym,  iż  nie  są  to  ceny  rażąco  niskie  w  stosunku  do  wartości 

przedmiotu zamówienia; 

b. 

że  uwzględniając  treść  opinii  geotechnicznej  stanowiącej  części  dokumentacji 

przetargowej (wedle której /s. 23 do 28 Karty otworów wiertniczych/ - na głębokości wykopów 

pod drogę oraz kanalizację występują piaski drobne i piaski pylaste, które stanowią materiał 

przydatny do  budowy  nasypów)  technicznie możliwym,  prawidłowym  i  zgodnym  z  normami 

oraz sztuką budowlaną jest wykorzystanie materiałów miejscowych pochodzących z wykopu 

w celu ponownego zagospodarowania do wykonania nasypów. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca Pr

zedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. 

Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

och

rony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich 

potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że  nie 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Izba stwierdziła, że trafnie Zamawiający wskazał w piśmie z dnia 19 listopada 2019 r. 

na  podstawę  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  jako  niezgodnej  z  treścią 

wymagań Zamawiającego.  


Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  sformułował  wymaganie w  spornym  zakresie. 

Opis pozycji 33 d.1.2.2. Przedmiaru robót branży drogowej brzmi: „Zakup i dostarczenie do 

miejsca  wbudowani

a  materiału  do  nasypów”.  Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  przedmiar 

robót  branży  drogowej  w  ww.  pozycji  zobowiązywał  wykonawców  do  objęcia  oferowanym 

przedmiotem  zamówienia,  a  co  za  tym  idzie,  do  skalkulowania  w  cenie  za  realizację 

przedmiotu  zamówienia,  kosztów  nabycia  odpowiedniego  materiału  i  jego  dostarczenia  do 

miejsca wbudowania.   

Izba  miała  na  uwadze  wymagania  Zamawiającego  opisane  w  pkt  28  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  którym  Zamawiający  zastrzegł,  że  „Wykonawca  

w  kosztorysach  ofert

owych nie może pominąć  jakiejkolwiek  pozycji  przedmiaru  oraz  winien 

go wycenić zgodnie z opisem pozycji, bez wprowadzania pozycji dodatkowych (…)”, oraz że 

„Wykonawca  nie  może  samodzielnie  wprowadzić  zmian  do  przedmiarów  robót.  Wszelkie 

błędy  dostrzeżone  w  przedmiarach  i  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  winien  zgłosić 

Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.” (ppkt 6 i 7).  

Opisanym powyżej postanowieniom specyfikacji nie przeczy treść STWiORB. W pkt 

2.2  STWiORB  Zamawiający  wskazał:  „Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów 

oraz  wykonywania  zasypek.”.  Jednak  już  w  pkt  2.3  STWiORB  Zamawiający  sformułował 

wymagania  wobec  gruntów  i  materiałów  do  budowy  nasypów  podając  m.in.,  że  

„dopuszcza  się  wznoszenie  nasypów  jedynie  z  gruntów  i  materiałów  przydatnych  do  tego 

celu  to  znaczy  takich,  które  spełniają  szczegółowe  wymagania  zawarte  w  Dokumentacji 

projektowej, 

niniejszej  STWiOR  są  zaakceptowane  przez  Inżyniera.”.  Zamawiający 

przewidział,  że  akceptacja  „następuje  na  bieżąco,  w  czasie  trwania  robót  ziemnych,  na 

podstawie  przedkładanych  przez  Wykonawcę  wyników  badań  laboratoryjnych.”. 

Zamawiający  określił  też  w  tym  miejscu  szczegółowe  parametry,  jakie  powinien  posiadać 

grunt użyty do nasypów.   

Izba  stwierdziła,  że  dopuszczenie  przez  Zamawiającego  możliwości  wykorzystania 

gruntów  uzyskanych  przy  wykonywaniu  wykopów  do  budowy  nasypów  nie  może  stanowić 

podstawy do modyfikacji przez wykonawcę podstaw kalkulacji w poz. 33 d.1.2.2. kosztorysu 

na  roboty  budowlane.  Przede  wszystkim,  taka  modyfikacja 

została  zakazana  przez 

Zamawiającego w pkt 28 ppkt 6 i 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto, 

na  obecnym  etapie  postępowania  wykonawca  nie  może  mieć  pewności,  że  pozyska  

z wykopów grunt spełniający wymagania Zamawiającego, w odpowiedniej ilości, że zostanie 

on  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Pewności  takiej  nie  daje,  wbrew  twierdzeniom 


Odwołującego,  Opinia  geotechniczna  określająca  warunki  gruntowo-wodne  podłoża  pod 

projektowaną modernizację ul. Braci Wiechułów i projektowany łącznik od ul. Jaworowej do 

ul.  Radockiego  w  Katowicach  autorstwa  A. 

Ł.,  bowiem  oparta  została  ona  na  sześciu 

punktowych  odwiertach  i  nie  daje  pełnego  obrazu  gruntu.  Z  uwagi  na  powyższe,  wobec 

zakazu zmiany opisów pozycji zawartych w przedmiarze, niepewna, trudna do przewidzenia 

sytuacja, w której wykonawca będzie mógł wykorzystać do budowy nasypów grunt uzyskane 

przy  wykonywaniu  wykopów,  obwarowana  dodatkowo  akceptacją  Inżyniera,  nie  może 

uzasadniać zmiany przez Odwołującego podstaw do kalkulacji poz. 33 d.1.2.2. kosztorysu w 

branży drogowej. Wymóg Zamawiającego zawarty w poz. 33 d.1.2.2. Przedmiaru robót jest 

zasadny  także  z  tego  względu,  że  dopuszczenie  przez  Zamawiającego  do  dokonywania 

przez  każdego  z  wykonawców  własnej  kalkulacji  w  tym  zakresie  mogłoby  doprowadzić  do 

nieporównywalności ofert.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  stwierdziła,  że  przyjęcie  przez  Odwołującego  do 

kalkulacji  spornej  pozycji  33  d.1.2.2., 

zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym  przez 

Odwołującego w wyjaśnieniach z dnia 13 listopada 2019 r., materiału z dokopu na budowie, 

zamiast  wyceny  zakupu  i  dostarczenia  do  miejsca  wbudowania  materiału  do  nasypów,  jak 

wymagał  tego  Zamawiający,  stanowi  o  niezgodności  oferty  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych 

W

arunków Zamówienia. 

Izba  uznała,  że  prawidłowości  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  jako 

niezgodnej 

z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  nie stoi na przeszkodzie 

nie wskazanie przez Zamawiającego w piśmie z dnia 19 grudnia 2019 r. podstawy prawnej  

w  postaci  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  w  piśmie tym  uzasadnił  dokonaną 

czynność stwierdzając, że: 

„-  zaoferowana  przez  JKM  cena  branży  drogowej,  istotna  część  składowa  ceny 

ofertowej  oraz  ce

na  kanalizacji  deszczowej  są  cenami  rażąco  niskimi  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  co  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, 

w załączniku nr 3 do pisma Wykonawcy, w poz. nr 32-33, 34 – cena pozycji przyjęta 

została  wg  kalkulacji  JKM  –  cyt:  „przyjęto  materiał  z  dokopu  na  budowie  wg  geologii”.  

W  związku  z  powyższym  Wykonawca  wskazał,  iż  wykorzysta  materiał  z  dokopu,  

a oczekiwaniem Zamawiającego było zakupić i dostarczyć do miejsca wbudowania materiał 

do nasypów.”.  


Izba stwierdziła, że treść ww. uzasadnienia odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego 

w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na zakres stwierdzonych niezgodności. 

Rozpoznając  zarzut  błędnego  uznania  przez  Zamawiającego,  że  cena  zaoferowana 

przez  Odwołującego  jest  rażąco  niska,  co  mają  potwierdzać  złożone  przez  Odwołującego 

wyjaśnienia,  Izba  uznała,  że  odrzucając  ofertę  Zamawiający  zobowiązany  był  wskazać,  

z  jakiego  powodu  Zamawiający  uznaje  wyjaśnienia  za  niewystarczające,  bądź  które 

elementy  wyjaśnień  potwierdzają,  że  zaoferowana  cena  jest  rażąco  niska.  Uzasadnienie 

odrzucenia oferty 

Odwołującego w tym zakresie zawarte w piśmie z dnia 19 grudnia 2019 r. 

nie  pozwala  na  stwierdzenie,  że  czynność  ta  była  zasadna,  bowiem  Zamawiający  nie 

przedstawił wystarczającej argumentacji w tym zakresie.  

Uwzględnienie  przez  Izbę  zarzutu  dotyczącego  braku  podstaw  do  uznania,  że 

zaoferowana przez Odwołującego cena jest rażąco niska, z uwagi na brak podania podstaw 

takiej decyzji, pozostaje jednak bez wpływu na wynik postępowania z uwagi na stwierdzenie, 

że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu jako niezgodna ze Specyfikacją. Na podstawie 

art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów 

ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

Izba 

nie  uwzględnia  wniosku  o  dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu 

budownictwa na okoliczności wskazane w odwołaniu stwierdzając, że dokumenty stanowiące 

podstawę  rozstrzygnięcia,  w  tym  przede  wszystkim  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  wraz  z  załącznikami,  oferta  złożona  przez  Odwołującego,  wyjaśnienia 

Odwołującego z dnia 13 listopada 2019 r., a także pismo Zamawiającego z dnia 19 grudnia 

2019  r.,  pozwalają  na  rozstrzygnięcie  przedmiotowej  sprawy.  Wobec  nie  budzącej 

wątpliwości  treści  dokumentacji  postępowania,  ustalenie  stanu  faktycznego  sprawy  nie 

wymagało wiadomości specjalnych. 

Izba  nie  wzięła  też  pod  uwagę  złożonej  przez  Odwołującego  Opinii  technicznej  nr 

217B/12/SM1  dotyczącej  spełnienia  warunków  stosowania  na  terenach  górniczych  studni  

i  zbiorników  wykonanych  z  rur  o  ściankach  strukturalnych  spiralnie  zwijanych  produkcji 

Zinplast 

Sp.  z  o.o.  wydanej  przez  Główny  Instytut  Górnictwa,  z  uwagi  na  okoliczność,  że 

dotyczyła  ona  uchybień  w  treści  złożonych  przez  Odwołującego  wyjaśnień,  których 

Zamawiający nie podał jako podstawy odrzucenia oferty Odwołującego. 

Z  uwagi  na 

powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel