KIO 2643/19 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2020 r.

Data: 3 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  8  stycznia  2020  r. 

w W

arszawie  odwołania  wniesionego  27  grudnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  

przez wykonawcę: Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej Górze 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Usługa  zaprojektowania, 

wykonania,  uruchomienia  i  wdrożenia  nowoczesnego  Systemu  Bibliotecznego  wraz 

dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  budżetu  Państwa  w  ramach  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie 

nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00 (nr 

postępowania BZP-AG/272-67/19) 

prowadzonym przez zamawiającego: Akademia Morska w Szczecinie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Sygnity  Business  So

lutions  S.A.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  kwoty  7500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  –  uiszczonej  przez  powyższego 

o

dwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Akademia Morska w Szczecinie prowadzi na podstawie ustawy  z dnia 

29  stycznia  2004 r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie 

o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia 

i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz  z dostawą licencji oraz Serwisem 

Gwarancyjnym  Systemów  Informatycznych  (SI)  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego  oraz  budżetu  Państwa  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja 

Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-

00 (nr 

postępowania BZP-AG/272-67/19)Ogłoszenie o tym zamówieniu 21 listopada 2019 r. 

zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 625906-N-2019. Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

27 grudnia 2019 

r. Odwołujący Sygnity Business Solutions S.A. z siedzibą w Zielonej 

Górze  wniósł  w formie  elektronicznej  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie, 

którym za zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art. 91 ust. 1 

– przez wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez L. M. Sokrates 

Software  {dalej:  „Sokrates”},  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  w  zakresie 

rażąco  niskiej  ceny,  z  uwagi  na  ich  lakoniczność  oraz  nieuwzględnienie  w  cenie  wielu 

istotnych elementów cenotwórczych, należy uznać za równoznaczne z ich niezłożeniem 

lub  też  za  takie,  które  potwierdzają  istnienie  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

2.  Art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 4 

–  przez zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej 

przez  Sokrates

a,  pomimo  że  nie  złożył  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny 

lub 

złożone  wyjaśnienia  potwierdzają  istnienie  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

3.  Art.  89  ust.  1  pkt  2 

–  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Sokratesa, 

pomimo  że  treść  jego  oferty  nie  odpowiada  treści  SIWZ  w  odniesieniu  do  obowiązku 

wykazania 

licencji podlegających dostawie 

4.  {na 

wypadek nieuwzględnienia zarzutów z pkt 2 i 3} Art. 26 ust. 3  – przez zaniechanie 

wezwania Sokratesa 

do uzupełnienia dokumentów, pomimo że Wykonawca nie wykazał 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  odnośnie  posiadanego  doświadczenia  określonego  w  rozdziale  VIII  pkt  1 


ppkt 3 lit. a) SIWZ. 

5.  Art.  89  ust.  1  pkt  2 

– przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez BonaSoft sp. 

z o.o. s

p. k. (dalej: „BonaSoft"), pomimo iż treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  U

nieważnienia oceny ofert oraz wyboru oferty Sokratesa. 

2.  Odrzucenia oferty Sokratesa na podstawach prawnych wskazanych w zarzutach z pkt 1 

i  

2 powyżej. 

3.  {

o ile żądanie z pkt 2 nie zostanie uwzględnione} Wezwania Sokratesa do uzupełnienia 

nieprawidłowych  (błędnych)  dokumentów  składanych  na  potwierdzenie  posiadania 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  postaci  wykazu  zrealizowanych  w  ciągu 

ostatnich 3 lat usług spełniających wymagania określone w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 3 lit 

a)  SIWZ,  a  w  przypadku  nieuzupełnienia  tych  dokumentów  –  wykluczenia  Sokratesa 

z pos

tępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp. 

4.  Odrzucenia oferty BonaSoft na podstawie przepiart. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. 

5.  Dokonania 

powtórnej  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

Ponadto  odwołanie  zawiera  uzasadnienie,  w  którym  Odwołujący  przedstawił 

okoliczności faktyczne i prawne, które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania  odwoławczego  w  tej  sprawie,  pomimo  że  zgodnie  z  informacją  

Zamawiającego 

kopię 

odwołania 

przekazał 

on 

wykonawcom 

uczestniczącym 

postępowaniu 30 grudnia 2019 r. 

3 stycznia 2020 r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  z  uwagi  na  ich 

zasadność i uczynił już żądaniom z pkt 1, 2, 4 i 5 powyżej. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy  przystąpili  do  postępowania odwoławczego po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 


powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie. 

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W

obec  stwierdzenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu,  a  po  jego  stronie  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  –  działając 

na podstawie  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego postępowania. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel