KIO 264/20 Sygn. akt: KIO 264/20 WYROK dnia 28 luty 2020 r.

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 264/20 

WYROK 

z dnia 28 luty 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca: 

Renata Tubisz 

                                                          Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  25  lutego  2020r. 

w  sprawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020r.  przez 

odwołującego:  PODKOWA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Staniewicka  1;  03-310 

Warszawa  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Miasto  Stołeczne 

Warszawa Pl. Bankowy 3/5; 00 - 950 Warszawa - 

w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd 

Dróg Miejskich ul. Chmielna 120; 00-801 Warszawa  

przy  udziale 

przystępujący:  Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie    ul.  Jagiellończyka  62;  10-

062 Olsztyn 

po stronie zamawiającego 

orzeka 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  PODKOWA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w Warszawie  ul. 

Staniewicka 1; 03-310 Warszawa i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy  złotych zero groszy) uiszczoną przez 

PODKOWA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Staniewicka  1;  03-

310 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania 

zasądza  od  PODKOWA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie  ul. 

Staniewicka 1; 03-

310 Warszawa na rzecz Miasto Stołeczne Warszawa 

Pl.  Bankowy  3/5;  00  -  950  Warszawa  - 

w  imieniu  i  na  rzecz  którego 

działa  Zarząd  Dróg  Miejskich  ul.  Chmielna  120;  00-801  Warszawa  

kwotę  3.600,00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 


stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  na 

wynagrodzenie pełnomocnika zamawiającego.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………………. 


Uzasadnienie 

Odwołanie  dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.  "Bieżące  utrzymanie,  konserwacje  i  dostosowanie  do  potrzeb 

użytkowników  urządzeń  sygnalizacji  świetlnej  na  terenie  m.st.  Warszawy  w  czterech 

niezależnych 

obszarach", 

Sygn. 

postępowania 

według 

zamawiającego: 

ZDM/UM/DZP/58/PN/52/19, część 1 i 3 - „Postępowanie".  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer 

ogłoszenia: 2019/S 135-332493, data opublikowania: 16 lipca 2019 roku, data ogłoszenia na 

stronie internetowej Zamawiającego: 16 lipca 2019 roku 

Odwołanie  

Odwołujący na podstawie art 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp", „Pzp” 

lub  „Ustawą",  w  oparciu  o  art.  182  ust.  1  pkt  2)  Pzp  wniósł  odwołanie  od  czynności 

dokonanej przez Zamawiającego polegającej na: 

a) 

wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  cz.  1  i  3  Postępowania  złożonej  przez 

Wykonawcę SPRINT S.A. z s. w Olsztynie („SPRINT", „wykonawca wybrany”„przystępujący 

po  stronie  zamawiającego”,  „przystępujący”)  i  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  SPRINT  jako 

oferty  zawierającej  rażąco  niską  cenę,  a  nadto  oferty,  której  treść  jest  niezgodna  z  treścią 

Specyfikacji Istotnych W

arunków Zamówienia („SIWZ"); 

b) 

zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  iż  prowadząc  przedmiotowe  Postępowanie  naruszył 

następujące przepisy: 

a) art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (dalej 

„uznk")  przez  zaniechanie 

uznania  za  bezskuteczne  zastrzeżenia  całości  informacji  zawartych  w  wyjaśnieniach 

udzielonych  przez  wykonawcę  Sprint  w  dniu  27  stycznia  2020  roku  w  przedmiocie  rażąco 

niskiej  ceny,  pomimo niespełnienia przesłanek z  art.  11  ust.  2 uznk określającego definicję 

legalną pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa"; 

b) art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty SPRINT, mimo że treść tej 

oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie, w jakim ten wykonawca zaoferował wykonanie 

przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych określonych w pozycjach nr 6-12, 13, 18, 

1,  37,  38,  39,  50,  51  załącznika  nr  2  do  wzoru  umowy  pn.  „Wycena  cen 


jednostkowych’'  w  sposób  sprzeczny  z  określonym  przez  Zamawiającego  sposobem  ich 

wyliczenia; 

c)  art.  90  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  przez  zaniechanie  przeprowadzenia 

przez 

Zamawiającego  pogłębionej,  merytorycznej  analizy  wyjaśnień  złożonych  przez 

wykonawcę i poprzestanie na jedynie formalnej ich ocenie, co doprowadziło do zaniechania 

odrzucenia  oferty  SPRINT,  mimo  że  wykonawca  ten  jedynie  w  sposób  formalny  dopełnił 

procedur

y  wyjaśnienia  i  nie  obalił  domniemania,  że  cena  jego  oferty  jest  rażąco  niska,  a 

szczegółowa  analiza  przedstawionych  przez  SPRINT  wyjaśnień  potwierdza,  że  jego  oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

d) art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 Pzp i art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie odrzucenia 

oferty złożonej przez SPRINT w sytuacji, gdy ten wykonawca nie wykazał, że jego oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e)  art.  7  Pzp  przez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu  i 

zaniechanie przeprowadzenia procedury  badania ofert  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 

uczciwej i równej konkurencji. 

W  związku  z  powyższym,  mając  na  uwadze  fakt,  iż  wskazane  w  niniejszym  odwołaniu 

narusz

enia  mogą  prowadzić  do  uniemożliwienia  udziału  Odwołującego  w  Postępowaniu,  a 

tym samym mogą mieć lub mają wpływ na wynik Postępowania, Odwołujący wnosi o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

unieważnienie czynności wyboru oferty SPRINT jako najkorzystniejszej w części 1 oraz 3 

Postępowania; 

nakazanie Zamawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, 

w tym odrzucenia oferty wykonawcy SPRINT, a w konsekwencji wyboru oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej zgodnie z 

warunkami SIWZ w części 1 oraz 3 Postępowania; 

nakazanie Zamawiającemu odtajnienia informacji zastrzeżonych przez wykonawcę Sprint 

jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj. wyjaśnień wykonawcy Sprint składanych w części 1 oraz 

3 Postępowania dotyczących ceny rażąco niskiej oraz pisemnego uzasadnienia podstaw do 

zastrzeżenia wskazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa; 

ewentualnie,  w  przypadku  przyjęcia  iż  oferta  Odwołującego  nie  podlega  odrzuceniu, 

wezwanie  wykonawcy  SPRINT  do  ponownego  złożenia  rzetelnych  i  szczegółowych 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 ust. 1a Pzp; 

zasądzenie  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa,  zgodnie  z  rachunkiem 

przedstawionym na rozprawie. 


Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołujący  wskazuje,  iż  posiada  interes  prawny  we  wniesieniu  odwołania  albowiem 

wadliwa,  naruszająca  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  w  konsekwencji  niezgodna  z  ustawą 

Pzp  ocena  ofert  złożonych  w  Postępowaniu,  a  w  rezultacie  wybór  oferty  podlegającej 

odrzuceniu,  doprowa

dziły  bezpośrednio  do  narażenia  Odwołującego  na  brak  możliwości 

pozyskania zamówienia  i  w  konsekwencji  szkodę w  postaci  utraty  zysku, który  Odwołujący 

mógłby  osiągnąć  w  wypadku  wyboru  jego  oferty  (uznania  oferty  za  najkorzystniejszą  i 

zawarcia  umowy  o  real

izację  zamówienia  publicznego).  W  przypadku  uwzględnienia 

niniejszego  odwołania  i  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  która  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza,  oferta  złożona  przez  Odwołującego  zostanie  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą oraz doprowadzi do zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego. 

Wskazać  należy,  iż  niezgodne  z  ustawą  Pzp  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  SPRINT, 

którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  uniemożliwia  Odwołującemu  realizację 

zamówienia,  mimo  iż  posiada  on  doświadczenie,  wiedzę  i  wszystkie  inne  możliwości 

niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty,  co  stanowi  naruszenie 

zasad uczciwej konkurencji. 

Uzasadnienie  zachowania  terminu  do  wniesienia  odwołania  oraz  dokonanie  odpowiedniej 

opłaty 

Czynność  Zamawiającego,  polegająca  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  SPRINT 

podlegającej  unieważnieniu,  została dokonana w  dniu 31  stycznia 2020  roku. W  związku z 

powyższym  niniejsze  odwołanie  jest  złożone  z  zachowaniem  ustawowego  10-dniowego 

terminu określonego w art. 182 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp to jest 10 luty 2020roku. 

Wpis  od  odwołania  w  wysokości  15.000,00  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych)  został 

wniesiony na rachunek Urzędu Zamówień publicznych, tj. rachunek bankowy o numerze: 60 

1010 1010 0081 3622 3100 0000 prowadzony przez NBP O/Okr. w Warszawie. 

uzasadnienie odwołania  

W dniu 31 stycznia 2020 roku Zamawiający podjął decyzję o wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy SPRINT. Pismem z dnia 16 grudnia 2019 roku Zamawiający wezwał tego 

wykon

awcę  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Wyjaśnienia  złożono  w 

dniu 20 grudnia 2019 roku („Wyjaśnienia"). W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia te nie były 

w całości wystarczające, dlatego też pismem z dnia 21 stycznia 2020 roku wezwał SPRINT 

do  dodatkowych  wyjaśnień,  które  złożono  w  dniu  27  stycznia  2020  roku.  W  ocenie 

Zamawiającego  wyjaśnienia  te  były  wystarczające  i  oferta  tego  wykonawcy  nie  została 

uznana  za  zawierającą  rażąco  niską  cenę,  a  tym  samym  uznana  została  za  ofertę 


najkorzystnie

jszą. W przypadku obydwu wyjaśnień SPRINT zastrzegł ich utajnienie z uwagi 

na to, że złożone wyjaśnienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Dowód: 

pismo Zamawiającego z dnia 16 grudnia 2019 roku (w aktach sprawy) 

Dowód: 

wyjaśnienia SPRINT z dnia 20 grudnia 2019 roku (w aktach sprawy) 

Dowód: 

pismo Zamawiającego z dnia 21 stycznia 2020 roku (w aktach sprawy) 

Dowód: 

wyjaśnienia SPRINT z dnia 27 stycznia 2020 roku (w aktach sprawy) 

Pismem  z  dnia  31  stycznia  2020  roku  Odwołujący  wystąpił  do  Zamawiającego  o 

udo

stępnienie całej dokumentacji dotyczącej złożonej przez SPRINT oferty, w tym wyjaśnień 

w zakresie rażąco niskiej ceny. 

W  dniu  5  lutego  2020  roku  Zamawiający  przesłał  Wykonawcy  żądaną  dokumentację, 

jednakże pomimo że przekazał w całości wyjaśnienia SPRINT z dnia 20 grudnia 2020 roku, 

to nie uczynił tego w przypadku dodatkowych wyjaśnień z dnia 27 stycznia 2020 roku. 

W  ocenie  Odwołującego  takie  działanie  Zamawiającego  nie  ma  jakichkolwiek  podstaw. 

Przede  wszystkim  podkreślić  należy  (co sam  SPRINT  wskazywał),  iż  obydwa  ww.  pisma  z 

wyjaśnieniami są „kontynuacją poprzednio złożonych". Tym samym, w ocenie Odwołującego, 

Zamawiający  winien  zastosować  się  do  Wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  14 

listopada 2019 roku, sygn. akt: KIO 2189/19. W wyroku tym, toczącym się na wcześniejszym 

etapie  przedmiotowego  Postępowania,  Izba  zobowiązała  m.in.  do  ujawnienia  wyjaśnień 

SPRINT  z  dnia  18  września  2019  roku  i  3  października  2019  roku.  Analogicznie  zatem 

Zamawiający  powinien  postąpić  w  przypadku  dalszych  wyjaśnień,  szczególnie  jeśli  są  one 

kontynuacją poprzednich. 

Jeżeli natomiast Zamawiający nie podzielałby takiego stanowiska, to jego zachowanie należy 

ocenić  za  niekonsekwentne.  Zamawiający  bowiem  udostępnił  w  całości  wyjaśnienia  z  dnia 

20  grudnia  2019  roku,  natomiast  odm

ówił  ujawnienia  wyjaśnień  uzupełniających  z  dnia  27 

stycznia  2020  roku.  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  7  lutego  2020  roku  wskazał,  że  „pismo 

SPRINT  S.A.  z  dnia  27.01.2020  r.  zostało  Państwu  udostępnione  w  części  jawnej  (nazwa 

pliku 05022020104211), natomiast 

dalsza część pisma wraz z dowodami została określona 

przez SPRINT S.A., jako tajemnica przedsiębiorstwa (akapit drugi pisma str. 1)" 

Dowód: 

pismo Zamawiającego z dnia 7 lutego 2020 roku 

a)  bezzasadność  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny. 


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. W myśl zaś 

art.  8  ust.  3  ustawy,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później 

niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane 

oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zwrócić  należy  uwagę,  że  ciężar  wykazania  skuteczności  zastrzeżonych  informacji 

spoczywa  na  wykonawcy,  który  takie  informacje  zastrzega.  Istotne  jest  także  to,  że 

wykazanie skuteczności zastrzeżenia musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału i nie może ono budzić żadnych wątpliwości. 

Skuteczne  zastrzeżenie  przez  wykonawcę  informacji  powinno  cechować  się  łącznym 

wykazaniem  spełnienia  przesłanek  definicji  legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  o  których 

mowa  w  art.  11  ust.  2  uznk.  Zgodnie  z  tym  przepisem,  przez  t

ajemnicę  przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Dołączonego  do  pisma  z  dnia  20  grudnia  2019  roku  wyjaśnienia  SPRINT  w  zakresie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie sposób uznać za skuteczne. 

Przed  wejściem  w  życie  nowelizacji  z  dnia  29  sierpnia  2014  roku,  tj.  przed  dniem  19 

października  2014  roku,  zaktualizowanie  się  zakazu  ujawniania  informacji  stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa wymagało jedynie zastrzeżenia przez wykonawcę, że informacje 

nie mogą być udostępniane. To na Zamawiającym, jako adresacie zakazu ujawnia informacji 

objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  spoczywał  obowiązek  zbadania,  czy  w  konkretnej 

sytuacji wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk. W razie wątpliwości co 

do  charakteru  przekazywanych  informacji  zamawiający,  dążąc  do  zachowania  należytej 

staranności  w  zakresie  czynności  badania  skuteczności  zastrzeżenia,  zwracał  się  do 

wykonawcy  z  żądaniem  wyjaśnienia  podstaw  objęcia  tychże  informacji  tajemnicą 

prz

edsiębiorstwa. Od chwili wejścia w życie nowelizacji skuteczność zastrzeżenia informacji 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  jest  obwarowana  dodatkowym  warunkiem  w  postaci 

wykazania  przez  wykonawcę,  z  chwilą  zastrzeżenia,  że  przekazywane  informacje 

rzeczywiście  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Literalne  brzmienie  art.  8  ust.  3  ustawy 

Pzp sugeruje, że brak należytego wykazania przez wykonawcę, iż poszczególne informacje 

noszą  walor  tajemnicy  przedsiębiorstwa  powoduje  brak  zaktualizowania  się  zakazu  ich 


ujawn

iania (w takim przypadku informacje nie nabierają charakteru poufnego i nie podlegają 

ochronie).  W  związku  z  tym,  Zamawiający  nie  ma  prawa  wzywać  wykonawcy  do  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie dokonanego zastrzeżenia.  Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej. I tak w wyroku z dnia 2 marca 2015 roku, w sprawie o sygn. akt: 

KIO  279/15,  Izba  zaakcentowała,  że  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz 

wykazanie,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  musi  nastąpić 

jednocześnie. W tym kontekście podkreśliła, że o ile pogląd, zgodnie z którym Zamawiający 

jest obowiązany do badania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa pozostaje 

aktualny,  to  w  obecnym  stanie  prawnym,  tj.  po  wejściu  w  życie  nowelizacji,  procedura 

badania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa uległa zmianie. Obecnie to na 

wykonawcy  ciąży  obowiązek  wykazania,  że  zastrzeżone  przez  niego  informacje  stanowią 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  jest  tym  samym  obowiązany  do  podjęcia 

niezbędnych  działań,  aby  utrzymać  niejawność  zastrzeganych  informacji,  co  jednocześnie 

stanowi  konieczny  -  na  gruncie  art.  11  ust.  2  uznk  - 

wymóg  do  uznania,  że  informacje 

zastrzegane jako tajemnica przedsiębiorstwa rzeczywiście noszą walor takiej tajemnicy. Jak 

wynika  z  uzasadnienia  ww.  wyroku,  to  na  podmiocie  zastrzegającym  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  ciąży  obowiązek  dbania  o  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w 

każdym  przypadku  działalności  tego  podmiotu.  Zaniedbanie  przez  wykonawcę  obowiązku 

utrzymania  poufności  danych  informacji  uniemożliwia  z  kolei  powoływanie  się  na  ochronę 

wynikającą z przepisów prawa. 

W  konsekwencji  w  przypadku  zaniedbania  przez  wykonawcę  wykazania,  że  zastrzeżone 

przez  niego  w  ofercie  informację  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  zastrzeżenie 

tajemnicy będzie nieskuteczne. Zdaniem Izby w ww. wyroku, określony w przepisach ustawy 

Pzp  termin  na  zastrzeżenie  informacji  złożonych  w  ofercie,  jak  również  na  wykazanie,  że 

stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - czyli na spełnienie obu warunków ustawowych w 

określonym  terminie  -  składa  się  na  wykonanie,  po  stronie  zastrzegającego  tajemnicę, 

obowiązku  powzięcia  działań  mających  na  celu  zachowanie  poufności  przedstawionych 

informacji. Jeżeli wykonawca nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku, zamawiający nie ma 

podstaw  prawnych  do  wezwania  go  do  złożenia  wyjaśnień  zawierających  wskazania 

przyczyn  objęcia  danych  informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Brak  dostatecznego 

uzasadnienia  przez  wykonawcę  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  zwalnia  więc 

zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych w zastrzeżeniu informacji. 

Tożsame stanowisko zostało wyrażone w wyroku KIO z dnia 3 kwietnia 2015 roku, w sprawie 

o  sygn.  akt:  KIO  561/15.  W  ocenie  składu  orzekającego  aktualne  brzmienie  art.  8  ust.  3 

ustawy  Pzp  nie  pozostawia  wątpliwości,  że  inicjatywa  w  zakresie  wykazania  zaistnienia 

przesłanek  wynikających  z  art.  11  ust.  2  uznk  należy  wyłącznie  do  wykonawcy,  który  ma 


obowiązek  zarówno  wskazać  zakres  informacji  niepodlegających  udostępnieniu,  jak  i 

wykazać,  że  rzeczone  informacje  noszą  walor  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Omawiany 

przepis  stanowi 

zarazem,  że  wykonawca  ma  to  uczynić  jednocześnie,  bez  odrębnego 

wezwania  ze  strony  Zamawiającego,  przy  składaniu  w  postępowaniu  dokumentów 

zawierających  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  ocenia 

natomiast  skuteczność  poczynionego  zastrzeżenia  na  podstawie  uzasadnienia 

przedstawionego  przez  wykonawcę,  bez  prowadzenia  w  tym  zakresie  dodatkowego 

postępowania wyjaśniającego, jak to często miało miejsce w poprzednim stanie prawnym. 

Podobnie  orzekła  KIO  w  wyroku  z  8  czerwca  2015  roku,  sygn.  akt:  KIO  997/15:  „Do 

skutecznego zastrzeżenia określonych informacji zawierających tajemnicę -przedsiębiorstwa 

konieczne  jest 

poczynienie  tego  zastrzeżenia  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  a 

także  jednoczesne  wykazanie,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa. To na wykonawcy, zastrzegającym taką informację, spoczywa obowiązek 

wykazania  przesłanek  skuteczności  takiego  zastrzeżenia.  Wykonawca  winien  uczynić  to 

jednocześnie  z  samym  zastrzeżeniem,  nie  czekając  na  decyzję  i  ewentualne  wezwania 

zamawiającego w tym zakresie" oraz w wyroku z 4 lutego 2016 roku, sygn. akt: KIO 84/16, w 

którym  Izba  nakazała  odtajnienie  koncepcji  jednego  z  wykonawców  z  uwagi  na  brak 

wykazania zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa: „W oparciu o powyższe Izba 

przesądziła,  że  poprzestanie  przez  wykonawcę  na  wskazaniu  informacji  niepodlegających 

ujawnieniu,  przy  braku 

jednoczesnego  wykazania,  że  stanowią  one  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  powinno  być  poczytane  przez  zamawiającego  jako  nieskuteczne 

zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W  takiej  sytuacji  zamawiający  ma  obowiązek 

udostępnienia  zainteresowanym  przekazanych  informacji,  niezależnie  od  tego,  czy 

stanowiłyby  one  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  uznk, 

rozpatrywanego  w  oderwaniu  od  art.  8  ust.  3  Pzp.  Niewykazanie  przez  wykonawcę 

zasadności poczynionego zastrzeżenia oznacza bowiem, co najmniej, że w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  nie  podjął  on  niezbędnych  działań  w  celu  zachowania  w  poufności 

informacji mających dla niego wartość gospodarczą, które uprzednio nie były ujawnione do 

wiadomości publicznej. Niedochowanie aktu staranności wymaganego na mocy art. 8 ust. 3 

Pzp oznacza, że de facto wykonawca rezygnuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 

chronienia informacji, które uprzednio, poza tym postępowaniem, mogły spełniać przesłanki 

z  art.  11  ust  4  uznk.  W  sytuacji  zatem,  gdy  wykonaw

ca  składając  ofertę,  zastrzegł  tajność 

określonych informacji, ale nie wykazał iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, należy 

przede  wszystkim  poddać  analizie  sposób  realizacji  wykazywania  (udowodniania)  przez 

wykonawcę, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w świetle art. 8 

ust.  3  ustawy  Pzp.  Ustawodawca  pozostawił  wykonawcy  dowolność  w  doborze  środków 


służących realizacji powyższego obowiązku, przy czym, zawarte w treści art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp,  pojęcia  „zastrzeżenie"  i  „wykazanie"  oznaczają,  iż  w  ramach  wykazywania  istnienia 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 u.z.n.k., w odniesieniu do zastrzeganych informacji, 

wykonawca  powinien  przedłożyć  określone  dowody,  nie  zaś  ograniczyć  się  do  samego 

zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Orzecznictwo Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  tym  zakresie  wskazuje,  iż  wykazanie  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

powinno mieć miejsce w szczególności, w odniesieniu do przesłanek określających charakter 

zastrzeganych informacji 

(techniczny, technologiczny, organizacyjny etc.), które powinny być 

uprawdopodobnione  poprzez  ustalenie  obiektywnych  (nawet  jeżeli  tylko  swoistych  i 

odnoszących  się  tylko  do  danego  wykonawcy)  faktów  przesądzających  o  tego  typu 

charakterze  zastrzeżonych  danych  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  12  września  2012  r.,  sygn.  akt 

1921/12).  Wykazanie  przez  wykonawcę,  że  zastrzegane  informacje  posiadają  walor 

tajemnicy  przedsiębiorstwa,  powinno  polegać  na  złożeniu  dowodów  mających  postać  np. 

oświadczenia  uzasadniającego,  dlaczego  określone  informacje  mają  przymiot  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  np.  wyciągu  z  umów  z  kontrahentami  zawierających  postanowienia  o 

zachowaniu  określonych  okoliczności  w  poufności.  W  zakresie  wykazania  przesłanki 

podjęcia  działań  niezbędnych  dla  zachowania  poufności  zastrzeganej  informacji,  Krajowa 

Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  23  kwietnia  2010  r.,  sygn.  akt  KIO/UZP  528/10, 

stwierdziła,  że  „wykonawca  powinien  wskazać  konkretne  okoliczności,  czy  chociażby 

działania  które  zostały  podjęte  przez  wykonawcę,  tj.  np.  wykazanie  się  wewnętrznymi 

regulaminami,  wskazującymi  iż  powyższa  (zastrzeżona  -  przyp.  wł.)  informacja  nie  może 

zostać w żaden sposób upubliczniona." 

Podobnie uznała Izba w wyroku KIO z dnia 24 listopada 2015 roku, sygn. akt: KIO 2446/15 

stwierdzaj

ąc w uzasadnieniu wyroku, że „Jak wynika z powołanego przepisu na wykonawcę 

nałożono  obowiązek  wykazania  zamawiającemu  przesłanek  zastrzeżenia  informacji  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa.  W  konsekwencji  rolą  zamawiającego  w  toku  badania 

ofert/wniosków jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi sprostał udowadniając, że 

zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Zdaniem  Izby  sformułowanie 

użyte  przez  ustawodawcę,  w  którym  akcentuje  się  obowiązek  „wykazania"  oznacza  coś 

więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. 

A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzając 

się de facto do przytoczenia jedynie elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, 

wyn

ikającej z przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Ponadto,  w  wyroku  KIO  z  dnia  9  stycznia  2018  roku,  sygn.  akt:  KIO  2633/17  Izba  trafnie 

wskazała,  że  „Podkreślić  należy,  że  jawność  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publiczn

ego  jest  kluczowym  elementem  zarówno  funkcjonowania  systemu  zamówień 


publicznych jak i zasadności wydatkowania na ten cel środków publicznych. Dlatego też Izba 

uznaje, że tylko w sytuacjach zupełnie wyjątkowych istnieje możliwość ograniczenia jawności 

post

ępowania  i  to  wyłącznie  w  uzasadnionych  przypadkach  i  po  spełnieniu  wskazanych  w 

przepisach  prawa  przesłanek.  Możliwość  wyłączenia  jawności  postępowania  nie  może  być 

nadużywana  lub  traktowana  rozszerzająco.  Uprawnienie  do  zastrzeżenia  określonych 

informacj

i  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  nie  może  być  stosowane  jedynie  do  gry 

konkurencyjnej  wykonawców,  lecz  ma  za  zadanie  zapewnić  im  ochronę  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  ściśle  w  granicach  jej  definicji,  zawartej  w  art.  11  ust.  4  ustawy  o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. 

Ciężar  udowodnienia  zaistnienia  wyjątkowych 

okoliczności,  uzasadniających  utajnienie  jawności  postępowania  i  znajdujących  oparcie  w 

przepisach  ustawy,  spoczywa  na  wykonawcy,  który  takiego  zastrzeżenia  dokonał  oraz  na 

Zamawiającym - w przypadku, gdy nie zdecydował się on na odtajnienie informacji, których 

tajność  zastrzegł  wykonawca.  To  dzięki  prawu  do  uzyskiwania  pełnej  informacji  o 

postępowaniu 

czynnościach 

podejmowanych 

przez 

zamawiającego 

wobec 

konkurencyjnych  ofert,  wykonawcy  mogą  skutecznie  bronić  swoich  interesów.  Ustalenie 

wzajemnych relacji między zasadą jawności a poufnością informacji przekazywanych przez 

wykonawców  (tajemnicą  przedsiębiorstwa)  jest  niewątpliwie  trudne  i  często  ocenne,  ale 

niezmiernie  istotne  z  punktu  widzenia  zarówno  prawidłowego  prowadzenia  postępowań, 

ochrony  interesów  przedsiębiorców  i  prawidłowości  wyboru  najkorzystniejszej  oferty. 

Zauważyć  należy,  że  przed  podjęciem  przez  Sąd  Najwyższy  uchwały  z  dnia  z  21 

października  2005  r.  sygn.  III  CZP  74/2005  w  zakresie  konsekwencji  prawnych  dla 

wykonawcy,  dotyczących  niezasadnego  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 

Zamawiający  po  uznaniu,  że  brak  jest  podstaw  do  przyjęcia  iż  zastrzeżone  dokumenty 

stanowią dla wykonawcy tajemnice przedsiębiorstwa podejmował czynność odrzucenia takiej 

oferty  na  podstawie  przepisu  o  niezgodności  treści  oferty  z  ustawą.  Obecnie  Zamawiający 

odwołując  się  do  tejże  Uchwały  SN,  uznają,  że  jedynym  skutkiem  niewłaściwego 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  może  być  odtajnienie  zastrzeżonych  treści. 

Zdaniem  Izby  powyższe  należy  uznać  za  nieprawidłowość,  gdyż  podstawą  działań 

Zamawiającego  w  postępowaniu  winno  być  stosowanie  się  do  przepisów  obowiązującego 

prawa,  a  nie  orzeczeń  sądów,  które  mają  zastosowanie  tylko  w  danej  sprawie,  (podobnie 

po

r.  Małgorzata  Kartasiewicz,  Jerzy  Pieróg  Zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  a 

zasada jawności w prawie zamówień publicznych). Taka ocena powoduje sytuację, że coraz 

powszechniejsze staje się zastrzeganie niemalże całych treści ofert. Zdaniem Izby wskazać 

należy, że słuszny w swym założeniu przepis art. 8 ust.3 Pzp jest w praktyce patologicznie 

nadużywany przez wykonawców, którzy zastrzegając informacje będące podstawą do ocen 

ich ofert,  czynią to  ze skutkiem  naruszającym  zasady  uczciwej  konkurencji,  tj.  wyłącznie  w 

celu uniemożliwienia weryfikacji przez konkurentów treści złożonej oferty. Podkreślić należy 


za  dotychczasowym  orzecznictwem  KIO,  że  zasada  jawności  i  zasada  przejrzystości 

postępowania  mają  służyć  wprowadzeniu  jasnych,  klarownych  reguł,  dzięki  którym 

wykonawcy  będą  mieli  możliwość  zweryfikowania  oraz  skontrolowania  czynności 

zamawiającego, podejmowanych przez niego w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  (por.  wyrok  KIO  z  23  listopada  2012  r,  KIO  2468/12,  KIO  2473/12,  KIO 

/12).  Jawność  postępowania  jest  zasadą,  ma  ona  zatem  zawsze  pierwszorzędne 

znaczenie  na  wszystkich  etapach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Naruszenie 

zasady  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jest  najbardziej  poważnym 

naruszeniem przep

isów ustawy Pzp. Zamawiający muszą brać pod uwagę to, że uchybienie 

zasadzie  jawności  stanowi  rażące  naruszenie  przepisów  prawa  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego i może prowadzić do naruszenia prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty, 

i  może  skutkować  poważną  korektą  przyznanych  na  realizację  tego  zamówienia  środków 

publicznych.  Wskazać  należy  także,  iż  wykonawcy,  którzy  decydują  się  działać  na  rynku 

zamówień publicznych, wkraczają w reżim oparty na zasadzie jawności. Powinni zatem mieć 

świadomość  konsekwencji,  iż  jeśli  ubiegają się o uzyskanie zamówienia  finansowanego ze 

środków publicznych to ich oferty muszą być poddane procedurom określonym w przepisach 

prawa  zamówień  publicznych.  Transparentność  takich  postępowań  pociąga  za  sobą 

konieczność ujawnienia pewnych informacji o ich działalności (wyrok KIO z 15 marca 2013 

r.,  KIO  364/13,  KIO  368/13).  Ten  wymóg  transparentności  wydatkowania  środków 

publicznych w zbiegu z prawem wykonawcy do utajnienia niektórych treści oferty, nakłada na 

Zamawiającego  szczególny  obowiązek  wyważenia  racji  wykonawcy  mając  na  względzie 

zasady  Pzp,  a  także  interes  innych  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu. 

Przechodząc do oceny zasadności zastrzeżenia w ofercie EGIS zarówno wykazu osób jak i 

opisanej  powyżej  Metodyki  realizacji  zamówienia  Izba  stwierdza,  że  brak  jest  podstaw  do 

przyjęcia, że zawarte tam treści spełniają wymagania możliwości uznania ich, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: uznk). 

W ocenie Odwołującego wykonawca SPRINT uchybił obowiązkowi wykazania skuteczności 

zastrzeżenia  w  postaci  przedłożenia  stosownych  dowodów.  W  przywołanym  już  powyżej 

wyroku  KIO  pomi

ędzy  stronami  niniejszego  postępowania  z  dnia  14  listopada  2019  roku, 

sygn.  akt:  KIO  2189/19  wskazano:  „Po  pierwsze  Izba  doszła  do  przekonania,  że 

Przystępujący  [SPRINT]  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania  wartości  gospodarczej 

zastrzeganych  informacji.  Lektu

ra  przedstawionych  przez  niego  uzasadnień  zastrzeżenia 

prowadzi do  wniosku, że obejmowały one ogólnikowe, gołosłowne i pozbawione szerszego 

wywodu merytorycznego deklaracje. (...) 


Jeszcze  bardziej  negatywnie  należy  ocenić  fakt  nieujawnienia  przez  Zamawiającego 

wyjaśnień  dotyczących  ceny  zaoferowanej  przez  Przystępującego  Spńnt,  w  tym  również 

uzasadnień  zastrzeżenia  tych  wyjaśnień  jako tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Odnosząc się do 

tych  uzasadnień  stwierdzić  należy,  że  nawet  w  najmniejszym  stopniu  nie  spełniają  one 

zasadniczych wymagań ciążących na wykonawcy, który domaga się utrzymania niejawności 

przedstawionych informacji. Uzasadnienia te obejmują przywołanie treści definicji tajemnicy 

przedsiębiorstwa  z  ort.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  oraz 

gołosłowne  twierdzenia  w  sposób  bardzo ogólny  odnoszące  się do metody  kalkulacji  ceny, 

przy czym brak wskazania, na czym konkretnie ta metoda polega, nie wiadomo też, w czym 

wykonawca  upatruje  jej  wartości  gospodarczej,  ograniczył  się  bowiem  jedynie  do 

gołosłownego  oświadczenia  o  istnieniu  takiej  wartości.  Gdyby  uznać  tego  rodzaju 

uzasadnienie  za  wystarczające,  to  należałoby  dojść  do  nieakceptowalnego  wniosku,  że  z 

zasady  można  utajniać  większość  informacji  przedstawianych  przez  wykonawców  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zauważyć należy, że w zasadzie każde 

wyjaśnienia  składane  na  podstawie  art.  90  ustawy  Pzp  obejmują  informacje  na  temat 

kalkulacji ceny, a przecież nie sposób twierdzić, aby przez sam ten fakt w każdym przypadku 

m

iały one pozostawać niejawne dla innych wykonawców. 

Podobnie  lakonicznie  i  gołosłownie  wykonawca  potraktował  kwestię  zachowania  tych 

informacji w poufności. 

Wobec  powyższego  za  szczególnie  naganne  należy  uznać  nieujawnienie  przez 

Zamawiającego  treści  tych  uzasadnień.  Biorąc  pod  uwagę  ich  ogólnikowość  i  fakt  że  w 

najmniejszym stopniu nie zawierają one informacji ujętych w wyjaśnieniach ani nie odwołują 

się  do  treści  przedstawionych  dowodów,  nie  było  żadnych  podstaw,  aby  odmówić  innym 

wykonawcom dostępu do ich treści. 

Szczególnego  podkreślenia  wymaga,  że  warunkiem  uznania  tej  tajemnicy  za  skutecznie 

zastrzeżoną  jest  wykazanie  Zamawiającemu,  że  zostały  spełnione  wszystkie  przesłanki 

określone przepisami prawa. Nie jest natomiast rolą ani Zamawiającego, ani Izby, dociekanie 

we własnym zakresie, jaki jest faktyczny charakter i wartość gospodarcza przedstawionych 

informacji.  Skoro  Przystępujący  Sprint  -  jak  wskazano  powyżej  -  nie  wywiązał  się  z 

obowiązku takiego wykazania, przedstawione informacje nie mogły zostać objęte ochroną. 

W  związku  z  powyższym  należy  stwierdzić,  że  Przystępujący  nie  wykazał  Zamawiającemu 

istnienia  ustawowych  przesłanek  zastrzeżenia  wykazu  osób  oraz  wyjaśnień  dotyczących 

ceny  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  a  Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  ujawnienia 

treści tych dokumentów. 


W  ocenie  Odwołującego  te  uwagi  zachowują  aktualność  także  w  odniesieniu  do 

uzasadnienia  utajnienia  informacji,  które  wskazano  w  piśmie  z  dnia  20  grudnia  2019  roku, 

gdyż także można przypisać im powyższe zarzuty KIO. W związku z utajnieniem wyjaśnień z 

dnia 27 stycznia 2020 roku, Wykonawca nie jest w stanie (z oczywistych względów) ocenić 

uzasadnienia utajnienia zawartych w nim informacji, jednakże za zasadne należy uznać, iż o 

ile w ogóle zostały złożone, to są analogiczne do poprzednio składanych, zatem również nie 

zasługują na uznanie. 

Istotną  okolicznością  w  tej  sprawie jest  także fakt,  iż  Zamawiający  w  w/w.  pismach  zwrócił 

uwagę  na  konieczność  wykazania  -  w  sytuacji  utajnienia  złożonych  wyjaśnień  -  że 

wyjaśnienia te mieszczą się w zakresie ustawowej tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Gdyby  zatem  uznać,  że  w  wyjaśnieniach  wykonawca  SPRINT  w  jakimkolwiek  zakresie 

powołuje  się  na  takie  „ogólnodostępne  informacje"  lub  też  na  jakąkolwiek  argumentację 

prawną  w  uzasadnieniu  tajemnicy  przedsiębiorstwa  -  Zamawiający  powinien  je  udostępnić, 

gdyż nie posiadają one waloru tajemnicy przedsiębiorstwa. Podobnie orzekła KIO w wyroku 

z  24  lutego  2017  roku,  sygn.  akt:  KIO  242/17  wskazując,  że  zastrzeżenie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  powinno  mieć  zawsze  charakter  wyjątkowy.  Izba  wskazała,  że  „wadliwe 

jest zastrzeganie całości dokumentów, jeśli niektóre części dokumentów nie są informacjami, 

w  stosunku  do  których  zastrzeżenie  może  w  ogóle  mieć  miejsce. Wskazać  tutaj  należy  na 

cytowanie poglądów orzecznictwa czy doktryny, ogólne informacje o danym wykonawcy czy 

też ogólne informacje o rynku usług nadzoru i inne podobne". 

Niezrozumiałe  jest  także  zastrzeżenie  przez  wykonawcę  SPRINT  całości  wyjaśnień 

odnoszących się do kalkulacji stawek jednostkowych, które należało złożyć w ofercie. W tym 

zakresie  KIO  uznała  w  ww.  wyroku  z  24  lutego  2017  roku,  iż:  „Izba,  w  przywoływanym 

uzasadnieniu w sprawie KIO 102/17 i KIO 110/17 trafnie zauważyła, że trudno wskazać na 

przymiot  tajemnicy  czy  szczególnych  informacji  znanych  tylko  danemu  wykonawcy,  jeśli 

podkreśla  on,  że  oferowane  ceny  są  w  istocie  „cenami  rynkowymi".  Ceny  rynkowe  mają 

bowiem  to  do  siebie,  że  są  znane  na  rynku,  gdyż  ten  rynek  kształtują  i  są  przez  niego 

kształtowane,  dotyczą  też  ze  swojej  istoty  wielu  przedsiębiorców  na  tym  rynku 

występujących.  Poza  tym  trzeba  podkreślić,  że  gdyby  poszczególne  ceny  jednostkowe  czy 

cząstkowe, którymi wykonawcy posługują się w danym postępowaniu miały tak uniwersalny 

wymiar  dla  ich  sytuacji  na  rynku,  to  w  każdym  postępowaniu  kolejność  wykonawców  w 

rankingu  ofert  byłaby  taka  sama  -  a  tak  nie  jest.  Dowodzi  to  więc  raczej  faktu,  że 

poszczególne  ceny  ofert  w  poszczególnych  postępowaniach  mają  wymiar  jednostkowy 

(realizujący  się  tylko  w  danym,  konkretnym  przetargu)  i  pomimo  ich  znajomości  przez 


konkurentów, w następstwie ich poznania (nawet jeśli poznają cały kosztorys szczegółowy), 

konkurenci ci nie są - tylko na tej podstawie - w stanie wygrać kolejnego przetargu”. 

Powyższe  uzasadnienie  orzeczenia  KIO  w  całości  zastosować  można  do  niniejszego 

postępowania  wyjaśniającego  SPRINT,  który  to  wykonawca,  wskazując  na  realność  swojej 

ceny oferty, musiał w jakimś zakresie odwołać się do poziomu rynkowego zaproponowanych 

cen jednostkowych. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  uzasadnienie  zastrzeżenia  w  całości  wyjaśnień  wykonawcy 

SPRINT jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinno zostać zakwalifikowane jako niezasadne i 

mające  wyłącznie  na  celu  uniemożliwienie  innym  wykonawcom  (w  tym  Odwołującemu) 

weryfikacji  danej  oferty.  Zamawiający  winien  zatem  dokonać  jej  odrzucenia  w  oparciu  o 

przepis art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, uznając iż dokonane zastrzeżenia stanowiły czyn nieuczciwej 

konkurencji [tak wyrok KIO z 9 stycznia 2018 roku, sygn. akt: KIO 2633/17]. 

Co  więcej,  za  całkowicie  bezpodstawne  i  naganne  uznać  należy  działania  Zamawiającego 

dążące do utajnienia wyjaśnień SPRINT, w szczególności wobec wyroku KIO wskazującego 

bardzo dokładnie, dlaczego wcześniejsze utajnianie dokumentów było bezzasadne. Pomimo 

tego oraz pomimo faktu, że w dalszym ciągu uzasadnienie utajnienia było niewystarczające, 

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. 

b) rażąco niska cena 

Wskazać należy,  że  w  ocenie Odwołującego  wyjaśnienia SPRINT  były  niewystarczające, a 

tym  samym  oferta  winna  podlegać  odrzuceniu.  Co  więcej,  złożone  wyjaśnienia  wykazały 

okoliczności  z  których  wynika,  że  złożona  przez  ten  podmiot  oferta  nie  spełnia  warunków 

dopuszczenia  do  udziału  w  Postępowaniu,  co  dodatkowo  (oprócz  rażąco  niskiego  ceny) 

powoduje, iż oferta winna zostać odrzucona. 

Przewidziany  w  art.  90  ust. 

1  Pzp  mechanizm  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  i  wezwania 

wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie ma służyć usunięciu powstałego „(...) po 

stronie  zamawiającego  stanu  niepewności  co  do  rzetelności  ceny  lub  jej  istotnych 

elementów,  który  to  stan  może  zostać  usunięty  w  drodze  złożenia  przez  wykonawcę 

rzetelnych  i  wyczerpujących  wyjaśnień,  popartych  stosownymi  dowodami,  odpowiednio  do 

treści  skierowanego  wezwania.  Wyjaśnienia  wykonawcy  powinny  zatem  rozwiać  wszelkie 

wątpliwości zamawiającego co do tego że jego założenie jest błędne." (tak: Wyrok KIO z dnia 

19 kwietnia 2019 roku, sygn. akt: KIO 619/19). 

Przytoczenia wymaga także wyrok KIO z dnia 20 maja 2010 roku, sygn. akt: KIO 730/10, w 

którym  czytamy  m.in.: „w  konsekwencji,  oferta wykonawcy  który  nie złożył  wyjaśnień,  bądź 

złożył  wyjaśnienia  niewystarczające,  powinna  podlegać  odrzuceniu,  lecz  nie  w  związku  z 


konstatacją,  że  cena  jest  rażąco  niska,  ale  na  podstawie  domniemania,  wynikającego  ze 

złożenia niedostatecznych wyjaśnień". W ocenie Odwołującego wykonawca SPRINT nie był 

w  stanie  wyjaśnić  Zamawiającemu  realności  zaproponowania  wskazanych  dalej  stawek 

jednostkowych. Zamawiający, nie dysponując w tym zakresie przekonywującym materiałem 

dowodowym  (co  zostanie  poniżej  szerzej  omówione),  winien  odrzucić  ofertę  tego 

wykonawcy. 

Konstrukcja przepisów  zawartych w art. 90 Pzp pozwala na postawienie tezy, iż  zwrócenie 

się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień rozumieć należy jako domniemanie, że cena oferty 

jest rażąco niska, bądź taka rażąco niska cena może wystąpić w ofercie wykonawcy. Ciężar 

wykazania,  iż  tak  nie  jest,  spoczywa  na  wezwanym  do  złożenia  wyjaśnień  wykonawcy,  co 

obecnie wynika wprost z przepisu art. 90 ust. 2 Pzp. Może on wykorzystać to wezwanie do 

obalenia  domniemania  w  drodze  złożenia  odpowiednich  wyjaśnień.  Za  taką  koncepcją 

opowiadała  się  też  wielokrotnie  KIO.  W  wyroku  z  24  czerwca  2010  roku  sygn.  akt:  KIO 

1157/10,  Izba  stwierdziła,  iż  "wystąpienie  do  wykonawcy  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustanawia 

domniemanie  zaoferowania  ceny  rażąco  niskiej  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  W 

związku  z  ustanowieniem  domniemania  wystąpienia  ceny  rażąco  niskiej,  przy  udzielaniu 

wyjaśnień  w trybie art. 90 ust. 1, dowód braku zaoferowania ceny rażąco niskiej spoczywa 

na  wykonawcy",  Wcześniej  takie  stanowisko  Izba  zajmowała  w  wyroku  z  17  października 

2008  roku,  sygn.  akt:  KIO  1068/08  i  z  23  grudnia  2008  roku,  sygn.  akt:  KIO  1443/08, 

stwierdzając,  iż  wystąpienie  do  wykonawcy  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustanawia  domniemanie 

prawne  (preasumptio  iuris)  zaproponowania  w  ofercie 

ceny  rażąco  niskiej  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia.  Wyjaśnienia  wykonawcy  mają  doprowadzić  do  obalenia  tego 

domniemania, a ciężar złożenia wyczerpujących wyjaśnień, iż oferta nie zawiera ceny rażąco 

niskiej, obciąża wykonawcę. Wskazał na to również m.in. Sąd Okręgowy w Częstochowie w 

wyroku  z  dnia  1  kwietnia  2005  roku,  w  sprawie  o  sygn.  akt:  VI  Ca  464/05.  Wykonawca 

powinien  przedstawić  dowód  na  twierdzenie  przeciwne  i  powinien  wykazać,  że  możliwe  i 

realne  jest  rzetelne  wykonanie  zamówienia  za  zaproponowaną  cenę  [tak:  KIO  w  wyroku  z 

dnia  26  stycznia  2010  roku,  sygn.  akt:  KIO  1701/09]  w  pełnym  zakresie  wezwania 

Zamawiającego. 

Ze  względu  na  to,  że  celem  złożenia  wyjaśnień  jest  wzruszenie  przyjętego  domniemania, 

muszą one być konkretne, wyczerpujące i rzeczywiście uzasadniać podaną w ofercie cenę. 

Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2007 roku , sygn. akt: V 

Ca 2214/06, niepubl., nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz muszą to 

być  wyjaśnienia  odpowiednio  umotywowane,  przekonujące  że  zaproponowana  oferta  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  Zdaniem  sądu,  „intencją  ustawodawcy  przy  wprowadzaniu 

instytucji wyjaśnień w trybie art. 90 ustawy Pzp było danie oferentowi możliwości uchronienia 


się  przed  odrzuceniem  oferty  z  uwagi  na  podejrzenie  zamieszczenia  w  niej  rażąco  niskiej 

ceny". Takie stanowisko wynika pośrednio z art. 90 ust. 3 Pzp, a zupełnie jednoznacznie z 

jego  ust.  4.  Skutkiem  tego  jest  obowiązek  odrzucenia  oferty  jeżeli  wyjaśnienia  nie  zostaną 

złożone,  albo  swoją  lakonicznością  i  brakiem  wskazania  obiektywnych  czynników 

potwierdzą,  iż  przyjęte  domniemanie  rażąco  niskiej  ceny  jest  zasadne.  Podobne  zdanie 

wyrażała  wielokrotnie  KIO,  podnosząc  w  wyrokach,  iż  wykonawca  powinien  złożyć 

wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność zaoferowanej ceny [tak: wyrok KIO z dnia 23 

grudnia 2008 roku, sygn. akt: KIO 1443/08] oraz udowodnić, że jego cena jest wiarygodna, 

tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu 

należytej  staranności,  wykonawca  nie  będzie  ponosił  strat  [tak:  KIO  w  wyroku  z  dnia  28 

stycznia 2010 roku, sygn. akt: KIO 1746/09]. 

Prawo zamówień publicznych, regulując instytucję wyjaśnień, ma na celu ustalenie czy oferta 

zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający korzysta z tej regulacji w sytuacji, gdy cena oferty 

wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości 

Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami. Wyjaśnienia  wykonawcy  SPRINT,  aby  mogły  zostać  uznane  za  prawidłowe, 

powinny  potwierdzać  realność  ceny  w  zakresie  poszczególnych  kwestionowanych  stawek 

jednostkowych  oraz  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za  cenę  ofertową  bez  ryzyka 

ponoszenia  strat.  Tymczasem  w  ocenie  Odwołującego  oferta  tego  wykonawcy  zawiera 

zaniżenie  znacznej  ilości  pozycji  kosztorysowych  poniżej  kosztów  ich  świadczenia,  co 

narusza  dodatkowo  uczciwą  konkurencję.  Niosą  one  ryzyko  niemożliwości  wykonania 

objętych nimi prac z wynagrodzenia umownego. 

KIO  w  swoim  orzecznictwie  wskazywała  także  wielokrotnie,  że  zamawiający,  gdy  otrzyma 

odpowiedź  na  swoje  wezwanie  kierowane  do  wykonawcy  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp, 

powinien  poddać  ją  bardzo  wnikliwej  analizie.  Przede  wszystkim  w  pierwszej  kolejności 

powinien  ustalić  czy  taką  odpowiedź  można  w  ogóle uznać  za  wyjaśniania składane przez 

wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Nie każde bowiem pismo składane w odpowiedzi na 

wezwanie  Zamawiającego  może  być  uznane  za  takie  wyjaśnienia.  Prawidłowo  złożone 

wyjaśnienia  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  art.  90  ust.  1  Pzp  i  pozwalać 

Zamawiającemu na dokonanie oceny w takim zakresie, jak wynika to z art. 90 ust. 2 Pzp. Nie 

jest zatem wystarczające nazwanie pisma „wyjaśnieniami" czy powołanie się w jego treści na 

art. 90 ust. 1 Pzp. Dla uzasadnienia takie

go twierdzenia można przywołać orzeczenie KIO z 

dnia 12 października 2009 roku, sygn. akt KIO1415/09 czy orzeczenie KIO z dnia 17 marca 

2009 roku, sygn. akt KIO 262/09. 


W przedmiotowym Postępowaniu stwierdzić należy w pierwszej kolejności, że Zamawiający 

z

astosował  procedurę  wynikającą  z  art.  90  ust.  1  Pzp  i  wezwał  wykonawcę  SPRINT  do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  ceny  oferty.  Wezwanie  miało  konkretny  charakter.  Treść 

wezwania implikowała zatem konieczność przedstawienia nie tylko szczegółowych kalkulacji 

s

kładających  się  na  każdą  z  inkryminowanych  przez  Zamawiającego  pozycji 

kosztorysowych, ale także zaprezentowania dowodów, chociażby pokazujących szczególną 

sytuację tego wykonawcy, umożliwiającą mu realizację określonych prac poniżej rynkowych 

kosztów ich  wykonania. Przy czym dla udowodnienia realności ceny nie jest wystarczające 

złożenie jakichkolwiek dowodów dokumentujących działalność danego przedsiębiorcy, w tym 

w  ujęciu  historycznym,  ale  konieczne  jest  przedstawienie  dowodów,  które  w  sposób 

obiektywny 

i  jednoznaczny  mogą  zostać  uznane  za  materiał  faktycznie  potwierdzający 

możliwość  zaoferowania  badanej  ceny,  a  tym  samym  możliwość  należytego  wykonania 

całości przedmiotu zamówienia, a nie co najwyżej przyjętych własnych założeń, które mogą 

się nie potwierdzić. 

W  ocenie  Odwołującego  nie  można  uznać,  że  wyjaśnienia  złożone  przez  SPRINT 

rozwiewają takie wątpliwości. Mimo swej pozornej rozwlekłości w zasadzie w większości nie 

wnoszą one wiele w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny określonych pozycji. 

Do wy

jaśnień z dnia 20 grudnia 2019 roku SPRINT załączył szereg dokumentów, które miały 

stanowić  dowody  na  potwierdzenie  prawidłowości  wyliczeń  zastosowanych  przez  tego 

wykonawcę.  Zauważyć  jednakże  należy,  że  niemal  wszystkie  oferty  od  kontrahentów 

SPRINT  datow

ane  są  pomiędzy  16  a  20  grudnia  2019  roku,  zatem  w  okresie  pomiędzy 

wezwaniem tego podmiotu do wyjaśnień a dniem złożenia wyjaśnień. Za wyjątek należy tu 

uznać jedynie ofertę ACEL sp. z o.o. sp.k. z dnia 12 czerwca 2019 roku czy fakturę VR nr 

04/FA/1906/26 

z dnia 6 czerwca 2019 roku. Niemniej już faktura VAT z 2075/2018 z dnia 12 

czerwca  2018  roku  jest  dokumentem  dość  „starym",  więc  dowodzić  może  jedynie  jak 

kształtowały się ceny w okresie roku przed terminem składania ofert w sprawie. 

Po terminie składania ofert w sprawie wystawione zostały także dokumenty takie jak: oferta 

nr 04/OFR/1908/5 z dnia 17 października 2019 roku od Nowa Elektro sp. z o.o., faktura VAT 

27/11/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku czy faktura VAT 3534/2019 z dnia 25 października 

2019 roku. 

Najistotniejszym  jest  jednak  fakt,  że  rzekome  dowody  uzasadniające  przyjęte  w  kalkulacji 

ceny stawki poszczególnych pozycji rodzą wątpliwości co do ich rzetelności. Wnioskowane i 

wydane są bowiem bezsprzecznie w związku z koniecznością złożenia wyjaśnień w zakresie 

rażąco niskiej ceny. Tymczasem dowiedzenie zastosowanych stawek winny dokumentować 

faktury  i  oferty,  które  rzeczywiście  mogły  posłużyć  jako  podstawa  do  dokonania  kalkulacji 


ceny  wskazanie  w  złożonej  w  Postępowaniu  ofercie.  Przedłożone  dokumenty  co  najwyżej 

dokumentują zaś, jak kształtowały się te ceny w grudniu 2019 roku. 

Zatem  zasadnym  w  ocenie  Odwołującego  jest,  że  SPRINT  co  do  zasady  nie  wskazał 

jakichkolwiek  dowodów  na  poparcie  swoich  wyliczeń,  pomimo  iż  Zamawiający  wyraźnie 

podkreślił  w  treści  wezwania,  że  takich  dowodów  wymaga.  Jak  przyjmuje  chociażby  I. 

Skubiszak  - 

Kalinowska  w  komentarzu  do  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Obok 

wezwania  do  wyjaśnień  przepisy  Prawa  zamówień  publicznych  w  sposób  jednoznaczny 

przesądzają,  że  zamawiający  może  wzywać  do  przedstawienia  dowodów,  chociaż  brak 

przedstawienia  samych  dowodów  nie  stanowi  samoistnej  przesłanki  formalnej  nieuznania 

wyjaśnień  przez  zamawiającego  czy  też  odrzucenia  oferty.  Nie  dołączenie  dowodów  może 

jednak  spowodować  negatywną  ocenę  wyjaśnień,  a  co  za  tym  idzie  negatywną  ocenę 

badanej ceny oferty. Z literalnego brzmienia art. 90 ust. 1 p.z.p. można bowiem wywieść, iż 

dowody  stanowią  dodatkową  część  wyjaśnień,  gdyż  zamawiający  zwraca  się  o  ich 

udzielenie,  w  tym  złożenie  dowodów."  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  powoduje  to,  iż  nie 

można  uznać,  że  wątpliwości  dotyczące  kwestii  rażąco  niskiej  ceny  zostały  całkowicie 

rozwiane, co w dalszej części niniejszego Odwołania zostanie szczegółowo wykazane. 

Wykonawca Sprint dokonał obliczenia cen jednostkowych w pozycjach nr 6-12,13,18, 26, 28- 

1,37,38,39,50,51 załącznika nr 2 do wzoru umowy pn. „Wycena cen jednostkowych" w 

taki  sposób,  że  wyliczenia  te  nie  obejmują  wszystkich  elementów  wskazanych  przez 

Zamawiającego,  tj.  kosztów  materiału,  kosztów  robocizny,  kosztów  sprzętu,  kosztów 

pośrednich, zysku, wzrostu cen lub inflacji. 

Punkty 6 -12 - 

wymiana i dostosowanie latami (różne typy) 

W kalkulacji  swojej  oferty  SPRINT  dla pozycji  „koszt  sprzętu"  przyjęła  wartość 0,  co jest  w 

ocenie  Odwołującego  wyraźnym  zaburzeniem  kalkulacji  i  niewykazywaniem  istotnych 

kosztów,  oraz  w  sposób  oczywisty  ma  wpływ  na  końcowe  wyliczenia.  Dojazd  na 

skrzyżowanie,  gdzie  prowadzone  będą  prace,  związany  jest  z  dojazdem  samochodem, 

którego  koszt  należy  przyjąć  na  co  najmniej  20  zł  (uwagi  chociażby  na  koszty  związane  z 

kosztami paliwa, eksploatacji, ubezpieczeń etc.). 

Dla przedmiotowych pozycji 9-

12 firma Sprint przedstawiła koszty pośrednie które wynoszą 

odpowiednio: 

LP./  Opis/  Cena  jednostkowa/  ilość/  Koszty  pośrednie  razem/  Koszty  pośrednie  na  kpl./ 

Założony zysk 

(całkowity) 


9 Wymiana,  

    Dostosowanie  

     latarnia 2- komorowa  

     diodowa fi 200 na maszcie  

MSw z konsolą 

niezależnie od napięcia/786,71 /50 

10 Wymiana, dostosowanie latarnia 3- komorowa diodowa fi 200 ma maszcie MSw z konsol

ą 

niezależnie od napięcia/   903,26   /15 

11 Wymiana, dostosowanie latarnia 3- 

komorowa diodowa fi 300 ma maszcie MSw z konsolą 

niezależnie od napięcia/  1019,81 /55 

12 Wymiana, dostosowanie latarnia 3- 

komorowa diodowa fi 100 ma maszcie MSw z konsolą 

niezależnie od napięcia/  1019,81 /20 

Przedstawiając  powyższe  wyraźnie  widać,  że  przedłożona  kalkulacja  została  wykonana  w 

sposób mający na celu zaniżenie kosztów pośrednich dla pozycji 10 i 11. Suma kosztów dla 

wszystkich  pozycji  to  15.216,97  zł,  a  łączna  suma  asortymentu  to  140  kompletów. 

Przedstawiony  asortyment  jest  sobie  pokrewny,  zatem  dziwić  mogą  tak  duże  różnice, 

sugerujące że obliczenia były dopasowywane już po złożeniu oferty, na wyraźne  zapytanie 

Zamawiającego. Z powyższej tabeli wynika, że średnie koszty pośrednie dla asortymentu 9- 

12 wynoszą 108,70 zł (15 216,97 zł/140 kpi = 108,70 zł). 

Przykładając  tę  kwotę  do  pozycji  10  i  11,  właściwe  koszty  pośrednie  powinny  wynosić 

odpowiednio 1.620 zł oraz 5.940 zł. Sam ten zabieg powoduje, że przedstawiony  założony 

zysk na tych pozycjach przestaje istnieć. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  zaproponowane  przez  SPRINT  ceny  są  w  ocenie  Podkowa 

rażąco  niskie  i  niewystarczające  do  wykonania  zadania  bez  strat,  co  jest  niezgodne  ze 

specyfikacją i zapisami zawartymi w przetargu. 


3.  Punkt  13  -  wymiana,  dostosowanie  latarnia  3-komorowa  diodowa  fi  300  na  maszcie 

wysięgnikowym z ekranem kontrastowym i mocowaniem 

Zaoferowana przez SPRINT cena za wykonanie asortymentu to 1.625,87 zł, gdzie wykazany 

koszt materiału wynosi 1.310 zł (1.313 zł wg cen zawartych w dowodach 1.3 oraz 1.4). 

Dla  przedmiotowej  pozycji  pod  wątpliwość  należy  poddać  przyjętą  ilość  roboczogodzin 

wynoszącą jedynie 2 godziny. 

Wieloletnie doświadczenie zawodowe posiadane przez Odwołującego wskazuje, że montaż 

latami  wymaga  zaangażowania  co  najmniej  dwóch  osób,  w  tym  operatora  podnośnika 

koszowego,  zajęcia  pasa  ruchu  lub  wlotu  skrzyżowania,  wprowadzenia  odpowiedniego 

oznakowania  i  przede  wszystkim  podłączenia  sygnalizatora  do  sterownika.  Przyjęcie  przez 

firmę Sprint, że prace będą wykonane w 1 godziną (2 roboczogodziny przy 2 pracownikach) 

jest  niemożliwe  do  realizacji  w  praktyce.  Same  bowiem  ww.  czynności  towarzyszące 

powinny pochłonąć cały czas wskazany przez SPRINT. W ocenie Odwołującego realny czas 

pracy to minimum 2 godziny (4 roboczogodziny). Tym samym oszczędność przez zaniżenie 

wartości pozycji to 48 zł (1 roboczogodzina przy 2 pracownikach po 24 zł/h). 

W kalkulacji swojej oferty w tym punkcie Sprint dla pozycji „koszt sprzętu" przyjął wartość 0, 

co zdaniem Wykonawcy jest wyraźnym zaburzeniem kalkulacji i niewykazywaniem istotnych 

kosztów, co ma wpływ na końcowe wyliczenia. 

Przyjmując  analogicznie  przedstawiony  koszt  sprzętu  dla  innych  pozycji,  gdzie  wymagane 

jest użycie podnośnika kosztowego (np. pozycja 26), wartość ta powinna wynosić 120 zł dla 

jednej  godziny  pracy  sprzętu.  Nie  uwzględniając tego  obciążenia  przedstawiona  oferta jest 

nieprawidłowa. 

Dla  przedmiotowej  pozycji  pod  wątpliwość  należy  poddać  przyjętą  ilość  roboczogodzin 

wynoszącą jedynie 2 godziny. 

Wieloletnie doświadczenie zawodowe posiadane przez Odwołującego wskazuje, że montaż 

latarni  wyma

ga  zaangażowania  co  najmniej  dwóch  osób,  w  tym  operatora  podnośnika 

koszowego,  zajęcia  pasa  ruchu  lub  wlotu  skrzyżowania,  wprowadzenia  odpowiedniego 

oznakowania  i  przede  wszystkim  podłączenia  sygnalizatora  do  sterownika.  Przyjęcie  przez 

firmę Sprint, że prace będą wykonane w 1 godziną (2 roboczogodziny przy 2 pracownikach) 

jest  niemożliwe  do  realizacji  w  praktyce.  Same  bowiem  ww.  czynności  towarzyszące 

powinny pochłonąć cały czas wskazany przez SPRINT. W ocenie Odwołującego realny czas 

pracy to minimum 2 go

dziny (4 roboczogodziny). Tym samym oszczędność przez zaniżenie 

wartości pozycji to 48 zł (1 roboczogodzina przy 2 pracownikach po 24 zł/h). 


W kalkulacji swojej oferty w tym punkcie Sprint dla pozycji „koszt sprzętu" przyjął wartość 0, 

co zdaniem Wykonawcy 

jest wyraźnym zaburzeniem kalkulacji i niewykazywaniem istotnych 

kosztów, co ma wpływ na końcowe wyliczenia. 

Przyjmując  analogicznie  przedstawiony  koszt  sprzętu  dla  innych  pozycji,  gdzie  wymagane 

jest użycie podnośnika kosztowego (np. pozycja 26), wartość ta powinna wynosić 120 zł dla 

jednej  godziny  pracy  sprzętu.  Nie  uwzględniając tego  obciążenia  przedstawiona  oferta jest 

nieprawidłowa. 

Biorąc pod uwagę powyższe, oferta tylko na tych 2 pozycjach jest zaniżona o minimum 168 

zł  (120  +  48  =  168  zł).  Uwzględniając  to  oraz  wykazane  w  ofercie  koszty  pośrednie 

wynoszące 8.396,05 zł dla 45 kpi. latami (186,58 zł na sztukę), zaproponowana oferta jest w 

ocenie  Podkowy  rażąco  niska  i  niewystarczająca  do  wykonania  zadania  bez  strat,  co  jest 

niezgodne ze specyfikacją i zapisami zawartymi w przetargu. 

Pozycja 18 - wymiana, dostosowanie latami 3-

komorowej żarowej o 300 na maszcie 

MSw z konsolą 

Sprint do kalkulacji oferty przyjęła kwotę 466,20 zł netto, która w ocenie Odwołującego jest 

nierynkowa  i  nie  spełnia  założeń  specyfikacji  postawionych  przez  Zamawiającego,  który 

jasno  i  precyzyjnie  opisał,  jak  należy  kalkulować  poszczególne  pozycje  z  załącznika  2  („5* 

cena  jednostkowa  netto  ma  zawierać:  koszty  materiału,  koszty  robocizny,  koszty  sprzętu, 

koszty  pośrednie,  zysk,  wzrost  cen,  inflację  itp.  -  nie  ulega  zmianie  w  trakcie  trwania 

kontraktu"). 

Do wytłumaczenia ww. ceny Sprint przyjął koszty materiału na podstawie oferty w wysokości 

390,00 zł netto, a robociznę w wysokości 18,00 zł netto. Różnica między oferowaną kwotą, a 

ceną za materiał i kosztami robocizny została „przeznaczona" na koszty ogólne i zysk. Pod 

wątpliwość należy poddać, że w ww. kalkulacji nie uwzględnione zostały koszty sprzętu, co 

jest bardzo istotnym czynnikiem kosztotwórczym. 

Według  szacunków  Podkowa,  koszt  pojazdu,  na  który  składają  się  m.  in.:  paliwo,  bieżąca 

eksploatacja,  ubezpieczenie,  to  co  najmniej  20,00  zł  netto.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe, 

przedstawiona kalkulacja Sprint powinna wyglądać następująco: 

robocizna (0.75 h x 24 zł = 18 zł) + sprzęt (20 zł) + materiał (390 zł) + wykazane przez Sprint 

koszty ogólne (34,89 zł) + koszty związane z inflacją + zysk. 

Po  zsumowaniu  tylko  robocizny,  sprzętu,  materiału  i  wykazanych  przez  SPRINT  kosztów 

ogólnych, bez kosztów inflacji oraz zysku, uzyskujemy 462,89 zł, czyli kwotę jedynie o 3,31 zł 

niższą  od  zaproponowanej  przez  SPRINT.  Cena  ta  nie  zawiera  miejsca  na  nietrudny  do 


przewidzenia  wzrost  cen  (inflacji)  na  przestrzeni  nadchodzących  6  lat.  Pokazuje  to 

nierzetelność kalkulacji oraz prowadzenie jej niezgodnie z SIWZ i poniższymi kosztami. 

Odrębną kwestią  pozostaje fakt,  że jako dystrybutor sygnalizatorów  Futura  i  Mondial  Firmy 

Swarco  Futurit,  stosowanych  na  rynku  warszawskim,  Odwołujący  posiada  wiedzę  „z 

pierwszej ręki", że koszt zakupu przedmiotowej latarni u producenta jest niemalże 1,5 raza 

wyższy niż przyjęty przez oferenta, mimo przedstawionych dowodów, które Podkowa uznaje 

za niewiarygodne. 

Zaproponowana przez wykonawcę Sprint cena (466,20 zł netto) jest w ocenie Odwołującego 

rażąco niska i niewystarczająca nawet do zakupu latami. 

Punkt 26 - wymiana, dostosowanie Kamera obrotowa monitoringu wizyjnego (...) 

Oferta złożona przez SPRINT w zakresie tej pozycji wynosi 3.496,50 zł. SPRINT przedstawia 

ofertę kosztu zakupu kamery w cenie 806,84 euro (dowód 1.5 dołączony do wyjaśnień z dnia 

20 grudnia 2019 roku). 

Przedstawiona  wg 

tabeli  kalkulacji  kosztów  cena  jednostkowa  materiału  3.145,37  zł  netto 

byłaby  właściwa  dla  ceny  euro  wynoszącej  3.898,00  zł,  która  jest  nieosiągalna,  gdyż  cena 

euro kształtuje się na poziomie 4,20 - 4,30 zł (4,25 w dniu 20 grudnia 2019 roku, będącym 

dniem  wystawienia  oferty,  dowód  1.5  jw).  Właściwie  przyjęta  cena  materiału  (przy  kursie 

4,25zł)  powinna  wynosić  3.429,07  zł.  Mając  na  uwadze  powyższe  należy  stwierdzić,  że 

przedstawiona kalk

ulacja została zaniżona już w samej cenie materiału, który powinien być o 

ponad 280 zł droższy. 

Pod  wątpliwość  należy  poddać  również  przyjętą  ilość  roboczogodzin,  wynoszącą  jedynie  2 

godziny. Montaż kamery wymaga zaangażowania co najmniej dwóch osób, w tym operatora 

podnośnika koszowego, zajęcie znacznego terenu chodnika lub pasa ruchu, wprowadzenia 

odpowiedniego  oznakowania,  podłączenia  kamery  do  sterownika  oraz  jej  późniejszej 

kalibracji. Przyjęcie przez SPRINT, że prace będą wykonane w 1 godzinę (2 roboczo godziny 

przy  2  pracownikach)  jest  niemożliwe  do  realizacji.  Odwołujący  mając  na  uwadze  swoje 

długoletnie  doświadczenie  zawodowe,  szacuje  wykonanie  takich  czynności  na  minimum  4 

roboczogodziny, zatem o 2 roboczogodziny więcej niż wskazał SPRINT. 

Mając  na  uwadze  pozostały  czas  potrzebny  na  mobilizację  (w  tym  min.  przygotowanie 

materiałów),  zaproponowana  przez  SPRINT  cena  3.496,50  zł  netto  jest  w  naszej  ocenie 

rażąco  niska  i  niewystarczająca  do  wykonania  zadania  bez  strat,  co  jest  niezgodne  ze 

specyfikacją i zapisami zawartymi w przetargu. 


Punkty 28-1 - Wymiana, dostosowanie kabel sterowniczy typu XzTKMXpw 6x2x0,8 

Mając  na  uwadze  pozostały  czas  potrzebny  na  mobilizację  (w  tym  min.  przygotowanie 

materiałów),  zaproponowana  przez  SPRINT  cena  3.496,50  zł  netto  jest  w  naszej  ocenie 

rażąco  niska  i  niewystarczająca  do  wykonania  zadania  bez  strat,  co  jest  niezgodne  ze 

specyfikacją i zapisami zawartymi w przetargu. 

W kalkulacji swojej oferty Sprint dla pozycji „koszt sprzętu" przyjął wartość 0, co jest w ocenie 

Odwołującego wyraźnym zaburzeniem kalkulacji i niewykazywaniem istotnych kosztów i ma 

wpływ na końcowe wyliczenia. 

Dojazd  na  skrzyżowanie,  gdzie  prowadzone  będą  prace,  związany  jest  z  dojazdem 

samochodem.  Sam  koszt  z  tym  związany  należy  przyjąć  na  co  najmniej  20,00  zł,  nie 

wliczając innego sprzętu związanego bezpośrednio z robotami w terenie. Zdaniem Podkowa 

zakładając  optymistycznie,  że  jednorazowo  do  ułożenia  w  terenie  będzie  odcinek  50  m 

kabla, co daje 7 wyjazdów, to dodatkowe koszty dla tej pozycji wyniosą łącznie około 140 zł 

(zamawiający przewidział  w pozycji 350m kabla). Wartość ta po uwzględnieniu w kalkulacji 

cenowej,  przy  założonym  przez  SPRINT  zysku  wynoszącym  122,38  zł,  spowoduje  straty. 

Tym samym pozycja została wyceniona poniżej kosztów, co jest niezgodne ze specyfikacją i 

zapisami zawartymi w przetargu. 

Ponadto  przedstawiony  dowód  1.6  zawiera  ofertę  internetową,  która  nie  może  służyć  jako 

oferta handlowa. Cena tego samego kabla u tego samego dystrybutora na dzień 06.02.2020 

jest  już  wyższa  i  wynosi  dla  gotowego  kabla  3,46  zł  brutto  (dla  ciętego  3,52  zł  brutto). 

Wyraźnie pokazuje to zatem, że przedstawienie wydruku ze strony internetowej sklepu jako 

dowodu  potwierdzającego  cenę,  przyjętą  do  kalkulacji  ceny  z  oferty,  nie  jest  rzetelnym  i 

miaroda

jnym dowodem. Ceny jak wiadomo mogą ulegać wahać. W danych okresach mogą 

być zarówno wyższe jak i niższe, w zależności od polityki sprzedażowej prowadzonej przez 

danego sprzedawcę czy producenta. 

Punkty 29-1  - Wymiana, dostosowanie kabel sterowniczy typu FTP 

4x2xAWG24/kat.6 

W  kalkulacji  swojej  oferty  SPRINT  dla  pozycji  „koszt  sprzętu"  przyjął  wartość  0,  co  jest  w 

ocenie  Odwołującego  wyraźnym  zaburzeniem  kalkulacji  i  niewykazywaniem  istotnych 

kosztów, co ma wpływ na końcowe wyliczenia. 

Dojazd  na  skrzyżowanie,  gdzie  prowadzone  będą  prace,  związany  jest  z  dojazdem 

samochodem. Sam koszt z tym związany, jak już wielokrotnie wskazywano należy przyjąć na 


co  najmniej  20,00  zł,  nie  wliczając  innego  sprzętu  związanego  bezpośrednio  z  robotami  w 

terenie. 

Według Podkowa, zakładając optymistycznie, że jednorazowo do ułożenia w terenie będzie 

odcinek 50 m kabla, co daje 5 wyjazdów, to dodatkowe koszty dla tej pozycji wyniosą łącznie 

około 100 zł (zamawiający przewidział w pozycji 250m kabla). Wartość ta po uwzględnieniu 

w kalkulacji cenowej, przy założonym przez SPRINT zysku wynoszącego 64,10 zł spowoduje 

straty  i  tym  samym  dowodzi,  że  pozycja  została  wyceniona  poniżej  kosztów,  co  jest 

niezgodne ze specyfikacją i zapisami zawartymi w przetargu. 

Punkty 37 - rozebranie i odtworzenie terenu z nawierzchni asfaltowej lm x Im 

Przedstawiony  dowód  1.10  załączony  do  wyjaśnień  SPRINT  z  dnia  20  grudnia  2019  roku, 

dotyczący mieszanki asfaltowej w workach, nie powinien być brany pod uwagę, gdyż masa 

taka  służy  tylko  i  wyłącznie  do  drobnych  robót  naprawczych  i  jest  rozwiązaniem 

tymczasowym w sytuacji braku możliwości ułożenia docelowej nawierzchni z asfaltu tj. np. w 

złych warunkach atmosferycznych. 

W  związku  z  powyższym  oferowana  kwota  174,83  zł  nie  jest  możliwa  do  zachowania  w 

warunkach  rynkowych.  Wszyscy  pozostali  oferenci  dla  tej  pozycji  zaproponowali  koszty 

rzędu  300  zł,  315,50  zł  oraz  690  zł  (czyli  2  -  3-krotnie  więcej).  Ułożenie  docelowej 

nawierzchni asfaltowej, zwłaszcza na niewielkich obmiarach, jest bardzo kosztowne z uwagi 

n

a  potrzebę  zaangażowania  dużej  ilości  drogiego  sprzętu  -  rozściełacz/rozkładarka,  mini 

walec,  zagęszczarki  itp.  Sprzęt  ten  wymaga  transportu  na  miejsce  wykonywania  prac 

ciężkim sprzętem transportowym. 

Tym  samym,  w  tej  pozycji  SPRINT  w  ocenie  Odwołującego  przedstawił  materiały  w  ogóle 

nieodpowiednie  do  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  przedmiotem  zamówienia,  ale  także 

przedstawił materiał znacząco tańszy, co dodatkowo miało zapewne zwiększyć potencjalną 

atrakcyjność  tego  wykonawcy  kosztem  pozostałych  wykonawców  biorących  udział  w 

Postępowaniu. 

Punkty  38  - 

rozebranie  i  odtworzenie  terenu  z  nawierzchni  płyt  50  x  50  x  50  l,5m 

xl,5m 

W kalkulacji  swojej  oferty  SPRINT  dla pozycji  „koszt  sprzętu"  przyjęła  wartość 0,  co jest  w 

ocenie  Odwołującego  wyraźnym  zaburzeniem  kalkulacji  i  niewykazywaniem  istotnych 

kosztów, co ma wpływ na końcowe wyliczenia. 

Przedłożona jako dowód oferta (dowód 1.12 załączony do pisma SPRINT z dnia 20 grudnia 

2019 roku) przewiduje ułożenie 1 m2 przy założeniu 120m2 nawierzchni z chodnika. Prace 


związane  z  ułożeniem  chodnika,  prowadzone  w  ramach  kontraktu,  nie  będą  polegały  na 

ułożeniu  120  m2  chodnika  w  jednej  lokalizacji  za  jednym  razem,  a  będą  składały  się  z 

drobnych prac po kilka-

kilkanaście metrów kwadratowych, o czym oferent mógł nie wiedzieć 

na  etapie  przygotowania  swojej  oferty.  Roboty  drogowe  o  mniejszym  zakresie  są  wyżej 

wyceniane ze względu na koszt dostarczenia ludzi i sprzętu. W przypadku mniejszych robót 

nie można zagwarantować zaangażowania brygady na cały dzień roboczy, a należy pokryć 

im  dniówkę,  toteż  koszty  na  małych  zadaniach  liczone  są  wyżej  niż  na  robocie 

długoterminowej i ciągłej. Co więcej, często sprzęt, który mógłby zarobić więcej na zadaniu 

całodniowym, jest wykorzystywany tylko przez kilka godzin i „nie zarabia na siebie". Ponadto 

obsługa  małego  zadania  wymaga  od  kierownika  budowy  branży  drogowej  tyle  samo  (lub 

niewiele  mniej)  zaangażowania  co  robót  większych.  Czas  pracy  takiego  człowieka  również 

jest  wliczany  w  koszty  zadania.  Gdyby  więc  SPRINT  dokonał  wyceny  w/w  pozycji  na 

podstawie ofert wykonawców  wyceniających rozebranie i odtworzenie terenu z nawierzchni 

kostki betonowej, przy założeniu że może to być kilka lub kilkanaście metrów kwadratowych, 

jego finalna cena dla tej pozycji byłaby wyższa. 

W  związku  z  powyższym  przedłożona  oferta  nie  jest  wiarygodna  dla  robót  o  mniejszym 

zakresie i nie powinna być brana pod uwagę jako wiarygodna wycena prac drogowych. 

Punkty 39 - rozebranie i odtworzenie terenu z nawierzchni kostki betonowej lm x lm 

W  kalkulacji  swojej  oferty  SPR

INT  dla pozycji  „koszt  sprzętu"  przyjęła  wartość 0,  co jest  w 

naszej  ocenie  wyraźnym  zaburzeniem  kalkulacji  i  niewykazywaniem  istotnych  kosztów,  co 

ma wpływ na końcowe wyliczenia. 

Przedłożona jako dowód oferta (dowód 1.12 załączony do pisma SPRINT z dnia 20 grudnia 

2019  roku)  przewiduje  ułożenie  1  m2  przy  założeniu  60m2  nawierzchni  z  chodnika.  Prace 

związane  z  ułożeniem  chodnika,  prowadzone  w  ramach  kontraktu,  nie  będą  polegały  na 

ułożeniu  60m2  chodnika  w  jednej  lokalizacji  za  jednym  razem,  a  będą  składały  się  z 

drobnych prac po kilka-

kilkanaście metrów kwadratowych o czym oferent mógł nie wiedzieć 

na etapie przygotowania swojej oferty. W związku z powyższym przedłożona oferta nie jest 

wiarygodna  dla  robót  o  mniejszym  zakresie  i  nie  powinna  być  brana  pod  uwagę  jako 

wiarygodna  wycena  prac  drogowych.  Roboty  drogowe  o  mniejszym  zakresie  są  wyżej 

wyceniane ze względu na koszt dostarczenia ludzi i sprzętu. W przypadku mniejszych robót 

nie można zagwarantować zaangażowania brygady na cały dzień roboczy, a należy pokryć 

im  dniówkę,  więc  koszty  na  małych  zadaniach  liczone  są  wyżej,  niż  na  robocie 

długoterminowej i ciągłej. Co więcej, często sprzęt, który mógłby zarobić więcej na zadaniu 

całodniowym, jest wykorzystywany tylko przez kilka godzin i „nie zarabia na siebie". Ponadto 

obsługa  małego  zadania  wymaga  od  kierownika  budowy  branży  drogowej  tyle  samo  (lub 


niewiele  mniej)  zaangażowania  co  robót  większych.  Czas  pracy  takiego  człowieka  również 

jest  wliczany  w  koszty  zadania.  Gdyby  więc  SPRINT  dokonał  wyceny  w/w  pozycji  na 

podstawie ofert wykonawców  wyceniających rozebranie i odtworzenie terenu z nawierzchni 

kostki betonowej, przy założeniu że może to być kilka lub kilkanaście metrów kwadratowych, 

jego finalna cena dla tej pozycji byłaby wyższa 

W  związku  z  powyższym  przedłożona  oferta  nie  jest  wiarygodna  dla  robót  o  mniejszym 

zakresie i nie powinna być brana pod uwagę jako wiarygodna wycena prac drogowych. 

Punkt 50 - 

ułożenie pętli indukcyjnej dla jednośladów („trapez") 

Wykonanie pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni wiąże się nieodzownie z zajęciem pasa 

ruchu  oraz  wdrożenia  tymczasowej  organizacji  ruchu.  Roboty  te  na  terenie  Warszawy,  z 

nielicznymi wyjątkami, wykonuje się z zasady jedynie w nocy po godzinie 22:00, tak by prace 

powodowały  minimalne  utrudnienia  w  ruchu.  Wykonanie  pętli  indukcyjnej  związane  jest  z 

naruszeniem  nawierzchni  poprzez  fizyczne  wycięcie  w  niej  rowków  do  późniejszego 

umieszczenia w niej przewodów, zalewanych następnie dla uszczelnienia masą bitumiczną. 

Roboty  takie,  by  były  wykonane  w  sposób  sprawny  i  bezpieczny  wymagają  przede 

wszystkim zaangażowania co najmniej: 

• 

2 pracowników 

• 

samochodu dostawczego 

• 

przyczepy ze znakiem U-26c/d (aktywna tablica ostrzegawcza o wymiarach l,7x2,5m) 

• 

znaków ostrzegawczych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

• 

piły  do  cięcia asfaltu czy  sprzętu  do  zalewania  wyciętych rowków  masą  bitumiczną. 

Pętla trapezowa posiada łączny obwód około 8 m. 

Pętla  taka  składa  się  z  3-5  zwojów,  co  powoduje  potrzebę  użycia  24-40  m  kabla  plus  co 

najmniej  6  m  kabla  wprowad

zającego  i  wyprowadzającego  kable  do  studni  w  poboczu  dla 

pętli położonych najbliżej krawędzi jezdni. Cena mb kabla wynosi 1,20 zł (wg dowodu 1.17 

firmy Sprint nawet 1,91 zł). 

Zużycie masy zalewowej wynosi 0,8 kg/mb wycięcia. Stąd też zużycie masy zalewowej dla 

pętli wynosi 8*0,8 =6,4kg. Cena masy zalewowej wynosi ponad 8 zł 1 kg (8,20 zł wg dowodu 

1.16 SPRINT). 

Dowód: dowód 1.16 załączony przez SPRINT do wyjaśnień z dnia 20 grudnia 2019 roku 

Stąd koszt materiałów do wykonania pętli indukcyjnej będzie wynosił co najmniej: 


• 

cena kabla dla pętli 1,91*30 = 69 zł netto. 

• 

Zalanie masą bitumiczną 6,4kg * 8,20 zł = 52 zł netto. 

• 

Mufa kablowa 60 zł netto. 

Razem koszty bezpośrednich materiałów to co najmniej 181 zł netto. 

Koszty pracy co najmniej 2 ludzi w po

rze nocnej wynoszą co najmniej 24 zł za godzinę pracy 

(wg stawek podanych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny przez SPRINT), co w przełożeniu 

na potrzebny czas (dojazd, wykonanie pętli, powrót na bazę wynosi min. 3 godziny) wyniesie 

144 zł. 

Istotnym  aspekt

em  jest  czas  potrzebny  do  wykonania  przedmiotowej  pętli,  gdzie  jej 

skomplikowany kształt wymaga wykonania wielu, jak na tego typu robotę, precyzyjnych cięć 

jak  i  odpowiedniego  przygotowania  podłoża  i  masy  zalewowej  (wg  instrukcji 

producenta/dystrybutora  masy- 

Załącznik  1)  co  nie  pozwala  na  wykonanie  tej  pracy  krócej 

niż w około 3 godziny. 

Dowód: 

instrukcja producenta masy zalewowej 

Ponadto, zajęcie pasa ruchu na wlotach skrzyżowań jednopasowych wiąże się nieodzownie 

z  zamknięciem  jednego  kierunku  ruchu,  co  w  większości  przypadków  nie  jest  możliwe  do 

wprowadzenia bez utworzenia dodatkowego objazdu lub wprowadzenia ręcznego kierowania 

ruchem i zaangażowania dodatkowych, przeszkolonych do tego pracowników, oraz generuje 

dodatkowe koszty. 

Kalkulacja  SPRINT  zakładająca  koszty  robocizny  w  zakresie  48  zł  nie  uwzględnia  czasu 

potrzebnego  do  wykonania  pętli  jak  i  zaangażowania  potencjału  ludzkiego,  w  tym  kosztów 

zakupu  materiałów  (uwzględnia  jedynie  ich  cenę),  ich  magazynowania,  wydawania  z 

magazynu  itp.  Trudno  przypu

szczać, by przedstawione koszty pośrednie o wartości 383,66 

zł dla przewidzianych 30 pętli (12,78 zł na jedną pętlę) były rzetelnie przedstawione. Należy 

przy  tym  zaznaczyć,  że  dla  pętli  indukcyjnej  20x1  wykazane  koszty  pośrednie  wynoszą  aż 

2671,43 zł dla 20 pętli (133,57 zł dla 1 pętli). 

Mając  na  uwadze  czas  potrzebny  na  mobilizację  (przygotowanie  materiałów,  załadowanie 

pojazdu,  czas  dojazdu  i  powrotu  do  bazy  jak  również  czas  przygotowawczy  instalacji  i 

usunięcia  oznakowania  w  terenie),  uwzględnienia  kosztów  ogólnych  zaproponowana  przez 

SPRINT,  cena  407,90  zł  netto  jest  w  ocenie  Podkowa  rażąco  niska  i  niewystarczająca  do 

wykonania  zadania  bez  strat,  co  jest  niezgodne  ze  specyfikacją  i  zapisami  zawartymi  w 

przetargu. 

Punkt 51 - 

ułożenie pętli indukcyjnej dla pojazdów (20x1) 


Technologia i zaangażowanie ludzi i sprzętu opisano w pozycji dotyczącej pętli trapezowych. 

Pętla o wymiarach 20x1 m posiada łączny obwód 42 m. Pętla taka składa się z co najmniej 2 

zwojów,  co  powoduje  potrzebę  użycia  84  m  kabla  plus  co  najmniej  6  m  kabla 

wprowadzającego  i  wyprowadzającego  kable  do  studni  w  poboczu  dla  pętli  położonych 

najbliżej krawędzi jezdni. 

Zużycie masy zalewowej wynosi 0,8 kg/mb wycięcia. Stąd też zużycie masy zalewowej dla 

pętli wynosi 42*0,8 =34kg. Cena masy zalewowej wynosi ponad 8 zł 1 kg (8,20 zł wg dowodu 

1.16 załączonego przez SPRINT do wyjaśnień z dnia 20 grudnia 2019 roku). 

Dowód: dowód 1.16 załączony przez SPRINT do wyjaśnień z dnia 20 grudnia 2019 roku 

Analogicznie jak dla pętli trapezowej, koszt materiałów do wykonania pętli indukcyjnej 20x1 

będzie wynosił co najmniej: 

• 

cena kabla dla pętli l,91zł*90m = 171 zł netto. 

• 

Zalanie masą bitumiczną 34kg * 8,20 zł = 278 zł netto. 

• 

Mufa kablowa 60 zł netto. 

Razem koszty bezpośrednich materiałów to co najmniej 509 zł netto; 

Koszty pracy co najmniej 2 ludzi w porze nocnej wynoszą co najmniej 24 zł za godzinę pracy 

(wg  stawek  podanych  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  przez  firmę  Sprint),  co  w 

przełożeniu  na  potrzebny  czas  (dojazd,  wykonanie  pętli,  powrót  na  bazę  wynosi  min.  3 

godziny) wyniesie 144 zł. 

Pętla  o  wymiarach  20x1  co  prawda  nie  posiada  skomplikowanego  kształtu,  jednak  jej 

długość  powoduje  wydłużenie  czasu  potrzebnego  do  jej  wykonania  oraz  (podobnie  jak  w 

przypadku  pętli  trapezowej)  konieczność  odpowiedniego  przygotowania  podłoża  i  masy 

zalewowej (wg 

instrukcji producenta/dystrybutora masy ww. Załącznik 1), co nie pozwala na 

wykonanie tej pracy w czasie krótszym niż około 3 godziny. 

Mając  na  uwadze  pozostały  czas  potrzebny  na  mobilizację  (przygotowanie  materiałów, 

załadowanie pojazdu, jak również czas przygotowawczy instalacji i usunięcia oznakowania w 

terenie,  koszty  sprzętu  i  paliwa  zaproponowana  prze  firmę  SPRINT  cena  (524,45  zł  netto) 

jest w naszej ocenie rażąco niska i niewystarczająca do wykonania zadania bez strat, co jest 

niezgodne ze specyfikacją i zapisami zawartymi w przetargu. 

Należy  pamiętać,  że  omawiany  przetarg  ma  charakter  utrzymaniowy,  gdzie  sytuacje 

wykonania kilku pętli w jednym dniu roboczym i na jednym skrzyżowaniu będą występowały 

ni

eporównywalnie  rzadziej,  niż  takie  prace  wykonywane  pojedynczo.  Tak  więc  założenie 


mniejszych  kosztów  w  przypadku  wykonania  kilku  pętli  jednocześnie  jest  tu  założeniem 

mylnym. 

W  świetle  powyższych  wyjaśnień  warto  wskazać,  że  jak  podkreśla  się  w  najnowszym 

orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  m.in.  w  wyroku  z  dnia  15  kwietnia  2019  roku, 

sygn. akt: KIO 522/19: „Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że informacje uzyskane od 

wykonawców w ramach wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny nie mogą służyć ocenie 

zgodności oferty z SIWZ, Nie można  zakładać, że badanie rażąco niskiej ceny odbywa się 

niejako  w  oderwaniu  od  sposobu  wykonania  zamówienia,  w  tym  wyceny  materiałów 

służących do realizacji zamówienia. Skoro wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące wyceny 

materiałów, to uznać należy, że wycena materiałów niezgodnych z specyfikacją techniczną 

zawartą w SIWZ powoduje jednocześnie niezgodność oferty z SIWZ, o jakiej ustawodawca 

mówi  w  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p  Przenosząc  powyższe  rozważania  na  grunt  niniejszej 

sprawy,  za  bezsporne  należy  uznać,  że  okoliczności  opisane  w  Wyjaśnieniach  mogą 

stanowić  podstawę  oceny  spełniania  przez  danego  wykonawcę  warunków  udziału  w 

Postępowaniu,  a  tym  samym  jej  zgodności  z  wymaganiami  stawianymi  przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

Tym 

samym,  ofertę  SPRINT  złożoną  w  Postępowaniu  należało  odrzucić,  gdyż  wybór  tej 

oferty jako najkorzystniejszej był całkowicie bezzasadny.   

Rekapitulacja stanowiska Odwołującego 

Odwołujący  wskazuje  jednoznacznie,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  i  prawnym 

Zamawiający podjął szereg bezpodstawnych czynności, które w konsekwencji doprowadziły 

do pozbawienia Odwołującego możliwości uzyskania Zamówienia, tj.: 

a)  uznał  za uzasadnione utajnienie wyjaśnień  SPRINT  w  zakresie rażąco  niskiej  ceny  jako 

tajemnicy przed

siębiorstwa; 

b) zaniechał rzetelnej oceny i badania oferty Odwołującego; 

c)  nie  odrzucił  oferty  SPRINT  z  Postępowania  i  uznał  Wyjaśnienia  SPRINT  w  zakresie 

rażąco niskiej ceny za wystarczające; 

d) dokonał wyboru oferty SPRINT jako najkorzystniejszej. 

Każda  z  ww.  czynności  podjęta  została  bez  uzasadnienia  (faktycznego  lub  prawnego),  z 

naruszeniem przepisów Ustawy. 

Czynności  podejmowane  przez  Zamawiającego  (tj.  m.in.  utajnienie  wyjaśnień  SPRINT  w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  brak  odrzucenia  oferty 

SPRINT,  wybór  oferty  SPRINT  jako  najkorzystniejszej)  prowadzą  do  przekonania,  że 


Zamawiający  naruszył  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców 

stojące  u  podstaw  systemu  prawa  zamówień  publicznych.  Jest  to  tym  istotniejsze,  że  w 

przypadku  dokonania  prawidłowej  oceny  ofert,  oferta  złożona  przez Wykonawcę  zostałaby 

uznana za najkorzystniejszą w zakresie ww. zadań. 

Odwołanie zostało przesłane Zamawiającemu mailem (elektronicznie) w dniu 10 lutego 2020 

roku. Wpis za odwo

łanie został uiszczony w dniu 7 lutego 2020 roku. 

Dowód: Potwierdzenie przesłania Odwołania do Zamawiającego z dnia 10 lutego 2020 roku 

Dowód: Potwierdzenie dokonania opłaty od Odwołania w wysokości 15.000,00 zł. 

W związku z powyższym niniejsze odwołanie jest w pełni zasadne, a zatem wnoszę jak na 

wstępie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Odwołanie wniesiono w dniu 10 luty 2020r.  

Przystąpienie  po  stronie  zamawiającego  wpłynęło  w  dniu  13.02.2020r.  za  pośrednictwem 

EPUAP.  

Odwołujący  i  Zamawiający  nie  zgłosili  zastrzeżeń  formalnych  ani  opozycji  co  do 

przystąpienia do postępowania.  

Izba postanowiła dopuścić po stronie zamawiającego przystępującego w sprawie. 

Wniosek o odrzucenie odwołania  

Zamawiający  zgłosił  zastrzeżenia  do  wniesionego  odwołania  i  złożył  wniosek    o  jego 

odrzucenie  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  i  4  ustawy  Pzp, 

w  związku  z  wyborem 

najkorzystniejszej  oferty  w  pierwszym  terminie  to  jest 

zawiadomieniem  Zamawiającego  o 

wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  c

zęści  I  zadania  w  dniu  18.10.2019r.  oraz 

zawiadomieniem  w  dniu 

22.10.2019r.  o  wyborze  w  części  III  zadania.  Przy  czym  Krajowa 

Izba Odwoławcza  wyrokiem z dnia 14.11.2019r. o Sygn. akt KIO 2189/19  rozstrzygnęła o 

oddaleniu  odwołania  w  zakresie  zarzutów,  co  do  rażąco  niskiej  ceny  w  odniesieniu  do 

załącznika  nr  2  do  umowy,  który  przewiduje  w  swoim  zakresie  dostosowanie  do  potrzeb 

użytkowników  urządzeń  sygnalizacji  świetlnej.  Izba  w  tym  wyroku  uwzględniła  zarzuty 

d

otyczące  utajnienia  wykazu  osób  oraz  utajnienia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  z  dni: 

18.09.2019r.  i  0

3.10.2019r.  do  rażąco  niskiej  ceny.  Izba  rozpoznała  zarzuty  dotyczące 

rażąco  niskiej  ceny  odnośnie  załącznika  nr  2  do  umowy,  gdzie  wykonawca  wycenił  usługi 

dotyczące dostosowania do potrzeb urządzeń sygnalizacji świetlnej w części 1 i 3 zadania. 


Obejmuje  to  wyrok  o  Sygn.  akt  KIO  2189/19. 

Zamawiający  uzasadniając  wniosek  o 

odrzucenie  odwołania  powołał  się  dodatkowo  na  powagę  rzeczy  osądzonej,  jak  również 

prze

dawnienie  do  wniesienia  odwołania  w  związku  z  czynnością  Zamawiającego  to  jest  w 

związku  z  terminami  18  października  2019r.    i  czynnością  z  dnia  22  października  2019r. 

Reasumując  według  Zamawiającego  istnieje powaga rzeczy  osądzonej  jak  i  przedawnienie 

ter

minu do wniesienia odwołania do przedmiotowego zarzutu przedmiotowego odwołania. W 

przypadku  nieuwzględnienia  wniosku  o  odrzucenie  odwołania  Zamawiający  wnosi  o 

oddalenie odwołania to jest  w zakresie zarzutów zawartych na str. 2 i 3 odwołania w pozycji 

liter  B,C,  D,  E. 

Na posiedzeniu Zamawiający poinformował, że  w dniu 21.02.2020r. odtajnił 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  przystępującego  zawartych  w  piśmie  z  dnia  27.01.2020r. 

Decyzje  podjął  w  związku  z  pismem  Przystępującego  z  dnia  18.02.2020r.,  w  którym 

zrezygnował z utajnienia wyjaśnień wraz z załącznikami do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, 

o czym poinformowano Odwołującego. 

Powyższe wnioski i żądania Zamawiający sformułował w odpowiedzi na odwołanie pismo z 

dnia  18.02.2020r., 

które  zostało  przesłane  pocztą  elektroniczną  do  Odwołującego, 

Przystępującego/Wykonawca Wybrany oraz do Izby. Również na posiedzeniu Zamawiający 

złożył  pisma  3  egzemplarzach,  które  zostały  doręczone  Odwołującemu  i  Przystępującemu. 

Do  pisma  załączono:  pismo  z  dnia  18.02.2020r.  Przystępującego    -  zgoda  na  odtajnienie 

wyjaśnień z dnia 27.01.2020 roku. 

Przystępujący  odnosząc  się  do  chronologii  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  podniósł,  że 

wyrok KIO o Sygn. akt 2189/19 związany był z wyborem oferty najkorzystniejszej w związku 

z podniesi

onymi zarzutami dotyczącymi usługi utrzymaniowej, natomiast aktualne odwołanie 

pomimo  odtajnienia  dokumentów  rażąco  niskiej  ceny  utrzymaniowych  odnosi  się  do 

załącznika  nr  2,  to  jest  do  dostosowania  sygnalizacji  świetlnej  do  potrzeb  użytkownika. 

Natomiast 

zarzuty  przedmiotowego  odwołania  nie  odnoszą  się  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny, które zostały odtajnione wyrokiem z dnia 14 listopada 2019 roku to jest w sprawie KIO 

2189/19. W jego ocenie  też  termin na odwołanie do cen jednostkowych z załącznika nr 2 do 

umowy,  czyli  dostosowawczych  do  potrzeb  użytkownika  rozpoczął  bieg  już  od  dni  18  i  22 

października 2019 roku (od czynności wyboru na części nr I i III zadania). Ponadto podkreślił, 

że Zamawiający nie był zobligowany ani wyrokiem ani sytuacją cenową w trybie art.90 ust.1a 

ustawy Pzp. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w kwestii cen jednostkowych do załącznika 

nr 2 do umowy, a na takiej podstawie są sformułowane zarzuty do niniejszego odwołania.  

Odwołujący odnosząc się do wniosku Zamawiającego, popartego przez Przystępującego  o 

odrzucenie  odwołania  wnosi  o  nieuwzględnienie  wniosku  Zamawiającego  o  odrzucenie 

odwołania.  Zwraca  uwagę  na  treść  pkt  1  wyroku  z  dnia  14.11.2019r.  o  Sygn.  akt  KIO 


2189/19, gdzie oprócz nakazania odtajnienia wyjaśnień Przystępującego z dnia 18.09.2019r. 

i  z  dnia  03.10.2019r.  KIO  również  nakazuje  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty i po ujawnieniu tych dokumentów powtórzenie czynności badania i 

oceny oferty i  wyboru oferty najkorzystniejszej. Są to nowe czynności Zamawiającego i nie 

stanowi  przeszkody  okoliczność,  iż  w  wyniku  ponownej  czynności  wybrano  tego  samego 

wykonawcę, ponieważ jest to nowa czynność, a pierwsza czynność została unieważniona to 

jest  z  dni  18  i  21.10.2019r.  a  czynność,  od  której  odwołujemy  się  obejmuje  nowy  wybór 

najkorzystniejszej oferty i nosi datę 31.01.2020r. Podkreśla również, że na rozprawie w KIO 

2189/19 Zamawiający przyznał się, że nie dokonał badania cen jednostkowych wykazanych 

w  załączniku  nr  2  do  wzoru  umowy  i  po  wyroku  KIO  2189/19  Zamawiający  wezwał 

Przystępującego do wyjaśnienia cen jednostkowych w załączniku nr 2 do umowy. W związku 

z  tym  jest  to  nowa  czynność  dotycząca  innych  cen  jednostkowych  niż  w  formularzu 

ofertowym  co  było  przedmiotem  rozpoznania  KIO  2189/19,  w  związku  z  tym  uważa,  że 

Zamawiający po wyroku badał inne ceny jednostkowe i stąd prawo do wniesienia odwołania 

licząc  od  daty  31.01.2020roku.  W  związku  z  odtajnieniem,  wyjaśnień  z  21.12.2019r.  i 

27.01.2020r. podtrzymujemy wnioski jak w odwołaniu, bo uważamy, że na dzień pierwszego 

wyboru  nie  było  podstaw  do  skarżenia  czynności  Zamawiającego  w  zakresie  cen 

jednostkowych  zawartych  w  załączniku  nr  2,  bo  Zamawiający  uznał,  że  nie  ma  potrzeby 

wezwania  do  uzupełnienia.  Dopiero  wyrok  KIO  stanowiło  w  naszej  ocenie  asumpt  do 

wez

wania  do  wyjaśnień  a  dla  nas  do  zaskarżenia  złożonych  wyjaśnień  z  21.12.2019r.  i 

27.01.2020  roku.  W  związku  z  tym,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzut  braku 

odtajnienia wyjaśnień z 27.01. 2020r. uważamy zarzut za bezprzedmiotowy. 

Zamawiający  odnosząc  się  do  stanowiska  Odwołującego  stwierdził,  że  wnosi  o 

uwzględnienie  wniosku  o  odrzucenie  odwołania.  Wykonał  w  całej  rozciągłości  wyrok  KIO 

2189/19,  a  dla  zachowania  zasad  uczciwej  konkurencji  wezwał  przed  ponownym  wyborem 

do wyjaśnienia cen załącznika nr 2 do umowy. 

Przystępujący poparł stanowisko Zamawiającego do odrzucenia odwołania. 

Izba postanowiła 

Izba  postanowiła  nie  uwzględnić  wniosku  o  odrzucenie  odwołania  z  uwagi  na  to,  że 

Zamawiający podjął nową czynność wezwania do wyjaśnień do cen z formularza będącego 

załącznikiem nr 2 do umowy (dostosowanie do potrzeb użytkowników sygnalizacji świetlnej). 

P

rzy  pierwszym  wyborze  oferty  zamawiający  wzywał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  cen 

jednostkowych  stanowiących  załącznik  do  formularza  ofertowego  (ceny  jednostkowe  na 

utrzymanie  i  konserwację  sygnalizacji  świetlnej)  a  nie  na  dostosowanie  do  potrzeb 


użytkowników. Przystępujący przed dniami 8 i 21 października 2019r. złożył wyjaśnienia co 

do  cen  jednostkowych  ale  obejmujących    utrzymanie  i  konserwację  sygnalizacji  świetlnej  ( 

według  załącznika  do  formularza  ofertowego)  a  nie  jej  dostosowanie  do  potrzeb  (  według 

form

ularza zał. nr 2 do wzoru umowy). Ponadto jak wskazał odwołujący wyrokiem z dnia 14 

listopada  2019r.  w  sprawie  o  Sygn.  akt  KIO  2189/19  Izba  nakazała  unieważnienie  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  tym  odtajnienie  wyjaśnień  w  tym  rażąco  niskiej  ceny  (prace 

utrzymaniowe  i  konserwacyjne  SŚ).  Zamawiający  dokonał  ponownego  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  w  dniu  31  stycznia  2020r.  od  której  odwołujący  złożył  odwołanie. 

Reasumując odwołujący zaskarżył nową czynność zamawiającego jaką jest ponowny wybór 

najkorzys

tniejszej oferty przystępującego po stronie zamawiającego.  

Nie spełniły się przesłanki z art.189 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp. 

Izba  dokonała  następujących  ustaleń  na  posiedzeniu  i  rozprawie,  na  podstawie 

przeprowadzonego  postepowania  dowodowego  w  sprawie,  co  do  wniesionych 

zarzutów odwołania 

Zamawiający  na  posiedzeniu  odnosząc  się  do  decyzji  o  ponownym  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty Przystępującego  wyjaśnił, że Wydział Kosztorysów (jego jednostka 

wewnętrzna), która wycenia roboty planowane co do zasady na podstawie KNR, badała ceny 

za.  Nr  2  do  umowy  to  jest  dostosowanie  do  potrzeb  użytkownika  sygnalizacji  świetlnej, 

według postanowień SIWZ, według których obowiązuje zasada indywidualnej wyceny robót 

przez  wykonawcę.  Według  oświadczenia  na  posiedzeniu  Pana  J.  D.  inspektora  nadzoru 

wydziału sygnalizacji świetlnej u Zamawiającego dokonano sprawdzenia cen jednostkowych 

ujętych  w  zał.  Nr  2  do  umowy.  („Wycenę  przedmiotowego  zamówienia  dokonano  w  moim 

wydziale,  my  z  materiałów  przetargowych  na  podstawie  postępowań  ustaliliśmy  wartość 

masztów,  latarni  przecisków,  itd.  obejmujących  koszty  materiałów  sprzętu,  robocizny, 

kosztów  pośrednich  i  braliśmy  pod  uwagę  zysk.  My  w  związku  z  postępowaniem 

wystąpiliśmy do wydziału kosztorysów by sprawdzili w kontekście wymogów SIWZ, czy ceny 

jednostkowe  podane  przez  uczestnika  są  realne  do  wykonania.  Wydział  kosztorysów 

stwierdził,  że  nie  widzi  rażąco  niskiej  ceny  ogólnie.  Ja  wyjaśniam,  że  we  wrześniu 

wzywaliśmy  do  wyjaśnień  w  zakresie  formularza  ofertowego,  tj.  konserwacja  i  utrzymania 

sygnalizacji  świetlnej.  Ja  teraz  sobie  przypominam,  że  we  wrześniu  chodziło  o  wyjaśnienie 

cen  jednostkowych  w  zakresie  konserwacji  i  utrzymania,  a  po  wyroku  Izby  podjęliśmy 

decyzje  by  jeszcze  sprawdzić  dostosowanie  do  potrzeb  użytkownika  (załącznik  nr  2  do 

umowy). 


Powyższe  okoliczności  potwierdził  Przystępujący,  składając  na  posiedzeniu  Izby  pismo  z 

dnia 25.02.2020r. 

zawierające stanowisko merytoryczne co do zarzutów rażąco niskiej ceny 

ze strony Odwołującego w zakresie załącznika nr 2 do umowy.  

Pismo,  które  złożył  Przystępujący  wraz  z  dowodami  odnosi  się  do  pozycji  wskazanych  w 

odwołaniu  i  udowadnia  nimi,  że  ceny  jednostkowe  zawierają  koszty  pośrednie  i  zysk  co 

powoduje, 

że nie są poniżej kosztów. Bowiem nawet przy niedoszacowaniu tych pozycji nie 

ma  straty

,  ponieważ  nawet  gdyby  przyjąć  niedoszacowanie  w  materiale,  sprzęcie  i 

robociźnie, to te niedoszacowania są na niższym poziomie niż uwzględniony koszt pośredni i 

zysk 

do poszczególnych cen jednostkowych z zał. Nr 2 do umowy. Dowody na posiedzeniu 

złożył  w  formie  Tabeli  zawierających  koszty  pośrednie  zawierające  koszty  ogólne,  koszty 

sprzętu i rezerwę. Tabele te wykazują, że koszty pośrednie obejmują ryzyka, które podniósł 

Odwołujący  pod  nazwą  „niedoszacowanie  materiału,  sprzętu  i  robocizny”.  Wyjaśnił,  że  nie 

zmieniono 

kosztów  robocizny,  ponieważ  potencjalne  niedoszacowanie  na  robociźnie  jest 

zabezpieczone rezerwą albo z zysku a co powoduje, że są środki na podwyższenie kosztów 

robocizny.  

Przystępujący  na  posiedzeniu  Izby  złożył  dodatkowo  oświadczenie  z  dnia  24.02.2020r.  z 

którego  wynika,  że  koszty  ogólne  są  kalkulowane  na  poziomie  15-20%  do  kosztów  do 

poniesienia. Ponadto zysk naliczany jest 

od materiałów, robocizny i sprzętu. Również złożył 

wydruki  rozliczenia  czasu  pracy  na  potwierdzenie,   

że  według  jego  doświadczenia  nakłady 

robocizny na poszczególne jednostki cenowe są na poziomie 2 godzin, a nie na poziomie 4 

godzin  jak  twierdzi 

Odwołujący  (wydruk  z  systemu  ewidencjonowania  pracy  w  firmie  z 

podaniem okresu z miesiąca listopada 2019r. dla dwóch pracowników, każdy odrębnie na 4 

kartach). 

Przystępujący  zaprzeczając  twierdzeniom  Odwołującego  co  do  braku  doświadczenia 

P

rzystępującego  złożył    ofertę  na  bieżące  i  kompleksowe  utrzymanie  sygnalizacji  świetlnej 

na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Warszawa. Oświadczył do protokołu, że 

prace 

w zakresie sygnalizacji świetlnej prowadzi na terenie województwa mazowieckiego na 

drogach 

nr 92 Ożarów Mazowiecki - Mińsk Mazowiecki, Dębie Wielkie, droga krajowa nr 7 – 

Łomianki, nr 8 – Marki, nr 9,10 - Sierpc, 12 - Zwoleń, 17 - Wiązowna, nr 48 – Kozienice. 

Złożył  dowód  do  protokołu  w  związku  z  zarzutem,  że  latarnie firmy  Swarco  są  droższe  niż 

Przystępujący podał na  okoliczność, że firma tego typu latarni nie produkuje, a on posiada 

zapewnienie od producenta innego niż Swarco (Korespondencja wraz z tłumaczeniem). 

Wniósł również o przyjcie dowodów  odtajnionych wyjaśnień z dnia  27.01.2020r., ponieważ 

Odwołujący  w  związku  z  odtajnieniem  pismem  z  21.02.2020r.  mógł  zapoznać  się  z 

wyjaśnieniami z 27.01.2020 a dotyczyły one tylko jednej pozycji objętej zarzutem odwołania. 


Odwołujący  na  poparcie  zarzutów  odwołania  złożył  na  posiedzeniu  Izby  dowody,  na  które 

składają się oferty rynkowe w przedmiocie sprzętu, materiału i robocizny, odnoszące się do 

poszczególnych  zarzutów  o  zaniżonej  wycenie  w  ofercie  Przystępującego  cen 

jednostkowych  ujętych  w  Zał.  Nr  2  do  umowy.  Także  dowód  nr  S-C  1-9  –  kalkulacje 

sporządzone  na  podstawie  Sekocenbud  wykonania  przedmiotowych  instalacji  objętych 

zakresem odwołania. 

Izba postanowiła włączyć  w materiał dowodowy wnioski złożone przez  strony i uczestnika 

oraz włącza do materiału dowodowego akta sprawy o Sygn. akt KIO 2189/19 na okoliczność 

wykazania, że cena jest rażąco niska. 

Izba  na  podstawie  dołączonych  do  akt  sprawy,  akt  KIO  2189/19  ustaliła,  że  zarzut  rażąco 

niskiej ceny został oddalany z powodu braku podniesionych zarzutów odwołania co do cen 

jednostkowych ujętych w zał. Nr 2 do umowy (dostosowanie sygnalizacji świetlnej do potrzeb 

użytkownika).  Izba  w  sprawie  KIO  2189/19  zarzut  utajnienia  wyjaśnień  co  do  cen 

jednostkowych 

ujętych  w  zał.  do  formularza  ofertowego  (konserwacja  i  utrzymanie 

sygnalizacji świetlnej) nakazała odtajnić, co zresztą zamawiający uczynił, też unieważniając 

pierwszy 

wybór najkorzystniejszej oferty.  

Odwołujący  wniósł  o  odroczenie  rozstrzygnięcia,  ponieważ  z  uwagi  na  obszerny  materiał 

dowodowy złożony na posiedzeniu i zawarty w nim szereg danych liczbowych, do których się 

nie  może  odnieść  w  bieżącej  chwili,  wniósł  o  udzielenie  czasu  na  odniesienie  się  do 

przedłożonych  materiałów,  zwłaszcza  co  do  wydziału  kosztorysu  oraz  przedłożonych 

kalkulacji  przez  Przystępującego.  Na  tę  chwilę  potencjalnie  składa  wniosek  o  powołanie 

biegłego  w  branży  elektronicznej  celem  oceny  w  kontekście  wymogów  SIWZ  poziomu  cen 

załącznika nr 2 do umowy. 

Zamawiający  wniósł  o  nieuwzględnienie  wniosków,  tj.  o  odroczenie  rozprawy  i  powołanie 

biegłego.  Materiały  przedłożone  zarówno  przez  Przystępującego  jak  i  przez  dział 

Zamawia

jącego nie wymagają odroczenia rozprawy. Może się do tego Odwołujący odnieść 

na  rozprawie. 

Zamawiający  przeprowadził  szczegółowe  postępowania  wyjaśniające,  co  do 

cen jednostkowych z załącznika nr 2, sprawdził je dział kosztorysu i nie ma do tego żadnych 

wątpliwości. Co do okoliczności,  w których po wyroku KIO 2189/19  wezwano do  wyjaśnień 

Przystępującego w zakresie cen do załącznika nr 2. Zamawiający wobec złożenia 4 ofert na 

część 1 i 3 podjął decyzję o wezwaniu do wyjaśnień. Na 3 część były 4 oferty a na część 1 – 

2  oferty.  Zamawiający  dla  przejrzystości  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prawidłowego  traktowania,  podjął  decyzję,  że  wobec  wszystkich  wykonawców  zastosuje 

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  jeśli  ich  ceny  jednostkowe  będą  niższe.  W  sytuacji 


wyk

onawców, którzy dla poszczególnych cen jednostkowych mieli najniższą cenę. Wezwano 

do  wyjaśnień  cen  jednostkowych  z  załącznika  nr  2  też  Odwołującego.  Nie  ma  podstaw  do 

odroczenia  terminu  rozprawy  jak  również  od  powołania  biegłego  -  dowody,  które  złożył 

Odwołujący nie odnoszą się do wyjaśnień i dowodów złożonych przez Odwołującego co do 

cen kwestionowanych, natomiast stanowią zbiór ofert od innych dostawców. W jego ocenie 

zawyżających  cenę.  W  taki  sposób  Zamawiający  odniósł  się  do  wniosków  dowodowych 

Odwo

łującego. 

Przystępujący  oświadczył,  że  wyjaśnienia,  które  złożył  w  postaci  tabel,  są  odpowiednie  do 

wyjaśnień,  które  złożyliśmy  w  postępowaniu  przed  Zamawiającym,  a  jedynie  koszty 

pośrednie  są  rozłożone  na  elementy  składowe,  koszty  ogólne,  koszty  sprzętu  i  rezerwa. 

Popiera wniosek, uważa, że ocena tego materiału nie wymaga wiadomości specjalnych oraz 

materiały się na tyle czytelne, że nie widzi podstaw do odroczenia rozprawy. 

Izba  postanowiła  nie  uwzględnić  wniosku  o  odroczenie  terminu  rozprawy  jak  również  o 

powołanie  biegłego  z  uwagi  na  to,  że  co  do  zasady  Izba  ocenia  wyjaśnienia  złożone  na 

wezwanie  zamawiającego  oraz  uwzględnia  ewentualną  kontynuację  wyjaśnień  lub  kolejne 

dowody na potwierdzenie złożonych wyjaśnień. Złożone dowody w tym postępowaniu mają 

c

harakter  danych  liczbowych  ofert,  zestawień,  które  w  ocenie  Izby  nie  wymagają 

szczegółowego  omawiania,  tylko  oceny  ich  przez  Izbę.  Również  Izba  nie  widzi  tutaj 

konieczności powoływania biegłego z powodu, że dane zawarte w złożonych czy to pismach, 

czy  ofer

tach,  czy  fakturach,  czy  zestawieniach  tabelarycznych  nie  wymagają  oceny  tych 

danych przez biegłego z uwagi na to, iż wycena miała być wykonana indywidualnie i dowody 

złożone  przez  Odwołującego  nie  podważają  dowodów  złożonych  przez  Przystępującego 

tylko st

anowią przykłady innych możliwości wycen przez inne firmy. 

Izba zważyła  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  pozostawiła  poza  rozpoznaniem  zarzut  utajnienia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny, 

ponieważ przystępujący je udostępnił a zamawiający odtajnił wyjaśnienia, z którymi zapoznał 

się Odwołujący, który na posiedzeniu uznał je za bezprzedmiotowe  

Izba  przyjmuje  argumentację  zamawiającego  za  własną  przy  rozpoznaniu  podniesionych 

zarzutów co do rażąco niskiej ceny, przedstawionych w odpowiedzi na odwołanie w piśmie z 

dnia 18 lutego 2020 roku.  

I tak 


(b) treść oferty Sprint S.A. odpowiada treści SIWZ w zakresie kalkulacji własnej „Wyceny cen 

jednostkowych” określonych w pozycjach nr 6-12, 13, 18, 26, 28-1, 29-1, 37, 38, 39, 50 i 51 

załącznika nr 2 do wzoru umowy. 

Zdaniem  Zamawiającego,  za całkowicie bezzasadny  należy  uznać  zarzut Odwołującego,  w 

zakresie zarzutu z lit (b) Odwołania. 

Zamawiający wymagał w SIWZ, aby „cena jednostkowa netto", podana przez wykonawców 

zawierała:  „koszty  materiału,  koszty  robocizny,  koszty  sprzętu,  koszty  pośrednie,  zysk, 

wzrost cen, inflację itp.”, z zastrzeżeniem, że cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie kontraktu. 

Powyższa  okoliczność  został  sprawdzona  przez  Zamawiającego  na  podstawie  wyjaśnień 

złożonych przez Sprint S.A. w pismach: 

z dniach 20 grudnia 2019 r. (Numer dokumentu: PXs-WA-08565/PXs/2019/536) oraz 

z dnia 27 stycznia 2020 r. (Numer dokumentu: PXs-WA-08565/PXs/2019/536). 

W  tabelach  przedłożonych  przy  obydwu  ww.  pismach,  Sprint  S.A.  konsekwentnie  ceny 

jed

nostkowe podane w Załączniku nr 2 rozpisał na wszystkie wymagane pozycje cenowe, tj: 

(1)  jednostka  miary,  (2)  cena  jednostkowa,  (3)  planowana  roczna  ilość,  (4)  oferowana 

roczna kwota, (5) koszt jednostkowy materiałów, (6) koszt całkowity materiałów, (7)  stawka 

roboczogodziny,  (8)  koszt  robocizny  jednostkowy  (RBH)  jednostkowy,  (9)  całkowity  koszt 

robocizny,  (10)  koszt  sprzętu  jednostkowy,  (11)  koszt  sprzętu  całkowity,  (12)  koszty 

pośrednie i (13) założony zysk. 

Z  powyższego  wnika  zatem  niezbicie,  iż  Sprint  S.A.  uwzględnił  w  cenach  jednostkowych 

wszystkie koszty, których uwzględnianie Zamawiający wymagał w SIWZ. 

Powyższy  zarzut  z  Odwołania  jest  również  błędny  z  tego  powodu,  że  Odwołujący  próbuje 

swoje wyobrażenia (nie mające podstaw w dokumentacji przedmiotowego Postępowania) na 

temat  wysokości  cen  jednostkowych  i  ich  elementów  składowych  narzucić  wybranemu 

Wykonawcy  i  Zamawiającemu,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  w  SIWZ  nie  zawarł 

szczegółowych  wytycznych,  co  do  wyliczeń  jednostkowych,  za  wyjątkiem  powyższego 

w

ymogu  uwzględnienia  w  nich  określonych  elementów,  co  zostało  sprawdzone  i 

dowiedzione w przypadku oferty Sprint S.A. 

(c) i (d) Zamawiający przeprowadził pogłębioną i merytoryczną analizę wyjaśnień złożonych 

przez Sprint oraz prawidłowo ustalił, że oferta Sprint S.A. nie zawiera rażąco niskiej ceny w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 


W  pierwszej  kolejność  za  całkowicie  chybiony  należy  uznać  zarzut  Odwołującego,  że 

Zamawiający  nie  przeprowadził  pogłębionej  i  merytorycznej  analizy  wyjaśnień  złożonych 

przez Sprint S.A. 

Przeczą temu obiektywne fakty, mające miejsce w przedmiotowym Postępowaniu, iż: 

w  toku  przedmiotowego  postępowania  Zamawiający  4-  krotnie  (!)  zwracał  się  do 

Sprint  S.A.  o wyjaśnienia ceny  oferty,  w  zakresie najpierw  cen  podanych w  „Załączniku  do 

formularza  oferty  (wezwanie  do  wyjaśnień  oraz  wezwanie  do  uzupełnienia  wyjaśnień),  a 

następnie po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 listopada 2019 r. analogicznie w 

zakresie Załącznika nr 2; 

szczegółowość dokonanej przez Zamawiającego analizy wyjaśnień Sprint S.A. z dnia 

20 grudnia 2019 r. (wraz z licznymi dowodami) potwierdza pismo Zamawiającego z dnia 21 

stycznia  2020  r.  (znak:  ZDM/DZP/131/19/ZZ,  ZDM-

DZP.3411.54.2019.  MSU),  w  którym 

Zamawiający zwrócił się do Sprint S.A. o „uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie pozycji 1, 

2, 5, 6, 26, 35, 41, 42, 43, 44 z załącznika nr 2 do SIWZ', gdyż w wyjaśnieniach z dnia 20 

grudnia 2019 r. „ujęto jedynie koszty paliwa, nie uwzględniono innych kosztów, które pociąga 

za sobą użytkowanie sprzętu mechanicznego, tj. amortyzacja, naprawy, koszty obsługi itp.”, 

ponadto,  Zamawiający  poprosił  o  szczegółowe  wyjaśnienia  pozycji  35  i  41-44  z  pisma  20 

grudnia 2019 r. 

jednocześnie, z uwagi na badanie wszystkich ofert pod kątem ich zgodności z SIWZ i 

prawidłowości  podanych  w  nich  cen  ofert  (w  tym  również  cen  jednostkowych),  jak  również 

zasadą  równego  traktowania  uczciwej  i  uczciwej  konkurencji,  Zamawiający  zwracał  się  o 

wyjaśnienia również do Odwołującego — Podkowa Sp. z o.o., np. pismo z dnia 16 grudnia 

2020  r.  (znak:  ZDM/DZP/2524/19/ZZ,  ZDM-

DZP.3411.827.2019.  MSU)  dotyczącym: 

„Wezwania do wyjaśnienia cen istotnych części składowych oferty”. 

Ponadto, do analizy oferty i  wyjaśnień Sprint S.A. zostali zaangażowani członkowie komisji 

przetargowej oraz przedstawiciele 

Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Sygnalizacji i 

Wydziału Kosztorysów Zarządu Dróg Miejskich. 

Za chybiony należy również argument z Odwołania, podniesiony w zakresie pkt 6-12, 13, 28-

1,  38,  39,  że  Sprint  S.A.  dla  pozycji  „koszt  sprzętu”  przyjął  wartość  o,  „co  zdaniem 

Odwołującego jest wyraźnym zaburzeniem kalkulacji i niewykazywaniem istotnych kosztów, 

co ma wpływ na końcowe wyliczenie”. 

Należy podkreślić, iż powyższą okoliczność dostrzegł w toku postępowania Zamawiający i w 

tej  sprawie  zwrócił  się  do  Sprint  S.A.  z  prośbą  o  doprecyzowanie  wyjaśnień  w  przywołany 

powyżej piśmie z dnia 21 stycznia 2020 r. 


Powyższa kwestia została wyjaśniona — zdaniem Zamawiającego — w sposób niebudzący 

wątpliwości w piśmie Sprint S.A. z dnia 27 stycznia 2020 r. w którym potwierdzono, że 

„inne koszty użytkowania sprzętu mechanicznego (poza paliwem), O. amortyzacja, naprawy i 

koszty obsługi dla wszystkich wymienionych pozycji tj. 1, 2, 5, 6, 26, 35, 41-44) zostały ujęte 

w  kosztach  pośrednich",  ponadto  Sprint  S.A.  na  powyższą  okoliczność  przedstawił 

szczegółowe  wyjaśnienia,  zaprezentował  „Zestawienie  cenowe:  Tabela  1  i  Tabela  2”  oraz 

załączył dowody  w postaci raportu z Księgi Środków Trwałych w zakresie amortyzacji oraz 

wykazu 

kosztów całkowitych za rok 2019 w odniesieniu do: (1) podnośnika koszowego, (2) 

samochodu serwisowego, (3) samochodu dostawczego oraz (4) samochodu ciężarowego z 

HDS, wydruku ze trony internetowej w zakresie kosztów nabycia urządzenia do przecisków 

szwajcarskiej firmy TERRA AG 

— „TERRA HAMMER T 135 F2” oraz oferty Trafic Polska Sp. 

z  o.o.  dla  Sprint  S.A.  w  przedmiocie:  „dostawy  i  montażu  sterowników  oraz  ich 

programowania według przesłanego zapytania ofertowego”  

Zdaniem Zamawiającego, na uwzględnienie nie zasługuje również pogląd Odwołującego, iż 

„wszystkie oferty od kontrahentów SPRINT datowane są pomiędzy 16 a 20 grudnia 2019 r. 

zatem  w  okresie  pomiędzy  wezwaniem  tego  podmiotu  a  dniem  złożenia  wyjaśnień”  oraz 

„tymczasem dowiedzenie zastosowanych stawek winny dokumentować faktury i oferty, które 

rze

czywiście  mogły  posłużyć  jako  podstawa  do  dokonania  kalkulacji  ceny  wskazanej  w 

złożonej w Postępowaniu ofercie; przedłożone dokumenty co najwyżej dokumentują zaś, jak 

kształtowały się te ceny w grudniu 2019 r.", jak również: „niemniej jednak już faktura VAT z 

2075/2019  z  dnia  12  czerwca  2018  roku  jest  dokumentem  „starym",  więc  dowodzić  może 

jedynie jak kształtowały się ceny w okresie roku przed terminem składania ofert w sprawie". 

Powyższe stanowisko Odwołującego nie jest zasadne z następujących powodów: 

faktem  notoryjnym  jest,  że  wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienia  publiczne  (nie 

mając pewności, że ich oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza) nie zapewniają sobie 

faktur,  ofert  i  nie  zawierają  umów  z  podwykonawcami  lub  dostawcami,  związanych  z 

realizacją  danego  zamówienia,  a  dowody  na  okoliczność  prawidłowości  kalkulowanej  ceny 

gromadzą  dopiero  w  przypadku  konieczności  udzielenia  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego  do  wyjaśnienia  ceny  złożonej  oferty  w  trybie  przepisu  art.  90  ustawy  Pzp, 

przy c

zym dot. one zarówno dokumentów obrazujących ceny aktualne, jak i koszty wcześniej 

poniesione; 

przedkładanie  dokumentów  z  dat  nie  pokrywających  się  z  terminem  składania  ofert 

nie  j  est  wcale  obce  samemu  Odwołującemu,  który  przy  wyjaśnieniach  z  dnia  20  grudnia 

2019 r. (Nr. Dz. 1217/12/2019) przedłożył Zamawiającemu: 


jako  załącznik  nr  2  fakturę  z  dnia  12  października  2017  r.  oraz  dowód  przyjęcia  do 

magazynu z dnia 20 listopada 2017 r. 

a  jako  załącznik  nr  3  informacje  o  zapisach  na  koncie  dot.  „usługi  transportowej 

Warszawa 

— Neutal — Warszawa” za okres od 2018-01-01 — 2018-12-31 (!) 

Należy również podkreślić, że Zamawiający nie miał żadnych podstaw do zarzucanych przez 

Odwołującego wątpliwości co do „rzetelności” przedłożonych przez Sprint S.A. dowodów co 

do  zasadności  zaproponowanych  cen,  w  szczególności  w  zakresie  sformułowanego  w 

Odwołaniu  zarzutu,  iż:  „Odwołujący  posiada  wiedzę  „z  pierwszej  ręki”,  że  koszt  zakupu 

przedmiotowej latarni sygnalizatory Futura i Mondial Firmy Swarco Futuritljest niemalże 1.5 

razy 

wyższy  niż  przyjęty  przez  (Sprint  S.A.I,  mimo  przedstawionych  dowodów,  które 

Podkowa uznaje za niewiarygodne.”. 

Powyższe  ceny  sygnalizatorów  zostały  potwierdzone  w  oficjalnej  ofercie  Zakładu  Inżynierii 

Ruchu W.  S.  i  s-ka  SJ  z  dnia  12  grud

nia 2019  r. kierowanej  do  Sprint S.A., jak  również  w 

dowodzie 1.4 z 18 grudnia 2019r. tj. ofercie firmy Trafic Polska. 

W  zakresie  zarzutu  dot.  pkt  26 

—  wymiana,  dostosowanie  kamer  obrotowych  monitoringu 

wizyjnego,  Odwołujący  przyjął,  iż  zgodnie  z  przedstawioną  przez  Sprint  S.A.  ofertą  „koszt 

zakupu kamery wynosi 806, 84 euro (dowód 1.5 dołączony do wyjaśnień z dnia 20 grudnia 

2019 roku)". 

Należy  jednak  zauważyć,  że  w  dedykowanej  dla  Sprint  S.A.  ofercie  Anixter  Poland  zakup 

kamery  spełniającej  wymagania  Zamawiającego  został  wyceniony  na  kwotę:  517,13  euro, 

która to wartość została całkowicie pominięta w zarzucie Odwołującego, a była brana przez 

Zamawiającego przy ocenie wyjaśnień i dowodów złożonych przez Sprint S.A. Jednocześnie 

należy  zauważyć,  że  Wykonawca  Sprint  S.A.  posiada  również  wycenę  przedmiotowej 

kamery w oparciu o ofertę firmy Trafic Polska stanowiącej dowód 1.4 z 18 grudnia 20191'. 

Jednocześnie  załączam  i  wnoszą  o  przeprowadzenie  dowodu  z  pisma  Wydziału 

Kosztorysów  Zarządu  Dróg  Miejskich  z  dnia  20  lutego  2020  r.  (znak:  ZDM/UKO/2/2020/4), 

stosownie  do  którego  Wydział  Kosztorysów  Zamawiającego,  po  szczegółowej  analizie 

wyjaśnień  wraz  z  dowodami  złożonych  przez  Sprint  S.A.  (na  prośbę Wydziału  Sygnalizacji 

Zarządu  Dróg  Miejskich),  w  odniesieniu  do  wszystkich  pozycji  z  Załącznika  nr  2 

zakwestionowanych w odwołaniu Podkowa Sp. z o.o. z dnia 10 lutego 2020 r. nie stwierdził, 

że  oferowane  ceny  jednostkowe  są  rażąco  niskie  albo  niewystarczające  do  wykonania 

zlecanego zadania. 


(e) Zamawiający dokonał wyboru oferty Sprint S.A. jako oferty najkorzystniejszej, zgodnie z 

wymaganiami  SIWZ  oraz  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania. 

W  świetle  powyższych  wyjaśnień  Zamawiającego,  jak  również  w  świetle  dokumentów 

zgromadzonych 

w  przedmiotowym  postępowaniu,  oferta  Sprint  S.A.  byłą  zgodna  z  SIWZ  i 

nie zawierała rażąco niskiej ceny, a więc jej wybór jako najkorzystniejszej był w pełni zgodni 

z zasadami równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami 

ubieg

ającymi się o przedmiotowe zamówienia w zakresie części 1 i 3. 

Reasumując Izba w niniejszej sprawie stwierdza. 

Odwołujący  w  toczącym  się  postępowaniu  odwoławczym  nie  udowodnił,  że  ceny 

jednostkowe zawarte w Zał. nr 2 do umowy noszą charakter rażąco niskiej ceny. Okoliczność 

przedstawionych  w  poczet  dowodów  ofert  innych  podwykonawców  świadczą  jedynie  o 

możliwościach kalkulacyjnych ceny przez Odwołującego, a nie przez Przystępującego. 

W postępowaniu obowiązywała zasad wyceny indywidualnej poszczególnego wykonawcy, a 

nie jak podnosił, również dowodowo Odwołujący, według wycen Secocenbudu. 

Przystępujący  w  postępowaniu  przed  Zamawiającym  przedstawił  kalkulacje  oparte  na  jego 

wewnętrznych  kosztach.  Przyznał,  że  określone  pozycje  jednostkowe  mogą  budzić 

wątpliwości  ale  wyjaśnił  na  wezwanie  Zamawiającego,  że  budzące  wątpliwość  ceny 

jednostkowe  były  uwzględnione  kosztowo  w  kosztach  pośrednich,  które  zawarte  są  w 

kosztach ogólnych, a ewentualne niedoszacowanie ma rezerwę w zysku przedsiębiorstwa. 

Istotną  okolicznością  jest  również  fakt  czterokrotnego  wzywania  do  wyjaśnień  przez 

Zamawiającego  najpierw  dwukrotnie  do  cen  jednostkowych  ujętych  w  zał.  do  formularza 

ofertowego  (usługa  konserwacji  i  utrzymania  sygnalizacji  świetlnej)  i  dwukrotnie  do  cen 

jednostkowych za

wartych w zał. nr 2 do umowy (usługa dostosowania sygnalizacji świetlnej 

do potrzeb użytkownika).  

Z  niezrozumiałych  dla  Izby  względów  Odwołujący  po  odtajnieniu  wyjaśnień  wyrokiem  KIO 

do  cen  jednostkowych  z  zał.  do  formularza  ofertowego  nie  zaskarżył  ceny 

Przystępującego  jako  rażąco  niskiej  a  w  tym  przypadku  wezwanie  Zamawiającego  oparte 

było na art.90 ust.1a ustawy Pzp.  

Z kolei w przedmiotowym odwołaniu zaskarżył ceny jednostkowe z  zał.  nr 2 do umowy, do 

wyjaśnień  których  Zamawiający  jak  oświadczył  na  rozprawie  wezwał  niejako  z  ostrożności 


proceduralnej w oparciu o art.90 ust.1 ustawy Pzp

, a czemu nie zaprzeczył Odwołujący, co 

Izba uznała za przyznane. 

Tak  jak  wielokrotnie  podnosił  Przystępujący  i  Zamawiający  jako  dowód  w  sprawie 

Odwołujący  przedstawiał  inne  oferty  z  rynku  a  nie  uzasadnił  zaniżenia  cen  po  stronie 

Przystępującego,  który  wycenił  prace  według  jego  wewnętrznych  kosztów  przy 

uwzględnieniu zysku. 

Oceniając całość sprawy, w świetle przedstawionych dowodów Przystępujący wykazał brak 

zaniżenia  ceny  a  Zamawiający  udowodnił  staranność  w  badaniu  ceny,  a  powyższego  nie 

udowodnił Odwołujący.  

W tym stanie rzeczy na mocy art.192 ust.2 ustawy Pzp Izba nie stwierdza naruszenia przez 

Zamawiającego  wskazanych  w  odwołaniu  przepisów  zarówno  art.89  ust.1  pkt  2  jak  i  pkt  4 

oraz art.90 ust.2 i 3 ustawy Pzp.  

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.   

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 

ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zaliczając  na  poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego  w  kwocie  15.000,00  złotych  i  zasądzając  kwotę  3600,00zł.  na  rzecz 

Zamawiającego  z  tytułu  poniesionego  wynagrodzenia  na  pełnomocnika  na  podstawie 

przedłożonej faktury vat.  

Przewodniczący:   …………………….. 


wiper-pixel