KIO 2641/19 WYROK dnia 13 stycznia 2020 r.

Data: 3 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2641/19 

WYROK 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2020 r. w Warszawie 

w sprawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Emka  S.A.  z  siedzibą  

w Żyrardowie, Zakład Gospodarowania Odpadami EKO ALF W. C. z siedzibą w Gołębiewie 

Nowym, Promarol - Plus Sp. 

z o.o. z siedzibą w Ciepielówku w postępowaniu prowadzonym 

przez  Zamawiającego:  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza  –  Radeckiego  z 

siedzibą we Wrocławiu 

orzeka: 

Umarza postępowanie w zakresie zarzutu nr 5 odwołania. 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1 i 2 i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

wykonawc

ę ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,  

2.2 dokonanie  ponownej  oceny  ofert,  w  tym 

odrzucenie  z  postępowania  na  podstawie  

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  ECO-ABC  Sp.  z  o.o.  
z siedzibą w Bełchatowie. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

4.  K

osztami postępowania obciąża Zamawiającego i:  

4.1 zal

icza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  7  500,00  zł  (siedem  tysięcy  pięćset 

złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 


zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  7  500,00  zł  (siedem 
tysięcy  pięćset  złotych  00/100)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  
z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  

od  dn

ia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 2641/19 

U z a s a d n i e n i e 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza 

–  Radeckiego  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

(dalej  Zamawiający)  prowadzi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.,  dalej:  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod nazwą:  „Usługa odbioru,  transportu i  unieszkodliwiania odpadów  medycznych  z  USK  - 

zabezpieczenie  na  okres    3  miesięcy  i  3  tygodni”,  Numer  sprawy:  USK/DZP/PN-447/2019, 

zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 29 listopada 2019 r. pod numerem 630280-N-2019. Wartość 

zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W dniu 27 grudnia 2019 r. wykonawcy 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Emka S.A. 

z siedzibą w Żyrardowie, Zakład Gospodarowania Odpadami EKO ALF W. C. z 

siedzibą  w  Gołębiewie  Nowym,  Promarol  -  Plus Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Ciepielówku  (dalej 

Odwołujący), 

wnieśli 

odwołanie, 

którym 

zaskarżyli 

niezgodne  

z przepisami cz

ynności i zaniechania Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

1.  art.  91  ust.  1  Pzp 

przez  wybór,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę  ECO-ABC  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bełchatowie  (dalej:  ECO-ABC), 

podczas, gdy wskazany wykonawca podlega

ł wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

a złożona przez niego oferta podlegała odrzuceniu; 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 

Pzp w związku z art. 20 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 20 ust. 3 

pkt 2), art. 20 ust. 4, art. 20 ust. 6 zd. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 

jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  701  ze  zm.,  dalej:  ustawa  o  odpadach)  przez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty 

złożonej  przez  ECO  —  ABC  i  wybór  oferty  złożonej 

przez 

tego 

w

ykonawcę  jako  najkorzystniejszej,  podczas  gdy  podlegała  

ona  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej:  SIWZ)  oraz  jako  nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów  

(tj. z uwagi na naruszenie bezwzględnie obowiązującej zasady bliskości wynikającej  

z ustawy o odpadach); 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

przez  zaniechanie  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu 

ECO 

—  ABC,  mimo  przedstawienia  przez  tego  wykonawcę  -  w  wyniku 

lekkom

yślności lub niedbalstwa - informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, 

odnoszących  się  do  miejsca  utylizacji  odpadów  medycznych  (naruszających 


bezwzględnie  obowiązującą  zasadę  bliskości),  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  

na decyzje podejmowane przez Zamaw

iającego w postępowaniu; 

4.  art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp przez zaniechanie zastosowania tego przepisu wobec ECO 

— 

ABC 

mimo,  że  wykonawca  ten  podlegał  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  

z uwagi na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważało 

jego uczciwość, gdyż ww. wykonawca co najmniej w skutek rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia — w tym na rzecz Zamawiającego — 

polegającego  na  świadczeniu  usługi  odbioru,  transportu  i  utylizacji  odpadów 

medycznych, co Zamawi

ający był w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych (w tym posiadanych przez siebie); 

5.  art. 96 ust. 3 

Pzp w związku z § 4 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  (Dz.  U.  poz.  1128,  dalej: 

rozporządzenie)  przez  zaniechanie 

udostępnienia protokołu postępowania wraz z załącznikami, a w szczególności oferty 

wraz ze wszystkimi innymi dokumentami mającymi wykazywać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jak również zgodność oferty 

ECO 

—  ABC  z  treścią  SIWZ,  co  uniemożliwiło  Odwołującemu  dokonanie  oceny 

dokumentów  złożonych  przez  ww.  wykonawcę  i  skorzystanie  ze  środków  ochrony 

prawnej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  dokonania ponownej oceny ofert; 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  ECO  —  ABC  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ  

oraz  nieważnej  na  podstawie  odrębnych  przepisów  (art.  89  ust.  1  pkt  2  i  8  Pzp  

w  zw.  z  wyżej  przytoczonymi  przepisami  ustawy  o  odpadach),  jak  również 

wykluczenia ECO 

— ABC na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 

Pzp; 

udostępnienie Odwołującemu protokołu postępowania wraz z załącznikami; 

wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego; 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  od  Zamawiającego  kosztów 

postępowania odwoławczego. 

W toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron  Odwołujący oświadczył, że po wniesieniu 

odwołania  otrzymał  od  Zamawiającego  komplet  dokumentów  wskazanych  w  zarzucie  nr  5 

odwołania.  Odwołujący  wobec powyższego oświadczył,  że  wycofuje  zarzut  nr  5 odwołania. 


Tym samym zarzut ten podlegał umorzeniu. 

zakresie pozostałych zarzutów w uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zarzut nr 1 i 2: 

Sposób  realizacji  usług  będących  przedmiotem  zamówienia  określa  ustawa  o  odpadach.  

W  związku  ze  szczególnym  charakterem  odpadów  medycznych,  których  przechowywanie, 

transport, utylizacja niezgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa,  w tym ustawy  

o odpadach, może prowadzić do powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, 

ustawodawca  w  ustawie  o  odpadach,  w  jej  art.  20 

wprowadził  zasadę  bliskości.  Jej  celem 

jest by odpady medyczne 

— z uwagi na swój charakter — nie były przewożone do utylizacji 

w  odległe  miejsca,  tylko  były  utylizowane  najbliżej  miejsca  wytworzenia.  Czas  w  procesie 

utylizacji  odpadów  medycznych  jest  bardzo  istotny.  Części  ciała,  organy,  narzędzia 

chirurgiczne,  pozostałości  po  zabiegach  i  operacjach,  pojemniki  na  krew,  odpady,  które 

zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, leki itp. ze względu na swój 

charakter muszą zostać jak najszybciej poddane utylizacji. A do tego może dojść w spalarni, 

która  jest  położona  najbliżej  miejsca  wytworzenia  odpadów  tj.  najbliżej  szpitala.  Powyższa 

zasada znalazła odzwierciedlenie w art. 20 ustawy o odpadach. 

Z zasady bliskości wynika, że: 

1.  z

asadą  jest,  że  zakaźne  odpady  medyczne  muszą  zostać  unieszkodliwione  

na  obszarze  województwa,  na  terenie,  którego  zostały  wytworzone  i  nie  mogą  być 

przewożone na teren innego województwa w celu unieszkodliwienia. 

2.  w 

drodze  wyjątku  od  ww.  zasady  zakaźne  odpady  medyczne  mogą  zostać 

unieszkodliwione  na  obszarze  innego  województwa  niż  to,  na  którym  zostały 

wytworzone,  w  najbliżej  położonej  instalacji  w  przypadku  braku  instalacji  

do  unieszkodliwiania  tych  odpadów  na  obszarze  danego  województwa  lub  gdy 

istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Odpady, które nie mogą 

być  przetworzone  w  miejscu  ich  powstania  przekazuje  się  do  najbliżej  położonych 

miejsc

, w których mogą być przetworzone. 

N

a terenie województwa  dolnośląskiego zachodzi  konieczność  skorzystania z  ww.  wyjątku. 

Na  terenie  województwa  dolnośląskiego  nie  ma  działającej  instalacji  do  unieszkodliwiania 

odpadów  medycznych  (za  taką  nie  może  zostać  uznana  instalacja  w  Miliczu,  o  ile  została 

wskazana  w  treści  oferty  przez  ECO  -  ABC).  Tym  samym  odpady  medyczne  wytworzone 

przez Zamawiającego nie mogą zostać przetworzone w miejscu ich powstania. Dlatego też 

muszą  zostać  przekazane  do  najbliżej  położonego  miejsca,  w  którym  mogą  zostać 

przetworzone, tj. do spalarni w Ciepielówku. 

S

tosownie  do  brzmienia  art.  89  ust.  1  pkt  8  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest 


nieważna na podstawie odrębnych przepisów. ECO — ABC mógł zaoferować (a zaoferował 

w  przetargu  o  nr  sprawy:  USK/DZP/PN-

317/2019)  utylizację  zakaźnych  odpadów 

medycznych  w  pięciu  różnych  instalacjach  do  unieszkodliwiania  zakaźnych  odpadów 

medycznych, które: 

nie funkcjonują i nie mogą zostać w ogóle uznane za instalację — spalarnia w Miliczu 

albo 

nie  są  położone  najbliżej  miejsca  wytworzenia,  w  których  mogą  być  przetworzone 

odpady  medyczne 

—  Bełchatów  Kraków  Sandomierz  Tczew.  Jako  takie  

(tj. niepołożone najbliżej miejsca wytworzenia odpadów medycznych) spalarnie te nie 

spełniają  wymogów  wyjątku  opisanego  w  art.  20  ust.  6  zd.  2  ustawy  o  odpadach.  

W  związku  z  tym  usługa  utylizacji  odpadów  medycznych  nie  może  być  w  nich 

świadczona  w  sposób  zgodny  z  bezwzględnie  obowiązującą  ww.  zasadą  bliskości 

wynikającą z ustawy o odpadach. 

ECO 

—  ABC  w  wykazie  zakładów  utylizacji  odpadów  medycznych  mógł  wskazać  

(a  w  przetargu  o  nr  sprawy:  USK/DZP/PN-

317/2019  wskazał)  jako  jedną  z  pięciu  spalarni,  

w której będą utylizowane odpady spalarnię w Miliczu zlokalizowaną na terenie województwa 

dolno

śląskiego. Niemniej jednak z uwagi na wstrzymanie działalności przedmiotowej spalarni 

przez  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  należy  uznać  ją  za  nieistniejącą. 

Dolnośląski  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska  w  dniu  4  czerwca  2019  r.  wydał 

dec

yzję  znak:  Wl.7060.8.2019.MS1.ARS.BP,  w  której  orzeczono  wstrzymanie  działalności  

w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w instalacji 

do  termicznego  przekształcania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  w  Miliczu,  

ze w

zględu na powodowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Na dowód powyższego Odwołujący wskazał: 

wniosek  o  informację  publiczną  skierowany  do  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 25 listopada 2019 r., 

Odpowiedź  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  

16 grudnia 2019 r., 

3.  Decyzj

ę  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  

17  lipca  20

18  r.  (znak  Wl.7060.56.2018.MS1.ARS.BP.TM)  wstrzymującą  działalność  

w  zakresie  termicznego  przekształcanie  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  

w  instalacji  do 

termicznego  przekształcania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  

w Miliczu (...) ze względu na powodowanie zagrożenia dla życia ludzi. 

4.  Decyzj

ę  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  

28  stycznia  2019  r.  (WI.7060.58.2018.MS1.ARS.BP)  wyrażającą  zgodę  na  podjęcie 

wstrzymanej  działalność  w  zakresie  termicznego  przekształcanie  odpadów 


medycznych  i  weterynaryjnych  w  instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów 

medycznych i weterynaryjnych w Miliczu (...). 

Decyzję  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  

4  czerwca  2019  r.  (znak:  Wl.7060.8.2019.MS1.ARS.BP)  wstrzymującą  działalność  

w  zakresie  termicznego  przekształcanie  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  

w  instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  

Miliczu (...) ze względu na powodowanie zagrożenia dla życia ludzi. 

Pozostałe  spalarnie,  które  prawdopodobnie  wskazał  w  swojej  ofercie  ECO  —  ABC  nie  są 

zlokalizowane 

najbliżej  od  miejsca  wytworzenia  odpadów  medycznych,  a  zatem  nie 

wypełniają dyspozycji wyjątku zawartego w art. 20 ust. 6 zd. 2 ustawy o odpadach. 

Ze względu na odległość w kilometrach spalarni od miejsca wytworzenia odpadów  zgodnie  

z  ustawą  o  odpadach  odpady  odebrane  od  Zamawiającego  powinny  zostać  zutylizowane  

w  spalarni  w 

Ciepielówku.  Dlatego  oferta  ECO  —  ABC  zakładająca  unieszkodliwianie 

zakaźnych  odpadów  medycznych  w  innych  miejscach  była  niezgodna  z  powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym podlegała odrzuceniu. 

ECO 

—  ABC  złożył  ofertę  nieważną  na  podstawie  odrębnych  przepisów  (ustawa  

o odpadach) jak 

również niezgodną z treścią SIWZ (Rozdział III pkt 1 lit. a SIWZ, § 3 ust. 3 

pkt 1 lit. a 

wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), Rozdział III pkt 13 SIWZ, § 3 ust. 3 pkt 13 

wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), gdyż zaoferował realizację zamówienia z miejscami 

unieszkodliwiania  odpadów  niepołożonych  najbliżej  miejsca  ich  wytworzenia  —  wbrew 

dyspozycji art. 20 ust. 6 zd. 2 ustawy o odpadach. 

Zarzut nr 3 

Zamawiający  w  Rozdziale V  ust.  1 pkt  2)  lit.  a SIWZ  wskazał,  że o  udzielenie  zamówienia 

mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy  spełniają warunki  udziału  w  postępowaniu dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, 

jeżeli  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania  tj.  koncesja,  zezwolenie  lub  licencja  

na  podjęcie  działalności  w  zakresie  objętym  przedmiotowym  zamówieniem  publicznym,  

tj.  uprawnienie  w  formie  zezwolenia/

decyzji  wydanego  przez  właściwy  organ  państwowy  

dla  Wykonawcy  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  transportu  i  unieszkodliwienia 

odpadów  będących  przedmiotem  zamówienia,  zgodnie  z  przepisami  i  rozporządzeniami 

wykonawczymi do ww. ustaw. 

ECO 

—  ABC  na  potwierdzenie  spełniania  ww.  warunku  mógł  złożyć  (gdyż  złożył  

w postępowaniu o nr sprawy: USK/DZP/PN-317/2019) : 

Wykaz  zakładów  utylizacji  odpadów  medycznych,  w  treści,  którego  wymienił  (mógł 

wymienić) pięć spalarni: Milicz, Bełchatów, Kraków, Sandomierz, Tczew. 

2.  Decyzje, dla ww. spalarni, tj. odpowiednio: 


a.  Decyzja nr P 139/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 

— pozwolenie na wytwarzanie 

niebezpiecznych  oraz  innych 

niż  niebezpieczne  powstających  w  związku  

z  eksploatacją  instalacji  do  termicznego  przekształcania  odpadów  medycznych  

i weterynary

jnych (spalarni odpadów) zlokalizowanej w Miliczu. 

b.  Decyzja nr PZ/60 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego 

— 

na  prowadzenie  instalacji  do  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych  

o  zdolności  przetwarzania  ponad  10  ton  na  dobę,  Zakładu  Termicznej  Utylizacji 

Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7. 

c.  Decyzja  pozwolenie  zintegrowane  z  dnia  31  grudnia  2013  r. 

—  udzielenie 

Zakładom  Sanitarnym  w  Krakowie  Sp.  z  o.o.  pozwolenia  zintegrowanego  

na 

prowadzenie 

in

stalacji 

do 

termicznego 

przekształcania 

odpadów 

niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne zlokalizowanej w Krakowie. 

d. 

Decyzja z dnia 3 kwietnia 2015 r. na przetwarzanie i zbieranie odpadów na terenie 

Spalarni Odpadów Medycznych zlokalizowanych w Sandomierzu. 

e. 

Decyzja  pozwolenie  na  wytwarzanie  odpadów  z  marca  2015  r.  —  pozwolenie  

na  wytwarzanie  odpadów  z  instalacji  —  do  termicznego  unieszkodliwiania 

odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  zlokalizowanych  na  terenie  Szpitale 

Tczewskie S.A. (Tczew). 

ECO 

—  ABC  złożonym  wykazem  zakładów  utylizacji  odpadów  medycznych  oraz  

ww.  decyzjami  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  na  skutek  czego  Zamawiający  wybrał 

ofertę złożoną przez ww. wykonawcę. 

D

ecyzją Nr P 191/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

cofnął  w  całości  bez  odszkodowania  decyzję  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego  

Nr  P  139/2014  z  dnia  12  listopada  2014  r.,  znak:  DOW-S-V.7221.63.2013,  

L.dz.  1198/11/2014,  udzielającą  spółce  ECO-ABC,  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów 

wraz  z  zezwolen

iem  na  przetwarzanie  odpadów,  w  związku  z  eksploatacją  instalacji  

do  termicznego  przekształcania  odpadów  medycznych  i  weterynaryjnych  (spalarni 

odpadów), zlokalizowanej w Miliczu. Wobec tego, ECO — ABC wprowadził Zamawiającego 

w  błąd,  gdyż  złożył  (o  ile  wskazał  spalarnię  w  Miliczu  w  treści  oferty)  jako  obowiązującą 

decyzję z dnia 12 listopada 2014 r. pozwalającą na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, 

podczas gdy została ona cofnięta w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego.  Posłużenie  się  przedmiotową  decyzją  —  jak  obowiązującą  —  było 

ewidentnym  działaniem  zmierzającym  do  wywołania  w  świadomości  Zamawiającego  stanu 

faktycznego  odmiennego  od  istniejącego.  Tym  samym  ECO  —  ABC  powinien  zostać 

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Jako dowody na potwierdzenie zasadności zarzutu nr 3 Odwołujący wskazał: 


Wniosek  o  informację  publiczną  skierowany  do  Marszałka  Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. 

Odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. 

Decyzję  nr  P  191/2019  z  dnia  25  stycznia  2019  r.  Marszałka  Województwa 

Dolnośląskiego  cofającą  w  całości  bez  odszkodowania  decyzję  Marszałka 

Województwa  Dolnośląskiego  Nr  P  139/2014  z  dnia  12  listopada  2014  r.,  znak: 

DOW-S-V.7221.63.2013. 

Zarzut nr 4 

Zamawiający przewidział w treści ogłoszenia o zamówieniu — Sekcja 111.2.2, oraz w SIWZ 

—  Rozdział  Va  pkt  2  fakultatywną  podstawę  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. 

ECO 

—  ABC  dopuścił  się  licznych  zawinionych  poważnych  naruszeń  obowiązków 

zawodowych, 

co  podważało  jego  uczciwość  jako  profesjonalnego  wykonawcy  dającego 

gwarancję  należytego  wykonania  przedmiotowego  zamówienia.  Wykonawca  w  ostatnim 

czasie  co  najmniej  kilkakrotnie  nie  odebrał  odpadów  medycznych  od  szpitali  na  terenie 

województwa dolnośląskiego, w tym od Zamawiającego. Na skutek takiego działania szpitale 

mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Zamawiający, byli zmuszeni 

z

organizować interwencyjne odbiory odpadów medycznych. 

Takie  działanie  ECO  —  ABC  stanowiło  zawinione  poważne  naruszenie  obowiązków 

zawodowych z 

następujących powodów: 

brak  odbioru  od  szpitali  odpadów  medycznych  i  poddawaniu  ich  utylizacji  —  wbrew 

zawartym  umową  —  mógł  doprowadzić,  gdyby  szpitale  nie  podjęły  interwencji,  

do powstania ogniska epidemiologicznego, 

szpitale  w  trybie  natychmiastowym  musiały  znaleźć  alternatywnego  odbiorcę 

odpadów medycznych. 

Zaniechanie 

realizacji 

postanowień 

umowy 

przez 

ECO-ABC 

przerzucenie  

na  szpitale/kontrahentów  realizacji  umowy  odbioru  i  utylizacji  odpadów  medycznych  było 

poważnym, zawinionym naruszeniem obowiązków zawodowych. 

Zamawiający  dysponował  stosownymi  dowodami  potwierdzającymi  ww.  naruszenie 

obowiązków  zawodowych  przez  ECO  —  ABC,  gdyż  wykonawca  ten  nie  odbierał  odpadów 

medycznych 

również  od  Zamawiającego.  Odbiory  interwencyjne  realizował  na  rzecz 

Zamawiającego  Odwołujący.  Odwołujący  uzyskał  od  Zamawiającego  podziękowanie  

za  współpracę  i  okazane  wsparcie  w  okresie,  w  którym  ECO  —  ABC  nie  odbierał  

od  Zamawiającego  odpadów  medycznych i  nie dokonywało ich unieszkodliwienia  –  zostało 

ono załączone do odwołania w charakterze dowodu. 

ECO 

— ABC dopuścił się także wielu innych zawinionych poważnych naruszeń obowiązków 


zawodowych polegających na zaniechaniu odbioru odpadów medycznych i poddawaniu ich 

utylizacji  wbrew  zawartym  i 

obowiązującym  umowom.  Na  skutek  tego  szpitale  były 

zobowiązane  zapewnić  interwencyjne  odbiory  odpadów  medycznych  i  doprowadzić  

do ich utylizacji. 

Były to: 

EMC Instytut Medyczny S.A. we Wrocławiu. 

2.  Szpit

al w Wałbrzychu. 

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup. 

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. 

Dolnośląski  Szpital  Specjalistyczny  im.  T.  Marciniaka  —  Centrum  Medycyny 

Ratunkowej z siedzibą we Wrocławiu. 

Zlecenia  na  rzecz  ww.  jednostek  realizował  Odwołujący,  na  potwierdzenie  czego  załączył  

do odwołania odpowiedni dowód.  

O braku realizacji usług odbioru odpadów medycznych i poddawania ich utylizacji informacje 

można  znaleźć  również  w  środkach  masowego  przekazu.  W  związku  z  tym,  ustalenie 

okoliczności  dopuszczania  się  przez  ECO  —  ABC  licznych  zawinionych  poważnych 

naruszeń  obowiązków  zawodowych  nie  stanowi  nadmiernej  trudności,  czego  Zamawiający 

zaniechał. 

Odwołujący  na  potwierdzenie  zarzutu  nr  4  przytoczył  również  fragment  artykułu 

opublikowanego 

na 

stronie 

internetowej 

wrocławskiego 

oddziału 

Telewizji  

Polskiej: 

https://wroclaw.tvp.pl/44584119/smieciowy-problem-wroclawskich-szpitali-skutki-

afery-w-

miliczu  „Spółka  z  Bełchatowa,  która  odbierała  odpady  medyczne  z  wrocławskich 

szpitali  i  przychodni,  wstrzymała  prace.  Oficjalny  powód:  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony 

Środowiska wstrzymał działalność spalarni w Miliczu. Odpady medyczne to nie tylko plastry  

i strzykawki. Do nich zaliczają się m.in. leki, części ciała i organy (...) Z części wrocławskich 

szpitali i przychodni odbierała je do utylizacji spółka z Bełchatowa, która wstrzymała prace.  

O  kryzysowej  sytuacji  szpitale  poinformowały  dwa  dni  temu  m.in.  Wojewódzki  Inspektorat 

Ochrony Środowiska. Lekarze wskazywali na możliwe zagrożenie epidemiologiczne. 

Urząd marszałkowski nadzoruje rozwiązywanie problemu. Przygotowano już listę innych firm 

z  regionu,  które  mogą  zająć  się  odbiorem  i  utylizacją  tego  typu  odpadów.  Szpitale  

i  przychodnie  już  podpisują  z  nimi  tzw.  umowy  interwencyjne  na  jednorazowy  odbiór. 

Zagroziły  również  że  jeżeli  spółka  z  Bełchatowa  nie  zacznie  wkrótce  odbierać  odpadów,  

to na s

tałe zakończą z nią współprace. Spółka zapewnia, że wstrzymanie odbioru odpadów 

ma charakter okreso

wy i prace zostaną wznowione w możliwe najkrótszym czasie (...).” 

Wybierając jako najkorzystniejszą, ofertą złożoną przez  ECO — ABC, Zamawiający naraził 

się na  ryzyko,  że ww.  wykonawca  ponownie nie  wykona usługi  zgodnie z  postanowieniami 

umowy. 


Zamawiający  13  stycznia  2020  r.  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  wniósł  

o oddalenie odwołania, wskazując ponadto: 

Zarzuty nr 1 i 2 

Celem  wprowadzenie  zasady  bl

iskości  w  ustawie  o  odpadach,  także  w  zakresie  wywozu  

i  utylizacji  odpadów  medycznych,  było  zapewnienie  bezpieczeństwa  przez  minimalizację 

ryzyk związanych z rozprzestrzenianiem się chorób, na które narażone jest zdrowie i  życie 

ludzi oraz środowisko, zwłaszcza w trakcie transportu. Mając na uwadze powyższą ideę nie 

sposób  definiować  przedmiotowej  zasady  w  sposób  zawężający,  odnoszący  się  jedynie  

do  wyliczenia  odległości  pomiędzy  miejscem  wytworzenia  odpadów,  a  miejscem  

ich  utylizacji.  Zapewnienie  bezpieczeństwa  w  transporcie  odpadów  medycznych  związane 

jest  nie  tylko  z  odległością  jaką  należy  przebyć,  ale  również  czasem  takiego  transportu,  

czy  kategorią  dróg  jakimi  będzie  poruszał  się  transport.  W  przedmiotowym  postępowaniu 

ECO-ABC 

wskazał, że będzie utylizował odpady w instalacji znajdującej się w Bełchatowie. 

Zgodnie  z  Google  Maps  dojazd  do  przedmio

towej  instalacji  odbywać  się  będzie  drogami 

szybkiego ruchu, co zapewnia sprawny i szybki transport zakaźnych odpadów medycznych, 

neutralizujący  niebezpieczeństwo  pojawienia  się  ryzyk.  Odwołujący  wskazał  jako  miejsce 

utylizacji  odpadów  instalację  w  Ciepielówku.  Zgodnie  z  Google  Maps  dojazd  

do  przedmiotowej  instalacji  odbywać  się  będzie  drogami  krajowymi,  co  będzie  generowało 

większe  niebezpieczeństwo  na  drodze,  a  tym  samym  większą  możliwość  pojawienia  

się  ryzyk  związanych  z  przedmiotowym  transportem.  Zawężenie  definiowania  zasady 

bliskości  jedynie  do  określenia  odległości  prowadzi  do  wypaczenia  idei  związanej  

z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  przy  transporcie  odpadów  medycznych.  Wobec 

powyższego Zamawiający przestrzegając zasady bliskości dokonał wyboru oferty ECO-ABC, 

jako gwarantującej bezpieczny transport zakaźnych odpadów medycznych.  Ponadto należy 

wskazać,  że  ustawodawca  nie  wprowadził  definicji,  metody,  sposobu  liczenia  odległości,  

o których stanowi art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach, tym bardziej, że do konkretnej instalacji 

prowadzą  różne,  alternatywne  drogi.  Ustawodawca  nie  wprowadził  zasady  liczenia 

odległości,  co  równie  dobrze  może  prowadzić  do  wniosków,  że  mogłaby  być  ona 

wskazywana w linii prostej, a nie w oparciu o istniejące połączenia drogowe. 

niniejszym  postępowaniu  o  udzieleniu  zamówienia  należy  zwrócić  uwagę,  że  żaden  

z  oferentów  nie  mógł  zaproponować  instalacji  do  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  

na  terenie  województwa  dolnośląskiego,  gdyż  taka  w  chwili  obecnej  nie  funkcjonuje,  

w  związku  z  tym  wywóz  odpadów  medycznych  będzie  odbywał  się  na  zasadzie  wyjątku,  

o  którym  stanowi  art.  20  ust.  6  ustawy  o  odpadach.  Zamawiający  wskazał  na  kolizję 

powyższej  normy  prawnej  z  przepisami  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach 

publicznych  (t.  j.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  869  ze  zm.,  dalej:  ustawa  o  finansach  publicznych) 


nakazującej  racjonalne  wydatkowanie  środków.  Odwołujący  próbuje  „przymusić” 

Zamawiającego do przeznaczenia kwoty wyższej o prawie 500 tys. zł, podczas gdy różnica 

w  kilometrach  pom

iędzy  dwoma  instalacjami  wynosi  ok.  78  km  (w  zależności  

od zastosowanej aplikacji). 

Zawężenie  rozumienia  zasady  bliskości  narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  oraz  sprzyja 

praktykom monopolistycznym. 

Na poparcie swojego stanowiska Zamawiający złożył jako dowody: 

1.  wydruki z Google Maps (4 szt.), 

2.  ofert

ę ECO-ABC z dnia 11.12.2019 r.,  

3.  ofert

ę Odwołującego. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  Odwołującym,  że  oferta  ECO-ABC  winna  zostać  odrzucona  

na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 8 Pzp. Przepisy te 

nałożyły odrzucenia oferty nieważnej 

na  podstawie  odrębnych  przepisów.  Natomiast  ustawa  o  odpadach  nie  przewiduje  sankcji 

nieważności  oferty  w  sytuacji  naruszenia  wymogów  z  niej  wynikających,  a  tym  samym  nie 

znajduje zastosowania powołany powyżej przepis Pzp. Ponadto, przyjęcie, że art. 20 ust. 6 

ustawy  o  odpadach  ma  charakter  bezwzględnie  obowiązujący,  a  wobec  tego  odstępstwo  

od  jego  zastosowania  skutkuje  nieważnością  czynności  prawnej,  jako  sprzecznej  z  ustawą  

z  mocy  art.  58  §  1  Kodeksu  cywilnego,  nie  może  dotyczyć  oferty,  tj.  czynności  prawnej  

w  postaci  złożenia  oświadczenia  woli.  Jak  wskazano  w  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  

5  kwietnia  2007  r.,  sygn.  akt  II  CSK  553/06  "przepis  art.  58  k.c.  dotyczy  sytuacji,  gdy 

czynność prawna już w chwili rodzenia się była sprzeczna z ustawą i zasadami współżycia 

społecznego  lub  miała  na  celu  obejście  ustawy".  Ustawa  o  odpadach  nie  zakazuje 

zaoferowania  instalacji  w  pewnej  odległości  od  miejsca  wytworzenia  odpadów  lub  spoza 

terenu  województwa.  Trudno  także  uznać,  by  złożenie  takiej  oferty  mogło  być  w  tym 

przypadku  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego  lub  nakierowane  na  obejście 

ustawy. 

Zamawiający  przy  realizacji  zadań  związanych  z  ochroną  zdrowia  dysponuje  środkami 

publicznymi. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne 

powinny  być  dokonywane  w  sposób  celowy  i  oszczędny.  Wydatkowanie  środków 

publicznych wbrew powyższym zasadom grozi odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Oszczędność wiąże się z obniżeniem w możliwym stopniu wydatków 

koniecznych  na  realizację  zadania  z  zastrzeżeniem  granicy,  w  której  przełożyłoby  

się  to  na  spadek  jakości  działalności.  Norma  wynikająca  z  art.  44  ust.  3  pkt  1  ustawy  

o finansach publicznych 

jest normą „ius cogens" — bezwzględnie wiążącą Zamawiającego. 

Dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  którym  jednym  z  kryteriów  oceny  była  cena  

za  wywóz  odpadów  medycznych  Zamawiający  zobowiązany  jest  również  przestrzegać 


powyższej  normy  prawnej.  Dokonując  wyboru  oferty  droższej  o  470  934  zł  Zamawiający 

naruszyłby  zasadę  nakazującą  dokonywania  wydatków  publicznych  w  sposób  oszczędny. 

D

okonując  wyboru  oferty  ECO-ABC,  mając  na  uwadze  równorzędność  norm  prawnych 

wynikających  z  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  ustawy  o  odpadach,  przy  szerszym 

ro

zumieniu zasady  bliskości,  opisanej  powyżej  Zamawiający  w  sposób  prawidłowy,  zgodny  

z art. 91 ust. 1 Pzp 

dokonał powyższej czynności. 

Zarzut nr 3 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  

z  udziału  w  postępowaniu  ECO-ABC  z  uwagi  na  przedstawienie  w  wyniku  lekkomyślności  

lub  niedbalstwa  Zamawiającemu  informacji  wprowadzających  go  w  błąd,  a  odnoszących  

się  do  miejsca  utylizacji  odpadów  medycznych  był  chybiony.  Wykonawca,  którego  oferta 

została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  nie  wskazał  miejsca  unieszkodliwiania  odpadów 

medycznych  w  instalacji  zlokalizowanej  na  terenie  Milicza,  stąd  też  wywody  dotyczące 

spalarni  odpadów  w  Miliczu  w  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

były bezprzedmiotowe. 

Zarzut nr 4 

N

ie  zostały  spełnione  przesłanki  wynikające  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp,  dające  podstawy  

do  wykluczenia    ECO-ABC 

z  udziału  w  postępowaniu.  Czasowe  wstrzymanie  wywozów 

odpadów medycznych było spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez ECO-ABC. 

Jak  wynika  z  prowadzonej  korespondencji,  przyczyny  braku  realizacji  umowy  

nr  USK/PN/2019,  spowodowane  były  awariami  w  instalacji  odpadów  medycznych,  a  więc 

zdarzeniami nagłymi,  niezawinionymi  i  niezależnymi  od  wykonawcy. Wstrzymanie realizacji 

przedmio

towej  umowy  obowiązującej  blisko  rok,  miało  charakter  incydentalny,  trwało  kilka 

dni  w  okresie  od  23  do  29  września  2019  r.,  nie  powtórzyło  się  i  nie  spowodowało 

rozwiązania powyższej umowy. Nie wywołało również konsekwencji w postaci naliczenia kar 

umownych, 

co wynikało z samej istoty instytucji kary umownej jako substratu odszkodowania 

ma ona zastosowanie, o ile działaniu wykonawcy można przypisać winę. 

Odwołujący wskazał również inne podmioty, u których ECO-ABC także zaprzestał realizacji 

um

ów,  jednak  okoliczność  ta  nie  wynikała  ze  wszystkich  przedstawionych  zleceń. 

W

strzymanie wywozu odpadów medycznych miało ponadto miejsce dokładnie w tym samym 

okresie, w którym nastąpiło u Zamawiającego. 

Jako  dowód  Zamawiający  przedstawił  pismo  z  dnia  23  września  2019  r.,  pismo  z  dnia  

26 września 2019 r. i pismo z dnia 30 września 2019 r. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 


oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone 

podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że częściowo zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzuty nr 1 i 2 

Zgodnie z częścią III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zamówienie obejmuje wykonanie 

usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych, tj. m.in.:  

narzędzi chirurgicznych i zabiegowych oraz ich resztek, 

części ciała i organy, 

3.  innych  odpad

ów,  które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub  ich toksyny 

oraz  inne  formy  zdolne 

do  przeniesienia materiału genetycznego,  o których  wiadomo 

lub  co  do  których  istnieją  wiarygodne  podstawy  do  sądzenia,  że  wywołują  choroby  

u ludzi i zwierząt,  

pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  

z  magazynów  odpadów  medycznych  Zamawiającego  zlokalizowanych  w  obiekcie  

przy ul. Borowskiej 213 oraz ul. Pasteura 7b. 

W  Rozdziale  I  SIWZ  Zamawiający  wskazał  szereg  aktów  prawnych,  do  których 

przestrzegani

a  zobligowany  będzie  wykonawca  realizujący  przedmiot  zamówienia.  Wśród 

tych aktów jest ustawa o odpadach. 

Art. 20 ustawy o odpadach stanowi: 

Odpady,  z  uwzględnieniem  hierarchii  sposobów  postępowania  z  odpadami,  

w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 

Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, 

uwzględniając  hierarchię  sposobów  postępowania  z  odpadami  oraz  najlepszą 

dostępną  technikę,  o  której  mowa  w  art.  207  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  - 

Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do 

najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 

Zakazuje się: 


stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

unieszkodliwiania  zakaźnych  odpadów  medycznych  i  zakaźnych  odpadów 

weterynaryjnych 

poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 

Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, 

wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3. 

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego 

niż  to,  na  którym  zostały  wytworzone,  jeżeli  odległość  od  miejsca  wytwarzania 

odpadów  do  miejsca stosowania  położonego na  obszarze  innego województwa  jest 

mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego 

województwa. 

6.  W  przypadku  unieszkodliwia

nia  zakaźnych  odpadów  medycznych  i  zakaźnych 

odpadów  weterynaryjnych,  przepis  ust.  5  stosuje  się  odpowiednio.  Dopuszcza  

się  unieszkodliwienie  zakaźnych  odpadów  medycznych  i  zakaźnych  odpadów 

weterynaryjnych  na  obszarze  województwa  innego  niż  to,  na  którym  zostały 

wytworzone,  w  najbliżej  położonej  instalacji,  w  przypadku  braku  instalacji  

do  unieszkodliwiania  tych  odpadów  na  obszarze  danego  województwa  

lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 

Biorąc  pod  uwagę  stanowiska  Stron  Izba  uznała  za  okoliczność  niesporną,  że  na  terenie 

województwa  dolnośląskiego  nie  działa  obecnie  żadna  instalacja  do  utylizacji  zakaźnych 

odpadów medycznych. Tym samym nie ulega wątpliwości, że art. 20 ust. 6 zd. drugie ustawy 

o odpadach ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie. 

Odwołujący,  ze  względu  na  fakt,  że  do  chwili  złożenia  odwołania  nie  uzyskał  dostępu  

do oferty wykonawcy ECO-ABC, 

sformułował znaczną część zarzutów odwołania w oparciu 

o hipotetyczne założenie, że ECO-ABC złożył ofertę o takiej samej treści jak w analogicznym 

postępowaniu o numerze  sprawy  USK/DZP/PN-317/2019. Tym  samym Odwołujący  przyjął, 

że  ECO-ABC  zaoferował  wywóz  i  utylizację  odpadów  odebranych  od  Zamawiającego  

w spalarniach w Miliczu, 

Bełchatowie, Krakowie, Sandomierzu i Tczewie. W części G, pkt 4 

formularza  ofertowego  wykonawca  ECO-

ABC  oświadczył,  że  miejsce  unieszkodliwienia 

odpadów odebranych od Zamawiającego znajduje się w Bełchatowie, tj. 189 km od siedziby 

Zamawiającego. 

Między Stronami nie było sporu co do faktu, że spalarnia  odpadów  w Ciepelówku znajduje 

się  bliżej  siedziby  Zamawiającego  (120  km)  niż  spalarnia  w  Bełchatowie.  Sporny  

był natomiast sposób rozumienia zasady bliskości uregulowanej w ustawie o odpadach. 

W ocenie Izby interpretacja art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach prowadzi do jednoznacznego 

wniosku,  że  zakaźne  odpady  medyczne  i  weterynaryjne  powinny  być  unieszkodliwione  


w  spalarni  położonej  najbliżej  miejsca  ich  wytworzenia.    Ustawodawca  posługując  

się  zwrotem  „w  najbliżej  położonej  instalacji”  nie  pozostawił  wątpliwości  interpretacyjnych  

w tej kwestii

. Nie ma tu mowy o czasie dojazdu do spalarni odpadów, ani klasie dróg do niej 

prowadzących. Priorytet najkrótszej odległości do miejsca utylizacji odpadów wynika również 

z art. 20 ust. 5 ustawy o odpadach. W tej sytu

acji Izba uznała, że stanowisko Zamawiającego 

było  nieprawidłowe.  Nie  ma  podstaw  do  rozszerzającej  wykładni  art.  20  ust.  6  zd.  drugie 

ustawy  o  odpadach.  Przepis  ten  powinien  być  rozumiany  ściśle.  Tym  samym,  skoro 

wykonawca  ECO-

ABC  zaoferował  utylizację  odpadów  w  spalarni  w  Bełchatowie,  to  jego 

oferta 

była niezgodna z ustawą (art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp) i nie odpowiadała wymogom SIWZ 

w zakresie obowiązku realizacji świadczenia w sposób zgodny z m. in. ustawą o odpadach. 

Nie zasługiwało na uwzględnienie stanowisko Zamawiającego, który podniósł, że odrzucenie 

oferty  ECO-

ABC  może  prowadzić  do  wyboru  oferty  o  około  500  tysięcy  złotych  droższej,  

co  będzie  sprzeczne  z  wynikającym  z  ustawy  o  finansach  publicznych  obowiązkiem 

racjonalnego  i  oszczędnego  gospodarowania  środkami  publicznymi.  Art.  32  Pzp  określa 

obowiązki  zamawiającego  w  zakresie  prawidłowego  ustalenia  wartości  szacunkowej 

przedmiotu  zamówienia.  Ponadto,  zgodnie  z  art.  86  ust.  3  Pzp  „bezpośrednio  przed 

otwarciem  ofert  zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia”. Oba te przepisy m. in. służą przestrzeganiu wynikającej z ustawy o finansach 

publicznych  zasady  oszczędności.  Tym  samym  wybór,  jako  najkorzystniejszej,  oferty 

mieszącej się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia  nie będzie 

sprzeczny  z  ww.  zasadą  (przy  założeniu,  że  wartość  przedmiotu  zamówienia  została 

ustalona w sposób prawidłowy, a kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia 

ustalona  została  na  racjonalnym  w  stosunku  do  wartości  szacunkowej  przedmiotu 

zamówienia  poziomie).  Z  kolei  w  przypadku,  gdyby  najkorzystniejsza  oferta  przekraczała 

kwotę  przeznaczoną  na  realizację  zadania,  zamawiającemu,  na  podstawie  art.  93  ust.  1  

pkt 4 Pzp przysługuje prawo do unieważnienia postępowania. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  89  ust.  1  

pkt 2 Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3.  

W przedmiotowej sprawie nie 

zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

Pzp, zatem oferta wykonawcy ECO-ABC podlega odrzuceniu. 

Stanowisko  Odwołującego  nie  potwierdziło  się  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty ECO-ABC, jako 

nieważnej  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  O  ile  wybór  oferty  tego  wykonawcy 

prowadziłby do naruszenia art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach to brak jest podstaw prawnych  

i faktycznych do uznania

, że oferta ECO-ABC była nieważna. 


 Zarzut nr 3 

Zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia  ECO-

ABC z postępowania nie potwierdził się.  Odwołujący oparł przedmiotowy 

zarzut  na  założeniu,  że  ECO-ABC  zaoferował  utylizację  odpadów  w  spalarni  w  Miliczu,  

co jak już zostało omówione wyżej, nie potwierdziło się. Brak jest też podstaw do uznania,  

że  wykonawca  ECO-ABC  mógł  w  jakikolwiek  sposób  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd 

wpisując w ofercie – jako miejsce utylizacji odpadów – spalarnię w Bełchatowie. ECO-ABC 

oświadczył, zgodnie z prawdą, że spalarnia ta znajduje się w odległości 189 km od siedziby 

Zamawiającego.  Nie  oświadczył  natomiast,  że  jest  to  spalarnia  najbliższa  siedzibie 

Zamawiającego – Zamawiający nie wymagał takiego oświadczenia. Art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 

nakazuje  wykluczenie  wykonawcy

,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ 

na  decyzje  podejmowane  prze

z  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

Przesłanki wskazane w tym przepisie nie zostały wypełnione, zatem zarzut nie zasługiwał na 

uwzględnienie. 

Zarzut nr 4 

W  części  Va  SIWZ  „Podstawy  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  5  ustawy  PZP” 

Zamawiający zastrzegł m. in., że wykluczeniu podlegać będzie wykonawca, który w sposób 

zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  

w  szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa ni

e wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać  za  pomocą  stosownych  środków  dowodowych  (fakultatywna  przesłanka 

wykluczenia z postępowania określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp). 

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Pzp strony i uc

zestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani 

wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  

na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy 

postępowania odwoławczego mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia rozprawy.  Tym  samym 

Odwołujący,  na  poparcie  podniesionego  zarzutu  winien  był  przedstawić  odpowiednie 

dowody. W ocenie Izby Odwołujący nie dopełnił tego obowiązku. Między Stronami niesporny 

był  fakt  czasowego  odstąpienia  od  realizacji  umowy  na  odbiór  odpadów  medycznych  

od Zamawiającego przez wykonawcę ECO-ABC oraz fakt, że w okresie, w których ECO-ABC 

nie świadczył ww. usługi jego obowiązki zostały powierzone Odwołującemu. Chcąc wykazać 

zaistnienie  podstaw  do  wykluczenia  ECO-ABC  z 

postępowania na  podstawie art.  24  ust.  5 


pkt 2 Pzp Odwołujący winien jednak udowodnić, że do tego odstąpienia doszło ze względu 

na  zawinione  naruszenie  obowiązków  zawodowych  przez  ECO-ABC.  Z  dokumentów 

załączonych  do  odwołania  powyższe  jednak  nie  wynikało.  Odwołujący  nie  wykazał  także,  

że  na  skutek  wyżej  opisanego  zdarzenia  doszło  do  podważenia  uczciwości  ECO-ABC. 

Biorąc  pod  uwagę  jak  poważnie  skutkuje  dla  wykonawcy  jego  wykluczenie  na  podstawie  

art.  24  ust.  5  pkt  2  Pzp,  wykazanie  zaistnienia 

przesłanek  wskazanych  w  tym  przepisie 

wymaga  szczególnej  staranności  dowodowej.  Wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  

na  skutek  uznania  go  za  nieuczciwego  w  rozumieniu  ww.  przepisu  stanowi  formę 

stygmatyzacji 

– wykonawca taki może spodziewać się wykluczania z kolejnych postępowań, 

w  których zamawiający  przewidzieli  stosowanie  art.  24  ust.  5 pkt  2 i  4 Pzp. W  ocenie Izby 

Odwołujący  nie  wykazał  się  tego  rodzaju  starannością  dowodową,  co  przesądziło  

o oddaleniu zarzutu nr 4 i uznaniu go przez Izb

ę za nieudowodniony. 

Bio

rąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel