KIO 2639/19 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 3 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  w  dniu  9  stycznia  2020  r.  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Biachem 

sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrum 

Onkologii i 

Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Biachem sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne  Centrum  Onkologii  i  Traumatologii 

im.  M. 

Kopernika  w  Łodzi  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w 

trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

W  dniu  27  grudnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie wykonawcy Biachem sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach (dalej: „Odwołujący”). 

Wezwanie  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym,  jak  wynika  z  pisma 

Zamawiającego z dnia 8 stycznia 2020r. miało miejsce w dniu 24 grudnia 2019 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  -  w  terminie  przewidzianym  w  ustawie  -  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  27  grudnia  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843; dalej: „Pzp”), w przypadku uwzględnienia przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp  - należało 

umorzyć.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018r. poz. 972) jednocześnie orzekając w 

tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego 

Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  


Przewodniczący: ……………………………….  


wiper-pixel