KIO 2638/19 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 3 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2638/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  9  stycznia  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27 

grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  NEXUS  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Poznaniu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Lotnicze Pogotowie Ratunkowe działające przez Zakład 

Zam

ówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz  NEXUS 

Polska  Sp.  z  o.o.  w  Poznaniu  kwoty  13.500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 2638/19 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniem  złożonym  pismem  z  9  stycznia  2020  r. 

odwołujący  –  NEXUS  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Poznaniu  –  cofnął  odwołanie  wniesione  do 

Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – 

Lotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  działające  przez  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy 

Ministrze  Zdrowia  w  Warszawie.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  i  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem 

2019/S  243-596506

.  Przedmiotem  postępowania,  którego  dotyczy  odwołanie,  jest  zakup 

trybów  obsługi  pacjenta w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  (TOPSOR)  wraz  z  systemem 

segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych 

oraz ich personelu. 

W tym stanie rzeczy Izba umorzy

ła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 

ust.  8 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  o  czym  orzekła  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust. 8 

zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odw

ołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………. 


wiper-pixel