KIO 2637/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt: KIO 2637/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicząca:      Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2019 r. przez wykonawcę TPF Sp. 

z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  VOESSING  POLSKA  Sp.  z  o.o.,  ul.  Grobla  17  lok.  5,  61-859 

Poznań  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiaj

ącego. 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  TPF  Sp.  z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236 

Warszawa i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  TPF  Sp.  z  o.o.,                    

ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania. 

zasądza od TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa na rzecz PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. targowa 74, 03-734 Warszawa 

kwotę  3  600  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych),  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika, zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Uzasadnienie 

Zamawiający  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  - 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia, 

którego  przedmiotem  jest  „Opracowanie  dokumentacji  projektowych  wraz  z  pełnieniem 

nadzoru  autorskiego  dla  projektu  pn.  „Prace  w  ciągu  C-E  65  na  odcinku  Zduńska  Wola  - 

Inowrocław - Tczew" - Część 2: LCS Bydgoszcz Główna”.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane  w  Dzienniku  Ur

zędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  11  grudnia  2018r.  pod  nr 

2018/S 238-544829.  

Odwołujący wniósł odwołanie od: 

niezgodnej z przepisami Ustawy czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez 

Voessing Polska Sp. z o.o. (dalej Voessing), 

pomimo iż wykonawca ten powinien zostać 

wykluczony z postępowania, 

zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  Ustawy,                  

tj. zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy Voessing, pomimo iż wykonawca 

ten  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przedstawiając  informacje  mogące  mieć  istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  oraz  wprowadził  w  błąd 

Zamawiającego  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału                                          

w post

ępowaniu; 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj. 

zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy Voessing, pomimo iż wykonawca ten 

nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznych                               

i zawodowych - 

doświadczenie wykonawcy; 

4.  jako  zarzut  ewentualny  - 

na  wypadek  nieuznania  zarzutów  powyższych  -  zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj. zaniechanie 

wezwania  wykonaw

cy  Voessing  do  uzupełnienia  wykazu  usług  wraz  z  dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie; 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj. 

zaniechania wypełnienia pkt 27 Protokołu Postępowania poprzez podanie kompletnej listy 

załączników; 

6.  prowadzenia 

postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem w/w przepisów Ustawy). 


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Ustawy  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

wykonawcy  Voessing,  pomimo  iż  wykonawca  ten  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd 

przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego oraz wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, 

że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy przez zaniechanie wykluczenia Voessing z postępowania, 

pomimo  niewykazania  spełniania  przez  tego  wykonawcę  warunku  udziału                                      

w postępowaniu; 

3.  jako zarzut ewentualny - 

na wypadek nieuznania zarzutów powyższych - naruszenie art. 

26  ust.  3  Ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Voessing 

do  uzupełnienia 

wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; 

przepisu art. 96 ust. 1 i 3 Ustawy, poprzez zaniechanie czynności, do której Zamawiający 

jest  zobowiązany  na  podstawie  Ustawy,  tj.  zaniechanie  wypełnienia  pkt  27  Protokołu 

Postępowania poprzez podanie kompletnej listy załączników; 

art.  7  ust.  1  i  3  Ustawy  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  (w  związku                                 

z naruszeni

em ww. przepisów). 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności oceny ofert, 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

wypełnienia pkt 27 Protokołu Postępowania 

ponowną ocenę ofert, 

wykluczenie z postępowania Voessing; 

wezwania Voessing do uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich 

należyte  wykonanie  (w  przypadku  braku  nakazania  wykluczenia  Voessing  z 

postępowania); 

wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  został  poinformowany  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przez 

Zamawiającego  w  dniu  17  grudnia  2019r.  W  dniu  7.11.2019r.  Zamawiający  na  skutek 

uwzględnienia  zarzutów  odwołania  wniesionych  przez  Odwołującego  (Sygn.  akt  KIO  2107) 

przekazał  Odwołującemu  wykaz  zamówień  przedstawiony  przez  Voessing  oraz konsorcjum 

Systra. W dniu 15 listopada 2019r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, a 

czynność ta stała się przedmiotem odwołania z dnia 25 listopada 2019r. wniesionego przez 


Odwołującego  (sygn.  akt  Kio  2369/19).  W  dniu  2  grudnia  2019r.  Zamawiający  unieważnił 

czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Wobec  unieważnienia  czynności  wyboru  z  dnia 

15listopada 2019r. Odwołujący - wobec braku substratu zaskarżenia - cofnął odwołanie, gdyż 

jego podtrzymywanie skutkowałoby oddaleniem z uwagi na treść art. 190 ust. 7 Pzp.  

W dniu 17 grudnia 2019r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.  

W  dniu  18  grudnia  2019r.  Zamawiający  przekazał  w  ramach  wglądu  niepodpisany  protokół                   

z  postępowania  wraz  z  korespondencją  z  której  w  sposób  jednoznaczny  wynika,  iż 

Zamawiający nie dokonał ponownej weryfikacji oferty Voessing w zakresie zarzutów zawartych 

w odwołaniu KIO 2369/19 - pomimo iż wskazał w piśmie z 2.12.2019r., że takich czynności 

dokona. 

W świetle przedmiotowego stanu faktycznego złożenie odwołania stało się konieczne. 

Odwołujący wskazuje, że przysługuje mu prawo do podnoszenia zarzutów objętych wcześniej 

odwołaniem KIO 2369/19 - gdyż zarzuty nie były rozpatrywane, a cofnięcie odwołania wynikało 

jedynie z działań Zamawiającego (unieważnienie czynności) i jego podstawą było odpadnięcie 

substratu zaskarżenia.  

W  zakresie  zarzutu  na

ruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12,  16  i  17  Pzp  Odwołujący  podniósł,  że                       

w  zakresie  usług  realizowanych  przez  Multiconsult  (poz.  4  i  5  wykazu)  nie  załączono 

dokumentu referencji 

potwierdzającego należyte wykonanie usługi, a jedynie protokół odbioru 

Etap  2.3  „Opracowanie  projektów  budowlanych  wraz  z  kompletem  uzgodnień"  z  dnia 

03.07.2018  r.,  potwierdzający  przyjęcie  opracowania  bez  uwag  przez  PKP  Polskie  Linie 

Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region  Śląski  w  Sosnowcu.  Dokument  ten, 

zdaniem  Odwołującego  w  żaden  sposób  nie  potwierdza,  że  przedmiotowa  usługa  została 

wykonana  w 

sposób  należyty  -  czego  wymagał  w  SIWZ  Zamawiający.  Załączony  protokół 

potwierdza jedynie,  że  w  dniu 03.07.2019  r.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region  Śląski  w 

Sosnowcu przyjęło Etap 2.3 przedmiotowej usługi bez uwag. Na podstawie przedmiotowego 

protokołu  nie  można  jednak  stwierdzić,  czy  etap  2.3,  którego  odbiór  potwierdza  CRI  w 

Sosnowcu, został zrealizowany przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. w sposób należyty. 

Jest to bowiem szablonowy dokument potwierdzający czynność Zamawiającego, bez podania 

szczegółowych  informacji  na  temat  przebiegu  realizacji  usługi,  takich  jak  np.  opóźnienia  w 

realizacji zadania, kary umowne. 

Odwołujący podniósł, że z informacji jakie posiada wynika, 

że na Multiconsult została nałożona kara umowna w wysokości 14 609,96zł, a kwota ta została 

potrącona wykonawcy z faktury za wykonanie etapu 2.3. Nałożenie kar umownych świadczy                                    

o  nienależytym  wykonaniu  umowy.  Taką  wykładnię  stosuje  również  sam  Zamawiający  -                           

w  każdym  przypadku  naliczenia  kar  umownych  PKPPLK  SA  uznaje,  że  doszło  do 

nienależytego  wykonania  umowy  i  w  związku  z  tym  odmawia  wystawienia  poświadczenia 

należytego wykonania usługi. Jako dowód na stosowanie takiej wykładni przez PKP PLK SA 

Odwołujący  przedstawił  pismo  z  dnia  26.08.2019  r.,  kierowane  do  firmy  TPF  Sp.  z  o.o.,                          


w  którym  PKPPLK  SA  odmawia  wystawienia  dokumentu  referencji  właśnie  w  związku  z 

naliczeniem kar umownych, wynikających z nienależytego wykonania umowy. 

Zdaniem Odwołującego działanie takie niewątpliwie stanowiło działanie w celu wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd w zakresie informacji potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w  postępowaniu.  Firma  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.  (podmiot  udostępniający)  oraz  firma 

Voessing  doskonale  zdawały  sobie  sprawę,  że  przedmiotowa  usługa  została  wykonana                         

w sposób nienależyty. a co za tym idzie uzyskanie referencji jest niemożliwe. Mimo to w pełni 

świadomie  złożyła  wykaz  usług  wraz  z  dokumentem  rzekomo  potwierdzającym  należyte 

wykonanie usługi wprowadzając tym samym Zamawiającego w błąd w zakresie informacji, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W zakresie 

zarzutu dotyczącego wykazu osób - dodatkowe wsparcie zespołu projektowego. 

Dokonując ponownej oceny ofert, w wyniku unieważnienia w dniu 2 grudnia 2019r. czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  (po  odwołaniu  wniesionym  przez  Systra  Sygn.  akt  Kio 

)  Zamawiający  nie  przydzielił  punktacji  wykonawcy  Voessing  w  ramach  projektanta 

kolejowych obiektów budowlanych dotyczących p. J. Sz., wskazując odpowiednią adnotację w 

dokonanej ocenie ofert

. Zdaniem Odwołującego, ziściły się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 

Pzp, 

które 

winny 

skutkować 

wykluczeniem 

wykonawcy 

udziału                                                        

w postępowaniu. Odwołujący wskazał, że w przypadku nieprawdziwych informacji zaniechanie 

wykluczenia jest możliwe tylko wtedy, gdy dany wykonawca w trybie art. 24 ust. 8 Pzp złoży 

samooczyszczenie.  Samooczyszczenie  złożyć  można  skutecznie jedynie  w  przypadku, gdy 

dany wykonawca składa je z własnej inicjatywy  – jeszcze przed otrzymaniem wezwania do 

wyjaśnień czy też podniesienia zarzutu. Jednocześnie, zdaniem Odwołującego Voessing nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  przy  czym  nie  można  wobec  niego 

zastosować  art.  26  ust.3  Pzp,  gdyż  wykonawca  ten  podlega  wykluczeniu,  a  jego  oferta 

odrzuceniu.  Z  ostrożności,  gdyby  Izba  uznała,  że  Voesing  nie  podlega  wykluczeniu  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  - 

Odwołujący  wskazał,  że  wobec  niewykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien on zostać wezwaniu do uzupełnienia 

wykazu usług.  

W zakresie naruszenia art. 96 ust. 1 i 3 Pzp polegającego na zaniechaniu wypełnienia pkt 27 

protokołu postępowania przez podanie kompletnej listy załączników, Odwołujący wskazał, że 

przekazany mu protokół w pkt 27, gdzie wskazano tylko na 1 załącznik „Wniosek o powołanie 

Komisji  Przetargowej  nr  IRZUb…”,  nie  podaje  nr  wniosku  i  nie  odnosi  się  do  konkretnego 

dokumentu. Zdaniem Odwołującego, działanie takie jest celowe i ma utrudnić wykonawcom 

korzystanie  ze  środków  ochrony  prawnej.  Gdyby  lista  załączników  była  wypełniona 

prawidłowo,  wykonawca  miałby  wiedzę  odnośnie  zakresu  korespondencji  z  wykonawcami 

oraz innych czynności Zamawiającego.  


Zamawiający, pismem z dnia 13 stycznia 2019r. wniósł o oddalenie odwołania. Wskazał, że 

zgodnie  z  §  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  w  sprawie  dokumentów  celem  potwierdzenia 

należytego  wykonania  dostaw  lub  usług  wykonawca  może  składać  referencje  bądź  inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.  

Stanowisko  Odwołującego  jest  sprzeczne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz 

ugruntowaną  w  tym  zakresie  linią  orzeczniczą  KIO,  gdzie  wskazuje  się,  że  to  nie  nazwa 

dokumentu  ale  jej  treść  determinuje  ocenę  czy  potwierdza  on  wykonanie  zamówienia  w 

s

posób należyty. Dołączony do wykazu usług protokół odbioru zawierał wszystkie informacje 

niezbędne dla oceny czy Voessing spełnia warunki udziału w postępowaniu, zawierał nazwę 

wykonawcy,  projektu,  okres  realizacji,  a  także  stwierdzenie,  że  zamawiający  „przyjmuje 

opracowanie  bez  uwag”.  Informacja,  że  przekazana  dokumentacja  została  odebrana  bez 

zastrzeżeń potwierdza fakt należytego wykonania zamówienia. Zamawiający  wskazał także 

na  dodatkowe  dokumenty,  które  potwierdzają,  że  dokonana  ocena  oferty  Voessing  była 

prawidłowa. Przedstawił: referencję wydaną na prośbę Multiconsult z dnia 8.11 2019r., w której 

potwierdzono,  że  wykonawca  wykonał  „zgodnie  z  umową”  zakres  prac  wyszczególniony  w 

dokumencie

,  protokół  z  dnia  3.07  oceny  ZOPI  –  pozytywnie  oceniający  przekazaną  przez 

wykonawcę  dokumentację,  zawierający  stwierdzenie  „opracowanie  może  być  przedmiotem 

formalnego odbioru przez Zamawiającego”, protokół odbioru dokumentacji z dnia 3.07 2018r. 

dołączony  do  wykazu  usług  przez  Voessing.  Odnośnie  kwestii  naliczenia  kary  umownej, 

Zamawiający  podał,  że  kara  nie  została  naliczona  za  niedotrzymanie  terminu  przekazania 

dokumentacji,  ale  za  nieznaczne  uchybienie  terminowi  przekazania  drugiej  wersji 

dokumentacji  uzupełnionej  zgodnie  z  prośbą  Zamawiającego.  Kara  dotyczyła  kwestii 

nieistotnej z punktu widzenia należytego wykonania zamówienia. Zamawiający wskazał, że w 

przypadku  Odwołującego  odmówił  wydania  referencji,  gdyż  naliczenie  kary  umownej 

Odwołującemu dotyczyło istotnych i znaczących uchybień w realizacji zamówienia. Przedłożył 

pismo  Zamawiającego  informujące  o  podstawach  naliczonych  kar  umownych  oraz  protokół 

odbioru, w którym została wskazana taka informacja.  

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  doświadczenia  p.  J.  Sz.  Zamawiający  wniósł  o  jego 

nierozpatrywanie, podnosząc, że był on przedmiotem odwołania Systra, którego uczestnikiem 

był Odwołujący a odwołanie to zostało wycofane. Stwierdził, że  przy ponownej ocenie ofert 

nie przyznał dodatkowej punktacji za doświadczenie p. J.  Sz. z uwagi na to, że w zakresie 

realizacji  na  linii  353 

–  zakres  prac  nie  spełnia  definicji  „budowy,  przebudowy”  wg  prawa 

budowlanego, a  w zakresie prac na liniach kolejowych 408 i 409 Szczecin Główny nie został 

spełniony  warunek  „dwutorowości”,  LK  408  na  odc  w  km  3,775  –  4,798  jest  jednotorowa. 

Zdani

em Zamawiającego nie ma jednak podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp.  


W zakresie naruszenia art. 96 ust. 1 i 3 Pzp Zamawiający wskazał, że przekazał wykonawcy 

uzupełniony protokół z postępowania, zatem zarzut utracił na aktualności.  

Przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  wykonawca  Voessing  wniósł  o  oddalenie 

odwołania,  popierając  stanowisko  Zamawiającego  i  składając  do  akt  sprawy  pisemne 

stanowisko w sprawie. 

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i uczestnika 

postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje

Odwołanie podlega oddaleniu. 

O

dwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została 

wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 

ust. 2 Pzp.  

Izba  oddaliła  wniosek  Zamawiającego  i  Przystępującego  Voessing  o  odrzucenie  części 

zarzutów odwołania dotyczących naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp odnoszących się do 

doświadczenia pana J. Sz. W tym zakresie Izba ustaliła, że zarzuty dotyczące doświadczenia 

p. J. Sz. 

były już przedmiotem odwołania złożonego przez wykonawcę Systra S.A. Oddział w 

Polsce (Sygn. akt KIO 2394/19), a Odwołujący zgłosił wówczas przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. Odwołanie Systra S.A. na skutek unieważnienia w 

dniu 2 grudnia 2019r. przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 

15  listopada  2019r.  zostało  wycofane,  na  skutek  czego  postanowieniem  z  dnia  6  grudnia 

2019r. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze.   

Z  uwagi  na  unieważnienie  czynności  Zamawiającego,  Odwołujący  nie  mając  substratu 

zaskarżenia,  zrezygnował  z  podtrzymywania  odwołania.  Ponowny  wybór  oferty 

najkorzystniejszej  z  dnia  17  grudnia  2019r.  jest  czynnością  nową  w  postępowaniu,  która 

podlega zaskarżeniu. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania  określone              

w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie 

interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości 

poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów Pzp.  

Odnosząc się do zarzutów odwołania, Izba ustaliła, że wykonawca Voessing Polska Sp. z o.o. 

celem  potwierdzenia  sp

ełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  złożył  wykaz  usług 


zawierający w poz. 4 i 5 usługi zrealizowane przez spółkę Multiconsult Polska Sp. z o.o. Na 

dowód należytego wykonania usług „Etapu 2.3 Opracowanie projektów budowlanych wraz z 

kompletem uzgodnień” przedstawiony został protokół odbioru z dnia 3 lipca 2018r , w którym 

Zamawiający  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  -  potwierdził  sprawdzenie  opracowania  i 

stwierdził, że zgodnie z § 7 ust. 8 umowy przyjmuje opracowanie bez uwag.  

Zgodnie  z  §  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  z  dnia  27  lipca  2016r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu 

zamówienia (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.) dokumentami składanymi celem potwierdzenia, że 

dostawy  i  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. 

Katalog  dokumentów,  potwierdzających  należyte  wykonanie  prac  ma  charakter  otwarty  a 

ustawodawca  nie  postaw

ił  jakichkolwiek  wymagań  co konkretnych sformułowań,  jakie mają 

być zawarte w ich treści. Istotne jest to, aby składane dokumenty potwierdzały, że dostawy, 

usługi zostały wykonane należycie, w sposób zgodny z umową, prawidłowy, bez uwag itp. 

Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że załączony protokół z dnia 3 lipca 2018r. nie 

potwierdza należytego wykonania prac. Złożony przez wykonawcę protokół odbioru zawierał 

oprócz  elementów  identyfikujących  projekt,  nazwy  wykonawcy  i  okresu  realizacji  także 

sformułowanie o przyjęciu prac opracowania bez uwag. Oznacza to, zdaniem Izby, że prace 

zostały  odebrane  i  wykonane  należycie  tj.  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego. 

Okoliczność dotycząca naliczenia kary umownej za nieterminowe przekazanie opracowania 

Etapu  2.3, 

której  zarówno  Zamawiający  jaki  i  Voessing  nie  zaprzeczyli,  nie  wyklucza 

należytego wykonania prac.  Samo  naliczenie kar  umownych nie przesądza o nienależytym 

wykonaniu  prac 

a  ocena  ta  musi  być  dokonywana  w  konkretnych  okolicznościach  stanu 

faktycznego. Oceniając należyte wykonanie prac w sytuacji naliczenia kar umownych, trzeba 

wziąć pod uwagę okoliczności oraz wagę naruszonych obowiązków umownych. Jak wynika                

z  wyjaśnień  Zamawiającego  kara  umowna  została  naliczona  wykonawcy  Multiconsult                             

wysokości  1%  wartości  umowy  i  wyniosła ok.  14 tys.  zł.,  co  oznacza,  że jest to  znikoma 

wartość  w  stosunku  do  wartości  umowy.  Dodatkowo  uchybienie  wykonawcy  polegające  na 

nieterminowym przekazaniu opracowania po po

prawkach Zamawiającego nie miało wpływu 

na należyte wykonanie opracowania. 

Okoliczność należytego wykonania prac potwierdzają dodatkowo referencje wystawione przez 

Zamawiającego dnia 8.11.2019r oraz 13.11.2019r., w których potwierdzono, że wykonawca 

zreali

zował zadanie zgodnie umową, w terminach wskazanych w treści referencji. Wskazać 

trzeba, że wystawcą tych referencji jest sam Zamawiający, a zatem - niezależnie do tego, że 

już sam protokół odbioru z dnia 3.07.2018r. stanowił potwierdzenie należytego wykonania prac 

nie było jakichkolwiek podstaw, aby wzywać wykonawcę do ich uzupełnienia w trybie art. 26 


ust.  3  Pzp.  Zgodnie  z  art.  26  ust.  6  Pzp 

wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności 

rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Nie  można  zgodzić  się  także  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  iż  z  treści  przedstawionych 

referencji 

nie wynika należyte wykonanie prac. Mimo, iż nie zawarto sformułowania o treści 

„prace  wykonane  należycie”,  to  jednak  potwierdzają  one  zrealizowanie  zadań  zgodnie                          

z  umową,  co  jest  wystarczającym  dowodem  na  potwierdzenie  należytego  wykonania  prac. 

Okoliczność, na którą powoływał się Odwołujący, iż w podobnej jak Multiconsult sytuacji, gdzie 

po  realizacji  zamówienia  wystawiony  został  wykonawcy  protokół  odbioru,  ale  z  uwagi  na 

naliczenie  kar  umowny

ch  Zamawiający  odmówił  Odwołującemu  wystawienia  referencji, 

pozostaje bez wpływu na ocenę tego stanu faktycznego dotyczącego realizacji umowy przez 

Multiconsult   

i przedłożonych przez niego dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

prac.  

W związku z powyższym Izba stwierdziła, że nie zachodzi przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 16               

i 17 Pzp 

obligująca Zamawiającego do wykluczenia wykonawcy.  

W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia Voessing na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  z  uwagi  na  podanie  nieprawdziwych  informacji  w  zakresie 

doświadczenia p. J. Sz., Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający określił w postępowaniu dwa kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Całkowita 

cena brutto - 

z wagą 70% i Dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego 

z wagą 30%.  Zamawiający postanowił, że „w ramach kryterium przyzna punkty za wykazanie 

się przez Wykonawcę dodatkową osobą (spoza zespołu branżowego) wspierającą kluczowy 

personel zespołu projektowego. Każda z badanych ofert może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

w  tym  kry

terium.  Zamawiający  w ramach  kryterium  przyzna  punkty  za wykazanie  się  przez 

Wykonawcę  dodatkową  osobą  (spoza  zespołu  branżowego  przedstawionego  przez 

Zamawiającego  w  OPZ  pkt.  6.2.3  tabela  nr  2)  wspierającą  kluczowy  personel  zespołu 

projektowego. Jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem dodatkowych osób - projektantów 

w Zespołach branżowych takich jak: „Urządzenia sterowania ruchem kolejowym”, „Kolejowe 

obiekty budowlane” oraz „Mostowy” (po jednym projektancie dla każdej z branż) posiadających 

uprawnienia i 

doświadczenie zgodne z wymaganiami opisanymi poniżej w pkt. 1, 2, i 3, to za 

każdego takiego projektanta, który wykaże się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu [5] lat 

dokumentacji projektowej, zgodnej z wymaganiami podanymi poniżej w pkt. 1, 2, 3, otrzyma 2 


punkty  za  każdą  dokumentację  projektową  wykonaną  przez  tego  projektanta.  Za  każdego 

projektanta  można  otrzymać  maksymalnie  10  punktów  (jeśli  projektant  wykaże  się 

opracowaniem  5-

ciu  dokumentacji  projektowych  spełniających  kryteria).  Zamawiający 

zwery

fikuje pierwszych pięć dokumentacji wykazanych dla danego projektanta i spełniających 

kryteria, pozostałe nie będą podlegały weryfikacji i punktacji. Każda z ofert w ramach kryterium 

może uzyskać od 0 do 30 punktów.”   

Wykonawca wykazał doświadczenie p. J. Sz. w poz. 4 i 5 wykazu usług: 

prac na linii 353 na odc. Jabłonowo Pomorskie - Iława - Olsztyn - Korsze -część A  

- prace na liniach kolejowych 408 i 409 

Szczecin Główny - granice państwa (Tantów). 

Zamawiający,  dokonując  ponownej  oceny  ofert,  nie  przyznał  wykonawcy  Voessing 

dodatkowych  punktów  za  wyżej  wskazane  realizacje,  podając,  że  w  przypadku  1  pracy    - 

zakres  prac  nie  spełnia  definicji  budowy  lub  przebudowy  wg  prawa  budowlanego,  zaś  w 

zakresie pracy 2 - 

linia LK 408 na odc. w km 3,775÷ 4,789 jest jednotorowa oraz LK 409 jest 

jednotorowa,  a  więc  nie  został  spełniony  warunek  w  zakresie  dwutorowości 

przebudowywanego odcinka linii.  

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp 

stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów. Art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przewiduje wykluczenie wykonawcy, który 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Jak wynika z przebiegu rozprawy i stanowiska Przystępującego Voessing zawartego w piśmie 

procesowym, w którym podejmuje on polemikę z prawidłowością oceny doświadczenia p. J. 

Sz., 

brak  przyznania  punktacji  był  wynikiem  odmiennego  rozumienia  pojęć  określonych  w 

kryterium oceny ofert 

oraz wykazanego doświadczenia projektanta. Z treści pisma i stanowiska 

Przystępującego  wynika,  że  zarówno  składając ofertę  jak  i  teraz  jest  on  przekonany  co  do 

tego,  że  doświadczenie  p.  J.  Sz.  odpowiada  wymaganiom  określonym  w  kryterium.  W 

przekonaniu  Przystępującego  prace  na  linii  353  spełniają  wymagania  zawarte  w  definicji 

przebudowa  w  rozumieniu  art.  3  pkt  7a  Prawa  budowlanego,  ponieważ  w  wyniku  ich 

wykonania  doszło  do  zmiany  wielu  parametrów  technicznych  i  użytkowych  obiektu 

budowalnego polegających m.in. na zwiększeniu prędkości pociągu.                   W zakresie 

prac na linii 408 i 409, Przystępujący wskazywał, że Zamawiający w sposób nie dość wnikliwy 


zweryfikował  na  jakich  odcinkach  były  prowadzone  prace  oraz  pominął  kwestię  długości 

przebudowywanej nawierzchni dla poszczególnych torów. Abstrahując od kwestii zasadności 

nieprzyznania punktacji wykonawcy Voessing za doświadczenie p. J. Sz., która nie była objęta 

przedmiotem tego odwołania, należy zwrócić uwagę, że skoro kwestie te są między stronami 

sporne  to  nie  można  uznać,  że  wykonawca  wykazując  doświadczenie  p.  J.  Sz.  działał  w 

sposób  lekkomyślny  czy  niedbały  celem  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  i  uzyskania 

dodatkowej punktacji w kryterium oceny ofert. Podkreślić też należy, że Odwołujący, na którym 

spoczywa ciężar dowodu, nie wykazał, że wykonawca Voessing dopuścił się wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd na skutek celowego działania, niedbalstwa czy lekkomyślności. Sam 

brak  przyznania punktacji  za doświadczenie p J.  Sz.  nie oznacza,  że działaniu wykonawcy 

można przypisać wprowadzenie Zamawiającego w błąd.  

Ponadto, 

w sytuacji gdy to sam Zamawiający jest odbiorcą dokumentacji projektowej – tak jak 

to  ma  miejsce  w  przypadku  doświadczenia  p.  J.  Sz.  -  nie  możemy  mieć  do  czynienia  z 

informacjami, mogącymi  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd.  Zamawiający  miał  i  ma pełną 

wiedzę na temat zakresu opracowań tych projektów.  

Niezasadnym jest zarzut dotyczący naruszenia art. 96 ust. 1 i 3 Pzp Art. 96 ust. 1 Pzp określa 

zakres  niezbędnych  informacji,  jakie  mają  być  zawarte  w  protokole  postępowania                                    

o  zamówienie  publiczne.  Wszystkie  wymienione  w  tym  przepisie  informacje  zawarto  w 

protokole  postepowania, 

sporządzonym  przez  Zamawiającego.  Z  kolei  art.  96  ust.  3  Pzp 

dotyczy  sposobu  realizacji  zasady  jawności  w  odniesieniu  do  protokołu  i  jego  załączników. 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  zasada  jawności  postępowania  została  w  jakikolwiek  sposób                    

w tym postępowaniu o zamówienie publiczne naruszona.  Odwołujący wskazywał jedynie, że 

w protokole zawarto stwierdzenie „inna korespondencja z wykonawcami”, nie wymieniając o 

jaką korespondencję chodzi. Zamawiający wyjaśnił jednak, że udostępnił w dniu 10 stycznia 

br. 

uzupełniony  protokół  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i  przekazał  wszystkie 

dokumenty  

składane przez innych wykonawców,  zgodnie z jego wnioskiem Odwołującego. 

Odwołujący tej okoliczności nie zaprzeczył. 

Podkreślić należy, że Odwołujący nie wykazał, aby wskazywane przez niego naruszenie art. 

96  ust.  1  i  ust.  3  mogło  mieć  jakikolwiek  wpływ  na  wynik  prowadzonego  postępowania  lub 

choćby utrudniło mu skorzystanie z przysługujących mu środków ochrony prawnej.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, 


§ 3 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym                                   

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018 poz. 972). 

Przewodniczący

……………….……… 


wiper-pixel