KIO 2636/19 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2020 r.

Data: 3 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2636/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  8  stycznia  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  grudnia  

2019  r.  przez  wykonawcę:  A.  B.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  A.  B. 

APLY

,  ul.  Zagórzańska  28c,  04-965  Warszawa  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Gminę Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

tytułem zwrotu uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący:     ………………….……… 


Sygn. akt: KIO 2636/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Gomunice 

(dalej:  “Zamawiajacy”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, zwanej dalej: 

„ustawa  Pzp”,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  dostawę  pomocy  dydaktycznych  i 

wyposażenia  pracowni  Szkoły  Podstawowej  w  Chrzanowicach  w  Gminie  Gomunice  w 

ramach projektu pn.: „Więcej wiem, więcej potrafię”, znak postępowania ZP.271.11.2019, o 

wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w dniu 4 grudnia 2019 r., 

numer ogłoszenia 631778-N-2019. 

W  dniu  20  grudnia  2019  r. 

Zamawiający  przekazał  drogą  elektroniczną  wykonawcy  A.  B., 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  A.  B.  APLY  w  Warszawie,  informację  o 

odrzuceniu 

złożonej przez tego wykonawcę oferty. W dniu 27 grudnia 2019 r.  wykonawca A. 

B.  (

dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  na  tę  czynność,  zarzucając    Zamawiającemu 

naruszenie  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  jego 

nieprawidłowe 

zastosowanie i skutkiem tego odrzucenie jego oferty. 

Wskazując na powyższe  Odwołujący 

wn

iósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności badania i oceny ofert, 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Odwołujący wniósł także o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  wpisu  oraz  innych  kosztów,  zgodnie  z  rachunkami 

przedstawionymi na rozprawie. 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  2  stycznia  2019  r.,  kopia  odwołania  została 

przekazana  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  w  formie  elektronicznej  w  dniu 

30 grudnia 2019 r. W terminie ustawowym 

wynoszącym, stosownie do art. 185 ust. 2 ustawy 

Pzp,    3 

dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  żaden  z  wykonawców  nie  zgłosił  swojego 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Przed terminem posiedzenia i rozprawy, pismem z dnia 3 stycznia 2020 

r., które w tym dniu 

wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej drogą elektroniczną oraz w dniu 7 grudnia 

2020  r. 

zostało złożone w formie pisemnej w postaci papierowej, Zamawiający, prawidłowo 


reprezentowany,  złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołanie  w  całości  oraz  wniósł  o 

umorzenie postępowania.   

Skuteczne uwzględnienie przez Zamawiającego w całości odwołania skutkuje zakończeniem 

postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  w

przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca.  W 

takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 

5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  nakazując  zwrot  z 

rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 7 500 zł 

00 gr tytułem zwrotu uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:     ………………….……… 


wiper-pixel