KIO 2634/19 POSTANOWIENIE dnia 3 stycznia 2020 r.

Data: 3 kwietnia 2020

KIO 2634/19 

Sygn. akt: KIO 2634/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w dniu 3 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Fundacja Wodna 

Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Gminy  Słupsk  Sp.  z  o.o.,  Redzikowo  16B,  

200 Słupsk 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Fundacja  Wodna  Służba  Ratownicza,  ul.  Kleczkowska  50,  

227  Wrocław      kwoty  6  750  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset 

pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


KIO 2634/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący:     ……..…....…………………………... 


KIO 2634/19 

U z a s a d n i e n i e 

odni

esieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

Usługę  w  zakresie  ratownictwa 

wodnego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Spółka z o.o. w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

.” przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o., 

Redzikowo  16B,  76-

200  Słupsk  (dalej  zamawiający)  wykonawca  Fundacja  Wodna  Służba 

Ratownicza,  ul.  Kleczkowska  50,  50-

227  Wrocław  (dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie 

wobec  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Stowarzyszenia  Słupskie  Wodne 

Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  z 

siedzibę  w  Słupsku,  zarzucając  zamawiającemu 

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843) 

[dalej  „ustawa  Pzp”]  w  zw.  z  art  58  k.c.  w  zw.  

z  art.  39  k.c.  i  w  zw.  z  art.  104  k.c, 

a  także  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  i 

niewłaściwe  uznanie,  że  oferta  Słupskiego  WOPR  jest  ważna  

w  zakresie  reprezentacji  podmiotu, 

a  także  umocowania  osób  które  złożyły  podpis  pod 

ofertą, co narusza również zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  oceny  ofert  i  wyboru  oferty  Słupskiego  Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Słupsku, 

2.  odrzucenia 

oferty  Słupskiego  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  

siedzibą w Słupsku, 

ewentualnie  z  ostrożności  procesowej  –  wykluczenia  Słupskiego  Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z 

siedzibą w Słupsku, 

4.  ponownego badania i oceny ofert, 

dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej, 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kasztów postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

7.   Pismem  z  dnia   

27  grudnia  2019  r.  (wpływ  31  grudnia  2019  r.)  odwołujący  cofnął 

odwołanie. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego cofnięcie,  zgodnie z  art.  187 ust.  8   ustawy  Pzp oznacza,  że postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 


KIO 2634/19 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić na rzecz odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel