KIO 263/20 WYROK dnia 25 lutego 2020 r.

Data: 17 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 263/20 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2020 r., w Warszawie, 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  r.  przez  wykonawcę  J.  K. 

prowadzącego 

dz

iałalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

IHOL 

J. 

K.,  

ul.  Piotrkowska,  nr  257a,  lok.  58;  90-

456  Łódź,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Wojewódzki  Szpital  Podkarpacki  im.  Jana  Pawła  II  w  Krośnie,  

ul. Korczyńska 57; 38-400 Krosno, 

przy  udziale  wykonawcy 

Europel  sp.  z  o.o.,  ul.  Spółdzielcza  4;  38-420  Korczyna, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

1. Oddala 

odwołanie

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  J.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą IHOL J. K., ul. Piotrkowska, nr 257a, lok. 58; 90-456 Łódź i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  J.  K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IHOL J. K., ul. Piotrkowska, 

nr 257a, lok. 58; 90-

456 Łódź, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od J. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IHOL J. K., 

ul. Piotrkowska, nr 257a, lok. 58; 90-

456 Łódź na rzecz Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego 

im. 

Jana 

Pawła 

II 

Krośnie,  

ul.  Korczyńska  57;  38-400  Krosno,  kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset  złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 


jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Krośnie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 263/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Wojewódzki  Szpital  Podkarpacki  im.  Jana  Pawła  II  w  Krośnie,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Modernizacja  energetyczna  Wojewódzkiego  Szpitala 

Podkarpacki

ego im. Jana Pawła II w Krośnie”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 

25 października 2019 r., pod nr 2019/S 207-503560. 

Dnia  31  stycznia  2020 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  10  lutego  2020  roku,  wykonawca  J.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  IHOL  J.  K.  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wybranej jako 

najkorzystniejsza w Pakiecie nr II

, a złożonej przez Europel sp. z o.o. pomimo, że jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2.  art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza  w  Pakiecie  nr  II, 

a złożonej  przez Europel  sp.  

z  o.o.  pomimo,  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

W związku z powyższym odwołujący  wniósł o  nakazanie zamawiającemu unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert 

w  ramach  której  zamawiający  zobowiązany  będzie  do  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

w

ykonawcę Europel sp. z o.o. 

Interes odwołującego. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  podejmowaniu  środków  ochrony  prawnej 

przewidzianych 

ustawą  Pzp.  Jest  tak  dlatego  ponieważ,  gdyby  zamawiający  dokonał 

prawidłowej  czynności  w  postępowaniu,  wówczas  odrzuciłby  ofertę  złożoną  przez  Europel 

sp.  z  o.o.  Tym  samym  o

dwołujący,  miałby  realną  szansę  uzyskania  przedmiotowego 

zamówienia,  ponieważ  spełnia  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu,  jego  oferta  nie 

podlega  odrzuceniu  oraz  w  tych  warunkach  miałby  realną  szansę  uzyskania  zamówienia, 

bowiem jego oferta musiałaby zostać uznana za najkorzystniejszą. Działania zamawiającego 

w  oczywisty  sposób  naruszają  usprawiedliwiony  interes  ekonomiczny  odwołującego  oraz 

skutkują  powstaniem  po  jego  stronie  realnej  szkody  -  nieuprawnionym  brakiem  możliwości 

uzyskania zamówienia. 


Odwołujący wskazał, co następuje. 

W  dniu  19  listopada  2019  roku,  z

amawiający  opublikował  odpowiedzi  na  pytania  do 

s.i.w.z. 

Zgodnie  z  treścią  odpowiedzi  zamawiającego  na  pytanie  nr  11  „Proszę  

o  potwierdzenie,  iż  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  w  kolumnie  „Rodzaj/symbol 

Iampy/źródła  światła”  należy  wpisać  dane  pozwalające  na  jednoznaczną  identyfikacje 

oferowanego  asortymentu?”  zamawiający  podał  „W  harmonogramie  rzeczowo-finansowym 

należy  umieścić  dane  pozwalające  na  jednoznaczną  identyfikację  oferowanego  produktu. 

Zamawiający  w  tym  celu  modyfikuje  załącznik  nr  9c  -  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  

w  taki 

sposób,  że  dodaje  kolumnę,  w  której  należy  wpisać  rodzaj/symbol  lampy/źródła 

światła  produktu  oferowanego  –  kolumna  E;  Rodzaj/symbol  lampy/źródła  światła 

oferowanego.  Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  dołączył  karty  katalogowe 

zaoferowanych  opraw  i 

świetlówek-  potwierdzających  spełnienie  wymaganych  przez 

Z

amawiającego parametrów.”

Z

daniem  odwołującego,  zamawiający  wymagał,  aby  w  Harmonogramie  rzeczowo-

finansowym, 

stanowiącym  element  formularza  ofertowego  umieścić  dane  „Rodzaj/symbol 

la

mpy/źródła światła oferowanego”, pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego 

produktu.  W  tym  celu  z

amawiający  dokonał  modyfikacji  harmonogramu,  z  którego  treści 

jasno wynikały ww. obowiązki wykonawcy. 

W  ocenie  odwołującego,  zamawiający  wymagał  w  treści  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego określenia, co najmniej wskazanych poniżej parametrów: 

Rodzaj lampy/źródła światła oferowanego, 

Symbol lampy/źródła światła oferowanego. 

Wykonawca,  którego  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą  zaniechał  wskazania 

rodzaju  lampy/źródła  światła  oferowanego,  co  stanowiło  oczywisty  wymóg  zamawiającego,  

w treści formularza zamawiającego oraz odpowiedzią na pytanie nr 11. 

W  konsekwencji,  z  treści  harmonogramu-rzeczowo  finansowego  wykonawcy,  którego 

oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą  nie  wynika  rodzaj  lampy/źródła  światła 

oferowanych opraw. 

Odwołujący  wskazał,  iż  fakt  różnorodności  rodzajów  lamp  dostępnych  na  rynku 

potwierdzają karty katalogowe produktów oferowanych przez wykonawcę Europel. Zgodnie z 

adnotacją  (patrz  karty  dla  opraw  oznaczonych  symbolem  A1,  A2,  A3)  możliwe  jest 

wykonanie  oferowanych  opraw  w  technologii  świetlówki  liniowe  T8.  W  konsekwencji, 

produkty  oferowane  przez  w

ykonawcę  Europel,  mogą  posiadać  co  najmniej  dwa  rodzaje 

lamp

:  świetlówka  liniowa  T8  (sprzeczna  z  wymogami  zamawiającego)  lub  technologia  LED 

(wymagana  przez  z

amawiającego).  Wykonawca  będąc  profesjonalistą  w  obrocie,  któremu 

powinny  być  znane  ww.  okoliczności,  w  załączonym  do  oferty  harmonogramie  rzeczowo-


finansowym w polu rodzaj/symbol lampy/źródła światła umieścił wyłącznie kod oprawy, który 

w żaden sposób nie precyzuje rodzaju lampy/ źródła światła. 

Odwołujący  zauważył,  że gdyby  wykonawca  Europel,  zgodnie z  odpowiedzią na  pytanie 

nr  11,  załączył  do  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  karty  katalogowe,  zamawiający 

mógłby  jasno  określić  jaki  rodzaj  lampy  wykonawca  oferuje.  W  pozostałych  ofertach 

wykonawcy: 

1)  umieszczali 

informacje  odnośnie  rodzaju  lampy  w  kolumnie  rodzaj/symbol 

lampy/źródła  światła  oferowanego,  tj.  że  dany  produkt  jest  wykonany  w  technologii 

LED (oprawa oświetleniowa na źródła led), 

lub 

składali wraz z ofertą karty katalogowe, z których jednoznacznie wynikał rodzaj lampy 

oferowanych opraw oświetleniowych. 

W  konsekwencji, 

z  treści  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Europel,  nie  wynikał  rodzaj 

lampy oferowanej przez w

ykonawcę, w przeciwieństwie do ofert złożonych przez wszystkich 

pozostałych  wykonawców  w  postępowaniu.  Zdaniem  odwołującego,  bez  wątpienia 

zaniechanie  powyższe  ma  charakter  istotny,  dotyczący  sfery  merytorycznej  zobowiązania 

wykonawcy  w  kluczowym  dla  z

amawiającego  obszarze.  Zgodnie  z  treścią  s.i.w.z.  (opis 

przedmiotu  zamówienia  str.  3:  „Przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  pakietu  II  jest 

wykonanie  robót  instalacyjnych  i  budowlanych  związanych  z  wymianą  oświetlenia 

wewnętrznego  na  energooszczędne  w  technologii  LED  w  kompleksie  budynków 

Wojewódzkiego  Szpitala  Podkarpackiego  im.  Jana  Pawła  lI  w  Krośnie  w  skład,  którego 

wchodzą  następujące  segmenty  -  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H  oraz  Kuchnia  i  Pralnia  w  ramach 

zadania:  „Modernizacja  energetyczna  Wojewódzkiego  Szpitala  Podkarpackiego  im.  Jana 

Pawła II w Krośnie”, a w szczególności: 

a. 

demontaż wraz z utylizacją istniejących opraw żarowych i świetlówkowych, 

b. 

dostawa  i  montaż  opraw  oświetleniowych  i  źródeł  światła  typu  LED  o  parametrach 

opisanych w załączniku nr 10c do niniejszej umowy; 

c. 

dostosowanie i modernizacja istniejących obwodów zasilających oprawy pod montaż 

opraw świetlnych typu LED, 

d. 

wykonanie  robót  naprawczych  i  wykończeniowych  powierzchni  sufitów  i  ścian  w 

pomieszczeniach  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  załączniku  nr  10c  do  niniejszej 

umowy, 

e. 

wykonanie  pomiarów  instalacji  elektrycznej  -  obwodów  oświetlenia  oraz  pomiarów 

natężenia oświetlenia.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 10c) również precyzyjnie wskazuje, 

że wymagane są produkty oświetleniowe typu LED. Nadto, w wyjaśnieniach opublikowanych 


dnia  19  listopada  2019  r.,  z

amawiający  w  czterech  z  pośród  trzydziestu  jeden  odpowiedzi 

wskazuje na oświetlenie wykonane w technologii LED. 

W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  odwołującego  wykonawca  Europel  zaniechał 

określenia istotnego (a wręcz podstawowego) z punktu widzenia oczekiwań zamawiającego 

parametru. W konsekwencji, złożona przez wykonawcę oferta winna podlegać odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, co potwierdza liczne orzecznictwo Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

Niezależnie  od  okoliczności  wskazanych  powyżej,  zdaniem  odwołującego,  oferta 

wykonawcy  Europel 

podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp, 

także z uwagi na wskazane poniżej okoliczności. 

O

dwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  odpowiedzią  na  pytanie  nr  11  wykonawca  był 

zobowiązany  do  załączenia  do  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  stanowiącego 

element  formularza 

ofertowego  kart  katalogowych  oferowanych  produktów  jednoznacznie 

precyzujących  treść  zobowiązania  ofertowego.  W  konsekwencji,  karty  katalogowe  zgodnie  

z dyspozycją zamawiającego wyrażoną w odpowiedzi na pytanie nr 11 miały stanowić treść 

oferty  wykonawcy.  Wykonawca  Europel 

nie  załączył  wymaganych  dokumentów  do  oferty  

i tylko z tych przyczyn złożona oferta powinna zostać odrzucona. 

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  wezwał  wykonawcę  do 

uzupełnienia  dokumentów  w  postaci  kart  katalogowych.  Wykonawca  Europel  nie  wykonał 

wezwania z

amawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w terminie wyznaczonym przez 

zamawia

jącego  z  uwzględnieniem  jasnych  i  precyzyjnych  postanowień  s.i.w.z.  Zgodnie  

z  treścią  s.i.w.z.  -  Rozdział  XI  ust.  6  [sposób  porozumiewania  się  zamawiającego  

z  w

ykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów]:  „W  przypadku  wysłania 

wiadomości  poprzez  platformę  e-usług  SmartPZP  lub  e-mailem  po  godzinach  pracy 

Zamawiającego,  tj.  po  14:35  Zamawiający  za  datę  powzięcia  informacji  w  niej  zawartych 

uzna  dopiero  następny  dzień  roboczy.”.  Jednocześnie,  zgodnie  z  utrwalonym  w  tym 

względzie orzecznictwem KIO, terminy na wykonanie wezwania w trybie art. 26 ust 3 ustawy 

Pzp, 

(odmiennie  aniżeli  terminy  ustawowe)  uprawniony  jest  kreować  sam  zamawiający.  

W związku z  powyższym,  z  całą pewnością  zamawiający  był  uprawniony  do  określenia we 

własnym  zakresie  zasad  ustalenia  wpływów  dokumentów  z  wezwania  -  na  analogicznej 

zasadzie  jak  uprawniony  jest  wskazać  wprost  w  wezwaniu  godzinę,  do  której  dokumenty 

mają  wpłynąć  do  zamawiającego,  ażeby  zamawiający  uznał  dokumenty  za  złożone  

w terminie. 

Co więcej, zamawiający w treści wezwania do uzupełnienia dokumentów w trybie 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp, 

jasno wskazał,  że dokumenty  należy  złożyć  do  dnia 17  stycznia 

2020  r., 

za  pośrednictwem  platformy  SmartPZP  lub  emailem  z  zastrzeżeniem  zachowania 

wymogów,  co  do  sposobu  porozumiewania  się  zamawiającego  i  wykonawcy  wskazanych  

w s.i.w.z. 


W konsekwencji, w sam

ej treści wezwania z dnia 10 stycznia 2020 r., zamawiający wprost 

powołał  się  na  ww.  wymagania  s.i.w.z.  Wykonawca  Europel,  dokumenty  będące  treścią 

wezwania podpisał podpisem kwalifikowanym dnia 17 stycznia 2020 r., od godziny 15:15 do 

godziny 15:30 czasu polskiego. 

Podsumowując, nie jest możliwe, aby wymagane dokumenty 

były złożone w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

Niezależnie od formalnego niedochowania terminu wyznaczonego przez zamawiającego, 

odwołujący  podkreślił,  że  złożone  karty  katalogowe  oferowanych  opraw  również 

merytorycznie  nie 

odpowiadają  wymaganiom  zamawiającego.  Zamawiający  żądał  bowiem, 

żeby  karty  katalogowe  potwierdzały  spełnianie  wymaganych  przez  zamawiającego 

parametrów. Przedłożone przez wykonawcę w wykonaniu wezwania, o którym mowa w art. 

26  ust.  3  ustawy  Pzp,  karty  kat

alogowe  nie  zawierają  części  istotnych,  wymaganych  przez 

z

amawiającego  w  OPZ  (załącznik  10c)  parametrów  m.in.:  stabilność  temp.  barwowej:  3 

SDCM,  TH

D  <10%,  prąd  rozruchowy  IINRUSH=INOM,  sprawność  elektryczna  ≥90%, 

uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu.  W  związku  z  tym,  iż  zamawiający  już  wzywał 

w

ykonawcę  o  uzupełnienie  brakujących  dokumentów  w  postaci  kart  katalogowych  nie  ma 

możliwości  wezwania  go  po  raz  kolejny  i  zweryfikowania  czy  oferowane  oprawy 

oświetleniowe spełniają wymagane w OPZ parametry. 

Konsek

wencją  niezłożenia  dokumentu,  który  będzie  potwierdzał  treść  oferty,  jest 

konieczność  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  jako 

nieodpowiadającej  treści  specyfikacji,  co  jednak  musi  być  poprzedzone  umożliwieniem 

uzupełnienia  dokumentu  dotkniętego  brakiem  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  

W  konsekwencji, 

odwołujący  uznał,  że  każda  ze  wskazanych  powyżej  okoliczności,  

tj.  zaniechanie  wykonania  wezwania  z

amawiającego  w  wyznaczonym  terminie  oraz 

prz

edłożenie  kart  katalogowych  niezawierających  wymaganych  przez  zamawiającego 

parametrów,  stanowi  samodzielną  przesłankę  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

Europel, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podniósł  również,  iż  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp,  obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy.  

W  przedmiotowym 

postępowaniu  kluczowy  koszt  realizacji  zadania  inwestycyjnego  -  blisko 

70%  ceny  oferty  (wg.  kosztorysu  wykonawcy  Europel)  to  koszt  dostawy  opraw 

oświetleniowych. 

Wykonawca Europel, 

w przedłożonym kosztorysie złożonym na wezwanie zamawiającego 

do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  wskazał,  że  „zgodnie  z  ofertą  Miloo”  (Miloo 

Electronics  to 

producent  opraw  oświetleniowych)  koszt  dostawy  opraw  oświetleniowych 

będzie  wynosił  1.809.001,17  zł  netto  co  stanowi  65%  wartości  ceny  oferty  wykonawcy. 

Biorąc  pod  uwagę  zasadę  wynikająca  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp,  a  także  fakt,  że  koszt 

dostawy ma kluczowe i podstawowe znaczenie dla wyceny realizacji przed

miotu zamówienia 


nie można  uznać,  że  wykonawca sprostał  obowiązkowi  wykazania,  że cena jego  oferty  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  W  tych  warunkach,  skoro  wykonawca  powołuje  się  na  ofertę 

producenta  zobowiązany  był  wykazać,  że  faktycznie  otrzymał  ofertę  producenta  na 

wskazaną kwotę  załączając  ww.  ofertę. W ocenie  odwołującego  przyjęta  przez  wykonawcę 

Europel 

cena  dostawy  lamp  od  producenta  Miloo  Electronics  została  przyjęta  znacznie 

poniżej cen rynkowych i nie jest możliwe ażeby wykonawca faktycznie zdołał nabyć lampy od 

tego producenta za wskazaną kwotę. 

W  powyższym  aspekcie  odwołujący  zauważył,  że  zamawiający  trzykrotnie  w  ramach 

wezwania  do  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  żądał,  aby  złożone  wyjaśnienia 

zawierały dowody. Skoro wykonawca w ramach kosztorysu powołał ofertę producenta Miloo 

Electronics, 

zobowiązany  był  ofertę  przedłożyć  jako  dowód  na  poparcie  swoich  twierdzeń. 

S

ama deklaracja własna wykonawcy, co do kwoty dostawy opraw, jako kluczowego czynnika 

cenotwórczego z pominięciem oferty producenta opraw jest zupełnie bezwartościowa. Koszt 

dostawy opraw nie może być wyliczony przez  żaden program do kosztorysowania oraz nie 

może  być  ustalony  na  jakiejkolwiek  innej  podstawie  aniżeli  cenniki  lub  oferty  od 

producentów.  W  konsekwencji,  dane  wpisane  do  kosztorysu  stanowią  jedynie  deklarację 

własną  wykonawcy,  która  w  tym  aspekcie  nie  może  stanowić  dowodu,  że  cena  oferta  nie 

zawiera rażąco niskiej ceny ponieważ może być przyjęta (wpisana do kosztorysu) dowolnie. 

Wykonawca Europel, w odpowiedzi na wezwa

nie do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej 

ceny  oświadczył,  że  zrealizuje zysk  na  poziomie  15%.  Jednak  z  przedłożonego kosztorysu 

jasno wynika, że suma wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi 2.727.566,19 zł netto, 

zaś wartość oferty wykonawcy wynosi 2.790.013,93 zł netto. W konsekwencji, prognozowany 

zysk  faktycznie  wynosi  62.446,81  zł  netto,  co  stanowi  zaledwie  2,2%  wartości  kontraktu. 

Biorąc  pod  uwagę  wartość  kontraktu  oraz  ryzyka  może  okazać  się,  że  tak  niska  wartość 

zysku  zostanie  skonsumowana  przez  nieprzewidziane  koszty,  a  w

ykonawca  nie  osiągnie 

jakiegokolwiek  zysku.  W

ykonawca  w  przedłożonym  zamawiającemu  kosztorysie,  jawnie 

zaniżył  wymaganą  opisem  przedmiotu  zamówienia  ilość  prac  do  wykonania,  zgodnie  

z  którym:  „Poz.  2  Wymiana  świetlówek  w  oprawach  wnętrzowych  (zainstalowanych) 

świetlówkowych  zamkniętych  i  belek  montażowych  metalowych  i  z  tworzyw  sztucznych 

obmiar  =  742  szt.”.  Wykonawca  przyjął  do  wyceny  jedynie  wymianę  świetlówek  (wymiana 

zużytej  świetlówki  tradycyjnej  na  nową,  świetlówkę  tradycyjną)  podczas  gdy  zgodnie  

z  zapisami  OPZ 

(załącznik  10c)  należało  wykonać:  „Dostawę  i  montaż  (wraz  

z dostosowaniem podłączenia instalacji dla świetlówek typu LED) źródeł światła (świetlówek 

LED)  w  zestawach  nadłóżkowych  o  parametrach  opisanych  w  pkt.  1”.  W  odróżnieniu  od 

wymiany  świetlówek  tradycyjnych,  w  takim  przypadku  należy  dostosować  instalacje  

w oprawie pod nowo montowane świetlówki LED, z uwagi na ich odmienny sposób zasilania. 

Odwołujący szacował, że czas potrzebny na wykonanie prac powinien być znacznie większy 


tzn.  należy  dołożyć  1  r-g  za  punkt,  co  przełoży  się  na  zwiększenie  kosztu  prac  o  kwotę 

29.383,20 zł netto. 

Również  w  zakresie  pozycji  o  numerze  11  „Poz.  11  Pomiary  i  dokumentacja 

powykonawcza  obmiar  =  1  szt.”,  wartości  przyjęte  przez  wykonawcę  należy  uznać,  za 

niewystarczające.  Przyjęta  przez  wykonawcę  Europel  dla  poz.  11  kwota  35.000,00  złotych 

netto  jest  zdecydowanie  zaniżona  z  uwagi  na  fakt,  że  zamawiający  wymaga  wykonania 

pomiarów  instalacji  elektrycznej,  tj.  obwodów  oświetlenia  oraz  pomiarów  natężenia 

o

świetlenia.  Zgodnie  z  normą  PN-HD  60364-6:2008  należy  wykonać  pomiar  skuteczności 

zerowania  dla  nowych  odbiorników  elektrycznych,  dlatego  należy  wykonać  pomiar 

skuteczności zerowania dla 6329 punktów (5 587 szt. opraw + 742 szt. świetlówek).  

Z  kalkulacji  (na  podstawie  danych  wykonawcy,  tj. 

koszt  roboczogodziny  22,00  zł, koszty 

pośrednie 80%, VAT 23%) wynika, iż koszt pomiaru skuteczności zerowania dla takiej liczby 

odbiorników elektrycznych wynosi 70.175,95 zł netto co stanowi 86.316,42 zł brutto (zgodnie 

z  KNR  4-03  1205-06  -  0,28  r-g/

pomiar).  W/w  norma  nakazuje  także  wykonanie  badań 

rezystancji  izolacji  obwodów  w  przypadku  budowy  nowej  instalacji  elektrycznej,  co  będzie 

miało miejsce dla około 20% odbiorników, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31. Zgodnie 

z Kosztorysowymi Normami N

akładów Rzeczowych KNNR-5 1301-01 czynność tak zajmuje 

1,3  r-g  za  punk

t  to  przekłada  się  na  kwotę  51,48  zł  netto  za  punkt.  Wykonawca  w  swojej 

kalkulacji nie ujął tego zakresu prac, a jego koszt wg. naszych szacunków wynosi 20.592,00 

zł netto. Do tego należy doliczyć pomiary natężenia oświetlenia dla wszystkich pomieszczeń, 

w  których  będzie  wymieniane  oświetlenie.  Zgodnie  z  Kosztorysowymi  Normami  Nakładów 

Rzeczowych  (KNNR-W  9  1201-02)  pierwszy  pomiar  w  pomieszczeniu  to  0,4  roboczo-

godziny  za  punkt  (tj.  15,84  zł  netto)  oraz  (KNNR-W  9  1201-03)  każdy  następny  punkt  

w  pomieszczeniu  to  0,15  r-

g  za  punkt  (tj.  5,94  zł  netto).  Natomiast  szacunkowy  koszt 

pomiarów  natężenia  oświetlenia  będzie  wynosił  47.000  zł  netto.  Wykonawca  przyjął  kwotę 

35.000,00  zł  netto  na  pomiary  i  dokumentację  powykonawczą,  podczas gdy  same  pomiary 

będą kosztowały wg. naszych szacunków 137.767,95 zł netto. 

Odwołujący  wskazał  również,  iż  zgodnie  z  odpowiedzią  na  pytanie  nr  23  zamawiający 

wymagał,  aby  zastosować  czujniki  ruchu  z  możliwością  sterowania  DALI.  Wykonawca  

w  kosztorysie  przyjął  koszt  zakupu  na  poziomie  200  zł  netto  za  sztukę.  Również  w  tym 

przypadku  w

ykonawca  zaniechał  przedłożenia  dowodów  -  ofert  producenckich,  cenników 

potwierdzających  założone  koszty.  W  ocenie  odwołującego,  nie  jest  możliwy  zakup  w  tej 

cenie  czujników  ruchu  DALI  spełniających  wymagania  zamawiającego,  na  dowód  czego 

o

dwołujący przedłożył stosowną ofertę producenta ww. czynników. 

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie 

odwołania w całości. 


Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego  -  skuteczne  przystąpienie 

zgłosił wykonawca Europel sp. z o.o. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  z

amówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne. 

Odnosząc się do zarzutów odwołania Izba wskazuje, co następuje. 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza  w  Pakiecie  nr  II

,  a  złożonej  przez 

Europel  sp.  z 

o.o.  pomimo,  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Załącznik nr 9c - Harmonogram rzeczowo-finansowy, był wymagany na etapie składania 

ofert  zgodnie  z  literalnym  brzmieniem  s.i.w.z.  (rozdz.  IX  pkt  17-4).  W  dokumencie  tym 

z

amawiający  w  podziale  na  pakiety  wylistował  oświetlenie,  podał  liczbę  wymaganych sztuk  

i  pozostawił  wykonawcom  do  wypełnienia  kolumny  E  i  F.  W  kolumnie  E  należało  wskazać 

ofertowany 

produkt,  zaś  w  kolumnie  F  należało  podać  cenę  jednostkową.  Formularz  

w kolumnie G zawierał formułę liczącą iloczyn ceny jednostkowej i liczby sztuk. Zamawiający 

wymagał złożenia przedmiotowego załącznika wraz z ofertą. 

Jednocześnie,  zamawiający  w  rozdz.  IX  pkt  4.2.1.  s.i.w.z.  wskazał,  że  w  celu 

potwierdzenia,  iż  oferowane  dostawy  w  Pakiecie  II  odpowiadają  wymaganiom  określonym 

przez  z

amawiającego,  zamawiający  żądał:  „4.2.1  Materiałów  informacyjnych  -  atestów  do 


stosowania  produktu 

w  obiektach  służby  zdrowia  np.  PZH  lub  innego  równoważnego 

dokumentu potwierdzającego, kart katalogowych oferowanych opraw i świetlówek, w języku 

polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zmawiającego parametrów”.  

W ocenie Izby, ww. rzeczone dokumenty, 

to dokumenty przyporządkowane przepisem art. 

25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  tj. 

dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  oferowane 

dostawy  wymagań  określonych  przez  zamawiającego.  Możliwość  żądania  przedmiotowych 

dokumentów jest zgodna z katalogiem otwartym wskazanym w §13 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  2018  r.  poz. 

Powyższe oznacza, iż dokumenty te podlegały uzupełnieniu w trybie przepisu art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp. 

Okoliczności  powyższe  wynikają również  z  treści  odpowiedzi  zamawiającego  na  pytanie 

nr  11,  gdzie  zamawiający  podał,  iż  „(…).  Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  dołączył 

karty  katalogowe 

zaoferowanych  opraw  i  świetlówek,  potwierdzających  spełnienie 

wymaganych przez Z

amawiającego parametrów”

Przystępujący  Europel  wypełnił  kolumnę  E,  wskazując  dane  niezbędne  do  identyfikacji 

zaoferowanego oświetlenia. Zwrócić również należy uwagę na okoliczność, że zamawiający 

nie  precyzował  szczegółowo,  jakie  dane  wykonawcy  mieli  wskazać,  oczekując  jedynie 

identyfikacji zaoferowanego przedmiotu, co Europel w składanej ofercie uczynił. Przedłożone 

przez  przystępującego  karty  katalogowe  odpowiadają  wprost  treści  załącznika  nr  9c 

złożonego  wraz  z  ofertą  przystępującego.  Tym  samym  zamawiający  miał  możliwość 

dokonania  weryfikacji  treści  oferty  przystępującego,  co  uczynił  wspomagając  się 

jednocześnie opinią biegłego z dnia 30 stycznia 2020 roku, którą to opinię Izba wprowadziła 

z urzędu w poczet materiału dowodowego, a której to opinii odwołujący nie zakwestionował. 

Oczywistym jest również, że przystępujący składając swoją ofertę musiał wziąć pod uwagę 

rodzaj  technologii, 

w  jakiej  ma  być  wykonane  zamówienie,  co  również  zostało  przez 

przystępującego potwierdzone w treści kolumny C załącznika nr 9c. 

Dodatkowo, argumentem wzmacniającym bezzasadność stawianego przez odwołującego 

zarzutu  jest  okoliczność,  iż  odwołujący  w  identyczny  jak  przystępujący  sposób,  wypełnił 

kolu

mnę  E  przedmiotowego  Harmonogramu  podając  producenta  i  kod/symbol/numer 

katalogowy  oprawy, 

jak  również  załączył  takie  same  karty  katalogowe,  co  przystępujący,  

co dowodzi, że tożsamo interpretował przedmiotowe postanowienia s.i.w.z. 

W ocenie Izby

, jeśli zamawiający miałby dodatkowe oczekiwania, co do treści załącznika, 

powinien  je  jednoznacznie  wskazać.  Skoro  jednak  wskazał  jedynie  obowiązek  podania 

„Rodzaj/symbol  lampy/źródła  światła  oferowanego”,  to  nie  mógł  następnie  oczekiwać 

referowania  do  innych  eleme

ntów  potwierdzających  zgodność  oferty  z  s.i.w.z.  Podstawą  


do oceny zgodności z treścią s.i.w.z. były materiały informacyjne, o jakich mowa w rozdz. IX 

pkt 4.2.1. s.i.w.z. 

Izba podkreśla, że wpisanie nazwy producenta oraz kodu/symbolu/numeru katalogowego 

oferowanej  oprawy  w  kolumnie  E 

„Rodzaj/symbol  lampy/źródła  światła  oferowanego” 

Harmonogramu  pozwala

ło  zamawiającemu  na  identyfikację  zaoferowanego  sprzętu 

Natomiast  karta 

katalogowa  produktu  jest  dokumentem,  który  szczegółowo  opisuje 

parametry produktu (w 

tym wypadku oprawy/źródła światła) i na jej podstawie możliwa była 

ocena,  czy  oferowany  produkt  spełnia  warunki  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  wymagania 

s.i.w.z.  

W  zakresie  powyższego  zarzutu,  Izba  oddaliła  wnioski  dowodowe  zgłoszone  przez 

odwołującego,  tj.  wyciąg  z  publikacji Oprawy  Oświetleniowe W. Ż.  (dowód nr  1),  publikacje 

firmy Philips/Osram 

(dowód nr 2), schemat kodowania opraw producenta Miloo (dowód nr 3), 

rozkodowanie  opraw  oferowanych  przez  Europel  (dowód  nr  4)  oraz  zamawiającego,  tj. 

wydruk  ze  strony 

producenta  Miloo  (dowód  nr  1)  stwierdzając,  iż  nie  potwierdzają  one 

okoliczności 

powoływanych 

na 

rozprawie, 

potwierdzają 

jedynie  

(w  przypadku  odwołującego)  rodzaje  opraw,  jakie  są  dostępne  na  rynku  i  oferowane  przez 

różnych  producentów  oraz  prezentują  sposób  kodowania  opraw  produkowanych  przez 

producenta  Miloo,  a  w  przypadku  zamawiającego  –  opisują  w  sposób  ogólny  technologię 

produktów Miloo stosowanych obecnie i mających zastosowanie w przyszłości. 

Za  całkowicie  bezzasadne  Izba  uznała  zarzuty  odwołującego  dotyczące  rzekomego 

złożenia wyjaśnień po terminie. Wskazać bowiem należy, iż zamawiający w treści wezwania 

określił  termin  na  złożenie  dokumentów,  jako  datę  dzienną,  bez  zakreślania  godziny,  do 

której mają zostać złożone dokumenty. W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

rozdz.  XI  pkt  3  zdanie  drugie, 

zamawiający  zastrzegł,  że  „Za  datę  wpływu  oświadczeń, 

wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  przyjmuje  się  ich  datę  wczytania  do  systemu.”

Skoro  zatem  w  dacie  wyznaczonej  przez  zamawiającego,  przystępujący  wprowadził  do 

systemu  żądane  dokumenty,  to  okoliczność,  że  zamawiający  zapoznał  się  z  nimi  w  dniu 

następnym nie oznacza, że zostały one złożone po terminie. 

Zarzut  odwołującego,  iż  w  kartach  katalogowych  nie  znajdują  się  wszystkie  parametry 

oferowanych  opraw  oświetleniowych  jest  bezzasadny,  albowiem  nie  ma  możliwości,  aby 

wykonawcy przedstawiali do postępowań karty katalogowe opracowane przez producentów 

sprzętu,  zawierające  wszystkie  wymagane  danym  postępowaniem  parametry.  Karty 

katalogo

we są zdaniem Izby, dokumentami ogólnymi, opracowywanymi przez producentów, 

z  założenia  prezentujące  informacje  niekonkretne,  mające  raczej  walor  reklamowy,  dlatego 

też stawianie zarzutu, że złożone karty katalogowe nie są szczegółowe nie może się ostać, 

t

ym  bardziej,  że  odwołujący  złożył  karty  katalogowe  tego  samego  producenta  w  tożsamej 

treści, co oznacza, że miał on świadomość ogólności prezentowanych tam treści. 


Zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3  ustawy Pzp, 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza  w  Pakiecie  nr  II,  

a  złożonej  przez  Europel  sp.  z  o.o.  pomimo,  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut odwołującego jest bezzasadny. 

Wskazać  należy,  że  wartość  szacunkowa  zamówienia  powiększona  o  podatek  VAT 

wynosi 5.

514.275,00 zł, co stanowi znacznie wyższą kwotę, aniżeli wszystkie oferty złożone 

w  Pakiecie  II  p

ostępowania. Różnica pomiędzy  ofertą odwołującego a przystępującego jest 

niewielka  -  o

dwołujący  złożył  ofertę  na  3.849.051,85  zł,  przystępujący  na  3.431.711,38  zł,  

a zatem wnosi ok. 400 000 

zł. 

Ponadto, porównując średnią wszystkich złożonych ofert do ceny oferty przystępującego, 

różnica to zaledwie ok. 9% od średniej ceny. 

Mając  już  tylko  powyższe  ustalenia  na  względzie,  nie  sposób  uznać,  że  oferta 

przystępującego zawiera rażąco niską cenę (RNC). 

Nie  mniej  zamawiający  wezwał  przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  ceny 

ofertowej. 

Przystępujący pismem z dnia 16 stycznia 2020 roku, złożył stosowne wyjaśnienia, 

popierając  je  stosownymi  wyliczeniami  ujętymi  w  kosztorysie,  wskazując  i  udowadniając 

realność zaproponowanej w postępowaniu ceny.  

Odwołujący  stawiając  przedmiotowy  zarzut  wskazał,  iż  przyjęta  przez  przystępującego 

cena  dostawy  lamp  od  producenta  Miloo  Electronics 

została  przyjęta  znacznie  poniżej  cen 

rynkowych  i  nie  jest  możliwe,  ażeby  przystępujący  faktycznie  zdołał  nabyć  lampy  od  tego 

producenta za wskazaną kwotę. Dowodem potwierdzającym podnoszoną okoliczność miała 

być  oferta  na  oprawy  oświetleniowe  dla  przedmiotowego  postępowania  złożona  trzeciemu 

wykonawcy  uczestniczącemu  w  tym  zamówieniu  (dowód  nr  5).  Jakkolwiek  sama  oferta 

prezentuje  poziom  cenowy  zaproponowany  innemu  wykonawcy,  to  jednak  nie  stanowi 

dowodu,  że przystępujący  nie otrzymał  oferty  od tego producenta znacznie korzystniejszej. 

Ponadto, czemu odwołujący nie zaprzeczył, w jego ofercie (odwołującego) niektóre pozycje 

zamówienia z pakietu II, prezentują niższe ceny niż te zaoferowane przez przystępującego, 

co  oznacza,  że  przystępujący  zaoferował  cenę  realną,  za  którą  możliwe  jest  wykonanie 

przedmiotu zamówienia, a odwołujący wiarygodnego dowodu przeciwnego nie złożył. 

Podnieść  należy,  iż  przystępujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  powołał  i  wskazał,  jaką 

zastosował stawkę roboczo-godziny, jaki jest zakładany koszt pośredni, koszt zakupów oraz 

podał szacowany zysk. Wszystkie te elementy zostały szczegółowo rozpisane w kosztorysie, 

z  podaniem  konkretnych  wartości  i  czasu  na  ich  realizację.  Jak  słusznie  wskazał 

zamawiający,  przedstawione  przez  przystępującego  wyjaśnienia  w  sposób  kompletny  

i  wy

czerpujący  wyjaśniają  sposób  kalkulacji  ceny,  jak  również  uwzględniają  wszystkie 

dostrzeżone  i  przez  odwołującego,  w  treści  odwołania,  elementy  kosztotwórcze.  


Jak wskazuje się w orzecznictwie: „Jeżeli cena oferty wzbudziła wątpliwości Zamawiającego, 

to  wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać,  że  rzetelnie  skalkulował  cenę  w  odniesieniu  

do  konkretnego  przedmiotu  zamówienia.  Także  w  sytuacji,  gdy  wysokość  ceny  nie  wynika  

z  nadzwyczajnych  okoliczności,  na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  szczegółowego 

wyjaśnienia, w jaki sposób ją skalkulował i co w niej uwzględnił” (wyrok KIO z dnia 23 maja 

2019 r., sygn. akt KIO 840/19). 

Okoliczność  podnoszona  przez  odwołującego,  jakoby  przystępujący  miał  obowiązek 

wskazywania  i  składania  dowodów  do  wyjaśnień,  nie  w  każdym  przypadku  znajduje  swoje 

racjonalne  uzasadnienie.  W  przedmiotowym  postępowaniu  przystępujący  załączył  do 

wyjaśnień  wskazywany  wyżej  kosztorys  i  w  ocenie  Izby,  w  tym  postępowaniu,  treść 

wyjaśnień poparta kosztorysem w pełni potwierdziła, że cena oferty przystępującego nie jest 

rażąco  niska.  W  powyższym  zakresie  należy  powołać  się  na  wyrok  Sądu  Okręgowego  

w  Krakowie,  który  w  orzeczeniu  z  dnia  24  czerwca  2019  roku,  sygn.  akt  II  Ca  928/19 

wskazał,  iż  „Z  przepisów  art.  90  ust.  2  i  3  ustawy  należy  wyprowadzić  wniosek,  

że wykonawca wezwany do wyjaśnienia wysokości ceny oferty może przedłożyć dowody na 

poparcie  swoich  twierdzeń,  jednak  brak  dowodów  nie  deprecjonuje  udzielonych  wyjaśnień. 

Liczy  się treść tych  wyjaśnień,  jako  oświadczenie własne wykonawcy  (zob. wyrok  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  z  dnia  18  lipca  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  1396/14).  Taka  sytuacja  miała 

miejsce  w  niniejszej  sprawie  co  do  niektórych  pozycji  z  wezwania.  Zasadnie  jednak 

Zamawiający  uznał  te  wyjaśnienia  za  wystarczające.  Jak  już  wskazano  wezwanie  do 

wyjaśnienia  wysokości  ceny  oferty  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  stwarza  dla 

wykonawcy faktyczne domniemanie wzruszalne, iż cena jego oferty pozostaje rażąco niską. 

Wykazanie, że sytuacja taka nie zachodzi - leży po stronie wykonawcy Jeżeli natomiast - tak 

jak  w  rozpatrywanie  sprawie  - 

zamawiający  pozytywnie  oceni  wyjaśnienia  wykonawcy 

wezwanego,  to  ciężar  udowodnienia,  że  ocena  taka  była  nieuprawniona  -  obciąża 

wykonawcę wnoszącego odwołanie (zob. m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 

lipca  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  1396/14).  W  ocenie  Sądu  Okręgowego,  w  istocie,  

w  postępowania  odwoławczym  przed  Krajową  Izby  Odwoławczą  odwołujący  G.  D.  nie 

wykaz

ał,  iż  czynności  Zamawiającego względem  oferty  (...)  były  nieprawidłowe  i  ze szkodą 

dla  odwołującego  naruszały  wskazywane  przepisy  art.  89  ust.  1  pkt  2  oraz  art.  90  ust.  3 

ustawy Pzp.”

Odnośnie  pozostałej  argumentacji  odwołującego,  Izba  podzieliła  stanowisko 

zamawiającego,  iż  wynagrodzenie  będzie  miało  charakter  ryczałtowy.  Oznacza  to,  

że  wykonawca,  którego  oferta  będzie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  będzie  realizował 

zamówienia  i  zgodnie  z  art.  632  KC,  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

W  konsekwencji  do  kalkulacji  ceny  ofertowej  należało  przyjąć  pewne  szacunku  rozmiaru 


pracy, 

zaś  sposób  kalkulacji  jest  wewnętrzną  kwestią  wykonawcy.  Okoliczność  zatem,  

że  odwołujący  przyjął  inne  szacunki,  nie  może  stanowić  dowodu  na  nieprawidłowość 

kalkulacji 

oferty  przystępującego. W  ocenie  Izby,  kalkulacja  ceny  jest  sprawą  indywidualną 

każdego  z  wykonawców,  co  przesądza  iż  stawki  dla  każdego  z  wykonawców  mogą  być 

zróżnicowane.  Oczywistym  jest,  że  wykonawca  posiadający  infrastrukturę  sprzętowo-

osobową będzie miał mniejsze koszty realizacji zamówienia, aniżeli wykonawca, które w celu 

spełnienia wymogów wskazanych w OPZ będzie zmuszony zakupić dodatkowe środki trwałe 

lub  zatrudn

ić  nowy  personel.  Powyższe  stanowisko  zostało  potwierdzone  w  orzecznictwie, 

cyt. 

„W  trybie  wyjaśnienia  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny,  nie  jest 

istotne odnoszenie się do ofert innych podmiotów, które prowadząc własną politykę cenową, 

kalk

ulując  własne  koszty  i  zakładany  zysk,  prezentują  również  indywidualną,  subiektywną 

kalkulację  ceny  ofertowej.  Fakt  zatem  zaoferowania  wyższych  cen  przez  konkurentów,  nie 

jest  jeszcze  dowodem  na  złożenie  ceny  rażąco  niskiej  w  najtańszej,  spośród  złożonych 

ofert.” (wyrok KIO z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt KIO 460/17). 

Konkludując,  w  ocenie  Izby,  przedstawione  przez  przystępującego  wyjaśnienia 

potwierdzają,  że  cena  zaoferowana  przez  Europel  jest  ceną  wiarygodną.  Ocena  istnienia 

rażąco  niskiej  ceny  nie  może  doprowadzić  do  wyeliminowania  podmiotu,  który  

z  zachowaniem  reguł  konkurencji,  racjonalnej  kalkulacji  ekonomicznej  i  gospodarczej  jest  

w  stanie  zaoferować  znacznie  tańszą  realizację  zamówienia  od  innych  konkurencyjnych 

podmiotów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

zamawiającego związane z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Pr

zewodniczący

………………………… 


wiper-pixel