KIO 2627/19 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2020 roku

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2627/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

P

rzewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  7  stycznia  2020  roku  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

23 grudnia 2019 roku przez 

Odwołującego G. L. prowadzącego działalność gospodarczą 

jako NADZORY-GL G. L. (ul. W

ładysława Stanisława Reymonta nr 3, 83-200 Starogard 

Gdański)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Powiatowy  Zarząd  Dróg 

w Staro

gardzie Gdańskim (ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Od

wołującego  G. L. prowadzącego działalność gospodarczą jako NADZORY-GL 

G.  L. 

(ul.  Władysława  Stanisława  Reymonta  nr  3,  83-200  Starogard  Gdański)  

kwoty  7  5

00  zł  00  gr  (siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1863) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

…………………… 

Uzasadnienie 


Zamawiający  –  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Starogardzie  Gdańskim  (ul.  Mickiewicza  9 

200  Starogard  Gdański)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

na  zadanie  pn. 

„Pełnienie  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  wielobranżowego  

nad  realizacją  zadania  inwestycyjnego  pn.:  "Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr  2711G  

na  odcinku  od  skrzyżowania  z  DW  Nr  222  w  m.  Starogard  Gd.  do  skrzyżowania  z  DP  Nr 

2712G Starogard-

Koteże-Sumin"  (zwane dalej postępowaniem).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

nr  620693-N-2019  z  dnia  08.11.2019  r.  Post

ępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843

) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

W  dniu  23 

grudnia  2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało 

wniesione odwołanie,  przez  wykonawcę  G.  L.  prowadzącego działalność  gospodarczą jako 

NADZORY-GL G. L. 

(ul. Władysława Stanisława Reymonta nr 3, 83-200 Starogard Gdański) 

(zwanego  dalej  Odwołującym)  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności 

Zamawiającego  z  dnia  18  grudnia  2019  r.,  w  części  dotyczącej  wyboru  oferty  Wykonawcy 

"EL-PROJEKT"  E.  M.

, os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański, jako najkorzystniejszej 

(dalej  Wykonawca  wybrany)

.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu    naruszenie  przepisów 

mających istotny wpływ na wynik postępowania, tj.: art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 

pkt  3  ustawy  Pzp,  art.  89  ust.1  pkt  4  ustawy  Pzp  art.  7  ustawy  P

zp,  poprzez  wybór  oferty 

Wykonawcy  wybranego,  jako  najkorzystniejszej  wskutek  błędnego  uznania  przez 

Zamawiającego,  że  oferta  Wykonawcy  wybranego  nie  podlega  odrzuceniu  z  tytułu 

zaoferowania  rażąco  niskiej  ceny,  jak  również  czynu  nieuczciwej  konkurencji  polegającego 

na złożeniu oferty z ceną dumpingową. 

W

obec powyższego Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania oraz 

a)  na

kazanie  unieważnienia  zaskarżonej  czynności  Zamawiającego  polegającej  

na wyborze oferty Wykonawcy wybranego, jako najkorzystniejszej, 

b) 

nakazanie Zamawiającemu: 

- odrzucenie oferty Wykonawcy wybranego na podst. art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, 

-  odrzucenie oferty Wykonawcy wybranego na podst. art. 89 ust. 1 pkt 3, 

c) 

rozpoznanie sprawy na rozprawie, także w razie nieobecności Odwołującego. 

W dniu  2  stycznia  2020 

roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  wpłynęło pismo 

Zamawiającego, w którym Zamawiający poinformował, że uwzględnia w całości odwołanie.  


Wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  oraz  wobec 

braku  zgłoszenia  Przystąpienia  po  stronie  Zamawiającego,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły 

przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  ustawy  w  przypadku  umorzenia 

postępowania 

przez 

Izbę 

na 

skutek 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba 

–  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 


wiper-pixel