KIO 2626/19 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2626/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w dniu 9 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania  wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę  WhyNotTravel  

sp. z o.o. sp. k. w Kielnarowej 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Uniwersytet  Warszawski  

z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  WhyNotTravel  

sp. z o.o. sp. k. w Kielnarowej, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 2626/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Uniwersytet  Warszawski  z  siedzibą  w  Warszawie  –  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „sprzedaż  i  dostarczanie  biletów 

lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych 

komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 12 grudnia 2019 r., nr 2019/S 240-589059. 

Wobec: 

czynności zamawiającego polegającej na opisaniu przedmiotu zamówienia, 

postanowień wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3)  czyn

ności zamawiającego polegającej na opisaniu kryteriów oceny ofert 

wykonawca WhyNotTravel sp. z o.o. sp. k. w Kielnarowej

, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 

23 grudnia 2019 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  29  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp 

przez  przygotowanie  SIWZ  w  sposób 

niejasny oraz naruszający uczciwą konkurencję w postępowaniu; 

2)  art. 44 ust. 4 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019  r.  poz.  869)  przez  przygotowanie  dokumentacji  p

ostępowania  w  sposób,  który 

doprowadzi  do  wydatkowania  środków  publicznych  podczas  realizacji  zamówienia  w 

sposób niecelowy i rozrzutny; 

art.  8  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach 

handlowyc

h  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  118)  oraz  art.  8  ust.  3 tejże  przez  przygotowanie 

s

pecyfikacji w taki sposób, iż doprowadzi to do uiszczenia zapłaty przez zamawiającego 

z  naruszeniem  terminów  wskazanych  w  ww.  przepisach  bez  konsekwencji  dla 

z

amawiającego; 

4)  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

pub  liczno-prywatnym  (Dz.U.  z  2

018  r.  poz.  2191  z  późn.  zm.)  przez  niedopuszczenie 

przekazywania faktur w formie elektronicznej; 

5)  art.  91  ust.  2  ustawy  P

zp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  przygotowanie 

kryteriów oceny ofert w sposób naruszający uczciwą konkurencję w postępowaniu. 


6)  art.  148  ust.  1  oraz  art.  149  ust.  1-3  ustawy  Pzp 

przez  wymaganie  określenia  przez 

wykonawcę formy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia na etapie 

składania oferty, 

innych przepisów prawa, których naruszenie wynika z odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany  niezgodnych  z  prawem 

postanowień ogłoszenia oraz specyfikacji, zgodnie z treścią uzasadnienia odwołania. 

Na 

podstawie 

oględzin 

strony 

internetowej 

zamawiającego 

http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/ 

ustalono,  że  zamawiający  kopię  odwołania 

wraz  z  wezwani

em  do  zgłoszenia przystąpienia  do  postępowania odwoławczego przekazał 

innym wykonawcom 30 grudnia 2019 r., 

zamieszczając je na ww. stronie internetowej. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 8 stycznia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odw

ołaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie.  O

rzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 


Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel