KIO 2625/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 roku

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2625/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  OTS-IP  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Krakowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Operator  Gazociągów  Przesyłowych 

GAZ-

SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  OTS-IP  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Krakowie  i  zalicza  w poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 2625/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  Spółka  Akcyjna 

siedzibą  w  Warszawie  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego 

sektorowego  na 

„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  gazociągu  Płońsk  –  Olsztyn  – 

Gdańsk (DN 1000, MOP 8,4 MPa), Etap I: gazociąg Kolnik  – Bogatka wraz z gazociągami 

przyłączeniowymi” (nr postępowania ZP/2019/09/0116/PI). Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 października 2019 r. pod 

numerem  2019/S  192-467527. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

niegraniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 

r.  Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.

, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp.  

W  dniu  23  grudnia  2019  r.  wykonawca  OTS-IT 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Krakowie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  odrzucenia  jego  oferty  oraz 

zaniechania  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty  i    w  konsekwencji  jej 

poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez odrzucenie 

oferty Odwołującego z powodu błędu 

w obliczeniu ceny pomimo, że oferta nie zawiera takiego błędu przy przyjęciu prawidłowej 

interpretacji przepisu; 

2.  art. 87 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

Odwołującego  do  wyjaśnień,  które  umożliwiłyby  Zamawiającemu  podjęcie  wobec  oferty 

Odwołującego, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, czynności korygujących 

zmierzających do jej uratowania.   

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego, 

wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, dokonania 

ponownej  oceny  i  badania  oferty  Odwołującego  z  uwzględnieniem  złożonych  wyjaśnień, 

ewentualnie poprawienie oferty Odwołującego z zastosowaniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp.  

Odwołujący  wskazał,  iż  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ  cena  jego 

oferty jest w postępowaniu najkorzystniejsza i gdyby Zamawiający nie naruszył ustawy Pzp 


prawidłowo przeprowadził zaniechane czynności, Odwołujący miałby szansę na uzyskanie 

zamówienia i zysku wynikającego z jego realizacji. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  Odwołujący  wyjaśnił,  że  zdaniem  Zamawiającego 

jego oferta zawiera nieusuwalne błędy rachunkowe i podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przywołał orzeczenie KIO z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 

2491/17 i wskazaną tam interpretację pojęcia błędu w obliczeniu ceny. Odwołał się także do 

treści  pkt  XVIII.2  –  XVIII.4  SIWZ,  w  których  Zamawiający  określił,  że  cena  ma  charakter 

ryczałtowy, jest niezmienna, ma zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  błędy,  które wystąpiły  w  cenie  w  jego ofercie nie mają charakteru 

niezgodności  polegającej  na  błędnym  ustaleniu stanu faktycznego.  Odwołujący  prawidłowo 

obliczył  i  wycenił  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia  i  zamknął  je w  cenie  całkowitej 

oferty,  która  wynosi  netto  13.897.500,00  zł.  Nieprawidłowości  występują  natomiast  w 

tabelach  stanowiących  część  formularza  ofertowego,  oznaczonych  numerami  5,1,  5.2,  5.3, 

5.4.2. Tabele te stanowią jedynie wyznaczony przez Zamawiającego sposób podziału ceny 

całkowitej, a ich zawartość nie wpływa na merytoryczną treść oferty z uwagi na ryczałtowy 

charakter  ceny,  który  jest  odzwierciedlony  także  w  postanowieniach  umownych,  które 

określają  kwoty  maksymalne,  do  zapłaty  których  Zamawiający  jest  zobowiązany.  Zdaniem 

Odwołującego rozpisanie ceny  na  poszczególne  zakresy  zamówienia ma jedynie charakter 

techniczny  i  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  podstawową  treść  oferty  odwołującego 

określającą  cenę  całkowitą  za  realizację  zamówienia.  W  ocenie  Odwołującego  czynność 

odrzucenia  jego  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  jest  nieprawidłowa, 

ponieważ  wskazane  przez  Zamawiającego  nieprawidłowości  nie  mają  nic  wspólnego 

merytoryczną treścią oferty. Odwołujący podkreślił, że na takie rozumienie błędu wskazuje 

nie  tylko  orzecznictwo  Izby,  ale  i  stanowiska  komentatorów,  które  przywołał.  Odwołujący 

podkreślił  że  w  jego  ofercie  nie  doszło  do  błędnego  obliczenia  ceny  z  uwagi  na 

nieprawidłowe zrozumienie przedmiotu zamówienia lub pominięcie jego zakresu ani żadnego 

innego, tego typu błędu. Nieprawidłowości  w ofercie Odwołującego mają charakter omyłek, 

które mogą być usunięte z wykorzystaniem instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.  

Odwołujący  zauważył  także,  że  z  uzasadnienia  zawartego  w  informacji  o  odrzuceniu 

wynika,  że  Zamawiający  w  pewnym  zakresie  dostrzegł  możliwość  poprawienia  oferty 

O

dwołującego,  jednakże  ostatecznie ją odrzucił  rozstrzygając

że zmiany  w  ofercie miałyby 

charakter  zbyt  dalekiej  ingerencji  w  treść  oferty.  Wskazał,  iż  Zamawiający  przedstawił 

uzasadnieniu  odrzucenia  pewną  koncepcję  poprawy  występujących  w  ofercie 

nieprawidłowości, jednakże w żaden sposób nie skonsultował jej z Odwołującym. W ocenie 

O

dwołującego  przed  zastosowaniem  ostatecznej  sankcji  odrzucenia  jego  oferty 

postępowania,  Zamawiający  zobligowany  był  do  wyczerpania  wszelkich  środków,  które 


mogą  służyć  uratowaniu  oferty  i  utrzymaniu  jej  w  postępowaniu.  Odwołujący  podniósł,  iż 

przepisy  art. 

87  ustawy  Pzp  znajdują  się  w  niej  po  to,  aby  wyeliminować  odrzucanie  ofert 

z u

wagi  na  różnego  rodzaju  omyłki,  pomyłki  i  błędy,  które  mają  charakter  formalny, 

techniczny, nie odnoszą się do zakresu merytorycznego oferty i w przypadku innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie wpływają w istotny sposób na treść 

oferty. W 

sytuacji, w której Zamawiający dostrzegł, że w określonym zakresie możliwa byłaby 

matematyczna  korekta  kwot  składających  się  na  całkowitą  cenę  ofertową,  jednakże 

prowadziłoby  to  do  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ,  Zamawiający  winien  był  skorzystać 

z art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  celem  uzyskania  stanowiska  O

dwołującego  w  przedmiotowej 

kwestii. Tymczasem Z

amawiający przedstawił w pkt IV uzasadnienia informacji o odrzuceniu 

oferty arbitralny pogląd o tym, że nie jest możliwe w żaden sposób uwzględnienie kwoty za 

wykonanie  usług  zawierających  się  w  Prawie  Opcji  III  w  całkowitej  cenie  ofertowej  bez 

konieczności  dokonania  jej  zmiany.  Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  stwierdzenie 

Z

amawiającego, że poprawienie kwot składowych w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

nie  jest  możliwe,  ponieważ  spowodowałoby  daleką  ingerencję  w  ofertę  wykonawcy,  a  tym 

samym  zbyt  znaczącą  jej  zmianę,  jak  również  na  stanowisko  Zamawiającego,  że  brak  jest 

jednoznacznych  wskazówek,  w  jaki  sposób  taka  poprawa  miałaby  nastąpić.  Odwołujący 

wskazał,  że  Zamawiający  nie  dysponował  żadnymi  wskazówkami  właśnie  przez  to,  iż  nie 

zwrócił  się  do  Odwołującego  o  złożenie  stosownych  wyjaśnień.  W  ocenie  Odwołującego 

uzyskane  przez  Z

amawiającego  wyjaśnienia  mogłyby  prowadzić  do  prawidłowego 

zastosowania  przepisów  art.  87  ust.  2  pkt  2  i  3  ustawy  Pzp,  co  pozwoliłoby  na  zgodną 

prawem korektę oferty, bez zmiany jej, istotnej z punktu widzenia przedmiotu zamówienia 

kryteriów  oceny  ofert,  treści.  Zdaniem  Odwołującego  korekta  treści  oferty  ewentualnie 

wprowadzona  przez  Z

amawiającego  po  wyjaśnieniach  udzielonych  przez  Odwołującego, 

ogóle nie prowadziłaby do ingerencji w ofertę i jej zmiany, ponieważ nie obejmowałaby ona 

składników  i  elementów  merytorycznych  oferty.  Zmiana  taka  nie  prowadziłaby  do  innego 

ukształtowania  rankingu  ofert,  nie  skutkowałaby  zmianą  pozycji  oferty  Odwołującego,  w 

ogóle nie miałaby  wpływu na  uplasowanie  się oferty  w  ramach postępowania,  a  zatem  nie 

prowadziłaby tym samym do naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiający  w  dniu  13  stycznia  2019  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

wniósł  o oddalenie  odwołania  w  całości,  wskazując  na  jego  niezasadność.  Zamawiający 

podniósł,  iż  błędy  rachunkowe  popełnione  przez  Odwołującego  nie  mogą  zostać 

zakwalifikowane  jako  oczywiste  omyłki  rachunkowe.  Wskazał,  iż  dokonanie  poprawek  w 

oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 u

stawy Pzp również nie jest możliwe, ponieważ spowodowałoby 

daleką ingerencję w ofertę Odwołującego, a tym samym zbyt znaczącą jej zmianę. Zdaniem 

Zamawiającego  błędy  w ofercie  Odwołującego  nie  są  możliwe  do  usunięcia  bez  czynności 


noszących  znamiona  negocjacji.  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  sam  Odwołujący  wskazał 

na konieczność odniesienia się do SIWZ i zawartego tam pouczenia dotyczącego sposobu 

obliczenia  ceny,  które  wskazywało  na  wymóg  zsumowania  kwot  składających  się  na 

poszczególne  świadczenia  wymienione  w  pkt  5  formularza  oferty,  wobec  czego  nie  ma 

uzasadnienia  by  twierdzić,  że  tabele  wskazane  w  formularzu  stanowią  jedynie  sposób 

podziału ceny całkowitej (metodologię dojścia do ceny całkowitej). Zamawiający nie zgodził 

się  także  z  twierdzeniem,  że  Odwołujący  prawidłowo  obliczył  cenę  całkowitą,  bowiem 

prawidłowe  obliczenie  ceny  całkowitej  polegało  na  zsumowaniu  cen  za  poszczególne 

świadczenia, zgodnie z pkt XVIII.2 SIWZ.  

Dalej  Zamawiający  wskazał,  iż  nie  posiada  żadnych  informacji  czy  wskazówek,  które 

p

ozwoliłyby mu na poprawienie cen składowych oferty w poszczególnych podpunktach pkt 5 

formularza oferty 

– Zamawiający nie wie, w jaki sposób miałby poprawić ceny wskazane w 

pkt 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4.2 i żaden element oferty Odwołującego, a także treści SIWZ, nie daje 

wystarczającej  wskazówki,  jak  wnioskowana  zmiana  miałaby  wyglądać.  Zamawiający 

przyznał, że hipotetycznie poprawa błędów w ofercie Odwołującego mogłaby polegać np. na 

poprawieniu 

sumy ww. cen składowych, co wiązałoby się ze zmianą (podwyższeniem) ceny 

całkowitej  oferty.  Po  pierwsze  jednak  zsumowanie  ww.  cen  jednostkowych  z  oferty 

Odwołującego  doprowadziłoby  do  sytuacji;  że  limity  wysokości  poszczególnych  cen 

składowych w ramach Opcji I, określone w Formularzu oferta: tabela 5.2 F), G), H), l), J) oraz 

K) (odpowiednio: 3%, 3% 2% 2%, 5% oraz 5%) nie zostałyby spełnione, a tym samy ofertę 

należałoby  uznać  za  niezgodną  z  treścią  SIWZ.  Po  drugie  -  oświadczenie  Odwołującego 

zawarte  w  treści  odwołania  stoi  na  przeszkodzie  dokonaniu  takiej  poprawy:  bowiem 

Odwołujący  oświadczył,  że  zmiana dokonana w  wyniku udzielonych przez  niego  wyjaśnień 

„w ogóle  nie  prowadziłaby  do  ingerencji  w  ofertę  j  jej  zmiany,  ponieważ  nie  obejmowałaby 

ona składników elementów merytorycznych oferty". Zdaniem Zamawiającego oznacza to, że 

podwyższenie ceny oferty, co niewątpliwie należy zakwalifikować jako zmianę merytoryczną, 

nastąpiłoby się wbrew wykładni oświadczenia woli prezentowanej przez Odwołującego. 

W  tej  sytuacji

,  w  ocenie  Zamawiającego,  Odwołujący  błędnie  (tj.  niezgodnie  z  SIWZ)  

obliczył  cenę  oferty,  a  błąd  ten  w  świetle  obowiązujących  przepisów  nie  podlegał 

konwalidacji.  P

oprawienie  podanych  w  sposób  niezgodny  z  SIWZ  cen  w  Formularzu 

ofertowym  zm

uszałoby  Zamawiającego  do  prowadzenia  swoistych  negocjacji  przed 

dokonaniem poprawek 

w celu ustalenia jakie kwoty i w jakich pozycjach należałoby wpisać. 

Dokonanie poprawki w takiej sytuacji wiązałoby się bowiem z koniecznością skierowania do 

Odwołującego  zapytań  co  do  tego,  który  (spośród  wielu  możliwych)  sposób  poprawienia 

oferty  akceptuje. 

To  zaś  sprzeciwia  się  treści  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  który  daje 

możliwość  poprawy  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 


istotnych warunków zamówienia, ale tylko tych, które nie powodują istotnych zmian w treści 

oferty  a  ich  wprowadzenie  nie  wymaga  negocjacji  i  uzgadniania  z  wykonawcą.  Zdaniem 

Zamawiającego  prowadzenie  negocjacji  w celu  ustalenia  treści  poprawek  treści  oferty 

Odwołującego  zaburzyłoby  wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zasadę  prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający przywołał także wyroki KIO 

z  dnia  11  marca  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  354/14,  z  dnia  24  kwietnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO 

624/18, KIO 645/18, z dnia 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1600/17. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania,  na  podstawie 

zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron 

postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba na posiedzeniu  w dniu  14 stycznia 2019 r. 

postanowiła nie dopuścić wykonawcy 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego  (Ramboll  Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ubiegającego się o zamówienie wspólnie z wykonawcą 

Ramboll Danmark A/S z siedzibą w Kopenhadze) do udziału w postępowaniu w charakterze 

uczestnika

, z uwagi na niedochowanie terminu, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  w

ykonawca  może  zgłosić 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii 

odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystępuje. Jak wynika z dokumentacji postępowania Zamawiający 

przekazał wykonawcom kopię odwołania w dniu 24 grudnia 2019 r., wobec czego ww. termin 

ustawowy  na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej 

sprawie upływał w dniu 27 grudnia 2019 r. Ww. wykonawca zgłosił przystąpienie w dniu 30 

grudnia  2019  r.,  a  zatem  po  upływie  ustawowego  terminu,  umożliwiającego  skuteczne 

przystąpienie do postępowania odwoławczego.  

Izba  uznała,  iż  Odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania,  o których  mowa  w  art. 

179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez 

Zamawiającego,  w  szczególności  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  informacji  z  otwarcia 

ofert,  oferty 

Odwołującego,  zawiadomienia  z  dnia  13  grudnia  2019  r.  o odrzuceniu  oferty 

Odwołującego.  Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i oświadczenia  Stron 

złożone  w pismach  procesowych  (odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie)  oraz  ustnie  do  protokołu 


posiedzenia i rozprawy w dniu 14 stycznia 2020 roku.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  gazociągu 

Płońsk  – Olsztyn  –  Gdańsk (DN  1000,  MOP  8,4  MPa),  Etap  I: gazociąg  Kolnik  –  Bogatka, 

wraz  z 

gazociągami  przyłączeniowymi.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  Zamówienia  został 

wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia. 

Zgodnie  z  pkt  XVI.3  SIWZ  ofertę  należało  złożyć  za  pośrednictwem  Portalu 

Zakupowego na Formularzu „Oferta” (załącznik nr 9 do SIWZ). W pkt XVIII SIWZ wskazano 

opis sposobu obliczenia ceny, w tym m.in., iż całkowitą cenę netto oferty stanowi suma kwot 

wskazanych w 

punkcie 4 Załącznika nr 9 do SIWZ – Formularz „Oferta” (XVIII.2 SIWZ), cenę 

oferty  należy  rozumieć  jako  wynagrodzenie ryczałtowe (XVIII.3 SIWZ),  a  także,  że w  cenie 

oferty  uwzględnia  się  podatek  od  towarów  i  usług  oraz  podatek  akcyzowy,  jeżeli  na 

podstawie  odrębnych  przepisów  przedmiot  Zamówienia  podlega  obciążeniu  podatkiem  od 

towarów  i  usług  oraz  podatkiem  akcyzowym.  Ponadto,  w  cenie  oferty  należy  uwzględnić 

także  wszelkie  inne  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  Zamówienia.  Wynagrodzenie 

wyczerpuje  wszelkie  należności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  z  realizacją 

przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych  kosztów  poniesionych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotu 

Zamówienia  (XVIII.4  SIWZ). W  pkt  XVIII.7  SIWZ  wskazano,  iż  w  Załączniku  nr  9  do  SIWZ 

(Formularz  „Oferta”)  Zamawiający  określił  wymagania  w  zakresie  sposobu  podziału  przez 

Wykonawcę  oferowanej  ceny  całkowitej  na  poszczególne  elementy  składowe,  z  kolei 

zgodnie  z  pkt  XVIII.8  SIWZ  w 

przypadku  niezastosowania  się  do  powyższych  wymagań 

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W  Formularzu  „Oferta”  należało  podać  cenę  całkowitą  netto  oraz  brutto.  W  pkt  5 

z

awarto oświadczenie, że na całkowitą cenę netto składają się kwoty wskazane w tabelach 

.  W  tabeli  5.1  należało  wskazać  ceny  netto  za  realizację  zakresu 

podstawowego, tj. za: 

A. 

opracowanie oraz  przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

2  pkt  1  lit.  a)  ppkt  i.  oraz  lit  b)  ppkt  i.  Załącznika  nr  3  do  SIWZ  –  Wzór  umowy)  dla  

gazociągu  relacji  Płońsk-Gdańsk  etap  I  Kolnik-Bogatka,  o  średnicy  DN  1000,  MOP  8,4 

MPa, wraz ze światłowodem (cena za wykonanie ww. zakresu powinna wynieść  90 % z 

sumy pozycji 5.1.A) i 5.1.B))*** 

B. 

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją    gazociągu relacji Płońsk-Gdańsk etap 

I  Kolnik-

Bogatka,  o średnicy  DN  1000,  MOP  8,4  MPa,  wraz  ze światłowodem  (cena za 

wykonanie ww. zakresu powinna wynie

ść 10 % z sumy pozycji 5.1.A) i 5.1.B))*** 


C. 

opracowanie oraz przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

2 pkt 1 lit. a)  ppkt ii. oraz  lit. b)  ppkt ii. Załącznika nr 3 do SIWZ  – Wzór umowy) dla  

węzła 

Kolnik 

(cena 

za 

wykonanie 

ww. 

zakresu 

powinna 

wynieść  

90 % z sumy pozycji 5.1.C) i 5.1.D))*** 

D. 

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją  węzła Kolnik (cena za wykonanie ww. 

zakresu powinna wynieść 10 % z sumy pozycji 5.1.C) i 5.1.D))*** 

E. 

opracowanie oraz przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

2  pkt  1  lit.  a)  ppkt  iii.  Załącznika  nr  3  do  SIWZ  –  Wzór  umowy)  dla    gazociągu 

przyłączeniowego  relacji  Bogatka  –  FSRU,  część  lądowa,  wraz  ze  stacją  pomiarową 

Bogatka 

– projekt wstępny – co stanowi 15% łącznej sumy pozycji 5.1.E) i  5.3.L)*** 

W tabeli 5.2 należało wskazać ceny netto za realizację Prawa Opcji I, tj. za: 

F. 

opracowanie oraz przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

3 lit. a) Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy)  w zakresie Kompletnej Dokumentacji 

Projektowej 

(projekt 

wstępny 

dokumentacja 

projektowa)dla 

gazociągu 

przyłączeniowego relacji Przejazdowo - LOTOS S.A. o średnicy DN 500, MOP 8,4 MPa, 

wraz ze stacją pomiarową i światłowodem (i. cena za wykonanie ww. zakresu powinna 

wynieść 90 % z sumy pozycji 5.2.F) i 5.2.G)*** ii.  suma pozycji 5.2.F) i 5.2.G) powinna 

wynieść  co  najmniej  3%  ceny  całkowitej  netto,  wskazanej  w  pkt  4.  Formularza 

"Oferta")*** 

G. 

Sprawowanie  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją    gazociągu  przyłączeniowego  relacji 

Przejazdowo  -   

LOTOS  S.A.  o  średnicy  DN  500,  MOP  8,4  MPa,  wraz  ze  stacją 

pomiarową  i  światłowodem  (i.  cena  za  wykonanie  ww.  zakresu  powinna  wynieść  

10 % z sumy pozycji 5.2.F) i 5.2.G)*** 

ii.  suma pozycji 5.2.F) i 5.2.G) powinna wynieść 

co najmniej 

3% ceny całkowitej netto, wskazanej w pkt 4.  Formularza „Oferta")*** 

H. 

opracowanie oraz przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

3 lit. b) Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy)  w zakresie Kompletnej Dokumentacji 

Projektowej 

(pr

ojekt  wstępny  +  dokumentacja  projektowa  dla  gazociągu 

przyłączeniowego relacji  Przejazdowo – Energa Wytwarzanie S.A. o średnicy DN 300, 

MOP  8,4  MPa  wraz  ze  stacją  pomiarową  i  światłowodem  (i.  cena  za  wykonanie  ww. 

zakresu powinna wynieść 90 % z sumy pozycji 5.2.H) oraz 5.2.I) ii.  suma pozycji 5.2.H) 

i  5.2.I)  powinna  wynieść  co  najmniej  2%  ceny  całkowitej  netto,  wskazanej  

w pkt 4.  Formularza 

„Oferta")*** 

I. 

Sprawowanie  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją    gazociągu  przyłączeniowego  relacji 

Przejazdowo 

–  Energa  Wytwarzanie  S.A.  o  średnicy  DN  300,  MOP  8,4  MPa  wraz  ze 

stacją pomiarową i światłowodem (i. cena za wykonanie ww. zakresu powinna wynieść 

10 % z sumy pozycji 5.2.H) oraz 5.2.I)*** 

ii.  suma pozycji 5.2.H) i 5.2.I) powinna wynieść 


co najmniej 2% ceny 

całkowitej netto, wskazanej w pkt 4.  Formularza „Oferta")*** 

J. 

opracowanie oraz przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

3 lit. b) Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy)  w zakresie Kompletnej Dokumentacji 

Projektowej 

(projekt 

wstępny  +  dokumentacja  projektowa  dla  gazociągu 

przyłączeniowego  relacji    Bogatka  –  Przejazdowo  o  średnicy  DN  500  MOP  8,4  MPa  

wraz z ZZU Przejazdowo i ze światłowodem (i. cena za wykonanie ww. zakresu powinna 

wynieść    10  %  z  sumy  pozycji  5.2.J)  oraz  5.2.K)***  ii.    suma  pozycji  5.2.J)  i  5.2.K) 

powinna 

wynieść 

co 

najmniej 

ceny 

całkowitej 

netto, 

wskazanej  

w pkt 4.  Formularza 

„Oferta")*** 

K. 

Sprawowanie  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją    gazociągu  przyłączeniowego  relacji 

Bogatka 

–  Przejazdowo  o  średnicy  DN  500  MOP  8,4  MPa  wraz  z  ZZU  Przejazdowo 

światłowodem 

(i. 

cena 

za 

wykonanie 

ww. 

zakresu 

powinna 

wynieść  

10  %  z  sumy  pozycji  5.2.J)  oraz  5.2.K)***  ii.    suma  pozycji  5.2.J)  i  5.2.K)  powinna 

wynieść  co      najmniej  5%  ceny  całkowitej  netto,  wskazanej  w  pkt  4.  Formularza 

„Oferta")***                                                   

W tabeli 5.3 należało wskazać ceny netto za realizację Prawa Opcji II, tj. za: 

L. 

Opracowanie oraz przekazanie „Dokumentacji Projektowej” - zakres określony w § 1 ust. 

4  Załącznika  nr  3  do  SIWZ  –  Wzór  umowy)  dla    gazociągu  przyłączeniowego  relacji 

Bogatka 

–  FSRU,  część  lądowa,  wraz  ze  stacją  pomiarową  Bogatka  –  dokumentacja 

projektowa  (bez  projektu  wstępnego)  –    co  stanowi  85  %  łącznej  sumy  pozycji  5.1.E) 

i 5.3.L) ***,   

M.  Sprawowanie  nad

zoru  autorskiego  nad  realizacją  gazociągu  przyłączeniowego  relacji 

Bogatka 

–  FSRU,  część  lądowa,  wraz  ze  stacją  pomiarową  Bogatka  co  stanowi  10% 

sumy pozycji 5.1.E), 5.3.L) i 5.3.M)*** 

W pkt 5.4 formularza „Oferta” należało wskazać wynagrodzenie za zakres Prawo Opcji 

III  (wynagrodzenie dzienne, odpowiadające wynagrodzeniu dla jednego dnia wykonywania 

Nadzoru  Autorskiego, 

obliczone  proporcjonalnie  do  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu 

Nadzoru  Autorskiego  dla  poszczególnych  zadań).  W  tabeli  5.4.1  należało  wskazać  ceny 

netto: 

N. 

Dla  gazociągu  relacji  Płońsk-Gdańsk  etap  I  Kolnik-Bogatka,  o  średnicy  DN  1000,  MOP 

8,4 MPa, wraz ze światłowodem  obliczona zgodnie ze wzorem: cena netto wskazana w 

poz. 5.1.B Formularza „Oferta”/24 miesiące x 30 dni; 

O. 

dla  węzła  Kolnik  obliczona  zgodnie  ze  wzorem:  cena  netto  wskazana  w  poz.  5.1.D 

Formularza „Oferta”/24 miesiące x 30 dni; 

P. 

dla  gazociągu przyłączeniowego relacji Przejazdowo - LOTOS S.A. o średnicy DN 500, 

MOP 8,4 MPa, wraz ze stacją pomiarową i światłowodem obliczona zgodnie ze wzorem: 


cena netto wskazana w poz. 5.1.G Formularza „Oferta”/24 miesiące x 30 dni; 

Q. 

dla    gazociągu  przyłączeniowego  relacji    Przejazdowo  –  Energa  Wytwarzanie  S.A. 

średnicy DN 300, MOP 8,4 MPa wraz  ze stacją pomiarową i światłowodem obliczona 

zgodnie 

ze wzorem: cena netto wskazana w poz. 5.1.I Formularza „Oferta”/24 miesiące 

x 30 dni; 

R. 

dla    gazociągu  przyłączeniowego  relacji    Bogatka  –  Przejazdowo    o  średnicy  DN  500 

MOP 8,4 MPa wraz  z ZZU Przejazdowo i światłowodem obliczona zgodnie ze wzorem: 

cena net

to wskazana w poz. 5.1.K Formularza „Oferta”/24 miesiące x 30 dni; 

S. 

dla gazociągu przyłączeniowego relacji Bogatka – FSRU, część lądowa, wraz ze stacją 

pomiarową Bogatka  obliczona zgodnie ze wzorem: cena netto wskazana w poz. 5.1.M 

Formularza „Oferta”/24 miesiące x 30 dni. 

Następnie.  wskazano,  iż  maksymalne  (łączne)  wynagrodzenie  netto,  z  tytułu 

wykonania  usługi,  o  której  mowa  w  Prawie  Opcji  III,  nie  przekroczy  wartości  jaką  należało 

wskazać  w tabeli  5.4.2,  wynikającej  ze  wzoru:  (suma  kwot  wynagrodzenia  netto  za  jeden 

dzień wykonywania Nadzoru Autorskiego w ramach Prawa Opcji III wskazanych w poz. 5.4 

lit. N do S) x 30 dni x 12 miesięcy.  

Na  dole  Formularza  „Oferta”  wyjaśniono  oznaczenie  ***  -  brak  spełnienia  warunków 

ukształtowania  ceny  netto  spowoduje  odrzucenie  oferty  stosownie  do  art.  89  ust.  1  pkt.  2 

Ustawy. 

W  postępowaniu  wpłynęły  trzy  oferty:  Odwołującego  z  ceną  netto  13 897 500  zł, 

konsorcjum Ramboll Polska Sp. z o.o. i Ramboll Danmark A/S z ceną netto 17 224 880,75 zł 

oraz wykonawcy Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. z ceną netto 15 214 500 zł.  

Odwołujący  zadeklarował  wykonanie zamówienia za cenę całkowitą netto 13 897 500 

zł, podając następujące ceny jednostkowe dla poszczególnych zakresów zamówienia:  

Zakres  podstawowy  (tabela  5.1):  A 

–  6 406 200  zł;  B  –  711 800  zł,  C  –  3 600 000  zł,  D  – 

000 zł; E – 187 616,25 zł; 

Prawo Opcji I (tabela 5.2.): F 

– 375 232,50 zł, G – 41 692,50 zł, H – 250 155 zł, I – 27 795 zł; 

– 625 387,50 zł, K – 69 487,50 zł; 

Prawo Opcji II (tabela 5.3): L 

– 1 063 158,75 zł; M – 138 975 zł; 

Prawo Opcji III (tabela 5.4.1): N 

– 988,61; O – 1 215,99 zł; P – 67,91 zł, Q – 38,60 zł, R – 

96,51 zł, S – 193,02 zł; 

W tabeli 5.4.2 podano wartość 4 825,53 zł.  

Zamawiający w dniu 13 grudnia 2019 r. poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W uzasadnieniu Zamawiający wskazał, 

iż  Odwołujący  popełnił  szereg  błędów  rachunkowych  przy  tworzeniu  oferty.  Błąd  pierwotny 


polega

ł na tym, że w ofercie Odwołującego na całkowitą cenę ofertową netto, wskazaną w 

pkt 4 Formularza nie składały się kwoty wskazane w tabelach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.2 Formularza 

„Oferta”,  jak  wymagał  tego  Zamawiający  zgodnie  z  treścią  oświadczenia  w  pkt  5. 

Formularza,  a  jedynie  kwoty  wskazane  w  tabelach  5.1, 

5.2, 5.3, w efekcie czego całkowita 

cena  ofertowa  netto  nie  zawiera  składnika  w  postaci  kwoty  z  Tabeli  5.4.2.  Formularza 

„Oferta”   

Dalej  Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  błędnie  wyliczył  kwotę  maksymalnego 

(łącznego) wynagrodzenia netto z tytułu wykonania usługi, o której mowa w Prawie Opcji III 

Ofercie, Tabela 5.4.2.,  wskazując że  wynosi  ona  4.825,53  zł.  Zamawiający  zauważył,  że 

prawidłowa  kwota,  która  powinna  znaleźć  się  Tabeli  5.4.2.  jest  wyliczalna  na  podstawie 

zawartego  w  Formularzu  „Oferta”  wzoru  matematycznego,  zawierającego  iloczyn:  1)  sumy 

kwot  wynagrodzenia  netto  za  jeden  dzień  wykonywania  Nadzoru  Autorskiego  w  ramach 

Prawa  opcji  III,  wskazanych  w  poz.  5.4  od  N)  do  S)  Formularza 

„Oferta”;  2)  30  dni;  3)  12 

miesięcy.  Dokonane  przez  Zamawiającego  wyliczenia  wskazują,  że  prawidłowo  wyliczona 

kwota dla maksymalnego (łącznego) wynagrodzenia netto, z tytułu wykonania usługi, o której 

mowa  w 

Prawie  Opcji  III,  tj.  kwota,  która  powinna  znaleźć  się  w  Tabeli  5.4.2.  Oferty 

Odwołującego, wyliczona na podstawie wymaganej przez Zamawiającego, a opisanej reguły 

obliczeniowej, wynosić powinna 694.875,60 zł. 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  podniósł  ponadto,  iż 

pomimo, tego iż możliwe byłoby wyliczenie kwoty maksymalnego (łącznego) wynagrodzenia 

netto, z tytułu wykonania usługi, o której mowa w Prawie Opcji III, wynoszącego 694.875,60 

zł.  to  nie  jest  możliwe,  zgodnie  z  regułami  matematyki  i  zasadami  konstruowania  oferty 

postępowaniu,  opisanymi  w  samej  treści  formularza  „Oferta”,  poprawienie  ceny  oferty 

przez  Zamawiającego,  jako  konsekwencji  poprawienia  oczywistej  omyłki  rachunkowej 

Tabeli  5.4.2.  Co  prawda  dodanie  do  wskazanej  przez  Odwołującego  całkowitej  ceny 

ofertowej  13.897.5

00,00  zł  prawidłowej  kwoty  maksymalnego  (łącznego)  wynagrodzenia 

netto,  z  tytułu  wykonania  usługi,  o  której  mowa  w  Prawie  Opcji  III,  tj.  kwoty  694.875,60  zł 

uzyskanie w ten sposób nowej, poprawionej ceny całkowitej 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.2 Formularza 

„Oferta”  w wysokości  14.592.375,60  zł  jest  matematycznie  możliwe,  jednak  ustalenie  takiej 

właśnie całkowitej ceny ofertowej stoi w sprzeczności z zapisami Rozdziału XVIII SIWZ „Opis 

sposobu obliczenia ceny” i skutkowałoby odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 

2) ustawy Pzp, ponieważ zgodnie z treścią Formularza „Oferta”: a) suma pozycji 5.2 F) oraz 

5.2 G) powinna wynieść co najmniej 3 % ceny całkowitej netto, b) suma pozycji 5.2 H) oraz 

5.2 1) powinna wynieść co najmniej 2 % ceny całkowitej netto, c) suma pozycji 5.2 J) oraz 

5.2 K) powinna wynieść co najmniej 5 % ceny całkowitej netto; - a warunek ten nie zostanie 

zachowany  dla  poprawionej  ceny  całkowitej  5.1,  5.2,  5.3,  5.4.2  Formularza  „Oferta” 


wysokości 14.592.375,60 zł. Ponadto Zamawiający wskazał, iż ceny nadzoru autorskiego 

wyżej wskazanych pozycji 5.2 G), 5.2 l) oraz 5.2 K) determinują wartość dniówki nadzoru 

autorskiego  w  ramach  Prawa  Opcji  III  w  pozycji  5.4.1  P),  5.4.1  Q)  i  5.4.1  R),  co  z  kolei 

wpływa na wzrost całkowitej wartości kwoty maksymalnego (łącznego) wynagrodzenia netto, 

z tytułu wykonania usługi, o której mowa w Prawie Opcji III, to zaś wpływa na całkowitą cenę 

oferty  netto, 

stanowiącej  sumę  pozycji  5.1,  5.2,  5.3,  5.4.2  Formularza  „Oferta”.  W  ocenie 

Zamawiającego oznacza to, że oferta zawiera nieusuwalny błąd. 

Zamawiający  uznał  także,  że  nie  jest  możliwe  naprawienie  sygnalizowanego  wyżej 

błędu pierwotnego poprzez  uwzględnienie kwoty  maksymalnego (łącznego)  wynagrodzenia 

netto,  z 

tytułu  wykonania  usługi,  o  której  mowa  w  Prawie  Opcji  III,  wynoszącego  (zgodnie 

z wyliczeniami  dokonanymi  przez 

Zamawiającego)  694.875,60  zł  w  niezmienionej  kwocie 

całkowitej ceny oferty poprzez zmniejszenie kwot w poszczególnych pozycjach oferty po to, 

aby  zachować  pierwotną  cenę  ofertową.  Poprawienie  przez  Zamawiającego  powyższego 

błędu  w  konsekwencji  skutkowałoby  nieprawidłowymi  wartościami  wskazanymi  przez 

Wykonawcę  w  Tabeli  pkt  5.  I  w  pozycjach  A),  B),  C)  i  D)  Formularza  „Oferta”,  a  które  nie 

podlegają  poprawie  w  myśl  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp,  gdyż  nie  mogą  zostać 

zakwalifikowane  jako  oczywiste  omyłki  rachunkowe.  Natomiast  poprawienie  ww.  kwot 

w oparciu  o  art.  87  ust.  2 

pkt  3  ustawy  Pzp  również  nie  jest  możliwe,  ponieważ 

spowodowałoby  to  daleko  idącą  ingerencję  w  ofertę  Odwołującego,  a  tym  samym  zbyt 

znaczącą  jej  zmianę.  Ponadto  brak  jest  jednoznacznych  wskazówek,  w  jaki  sposób  taka 

poprawa miałaby nastąpić. 

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach  zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  Izba  poddała  analizie  prawidłowość  czynności 

Zamawiającego dokonanej w dniu 13 grudnia 2019 r. tj. odrzucenia oferty Odwołującego na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt  6 

ustawy Pzp. Prawidłowość ww. czynności podlegała badaniu 

przez pryzmat uzasadnienia faktycznego i prawnego przedstawionego przez Zamawiającego 

w  zawiadomieniu  z  dnia  13  grudnia  2019 

r.,  jako  że  ocenie  Izby  podlegać  mogą  tylko 

okoliczności zakomunikowane wykonawcy.  

I

zba oceniła działanie Zamawiającego, który odrzucił ofertę Odwołującego z uwagi na 

błąd w obliczeniu ceny, jako prawidłowe, uznając za niezasadne zarzuty naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. 


Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 ustawy Pzp przepisy stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał  Odwołujący,  wskazać należy,  iż  zgodnie z  treścią art.  89  ust.  1  pkt  6 ustawy  Pzp 

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Ponadto, jak 

stanowi art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zgodnie z 

art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) 

oczywiste  omyłki  rachunkowe;  3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Nie  budziła  wątpliwości  Izby  okoliczność,  iż  oferta  Odwołującego  zawierała  błędy 

zakresie odnoszącym się do ceny. Zgodnie bowiem z pkt XVIII.2 SIWZ, a także wedle pkt 

5  Formularza  „Oferta”  cena  całkowita  netto  oferty  stanowić  miała  sumę  kwot  wskazanych 

w tabelach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.2, tymczasem ja

k wynika z treści Formularza „Oferta” złożonego 

przez  Odwołującego  podana  tam  cena  całkowita  netto  nie  odpowiada  sumie  kwot 

wskazanych w poszczególnych tabelach (nie zawiera kwoty podanej w tabeli 5.4.2). Z kolei 

wskazana w 

pkt 5.4.2 Formularza „Oferta” wartość nie została wyliczona zgodnie z wzorem 

matematycznym wskazanym w tej tabeli, tj. nie stanowiła iloczynu sumy kwot wynagrodzenia 

netto  za  jeden  dzień    wykonywania  Nadzoru  Autorskiego  w  ramach  Prawa  Opcji  III, 

wskazanych w pozycjach 5.4 lit. N)-

S) Formularza „Oferta” x 30 dni x 12 miesięcy. Powyższe 

nieprawidłowości wskazują, że Odwołujący konstruując ofertę nie zastosował się do sposobu 

obliczenia  ceny  całkowitej  oraz  cen  składowych,  wynikającego  z  SIWZ,  popełniając  błąd  w 

obliczeniach.  

Izba  stwierdziła,  iż  w  ustalonym  stanie  faktycznym  błędu  tego  nie  można 

zakwalifikować  jako  oczywistej  omyłki  rachunkowej,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  2 

ustawy  Pzp. 

Omyłka  wskazana  w  ww.  przepisie  ma  być  „oczywista”,  czyli  łatwa  do 

stwierdzenia,  widoczna  na  pierwszy  rzut  oka,  niewątpliwa,  bezsporna.  W  przedmiotowej 

sprawie 

brak  jest  możliwości  ustalenia,  na  którym  etapie  działania  arytmetycznego 

Odwołującego powstała nieprawidłowość i w jaki sposób należałoby ją poprawić. Treść oferty 

nie pozwala na  przesądzenie, który wynik matematycznego działania został określony przez 

Odwołującego  wadliwie.  Już  sama  konfrontacja treści  zawiadomienia  o odrzuceniu  oferty  z 

treścią  odwołania  pozwala  stwierdzić,  iż  istnieje  co  najmniej  kilka  sposobów  poprawienia 

błędów  w  ofercie  Odwołującego.  Zamawiający  wskazał  możliwość  poprawienia  ceny 

wskazanej  w  tabeli  5.4.2  oferty  według  określonej  w SIWZ  reguły  obliczeniowej,  a 


konsekwencji  poprawienie  ceny  całkowitej  poprzez  jej  zwiększenie  o  ponad  694  tys.  zł, 

prowadzące  jednakże  do  niezachowania  wymaganych  w  SIWZ  limitów  wysokości 

poszczególnych  elementów  składowych.  Z  kolei  Odwołujący  stał  na  stanowisku,  że  cena 

całkowita  została  wskazana  prawidłowo,  co  oznaczałoby  konieczność  zmian  innych  - 

niemożliwych  do  ustalenia  na  podstawie  Formularza  „Oferta”  -  pozycji  cenowych, 

stanowiących  elementy  składowe  ceny  całkowitej.  W  tym  stanie  rzeczy  nie  sposób  uznać, 

aby  błędy  w  ofercie  Odwołującego  miały  charakter  oczywistej  omyłki  rachunkowej.  Ergo

stanowiły  one  błędy  w obliczeniu  ceny,  o których  mowa  w  art.  89  ust.  1 pkt  6  ustawy  Pzp, 

które  od  oczywistych  omyłek  rachunkowych  różnią  się  przede  wszystkim  tym,  że  nie  mają 

oczywistego charakteru i 

nie mogą zostać poprawione. Podkreślić należy, że pojęcia błędu w 

obliczeniu ceny nie można ograniczać wyłącznie do sytuacji, gdy cena została skalkulowana 

w  sposób,  który  nie  uwzględnia  cech  przedmiotu  zamówienia,  jego  zakresu  czy  warunków 

realizacji. Jak słusznie wskazywał Zamawiający, z takim błędem mamy do czynienia również 

w  przypadku,  gdy  nie  jest  możliwe  odtworzenie  rachunku  matematycznego  wykonawcy  i 

jednoznaczne  ustalenie  prawidłowych  podstaw,  wartości  czy  kolejności  wykonania  tego 

rachunku oraz dokonanie ich korekty w 

trybach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

Ponadto  za 

niezasadne  Izba  uznała  stanowisko  Odwołującego,  iż  Zamawiający 

powinien 

wezwać  go  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  w 

konsekwencji  czego 

mógłby  poprawić  błędy  w  ofercie  Odwołującego  na  podstawie  art.  87 

ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Izba  wskazuje

,  że  nie  każda  nieprawidłowość  w  ofercie  podlega 

wyjaśnieniu  czy poprawieniu  w  odpowiednim  trybie  i  instrumenty  te  nie  mogą  zwalniać 

wykonawcy,  będącego  profesjonalnym  uczestnikiem  obrotu  gospodarczego,  z obowiązku 

sporządzenia  oferty  w  sposób  pozbawiony sprzeczności,  spójny  i  zrozumiały.  Sam  fakt 

wystąpienia  sprzeczności  w  ofercie  nie  świadczy  jeszcze  o  konieczności  jej  wyjaśnienia, 

jeżeli  w następstwie  tej  czynności  miałoby  dojść  do  uzupełnienia  lub  zmiany  treści 

oświadczenia  woli  wykonawcy.  W  ocenie  Izby  taka  sytuacja  miałaby  miejsce  w 

przedmiotowej  sprawie

,  a  żądanie  złożenia  przez  Odwołującego  wyjaśnień  w  tym 

przedmiocie  prowadziłoby  do  negocjacji  treści  oferty,  co  jest  niedopuszczalne  na  gruncie 

ustawy Pzp.  

Podkreślić ponownie należy, iż bazując na treści Formularza „Oferta”, Zamawiający był  

stanie stwierdzić błąd w zakresie odnoszącym się do ceny, niemniej nie był w stanie ustalić 

w s

posób jednoznaczny na jakim etapie kalkulacji ceny przez Odwołującego błąd ten powstał 

ani 

nie  posiadał  żadnych  informacji,  w  jaki  sposób  miałby  poprawić  ofertę  Odwołującego. 

Informacje  niezbędne  do  dokonania  tej  czynności  Zamawiający  mógłby  uzyskać  wyłącznie 

na  skutek  wyjaśnień  Odwołującego.  Oznacza  to,  że  procedura  wyjaśnień  prowadziłyby  do 

konieczności  ustalenia,  w  którym  miejscu  doszło  do  błędu  w  działaniu  Odwołującego  oraz 


jakie  kwoty,  w 

jakich  pozycjach  tabeli  należy  wpisać,  czyli  w  praktyce  do  wskazania  przez 

Odwołującego  cen  netto  dla  poszczególnych  zakresów  zamówienia.  Zmiana  taka 

prowadziłaby do istotnej ingerencji w merytoryczną treść oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

Opierając  się  na  stanowisku  Odwołującego,  że  cena  całkowita  została  obliczona 

sposób  prawidłowy,  aby  w  ogóle  można  byłoby  poprawić  ofertę Odwołującego,  musiałby 

on w ramach wyjaśnień wskazać konkretne dane, jakimi należałoby zastąpić nieprawidłowe 

wartości,  wartości  tych  nie  da  się  bowiem  obiektywnie  wyliczyć  na  podstawie  treści 

Formularza „Oferta”. Doszłoby zatem do zmiany treści oferty, a zmianie ulec musiałby szereg 

cen  jednostkowych  wskazanych  w 

poszczególnych  tabelach,  których  suma  składała  się  na 

cenę całkowitą, ponieważ elementy składowe ceny były wzajemnie od siebie zależne. Sam 

Odwołujący  wskazał w odwołaniu, iż nieprawidłowości po jego stronie wystąpiły  w tabelach 

nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.2.

, czyli w odniesieniu do wszystkich zakresów zamówienia. Co istotne - 

nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  tabele  nr  5.1,  5.2,  5.3,  5.4.2.  stanowią  jedynie 

wyznaczony  przez  Zamawiającego  sposób  podziału  ceny  całkowitej.  Zamawiający  co 

prawda wskazał w treści SIWZ, że cena całkowita ma charakter ryczałtowy, niemniej rozbiciu 

cenowemu,  jakie  należało  dokonać  w  Formularzu  „Oferta”,  nie  można  przypisać  wyłącznie 

charakteru  pomocniczego,  technicznego.  Słusznie  podnosił  Zamawiający  na  rozprawie,  iż 

byłoby  to  uproszczenie,  bowiem  w  przypadku  zakresu  Prawo  Opcji  III  wynagrodzenie 

rozliczane będzie w oparciu o liczbę dni wykonywania nadzoru autorskiego. Ponadto należy 

mieć  na  uwadze,  że  wskazanie  cen  jednostkowych  dla  poszczególnych  usług  w  ramach 

Zakresu  podstawowego,  Prawa  Opcji  I  oraz  Prawa  O

pcji  II  służyło  także  weryfikacji 

zgodności oferty z treścią SIWZ z uwagi na wprowadzone limity wysokości poszczególnych 

cen  składowych.  Znajduje  to  odzwierciedlenie  w  pkt  XVIII.7  i  8  SIWZ,  gdzie  wprost 

wskazano,  iż  w Formularzu  „Oferta”  określono  wymagania  w  zakresie  sposobu  podziału 

przez  wykonawcę  oferowanej  ceny  całkowitej  na  poszczególne  elementy  składowe,  a 

niezastosowanie  się  do  powyższych  wymagań  prowadzić  będzie  do  odrzucenia  oferty  z 

powodu niezgodności z treścią SIWZ.  

Z  kolei  p

rzedstawiony  przez  Zamawiającego  w  zawiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  potencjalny  sposób  poprawienia  oferty  poprzez  przyjęcie,  że  błąd  nastąpił 

w tabeli  5.4.2  i  poprawienie 

ceny  w  tej  pozycji  na  podstawie  obliczeń  dokonanych  zgodnie 

z przedstawionym  w  ww.  tabeli  wzorem, 

prowadziłby  do  tego,  że  zmianie  uległaby  cena 

całkowita. To powodowałoby zaś niespełnienie wymagań SIWZ w zakresie sposobu podziału 

przez  wykonawcę  oferowanej  ceny  całkowitej  na  poszczególne  elementy  składowe 

prowadziło  do  powstania  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  (oferta  nie  spełniałaby 

wymagań  w  zakresie  narzuconych  limitów  wysokości  poszczególnych  cen  składowych). 

konsekwencji,  zmiana  treści  oferty  w  tym  przypadku  prowadziłaby  do  ingerencji  w  ten 


aspekt  oferty,  który  decyduje  o  spełnieniu  wymagań  SIWZ,  co  przesądza  o  jej  istotnym 

charakterze.    Ponadto  zmiana  taka 

nie  prowadziłaby  do  eliminacji  niezgodności  oferty  z 

treścią  SIWZ  jak  stanowi  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  lecz  właśnie  do  powstania  tej 

niezgodności. Byłaby ona również niezgodna z rzeczywistą wolą Odwołujący, czemu dał on 

wyraz  z 

odwołaniu,  bowiem  jak  wynika  z  zasad  doświadczenia  życiowego,  wykonawca 

decydując  się  na  udział  w  postępowaniu  dąży  do  złożenia  oferty,  której  treść  odpowiada 

treści SIWZ.  

W  tym  stanie  rzeczy  n

ieprawidłowości  w  treści  Formularza  „Oferta”  nie  mogłyby 

podlegać  poprawieniu  jako  tzw.  inna  omyłka  polegająca  na  niezgodności  oferty  ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty.

Izba  stoi  na  stanowisku,  iż  poprawienie  omyłki  co  do  zasady  powinno  być  możliwe  na 

podstawie treści oferty, co oznacza, że treść oferty powinna pozwalać na wywiedzenie woli 

wykonawcy  co  do  zakresu  jego  zobowiązania.  Co  prawda  należy  zgodzić  się  z 

Odwołującym,  iż  zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  może  zostać  poprzedzone 

wyjaśnieniami,  o których  mowa  w art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  niemniej  wyjaśnienia  te  nie 

mogą  być  wykorzystywane  jako  narzędzie  do  doprecyzowania,  zmiany  czy  stworzenia 

nowego  zakresu  oferty

,  a  do  takiej  sytuacji  doszłoby  w  przedmiotowej  sprawie,  gdyby 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego do  wyjaśnień.  Odwołujący  nie przedstawił  wiarygodnej 

argumentacji, która pozwalałaby uznać, że przeprowadzenie procedury wyjaśnień nie będzie 

zmierzać  do  niedopuszczalnych  negocjacji  treści  oferty  i  do  istotnej  zmiany  jej  treści. 

Odwołujący  ani  w odwołaniu,  ani  na  rozprawie  nie  podjął  nawet  próby  wytłumaczenia  na 

czym polegały nieprawidłowości po jego stronie, które wystąpiły  w tabelach nr 5.1, 5.2, 5.3, 

poprzestając  jedynie  na  niepopartym  niczym  stwierdzeniu,  że  prawidłowo  obliczył  i 

wycenił cenę całkowitą oferty i zarzucając Zamawiającemu, że nie skonsultował z nim swojej 

koncepcji poprawienia 

nieprawidłowości w ofercie. Tymczasem takie absolutyzowanie przez 

Odwołującego  konieczności  zastosowania  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  w  okolicznościach 

przedmiotowego  stanu  faktycznego  stoi  w sprze

czności  ze  statusem  profesjonalisty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  uznała,  że  odwołanie  podlega  oddaleniu  i  na 

podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz 

§  3  pkt  1  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  zaliczając  w poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę 15 000 zł uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 


Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel