KIO 2620/19 WYROK dnia 10 stycznia 2020 r.

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2620/19 

WYROK 

 z dnia 10 stycznia 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę  ML 

SYSTEM  S.A.,  Zaczernie  190,  36-062  Zaczernie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego - Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski 

przy  udziale  Flexipower  Group  Sp.  z  o.o.,  Sp.k.,  ul.  Majora  Hubala  157,  95-054  Wola 

Zaradzyńska, zgłaszającej przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  -  ML  SYSTEM  S.A.,  Zaczernie 190, 

36-062 Zaczernie

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) 

od 

Odwołującego - ML SYSTEM S.A., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, na rzecz 

Zamawiającego  -  Gmina  Sokołów  Małopolski,  ul.  Rynek  1,  36-050  Sokołów 

Małopolski, stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący: 

..………………………. 


Sygn. akt KIO 2620/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa  i  montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych,  instalacji  fotowoltaicznych  oraz  kotłów 

na  biomasę  na  terenie  Gminy  Sokołów  Małopolski”.  Wartość  postępowania  przenosi  kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4.09.2019 r. pod 

numerem 2019/S 170-414779. 

Zamawiający w dniu 13.12.2019 r. przekazał wykonawcy ML SYSTEM S.A., Zaczernie 

190,  36-062  Zaczernie 

(dalej  również  jako  Odwołujący)  informację  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej 

w części 2 zamówienia oferty wykonawcy FLEXIPOWER Group Sp. z o.o., 

Sp. k., ul. Majora Hubala 157,  95-

054 Wola Zaradzyńska (dalej również jako Flexipower). Od 

tej 

czynności  w  dniu  23.12.2019  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty FlexiPower pomimo 

iż jej treść 

nie spełnia wymagań stawianych w SIWZ, 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  FlexiPower  

z  postępowania  i  uznania  oferty  Flexpiwer  za  odrzuconą,  pomimo,  że  spółka  ta  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawiła  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego/mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

W oparciu o powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty FlexiPower, 

2. odrzucenie oferty FlexiPower jako niezgodnej z SIWZ, 

wykluczenie  FlexiPower  z  postępowania  i  uznania  oferty  Flexipower  za  odrzuconą  

w związku z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd, 

4.  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofe

rt  z  uwzględnieniem  zastrzeżeń  zgłoszonych  

w  niniejszym  odwołaniu,  z  zachowaniem  zasady  bezstronności  i  obiektywizmu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 


Podstawy faktyczne i uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący  wskazuje,  że  spółka  FlexiPower  zaoferowała  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nieodpowiadający  treści  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 

wprowadziła  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.  

Odwo

łujący informuje, że w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań 

określonych  przez  Zamawiającego  w  zakresie  części  2  zamówienia,  Zamawiający  zgodnie  

z pkt. 8.7.3 SI

WZ wymagał przedłożenia: 

certyfikatu potwierdzającego zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 

lub  z  normami  równoważnymi  wydany  przez  jednostkę  oceniającą  zgodność  zgodnie  z  art. 

30b ust. 1 ustawy Pzp, 

-  kart  technicznych 

modułu  fotowoltaicznego  i  inwertera  obejmujących  informacje 

potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z rozdział 4, lit. f), pkt 

1) projektu (dla modułu) i pkt 3) (dla inwertera). 

Odwołujący podnosi, że FlexiPower przedłożyła Zamawiającemu Certyfikat nr Z2 18 05 01639 

0011  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.  Z  treści  przedmiotowego  certyfikatu  wynika,  iż 

oferowany przez Flexipower moduł fotowoltaiczny został wydany w oparciu o normy, które to 

normy zostały wycofane, tj.: 

1.  Norma  PN-

EN  61215:2005  jest  normą  wycofaną  zastąpioną  przez  normy  PN-EN  61215- 

1:2017-01, PN EN 61215-1-1:2016, PN-EN 61215-2:2017-5. 

2.  Norma  PN-EN  61730-

1:2007  jest  normą wycofaną (nieaktualną)  zastąpioną przez  PN-EN 

IEC 61730-1:2018-

06, która jest normą aktualną (wycofano też elementy dodatkowe PN- EN 

61730-1:2007: A1, A2, A11). 

3.  Norma  PN-EN  61730-

2:2007  jest  normą wycofaną (nieaktualną)  zastąpioną przez  PN-EN 

IEC  61730-2:2018-

06,  która  jest  normą  aktualną  (wycofano  też  element  dodatkowy  PN-  EN 

61730-2:2007/A1:2012E). 

Odwołujący  wskazuje,  że  fakt  ten  potwierdza  informacja  zawarta  na  stronie  internetowej 

Polskiego  Komitetu  Normalizującego  oraz  korespondencja  e-mail  z  Polskim  Komitetem 

Normalizującym,  które  stanowią  załącznik  do  niniejszego  odwołania  (  nr  1a,  1  b,  1  c,  1d).  

Zdaniem  Odwołującego  w  związku  z  powyższym  FlexiPower  nie  potwierdził,  że  oferowany 

przez niego moduł fotowoltaiczny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Ponadto 

podnosi,  że  Certyfikat  nr  Z2  18  05  01639  0011  jest  nieważny.  Po  skanie kodu  QR 


znajdującego się w prawym górnym rogu przedmiotowego dokumentu pojawia się komunikat 

"This  scanned  code 

did  not  return  any  valid  vertyficate”  -  tłumaczenie  odwołującego:  „Ten 

zeskanowany kod nie zwrócił żadnego ważnego certyfikatu”. 

Dalej Odw

ołujący podnosi, że Zamawiający opisał wymagania dotyczące wykonania instalacji 

fotowoltaicznych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  dotyczącym  instalacji  fotowoltaicznych  

w  pliku  załącznik  nr  1b  do  SIWZ  -  Dokumentacja  techniczna  instalacji  fotowoltaicznych,  

o  mocach  2,70-4,32  KWP. 

W  opisie  tym  Zamawiający  wskazał  następujące  parametry  

w zakresie modułów fotowoltaicznych: 

Moduł fotowoltaiczny o mocy min. 270Wp -  

Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny (lub monokrystaliczny) ma zadanie przetwarzać energię 

prom

ieniowania  słonecznego  na  prąd  stały.  Moduły  powinny  się  charakteryzować 

następującymi parametrami: 

Parametry modułów 

Oczekiwany Parametr 

Tolerancja 

Liczba ogniw

60 ogniw

Równy

Typ ogniw

4 bus barowe

Nie mniej niż

Moc P min (Wp)

270 Wp

Nie mniejszy niż

Tolerancja mocy „+"

0-5 W

Nie więcej niż

Współczynnik sprawności modułu min

Nie mniejszy niż

Napięcie przy P max

31,9V - 32,3V

W zakresie

Prąd przy P max

8,31 - 9,3 A

W zakresie

Napięcie jałowe 

Voc

38,1 - 38,74 V

W zakresie

Prąd zwarciowy 

Isc

8,8 - 9,7 A

W zakresie

Współczynnik temperatury dla P max

0,41 %/ °K

Nie większy niż

Współczynnik temperatury dla 1 

sc

+5,lmA/°K

Nie gorszy niż tj. od 0 do - 
+5,lmA/°K

Współczynnik temperatury dla V oc

128mV/ °K

Nie gorszy niż tj. od 0 do - 
128mV/°K

Ma

ks. napięcie systemu (V)

1000 Vdc 

Równy

Współczynnik wypełnienia 

Nie mniejsza niż

Temperatura robocza

40 °C do +85 °C

Nie mniejsza niż

Maksymalne obciążenie mechaniczne

5400 Pa

Nie mniejsze niż

Grubość ramy min

38 mm

Nie mniejsza niż

Liniowa gwarancja mocy:

5 lat

Nie mniejsza niż

spadek mocy w 1 roku

Nie więcej niż

moc modułu po 10 latach

Nie mniej niż

moc modułu po 25 latach

Nie mniej niż


Oświadczenie o odporności na gradobicie

grad o średnicy 25 mm, prędkość 

wystrzelenia 23 m/s

Nie mniej niż

Zgodnie  z  wyżej  wskazanymi  parametrami  moduły  fotowoltaiczne  oferowane  przez 

Wykonawców w niniejszym postępowaniu powinny spełniać wszystkie parametry oczekiwane 

przez  Zamawiającego.  Odwołujący  wywodzi,  że  z  formularza  oferty  Flexipower  wynika,  iż  

w  zakresie części  2  zaoferował  moduł  SUN  280-60M  producenta  Sunergy  USA Works  LLC. 

Odwołujący  wskazuje,  że  z  karty  katalogowej  oferowanego  przez  Flexipower  modułu, 

dostępnej na stronie internetowej producenta, wynika, iż moduł SUN 280-60M posiada ramkę 

grubości  35  mm.  Odwołujący  podkreśla,  iż  grubość  ramki  modułu  fotowoltaicznego  była 

również przedmiotem wyjaśnień opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r. - 

str.  5  pkt.  14,  gdzie  Zamawiający  jednoznacznie  potwierdził,  że  „rama  powinna  mieć  ramę  

o grubości min. 38 mm". 

Odwołujący  podnosi,  że  Flexipower  przedłożył  kartę  katalogową  modułu  potwierdzającą 

spełnianie  parametrów  oczekiwanych  przez  Zamawiającego,  jednakże  karta  ta  różni  się  

w zakresie parametrów dotyczących grubości ramy oraz mocy modułu po 25 latach, od karty 

tego  samego  modułu  dostępnej  na  stronie  jego  producenta.  Zdaniem  Odwołującego 

przedłożony  przez  FlexiPower  certyfikat  nr  Z2  18  05  01639  0011  dotyczy  w  rzeczywistości 

mo

dułu o parametrach znajdujących się w karcie katalogowej modułu, ale tej zamieszczonej 

na stronie producenta, co jednoznacznie wskazuje na wprowadzenie Zamawiającego w błąd. 

Do  postępowania  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  zgłosił 

wykonawca  Flexipower  Group  Sp.  z  o.o.,  Sp.k.,  ul.  Majora  Hubala  157,  95-054  Wola 

Zaradzyńska, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  oraz  korespondencją  Zamawiającego  z  wykonawcami,  jak 

również  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też 

stanowisk  stron 

i  uczestników  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy,  jak 

również złożonymi w toku rozprawy dowodami, ustaliła, co następuje.  


Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba ustaliła, o następuje. 

Przywołany w odwołaniu stan faktyczny odpowiada rzeczywistemu przebiegowi postępowania, 

podobnie jak postanowienia SIWZ, wobec czego nie będzie powtarzany. 

Należy ponadto przytoczyć następujące postanowienia SIWZ: 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych 

przez Zamawiającego: 

zakresie części 2 zamówienia: 

c) certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub 

z  normami  równoważnymi  wydany  przez  jednostkę  oceniającą  zgodność  zgodnie  z  art.  30b 

ust. 1 ustawy Pzp. 

d) karty techniczne modułu fotowoltaicznego i inwertera obejmujące informacje potwierdzające 

spełnianie  przez  te  urządzenia  parametrów  zawartych  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z rozdział 4, lit. f), pkt. 1) projektu 

(dla modułu) i pkt 3) (dla inwertera). 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu. 

Pierwszy z zarzutów odwołania dotyczył zaoferowania modułu fotowoltaicznego, który nie 

spełniał wymogów SIWZ.  

Odwołujący  wywodził,  że  przedłożony  przez  Przystępującego  certyfikat  wydany  został  

w oparciu o normy, które zostały wycofane. Zdaniem Odwołującego dotyczyło to norm PN-EN: 

61215:2005, 61730-1:2007 i 61730-2:2007. 


W ocenie Izby rzeczony zarzut nie potwierdził się. W pierwszej kolejności wskazać należy, 

że  złożone  w  toku  rozprawy  dowody  –  oświadczenie  Kiwa  Cermet  Italia  

i  korespondencja  email 

z  dr  inż.  T.Z.  są  wzajemnie  sprzeczne  w  zakresie  ww.  norm  61730. 

Pierwszy  z  dowodów  wskazuje  bowiem,  że  zostały  one  wycofane  z  użytku,  w  drugim  zaś 

wprost wska

zano, że mogą być one jeszcze stosowane. Dalej, Odwołujący szeroko powoływał 

się  na  wycofanie  normy  PN-EN  61215:2005.  W  tym  zakresie  dowody  złożone  przez 

Odwołującego  są  zgodne,  że  norma  ta  została  wycofana  i  zastąpiona  nowszą.  Jednakże, 

powyższe  nie  stoi  w  sprzeczności  ze  złożonym  przez  Przystępującego  dowodem  w  postaci 

Komunikatu nr 1/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2020 r. 

w  sprawie  stosowania  Polskich  Norm  wycofanych  jako  dokumentów  odniesienia  w  ocenie 

zgodności. Komunikat ów zawiera wykaz norm wycofanych, których status pozostaje aktualny  

w  procedurach  oceny  zgodności  określonych  w  odpowiednich  przepisach.  Dalej  

w  komunikacie  wskazano,  że  utrata  aktualności  wymienionych  Polskich  Norm  stosowanych  

w ocenie zgodności następuje w terminach podanych w ogłoszeniu. W odniesieniu do normy 

PN-

EN 61215:2005 komunikat określa, że została wycofana w dniu 25.10.2016 r., zastąpiona 

normą  PN-EN  61215-2:2017-05  i  pozostanie  aktualna  w  ocenie  zgodności  do  10.02.2020  r. 

Podobnie w odniesieniu do norm 61730-1:2007 i 61730-

2:2007 ww. komunikat określa, że są 

wycofane  i  pozostają  one  aktualne  do  dnia  4.27.2021  r.    –  co  w  pełni  koresponduje  

z  dowodem  z  ww.  wiadomością  email  od  dr  inż.  T.Z.  W  ocenie  Izby  tak  jednoznaczne 

dopuszczenie  stosowania  rzeczonych  normy  pomimo  ich  wycofania,  nie  pozwala  na 

wyciąganie  negatywnych  konsekwencji  w  stosunku  do  wykonawcy,  który  złożył  certyfikat 

potwierdzający spełnianie tych norm. 

Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  zarzuty  dotyczące  niezgodności  oferty  Flexipower  

z SIWZ w zakresie norm nie potwierdziły się. Uzupełnić należy, iż w ocenie Izby argumentacja 

podnoszona  w  toku rozprawy,  wraz  z  odpowiadającymi  jej  dowodami w  zakresie normy  IEC 

65125(ed.2)  stanowiła  nieuprawnione  rozszerzenie  zarzutu  odwołania  i  jako  taka,  zgodnie  

z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp 

nie mogła być brana pod uwagę. 

W  odniesieniu  do  certyfikatu  złożonego  przez  Flexipower  Odwołujący  podniósł  także,  iż 

jest  to  certyfikat  nieważny.  Okoliczność  ta  była  pomiędzy  stronami  bezsporna.  Jednakże 

zważyć  należy,  że  certyfikat  był  dokumentem  przedkładanym  dla  potwierdzenia  spełniania 

przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  –  tj.  dokumentem,  

o  którym  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Co  za  tym  idzie,  jest  to  dokument, 

p

odlegający  uzupełnieniu    na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Jak  wynika  z  akt 

postępowania,  Zamawiający  nie  dokonywał  wezwania  o  uzupełnienie  tego  dokumentu,  bez 


którego odrzucenie oferty wykonawcy stanowiłoby naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

(por.  np.  wyrok  KIO  2698/17,  KIO  2641/18,  KIO  1025/19). 

Nie  można  zatem  stwierdzić,  że 

doszło do zaniechania zastosowania ww. przepisu, skoro Zamawiający nie był do tego jeszcze 

uprawniony. 

Odwołujący nie stawiał natomiast zarzutu zaniechania wezwania wykonawcy do 

uzupełnienia  rzeczonego  dokumentu,  wobec  czego,  zgodnie  z  dyspozycją  art.  192  ust.  7 

ustawy  Pzp  Izba  nie  może  orzec  w  przedmiocie  ewentualnego  naruszenia  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp. 

Wobec powyższych ustaleń zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba uznała 

za niepotwierdzony i jako taki, podlegający oddaleniu. 

Drugi z zarzutów odwołania dotyczył naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, poprzez 

zaniechanie jego zastosowania, pomimo iż zdaniem Odwołującego Przystępujący Flexipower 

przedstawił  kartę  katalogową  oferowanego  modułu  fotowoltaicznego  zawierającą  niezgodną  

z rzeczywistością grubość ramki (40 mm zamiast 35 mm) oraz gwarancję mocy po 25 latach 

(80,7%  zamiast  80,0%).  Odwołujący  zarzut  ten  opierał  o  okoliczność,  że  karta  katalogowa 

zaoferowanego  modułu,  znajdująca  się  na  stronie  producenta  wskazuje  na  wartości  35  mm  

i 80%.  

Powyższy zarzut Izba uznała za nieudowodniony. Odwołujący w toku rozprawy powołał się 

na korespondencję z osobą mającą reprezentować producenta modułu zaoferowanego przez 

Flexipower. Jednakże w ocenie Izby,  dowód ten nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, 

że przedłożona przez Przystępującego karta katalogowa zawiera informacje o których mowa 

w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp. 

Po pierwsze należy  wskazać,  że  również Przystępujący 

złożył  oświadczenia  producenta  –  z  oddziału  w  Hong  Kongu,  które  wskazuje  okoliczność 

przeciwną  –  że  zaoferowany  produkt  posiada  ww.  wymagane  parametry.  W  świetle 

powyższego  zasadnie  w  toku  rozprawy  podniósł  Przystępujący,  że  potwierdzeniem  braku 

wiarygodności  przedłożonej  karty  mogłoby  być  np.  jednoznaczne  zweryfikowanie  

u  producenta 

czy  potwierdza  jej  pochodzenie  i  treść,  podobnie  jak  ustalenie  w  podmiocie 

certyfikującym,  że  oferowany  produkt  nie  posiada  certyfikatu.  Również  argumentacja 

Odwołującego,  że karta katalogowa  złożona  jest  w  języku  polskim,  a  także,  że  dotyczy  serii 

urządzeń nie pozwala na stwierdzenie, że jest niewiarygodna. Odwołujący nie posiada wiedzy  

indywidualnych 

relacjach 

handlowych 

Przystępującego 

producentem 

–  

a  prawdopodobnym  jest,  że  dla  podmiotu  pozostającego  w  stałych  stosunkach  handlowych 

wytwórca przygotował kartę katalogową w języku kontrahenta. Udowodnienie przedstawienia 

przez  Przystępującego  nieprawdziwych  informacji  spoczywało  na  Odwołującym,  który  nie 


udźwignął ciężaru dowodu, zatem zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp uznać 

należało za niepotwierdzony. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2  i  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………. 


wiper-pixel