KIO 26/20 POSTANOWIENIE dnia 17stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 26/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17 stycznia 2020 roku w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  07 

stycznia 2020 roku. przez Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów 

w  postępowaniu  prowadzonym    przez    Województwo Małopolskie  ul.  Basztowa  22,  31-

156 Kraków  

                                                              postanawia 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  Asseco  Poland  S.A.  ul.  Olchowa  14,  35-322  Rzeszów,  kwoty  13  500,00 

(trzynaście  tysięcy  pięćset)  złotych  tytułem  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  j

ego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Krakowie. 

Przewodniczący:             ………………..…..  


Sygn. akt: KIO 26/2020 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Województwo  Małopolskie  ul.  Basztowa  22,  31-156  Kraków  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Przygotowanie,  wdrożenie  i 

utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej 

(MSIM)" o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Znak sprawy: 15-1.272.7.2019 

W  dniu  07  stycznia  2020 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.  ul.  Olchowa  14,  35-322  Rzeszów    w  którym 

wykonawca  zarzucił  zamawiającemu  dokonanie  niewłaściwego  opisu  i  ustalenia 

podmiotowych warunków udziału w postępowaniu oraz prowadzenie postępowania w sposób 

naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z 

naruszeniem w/w przepisów Ustawy), czym zamawiający naruszył przepis art. 22 ust. 1a w 

związku z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 Pzp.   

W  dniu  16  stycznia  2020    roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

informacja od odwołującego, że wycofuje przedmiotowe odwołanie, wnosi o jego umorzenie i 

dokonanie zwrotu 90% 

uiszczonego wpisu od odwołania. 

Uwzgl

ędniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regul

aminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołujących  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych.  

Przewodniczący:             ………………..….. 


wiper-pixel