KIO 2619/19 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2020 r.

Data: 2 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  8  stycznia  2020  r. 

w W

arszawie  odwołania  wniesionego  23  grudnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  

przez wykonawcę: Elibron sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego 

i  elektronicznego  do  budynku  Dworca  PKP  w  Skawinie  (nr 

postępowania  ZP.271.63-

2.RS.2019) 

prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Skawina 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Elibron 

sp. z o.o. z siedzibą w Tychach kwoty 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset 

złotych  zero  groszy)  –  uiszczonej  przez  powyższego  odwołującego  tytułem  wpisu 

od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Skawina  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843))  {dalej  również: 

„ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku 

Dworca  PKP  w  Skawinie  (nr 

postępowania  ZP.271.63-2.RS.2019).  Ogłoszenie  o  tym 

zamówieniu  19  grudnia  2019  r.  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

pod  nr  637496-N-2019.  Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

23  grudnia  2019 

r.  Odwołujący  Elibron  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tychach  wniósł 

w formie  elektronicznej 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując 

wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu)  od  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  {dalej  również:  „specyfikacja”  lub  „SIWZ”}  w  zakresie  opisu 

przedmiotu zamówienia {dalej również” „OPZ”}. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art.  29  ust.  2  i  3  w  zw.  z  art.  art.  7  ust.  1 

–  przez  zastrzeżenie  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia,  że  etykiety  biblioteczne  muszą  być  preformatowane  w  systemie  Jacob, 

co 

charakteryzuje  produkty  dostarczane  przez  konkretnego  wykonawcę  (ARFIDO  sp. 

z o.o.)  i  prowadzi  do 

wyeliminowania  pozostałych  wykonawców,  a  ponadto  wskazanie 

opisie  przedmiotu  zamówienia  oznaczenia  (system  Jacob),  które  charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (SOFTECH Z. R.), przy 

jednoczesnym  braku  określenia  zasad  równoważności,  czyni  w  praktyce  niemożliwe 

zaoferowanie produktu równoważnego. 

2.  Art. 29 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 

– przez wskazanie w opisie 

przedmiotu  zamówienia  wymaganych  cech  dostarczanego  produktu,  które  są 

nieadek

watne  oraz  nie  mają  żadnego  znaczenia  dla  funkcjonalności  przedmiotu 

zamówienia oraz użytkowania systemu, co prowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji 

i ograniczenia kręgu wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania zmiany 

treści opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 6.2 do SIWZ (Część 

2  „Dostawa  elementów  systemu  elektronicznej  identyfikacji  zbiorów”)  w  zakresie:  a)  pkt  1 

„Połączone  stanowisko  kodowania  etykiet  bibliotecznych  RFID  HF  oraz  wypożyczeni 

zwrotów  przez  bibliotekarza”,  b)  pkt  3  „Mobilne  skontrum  RFID  HF  umożliwiające 

sporządzenie spisu z natury woluminów”, c) pkt 4 „Etykieta biblioteczna  RFID HF z anteną 


aluminiową  zabezpieczająca  książki  o  rozmiarze  49x81mm,  2,5  k  bit”,  d)  pkt  5  „Trezor 

biblioteczny wolnostojący” – w sposób szczegółowo podany w odwołaniu. 

Ponadto  odwołanie  zawiera  uzasadnienie,  w  którym  Odwołujący  przedstawił 

okoliczności faktyczne i prawne, które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 

7 stycznia 2020 r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  zgodnie 

żądaniem zmieni opis przedmiotu zamówienia. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp 

w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy  przystąpili  do  postępowania odwoławczego po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 

powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie. 

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W

obec  stwierdzenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 


odwołaniu,  a  po  jego  stronie  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  –  działając 

na podstawie  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła 

postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego postępowania. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel