KIO 2613/19 POSTANOWIENIE dnia 9 stycznia 2020 r.

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2613/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwo

ławczego  w  dniu  9  stycznia  2020  r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez wykonawcę – B. D. prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.  D.  z  siedzibą  w 

Pruszczu  Gdańskim  przy  ul.  Sikorskiego  2C  (83-000  Pruszcz  Gdański)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  –  AMW  SINEVIA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym 

Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6 (05-

100 Nowy Dwór Mazowiecki) 

przy udzi

ale wykonawców: 

A.  A.  D. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo 

Usługowe HYDROBUD A. D. z siedzibą w Ustroniu Morskim przy ul. Górnej 3B (78-111 

Ustronie  Morskie), 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

odwołującego; 

B. 

Przedsiębiorstwa  Budowlanego  COMPLEXBUD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie 

przy  ul.  Gdańskiej  14  A-B  (70-660  Szczecin),  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.   Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

–  B.  D.  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  B&W  Usługi 

Ogólnobudowlane 

B. 

D. 

siedzibą 

Pruszczu 

Gdańskim 

kwoty  

zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu; 

Zasądza od  wykonawcy  –  B.  D.  prowadzącej  działalność  gospodarczą pod nazwą B&W 

Usługi Ogólnobudowlane B. D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na rzecz zamawiającego – 


AMW  SINEVIA  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim  kwotę  3  599,99  zł 

(słownie:  trzy  tysiące  pięćset  dziewięćdziesiąt  dziewięć  złotych  dziewięćdziesiąt  dziewięć 

groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 2613/19 

U z a s a d n i e n i e 

AMW  SINEVIA  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Nowym  Dworze  Mazowieckim  zwana  dalej: 

„zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  -  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „Pzp”  na  zadanie 

Przebudowa  nabrzeża  dźwigowego  MP-15  wraz  z  pochylniami  w  Dziwnowie 

(postępowanie numer SVA/G/4620-29/2019), zwane dalej „postępowaniem”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 8 

października 2019 r., pod numerem 606865-N-2019.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

W dniu 23 grudnia 2019 r. wykonawca 

– B. D. prowadząca działalność gospodarczą 

pod  nazwą  B&W  Usługi  Ogólnobudowlane  B.  D.  z  siedzibą  w  Pruszczu  Gdańskim  (zwany 

dalej:  „odwołującym”)  wniósł  odwołanie  od  czynności  podjętych  przez  zamawiającego  oraz 

przez n

iego zaniechanych, polegających na: 

Braku  należytej  staranności  przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  polegający  na 

niewystarczającym  zbadaniu  sytuacji  wykonawcy  -  Przedsiębiorstwa  Budowlanego 

COMPLEXBUD  Sp.  z  o.o

.  z  siedzibą  w  Szczecinie oraz  jego podwykonawcy  -  Zakładu 

Robót  Hydrotechnicznych  i  Podwodnych  „UW  SERVICE”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Szczecinie, w tym do nieskorzystania z uprawnień przysługujących mu na mocy art. 26 

ust.  2f  i  4  Pzp,  co  prowadzi  do  udzielenia  zamówienia  wykonawcy  niezgodnie  z 

przepisami ustawy (art. 7 ust. 3 Pzp); 

2.  Niewykluczeniu  wykonawcy  - 

Przedsiębiorstwo  Budowlane COMPLEXBUD  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Szczecinie wbrew dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp; 

Wyborze oferty firmy Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEXBUD Sp. z o.o. z siedzibą 

w Szczecinie mimo, iż wykonawca ten winien zostać wykluczony z postępowania; 

4.  Nieodrzuceniu  oferty  wykonawcy  - 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  COMPLEXBUD  Sp.  z 

o.o

. z siedzibą w Szczecinie wbrew dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp; 

5.  Nieodrzuceniu  oferty  wykonawcy  - 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  COMPLEXBUD  Sp.  z 

o.o

. z siedzibą w Szczecinie wbrew dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 7d Pzp. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  Pzp  wskazanych  w  art. 

24  ust.  1  pkt  12  tj.  nie

wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy  -  firmy  Przedsiębiorstwo 

Budowlane COMPLEXBUD Sp. z o.o

. z siedzibą w Szczecinie - który nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu, a następnie wybór oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej. 


Ponadto zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów Pzp wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt 

3  (brak  odrzucenia  oferty,  której  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji)  i  7d  (brak 

odrzucenia oferty, której przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa  państwa,  w  tym  bezpieczeństwo  podmiotów  objętych  jednolitym  wykazem 

obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której 

mowa  w  art.  5b  ust.  7  pkt  1  ustawy  z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). 

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w 

całości oraz nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  polegającej  na  wyborze  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

COMPLEXBUD Sp. z o.o

. z siedzibą w Szczecinie jako najkorzystniejszej; 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 

3)  wykluczenie 

wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Budowlane  COMPLEXBUD  sp.  z  .o.o.  z 

siedzibą w Szczecinie; 

4)  odrzucenie 

oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEXBUD Sp. z .o.o. z 

siedzibą w Szczecinie; 

wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  zgłosili:  po  stronie  zamawiającego 

wykonawca 

–  Przedsiębiorstwo  Budowlane  COMPLEXBUD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Szczecinie,  a  po  stronie  odwołującego  wykonawca  –  A.  D.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  HYDROBUD  A.  D.  z 

siedzibą  w  Ustroniu  Morskim.  Izba  stwierdziła  skuteczność  zgłoszonych  przystąpień  ww. 

wykonawc

ów. 

W  dniu  9  stycznia  2020  r. 

za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej 

portalu EPUAP 

do sekretariatu Izby wpłynęło pismo odwołującego zawierające oświadczenie 

o  cofnięciu  odwołania  zgodnie  z  treścią  art.  187  ust.  8  Pzp.  Dodatkowo  odwołujący  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 wniósł o zwrot 90% wpisu. 

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 


Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  9 000  zł  00  gr  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Jednocześnie,  zgodnie  z  wnioskiem  zamawiającego  złożonym  na  posiedzeniu  i  na 

postawie  złożonej  do  akt  sprawy  faktury  VAT,  Izba  zasądziła  od  odwołującego  na  rzecz 

zamawiającego kwotę 3 599,99 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika, 

w oparciu o przepisy § 3 pkt 2 lit. b) i § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972

),  gdyż  odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed 

dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel