KIO 2612/19 WYROK dnia 15 stycznia 2020 roku

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2612/19 

WYROK 

z dnia 15 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  stycznia  2020 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel System Spółka z 

ograniczoną  odpowiedzialnością,  Impel  Facility  Services  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  42.  Bazę 

Lotnictwa Szkolnego w Radomiu  

przy  udziale  wykonawcy  B.  L.

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), 

poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  B.  L. 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

wartości  usługi  sprzątania  powierzchni  wewnętrznej,  oraz  art.  91  ust.  1  ustawy  – 

Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wadliwy  wybór  oferty  najkorzystniejszej  i 

nakazuje  zamawiającemu  –  42.  Bazie  Lotnictwa  Szkolnego  w  Radomiu  – 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  części  II 

postępowania, wezwanie wykonawcy B. L. do złożenia wyjaśnień w zakresie wartości 

usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej i dokonanie ponownej oceny ofert; 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 

3.  K

osztami postępowania obciąża 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu i:  

3.1.  z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Impel 


System  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Impel  Facility 

Services  Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  42.  Bazy  Lotnictwa  Szkolnego  w  Radomiu  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Impel 

System  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Impel  Facility 

Services Sp

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu kwotę 

600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu 

od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Radomiu. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 2612/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający – 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu – prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  świadczenie  usług 

porządkowych  na  obiektach  wojskowych  administrowanych  przez  42.  Bazę  Lotnictwa 

Szkolnego w Radomiu w 2020 r. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W  dniu  23  grudnia  2019  roku  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Impel System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Impel Facility Services 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  we  Wrocławiu  (dalej:  odwołujący)  wnieśli 

odwołanie w zakresie części II postępowania zarzucając zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy P.z.p. poprzez zaniechania odrzucenia oferty 

złożonej 

przez 

przystępującego,  z  uwagi  na  fakt,  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  oraz  jej  złożenie 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 

art.  90  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego  do 

złożenia wyjaśnień z zakresu rażąco niskiej ceny, 

art.  91  ust.  1  i  ust.  1

a  w  związku  z  art.  90  ust.  1-4  ustawy  P.z.p.  poprzez  wadliwy 

wybór oferty najkorzystniejszej, 

W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o: 

nakazanie z

amawiającemu uchylenia czynności wyboru oferty przystępującego, 

nakazanie  z

amawiającemu  wezwania  przystępującego  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny na podstawie art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy P.z.p., 

nakazanie  z

amawiającemu  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  przystępującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy P.z.p.; 

nakazanie 

z

amawiającemu 

dokonania 

ponownej 

oceny 

ofert 

wybór 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych. 


Odwołujący  podniósł,  że  ma  interes  w  złożeniu  niniejszego  odwołania,  ponieważ  w 

razie  uwzględnienia  odwołania  oferta  odwołującego  będzie  ofertą  najkorzystniejszą  w 

przedmiotowym postępowaniu. 

W  uzasadnieniu  odwołujący  wskazał,  że  w  dniu  12  grudnia  2019  r.,  na  podstawie 

przekazanego  przez  z

amawiającego  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

(pismo  nr  8880/19  z  dnia  12  grudnia  2019  r.), 

powziął  informację  o  wyborze  oferty 

najkorzyst

niejszej w zakresie II części przedmiotu zamówienia. Odwołujący stwierdził, że nie 

może zgodzić się z zasadnością takich czynności. 

W  ocenie  odwołującego,  oferta  przystępującego,  w  zakresie  II  części  przedmiotu 

zamówienia, winna zostać odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

P.z.p.  

Odwołujący  podniósł,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu,  dla  II  części  przedmiotu 

zamówienia, zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 1 209 476,18 zł brutto, natomiast w 

postępowaniu zostały złożone oferty, jak niżej: 

Zamawiający: 

42. Baza Lotnictwa Szkolnego CZ. II

Czas trwania w m-cach:

L.p.

firma 

brutto 1 m-c 

brutto kontrakt 

Budżet 

Różnica % do 

średniej wszystkich 

ofert

Różnica  %  do 
budżetu 

  Kamyczki Meg 

  Impel 

Odwołujący  podniósł,  że  z  powyższego  zestawienia  wynika,  że  różnica  między 

ofertami  złożonymi  w  postępowaniu  wynosi  25%.  Odwołujący  zarzucił,  że  zamawiający  nie 

wezwał wybranego wykonawcy do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, mimo tak istotnej różnicy 

między  złożonymi  ofertami  w  postępowaniu.  W  ocenie  odwołującego,  zamawiający  winien 

powziąć  wątpliwości  co  do  możliwości  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  za  cenę 

zaoferowa

ną  przez  wybranego  wykonawcę,  gdyż  wartości  wskazane  w  ofercie  wybranego 

wykonawcy mają charakter zaniżony i przesądzają jednoznacznie, że cena ta jest nierealna i 

nierzeczywista na tle opisu przedmiotu zamówienia. 


Odwołujący  stwierdził,  że  w  kalkulacji  ceny  ofertowej  przystępującego  zastosowano 

ewidentnie rażąco niskie ceny jednostkowe zgodnie z poniższą analizą: 

Kamyczki Meg

Średnie stawki wszystkich 

wykonawców 

Rodzaj powierzchni

powierzchnia

Stawka

Netto

Średnia 

różnica vs 

m2

Brutto

1 m-c

stawka

Kamyczki Meg

Wewnętrzna 

zewnętrzna utwardzona 

zewnętrzna zielona 

j

W  ocenie  odwołującego,  zamawiający  powinien  powziąć  wątpliwości,  co  do 

możliwości  prawidłowego  wykonania  umowy  przy  zastosowaniu  tak  niskich  stawek.  Już 

pierwsza  analiza  oferty 

przystępującego  wskazuje  na  konieczność  wezwania  tego 

wykonawcy do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z uwagi nie tylko na rażąco niższą cenę tej 

oferty od pozostałych złożonych ofert, ale także z uwagi na: 

przesunięcie  czynników  cenotwórczych  tej  oferty  do  stawek  generujących  niższy 

podatek  VAT,  co  stanowi  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji,  przez  sztuczne 

przerzucenie kosztów na stawkę z niższym VAT-em. Dla porównania, stawka opodatkowana 

23%  VAT-

em  jest  ponad  52%  niższa  od  średniej  stawek,  natomiast  stawka  z  8%  VAT-em 

jest wyższa o ponad 30% od średniej stawek. 

ustalenie, że przy sprzątaniu powierzchni w miesiącach zimowych (pow. wewnętrzne i 

teren  zewnętrzny  utwardzony)  suma  wartości  miesięcznych  oferty  wykonawcy 

przystępującego  nie  pokrywa  nawet  kosztów  zatrudnienia  osób  wymaganych  przez 

zamawiającego  (18  osób  na  umowę  o  pracę,  zatrudnionych  na  pełny  etat).  W  przypadku 

miesięcy  uznanych  za  „zimowe”,  tj.  listopad-marzec  nie  jest  brane  pod  uwagę  utrzymanie 

terenów zielonych. Mimo to, zamawiający wymaga w okresie realizacji umowy (§4 pkt 2 i 5 

wzoru umowy) wszystkich 18 pracowników. Z powyższego wyliczenia kosztu jednostkowego 

zatrudnienia pracownika, wynika fakt, że przystępujący nie będzie w stanie pokryć kosztów 

miesięcznych samych pracowników, nie mówiąc o pozostałych kosztach świadczenia usługi 

sprzątania takich jak zakup środków higienicznych i chemicznych, sprzętu i maszyn, kosztów 

transportu i dostawy tych środków, przewidzianego zysku itp. 

wart. miesiące zimowe 

62 106,88 zł 

koszt 18 osób 

63 765,18 zł 

Brakująca wartość miesięczna 

-1 658,30 zł


Odwołujący  wskazał,  że  zakładając  płacę  minimalną,  koszt  zatrudnienia  jednego 

pracownika wygląda następująco: 

Umowa o Pracę 

KOSZTY ŁĄCZNIE: 

płaca brutto 2020 r. 

ZUS - koszty z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne

Urlopy i chorobowe - wynagrodzenie chorobowe i świadczenia urlopowe

PPK (50% obsady)

ekwiwalent  BHP  -  koszty  wynikające  z  przepisów  BHP  w  ujęciu  miesięcznym 

(odzież ochronna, obuwie, środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie) 

ZFŚS 

Obsługa HR 

Odwołujący  podniósł,  że  z  powyższego  podsumowania  (Tabela  nr  2)  wynika,  że  na 

powierzchnie  wewnętrzną  przystępujący  zamierza  skierować  tylko  5  pracowników  (5,33 

etatu). Wykazana powyżej  struktura kosztu w  sposób jaskrawy  pokazuje,  że  nie  można  za 

zaoferowaną  przez  wybranego  wykonawcę  cenę  oferty  wykonać  przedmiotu  zamówienia. 

Przekłada  się  to  na  absurdalną  i  nierealną  wydajność  każdego  pracownika  na  poziomie 

544,66 m

h (każdy pracownik musiałby w ciągu 8h pracy przy pełnym etacie posprzątać 

4.357  m

  powierzchni)

.  W  ocenie  odwołującego,  jest  to  wysoka  i  oczywiście  nierealna 

wartość  w  stosunku  do  ludzkich  możliwości  oraz  do  stosowanych  na  rynku,  a  także 

wymienionych  w  oficjalnych  normach  ISSA.  Stawka  brutto  zadeklarowana  przez 

przystępującego 1,00 zł x 23.218,34 m

 powierzchni wew

nętrznej = 23.218,34 zł brutto. 

23.218,34 zł - 23% (VAT) = 18.876,70 zł netto (wartość miesięczna sprzątania powierzchni 

wewnętrznej) 

18.876,70 zł / 3.542,51 zł kosztu pracowniczego - 5.33 etatu 

ustalenie,  że  po  podzieleniu  wartości  miesięcznej  sprzątania  powierzchni 

wewnętrznej  przez  koszt  pracownika,  wynika  wydajność  pracy  na  poziomie  544  m

  /  1h 

(4.357 m

w ciągu dnia pracy). W ocenie odwołującego, jest to wysoka i nierealna wartość w 

stosunku do stosowanych na rynku, a także wymienionych w oficjalnych normach ISSA. 

Wg  odwołującego  nie  jest  możliwe  w  pełnym  zakresie,  przy  zachowaniu  wszelkich 

norm,  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  i  innych  uwarunkowań  rynkowych,  spełniając 

wymagania  z

amawiającego  w  kwocie  zaproponowanej  przez  przystępującego  wykonać 


prawidłowo przedmiot zamówienia w zakresie II części postępowania. Powyższe wyliczenia 

jednoznacznie  wskazują,  że  zaproponowana  przez  przystępującego  cena,  nie  jest 

adekwatna do zakresu prac wymaganych przez z

amawiającego i nie jest wystarczająca, aby 

w s

posób należyty świadczyć usługę, co oznacza, że jest ceną rażąco niską i nierealną. 

W  ocenie  odwołującego,  kalkulacja  wynagrodzenia  oferty  przystępującego  na  takim 

poziomie stanowi bezspornie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 

1  pkt  1)  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z 

2003r.  nr  153,  poz.  1503  z  późń.  zm.).  Przepis  ten  stanowi,  iż  czynem  nieuczciwej 

konkurencji  jest  utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku  przez  sprzedaż 

t

owarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odsprzedaż 

poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji  innych  przedsiębiorców.  Ponadto  działaniem 

spełniającym  przesłanki  uznania  danego  działania  przedsiębiorcy,  za  czyn  nieuczciwej 

ko

nkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub 

narusza  interes  innego  przedsiębiorcy.  Jeżeli  działania  podejmowane  przez  przedsiębiorcę 

nie wynikają z istoty konkurencji, lecz są podejmowane w celu utrudnienia dostępu do rynku i 

przy pomocy środków nieznajdujących usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, 

stanowią one czyn nieuczciwej konkurencji. 

W  rezultacie  odwołujący  stwierdził,  iż  wybór  przez  zamawiającego  ww.  oferty 

całkowicie  świadczy  o  naruszeniu  obowiązujących  reguł  i  mechanizmów  oraz  zasad,  które 

z

amawiający sam ustalił. 

Odwołujący przywołał orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w tym wyrok z dnia 

10  maja  2010  r.,  sygn.  akt  KIO/UZP  704/10, 

wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  12 

sierpnia 2010r., sygn. akt KIO/UZP 1605/10 i inne, 

Zamawiający  na  rozprawie  w  dniu  10  stycznia  2020  roku  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. Wskazał, że cena oferty przystępującego mieści się w kwocie, którą przeznaczył 

na fi

nansowanie zamówienia. Stwierdził, że nie zaszły tu przesłanki, o których mowa w art. 

90  ust.  1a  ustawy  P.z.p.,  tj.  cena  oferty  przystępującego  nie  jest  niższa  o  30%  od 

szacunkowej  wartości  zamówienia  lub  średniej  cen  zawartych  w  ofertach.  Zarzut  rażąco 

niskiej  ceny  jest  zatem  niezasadny 

–  przystępujący  na  pewno  skalkulował  cenę  w  taki 

sposób, by mógł zamówienie wykonać. 

Przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  wniósł  o 

oddalenie odwołania. Stwierdził, że poza sporem jest, iż w sprawie nie zaszły okoliczności, o 

których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy P.z.p.. Powołał się na opinię UZP dotyczącą art. 90 

ust. 1 ustawy P.z.p. i stwierdził, że to zamawiający decyduje o tym, czy wezwać wykonawcę 


do złożenia wyjaśnień na podstawie tego przepisu. Zamawiający na rozprawie potwierdził, że 

takiej wątpliwości nie powziął. 

W ocenie przystępującego, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. jest 

chybiony i co najmniej przedwczesny, gdyż nie można odrzucić oferty na tej podstawie, gdy 

nie  ma  przeprowadzonej  procedury  wyjaśnienia  ceny.  Zgodnie  z  ugruntowanym 

orzecznictwem KIO, ceny jednostkowe nie mogą być podstawą odrzucenia oferty, jeśli cena 

globalna nie jest zaniżona. 

Odnosząc się do  zarzutu naruszenia art.  89  ust.  1 pkt  3 ustawy  P.z.p., wskazał,  że 

ustawa wymaga udowodnienia, że świadczenie usługi poniżej kosztów było umyślne i miało 

na celu eliminację konkurencji w rozpoznawanej sprawie, a taka okoliczność nie nastąpiła.  

Przystępujący  zanegował  przyjętą  przez  odwołującego  wysokość  kosztów 

zatrudnienia  jednego  pracownika.  Kwota  ta  nie  znajduje  oparcia  w  przepisach  prawnych. 

Aktualnie  koszt  zatrudnienia  jednego  pracownika  to  3  120.26  zł,  co  przy  zatrudnieniu  18 

pracowników daje kwotę 56 164.68 zł na miesiąc. Koszty takie jak urlopy, koszty zastępstwa 

chorobowego,  BHP  i  szkoleń  są  to  koszty  stałe,  nie  są  pokrywane  z  wynagrodzenia. 

Przystępujący skalkulował je na podstawie wieloletniego doświadczenia.  

Stwierdził,  że  odwołujący  w  tabeli  nr  3  zawyżył  koszty  wynagrodzenia  pracownika 

oraz  nie  uwzględnił  faktu,  że  przystępujący  zatrudnia  osoby  niepełnosprawne  i  otrzymuje 

dofinansowanie  z  PFRON.  Obsługę  HR  przystępujący  wykonuje  osobiście,  koszty  PPK 

wchodzą dopiero od 1 lipca, przy czym przystępujący ma deklarację pracowników, że nie są 

zainteresowani  programem  PPK.  U  przystępującego  nie  został  ustanowiony  zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. Etaty w wysokości 5.5 zostały oparte na błędnym założeniu. 

Odwołujący  po  prostu  podzielił  wynagrodzenie  netto  za  jeden  miesiąc  przez  zawyżone 

koszty osobowe. Nie można zastosować tak prostego przeliczenia. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy (rozdz. I pkt 1 s.i.w.z.). 

Przedmiot  zamówienia  stanowi  „Świadczenie  usług  porządkowych  na  obiektach 

wojskowych  administrowanych  przez  42.  Bazę  Lotnictwa  Szkolnego  w  Radomiu  w  2020  r” 

(rozdz. IV pkt 1 s.i.w.z.). 

ramach  świadczenia  przedmiotu  zamawiający  wskazał,  że  czynności  dotyczące 

usługi utrzymania czystości w zakresie realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez 


osoby  zatrudnione  na  umowy  o  pracę  w rozumieniu  przepisów  ustawy  –  Kodeks  pracy 

(rozdz. IV pkt 6 s.i.w.z.). 

Cenę  ofertową,  na  podstawie  której  dokonany  zostanie  wybór  najkorzystniejszej 

oferty 

–  zgodnie  z  założonym  kryterium  oceny  ofert  –  stanowi  całkowite  wynagrodzenie 

Wykonawcy  jakie  może  on  uzyskać  z  tytułu  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  (rozdz. 

XIV pkt 1 s.i.w.z.) 

Oferta  musi  zawierać  ostateczną  sumaryczną  cenę  brutto  obejmującą  wszystkie 

koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  podaną  w  PLN  cyfrowo  i  słownie 

(rozdz. XIV pkt 2 s.i.w.z.). 

Cena  ofertowa  musi  być  jednoznaczna  i  ostateczna.  Zostanie  wprowadzona  do 

umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zadania 

(rozdz. XIV pkt 3 s.i.w.z.) 

Cenę  oferty  należy  skalkulować  w  formularzu  ofertowym.  Wykonawca  zobowiązany 

jest  do  wypełnienia  wszystkich  pól  formularza.  Cena  ofertowa  powinna  obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ (rozdz. XIV pkt 

4 s.i.w.z.). 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena (100%) – rozdz. XV pkt 1 s.i.w.z. 

Wykonawca w umowie zawartej z wykonawcą zobowiązywał się do zatrudnienia przy 

realizacji części II zamówienia 18 pracowników (§ 4 ust. 5 projektu umowy). 

Szacunkowa wartość zamówienia – 2 870 828,94 zł netto, co stanowi równowartość 

822,98  euro,  w  tym  na  część  II  zamówienia  –  1 078 985,84  zł  netto,  co  stanowi 

równowartość 250 246,04 euro. 

W postępowaniu na część II złożono 2 oferty: 

Przystępujący - cena 994 110,24 brutto zł 

Odwołujący – cena 1 317 344,32 zł. 

Składniki cenotwórcze oferty przystępującego wyglądały następująco: 

Powierzchnia wewnętrzna: stawka brutto za 1m

– 1,00 zł, wartość ogólna brutto (zł) 

za 1 miesiąc – 23 218,34 zł, wartość ogólna zamówienia brutto (zł) – 278 620,08 zł 

Powierzchnia zewnętrzna utwardzona: stawka brutto za 1m

– 0,70 zł, wartość ogólna 

brutto (zł) za 1 miesiąc – 46 688,60 zł, wartość ogólna zamówienia brutto (zł) – 560 263,20 zł 


Powierzchnia  zewnętrzna  zielona:  stawka  brutto  za  1m

–  0,09  zł,  wartość  ogólna 

brutto (zł) za 1 miesiąc – 22 175,228 zł, wartość ogólna zamówienia brutto (zł) – 155 226,96 

zł. 

Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

realizację  zamówienia:  2 870 828,94  zł  netto  /  3 231 798,23  zł  brutto,  w  tym  na  część  II 

zamówienia: 1 078 985,84 zł netto / 1 209 476,18 zł brutto. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest  zasadne w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  90  ust.  1  ustawy  P.z.p., 

poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy B. L. 

do złożenia wyjaśnień w zakresie wartości 

usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej, oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez wadliwy 

wybór oferty najkorzystniejszej. 

W pozostałym zakresie odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Odnosząc się do uznanego za zasadny zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 

90  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego  do  złożenia 

wyjaśnień z  zakresu  rażąco  niskiej  ceny, Izba  wskazuje,  iż  zgodnie z  art.  90  ust.  1 ustawy 

P.z.p., j

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,  kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  n

a  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

2)    pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 


powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zgodnie  natomiast  z  art.  90  ust.  1a  ustawy  P.z.p.,  ustawy  P.z.p.,  w  przypadku,  gdy 

cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytmetycznej  cen 

wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Analiza  wskazanych  wyżej  przepisów  prawnych  pozwala  na  wniosek,  iż  w  sytuacji, 

gdy  cena  oferty  jest  niższa  o  30%  od  wartości  szacunkowej  zamówienia,  powiększonej  o 

wartość podatku VAT,  lub  średniej  arytmetycznej  wszystkich złożonych ofert,  i  rozbieżność 

nie wynika z okoliczności oczywistych, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. W sytuacji zaś, gdy cena lub koszt oferty 

lub ich istotne części składowe wydają się zamawiającemu niskie, wzywa on wykonawcę do 

złożenia stosownych wyjaśnień. 

W  rozpoznawanej  sprawie  nie  było  sporu  pomiędzy  stronami  w  zakresie  tego,  że 

cena oferty przystępującego nie była niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia ani 

średniej  arytmetycznej  innych  ofert.  Zamawiający  nie  był  zatem  obowiązany  wzywać 

przystępującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy P.z.p. 

Odnosząc  się  do  czynności  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  na 

podstawie art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p., Izba wskazuje, że wskazany przepis jest narzędziem 

służącym zamawiającemu do badania ceny (kosztu) lub istotnych składników cenotwórczych 

w  sytuacji,  gdy  nie  ma  podstaw  do  zastosowania  art.  90  ust.  1a  ustawy  P.z.p.,  a  mimo  to 

zamawiający  widzi  potrzebę  wyjaśnienia  pewnych  kwestii  dotyczących  ceny.  Przesłanki 

zastosowania  przepis

u  mają  co  do  zasady  charakter  subiektywny,  gdyż  odnoszą  się  do 

ewentualnych wątpliwości powstałych po stronie zamawiającego, niemniej jednak, w ocenie 

Izby,  nie  jest  tak,  że  po  stronie  zamawiającego  pozostaje  zupełna  dowolność  w  kwestii 

zastosowania  wskaza

nego  przepisu.  Podkreślić  należy,  że  przepis  art.  90  ust.  1  ustawy 

P.z.p.  w poprzednim brzmieniu (sprzed nowelizacji  z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. 2016, 

poz.  1020)  również  opierał  się na  subiektywnej  ocenie zamawiającego, a mimo to nie było 


wątpliwości co do tego, że w pewnych okolicznościach zamawiający jest obowiązany do jego 

zastosowania,  również  w  sytuacjach,  gdy  różnica  pomiędzy  ceną  oferty  a  wartością 

zamówienia lub średnią arytmetyczną innych ofert nie przekracza 30%. 

Zamawiający  podniósł,  że  zarówno  cena,  jak  i  jej  elementy  cenotwórcze  w  ofercie 

przystępującego,  nie  budziły  jego  wątpliwości.  Przystępujący  wskazał,  że  był  wykonawcą 

przedmiotowego  zamówienia  w  poprzednim  roku,  gdzie  stawka  za  sprzątanie  powierzchni 

wewnętrznej  wynosiła  0,94  zł.  Usługa  była  wykonywana  prawidłowo,  co  zamawiający 

potwierdził stosownymi referencjami. 

Wskazać  jednak  należy,  że  poprzednio  zaoferowana  cena  w  zakresie  sprzątania 

powierzchni wewnętrznej nie była przez zamawiającego weryfikowana. Za niewystarczający 

należy  zatem  uznać  argument,  że  aktualna  stawka  jest  prawidłowa,  ponieważ  poprzednia 

niewiele się od niej różniła. 

Argumentacja  odwołującego  opierała  się  na  podzieleniu  wartości  sprzątania 

powierzchni wewnętrznej w ofercie przystępującego (18.876,70 zł) przez koszt zatrudnienia 

pracownika z minimalnym wynagrodzeniem od 1 stycznia 2020 roku (

3.542,51 zł). Uzyskana 

w wyniku takiego działania kwota (5,33) wskazywała na ilość etatów przeznaczonych przez 

przystępującego do sprzątania powierzchni wewnętrznych i – w ocenie odwołującego – była 

niewystarczająca do realizacji zamówienia w tym zakresie.  

Izba nie do końca podziela stanowisko odwołującego, a to z tego względu, że koszty 

pracownicze, które przyjął odwołującego, zostały przez niego zawyżone. Koszty pracodawcy 

zatru

dniającego na pełen etat pracownika z najniższym wynagrodzeniem wynoszą bowiem w 

2020  roku  3 

132,48  zł  i  składają  się  na  nie:  wynagrodzenie  (2 600  zł),  ubezpieczenie 

emerytalne  (

253,76  zł),  ubezpieczenie  rentowe  (169,00  zł),  ubezpieczenie  wypadkowe 

zł), Fundusz Pracy (63,70 zł), Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

2,60  zł).  Niemniej  jednak  wykonanie  analogicznego  działania  z  uwzględnieniem 

rzeczywistych  kosztów  pracowniczych  wskazuje  na  ilość  6  etatów  przeznaczonych  do 

wykonania  usługi  w  zakresie  powierzchni  wewnętrznych.  Nadal  jest  to  ilość  dalece 

odbiegająca od wymaganych przez zamawiającego 18 osób zatrudnionych na pełny etat. 

Przystępujący  podnosił,  że  proste  podzielenie  wartości  usługi  przez  koszty 

pracownicze nie jest prawidłowe. Wskazywał, że zatrudnia osoby niepełnosprawne i z tego 

tytułu  otrzymuje  dofinansowanie  z  PFRON.  Nie  przedstawił  jednak  żadnej  informacji  na 

temat  ilości  zatrudnianych  osób  niepełnosprawnych  ani  też  kwoty  dofinansowania  z  tego 

tytułu oraz jej wpływu na wartość usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych. 


W  ocenie  Izby,  sporna  kwestia  wymaga  wyjaśnienia.  Odwołujący  podniósł,  ze  ilość 

etatów,  którą  przewidział  przystępujący,  jest  niewystarczająca  do  wykonania  usługi  w 

zakresie powierzchni wewnętrznej. Przystępujący zakwestionował wyliczenia odwołującego, 

jednakże nie wskazał iloma osobami ma zamiar realizować usługę i w jaki sposób dokonał 

kalkulacji.  Nie  wiadomo  zatem,  czy  przyjęta  przez  niego  kalkulacja  odpowiada  wymogom 

wskazanym w s.i.w.z. i nie j

est rażąco zaniżona. 

Z  powyższych  powodów  Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  naruszenia  art.  90  ust.  1 

ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  wezwania 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie 

wartości usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez  wadliwy  wybór  oferty  najkorzystniejszej  i  nakazała  zamawiającemu  wezwanie 

przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  stawki  za  sprzątanie 

powierzchni wewnętrznej.  

Izba nie uwzględniła zarzutów naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 

4  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechania  odrzucenia  oferty 

złożonej  przez  przystępującego,  z 

uwagi  na  fakt,  że  zawiera  rażąco  niską  cenę  oraz  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji

.  W  ocenie  Izby  zarzuty  te  są  przedwczesne,  a  ich  ewentualne  podniesienie 

mogłoby nastąpić dopiero po złożeniu przez przystępującego wyjaśnień, o  których mowa w 

pkt. 1 sentencji niniejszego orzeczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 

ustawy P.z.p.

, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

………………………………………. 


wiper-pixel