KIO 261/20 POSTANOWIENIE dnia 24 lutego 2020 roku

Data: 20 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 261/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 lutego 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2020 

r. w Warszawie odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  lutego  2020  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Serwis  Pojazdów 

Szynowych Sp. z o.o. sp. k oraz P. M.

, prowadzącego działalność gospodarczą Stacja 

Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Szybką Kolej 

Miejską Sp. z o.o. 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Serwis  Pojazdów 

Szynowych Sp.  z o.o. sp.k oraz P. M.

, prowadzącego działalność gospodarczą Stacja 

Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych kwoty  15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 

zero groszy) 

tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.    

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Warszawie. 

Przewodniczący      …………………….. 

Sygn. akt KIO 261/20 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Szybka  Kolej  Miejska  Sp.  z  o.o.  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  obsług  4-go 

poziomu  utrzymania  na  dwóch  elektrycznych  zespołach  trakcyjnych  typu  14WE  zgodnie                       

z DSU dla EZT typu 14WE i wykonanie 

prac dodatkowych związanych z obsługą techniczną 

poziomu  P4  EZT  typu  14WE  oraz  wykonanie  prac  modernizacyjnych. 

Ogłoszenie                                

o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 23 grudnia 2019r. pod 

numerem 2019/S 247-610977. 

W  dniu  10  lutego  2019r.  Odwołujący  -  wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Serwis  Pojazdów  Szynowych  Sp.  z  o.o.  sp.k.  oraz  P.  M.,  prowadzący 

działalność  gospodarczą  Stacja  Obsługi  Serwis  Pojazdów  Szynowych  -  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy 

czynn

ości  Zamawiającego  podjętych  w  postępowaniu  oraz  od  zaniechania  czynności,  do 

których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, tj. od: 

1.  wyboru  ofe

rty  złożonej  przez  wykonawcę  Zakłady  Naprawcze  Taboru  Kolejowego 

„Mińsk Mazowiecki" S.A (dalej jako „ZNTK"), jako najkorzystniejszej oferty; 

czynności badania i oceny ofert; 

zaniechania  wezwania  wykonawcy  ZNTK  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

Odwołujący wskazał na naruszenie: 

a. 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp 

poprzez  zaniechanie  wezw

ania  wykonawcy  ZNTK  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym 

złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny,  pomimo  że  cena  całkowita 

zaoferowana  przez  tego  wykonawcę  jest  niższa  o  ponad  30%  od  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 

b. 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez dokonanie wyboru oferty ZNTK niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  11  lutego  2020r.                

nie 

wpłynęło żadne przystąpienie do postępowania odwoławczego. 

W dniu  dnia  19  lutego  2020r. 

Zamawiający poinformował, że uwzględnia w całości zarzuty 

p

odniesione w odwołaniu. 


Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  z  urzędu  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

dokonała  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu 

i  braku 

zgłoszenia przystąpień, postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie 

art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel