KIO 2611/19 POSTANOWIENIE dnia 7 stycznia 2020 roku

Data: 2 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 2611/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 7 stycznia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  7  stycznia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  23  grudnia  2019  roku  przez 

wykonawcę  Praxima  Krakpol  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Wojewódzki  Szpital  dla  Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Lubiążu 

przy udziale wykonawcy „ZGO-NOVA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w  Jarocinie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  

KIO 2611

/19 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Praxima  Krakpol  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Trzebini  kwoty  6  750 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 2611/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

pod nazwą Usługi pralnicze.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

3  grudnia  2019  roku  pod  numerem  631243-

N2019  (numer  referencyjny  postępowania: 

10/P/2019). 

W  dniu  23  grudnia 

2019  roku  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  2  pkt  6    w  zw.  

z art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: 

„Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  podjętych  przez 

Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w przedmiocie Usługi 

pralnicze (znak postępowania 10/P/2019).  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  31  grudnia  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samy  dniu,  przekazał  kopię  odwołania 

wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą elektroniczną w dniu 24 grudnia 2019 

roku. 

Do  Preze

sa Krajowej Izby Odwoławczej, w dniu 27 grudnia 2019 roku  wpłynęło zgłoszenie 

przystąpienia 

do 

postępowania 

odwoławczego 

po 

stronie 

Zamawiającego  

od  wykonaw

cy  „ZGO-NOVA”  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Jarocinie.  

W dniu 2 stycznia 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiającego (email) Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie. 

W dniu 3 stycznia 2020 roku do Pre

zesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego, które w swej treści zawiera oświadczenie:  dotyczy: postępowania o udzielnie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Usługi  pralnicze  (znak 

postępowania 10/P/2019) Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zawiadamiamy,  że  wycofujemy  odwołanie  złożone  w  przedmiotowej  sprawie  w  dniu 

W piśmie tym wykonawca wskazał również nazwę  Zamawiającego oraz wniósł  

o  zwrot 

części  wpisu  od  odwołania.  Oświadczenie  to  zostało  złożone  przez  Pana  W.  B., 

działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  20  grudnia  2019  roku  załączonego  do 

odwołania. 


Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu  w  oparciu  o art.  187 ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel