KIO 2607/19 WYROK dnia 8 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2607/19 

WYROK 

z dnia 8 stycznia 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:            

Łukasz Listkiewicz 

po  rozpatrzeniu  na  rozprawie  w  dniu  8  stycznia  20120  r.  w  Warszawie  odwo

łania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019  r.  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Fundacja  Wigor  z 

siedzibą  w  Białymstoku,  ul.  Jęczmienna  4,  15-171  Białystok  i    P.  P.  działający  pod 

firmą Marmed P. P. w Białymstoku  

w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Chełmie, ul. 

Kolejowa 8, 22-

100 Chełm 

przy  udziale  wykonawcy  Lubelskiego 

Oddziału  Okręgowego  Polskiego  Czerwonego 

Krzyża,  ul.  Puchacza  6,  20-323  Lublin  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie.  

2. kosztami  postępowania obciąża  wykonawców:  Fundacja Wigor,  ul.  Jęczmienna 

Białystok  i  P.  P.  działający  pod  firmą  Marmed  P.  P.  w  Białymstoku  i 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

Fundacja Wigor z siedzibą w Białymstoku i  P. P. działający pod firmą Marmed 

P. P. 

w Białymstoku tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 


 Sygn. akt: KIO 2607/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Chełmie Zamawiającego prowadzi 

postępowanie, o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 

dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm”. Ogłoszenie w Dz. U. U. E. pod nr 474003-

2019 zamieszczono dnia 9.10.2019 r. 

Odwołujący:  Konsorcjum  firm  Fundacja Wigor  z  siedzibą  w  Białymstoku  i    P.  P.  działający 

pod firmą Marmed P. P. w Białymstoku reprezentowani przez pełnomocnika ustanowionego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia P. P. wniósł dnia 23 grudnia 2019 r. odwołanie od 

czynności  i  zaniechania  w  postępowaniu    w  części  zamówienia  dotyczącej  zadania  1 

polegające na: 

a) 

wyborze  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Lubelski  Oddział  Okręgowy  Polskiego 

Czerwonego Krzyża, jako oferty najkorzystniejszej w części dotyczącej zadania pierwszego 

zamówienia, w sytuacji gdy oferta tego wykonawcy nie jest ofertą najkorzystniejszą, 

b) 

odrzuceniu oferty odwołującego jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ, 

c) 

zaniechania wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty 

odnośnie stawki wynagrodzenia proponowanego przez odwołującego, 

d) 

Zaniechania  wezwania  odwołującego  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie  przez  oferowane  przez  odwołującego  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane 

wymagań określonych przez zamawiającego. 

Zamawiającemu zarzucił naruszenie: 

Art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  (dalej  PZP)  przez  jego  wadliwe  zastosowanie  w  sprawie 

skutkujące uznaniem, iż treść oferty odwołującego jest niezgodna z treścią SIWZ; 

Art.  26  ust. 

1  w  związku  z  art.  25  ust.  1  PZP  przez  ich  niezastosowanie,  co  skutkowało 

zaniec

haniem wezwania odwołującego do uzupełnienia dokumentów w postaci załącznika nr 

11 i załącznika nr 13 do SIWZ; 

Art. 87 ust. 1 ustawy PZP przez jego niezastosowanie, co 

polegało na zaniechaniu wezwania 

odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

W związku z wskazanymi naruszeniami wnosi o nakazanie zamawiającemu: 

a) 

unieważnienie dokonanej przez niego czynności wyboru oferty jako najkorzystniejszej 

złożonej przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża; 


b) 

uchylenia czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

c) 

wezwania odwołującego do złożenia dokumentów  załącznika nr 11 i 13 do SIWZ 

d) 

ponownego  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  uwzględnieniem  oferty 

złożonej przez odwołującego 

Uzasadni

ając zarzuty odwołania odwołujący wskazał, co następuje. 

Podstawą odrzucenia oferty odwołującego było zgodnie z treścią uzasadnienia tej czynności 

uznanie  przez  Zamawiającego,  iż  oferta  odwołującego  nie  odpowiada  treści  SIWZ. 

Zamawiający  powyższy  wniosek  wywiódł  z  niezałączenia  do  ofert  zał.  11  do  SIWZ  — 

stanowiącego Kalkulację ceny oferty, oraz zał. nr 13 Całodobowy kontakt z wykonawcą. 

Zdaniem  odwołującego  czynności  Zamawiającego  naruszają  przepisy,  a  wynikają  z 

zaniechania dopełnienia obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów. 

W pierwszej kolejności w  zakresie uznania oferty  za niezgodną z SIWZ należy  zbadać czy 

niezgodność  ta  dotyczy  merytorycznej  części  oferty,  mówiąc  wprost  czy  można  uznać,  iż 

wykonawca  zaoferował  odmienny  od  wymaganego  przez  zamawiającego  przedmiot 

świadczenia.  Stanowisko  powyższe  jest  ujednolicone  i  potwierdza  je  orzecznictwo  KIO,  w 

myśl którego: „O niezgodności treści oferty z treścią siwz można by bowiem mówić tylko w 

przypadku, gdy stricte przedmiot oferty jest sprzeczny, odmienny, niejednoznaczny z opisem 

przedmiotu  zamówienia  dokonanym  przez  zamawiającego  w  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.” tak wyrok z 27 sierpnia 2019 r. KIO 1549/19, podobne stanowisko 

zawiera w

yrok z 10 lipca 2019 r. KIO 1091/19, w myśl którego „Zastosowanie dyspozycji art. 

89  ust.  1  pkt  2  pzp,  jako  podstawy  odrzucenia  oferty  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  możliwe  jest  gdy  rzeczona  niezgodność  treści  oferty  z 

SIWZ  ma  charakter  zasadniczy  i  nieusuwalny,  dotyczy  sfery  niezgodności  zobowiązania 

zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania oferowanego w ofercie. Polegać ona może także 

na  sporządzeniu  i  przedstawieniu  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  SIWZ  (z 

zaznaczeniem,  iż  chodzi  tu  o  wymagania  dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  i 

potw

ierdzenia zobowiązania/ świadczenia ofertowego, a więc wymagania, co do treści oferty, 

a  nie  wymagania  co  do  jej  formy,  które  są  również  w  SIWZ  zamieszczane).  Zawsze  także 

winno być możliwe wskazanie i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega - co i 

w  jaki  sposób  w  ofercie  nie  jest  zgodne  z  konkretnie  wskazanymi,  skwantyfikowanymi  i 

ustalonymi fragmentami czy normami SIWZ." 

W przedmiotowej sprawie należy więc zbadać , czy w oparciu o złożone przez odwołującego 

dokumenty  mona  wywnioskować,  iż  zaoferował  on  odmienny  od  wymaganego 

postanowieniami  SI

WZ  przedmiot  świadczenia,  po  wtóre  zaś  należy  ustalić,  czy 

Zamawiający zobowiązany byt do wezwania odwołującego do uzupełnienia dokumentów na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP. 


W  odniesieniu  do  zał.  11  —  kalkulacji  ceny  oferty,  należy  uznać,  iż  dokument  ma  jedynie 

charakter informacyjny, 

zawiera dane liczbowe wskazane w treści SIWZ a mianowicie: 

nazwę usługi — określenie części -zadania, co jest powieleniem z treści oferty; 

wymiar  godzin  usług  w  zadaniu  —  co  zostało  określone  w  treści  SIWZ  w  pkt  III.3.  i  dla 

zadania 1 wynosi on 70.732 godziny 

cena  brutto  za  1  godzinę  usługi  zapis  o  charakterze  informacyjnym  stanowiący  wynik 

ilorazu pomiędzy ceną ofertowa, a ilością godzin z SIWZ. 

informacje wartości ogółem oferty netto i brutto, oraz zastosowanej stawki podatku VAT. 

B

rak  zał.  nr  11  załączonego  do  oferty  nie  może  stanowić  o  niezgodności  treści  oferty  z 

treścią SIWZ. Załącznik ten ma jedynie charakter informacyjny, nie odnosi się do przedmiotu 

zamówienia,  jak też  sposobu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym,  zaś jego 

brak w ofercie, z uwagi na treść SIWZ w żaden sposób nie może wpłynąć na treść oferty, to 

jest  zobowiązania  wykonawcy,  czy  też  istotnych  postanowień  umownych  (chociażby  w 

zakresie 

rozliczeń  stron).  Z  całą  pewnością  brak  załącznika  w  postaci  kalkulacji  ceny  nie 

może stanowić o niezgodności treści oferty z postanowieniami SIWZ. W treści SIWZ wprost 

wskazane  jest,  że  liczba  godzin  świadczenia  usług  w  wykonaniu  zamówienia  odnośnie 

zada

nia 1 wynosi 70 732 godziny. Nie ma możliwości określenia liczby godzin w treści oferty 

w sposób odbiegający od postanowień SIWZ w powyższym zakresie. Skoro tak, to w sytuacji 

gdy wykonawca podał globalną wysokość wynagrodzenia (a tak jest w okolicznościach stanu 

faktycznego) to cena 1 h 

świadczenia stanowi wyłącznie wynik działania matematycznego. 

W zakresie zał. nr 13 — całodobowy kontakt z Wykonawcą, również załącznik powyższy ma 

charakter informacyjny, zaś jego niezałączenie w ofercie w żaden sposób nie wpływa na jej 

merytoryczną  treść.  Z  samej  treści  dokumentu  wynika,  iż  dotyczy  on  wyłącznie  wskazania 

danych  kontaktowych  do  Wykonawcy,  które  w  trakcie  realizacji  zamówienia  mogą  być 

zmieniane.  Skoro dopuszczalna jest  zmiana tych danych (brak jest takiego 

zakazu w treści 

SIWZ)  to  tym  samym  należy  uznać,  iż  złożenie  takiego  dokumentu  na  każdym  etapie 

realizacji samego zamówienia nie zmienia treści obowiązków stron, a z całą pewnością nie 

zmienia  zobowiązania  wykonawcy.  Trzeba  mieć  jedynie  na  uwadze,  że  obowiązkiem 

Wykonawcy jest posiadanie osoby do kontaktów z Zmawiającym  — i jest to obowiązek nie 

związany  z konkretną, wskazaną ewentualnie w  toku postępowania osobą, która może być 

zastępowania  dowolnie  przez  inną  osobę  (choćby  w  razie  wygaśnięcia  stosunku 

zatrudnienia). 

W  literaturze  stwierdza  się:  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  stanowi  przesłankę 

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp

. Niezgodność zachodzi wówczas, gdy 

zawartość  merytoryczna  oferty  nie  odpowiada  pod  względem  przedmiotu  zamówienia  lub 

sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, która to niezgodność nie nadaje 

się  do  poprawienia  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  pzp.  W  tym  zakresie  wskazać  należy,  że 


oferta  nieodpowiadająca  treści  SIWZ  to  taka,  które  jest  odmienna  w  zakresie 

proponowanego  przedmiotu  zamówienia,  jak  też  w  sposobie  jego  realizacji,  niż  to  w  SIWZ 

określił  zamawiający.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  ma  miejsce  w  sytuacji,  gdy 

zaoferowany  przedmiot dostawy  bądź  też  usługi  czy  też  roboty  budowlanej,  nie odpowiada 

opisanemu  w  specyfikacji  przedmiotowi  zamówienia,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości, 

warunków  realizacji  i  innych elementów  istotnych dla  wykonania przedmiotu  zamówienia  w 

stopniu  zaspokajającym  oczekiwania  i  interesy  zamawiającego.  O  sprzeczności  oferty  z 

SIWZ  można  mówić  w  szczególności,  gdy  wykonawca  w  złożonej  ofercie  wprost  wyrazi 

zamiar  odstępstwa  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  stosunku  do  wymagań 

opisanych  w  SIWZ. 

A.  Matusiak,  komentarz  do  art.  82  pzp  (w:)  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2019, Legalis 

Odnosząc  te  uwagi  do  uchybień  odwołującego  stanowiących  podstawę  odrzucenia  jego 

oferty wskazać trzeba, że zamawiający nie miał ku temu należytych podstaw. 

Nie ma obowiązku złożenia oferty na formularzach wymaganych przez zamawiającego o ile 

informacje, które powinny się tam znaleźć wykonawca ujął w innej formie. W okolicznościach 

niniejszej  sprawy  odwołujący  złożył  formularz  nr  11  wskazał  wysokość  oczekiwanego 

wynagrodzenia jako sumę globalną, 

Jak  wskazuje  Jerzy  Pieróg:  „Prawo  zamówień  publicznych  nakłada  na  zamawiającego 

obowiązek  określenia  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń (art. 29 ust. 1). Tak samo powinna 

zostać sporządzona treść oferty. W przypadku wątpliwości zamawiający ma prawo żądać od 

wykonawcy  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty  (art.  87  ust.  1).”(J.  Pieróg,  Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 82 pzp, Legalis) 

Niezależnie  od  powyższego  na  zamawiającym  zgodnie  z  art.  26  ust.  1  ustawy  pzp  ciąży 

obowiązek  wezwania  wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  do  złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pzp.  Skoro  według  zamawiającego  odwołujący  nie  potwierdził  spełnienia  przez  oferowane 

dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  to 

zamawiający  zobowiązany  był  do  wezwania  odwołującego  do  złożenia  dokumentów, 

ewentu

alnie wyjaśnienia treści oferty. 

Mając powyższe na uwadze wnosi jak na wstępie. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  Lubelski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wnosząc o oddalenie odwołania.  


Zamawiający uzasadniając odrzucenie oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp stwierdził, że treść oferty złożonej na Zadanie I nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Wskazał,  że  wykonawca  wraz  z  ofertą  częściową  na  Zadanie  I  nie  złożył  wymaganych 

dokumentów:  kalkulacji ceny oferty stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ oraz druku danych 

dotyczących całodobowego kontaktu z wykonawcą stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ, 

co jest niezgodne z treścią pkt X.9.4 i 5 SIWZ, ponieważ oferta częściowa powinna zawierać  

ww. dokumenty. Wykonawca przedłożył jeden brakujący dokument tj. kalkulację ceny oferty 

stanowiącą  załącznik  nr  11  do  SIWZ,  w  dniu  15  listopada  2019  r.  tj.  po  terminie  składania 

ofert, o którym mowa w pkt XI.1 SIWZ (14 listopada 2019 r. godz. 10). 

Z  uwagi  na  powyższe  treść  złożonej  oferty  częściowej  na  Zadanie  I  nie  odpowiada  treści 

siwz i podlega odrzuceniu.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości. 

Podtrzymał  swoje  stanowisko  dotyczące  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  a  zarzuty 

odwołania ocenił jako nie znajdujące uzasadnienia w stanie faktycznym. 

W pierwszej kolejności zamawiający stwierdził, iż nie można przyjąć, że odwołujący posiada 

interes  prawny  do  wniesienia  odwołania  wskazując,  że  wobec  przyjętych  kryteriów  oceny 

ofert (cena 

– 60% i okres prowadzenia działalności w zakresie usług opiekuńczych  – 40%) 

oferta  odwołującego,  w  razie  jej  nieodrzucenia  i  oceny,  uplasowałaby  się  na  ostatniej  tj. 

czwartej pozycji. 

Zamawiający  stwierdził  dalej,  że  bezpodstawny  jest  zarzut  naruszenia  art.  87  ust.  1  pzp 

przez zaniechanie jego zastosowania. Wskazał, że zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy pzp treść 

oferty musi odpowiadać treści siwz, a w braku takiej sytuacji oferta, stosownie do art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy pzp, podlega odrzuceniu. 

Podkreślił,  że  treść  oferty  częściowej  złożonej  przez  odwołującego  na  Zadanie  I  nie 

odpowiada treści siwz. Wskazał, że postanowienia siwz określały w pkt X.9 dokumenty, które 

należało złożyć wraz z ofertą częściową (9 pozycji), w tym formularz oferty, kalkulację ceny 

oferty  sporządzoną  wg  zasad  i  wymogów  określonych  w  pkt  XII  siwz,  zgodnie  z  wzorem 

stanowiącym  załącznik  nr  11  do  siwz  odpowiednio  dla  Zadania  I  i  II  oraz  dane  dotyczące 

całodobowego  kontaktu  z  wykonawcą  na  druku,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  13  do 

siwz odpowiednio dla Zadania I i II, który należy dołączyć do oferty częściowej. 

Wykonawca  wraz  z  ofertą  częściową  na  Zadanie  I  nie  złożył  wymaganych  dokumentów: 

kalkulacji ceny oferty jako zał. nr 11 do siwz oraz druku danych dotyczących całodobowego 

kontaktu z wykonawcą stanowiącego załącznik nr 13 do siwz. 

W ocenie zamawiającego ofertą jest nie tylko formularz ofertowy, ale także inne dokumenty 

znajdujące się w ofercie w jej szerokim znaczeniu, jako zestawie dokumentów zawierającym 

kompletne oświadczenia wykonawcy obrazujące zaciągane przez niego zobowiązanie.  


Zdaniem zamawiającego brakujące dokumenty miały nie tylko charakter czysto informacyjny. 

Druk  Całodobowy  kontakt  z  wykonawcą  zał  13  jest  bardzo  istotny  dla  zamawiającego  ze 

względu na charakter, złożoność i specyfikę przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest 

zadaniem  własnym  gminy  zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej.    Uwagi  na  specyfikę 

usługi  opiekuńcze  muszą  być  świadczone  w  sposób  ciągły,  nieprzerwanie.  W  celu 

zapewnienia  właściwej  realizacji  zadania  zamawiający  żądał  danych  dotyczących 

całodobowego  kontaktu,  gdyż  nie  może  ryzykować  niewłaściwego  sposobu  świadczenia 

przedmio

tu  zamówienia  przez  wybranego  wykonawcę.  Dlatego  w  katalogu  dokumentów 

tworzących  ofertę  częściową  wymagano  dołączenia  druku  dotyczącego  całodobowego 

kontaktu, czego odwołujący nie uczynił. 

Kalkulacja ceny oferty na druku nr 11 stanowiła podstawę obliczenia ceny oferty zgodnie z 

pkt  XII.1  siwz.  Kalkulacja  nie  ma  charakteru  informacyjnego;  podanie  cen  jednostkowych 

służy  do  rozliczeń  stron w  trakcie realizacji  umowy,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  12  do 

siwz.  Określona  cena  za  wykonanie  1  godziny  usługi  stanowi  podstawę  rozliczeń  godzin 

usług  świadczonych  w  danym  miesiącu  na  podstawie  której  wystawiana  jest  nota  lub 

rachunek. 

Ponadto  jednostkowy  koszt  godziny  usługi,  który  wynika  z  kalkulacji  ceny  oferty  stanowi 

podstawę  do  sporządzenia  tabeli  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  w  danym  roku 

kalendarzowym,  a  tym  samym  procentową  odpłatność,  indywidualnie  ustalaną  w  decyzji 

administracyjnej przyznającej danej osobie usługi opiekuńcze z uwzględnieniem dochodu.  

Do  realizacji  zamierzonych  celów  konieczne  było  zatem  podanie  cen  jednostkowych  w 

ofercie, a więc przedłożenie kalkulacji ceny oferty jako stanowiące istotną treść oferty.  

Zamawiający  stwierdził,  że  nie  można  wyjaśniać  treści  oferty  w  trybie  art.  87  ust.  1  co  do 

treści, których w ofercie jest brak, wykraczałoby  to poza żądanie wykazania, w jaki sposób 

należy rozumieć treść oferty. 

Brakujące  dokumenty  nie  kwalifikują  się  także  do  uzupełnienia  w  trybie  art.  26  ust.  1  pzp, 

gdyż nie stanowią dokumentu podmiotowego ani przedmiotowego, o którym mowa w art. 25 

ust.  1  ustawy  pzp.  Zarzut  zaniechania  zastosowania  tego  przepisu  przez  wezwanie 

odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  w  postaci  załącznika  nr  11  i  13  zamawiający 

uznał za bezpodstawny. 

W trakcie rozprawy strony przedstawiły stanowiska.  

Odwołujący  odnośnie  podniesionego  w  odpowiedzi  na  odwołanie  zarzutu  braku  interesu 

prawnego  zauwa

żył,  że  interes  to  potencjalna  możliwość  uzyskania  zamówienia  i  o  takie 

zamówienie  się  ubiega.  Rozważania  zamawiającego  w  tym  zakresie  są  hipotetyczne,  a 

przedstawiona ocena wyni

ku z uwzględnieniem opisanych kryteriów oceny ofert nie została 

dokonana poprawnie i jest przedwczesna, a nadto może podlegać odrębnym czynnościom i 


ocenom także w ramach środków ochrony prawnej w czasie przyszłym. Przypomniał, że jest 

wykonawcą  uczestniczącym  w  postępowaniu  i  zainteresowanym  uzyskaniem  zamówienia, 

co  wypełnia  w  jego  ocenie  przesłanki  z  art.  179  PZP.  Podkreślił,  że  jako  osoba  fizyczna 

prowadzi  działalność  ze  stażem  pozwalającym  na  uzyskanie  maksymalnej  punktacji, 

jednakże jest to okoliczność nie podlegająca ocenie na obecnym etapie. 

Przypom

niał stanowisko z odwołania dotyczące poprawnego rozumienia niezgodności treści 

oferty  z  treścią  SIWZ.  Zauważył,  że  załącznik  11,  którego  brak  zarzucił  zamawiający  miał 

wyłącznie charakter informacyjny. W formularzu ofertowym przedstawiono cenę ofertową, a 

wartość godzinowa wynikała z przeliczenia liczby godzin wprost wskazanej w pkt III.3 SIWZ. 

Również załącznik 13 miał charakter informacyjny i podlegał w razie jego braku uzupełnieniu 

w trybie art. 26 ust. 

1 w zw. z art. 25 ust. 1 PZP. W konsekwencji złożona oferta odpowiadała 

przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ. Ocenił, że treść decyzji zamawiającego z 12 

grudnia  2019  r.  poza  wskazaniem  brakujących  dokumentów  nie  zawiera  uzasadnienia 

wskazującego na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. Przypomniał, że zamawiający nie 

żądał żadnych wyjaśnień dotyczących ceny oferty, a złożona przez odwołującego następczo 

kalkulacja  potwierdziła  poprawność  i  sposób  wyliczenia  ceny  zgodnie  z  treścią  SIWZ. 

Podtrzym

ał argumenty dotyczące informacji o całodobowym kontakcie.  

Zamawiający podtrzymał stanowisko przedstawione w piśmie, w tym co do braku interesu po 

stronie  odwołującego  wobec  okresu  prowadzenia  działalności  przez  obu  wykonawców  nie 

dającego możliwości uzyskania maksymalnej liczby punktów w kryterium tego dotyczącym.  

Podkreślił brak podstaw żądania wyjaśnień z art. 87 PZP, które by dotyczyły nieistniejącego 

dokumentu. Powołał pkt III.3 SIWZ wskazując, że zgodnie ze zdaniem 2 OPZ liczba godzin 

realizacji usługi może ulec zmianie. Wskazał na treść wzoru umowy w szczególności na § 6 i 

7  z  czego  wyw

iódł  konieczność  posiadania informacji  o kalkulacji  ceny,  w  szczególności  w 

celu  przeprowadzenia  poprawnych  rozliczeń  z  wykonawcą.  Przypomniał,  że  odwołujący 

złożył taką kalkulację po terminie składania ofert. Stwierdził, że kolejny brakujący dokument 

także  jest  niezbędny  do  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  świadczonych  usług.  W 

konsekwencji  uzna

ł  że  brak  jest  podstaw  do  uwzględnienia  żądań  przestawionych  w 

odwołaniu.  Wskazał,  że  w  pkt  XII  SIWZ  stwierdzono,  iż  cenę  oferty  należy  obliczyć  na 

podstawie  kalkulacji  stanowiącej  załącznik  nr  11  do  SIWZ,  którą  należy  dołączyć  do  oferty 

częściowej.  Stwierdził,  że oceniając okres prowadzenia działalności  oparł  się na  złożonych 

dokumentach zgodnie z pkt XIII.2a i b SIWZ. Przypom

niał, że kwota ceny z oferty była kwotą 

maksymalną  wynikającą  ze  stawki  godzinowej.  Wskazuje  na  pkt  III.7.4  SIWZ  dotyczący 

danych  do  za

łącznika  13  oraz  §  3  ust.  9  wzoru  umowy  dotyczący  organizacji  pracy  z 

u

względnieniem skutecznych całodobowych kontaktów wymienionych w tym miejscu.  


Krajowa  Izba  Odwoławcza  po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie 

zebranego  materiału  dowodowego  w  sprawie,  w  tym  dokumentacji  prowadzonego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  w  szczególności  postanowień 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  dokumentacji  ofertowej,  z  uwzględnieniem 

stanowisk stron postępowania odwoławczego przedstawionych na piśmie oraz do protokołu 

rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Rozpoznając  odwołanie,  Izba  dokonała  w  pierwszej  kolejności  badania  spełnienia  przez 

Odwołującego  przesłanek  określonych  w  art.  179  ust.  1  ustawy  pzp,  to  jest  kwestii 

posiadania legitymacji wykonawcy do  wniesienia odwołania. Posiadanie  legitymacji czynnej 

przez wykonawcę korzystającego ze środków ochrony prawnej podlega badaniu przez Izbę z 

urzędu  w  celu  ustalenia  dopuszczalności  wniesienia  odwołania.  W  sprawie  rozpatrywanej 

odwołujący  dysponuje  taką  legitymacją  jako  podmiot  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia, do czego niezbędną drogą jest uchylenie decyzji zamawiającego o odrzuceniu 

złożonej  oferty,  co  stanowi  przedmiot  odwołania,  a  następnie  poddanie  ocenie  spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Przedstawiona przez zamawiającego 

ocena ewentualnej pozycji oferty 

odwołującego w rankingu ofert złożonych jest na obecnym 

etapie przedwczesna i jedynie hipotetyczna, nie może zatem prowadzić do uznania braku po 

stronie  odwołującego  przesłanki    materialnoprawnej  uregulowanej  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

pzp. 

Skład  orzekający  uznaje  za  uzasadnioną  faktycznie  i  prawnie  czynność  odrzucenia  przez 

zamawiającego oferty odwołującego złożonej na Zadanie I na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy  pzp  jako  nie  odpowiadającą    treścią    treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  

W  rozpatrywanej  sprawie  kluczowa  jest  ocena,  jakie  były  wymogi  specyfikacji  dotyczące 

treści oferty. Izba uznaje, że treści, które należało przedstawić w dokumentach oznaczonych 

jako  załączniki  nr  11  oraz  13  do  siwz,  stanowiły  przedmiotową  treść  oferty  w  znaczeniu 

ścisłym  rozumianym  jako  oświadczenie  woli  o  zobowiązaniu  przez  wykonawcę  do 

świadczenia usług za deklarowaną cenę i na warunkach w ofercie opisanych.  

Niesporne jest, że   wykonawca nie złożył dokumentów opisujących  kalkulację ceny oferty, 

jak również danych dotyczących całodobowego kontaktu z wykonawcą.   

Brakujące  dokumenty,  a  w  istocie  treść,  jaka  miała  być  w  nich  przedstawiona,  miały 

znaczenie merytoryczne. Podkreślenia wymaga, że Druk Całodobowy kontakt z wykonawcą 

stanowiący  zał.  13  do  siwz,  stanowił  element  oferty  zawierający  informacje  stanowiące 

element  opisu  przedmiotu  zamówienia,  wskazany  pkt  III.7.4  siwz,  przewidziany  do 

wprowadzenia do treści umowy stron i stanowiący w konsekwencji w kontekście powołanych 

postanowień,  podmiotowo istotny  element  umowy.  Charakter tych postanowień  i  znaczenie 


dla    zamawiającego  jest  oczywiste  ze  względu  na  charakter,  złożoność  i  specyfikę 

przedmiotu zamówienia, którym jest świadczenie usług opiekuńczych. Brak informacji w tym 

zakresie  jest  brakiem  w  treści  oferty.  Bez  wpływu  na  niniejszą  ocenę  pozostaje  przy  tym 

okoliczność  wskazana przez  odwołującego o ewentualnych zmianach  w  kontaktach w  toku 

realizacji umowy.  

Natomiast  Kalkulacja ceny oferty na druku nr 1

1, jak wynika z postanowień siwz, stanowiła 

podstawę  obliczenia  ceny  oferty  zgodnie  z  pkt  XII.1  siwz  stanowiąc  również  treść  oferty  w 

zakresie  jej  ceny  i  wymaganego  sposobu  obliczenia.  Kalkulacja

,  jak  wynika  z  treści  siwz 

służyć ma nie tyle ocenie globalnej ceny na Zadanie I, jako że ta została przedstawiona w  

Formularzu  ofertowym, 

służy  natomiast  do  rozliczeń  stron  w  trakcie  realizacji  umowy, 

podstawę  rozliczeń  godzin  usług  świadczonych  w  danym  miesiącu,  podstawę  do 

sporządzenia tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze w danym roku kalendarzowym, a tym 

samym  procentową  odpłatność,  indywidualnie  ustalaną  w  decyzji  administracyjnej 

przyznającej  danej  osobie  usługi  opiekuńcze  z  uwzględnieniem  dochodu.  Do  realizacji 

założonych  celów  konieczne  było  zatem  podanie  cen  jednostkowych  w  ofercie,  a  więc 

przedłożenie kalkulacji ceny oferty jako stanowiącej istotną treść oferty.  

Izba  nie  podziela  poglądu  odwołującego  o  wyłącznie  informacyjnym  charakterze  kalkulacji, 

którą  zamawiający  mógłby  ustalić  własnym  obliczeniem  opartym  na  cenie  oferty  i  liczbie 

założonych godzin. Takie ewentualne ustalenie stanowiące uzupełnienie braku, nie znajduje 

podstaw prawnych w ustawie.  

N

ie można wyjaśniać treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy pzp co do treści, których w 

ofercie  jest  brak,  co  dotyczy  obydwu  omawianych 

brakujących  informacji.  Taka  czynność 

zamawiającego,  zawarta  w  żądaniu  odwołania,  wykraczałaby  poza  granice  przepisu 

odnoszącego się do treści istniejących, a jedynie wymagających wyjaśnienia. 

Mając  zatem  na  uwadze,  że  treść  oferty  złożonej  przez  odwołującego  nie  zawiera 

wymaganych  informacji  składających  się  na  ofertę  rozumianą  ściśle  jako  wiążące 

oświadczenie o wykonaniu przedmiotowej usługi na warunkach sprecyzowanych wymogami 

siwz, uznać należy, że w sprawie zaistniała przesłanka odrzucenia oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.  

W konsekwencji wykazania, że brakujące informacje, które nie zostały  złożone, a stanowią 

treść  oferty,  stwierdzić  należy,  że  przedmiotowe  dokumenty  nie  kwalifikują  się  do 

uzupełnienia  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  pzp,  gdyż  nie  stanowią  dokumentów 

podmiotowych  lub  przedmiotowych

,  o  którym  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  pzp.  Zatem 

z

arzut  zaniechania  zastosowania  przepisu  przez  wezwanie  odwołującego  do  uzupełnienia 

dokumentów w postaci załącznika nr 11 i 13  do siwz uznaje się za niezasadny. 


Wobec  powyższego,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  pzp, 

orzeczono jak w sentencji 

stwierdzając, że zarzuty odwołania nie potwierdziły się.  

O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel