KIO 2603/19 WYROK dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 18 lutego 2020

Sygn. akt: KIO 2603/19 

WYROK 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2019 r. przez wykonawcę ZPUE 

S.A.  z  siedzibą  we  Włoszczowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  ENERGA  – 

OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Electrical 

Power  Quality  Systems  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Grudziądzu  oraz  Przedsiębiorstwa 

TAURUS 

– TECHNIC Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku zgłaszających swoje przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  2603/19  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  –  ENERGA  –  OPERATOR  S.A.  

z siedzibą w Gdańsku i: 

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę 

ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie tytułem wpisu od odwołania, 

.2. zasądza od Zamawiającego – ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku 

na 

rzecz Odwołującego – wykonawcy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie kwotę  

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 

uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 2603/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  ENERGA  –  OPERATOR  S.A.  z  siedzibą  w  Gdańsku  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na 

dostawę magazynu energii o mocy nominalnej nie mniejszej 

niż  1  MW  i  pojemności  nie  mniejszej  niż  2  MWh  wraz  z  systemem  sterowania  i  nadzoru 

magazynu 

(znak postępowania: P/1/0106/2019).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

25 października 2019 r. pod numerem 2019/S 207 – 506000. 

W dniu 23 grudnia 2019 r. wykonawca ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie [dalej 

„Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  10b  ustawy  Pzp 

poprzez  wadliwe  przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania  

sposób  ograniczający  dostęp  do  zamówienia,  przez  przygotowanie  i  udostępnienie 

wadliwego  narzędzia  do  komunikacji  elektronicznej,  uniemożliwiającego  Odwołującemu 

złożenie oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert; 

2. art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie unieważnienia 

postępowania  w  sytuacji  powzięcia  informacji,  iż  Odwołujący  nie  miał  możliwości  złożenia 

oferty wobec problemów technicznych nie leżących po jego stronie, a zaistniałych po stronie 

Zamawiającego,  co  spowodowało  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  i  uniemożliwiło  konkurowanie  w  ramach  prowadzonego 

postępowania; 

3.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

w związku z rażącym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji  

i równego traktowania wykonawców, poprzez uniemożliwienie zainteresowanemu wykonawcy 

złożenia oferty. 

Wobec  ww.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz 

nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 

W uzasadnieniu 

odwołania Odwołujący wskazał, iż Zamawiający w rozdziale X SIWZ 

określił zasady dotyczące komunikacji z wykonawcami. Zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, 

składanie ofert miało nastąpić za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace i zostało 


wyznaczone na 12.12.2019 r. na godz. 10:00.  

dniu  12  grudnia  2019  r.  o  godz.  8:50  Odwołujący  przystąpił  do  złożenia  oferty  

w przedmiotowym postępowaniu (nastąpiło zalogowanie na konto OnePlace). 

Wszelkie czynności odbywały się zgodnie z zapisami SIWZ oraz Instrukcją korzystania 

z platformy zakupowe

j w celu złożenia oferty elektronicznej. 

Odwołujący  przed  próbą  złożenia  oferty  dysponował  zarejestrowanym  na  platformie 

kontem,  a  także  wcześniej  skutecznie  dokonywał  składania  ofert  (m.in.  u  tego  samego 

Zamawiającego). 

Pomimo  spełnienia  wszelkich  wymagań  technicznych,  zgodnie  z  SIWZ  oraz 

Regulaminem  Platformy  Zakupowej  i  dysponowania  odpowiednim  sprzętem  oraz 

zainstalowanym  prawidłowo  oprogramowaniem,  dokonywania  wszelkich  czynności  zgodnie  

z  SIWZ  oraz  Instrukcją  platformy,  kilkukrotne  próby  złożenia  oferty  zakończyły  się 

niepowodzeniem. 

O  godzinie  08:58,  przy  próbie  złożenia  oferty  pojawił  się  komunikat:  „Szanowni 

Państwo, na platformie zakupowej trwają prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy, Pion 

Informaty

ki i Telekomunikacji”. 

O  godzinie  9:00  przy  dokonywaniu  kolejnych  prób  pojawił  się  komunikat  o  braku 

połączenia  z  systemem  Kupującego.  Natomiast  o  godzinie  09:14,  podczas  kolejnej  próby, 

znów wyświetliła się informacja o trwających pracach serwisowych.  

O

dwołujący  wskazał,  iż  z  informacji  z  otwarcia  ofert  wynika,  iż  do  Zamawiającego 

skutecznie wpłynęły oferty innych wykonawców, jednak składane one były w dniu 11 grudnia 

2019 r., nie zaś 12 grudnia, jak to było w przypadku Odwołującego.  

W dniu 12 grudnia 2

019 r. Odwołujący zgłosił awarię operatorowi Platformy, wskazując 

na  podniesione  wyżej  problemy  techniczne,  wnosząc  o  przedstawienie  logów  

z próby złożenia oferty i otrzymał odpowiedź: „Nasz dział techniczny nie odnotował żadnych 

nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  systemu  Oneplace.  Problem  który  Państwo  opisali  

w  zgłoszeniu  leży  po  stronie  zamawiającego  którym  w  tym  wypadku  jest  Energa  Operator  

(ENERGA  OPERA

TOR  S.A.).  W  związku  z  tym  nie  możemy  Państwu  udzielić  żadnych 

informacji. Prosimy o kontakt w tej 

sprawie z zamawiającym.” 

Odwołujący zwracał uwagę, iż w podobnych przypadkach, w innych postępowaniach 

błąd  tego  rodzaju  wywołany  był  chwilowym  brakiem  połączenia  platformy  z  Internetem 

dostarczanym  od  zewnętrznego  dostawcy,  co  skutkowało  brakiem  możliwości  weryfikacji 

certyfikatu podpisu i w konsekwencji złożenia oferty przez wykonawcę. Zaistniała awaria, co 

wynika  ze  stanowiska  przedstawiciela  platformy,  zaistniała  po  stronie  Zamawiającego,  nie 

dotyczyła  wprost  działania  platformy,  lecz  najprawdopodobniej  elementu  ściśle  z  nią 

powiązanego jakim jest brak łącza internetowego. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  w  zaistniałej  sytuacji  niezbędne  jest  unieważnienie 


przedmiotowego  postępowania.  Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  zapewnienie  możliwości 

złożenia  ofert  wszystkim  zainteresowanym  wykonawcom.  Powyższe  jest  realizacją  zasady  

z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  postępowania  

o udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający zachowanie uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie  wykonawców.  Odnosi  się  to  również  do  zapewnienia  odpowiednich  narzędzi  

i  rozwiązań  technicznych w  taki  sposób,  żeby każdy  zainteresowany  mógł  w  postępowaniu 

złożyć ofertę w każdym czasie przewidzianym w SIWZ na jej złożenie. 

W  sytuacji,  gdy  narzędzie  udostępnione  przez  Zamawiającego  jest  wadliwe  

i  uniemożliwia  uczestnictwo  w  postępowaniu  jednemu  z  wykonawców,  dalsze  jego 

kontynuowanie stałoby w sprzeczności z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Niezależnie od ogólnych zasad, art. 10a i 10b ustawy Pzp obligują Zamawiającego do 

takiego  udostępnienia  środków  komunikacji  elektronicznej,  aby  narzędzia  i  urządzenia 

wykorzystywane  do  komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz 

nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do przetargu. 

ZPUE S.A. 

jest wiodącą Spółką oferującą dostawy będące przedmiotem zamówienia. 

Zaistniałe  problemy  techniczne  udaremniły  możliwość  złożenia  oferty  i  uzyskania 

przedmiotowego zamówienia. O fakcie poważnego zainteresowania postępowaniem świadczy 

również zapewnienie zabezpieczenia oferty Odwołującego wadium. Odwołujący podejmował 

wiele  prób  złożenia  oferty  i  pomimo  zachowania  należytej  staranności,  odpowiedniego 

przygotowania  osób,  doświadczenia  w  składaniu  ofert  na  tej  samej  platformie  u  innych 

Zamawiających, oferta nie została skutecznie złożona. 

Odwołujący  nadmienił,  iż  UZP  w  opinii  prawnej  dotyczącej  sposobu  postępowania  

z  ofertą  elektroniczną,  opublikowanej  w  Informatorze  3/2019  wskazał,  iż  każdorazowo  

w  sytuacji  wystąpienia  problemów  technicznych  Zamawiający  jest  zobligowany  do  podjęcia 

czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna problemów, gdyż ma to kluczowe 

znaczenie  dla  dalszego  przebiegu  postępowania  i  determinuje  dalsze  czynności 

Zamawiającego.  Zdaniem  UZP,  w  świetle  zasady  jawności  i  przejrzystości  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest dopuszczalne zaniechanie dokonania czynności 

weryfikacyjnych przez Zamawiającego. 

W  opinii  UZP  wskazuje,  że  jeżeli  w  wyniku  przeprowadzonych  czynności 

wyjaśniających okaże się, że przyczyny nieprawidłowego działania wywołane są problemami 

technicznymi  w  infrastrukturze  informatycznej  Zamawiającego,  winien  on  postępowanie 

unieważnić, z uwagi na fakt, iż uniemożliwienie złożenia oferty zainteresowanemu wykonawcy 

powoduje  obarczenie  postępowania  niemożliwą  do  usunięcia  wadą,  uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Powyższe  stanowisko  uznaje  również  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  m.in.  w  wyrokach 


KIO 2721/19, KIO 268/19 wskazując na zasadność unieważnienia czynności lub postępowania 

w sytuacji problemów z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  13  stycznia  2020  r.  wniósł  

o oddalenie odwołania w całości, w tym wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu 

z działania infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wniósł o 

zasądzenie  od  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego  poniesionych  przez 

Zamawiającego, w tym kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 10b ustawy Pzp Zamawiający wskazał, iż brak jest 

jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby, że przy organizacji postępowania na dostawę 

magazynu energii doszło do nieprawidłowości, które uniemożliwiały prawidłowe złożenie oferty 

przez Odwołującego. 

W uznaniu Zamawiającego, okoliczność, że w ostatnim dniu składania ofert (ostatniej 

godzinie)  przed  upływem  terminu  Odwołujący  był  prawidłowo  zalogowany  do  systemu 

(Platformy)  oraz  prawidłowo  dochodziło  do  zapisu  dokumentów  na  Platformie  w  sposób 

jednoznaczny  potwierdza,  że  łącze  internetowe  oraz  narzędzie  internetowe  służące  do 

komuniko

wania się z Wykonawcami działało prawidłowo. 

Na  potwierdzenie  powyższego  Zamawiający  przedstawił  raporty  potwierdzające 

prawidłowość  działania  łączy  internetowych  Zamawiającego  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  

w godzinach od 7:00 do 14:00. 

Odnosząc  się  do  przedstawionych  przez  Odwołującego  dowodów  w  postaci  filmów 

dokumentujących test złożenia podpisu elektronicznego oraz samą próbę złożenia oferty jakie 

załączone  zostały  do  pisma  kierowanego  do  Zamawiającego  w  dniu  16  grudnia  2019  r. 

Zamawiający wskazał, że w żaden sposób potwierdzają one zarzutów co do nieprawidłowego 

funkcjonowania  Platformy  Zakupowej  Oneplace.  Zamawiający  zwracał  uwagę,  że  test 

wgrywania  podpisu  dokonywany  na  kwadrans  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert 

wypadł prawidłowo i nie ujawnił jakichkolwiek nieprawidłowości. 

Jeśli  chodzi  o  samą  czynność  wgrywania  podpisu  elektronicznego  weryfikowanego 

ważnym  kwalifikowanym  certyfikatem  Zamawiający  zauważył,  że  od  godziny  9:23:40  do 

godziny  9:59:41  Odwołujący  skutecznie  dokonywał  zapisu  szeregu  plików,  co  potwierdza 

stosowny zrzut z systemu. Po 

dokonaniu przedmiotowych czynności Odwołujący przystąpił do 

wgrywania podpisu jednakże nastąpiło  to już po upływie terminu. Z tego też powodu pojawił 

się komunikat o błędzie. Na filmie dokumentującym wgrywanie podpisu w 16 sekundzie jego 

trwania widać, że termin na złożenie oferty już upłynął. Potwierdza to informacją „Do końca 

pozostało  2019-12-12  10:00  (Pozostało  0  dni  0  Godzin  0  minut)”,  Odwołujący 

najprawdopodobniej błędnie opierał się w tym wypadku na zegarze „windowsowym” który w 

istocie 

wskazywał godzinę 9:59. Komunikat informujący o błędzie (51 sekunda filmu) pojawił 


również  już  po  upływie  terminu  składania  ofert  przez  co  system  uniemożliwił  już  wgranie 

podpisu. 

Zamawiający  wskazał,  że  zegar  „Windows”  może  pokazywać  dowolną  godzinę,  co 

zależne jest od konfiguracji komputera. Czas który używany jest na Platformie Zakupowej jest 

zgodny  z  tym,  który  ustawiony  jest  na  serwerze  aplikacyjnym  i  to  ten  czas,  do  którego 

składający ofertę ma cały czas dostęp i który informuje go o upływie czasu do złożenia oferty 

jest decydujący przy składaniu oferty. 

Zamawiający zwrócił uwagę na wyrok z dnia 22 września 2005 r., IV CK 100/05, Sąd 

Najwyższy zwrócił uwagę, że „bardzo późne przystąpienie przez Odwołującego do procesu 

składania  oferty  wyczerpuje  znamiona  co  najmniej  lekkomyślności.  Oceny  tej  należy 

dokonywać  w  odniesieniu  do  dyspozycji  ad.  355  §  2  k.c.,  tj.  zawodowej  staranności 

wykonawcy.  Uważa  się,  że  profesjonalizm  dłużnika  powinien  przejawiać  się  w  dwóch 

podstawow

ych cechach jego zachowania: postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy 

oraz sumienności”. 

Przewidując  możliwość  zaistnienia  podobnych  sytuacji,  Zamawiający  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków  Zamówienia  przedstawił  nie  tylko  oczekiwane  wymagania  sprzętowe  - 

dział X „Komunikacja zamawiającego z wykonawcami” - pkt 4 (analogiczny, jak w Instrukcji) 

ale również zalecenie o wcześniejszym złożeniu oferty - dział X „Komunikacja zamawiającego 

z  wykonawcami”  -  pkt.  13.  Zgodnie  z  jego  treścią  zaleca  się  złożenie  oferty  

z wyprzedzeniem, aby zdążyć przed upływem terminu składania ofert, minimalizując ryzyko 

niemożliwości złożenia oferty w konsekwencji zjawisk takich jak: brak dostępu do internetu, 

problemy techniczne związane ze złożeniem podpisu, bądź brak wspieranej przeglądarki, czy 

też awaria Platformy. 

Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  udostępnił  na  Platformie  wraz  

z ogłoszeniem oraz wzorami dokumentów także Instrukcję korzystania z Platformy zakupowej 

w celu złożenia oferty. W jej treści zawarto szereg wyjaśnień dotyczących nie tylko składania 

ofert ale też składania podpisu elektronicznego - pkt. 10.4.9. „Podpis elektroniczny” (str. 53 - 

wymagań 

dotyczących 

komputera 

używanego 

do 

podpisu  

(str. 56), procedury podpisania oferty z u

życiem podpisu elektronicznego (str. 56) oraz także 

z

alecenie o wcześniejszym złożeniu oferty (str. 57). 

W świetle powyższych wyjaśnień nie sposób przyjąć, że Zamawiający nieprawidłowo 

przygotował i przeprowadził postępowanie powodując brak możliwości złożenia oferty poprzez 

platformę  zakupową  udostępnioną  przez  Zamawiającego  jako  narzędzie  do  komunikacji 

elektronicznej. Odwołujący dokonując logowania na Platformę na 1 h i 10 minut przed upływem 

terminu na składanie ofert w sposób oczywisty sam nie dochował należytej staranności przy 

składaniu oferty. Należy zauważyć, że nie jest to pierwszy raz kiedy Odwołujący składał ofertę 


u Zamawiającego  stąd  znane mu są narzędzia stosowane przez  Zamawiającego  przy  tego 

typu zamówieniach (np. postępowania: P/1/086/2019, P/1/0125/2018).  

Zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym  w  odpowiedzi  na  zastrzeżenia  Odwołującego, 

podmiot  zawodowo  zajmujący  się  obsługą  systemu  zakupowego  funkcjonującego  

u Zamawiającego a więc spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. przekazała Odwołującemu 

informację że ich „dział techniczny nie odnotował żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

systemu Oneplace”. Zawarte w ich oświadczeniu dodatkowe stwierdzenie iż „problem który 

państwo 

opisali 

zgłoszeniu 

leży 

po 

stronie 

Zamawiającego 

(EOP)”  

w żaden sposób nie potwierdza, że taki problem zaistniał. Wprost przeciwnie, przedstawione 

wyżej raporty w sposób bezsporny potwierdzają, że żadnych zakłóceń w zakresie działania 

łącza  internetowego  czy  też  narzędzia  internetowego  służącego  do  komunikowania  się  

z wykonawcami nie stwierdzono.  

Przedstawiane przez Odwołującego zrzuty ekranu (print screen) z systemu (Platformy) 

również jednoznacznie potwierdzają, że Odwołujący był prawidłowo zalogowany do systemu 

oraz prawidłowo dochodziło do zapisu dokumentów. Powyższe potwierdził również podmiot 

przystępujący 

po 

stronie 

Zamawiającego, 

stwierdzając, 

że 

dniu  

12  grudnia  2019  r,  (a  więc  w  dniu,  w  którym  miało  dojść  do  nieprawidłowości  w  działaniu 

systemu) modyfikował złożoną przez siebie wcześniej (11.12.2019 r.) ofertę i nie napotkał przy 

tym na żadne problemy techniczne. 

Zamawiający  przywołał  wyrok  KIO  o  sygn.  akt:  KIO  510/19,  stwierdzając,  że 

Odwołujący nie udowodnił, iż zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania.  

W zakresie zarzutu naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp 

oraz  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.1  ustaw

y  Pzp,  Zamawiający  wskazał,  że  nie  podziela 

powyższych  zarzutów  Odwołującego,  że  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, co winno skutkować unieważnieniem postępowania. 

Zamawiający przygotował i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie 

z  przepisami  prawa. 

Na każdym  etapie postępowania Zamawiający  sprawiedliwie traktował 

uczestników  postępowania  tj.  wykonawcy  byli  traktowani  jednakowo,  bez  stosowania 

jakichkolwiek  przywilejów,  a  także  środków  dyskryminujących.  Zamawiający  w  sposób 

obiektywny przedstawił warunki zamówienia, a więc nie wprowadził żadnej nieuzasadnionej 

bariery, która mogłaby wyeliminować określoną grupę wykonawców z przetargu lub stwarzać 

określonej grupie uprzywilejowaną pozycję. 

Zamawiający  wskazał,  że  nie  zostały  zdiagnozowane  obiektywne  przyczyny,  które 

miałyby  uniemożliwić  złożenie  oferty.  Wprost  przeciwnie,  łącza  internetowe  działały 

prawidłowo  a  okoliczność  że  pozostali  Wykonawcy  zdołali  prawidłowo  „zaczytać”  składane 

przez  siebie  dokumenty  na  Platformę  potwierdza,  że  udostępnione  przez  Zamawiającego 


narzędzia  informatyczne  były  sprawne  i  w  żaden  sposób  nie  została  ograniczona  uczciwa 

konkurencja. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp, 

czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  24  grudnia  2019  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Electrical  Power  Quality  Systems  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Grudziądzu oraz Przedsiębiorstwo TAURUS – TECHNIC Sp. z o.o. z siedzibą  

w  Osielsku 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  

27 grudnia 2019 r. po stronie Zamawiającego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  informację  

z otwarcia ofert, protokół z platformy zakupowej wskazujący wykonawców zalogowanych do 

systemu,  protokół  z  platformy  zakupowej  wskazujący  złożone  oferty  w  systemie,  wniosek 

wykonawcy ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2019 r., 

korespondencję 

elektroniczną 

Odwołującego 

Działem 

Obsługi 

Market 

Planet 

dnia  

12  grudnia  2019  r.,  pismo  Odwołującego  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  o  nieprawidłowym 

fun

kcjonowaniu platformy OnePlace i uniemożliwieniu złożenia oferty w postępowaniu wraz  

z  załącznikami  (film  z  próby  złożenia  oferty,  film  z  testu  podpisu  elektronicznego  poprzez 

Platformę  Zamawiającego  oraz  korespondencja  z  Platformą  Market  Planet)  oraz  pismo 

Odwołującego z dnia 17 grudnia 2019 r.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 13 stycznia 2020 r.  


N

adto skład orzekający Izby zaliczył w poczet materiału sprawy dowody złożone przez 

Odwołującego, tj.: 

1. pismo EST Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Otwocku z dnia 10 stycznia 2020 r. wraz z 

3 załącznikami, 

wyciąg z połączeń wychodzących od Odwołującego, 

screeny z filmu dotyczącego testu podpisu, 

4. logi.  

Izba zaliczyła również do materiału sprawy dowody złożone przez Zamawiającego, tj.: 

1. wiadomość elektroniczna z dnia 10 stycznia 2020 r. wraz z załącznikami (Raport dzienny  

z  dostępności  usługi  „Dostęp  do  Internetu”,  Raport  z  dostępności  usługi  „LAN  EITE”  oraz 

Raport z dostępności usługi „Utrzymanie sieci LAN – ENERGA Operator”; 

print screen z filmu obrazującego test wgrywania podpisu z systemu (platformy) z godziny 

3. wydruki z 

systemu potwierdzające należyte zapisanie składanych dokumentów, 

4.  print  screeny  z  filmu  obrazującego  składanie  oferty  i  wgrywanie  podpisu  do  systemu 

(Platformy) z godziny 9.59 (Windows). 

Na  podstawie  art.  190  ust.  6  ustawy  Pzp  Izba  oddaliła  wniosek  Odwołującego  

o przeprowa

dzenie dowodu z opinii biegłego, który miałby wypowiedzieć się w  przedmiocie  

logów  złożonych  przez  Odwołującego  na  okoliczność  wykazania  prawidłowości  działania 

platformy  MarketPlanet  oraz  infrastruktury  technicznej  Odwołującego.  Zgodnie  z  ww. 

przepisem, I

zba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich 

przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla 

zwłoki. Ponadto zgodnie z art. 190 ust. 4 ustawy Pzp, Izba może powołać biegłego spośród 

osób  wpisanych  na  listę  biegłych  sądowych  prowadzoną  przez  prezesa  właściwego  sądu 

okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. 

Skład  orzekający Izby  doszedł  do  przekonania,  iż  istota  sporu  zawisłego przed Izbą 

możliwa była na podstawie zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ponadto teza 

dowodowa 

została sformułowana przez wykonawcę w sposób ogólny i nie dość precyzyjny.  

Jednocześnie  Odwołujący  wskazał  na  możliwość  rozważenia  przeprowadzenia  dowodu  

z  opinii  biegłego,  trudno  zatem  tak  sformułowanemu  wnioskowi  przypisać  stanowczy 

charakter.  

Izba ustaliła, co następuje: 

W  rozdziale  X  SIWZ  Zamawiający  określił  następujące  zasady  komunikacji  

z wykonawcami: 


W  postępowaniu  komunikacja  między  zamawiającym  a  wykonawcami  odbywa  się  za 

pośrednictwem  Platformy  zakupowej  zamawiającego,  zwanej  dalej  „Platformą"  lub  „PZ”, 

pod  adresem:  http://zakupy.energa-operator.pl, 

na  której  postępowanie  jest  prowadzone 

pod nazwą wskazaną na stronie tytułowej SIWZ.  

Wykonawca  chcąc  przystąpić  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

powinien  bezpłatnie  założyć  konto  na  Platformie  (przekierowanie  do  strony 

https://oneplace.marketplanet.pl),  akceptując  warunki  korzystania  z  Platformy  oraz 

Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace.  

Zamawiający  udostępnia  „Instrukcję  korzystania  z  platformy  zakupowej  w  celu  złożenia 

oferty elektronicznej”, jako załącznik nr 10 do SIWZ. 

Dla  poprawnego  funkcjonowania  Platformy  konieczne  są  następujące  minimalne 

wymagania sprzętowe: 

podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze 

internetowe); 

4.2. komputer klasy PC/laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7/ 8/ 10; 

jedna ze wspieranych przeglądarek: 

MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X; 

Mozilla Firefox (wersja 46 lub nowsza) z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; 

4.3.3. Google Chrome (wersja 45 lub nowsza); 

4.3.4. Opera (wersja 37 lub nowsza);  

Uwaga! 

Przeglądarka  Microsoft  EDGE  nie  obsługuje  funkcjonalności  podpisu 

elektronicznego i  nie jest wspierana w tym zakresie. 

podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 

wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; 

certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym wykonawca będzie 

się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu 

Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu Windows); 

4.6. zainstalowana najnowsza wersja Java Runtime Environment w wersji: 

4.6.1. 32bit - 

dla systemów operacyjnych 32 bitowych (x86); 

4.6.2. 32bit i 64bit 

– dla systemów operacyjnych 64 bitowych (x64); 

brak blokad wyskakujących okienek w przeglądarce; 

uprawnienia na komputerze do odpalania apletów javy; 

zainstalowany program do otwierania plików .pdf, np. Acrobat Reader. 

Platforma umożliwia przesyłanie plików o wielkości do 400Mb. 

Platforma  zapewnia  funkcję  automatycznego  szyfrowania  składanych  ofert  w  oparciu  

o hasło wymyślone przez wykonawcę w taki sposób, aby nikt oprócz osoby składającej tę 

ofertę nie miał do niej wglądu, przed upływem terminu składania ofert.  


Uwaga! 

Wykonawca  składający  ofertę  musi  dokładnie  zapamiętać  lub  zapisać  hasło  do 

swoj

ej  oferty,  ponieważ  bez  tego  hasła  niemożliwa  będzie  modyfikacja  bądź  wycofanie 

oferty złożonej na Platformie.  

Złożenie oferty w formie skompresowanej nie wymaga dodatkowego szyfrowania. 

Oferta  oraz  załączniki  złożone  przez  wykonawcę  na  Platformie  nie  są  widoczne  dla 

zamawiającego,  w  związku  z  faktem  ich  zaszyfrowania.  Zamawiający  ma  możliwość  ich 

odszyfrowania i zapoznania się z ich treścią po upływie terminu otwarcia ofert. 

Wszystkie  znaki  przetwarzane  przez  Platformę  kodowane  są  przy  użyciu  systemu 

kodowania UTF-

8. Połączenie na linii użytkownik – Platforma przebiega w oparciu o format 

przesyłanych danych HTTPS oraz szyfrowanie TLS. 

10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Plat

formę zakupową jest generowane w oparciu 

o  czas  lokalny  serwera,  synchronizowany  z  odpowiednim  źródłem  czasu.  Oznaczenie 

czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego 

datę  oraz  dokładny  czas  (hh:mm:ss)  –  po  lewej  stronie  dokumentu  w  kolumnie  „Data 

przesłania”.  

Formularz  oferty  generowany  przez  Platformę  służy  tylko  i  wyłącznie  wprowadzeniu 

danych  składanej  oferty  do  systemu  elektronicznego.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest 

złożenie wszystkich wymaganych postanowieniami SIWZ dokumentów, w tym formularza 

ofertowego przygotowanego przez zamawiającego.  

Niezałączenie  przez  wykonawcę  formularza  ofertowego  przygotowanego  przez 

zamawiającego  zostanie  uznane  za  niezłożenie  oferty  i  obarczone  konsekwencjami 

wynikającymi z ustawy. 

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z chwilą 

jego  przejścia  do  systemu  informatycznego  prowadzonego  i  kontrolowanego  przez 

odbiorcę,  to  jest  w  momencie  przyjęcia  oświadczenia  przez  serwer  odbiorcy  

i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. 

Zaleca się złożenie oferty z wyprzedzeniem, aby zdążyć przed upływem terminu składania 

ofert,  minimalizując  ryzyko  niemożliwości  złożenia  oferty  w  konsekwencji  zjawisk  takich 

jak: brak dostępu do internetu, problemy techniczne związane ze złożeniem podpisu, bądź 

brak wspieranej przeglądarki, czy też awaria Platformy. 

W  przypadku  wystąpienia  problemów  technicznych  z  instalacją  lub  działaniem  podpisu 

elektronicznego na Platformie wykonawcom będzie udzielane, w godzinach 9:00 – 17:00, 

wsparcie:  telefonicznie  pod  nr:  (+48)  22  576  87  90  lub  pod  adresem  e-mail: 

[email protected]  

Komunikacja  między  zamawiającym  a  wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia, 

wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.  


Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami  jest  J.  S.,  e-mail: 

j..s[email protected],  a  pod 

jej  nieobecność  –  S.  H.,  e-mail: 

[email protected]

.  W  tytule 

wiadomości należy podać numer postępowania. 

Termin 

składania  ofert  upłynął  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  godz.  10.00.  

W przedmiotow

ym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło trzech wykonawców, 

tj. 

ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, konsorcjum wykonawców: MY-

SOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Impact Clean Power Technology S.A. z siedzibą 

w Wa

rszawie oraz konsorcjum wykonawców: Electrical Power Quality Systems Sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Grudziądzu  oraz  Przedsiębiorstwo  TAURUS-TECHNIC  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Osielsku, przy czym ww. 

wykonawcy złożyli oferty za pośrednictwem platformy zakupowej w 

dniu  11  grudnia  2019  r. 

Ponadto  z  dokumentów  postępowania  przekazanych  przez 

Zamawiającego 

wynika, 

że 

zarejestrowanych  

w przedmiotowym 

postępowaniu na platformie zakupowej było 9 wykonawców, w tym m.in. 

Odwołujący, EST Energy Sp. z o.o. Sp.k. oraz ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o., którzy 

nie złożyli oferty. 

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.50 wykonawca ENGIE Technika Instalacyjna Sp. 

z  o.o. 

wysłał  Zamawiającemu  wiadomość  elektroniczną  o  treści:  „w  związku  z  brakiem 

możliwości  złożenia  oferty  w  postępowaniu  (…)  nr  P/1/0106/2019  wynikającym  z  problemu 

technicznego 

platformy 

oneplace.marketplanet.pl 

niniejszym 

składamy 

wniosek  

o unieważnienie postępowania i wyznaczenie nowego terminu składania ofert”. Wykonawca 

wskazał,  iż  „wniosek  nasz  jest  efektem  braku  możliwości  skutecznego  złożenia  oferty  na 

portalu  oneplace.marketplanet.pl  na  platformie  Energa  Operator.  Wszystkie  dokumenty 

podpisane cyfrowo zostały umieszczone na platformie i wypełnione zostały pola konieczne do 

złożenia oferty. Platforma odrzucała jednak podpisy elektroniczne konieczne do skutecznego 

zamknięcia procesu ofertowania. W trakcie składania oferty trwały konsultacje telefoniczne z 

operatorem  platformy  oneplace.marketplanet.pl  i  nie  był  w  stanie  skutecznie  nam  pomóc. 

Zaznaczamy, że postępowaliśmy zgodnie z instrukcją, a komputery z których wysyłana była 

oferta  posiadają  wymagane  oprogramowanie.  Podpisy  cyfrowe  zostały  sprawdzone  przez 

platformę 

oneplace.marketplanet.pl 

również 

podczas 

konsultacji  

z pracownikiem operatora i potwierdzone zostało poprawne ich działanie. Posiadamy zrzuty 

ekranów, które zostaną wysłane zarówno do Państwa jak i do operatora platformy.” 

W  dniu  12  grudnia  2019  r.  Odwołujący  zgłosił  MarketPlanet  awarię  Platformy 

Zakupowej  OnePlace  MarketPlanet.  W  odpowiedzi  na  zgłoszenie,  Operator  Platformy  

w wiadomości elektronicznej z dnia 12 grudnia 2019 r. wskazał, że „nasz dział techniczny nie 

odnotował  żadnych  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  systemu  Oneplace.  Problem,  który 

Państwo  opisali  w  zgłoszeniu  leży  po  stronie  zamawiającego,  którym  w  tym  wypadku  jest 


Energa Operator (ENERGA OPERATOR S.A.). W związku z tym nie możemy Państwu udzielić 

żadnych informacji. Prosimy o kontakt w tej sprawie z zamawiającym.” 

dniu 

grud

nia  2019  r.  Odwołujący  poinformował  Zamawiającego  

o  nieprawidłowym  funkcjonowaniu  platformy  OnePlace  i  uniemożliwieniu  złożenia  oferty  

w postępowaniu. Do ww. pisma wykonawca załączył film z próby złożenia oferty, film z testu 

podpisu  elektronicznego  popr

zez  Platformę  Zamawiającego  oraz  korespondencję  

z Platformą Market Planet. 

W  dniu  17  grudnia  2019  r.  Odwołujący  wystąpił  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  

o  przedstawienie  logów  z  systemu,  bądź  innych  dowodów  na  okoliczność  działania 

infrastruktury  Zamawiającego  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  w  godz.  8.50  –  10.01.  

W  szczególności  Odwołujący  wniósł  o  przedstawienie  poprawności  działania  łącza 

internetowego Zamawiającego. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzut  naruszenia  art.  10b  ustawy  Pzp 

polegający  na  wadliwym  przygotowaniu  

i  przeprowadzeniu  postępowania  w  sposób  ograniczający  dostęp  do  zamówienia,  przez 

przygotowanie  i  udostępnienie  wadliwego  narzędzia  do  komunikacji  elektronicznej, 

uniemożliwiającego Odwołującemu  złożenie  oferty  w  dacie  wyznaczonej  na  składania  ofert 

potwierdził się.  

Istotą zawisłego przed Izbą sporu było rozstrzygnięcie, czy  trudności w złożeniu oferty 

za pośrednictwem platformy zakupowej wskazanej przez Zamawiającego, których Odwołujący 

nie  zdołał  przezwyciężyć,  a  które  zgłaszał  Zamawiającemu  oraz  operatorowi  platformy, 

wynikały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Zgodnie  z  art.  10b  ustawy  Pzp

,  zamawiający  zapewnia,  aby  narzędzia  i  urządzenia 

wykorzystywane  do  komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz 

interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu,  przetwarzaniu  i 

przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły  ograniczać 

wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia. 

Izba  wskazuje,  iż  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  nie  zasługiwała  na 

uwzględnienie  argumentacja  Zamawiającego,  jakoby  wykonawca  ZPUE  S.A.  dokonując 

logowania na platformę na 1 h i 10 minut przed upływem terminu składania ofert nie dochował 

należytej  staranności  w  procesie  złożenia  oferty.  Zamawiający  poza  konstatacją  

w  ww.  zakresie,  nie  przedstawił  żadnej  argumentacji  na  potwierdzenie  prezentowanego 

stanowiska,  w 

szczególności  nie  wskazał  czasu,  jaki  należałoby  obiektywnie  uznać  za 


wystarczający dla stwierdzenia zachowania należytej staranności przez wykonawcę podczas 

wgrywania oferty na platformę zakupową.  

Stwierdzić należy, iż czas jaki wykonawca winien poświęcić na proces technicznego 

złożenia  (wgrania)  oferty  na  platformie  zakupowej  udostępnionej  przez  zamawiającego 

warunkowany  jest  szeregiem  czynników,  w  tym  uzależniony  jest  m.in.  od  doświadczenia 

danego  wykonawcy 

w  składaniu ofert  za pośrednictwem  platformy  zakupowej,  uprzedniego 

zarejestrowania na platformie, ilości dokumentów niezbędnych do wgrania na platformę, która 

z  kolei  może być  determinowana tym,  czy  wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia 

samodzielnie, czy też wspólnie z innymi wykonawcami.  

Izba  wskazuje,  że  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  bezsporne  między 

Stronami  postępowania  odwoławczego  było  to,  iż  wykonawca  ZPUE  S.A.  posiadał 

doświadczenie w sporządzaniu ofert w postaci elektronicznej i opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Wykonawca ZPUE S.A. przed próbą złożenia oferty w niniejszym 

postępowaniu  był  także  zarejestrowany  na  platformie  zakupowej,  bowiem  wcześniej 

skutecznie składał oferty u Zamawiającego.  

Jak  ustalono 

w  toku  postępowania  odwoławczego  wykonawca  ZPUE  S.A.  mimo 

problemów  technicznych  związanych  z  funkcjonowaniem  platformy,  tj.  pojawiających  się 

komunikatów o treści „Szanowni Państwo, na platformie zakupowej trwają prace serwisowe. 

Za  utrudnienia  przepraszamy,  Pion  Informatyki  i  Telekomunikacji”  oraz  „błąd  połączenia  

z  systemem  kupującego”,  zalogował  się  na  platformę  oraz  finalnie  wgrał  wszystkie  pliki 

składające  się  na  ofertę,  lecz  mimo  to  podjęta  o  godzinie  9.23  w  dniu  12  grudnia  2019  r. 

pierwsza  próba  złożenia  oferty  nie  powiodła  się.  Odwołujący  wyjaśnił,  iż  zapisaną  ofertę 

opatrzył podpisem elektronicznym, co potwierdza zrzut z ekranu z godziny 9.24 zawierający 

informację „Podpis złożono prawidłowo”, jednakże klikając następnie „zakończ”, pojawiał się 

komunikat o treści „wystąpił problem z podpisem elektronicznym. Upewnij się, że podpis jest 

poprawny  i  skontaktuj  się  z  Administratorem”.  Odwołujący  kilkukrotnie  powtórzył  ww. 

czynność,  jednakże  nie  przyniosła  ona  oczekiwanego  rezultatu.  W  tym  miejscu  wskazać 

należy,  iż  ww.  problemy  ze  złożeniem  oferty  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  napotkał  także 

wykonawca EST Energy Sp. z o.o. Sp.k.

, co potwierdza treść oświadczenia ww. wykonawcy 

z  dnia  10  stycznia  2020  r.  oraz  przedstawione  zrzuty  z  ekranu  z  godziny  9.13  (komunikat  

o  trwających  pracach  serwisowych  na  platformie  zakupowej)  oraz  9.32  (komunikat  

o  problemie  z  podpisem  elektronicznym).  Jednocześnie  ww.  wykonawca  wskazał,  iż  

o godzinie 9.25 nie można było zalogować się na platformę Zamawiającego, bowiem pojawiał 

się  komunikat  o  treści  „błąd  połączenia  z  systemem  kupującego”,  mimo  że  strona 

MarketPlanet działała prawidłowo. Również Spółka ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o. w 

piśmie  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  wskazywała  Zamawiającemu,  iż  platforma  zakupowa 

odrzucała podpisy elektroniczne konieczne do skutecznego zamknięcia procesu ofertowania.  


Dalej wskazać należy, iż nie było sporne między Stronami, iż przeprowadzony przez 

Odwołującego  test  wgrywania  podpisu  wypadł  prawidłowo  i  nie  ujawnił  jakichkolwiek 

ni

eprawidłowości. Na przeprowadzenie testu podpisu i braku nieprawidłowości w tym obszarze 

wskazywali  również  wykonawcy  EST  Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  oraz  ENGIE  Technika 

Instalacyjna  Sp.  z  o.o.,  co  też,  jak  twierdzili,  zostało  potwierdzone  przez  dział  obsługi 

technicznej MarketPlanet. 

Izba nie znalazła podstaw do zakwestionowania oświadczeń ww. wykonawców, które 

potwierdzają  stanowisko  Odwołującego.  Okoliczność,  iż  inni  wykonawcy  złożyli  ofertę  

w  postępowaniu,  przy  czym  uczynili  to  dzień  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

(Przystępujący  w  dniu 12  grudnia 2019 r.  zmodyfikował  złożoną w  dniu  11 grudnia 2019  r. 

ofertę), nie oznacza, że udostępnione przez Zamawiającego narzędzie umożliwiało złożenie 

oferty wszystkim zainteresowanym wykonawcom

, zapewniając równy dostęp do zamówienia. 

Izba  wskazuje,  iż  Zamawiający  mimo  problemów  technicznych  związanych  

z  funkcjonowaniem  platformy 

zgłaszanych przez kilku wykonawców,  tj. Odwołującego,  EST 

Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  oraz  ENGIE  Technika  Instalacyjna  Sp.  z  o.o.

,  nie  podjął  żadnych 

czynności  wyjaśniających  przyczyny  takiego  stanu  rzeczy,  odsyłając  wykonawców  do 

MarketPlanet.  Z  kolei  Operator  Platformy 

z  uwagi  na  prawidłowe,  w  jego  ocenie,  działanie 

strony OnePlace, 

odsyłał wykonawców do Zamawiającego.   

Podkreślić należy, iż w świetle naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. 

zasady jawności i przejrzystości postępowania zamawiający nie może odstąpić do wyjaśnienia 

przyczyn  uniemożliwiających  wykonawcom  złożenie  oferty  za  pomocą  udostępnionego 

narzędzia, bowiem powyższe ma istotne znacznie dla przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia 

oraz 

determinuje 

dalsze 

czynności 

zamawiającego  

w postępowaniu. Zauważyć należy, iż to gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a nie operator platformy, odpowiada za prawidłowy w świetle przepisów ustawy 

Pzp  przebieg  postępowania.  Tym  samym  jeśli  w  wyniku  przeprowadzonych  czynności 

wyjaśniających okaże się,  iż  brak  możliwości  złożenia oferty  spowodowany  był  problemami 

technicznymi w infrastrukturze 

informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest 

do rozważenia zaistnienia przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Wskazać również należy, iż 

zamawiający  weryfikując  zgłaszane  przez  wykonawców  problemy  techniczne  związane  z 

działaniem platformy zakupowej jest w stanie podjąć odpowiednie środki zaradcze, które nie 

doprowadzą  do  unieważnienia  postępowania,  dokonując  modyfikacji  postanowień  SIWZ  w 

zakresie  terminu 

składania  ofert.  Powyższe  jednak  wymaga  zaangażowania  ze  strony 

zamawiającego 

obiektywnej 

kooperacji  

z wykonawcami 

z poszanowaniem określonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasad udzielania 

zamówień publicznych. 


Ponadto  w 

świetle  ciążącego  na  zamawiającym  obowiązku  przygotowania  

i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 

z

achowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców,  zamawiający 

zobowiązany  jest  zapewnić  możliwość  złożenia  oferty  wszystkim  zainteresowanym 

wykonawcom, w tym poprzez udostępnienie odpowiednich narzędzi i rozwiązań technicznych 

w  taki  sposób,  by  każdy  zainteresowany  mógł  w  postępowaniu  złożyć  ofertę  

w każdym czasie przewidzianym w SIWZ na jej złożenie. Powyższe wprost potwierdza treść 

art.  10b  ustawy  Pzp, 

który  obliguje  zamawiającego  do  takiego  udostępnienia  środków 

komunikacji  elektronicznej,  aby  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  do  komunikacji  

z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  ich  właściwości 

techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz nie mogły ograniczać wykonawcom 

dostępu do zamówienia.  

Odnosząc się do stanowiska MarketPlanet wyrażonego w wiadomości elektronicznej z 

dnia  12  grudnia  2019  r. 

adresowanej  do  Odwołującego  oraz  z  dnia  18  grudnia  2019  r. 

skierowanej  do  EST 

Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  wskazującego  na  brak  nieprawidłowości  

w  działaniu  systemu  Oneplace  oraz  przyczynę  leżącą  po  stronie  Zamawiającego  zwrócić 

należy uwagę, iż to sam oświadczający jest podmiotem zainteresowanym w stwierdzeniu, że 

żadnych błędów nie było, już choćby ze względu na ewentualne roszczenia odszkodowawcze. 

Jednocześnie zauważyć należy, iż Zamawiający nie wyjaśnił stanowiska MarketPlanet, 

przedstawionego w wiadomości elektronicznej z dnia 18 grudnia 2019 r. adresowanej do EST 

Energy  Sp.  z  o.o

. Sp. k., w której operator platformy wskazał na autonomiczność platformy 

Zamawiającego. 

kwestii  filmu  obrazującego  czynność  wgrywania  podpisu  elektronicznego  przez 

Odwołującego Izba wskazuje, że stanowisko Zamawiającego, jakoby ww. czynność nastąpiła 

już  po  upływie  terminu  składania  ofert,  co  też  skutkowało  komunikatem  o  błędzie,  nie 

zasługiwało  na  uznanie. Wskazać  należy,  iż  ww.  film  nagrany  dla  celów  dowodowych  miał 

obrazować jedną z kilku prób wgrywania podpisu elektronicznego przez Odwołującego oraz 

wyświetlający  się  komunikat  o  błędzie  skutkujący  „odrzuceniem”  podpisu  elektronicznego. 

Rzeczony film 

nie stanowił natomiast dowodu na okoliczność, iż wykonawca ZPUE S.A. podjął 

jedną próbę wgrania podpisu elektronicznego rozpoczętą o godz. 9.58, która zakończyła się 

niepowodzeniem  z  uwagi  na  to,  że  wgranie  podpisu  elektronicznego  nastąpiło  po  upływie 

terminu składania ofert, co miała zdaniem Zamawiającego potwierdzać informacja z systemu 

o treści: „Do końca pozostało 2019-12-12 10:00 (Pozostało 0 dni 0 Godzin 0 minut”. Zauważyć 

należy,  iż  w  toku  postępowania  odwoławczego  Zamawiający  nie  kwestionował  stanowiska 

Odwołującego 

odnośnie 

kilkukrotnych 

prób 

złożenia 

oferty,  

a ponadto nie odniósł się do argumentacji Odwołującego, iż po upływie terminu składania ofert 

złożenie oferty jest niemożliwe, ponieważ komunikat „złóż ofertę” jest nieaktywny. Ponadto jak 


wskazywano 

już  powyżej,  brak  możliwości  skutecznego  zamknięcia  procesu  ofertowania  w 

związku  z  „odrzucaniem”  podpisu  elektronicznego  przez  platformę,  zgłaszali  również  inni 

wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem. 

Nie  można  również  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Zamawiającego  wyrażonym  

w odpowiedzi na odwołanie, jakoby Zamawiający przedstawił Izbie dowody potwierdzające, iż 

nie było żadnego  problemu  technicznego  po stronie narzędzia internetowego służącego  do 

komunikowania  się  z  wykonawcami.  Złożone  przez  Zamawiającego  dowody  potwierdzały 

jedynie  brak 

przerw w dostępności usługi: Dostęp do Internetu, LAN EITE oraz Utrzymanie 

sieci  LAN 

–  Energa  Operator  w  dniu  12  grudnia  2019  r.  godz.  7.00  –  14.00,  nie  zaś 

prawidłowość  działania  platformy  zakupowej  między  godz.  8.50  a  10.00  w  dniu  12  grudnia 

2019 r.

, a zatem w czasie, w którym Odwołujący podejmował próby złożenia oferty. 

Nie umknęła również uwadze Izby okoliczność, iż Zamawiający nie odniósł się w toku 

postępowania odwoławczego do komunikatów, które „wyskakiwały” Odwołującemu podczas 

prób złożenia oferty, tj. że trwają prace serwisowe na platformie zakupowej oraz że występuje 

błąd połączenia z serwerem kupującego. Wskazać również należy, iż treść ww. komunikatów 

nawet  nie  uprawdopodabnia  ewentualnych 

błędów  po  stronie  wykonawcy  skutkujących 

brakiem możliwości złożenia oferty. W tym miejscu podkreślić trzeba, iż w toku rozprawy przed 

Izbą  Zamawiający  oraz  wykonawca  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  po  stronie 

Zamawiającego nie twierdzili, iż brak możliwości złożenia oferty przez Odwołującego wynikał 

z błędów wykonawcy dotyczących posiadanego oprogramowania, czy wymagań sprzętowych.  

Trudno  również  w  ocenie  Izby  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy  czynić 

Odwołującemu  zarzut  niedochowania  określonej  w  SIWZ  formy  komunikacji  

z Zamawiającym podczas zgłaszania Zamawiającemu w dniu upływu terminu składania ofert 

pro

blemów  technicznych  związanych  z  funkcjonowaniem  platformy  zakupowej.  Jakkolwiek 

Izba podziela stanowisko Zamawiającego, iż komunikacja z wykonawcami winna odbywać się 

w sposób przewidziany w specyfikacji (forma elektroniczna za pośrednictwem platformy), to 

jednak 

w  przedmiotowej  sprawie  nie  sposób  wywieść  negatywnych  skutków  wobec 

wykonawcy, który nie dochował ww. formy, kontaktował się telefonicznie z osobą wskazaną 

do  kontaktów  z  ramienia  Zamawiającego,  podejmując  wszelkie  starania,  by  złożyć 

Zamawiaj

ącemu przygotowaną i zabezpieczoną wadium ofertę.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  Odwołujący  uprawdopodobnił  fakt,  że  

z przyczyn 

związanych z funkcjonowaniem platformy został pozbawiony możliwości złożenia 

oferty. 

Zdając sobie sprawę z trudności dowodowych po stronie Odwołującego, który nie jest 

operatorem platformy i nie ma dostępu do historii jej działania, uprawdopodobnienie takie Izba 

uznała za wystarczające. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, strony i 

uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia 

faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie 


twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą 

przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Powyższe  oznacza,  że  to  obie  strony  sporu  są 

zobowiązane udowadniać okoliczności, na które się powołują. Tym samym Odwołujący, że nie 

był 

stanie 

złożyć 

oferty 

ze 

względu 

na 

błędne 

działanie platformy, a Zamawiający, że platforma działała prawidłowo lub że błędy leżały po 

stronie  wykonawcy. W  ocenie  Izby 

Odwołujący wykazał  poprawność  swojego  stanowiska  – 

zwłaszcza  wobec  ustalenia,  że  także  inni  wykonawcy  doświadczyli  trudności  technicznych  

w złożeniu ofert. Z kolei Zamawiający, jak sam przyznał w toku rozprawy, nie podjął żadnych 

czynności  wyjaśniających  w  odpowiedzi  na  zgłaszane  przez  wykonawców  problemy 

techniczne związane z funkcjonowaniem platformy, nie przedstawił dowodów na poprawność 

działania  platformy,  a  poprzestał  na  zarzuceniu  Odwołującemu  braku  należytej  staranności  

złożeniu oferty w związku ze zbyt późnym rozpoczęciem procesu jej wgrywania na platformę 

zakupową,  pomijając  jednocześnie  kwestię,  iż  proces  złożenia  oferty  zakończyłby  się  przy 

pierwszej  próbie  (ok.  godziny  9.24/9.25),  gdyby  nie  okoliczność,  iż  podpis  elektroniczny 

konieczny do skutecznego zamknięcia procesu ofertowania był „odrzucany”. 

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż potwierdził się zarzut naruszenia art. 

93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  1

46  ust.  6  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  unieważnienia 

postępowania  w  sytuacji  powzięcia  informacji,  iż  Odwołujący  nie  miał  możliwości  złożenia 

oferty wobec problemów technicznych nieleżących po jego stronie, a zaistniałych po stronie 

Zamawiającego,  co  spowodowało  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  i  uniemożliwiło  konkurowanie  w  ramach  prowadzonego 

postępowania. 

Zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp,  zamawiający  unieważnia 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy.  

Izba podziela stanowisko zaprezentowane w wyroku KIO z dnia 4 marca 2019 r. sygn. 

akt:  KIO  268/19,  iż  „nadmierne  utrudnienie,  czy  wręcz  uniemożliwienie  wykonawcy 

złożenia oferty, narusza istotę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi 

poważną  wadę  postępowania.  Nie  musi  być  to  przy  tym  celowe  działanie  ze  strony 

zamawiającego  ani  okoliczność  od  niego  zależna  –  może  wynikać  właśnie  z  powodów 

technicznych 

(…). 

Przy 

czym 

„kwestie 

techniczne” 

nie 

dotyczą 

jedynie 

awarii  urządzenia,  którym  posługuje  się  zamawiający,  lecz  mogą  także  wynikać  np. 

z  przejściowych  błędów  oprogramowania,  zbyt  dużej  liczby  uczestników  jednocześnie 

korzystających z platformy itp. Istotny jest tu efekt w postaci niemożności złożenia oferty.” 


Wobec powyższego Izba uznała, iż uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych 

związanych  z  platformą  zakupową  udostępnioną  przez  Zamawiającego  -złożenia  oferty 

zainteresowanemu  wykonawcy, 

którego  oferta  mogła  potencjalnie  zostać  wybrana  jako 

najkorzystniejsza, 

powoduje  obarczenie  postępowania  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 

W  konsekwencji  potwierdził  się  również  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

podniesiony w związku z ww. zarzutami. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

W  konsekwencji  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  Izba  

orzekła  w  formie  wyroku,  uwzględniając  odwołanie.  O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wy

niku. Zgodnie zaś z § 3 pkt 1 i 2 lit. b 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.), Izba zasądziła 

od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika, na podstawie złożonej do akt faktury i do wysokości wynikającej 

z ww. rozporządzenia, stanowiące łącznie kwotę 18 600 zł. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel