KIO 2602/19 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  8 stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajow

ej Izby Odwoławczej 23 grudnia 2019 r. 

przez 

wykonawcę: EDECO D. T., Puławy   

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  urządzeń 

wielofunkcyjnych dla JW 

4101 w Lublińcu (nr postępowania  45/2019) 

pro

wadzonym przez zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 4101 z siedzibą w Lublińcu  

przy udziale wykonawcy: FAXPOL A. I. 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz EDECO 

D. T. 

z Puław kwoty 6750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)   na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Jednostka  Wojskowa  nr  4101  z  siedzibą  w  Lublińcu  prowadzi 

na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019  r.  poz.  1843).  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa 

u

rządzeń wielofunkcyjnych dla JW 4101 w Lublińcu (nr postępowania 45/2019)Ogłoszenie 

o  tym  za

mówieniu  6  grudnia  2019  r.  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  pod  nr  633587-N-2019. 

Wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza 

kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

23  grudnia  2019  r.  Odw

ołujący  EDECO  D.  T.  z  Puław  wniósł  w  formie  pisemnej  do 

Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii 

Zamawiającemu) od wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez FAXPOL A. I. sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Faxpol”} oraz od zaniechania odrzucenia tej oferty. 

Od

wołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

–  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty Faxpol, pomimo 

że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferta ta zawiera rażąco 

niską cenę, a  jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ.\ 

2.  Art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 1 

– przez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako  obarczonej  wadą  mającą  wpływ 

na 

wynik postępowania. 

2.  Odrzucenia oferty Faxpolu. 

Powtórzenia oceny ofert w postępowaniu. 

Ponadto  w  uzasadnieniu  podano  okol

iczności  faktyczne  i  prawne,  które  według 

Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

7  stycznia  2019 

r.  wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego,  w  którym  oświadczył, 

że wycofuje powyższe odwołanie i wnosi o zwrot 90% wpisu zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 


zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie. 

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na 

po

siedzeniu niejawnym bez udziału Stron i Przystępującego. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp 

w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marc

a 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r. poz. 972)

, nakazując zwrot 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel