KIO 2597/19 POSTANOWIENIE dnia 2 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 2597/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  z udziałem stron w Warszawie w dniu  2 stycznia 2020 r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

A. 

Ż.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą A. Ż. z siedzibą w Buszowie 26, M. Ż. prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  „Żuk”  M.  Ż.  z  siedzibą  w 

Rybakowie, ul. Lipowa 29 i M. W.

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma 

Handlowo  Usługowa  „WRÓŻ”  M.  W.  z  siedzibą  w  Lewicach  25a

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Barlinek z siedzibą w Barlinku, ul. Tunelowa 56a 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie, 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty  15 

000zł.  00  gr.  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

A. 

Ż. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A. Ż. z siedzibą w Buszowie 26, 

M. 

Ż.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych 

„Żuk”  M.  Ż.  z  siedzibą  w  Rybakowie,  ul.  Lipowa  29  i  M.  W.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa „WRÓŻ” M. W. z 

siedzibą w Lewicach 25a tytułem zwrotu wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie

Przewodniczący: ……………………… 


 
Sygn. akt KIO 2597/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek w latach 2020-2021 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowany  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  18 

października 2019 r. pod numerem 2019/S 202-491866.  

W dniu 11 grudnia 

2019r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

W  dniu  23  grudnia 

2019r.  odwołujący  wniósł  odwołanie.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez 

pełnomocnika  konsorcjum  A.  Ż.  na  podstawie  udzielonych  mu  pełnomocnictw  przez  partnerów  – 

załączniki  nr  1  i  2  do  umowy  konsorcjum  nr  1/2019.  Kopia  odwołania  została  przekazana 

z

amawiającemu w dniu 22 grudnia 2019r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  wybranego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z 

uwagi  na  wykazanie  ciągnika  rolniczego  John  Deere  6800  +wciągarki  linowej  w  celu  wykazania 

spełniania  potencjału  technicznego  w  miejsce  wymaganego  skidera  oraz  brak  wykazania  ciągników 

mogących być zagregowane z przyczepami leśnymi. 

Wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  odrzucenia  oferty  wybranej  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów 

postępowania,  a  także  dopuszczenie  dowodów  z  treści  złożonych  ofert,  załączonych  do  odwołania 

definicji  skidera  i  ciągnika  przystosowanego  do  zrywki  drewna.  Odwołujący  wskazał,  że  posiada 

interes  we  wniesieniu odwołania, gdyż  złożył ofertę skalkulowaną  zgodnie  z  wymaganiami się, która 

została uznana za mniej korzystną.  

W dniu 23 

grudnia 2019r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

Do postępowania odwoławczego w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy nikt nie przystąpił. 

W  dniu  24 

grudnia  2019r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że 

uwzględnia odwołanie w całości.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  nie  dopatrzyła  się  zaistnienia  przesłanek  określonych  w  art.  189  ust.  2  ustawy,  które 

mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody w związku z czynnościami podjętymi przez zamawiającego, co wypełnia 

przesłankę materialnoprawną z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Z  usta

lonego  przez  Izbę  stanu  faktycznego  wynika,  że  zamawiający  uwzględnił  zarzuty 


odwołania  w  całości,  a  po  stronie  zamawiającego  nikt  nie  przystąpił.  Taki  stan  faktyczny 

nadaje  się  do  subsumpcji  pod  normę  prawną  art.  186  ust.  2  ustawy,  która  stanowi,  że  w 

prz

ypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po 

stronie  wy

konawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Konsekwencją  zastosowania  tej  normy  prawnej  jest  obowiązek  umorzenia  postępowania 

przez  Izbę,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  sentencji  rozstrzygnięcia.  Zamawiający  jest 

zobowiązany do wykonania czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie  z  §  5  ust.  2  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze 

zm.  z  2016r.  pod.  47)  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący: ………………………… 


wiper-pixel